ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ"

Transkript

1 ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS BORS-DARÁLÓ SZETT Instrukcja obsługi ZESTAW MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA SÓL I PIEPRZ SM 2010

2 SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

3 OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis elektrických mlýnků 5 Použití elektrických mlýnků 6 Péče a údržba OBSAH 1

4 Gratulujeme vám k zakoupení vašich nových elektrických mlýnků. 2 GRATULUJEME

5 VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při použití elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VAŠICH ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. Před uvedením mlýnků do provozu si přečtěte všechny pokyny a uložte si je pro případné další použití. Před prvním použitím odstraňte z mlýnku všechny reklamní štítky/etikety. Nestavte mlýnky na horký plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se dotýkaly horké trouby. Nevystavujte mlýnky vlivu přímého slunečního záření. Před prvním použitím se ujistěte, že jste do mlýnku správně vložili 4 alkalické baterie typu AA (LR6). Nepoužívejte mlýnky, pokud nejsou správně sestaveny. Vybité baterie nahraďte novými. Nekombinujte použité a nové baterie. Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. Vybité baterie likvidujete v souladu s místními předpisy. Nevhazujte baterie do běžného domovního odpadu, ale vyhledejte místa určená pro likvidaci baterií. Udržujte mlýnky na sůl a pepř čisté. Více informací naleznete v kapitole Péče a údržba. Pro čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěné houbičky, abyste nepoškrábali povrch. Mlýnky na sůl a pepř jsou určeny pouze pro domácí používání. Jakákoli jiná údržba, než je běžné čištění, by měla být prováděna výhradně autorizovaným servisním střediskem. VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ 3

6 POPIS ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ Snímatelný horní díl s ovládacím tlačítkem Prostor pro uložení baterií - vložte 4 alkalické baterie typu AA (nejsou součástí příslušenství) Zásobník na sůl nebo pepř Keramické mlecí kameny umístěny uvnitř mlýnku Pryžový kryt - po ukončení mletí zabraňuje rozsypání namletého koření, které může být zachyceno v mlecích kamenech Nastavitelná hrubost mletí Ovládání je umístěno na spodní straně mlýnku. - pro hrubší mletí otáčejte proti směru hodinových ručiček - pro jemnější mletí otáčejte ve směru hodinových ručiček Osvětlení mlecího prostoru - rozsvítí se po stisknutí ovládacího tlačítka 4 POPIS ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ

7 POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ Před prvním použitím Před prvním použitím odstraňte z mlýnků všechny reklamní štítky/etikety. Otřete mlýnky měkkou, mírně navlhčenou utěrkou a osušte. Mlýnek sestavte připevněním nerezového těla k zásobníku. Ujistěte se, že symbol vyznačený na zásobníku je zarovnaný se symbolem. Otáčejte zásobníkem ve směru hodinových ručiček až do polohy. Vložení baterií Otočte snímatelný horní díl proti směru hodinových ručiček a sejměte. Vložte 4 alkalické baterie typu AA (LR6) dle polarity vyznačené v prostoru pro baterie. Nasaďte snímatelný horní díl a otočte ve směru hodinových ručiček do polohy označené. Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. POZNÁMKA Naplnění zásobníku Elektrické mlýnky jsou určeny pro mletí krystalické jedlé soli a celého pepře. Před použitím soli se informujte u výrobce soli, zda je vhodná pro mletí v mlýnku. Některé druhy soli (například kamenná sůl) není vhodná pro mletí v mlýnku. Pro naplnění zásobníku uchopte jednou rukou nerezové tělo mlýnku. Druhou rukou otočte zásobníkem proti směru hodinových ručiček do polohy označené. Oddělte nerezové tělo od zásobníku. Naplňte zásobník krystalickou jedlou solí nebo celým pepřem zhruba do ¾ celkového objemu zásobníku. Ovládání mlýnku Sejměte pryžový kryt před mletím soli nebo pepře. Proces mletí spustíte stisknutím ovládacího tlačítka. Dokud neuvolníte ovládací tlačítko, proces mletí bude pokračovat. Po stisknutí ovládacího tlačítka se automaticky osvětlí mlecí prostor. Po uvolnění ovládacího tlačítka osvětlení zhasne. Osvětlení vám umožňuje lépe sledovat dávkování mleté soli či pepře. Nastavení hrubosti mletí Elektrické mlýnky umožňují regulovat hrubost mletí. Hrubost mletí můžete nastavit od hrubého až po jemné mletí dle druhů pokrmů, které si přejete dochutit. Pro nastavení hrubšího mletí otáčejte ovladačem na spodní straně mlýnku proti směru hodinových ručiček. Nápisem coarse je označena poloha pro nastavení nejhrubšího mletí. Pro jemné mletí otáčejte ovladačem na spodní straně mlýnku ve směru hodinových ručiček. Nápisem fine je označena poloha pro nastavení nejjemnějšího mletí. POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ 5

