ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ"

Transkript

1 ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS BORS-DARÁLÓ SZETT Instrukcja obsługi ZESTAW MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA SÓL I PIEPRZ SM 2010

2 SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

3 OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis elektrických mlýnků 5 Použití elektrických mlýnků 6 Péče a údržba OBSAH 1

4 Gratulujeme vám k zakoupení vašich nových elektrických mlýnků. 2 GRATULUJEME

5 VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při použití elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VAŠICH ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. Před uvedením mlýnků do provozu si přečtěte všechny pokyny a uložte si je pro případné další použití. Před prvním použitím odstraňte z mlýnku všechny reklamní štítky/etikety. Nestavte mlýnky na horký plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se dotýkaly horké trouby. Nevystavujte mlýnky vlivu přímého slunečního záření. Před prvním použitím se ujistěte, že jste do mlýnku správně vložili 4 alkalické baterie typu AA (LR6). Nepoužívejte mlýnky, pokud nejsou správně sestaveny. Vybité baterie nahraďte novými. Nekombinujte použité a nové baterie. Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. Vybité baterie likvidujete v souladu s místními předpisy. Nevhazujte baterie do běžného domovního odpadu, ale vyhledejte místa určená pro likvidaci baterií. Udržujte mlýnky na sůl a pepř čisté. Více informací naleznete v kapitole Péče a údržba. Pro čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěné houbičky, abyste nepoškrábali povrch. Mlýnky na sůl a pepř jsou určeny pouze pro domácí používání. Jakákoli jiná údržba, než je běžné čištění, by měla být prováděna výhradně autorizovaným servisním střediskem. VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ 3

6 POPIS ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ Snímatelný horní díl s ovládacím tlačítkem Prostor pro uložení baterií - vložte 4 alkalické baterie typu AA (nejsou součástí příslušenství) Zásobník na sůl nebo pepř Keramické mlecí kameny umístěny uvnitř mlýnku Pryžový kryt - po ukončení mletí zabraňuje rozsypání namletého koření, které může být zachyceno v mlecích kamenech Nastavitelná hrubost mletí Ovládání je umístěno na spodní straně mlýnku. - pro hrubší mletí otáčejte proti směru hodinových ručiček - pro jemnější mletí otáčejte ve směru hodinových ručiček Osvětlení mlecího prostoru - rozsvítí se po stisknutí ovládacího tlačítka 4 POPIS ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ

7 POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ Před prvním použitím Před prvním použitím odstraňte z mlýnků všechny reklamní štítky/etikety. Otřete mlýnky měkkou, mírně navlhčenou utěrkou a osušte. Mlýnek sestavte připevněním nerezového těla k zásobníku. Ujistěte se, že symbol vyznačený na zásobníku je zarovnaný se symbolem. Otáčejte zásobníkem ve směru hodinových ručiček až do polohy. Vložení baterií Otočte snímatelný horní díl proti směru hodinových ručiček a sejměte. Vložte 4 alkalické baterie typu AA (LR6) dle polarity vyznačené v prostoru pro baterie. Nasaďte snímatelný horní díl a otočte ve směru hodinových ručiček do polohy označené. Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. POZNÁMKA Naplnění zásobníku Elektrické mlýnky jsou určeny pro mletí krystalické jedlé soli a celého pepře. Před použitím soli se informujte u výrobce soli, zda je vhodná pro mletí v mlýnku. Některé druhy soli (například kamenná sůl) není vhodná pro mletí v mlýnku. Pro naplnění zásobníku uchopte jednou rukou nerezové tělo mlýnku. Druhou rukou otočte zásobníkem proti směru hodinových ručiček do polohy označené. Oddělte nerezové tělo od zásobníku. Naplňte zásobník krystalickou jedlou solí nebo celým pepřem zhruba do ¾ celkového objemu zásobníku. Ovládání mlýnku Sejměte pryžový kryt před mletím soli nebo pepře. Proces mletí spustíte stisknutím ovládacího tlačítka. Dokud neuvolníte ovládací tlačítko, proces mletí bude pokračovat. Po stisknutí ovládacího tlačítka se automaticky osvětlí mlecí prostor. Po uvolnění ovládacího tlačítka osvětlení zhasne. Osvětlení vám umožňuje lépe sledovat dávkování mleté soli či pepře. Nastavení hrubosti mletí Elektrické mlýnky umožňují regulovat hrubost mletí. Hrubost mletí můžete nastavit od hrubého až po jemné mletí dle druhů pokrmů, které si přejete dochutit. Pro nastavení hrubšího mletí otáčejte ovladačem na spodní straně mlýnku proti směru hodinových ručiček. Nápisem coarse je označena poloha pro nastavení nejhrubšího mletí. Pro jemné mletí otáčejte ovladačem na spodní straně mlýnku ve směru hodinových ručiček. Nápisem fine je označena poloha pro nastavení nejjemnějšího mletí. POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ 5