8 PÉČE A ÚDRŽBA Čištění elektrických mlýnků Vnější povrch mlýnků otřete měkkou, zlehka navlhčenou utěrkou a otřete do sucha. Pro čištění nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu. Před čištěním zásobníku nejdříve odstraňte zbylou sůl/pepř. Zásobník vyčistěte suchým kartáčkem s měkkými štětinami. Zvýšené opatrnosti dbejte při čištění mlecích kamenů. Jsou ostré a hrozí poranění. Uložení mlýnků Mlýnky uložte na suché a chladné místo např. do kuchyňské skříňky. Tím bude chráněna sůl před vyššími teplotami a vlhkostí. Před uložením připevněte k mlýnku pryžový kryt mlecího prostoru. Tím zabráníte rozsypání namletého koření, které může být zachyceno v mlecích kamenech. Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. Nikdy nevkládejte elektrické mlýnky do vody nebo jiné tekutiny. Mlýnky ani jejich součásti nemyjte v myčce. POZNÁMKA 6 PÉČE A ÚDRŽBA

9 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ Použité baterie nepatří do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je ve vyhrazených sběrných místech. Více informací získáte u místních správních orgánů. Změny textu a technických specifikací vyhrazeny. 7

10 SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE

11 OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaša bezpečnosť na prvom mieste 4 Popis elektrických mlynčekov 5 Použitie elektrických mlynčekov 6 Starostlivosť a údržba OBSAH 1

12 Gratulujeme vám ku kúpe vašich nových elektrických mlynčekov. 2 GRATULUJEME

13 VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VAŠICH ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. Pred uvedením mlynčekov do prevádzky si prečítajte všetky pokyny a uložte si ich na prípadné ďalšie použitie. Pred prvým použitím odstráňte z mlynčeka všetky reklamné štítky/etikety. Nestavajte mlynčeky na horúci plynový alebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti alebo do miest, kde by sa dotýkali horúcej rúry. Nevystavujte mlynčeky vplyvu priameho slnečného žiarenia. Pred prvým použitím sa uistite, že ste do mlynčeka správne vložili 4 alkalické batérie typu AA (LR6). Nepoužívajte mlynčeky, ak nie sú správne zostavené. Vybité batérie nahraďte novými. Nekombinujte použité a nové batérie. Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy vyberte batérie. Vybité batérie likvidujete v súlade s miestnymi predpismi. Nevhadzujte batérie do bežného domového odpadu, ale vyhľadajte miesta určené na likvidáciu batérií. Udržujte mlynčeky na soľ a čierne korenie čisté. Viac informácií nájdete v kapitole Starostlivosť a údržba. Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtené hubky, aby ste nepoškriabali povrch. Mlynčeky na soľ a čierne korenie sú určené iba na domáce používanie. Akákoľvek iná údržba, než je bežné čistenie, by sa mala vykonávať výhradne autorizovaným servisným strediskom. VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE 3

14 POPIS ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV Odoberateľný horný diel s ovládacím tlačidlom Priestor na uloženie batérií - vložte 4 alkalické batérie typu AA (nie sú súčasťou príslušenstva) Keramické mlecie kamene umiestnené vnútri mlynčeka Zásobník na soľ alebo čierne korenie Gumový kryt - po ukončení mletia zabraňuje rozsypaniu pomletého korenia, ktoré sa môže zachytiť v mlecích kameňoch Nastaviteľná hrubosť mletia Ovládanie je umiestnené na spodnej strane mlynčeka. - pre hrubšie mletie otáčajte proti smeru hodinových ručičiek - pre jemnejšie mletie otáčajte v smere hodinových ručičiek Osvetlenie mlecieho priestoru - rozsvieti sa po stlačení ovládacieho tlačidla 4 POPIS ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV

15 POUŽITIE ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV Pred prvým použitím Pred prvým použitím odstráňte z mlynčekov všetky reklamné štítky/etikety. Pretrite mlynčeky mäkkou, mierne navlhčenou utierkou a osušte. Mlynček zostavte pripevnením antikorového tela k zásobníku. Uistite sa, že symbol vyznačený na zásobníku je zarovnaný so symbolom. Otáčajte zásobníkom v smere hodinových ručičiek až do polohy. Vloženie batérií Otočte odoberateľný horný diel proti smeru hodinových ručičiek a odoberte. Vložte 4 alkalické batérie typu AA (LR6) podľa polarity vyznačenej v priestore na batérie. Nasaďte odoberateľný horný diel a otočte v smere hodinových ručičiek do polohy označenej. Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy vyberte batérie. POZNÁMKA Naplnenie zásobníka Elektrické mlynčeky sú určené na mletie kryštalickej jedlej soli a celého čierneho korenia. Pred použitím soli sa informujte u výrobcu soli, či je vhodná na mletie v mlynčeku. Niektoré druhy soli (napríklad kamenná soľ) nie sú vhodné na mletie v mlynčeku. Pre naplnenie zásobníka uchopte jednou rukou antikorové telo mlynčeka. Druhou rukou otočte zásobníkom proti smeru hodinových ručičiek do polohy označenej. Oddeľte antikorové telo od zásobníka. Naplňte zásobník kryštalickou jedlou soľou alebo celým čiernym korením zhruba do ¾ celkového objemu zásobníka. Ovládanie mlynčeka Odoberte gumový kryt pred mletím soli alebo čierneho korenia. Proces mletia spustíte stlačením ovládacieho tlačidla. Kým neuvoľníte ovládacie tlačidlo, proces mletia bude pokračovať. Po stlačení ovládacieho tlačidla sa automaticky osvetlí mlecí priestor. Po uvoľnení ovládacieho tlačidla osvetlenie zhasne. Osvetlenie vám umožňuje lepšie sledovať dávkovanie mletej soli či čierneho korenia. Nastavenie hrubosti mletia Elektrické mlynčeky sú vybavené nastaviteľnou hrubosťou mletia. Hrubosť mletia môžete nastaviť od hrubého až po jemné mletie podľa druhov pokrmov, ktoré si prajete dochutiť. Pre nastavenie hrubšieho mletia otáčajte ovládačom na spodnej strane mlynčeka proti smeru hodinových ručičiek. Nápisom coarse je označená poloha na nastavenie najhrubšieho mletia. Pre jemné mletie otáčajte ovládačom na spodnej strane mlynčeka v smere hodinových ručičiek. Nápisom fine je označená poloha na nastavenie najjemnejšieho mletia. POUŽITIE ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV 5

16 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA Čistenie elektrických mlynčekov Vonkajší povrch mlynčekov pretrite mäkkou, zľahka navlhčenou utierkou a pretrite do sucha. Na čistenie nepoužívajte drôtenky alebo abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Pred čistením zásobníka najskôr odstráňte zvyšnú soľ/čierne korenie. Zásobník vyčistite suchou kefkou s mäkkými štetinami. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri čistení mlecích kameňov. Sú ostré a hrozí poranenie. Uloženie mlynčekov Mlynčeky uložte na suché a chladné miesto, napr. do kuchynskej skrinky. Tým bude soľ chránená od vyšších teplôt a vlhkosti. Pred uložením pripevnite k mlynčeku gumový kryt mlecieho priestoru. Tým zabránite rozsypaniu pomletého korenia, ktoré sa môže zachytiť v mlecích kameňoch. Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy vyberte batérie. Nikdy nevkladajte elektrické mlynčeky do vody alebo inej tekutiny. Mlynčeky ani ich súčasti neumývajte v umývačke. POZNÁMKA 6 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

17 POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ Použité batérie nepatria do bežného domového odpadu. Odovzdajte ich vo vyhradených zberných miestach. Viac informácií získate na miestnych správnych orgánoch. Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené. 7