8 PÉČE A ÚDRŽBA Čištění elektrických mlýnků Vnější povrch mlýnků otřete měkkou, zlehka navlhčenou utěrkou a otřete do sucha. Pro čištění nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu. Před čištěním zásobníku nejdříve odstraňte zbylou sůl/pepř. Zásobník vyčistěte suchým kartáčkem s měkkými štětinami. Zvýšené opatrnosti dbejte při čištění mlecích kamenů. Jsou ostré a hrozí poranění. Uložení mlýnků Mlýnky uložte na suché a chladné místo např. do kuchyňské skříňky. Tím bude chráněna sůl před vyššími teplotami a vlhkostí. Před uložením připevněte k mlýnku pryžový kryt mlecího prostoru. Tím zabráníte rozsypání namletého koření, které může být zachyceno v mlecích kamenech. Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. Nikdy nevkládejte elektrické mlýnky do vody nebo jiné tekutiny. Mlýnky ani jejich součásti nemyjte v myčce. POZNÁMKA 6 PÉČE A ÚDRŽBA

9 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ Použité baterie nepatří do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je ve vyhrazených sběrných místech. Více informací získáte u místních správních orgánů. Změny textu a technických specifikací vyhrazeny. 7

10 SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE

11 OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaša bezpečnosť na prvom mieste 4 Popis elektrických mlynčekov 5 Použitie elektrických mlynčekov 6 Starostlivosť a údržba OBSAH 1

12 Gratulujeme vám ku kúpe vašich nových elektrických mlynčekov. 2 GRATULUJEME

13 VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VAŠICH ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. Pred uvedením mlynčekov do prevádzky si prečítajte všetky pokyny a uložte si ich na prípadné ďalšie použitie. Pred prvým použitím odstráňte z mlynčeka všetky reklamné štítky/etikety. Nestavajte mlynčeky na horúci plynový alebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti alebo do miest, kde by sa dotýkali horúcej rúry. Nevystavujte mlynčeky vplyvu priameho slnečného žiarenia. Pred prvým použitím sa uistite, že ste do mlynčeka správne vložili 4 alkalické batérie typu AA (LR6). Nepoužívajte mlynčeky, ak nie sú správne zostavené. Vybité batérie nahraďte novými. Nekombinujte použité a nové batérie. Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy vyberte batérie. Vybité batérie likvidujete v súlade s miestnymi predpismi. Nevhadzujte batérie do bežného domového odpadu, ale vyhľadajte miesta určené na likvidáciu batérií. Udržujte mlynčeky na soľ a čierne korenie čisté. Viac informácií nájdete v kapitole Starostlivosť a údržba. Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtené hubky, aby ste nepoškriabali povrch. Mlynčeky na soľ a čierne korenie sú určené iba na domáce používanie. Akákoľvek iná údržba, než je bežné čistenie, by sa mala vykonávať výhradne autorizovaným servisným strediskom. VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE 3

14 POPIS ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV Odoberateľný horný diel s ovládacím tlačidlom Priestor na uloženie batérií - vložte 4 alkalické batérie typu AA (nie sú súčasťou príslušenstva) Keramické mlecie kamene umiestnené vnútri mlynčeka Zásobník na soľ alebo čierne korenie Gumový kryt - po ukončení mletia zabraňuje rozsypaniu pomletého korenia, ktoré sa môže zachytiť v mlecích kameňoch Nastaviteľná hrubosť mletia Ovládanie je umiestnené na spodnej strane mlynčeka. - pre hrubšie mletie otáčajte proti smeru hodinových ručičiek - pre jemnejšie mletie otáčajte v smere hodinových ručičiek Osvetlenie mlecieho priestoru - rozsvieti sa po stlačení ovládacieho tlačidla 4 POPIS ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV

15 POUŽITIE ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV Pred prvým použitím Pred prvým použitím odstráňte z mlynčekov všetky reklamné štítky/etikety. Pretrite mlynčeky mäkkou, mierne navlhčenou utierkou a osušte. Mlynček zostavte pripevnením antikorového tela k zásobníku. Uistite sa, že symbol vyznačený na zásobníku je zarovnaný so symbolom. Otáčajte zásobníkom v smere hodinových ručičiek až do polohy. Vloženie batérií Otočte odoberateľný horný diel proti smeru hodinových ručičiek a odoberte. Vložte 4 alkalické batérie typu AA (LR6) podľa polarity vyznačenej v priestore na batérie. Nasaďte odoberateľný horný diel a otočte v smere hodinových ručičiek do polohy označenej. Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy vyberte batérie. POZNÁMKA Naplnenie zásobníka Elektrické mlynčeky sú určené na mletie kryštalickej jedlej soli a celého čierneho korenia. Pred použitím soli sa informujte u výrobcu soli, či je vhodná na mletie v mlynčeku. Niektoré druhy soli (napríklad kamenná soľ) nie sú vhodné na mletie v mlynčeku. Pre naplnenie zásobníka uchopte jednou rukou antikorové telo mlynčeka. Druhou rukou otočte zásobníkom proti smeru hodinových ručičiek do polohy označenej. Oddeľte antikorové telo od zásobníka. Naplňte zásobník kryštalickou jedlou soľou alebo celým čiernym korením zhruba do ¾ celkového objemu zásobníka. Ovládanie mlynčeka Odoberte gumový kryt pred mletím soli alebo čierneho korenia. Proces mletia spustíte stlačením ovládacieho tlačidla. Kým neuvoľníte ovládacie tlačidlo, proces mletia bude pokračovať. Po stlačení ovládacieho tlačidla sa automaticky osvetlí mlecí priestor. Po uvoľnení ovládacieho tlačidla osvetlenie zhasne. Osvetlenie vám umožňuje lepšie sledovať dávkovanie mletej soli či čierneho korenia. Nastavenie hrubosti mletia Elektrické mlynčeky sú vybavené nastaviteľnou hrubosťou mletia. Hrubosť mletia môžete nastaviť od hrubého až po jemné mletie podľa druhov pokrmov, ktoré si prajete dochutiť. Pre nastavenie hrubšieho mletia otáčajte ovládačom na spodnej strane mlynčeka proti smeru hodinových ručičiek. Nápisom coarse je označená poloha na nastavenie najhrubšieho mletia. Pre jemné mletie otáčajte ovládačom na spodnej strane mlynčeka v smere hodinových ručičiek. Nápisom fine je označená poloha na nastavenie najjemnejšieho mletia. POUŽITIE ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV 5

16 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA Čistenie elektrických mlynčekov Vonkajší povrch mlynčekov pretrite mäkkou, zľahka navlhčenou utierkou a pretrite do sucha. Na čistenie nepoužívajte drôtenky alebo abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Pred čistením zásobníka najskôr odstráňte zvyšnú soľ/čierne korenie. Zásobník vyčistite suchou kefkou s mäkkými štetinami. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri čistení mlecích kameňov. Sú ostré a hrozí poranenie. Uloženie mlynčekov Mlynčeky uložte na suché a chladné miesto, napr. do kuchynskej skrinky. Tým bude soľ chránená od vyšších teplôt a vlhkosti. Pred uložením pripevnite k mlynčeku gumový kryt mlecieho priestoru. Tým zabránite rozsypaniu pomletého korenia, ktoré sa môže zachytiť v mlecích kameňoch. Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy vyberte batérie. Nikdy nevkladajte elektrické mlynčeky do vody alebo inej tekutiny. Mlynčeky ani ich súčasti neumývajte v umývačke. POZNÁMKA 6 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