18 ELEKTROMOS SÓ- ÉS BORS-DARÁLÓ SZETT

19 TARTALOM 2 Gratulálunk 3 Biztonság az első helyen 4 Az elektromos daráló leírása 5 Az elektromos daráló használata 6 Karbantartás TARTALOM 1

20 Gratulálunk az új elektromos darálójának megvásárlásához. 2 GRATULÁLUNK

21 BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig az Ön biztonságára figyeltünk. De kérjük, az elektromos eszközök használatánál legyen óvatos és tartsa be a következő utasításokat. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ HASZNÁLATÁHOZ A gyerekek felügyelet alatt kell legyenek, hogy biztosítsa, a készülékkel nem fognak játszani. A daráló működésbe hozása előtt olvassa el az összes utasítást és őrizze meg későbbi használat esetére. Első használat előtt a darálóról távolítsa el az összes reklámcímkét. A készüléket ne tegye forró gáz- vagy villanytűzhelyre, se annak közelébe, vagy olyan helyre, ahol forró sütővel érintkezhetne. A darálót ne tegye ki közvetlen napfény hatásának. Első használat előtt győződjön meg, hogy a darálóba helyesen tegye be a 4 AA (LR6) típusú alkáli elemet. Ne használja a darálót, ha nics helyesen összeállítva. A lemerült elemeket cserélje ki újakkal. Ne használjon együtt régi és új elemeket. Ha a darálót hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki az elemeket. A lemerült elemeket a helyi előírásokkal összhangban semmisítse meg. Az elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékba, hanem kijelölt helyen adja le megsemmisítésre. A só- és bors-darálót tartsa tisztán. További információkat a Karbantartás részben talál. Ne használjon dörzsszereket vagy drótszivacsot, hogy ne sérüljön a felület. A só- és bors-daráló csakis háztartási használatra készült. Minden más karbantartást, mint a rendes tisztítás, csakis szakszerviz végezhet. BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN 3

22 AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ LEÍRÁSA Levehető felső rész a kezelőgombbal Elemtér - tegyen be 4 AA típusú alkáli elemet (nem tartozék) Só- vagy bors-tartó Kerámia darálókövek a daráló belsejében Gumiborítás - a darálás befejezése után meggátolja a ledarált fűszer kiömlését, ami a darálókövekben maradhatott Beállítható darálási finomság A szabályzó a daráló alján található. - a durvább daráláshoz az óramutatójárással ellentétes irányába forgassa - a finomabb daráláshoz az óramutatójárás irányába forgassa A darálótér kivilágítása - a kezelőgomb lenyomása után kivilágítódik 4 AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ LEÍRÁSA

23 AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ HASZNÁLATA Első használat előtt Első használat előtt a darálóról távolítsa el az összes reklámcímkét. Törölje le a darálót finom, enyhén nedves ronggyal és szárítsa meg. A darálót állítsa össze a nemesacél test a tárolóhoz rögzítésével. Győződjön meg, hogy a jel a tárolón egyenesben van a jelzéssel. Tekerje el a tárolót óramutató-járás irányában egészen a helyzetbe. Az elemek behelyezése Tekerje el a levehető felső részt óramutatójárással ellentétes irányban és vegye le. Tegyen be 4 AA (LR6) típusú alkáli elemet az elemtérben kijelölt polaritás szerint. Tegye fel a levehető felső részt és tekerje el az óramutatójárás irányában a jelzésű helyzetbe. Ha a darálót hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki az elemeket. MEGJEGYZÉS A tároló megtöltése Az elektromos daráló kristályos étkezési só és teljes bors darálására szolgál. A só használata előtt informálódjon a só gyártójánál, hogy alkalamas-e darálóban darálásra. Néhány sófajta (pl. kősó) nem alkalmas darálásra. A tároló megtöltéséhez fogja meg egy kézzel a nemesacél darálótestet. Másik kézzel tekerje el a tárolót óramutató-járással ellentétes irányban a jelzésű helyzetbe. Vegye le a tárolót a nemesacél testről. Töltse meg a tárolót étkezési sóval vagy egész borssal kb. a tároló ¾-éig. A daráló kezelése Vegye le a gumiborítást só vagy bors darálása előtt. A darálást a kezelőgomb lenyomásáával indítja el. Amíg nem engedi föl a kezelőgombot, a darálás folytatódik. A kezelőgomb lenyomása után önműködően kivilágítódik a darálótér. A kezelőgomb felengedése után a kivilágítás kialszik. A kivilágítás lehetővé teszi a só vagy bors adagolásának jobb figyelését. A darálás finomságának beállítása Az elektromos daráló darálási finomság beállítással rendelkezik. A darálási finomság beállítható durvától egészen finom darálásig az étel szerint, amit ízesíteni akar. A durvább beállításhoz a daráló alján tekerje el a szabályzót óramutató-járással ellentétes irányban. A coarse felirattal van jelölve a legdurvább darálási finomság. A finomabb beállításhoz a daráló alján tekerje el a szabályzót óramutató-járás irányában. A fine felirattal van jelölve a legfinomabb darálási finomság. AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ HASZNÁLATA 5