17 POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ Použité batérie nepatria do bežného domového odpadu. Odovzdajte ich vo vyhradených zberných miestach. Viac informácií získate na miestnych správnych orgánoch. Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené. 7

18 ELEKTROMOS SÓ- ÉS BORS-DARÁLÓ SZETT

19 TARTALOM 2 Gratulálunk 3 Biztonság az első helyen 4 Az elektromos daráló leírása 5 Az elektromos daráló használata 6 Karbantartás TARTALOM 1

20 Gratulálunk az új elektromos darálójának megvásárlásához. 2 GRATULÁLUNK

21 BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig az Ön biztonságára figyeltünk. De kérjük, az elektromos eszközök használatánál legyen óvatos és tartsa be a következő utasításokat. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ HASZNÁLATÁHOZ A gyerekek felügyelet alatt kell legyenek, hogy biztosítsa, a készülékkel nem fognak játszani. A daráló működésbe hozása előtt olvassa el az összes utasítást és őrizze meg későbbi használat esetére. Első használat előtt a darálóról távolítsa el az összes reklámcímkét. A készüléket ne tegye forró gáz- vagy villanytűzhelyre, se annak közelébe, vagy olyan helyre, ahol forró sütővel érintkezhetne. A darálót ne tegye ki közvetlen napfény hatásának. Első használat előtt győződjön meg, hogy a darálóba helyesen tegye be a 4 AA (LR6) típusú alkáli elemet. Ne használja a darálót, ha nics helyesen összeállítva. A lemerült elemeket cserélje ki újakkal. Ne használjon együtt régi és új elemeket. Ha a darálót hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki az elemeket. A lemerült elemeket a helyi előírásokkal összhangban semmisítse meg. Az elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékba, hanem kijelölt helyen adja le megsemmisítésre. A só- és bors-darálót tartsa tisztán. További információkat a Karbantartás részben talál. Ne használjon dörzsszereket vagy drótszivacsot, hogy ne sérüljön a felület. A só- és bors-daráló csakis háztartási használatra készült. Minden más karbantartást, mint a rendes tisztítás, csakis szakszerviz végezhet. BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN 3

22 AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ LEÍRÁSA Levehető felső rész a kezelőgombbal Elemtér - tegyen be 4 AA típusú alkáli elemet (nem tartozék) Só- vagy bors-tartó Kerámia darálókövek a daráló belsejében Gumiborítás - a darálás befejezése után meggátolja a ledarált fűszer kiömlését, ami a darálókövekben maradhatott Beállítható darálási finomság A szabályzó a daráló alján található. - a durvább daráláshoz az óramutatójárással ellentétes irányába forgassa - a finomabb daráláshoz az óramutatójárás irányába forgassa A darálótér kivilágítása - a kezelőgomb lenyomása után kivilágítódik 4 AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ LEÍRÁSA