24 KARBANTARTÁS A daráló tisztítása A daráló külső felületét törölje le lágy, enyhén nedves ronggyal és törölje szárazra. A tisztításhoz ne használjon drótszivacsot vagy dörzs-tisztító szereket, hogy ne sérüljön a felület. A tároló tisztítása előtt előbb távolítsa el a só/bors-maradékot. A tárolót lágyszőrű száraz kefével tisztítsa meg. Kiemelt óvatossággal járjon el a darálókövek tisztításánál. Ezek élesek és sérülésveszélyesek. A daráló tárolása A darálót száraz és hideg helyre tegye el, pl. konyhaszekrénybe. Ezzel védve van a só a nagyobb hőfoktól és nedvességtől. Elrakás előtt erősítse a darálóhoz a darálótér gumiborítását. Ezzel megelőzi a ledarált fűszer szétszóródását, ami a darálóköveken maradhatott. Ha a darálót hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki az elemeket. Soha se tegye a darálót vízbe vagy más folyadékba. Se a darálót, se részeit ne mossa mosogatóban. MEGJEGYZÉS 6 KARBANTARTÁS

25 UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el! HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. Vállalkozások számára a Európai Unióban Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától. Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától. A HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE A használt elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékba. A kijelölt gyűjtőhelyeken adja le azokat. További információt a helyi közigazgatási szerveknél szerezhet. A szöveg és a műszaki jellemzők módosításának joga fenntartva. 7

26 ZESTAW MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA SÓL I PIEPRZ

27 SPIS TREŚCI 2 Gratulujemy 3 Twoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu 4 Opis młynków elektrycznych 5 Korzystanie z młynków elektrycznych 6 Konserwacja SPIS TREŚCI 1

28 Gratulujemy zakupu młynków elektrycznych. 2 GRATULUJEMY

29 TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo i dlatego od początkowego projektu do sposobu produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. Zarazem prosimy o ostrożność podczas użytkowania urządzeń elektrycznych i stosowanie następujących instrukcji. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KORZYSTANIA Z MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, muszą być pod nadzorem. Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zdejmij z młynka wszystkie reklamy i etykiety. Nie należy kłaść młynków na gazową lub elektryczną kuchenkę lub w jej pobliżu oraz w miejscach, gdzie mogą dotykać gorącego piecyka. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne. Przed pierwszym włączeniem urządzeń sprawdź, czy do młynków włożono 4 alkaliczne baterie typu AA (LR6). Nie używaj urządzenia, dopóki nie są prawidłowo włożone. Wymień wyładowane baterie na nowe. Nie należy łączyć starych i nowych baterii. Jeśli młynki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. Wyładowane baterie należy likwidować zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie należy wyrzucać baterii do zwykłych śmieci, ale znaleźć specjalne miejsca do likwidacji baterii. Młynki na sól i pieprz powinny być zawsze czyste. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Konserwacja. Do czyszczenia nie należy używać szorstkich środków czyszczących oraz ostre gąbki do mycia naczyń, aby nie porysować powierzchni. Młynki na sól i pieprz są przeznaczone do użytku domowego. Inne prace konserwacyjne poza zwykłym myciem powinny być wykonane tylko przez autoryzowane placówki serwisowe. TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU 3

30 OPIS MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH Zdejmowana górna część z przyciskiem sterowania Komora na baterie - włóż 4 alkaliczne baterie typu AA (nie są częścią zestawu) Komora na sól lub pieprz Ceramiczne elementy rozdrabniające wewnątrz młynka Gumowa pokrywa - po zakończeniu mielenia zapobiega rozsypywaniu przypraw, które mogą jeszcze znajdować się w elementach rozdrabniających Regulowana grubość mielenia Element znajduje się na dolnej części młynka. - aby uzyskać grubsze ziarna, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - aby uzyskać mniejsze ziarna, obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara Oświetlenie miejsca mielenia - zaświeci się po naciśnięciu przycisku 4 OPIS MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH

31 KORZYSTANIE Z MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH Przed pierwszym uruchomieniem Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zdejmij z młynka wszystkie reklamy i etykiety. Wytrzyj młynki miękką, lekko wilgotną ściereczką i wysusz. Złóż młynek składając część nierdzewną z komorą. Sprawdź, czy symbol na komorze jest na równi z symbolem. Obracaj komorą w kierunku ruchu wskazówek zegara do pozycji. Sposób włożenia baterii Obróć górną część w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją. Włóż 4 alkaliczne baterie typu AA (LR6) zgodnie z oznaczeniem biegunów w komorze baterii. Nałóż górną część i obróć w kierunku ruchu wskazówek zegara do pozycji oznaczonej. Jeśli młynki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. UWAGA Napełnienie komory Elektryczne młynki są przeznaczone do mielenia krystalicznej soli i ziaren pieprzu. Przed mieleniem soli należy dowiedzieć się od producenta soli, czy jest odpowiednia do mielenia w młynku. Niektóre rodzaje soli (np. sól kamienna) nie są odpowiednie do mielenia w młynku. W celu napełnienia komory chwyć jedną ręką za nierdzewną obudowę. Drugą ręką obróć komorą w kierunku ruchu wskazówek zegara do pozycji oznaczonej. Odłącz nierdzewną obudowę od komory. Napełnij komorę krystaliczną solą jadalną lub ziarnami pieprzu do 3/4 zawartości. Obsługa młynka Zdejmij gumową osłonę przed mieleniem soli lub pieprzu. Rozpocznij mielenie naciskając przycisk sterowania. Mielenie będzie trwało, gdy wciśnięty jest przycisk sterowania. Naciśnięcie przycisku spowoduje automatyczne oświetlenie miejsce mielenia. Po zwolnieniu przycisku oświetlenie zgaśnie. Oświetlenie pozwala na lepszą widoczność dawkowania zmielonej soli lub pieprzu. Ustawianie grubości mielenia W młynkach można ustawiać grubość mielenia. W zależności od potraw, do których będą używane przyprawy można ustawić grube lub drobne mielenie. Aby ustawić grube mielenie obracaj elementem sterowania w dolnej części młynka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Napis coarse oznacza najbardziej grube mielenie. Aby ustawić drobne mielenie obracaj elementem sterowania w dolnej części młynka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Napis fine oznacza najbardziej drobne mielenie. KORZYSTANIE Z MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH 5

32 KONSERWACJA Czyszczenie młynków elektrycznych Zewnętrzną obudowę młynku wytrzyj miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Podczas czyszczenia nie należy używać drucianych gąbek lub innych ściernych środków czyszczących, aby nie uszkodzić powierzchni. Przed czyszczeniem komory usuń najpierw sól i pieprz. Komorę można wyczyścić suchą szczoteczką z miękkim włosiem. Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia elementów rozdrabniających. Są ostre i można się zranić. Przechowywanie młynków Młynki należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu np. w szafce kuchennej. W ten sposób sól nie będzie wystawiona na działania wysokiej temperatury i wilgotności. Przed magazynowaniem młynku nałóż gumową pokrywę komory mielenia. Zapobiegnie to rozsypywaniu przypraw, które mogą jeszcze znajdować się w elementach rozdrabniających. Jeśli młynki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. Nigdy nie należy wkładać młynki elektryczne do wody lub innych cieczy. Nie należy myć młynków i ich części w zmywarce. UWAGA 6 KONSERWACJA

33 WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami. Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu. Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy. LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII Zużyte baterie nie są przeznaczone do zwykłego kosza na śmieci. Należy je oddać do odpowiedniego punktu zbioru baterii. Więcej informacji można uzyskać w swoich urzędzie miasta/gminy. Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i danych technicznych. 7