23 AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ HASZNÁLATA Első használat előtt Első használat előtt a darálóról távolítsa el az összes reklámcímkét. Törölje le a darálót finom, enyhén nedves ronggyal és szárítsa meg. A darálót állítsa össze a nemesacél test a tárolóhoz rögzítésével. Győződjön meg, hogy a jel a tárolón egyenesben van a jelzéssel. Tekerje el a tárolót óramutató-járás irányában egészen a helyzetbe. Az elemek behelyezése Tekerje el a levehető felső részt óramutatójárással ellentétes irányban és vegye le. Tegyen be 4 AA (LR6) típusú alkáli elemet az elemtérben kijelölt polaritás szerint. Tegye fel a levehető felső részt és tekerje el az óramutatójárás irányában a jelzésű helyzetbe. Ha a darálót hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki az elemeket. MEGJEGYZÉS A tároló megtöltése Az elektromos daráló kristályos étkezési só és teljes bors darálására szolgál. A só használata előtt informálódjon a só gyártójánál, hogy alkalamas-e darálóban darálásra. Néhány sófajta (pl. kősó) nem alkalmas darálásra. A tároló megtöltéséhez fogja meg egy kézzel a nemesacél darálótestet. Másik kézzel tekerje el a tárolót óramutató-járással ellentétes irányban a jelzésű helyzetbe. Vegye le a tárolót a nemesacél testről. Töltse meg a tárolót étkezési sóval vagy egész borssal kb. a tároló ¾-éig. A daráló kezelése Vegye le a gumiborítást só vagy bors darálása előtt. A darálást a kezelőgomb lenyomásáával indítja el. Amíg nem engedi föl a kezelőgombot, a darálás folytatódik. A kezelőgomb lenyomása után önműködően kivilágítódik a darálótér. A kezelőgomb felengedése után a kivilágítás kialszik. A kivilágítás lehetővé teszi a só vagy bors adagolásának jobb figyelését. A darálás finomságának beállítása Az elektromos daráló darálási finomság beállítással rendelkezik. A darálási finomság beállítható durvától egészen finom darálásig az étel szerint, amit ízesíteni akar. A durvább beállításhoz a daráló alján tekerje el a szabályzót óramutató-járással ellentétes irányban. A coarse felirattal van jelölve a legdurvább darálási finomság. A finomabb beállításhoz a daráló alján tekerje el a szabályzót óramutató-járás irányában. A fine felirattal van jelölve a legfinomabb darálási finomság. AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ HASZNÁLATA 5

24 KARBANTARTÁS A daráló tisztítása A daráló külső felületét törölje le lágy, enyhén nedves ronggyal és törölje szárazra. A tisztításhoz ne használjon drótszivacsot vagy dörzs-tisztító szereket, hogy ne sérüljön a felület. A tároló tisztítása előtt előbb távolítsa el a só/bors-maradékot. A tárolót lágyszőrű száraz kefével tisztítsa meg. Kiemelt óvatossággal járjon el a darálókövek tisztításánál. Ezek élesek és sérülésveszélyesek. A daráló tárolása A darálót száraz és hideg helyre tegye el, pl. konyhaszekrénybe. Ezzel védve van a só a nagyobb hőfoktól és nedvességtől. Elrakás előtt erősítse a darálóhoz a darálótér gumiborítását. Ezzel megelőzi a ledarált fűszer szétszóródását, ami a darálóköveken maradhatott. Ha a darálót hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki az elemeket. Soha se tegye a darálót vízbe vagy más folyadékba. Se a darálót, se részeit ne mossa mosogatóban. MEGJEGYZÉS 6 KARBANTARTÁS

25 UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el! HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. Vállalkozások számára a Európai Unióban Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától. Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától. A HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE A használt elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékba. A kijelölt gyűjtőhelyeken adja le azokat. További információt a helyi közigazgatási szerveknél szerezhet. A szöveg és a műszaki jellemzők módosításának joga fenntartva. 7

26 ZESTAW MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA SÓL I PIEPRZ

27 SPIS TREŚCI 2 Gratulujemy 3 Twoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu 4 Opis młynków elektrycznych 5 Korzystanie z młynków elektrycznych 6 Konserwacja SPIS TREŚCI 1

28 Gratulujemy zakupu młynków elektrycznych. 2 GRATULUJEMY

29 TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo i dlatego od początkowego projektu do sposobu produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. Zarazem prosimy o ostrożność podczas użytkowania urządzeń elektrycznych i stosowanie następujących instrukcji. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KORZYSTANIA Z MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, muszą być pod nadzorem. Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zdejmij z młynka wszystkie reklamy i etykiety. Nie należy kłaść młynków na gazową lub elektryczną kuchenkę lub w jej pobliżu oraz w miejscach, gdzie mogą dotykać gorącego piecyka. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne. Przed pierwszym włączeniem urządzeń sprawdź, czy do młynków włożono 4 alkaliczne baterie typu AA (LR6). Nie używaj urządzenia, dopóki nie są prawidłowo włożone. Wymień wyładowane baterie na nowe. Nie należy łączyć starych i nowych baterii. Jeśli młynki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. Wyładowane baterie należy likwidować zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie należy wyrzucać baterii do zwykłych śmieci, ale znaleźć specjalne miejsca do likwidacji baterii. Młynki na sól i pieprz powinny być zawsze czyste. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Konserwacja. Do czyszczenia nie należy używać szorstkich środków czyszczących oraz ostre gąbki do mycia naczyń, aby nie porysować powierzchni. Młynki na sól i pieprz są przeznaczone do użytku domowego. Inne prace konserwacyjne poza zwykłym myciem powinny być wykonane tylko przez autoryzowane placówki serwisowe. TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU 3

30 OPIS MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH Zdejmowana górna część z przyciskiem sterowania Komora na baterie - włóż 4 alkaliczne baterie typu AA (nie są częścią zestawu) Komora na sól lub pieprz Ceramiczne elementy rozdrabniające wewnątrz młynka Gumowa pokrywa - po zakończeniu mielenia zapobiega rozsypywaniu przypraw, które mogą jeszcze znajdować się w elementach rozdrabniających Regulowana grubość mielenia Element znajduje się na dolnej części młynka. - aby uzyskać grubsze ziarna, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - aby uzyskać mniejsze ziarna, obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara Oświetlenie miejsca mielenia - zaświeci się po naciśnięciu przycisku 4 OPIS MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH

31 KORZYSTANIE Z MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH Przed pierwszym uruchomieniem Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zdejmij z młynka wszystkie reklamy i etykiety. Wytrzyj młynki miękką, lekko wilgotną ściereczką i wysusz. Złóż młynek składając część nierdzewną z komorą. Sprawdź, czy symbol na komorze jest na równi z symbolem. Obracaj komorą w kierunku ruchu wskazówek zegara do pozycji. Sposób włożenia baterii Obróć górną część w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją. Włóż 4 alkaliczne baterie typu AA (LR6) zgodnie z oznaczeniem biegunów w komorze baterii. Nałóż górną część i obróć w kierunku ruchu wskazówek zegara do pozycji oznaczonej. Jeśli młynki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. UWAGA Napełnienie komory Elektryczne młynki są przeznaczone do mielenia krystalicznej soli i ziaren pieprzu. Przed mieleniem soli należy dowiedzieć się od producenta soli, czy jest odpowiednia do mielenia w młynku. Niektóre rodzaje soli (np. sól kamienna) nie są odpowiednie do mielenia w młynku. W celu napełnienia komory chwyć jedną ręką za nierdzewną obudowę. Drugą ręką obróć komorą w kierunku ruchu wskazówek zegara do pozycji oznaczonej. Odłącz nierdzewną obudowę od komory. Napełnij komorę krystaliczną solą jadalną lub ziarnami pieprzu do 3/4 zawartości. Obsługa młynka Zdejmij gumową osłonę przed mieleniem soli lub pieprzu. Rozpocznij mielenie naciskając przycisk sterowania. Mielenie będzie trwało, gdy wciśnięty jest przycisk sterowania. Naciśnięcie przycisku spowoduje automatyczne oświetlenie miejsce mielenia. Po zwolnieniu przycisku oświetlenie zgaśnie. Oświetlenie pozwala na lepszą widoczność dawkowania zmielonej soli lub pieprzu. Ustawianie grubości mielenia W młynkach można ustawiać grubość mielenia. W zależności od potraw, do których będą używane przyprawy można ustawić grube lub drobne mielenie. Aby ustawić grube mielenie obracaj elementem sterowania w dolnej części młynka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Napis coarse oznacza najbardziej grube mielenie. Aby ustawić drobne mielenie obracaj elementem sterowania w dolnej części młynka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Napis fine oznacza najbardziej drobne mielenie. KORZYSTANIE Z MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH 5