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Návod k instalaci, obsluze, údržbě a použití kamen URČENO K POUŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘED UVEDNÍM KAMEN DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY Plynová přenosná

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

LCD WALL MOUNT. For Model: SHO 2020 SHO 2021. Universal Mounting Instructions 1-EN

LCD WALL MOUNT. For Model: SHO 2020 SHO 2021. Universal Mounting Instructions 1-EN LCD WALL MOUNT For Model: SHO 2020 SHO 2021 Universal Mounting Instructions 1-EN Installation Instruction UNPACKING INSTRUCTIONS Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

WM626 Wireless optical mouse

WM626 Wireless optical mouse WM626 Wireless optical mouse Uživatelský manuál Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Használati útmutató User guide 1. Vložení baterií Bezdrátová optická myš EVOLVE WM626 vyžaduje 2x AAA alkalické baterie

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití RK 2 Vařič rýže CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

Termoelektrični hladnjak Uputstvo za upotrebu

Termoelektrični hladnjak Uputstvo za upotrebu Termoelektrični hladnjak Uputstvo za upotrebu HR SCM 3033BL SCM 3033RD Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

RAC 381B RAC 381S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

RAC 381B RAC 381S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL RAC 381B RAC 381S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL RADIOBUDÍK RÁDIOBUDÍK RADIOBUDZIK RADIO ALARM CLOCK Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO SM 627 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Sendvičovač 3 v 1 / Sendvičovač 3 v 1 Toster 3

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

LB 5. Zvlhčovač vzduchu. Návod k použití

LB 5. Zvlhčovač vzduchu. Návod k použití LB 5 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Spotřebič Displej Dálkový ovladač Spotřebič 1) Ohřev 2) Čas 3) Pára 4) Vlhkost 5) Zapnutí/vypnutí 6) Ionizace 7) Displej 8) Výstup páry 9) Zásobník vody 10) Otvor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RAC180 / RAC180B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock / Radiobudzik Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Vinotéka. Návod k použití. Modely. (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu)

Vinotéka. Návod k použití. Modely. (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu) Vinotéka Návod k použití (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu) Modely DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Při použití tohoto zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně

Více

Prelud ELEKTRONICKÁ DÌTSKÁ VÁHA ELEKTRONICKÁ DETSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD PRO OBSLUHU

Prelud ELEKTRONICKÁ DÌTSKÁ VÁHA ELEKTRONICKÁ DETSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD PRO OBSLUHU R Prelud ELEKTRONICKÁ DÌTSKÁ VÁHA ELEKTRONICKÁ DETSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD PRO OBSLUHU 1 Pøed pou itím si pozornì pøeètìte tento návod 1 VLO ENÍ BATERIÍ cz Sejmìte kryt pøihrádky na baterie (na spodní

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze od Automatický digitální měřič krevního tlaku m250 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

CDR 777 USB BLACK/WHITE

CDR 777 USB BLACK/WHITE CDR 777 USB BLACK/WHITE PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE PRENOSNÉ RÁDIO S CD PREHRÁVAČOM NÁVOD NA OBSLUHU PRZENOŚNE RADIO Z ODTWARZACZEM CD INSTRUKCJA OBSŁUGI HORDOZHATÓ RÁDIÓ CD-LEJÁTSZÓVAL

Více

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BT SELFIE 1 SELFIE MONOPOD s Bluetooth spouští SELFIE MONOPOD s Bluetooth spúšťou WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE z funkcją Bluetooth SELFIE STICK with Bluetooth shutter button SELFIE MONOPOD Bluetooth indítóval

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie HLE 30 CZ z Dámský holicí strojek Návod na používanie Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky

Více

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Návod na používanie 37 CS HU SK. Trouba Sütő Rúra ZOB21601

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Návod na používanie 37 CS HU SK. Trouba Sütő Rúra ZOB21601 CS HU SK Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Návod na používanie 37 Trouba Sütő Rúra ZOB21601 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání

Více

Fitness schod step UP bedýnka MASTER

Fitness schod step UP bedýnka MASTER Fitness schod step UP bedýnka MASTER MAS4A042 CZ Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud

Více

Professor CZ123K / CZ124K

Professor CZ123K / CZ124K NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ123K / CZ124K Před použitím si přečtěte pozorně tento návod. Návod uschovejte pro případné pozdější použití. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu WATER SOFTENERS NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMĚKČOVAČE vody ZMIĘKCZACZE DO WODY LT-8 / LT-12 / LT-16 / LT-20 LTP-8 / LTP-12 / LTP-16 / LTP-20 Český výrobce zařízení pro

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

WALL MOUNT FOR LCD. For Models: SHO 8050 SHO 8055. Universal Mounting Instructions 1-EN

WALL MOUNT FOR LCD. For Models: SHO 8050 SHO 8055. Universal Mounting Instructions 1-EN WALL MOUNT FOR LCD For Models: SHO 8050 SHO 8055 Universal Mounting Instructions 1-EN Installation Instruction UNPACKING INSTRUCTIONS Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PR 609 SUW NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Rádio AM/FM s USB/SD Rádio AM/FM s USB/SD Radio AM/FM z funkcją USB/SD USB/SD AM / FM Radio AM/FM

Více

Rychlovarná konvice Rychlovarná kanvica Czajnik

Rychlovarná konvice Rychlovarná kanvica Czajnik Rychlovarná konvice Rychlovarná kanvica Czajnik Sherry B-4321 Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi IV/12 CZ, SK, PL Isolit-Bravo spol. s r.o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Automatický zavařovací hrnec s časovačem a výpustným kohoutem Automatický zavárací hrniec s časovačom a výpustným ventilom GZ-180 / GZ-181

Automatický zavařovací hrnec s časovačem a výpustným kohoutem Automatický zavárací hrniec s časovačom a výpustným ventilom GZ-180 / GZ-181 Automatický zavařovací hrnec s časovačem a výpustným kohoutem Automatický zavárací hrniec s časovačom a výpustným ventilom GZ-180 / GZ-181 CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Návod k použití Nastavení

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze od Zápěstní monitor krevního tlaku m254 Návod k obsluze STANDARDY V souladu se základními požadavky standardu 93/42 EEC třídy II zdravotnického zařízení. Důležité: přečtěte si doloženou dokumentaci. Aplikovaná

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ KVE 616 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ Elektronická kuchyňská váha / Elektronická kuchynská váha Elektroniczna waga kuchenna / Elektronic

Více

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování User manual QG3371 1 Čeština 31 Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ-223B. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ-223B. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ-223B strana 1 Popis konvice 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Západka otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Olejový radiátor / Olejový radiátor Grzejnik olejowy / Oil filled radiator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

WSC 1917 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

WSC 1917 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI WSC 1917 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Rádiem řízený budík Rádiom rizený budík Radio contrlled alarm clock Budzik synchronizowany radiowo Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products SCHOOL N9B

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products SCHOOL N9B CZ /SK/ PL Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products SCHOOL N9B Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome BG2038 BG2036 BG2028 BG2026 BG2025 BG2024.

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome BG2038 BG2036 BG2028 BG2026 BG2025 BG2024. Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome BG2038 BG2036 BG2028 BG2026 BG2025 BG2024 User manual 1 26 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

RAC 180 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RAC 180 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RAC 180 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock / Radiobudzik Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Professor CZ-227X, CZ-228X

Professor CZ-227X, CZ-228X NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarné konvice Professor CZ-227X, CZ-228X strana 1 Popis konvice 4 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Západka otevírání víka 5. Držadlo 6. Vypínač 7. Vodoznak 8.

Více

CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Kávovar / Kávovar Ekspres przelewowy / Coffee maker Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 31/1/2014 Vážený

Více

NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE CHLADNIČKA - CHŁODZIARKA - HŰTŐSZEKRÉNY - FRIGIDER NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ER 7048 C CZ PL SK HU RO 200369845 KE/E/82.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

MAXIRADIOG MAXIRADIOO

MAXIRADIOG MAXIRADIOO MAXIRADIOG MAXIRADIOO Přenosný přehrávač USB, MP3 a CD s rádiem Prenosný prehrávač USB, MP3 a CD s rádiom Przenośny odtwarzacz USB/MP3/CD/Radio USB/MP3/CD/Radio Portable Player USB/MP3/CD/ Hordozható Rádió

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více