32 KONSERWACJA Czyszczenie młynków elektrycznych Zewnętrzną obudowę młynku wytrzyj miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Podczas czyszczenia nie należy używać drucianych gąbek lub innych ściernych środków czyszczących, aby nie uszkodzić powierzchni. Przed czyszczeniem komory usuń najpierw sól i pieprz. Komorę można wyczyścić suchą szczoteczką z miękkim włosiem. Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia elementów rozdrabniających. Są ostre i można się zranić. Przechowywanie młynków Młynki należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu np. w szafce kuchennej. W ten sposób sól nie będzie wystawiona na działania wysokiej temperatury i wilgotności. Przed magazynowaniem młynku nałóż gumową pokrywę komory mielenia. Zapobiegnie to rozsypywaniu przypraw, które mogą jeszcze znajdować się w elementach rozdrabniających. Jeśli młynki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. Nigdy nie należy wkładać młynki elektryczne do wody lub innych cieczy. Nie należy myć młynków i ich części w zmywarce. UWAGA 6 KONSERWACJA

33 WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami. Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu. Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy. LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII Zużyte baterie nie są przeznaczone do zwykłego kosza na śmieci. Należy je oddać do odpowiedniego punktu zbioru baterii. Więcej informacji można uzyskać w swoich urzędzie miasta/gminy. Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i danych technicznych. 7

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS

Více

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. User manual SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. User manual SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS User manual SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi PHSB 610 MJ User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe,

Více

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm uvedené. Vkládání baterií 2x AA 1.5V baterie 2x AA 1.5V

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

2. OBSAH BALENÍ. USB kabel. Sluchátka. MP3 přehrávač Návod k obsluze

2. OBSAH BALENÍ. USB kabel. Sluchátka. MP3 přehrávač Návod k obsluze 1. PROHLÁŠENÍ Nejdříve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení našeho MP3 digitálního přehrávače. Před použitím si laskavě pečlivě přečtěte tento návod, abyste přehrávač používali správně. Obsah tohoto

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

CT 1800/E CT 1810 CT 3010

CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 3010 CT 1810 CZ Návod k použití Pokyny k použití Blahopřejeme Vám, zvolili jste speciální Ceran varnou desku! Před použitím doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU PŘÍRUČKA UŽIVATELE Model : RCC-240 RCC-850 Příručka obsahuje návod k obsluze vysavače a jeho technické údaje PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE 1. Podlahový nástavec 2. Teleskopická trubice

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Návod k použití RACLETTE GRIL R-274

Návod k použití RACLETTE GRIL R-274 Návod k použití RACLETTE GRIL R-274 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1 Návod k použití 1 J L I H A G F K E E M B C D * Pouze u určitých modelů 2 a) b) c) 2 click 36 74 75 76 7 108 7 24 hod. 12 9 10 11 10 7 12 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento vysavač je určený pouze pro

Více

Ponorný mixér Návod k použití

Ponorný mixér Návod k použití Ponorný mixér Návod k použití CZ SHB 30WH / SHB 31GR / SHB 32BL SHB 33OR / SHB 34RD / SHB 35VT SHB 36YL / SHB 37GG / SHB 38RSS Před použitím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Elektrický kráječ. Návod k obsluze

Elektrický kráječ. Návod k obsluze Elektrický kráječ Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Přístroj

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató 2 SLICE T O A S T E R Návod k obsluze TOPINKOVAC Návod na obsluhu HRIANKOVAC Használati útmutató KENYÉRPIRÍTÓ TS 4010 TOASTER OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 7 Seznamte se se svým

Více

C ESKY 4 MAGYAR 6 POLSKI 8 SLOVENSKY 10

C ESKY 4 MAGYAR 6 POLSKI 8 SLOVENSKY 10 SY C ESKY 4 MAGYAR 6 POLSKI 8 SLOVENSKY 10 C ESKY Jak promazat šicí stroj Upozornění! Vždy před mazáním šicího stroje zařízení vypněte a odpojte z elektrické sítě. 1 Vždy používejte mazací olej. 1. Jemně

Více

CBG 640 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

CBG 640 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze CBG 640 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze využít ve filtrační nebo odtahové verzi. U filtrační verze (obr. 1) se vzduch a pára odsává spotřebičem a čistí uhlíkovými filtry

Více

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č /CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č. 128787 Návod k obsluze Popis - Třísegmentové zobrazení hodin, času buzení a data - zobrazení aktuálního času v hodinách a minutách - zobrazení času buzení v hodinách

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

SWD T130. Transmitter - doorbell button - user manual. Transmitter - zvonkové tlačítko - návod k obsluze

SWD T130. Transmitter - doorbell button - user manual. Transmitter - zvonkové tlačítko - návod k obsluze SWD T130 EN CZ SK HU PL Transmitter - doorbell button - user manual Transmitter - zvonkové tlačítko - návod k obsluze Transmitter zvončekové tlačidlo návod na obsluhu Transmitter - csengőgomb - használati

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTALACE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze

Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze CZ SSJ 4041BK SSJ 4042RD SSJ 4043WH Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

Chladič na víno a šampanské Návod na obsluhu

Chladič na víno a šampanské Návod na obsluhu Chladič na víno a šampanské Návod na obsluhu Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Jogurtovač JM 1. Návod k použití

Jogurtovač JM 1. Návod k použití Jogurtovač JM 1 CZ Návod k použití Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Přečtěte si pozorně návod k použití a odložte si jej na bezpečném místě. Bezpečnostní pokyny: Spotřebič připojujte

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze MOD. 181 Palačinkovač Návod k obsluze CZ 1 3 4 2 5 6 Obr. Fig. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vysoké napětí Nesundávejte kryty! Uvnitř se nachází vysoké napětí Důležitá varování TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. JE URČENÉ PRO

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

Elektrická varná konvice Návod k obsluze

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Návod k obsluze Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Lis na citrusové plody Návod k obsluze

Lis na citrusové plody Návod k obsluze Lis na citrusové plody Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 CZ Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 Návod k použití Max. váha 3000g (3kg) minimální váha 1g Baterie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod k použití Funkce 1. Funkce odměrky 2. Zobrazení objemu mléka, oleje

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Elektrický multifunkční otvírák

Elektrický multifunkční otvírák Elektrický multifunkční otvírák Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného

Více

Multifunkční ohřívač kojeneckých lahví

Multifunkční ohřívač kojeneckých lahví Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Použití... 7 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 9 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení symbolů použitých na

Více

Digitální osobní váha Návod k obsluze

Digitální osobní váha Návod k obsluze Digitální osobní váha Návod k obsluze CZ SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz)

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz) MASSE CZ INFORMACE O PRODUKTU A POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky Lamart, který nese název podle Piera Lamarta VLASTNOSTI 1. Indikace objemu vody a mléka 2. Dva přepínatelné systémy váhových

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Digitální cestovní váha na zavazadla Návod k obsluze

Digitální cestovní váha na zavazadla Návod k obsluze Digitální cestovní váha na zavazadla Návod k obsluze CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

SWS 2 TS PŘÍRUČKA UŽIVATELE BEZDRÁTOVÝ SENZOR

SWS 2 TS PŘÍRUČKA UŽIVATELE BEZDRÁTOVÝ SENZOR SWS 2 TS PŘÍRUČKA UŽIVATELE BEZDRÁTOVÝ SENZOR BEZDRÁTOVÝ SENZOR SWS 2 TS Před uvedením senzoru do provozu si pečlivě přečtěte tento návod. Bezdrátový venkovní senzor je určen k určování počasí co by meteorologická

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544 Návod k použití 1 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varování jsou v zájmu Vaší bezpečnosti. Před instalací nebo použitím spotřebiče si je důkladně přečtěte. Vaše

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART Trouba Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART 1 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená,

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více