ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ"

Transkript

1 ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS BORS-DARÁLÓ SZETT Instrukcja obsługi ZESTAW MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA SÓL I PIEPRZ SM 2010

2 SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

3 OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis elektrických mlýnků 5 Použití elektrických mlýnků 6 Péče a údržba OBSAH 1

4 Gratulujeme vám k zakoupení vašich nových elektrických mlýnků. 2 GRATULUJEME

5 VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při použití elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VAŠICH ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. Před uvedením mlýnků do provozu si přečtěte všechny pokyny a uložte si je pro případné další použití. Před prvním použitím odstraňte z mlýnku všechny reklamní štítky/etikety. Nestavte mlýnky na horký plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se dotýkaly horké trouby. Nevystavujte mlýnky vlivu přímého slunečního záření. Před prvním použitím se ujistěte, že jste do mlýnku správně vložili 4 alkalické baterie typu AA (LR6). Nepoužívejte mlýnky, pokud nejsou správně sestaveny. Vybité baterie nahraďte novými. Nekombinujte použité a nové baterie. Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. Vybité baterie likvidujete v souladu s místními předpisy. Nevhazujte baterie do běžného domovního odpadu, ale vyhledejte místa určená pro likvidaci baterií. Udržujte mlýnky na sůl a pepř čisté. Více informací naleznete v kapitole Péče a údržba. Pro čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěné houbičky, abyste nepoškrábali povrch. Mlýnky na sůl a pepř jsou určeny pouze pro domácí používání. Jakákoli jiná údržba, než je běžné čištění, by měla být prováděna výhradně autorizovaným servisním střediskem. VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ 3

6 POPIS ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ Snímatelný horní díl s ovládacím tlačítkem Prostor pro uložení baterií - vložte 4 alkalické baterie typu AA (nejsou součástí příslušenství) Zásobník na sůl nebo pepř Keramické mlecí kameny umístěny uvnitř mlýnku Pryžový kryt - po ukončení mletí zabraňuje rozsypání namletého koření, které může být zachyceno v mlecích kamenech Nastavitelná hrubost mletí Ovládání je umístěno na spodní straně mlýnku. - pro hrubší mletí otáčejte proti směru hodinových ručiček - pro jemnější mletí otáčejte ve směru hodinových ručiček Osvětlení mlecího prostoru - rozsvítí se po stisknutí ovládacího tlačítka 4 POPIS ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ

7 POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ Před prvním použitím Před prvním použitím odstraňte z mlýnků všechny reklamní štítky/etikety. Otřete mlýnky měkkou, mírně navlhčenou utěrkou a osušte. Mlýnek sestavte připevněním nerezového těla k zásobníku. Ujistěte se, že symbol vyznačený na zásobníku je zarovnaný se symbolem. Otáčejte zásobníkem ve směru hodinových ručiček až do polohy. Vložení baterií Otočte snímatelný horní díl proti směru hodinových ručiček a sejměte. Vložte 4 alkalické baterie typu AA (LR6) dle polarity vyznačené v prostoru pro baterie. Nasaďte snímatelný horní díl a otočte ve směru hodinových ručiček do polohy označené. Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. POZNÁMKA Naplnění zásobníku Elektrické mlýnky jsou určeny pro mletí krystalické jedlé soli a celého pepře. Před použitím soli se informujte u výrobce soli, zda je vhodná pro mletí v mlýnku. Některé druhy soli (například kamenná sůl) není vhodná pro mletí v mlýnku. Pro naplnění zásobníku uchopte jednou rukou nerezové tělo mlýnku. Druhou rukou otočte zásobníkem proti směru hodinových ručiček do polohy označené. Oddělte nerezové tělo od zásobníku. Naplňte zásobník krystalickou jedlou solí nebo celým pepřem zhruba do ¾ celkového objemu zásobníku. Ovládání mlýnku Sejměte pryžový kryt před mletím soli nebo pepře. Proces mletí spustíte stisknutím ovládacího tlačítka. Dokud neuvolníte ovládací tlačítko, proces mletí bude pokračovat. Po stisknutí ovládacího tlačítka se automaticky osvětlí mlecí prostor. Po uvolnění ovládacího tlačítka osvětlení zhasne. Osvětlení vám umožňuje lépe sledovat dávkování mleté soli či pepře. Nastavení hrubosti mletí Elektrické mlýnky umožňují regulovat hrubost mletí. Hrubost mletí můžete nastavit od hrubého až po jemné mletí dle druhů pokrmů, které si přejete dochutit. Pro nastavení hrubšího mletí otáčejte ovladačem na spodní straně mlýnku proti směru hodinových ručiček. Nápisem coarse je označena poloha pro nastavení nejhrubšího mletí. Pro jemné mletí otáčejte ovladačem na spodní straně mlýnku ve směru hodinových ručiček. Nápisem fine je označena poloha pro nastavení nejjemnějšího mletí. POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ 5

8 PÉČE A ÚDRŽBA Čištění elektrických mlýnků Vnější povrch mlýnků otřete měkkou, zlehka navlhčenou utěrkou a otřete do sucha. Pro čištění nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu. Před čištěním zásobníku nejdříve odstraňte zbylou sůl/pepř. Zásobník vyčistěte suchým kartáčkem s měkkými štětinami. Zvýšené opatrnosti dbejte při čištění mlecích kamenů. Jsou ostré a hrozí poranění. Uložení mlýnků Mlýnky uložte na suché a chladné místo např. do kuchyňské skříňky. Tím bude chráněna sůl před vyššími teplotami a vlhkostí. Před uložením připevněte k mlýnku pryžový kryt mlecího prostoru. Tím zabráníte rozsypání namletého koření, které může být zachyceno v mlecích kamenech. Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. Nikdy nevkládejte elektrické mlýnky do vody nebo jiné tekutiny. Mlýnky ani jejich součásti nemyjte v myčce. POZNÁMKA 6 PÉČE A ÚDRŽBA

9 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ Použité baterie nepatří do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je ve vyhrazených sběrných místech. Více informací získáte u místních správních orgánů. Změny textu a technických specifikací vyhrazeny. 7

10 SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE

11 OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaša bezpečnosť na prvom mieste 4 Popis elektrických mlynčekov 5 Použitie elektrických mlynčekov 6 Starostlivosť a údržba OBSAH 1

12 Gratulujeme vám ku kúpe vašich nových elektrických mlynčekov. 2 GRATULUJEME

13 VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VAŠICH ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. Pred uvedením mlynčekov do prevádzky si prečítajte všetky pokyny a uložte si ich na prípadné ďalšie použitie. Pred prvým použitím odstráňte z mlynčeka všetky reklamné štítky/etikety. Nestavajte mlynčeky na horúci plynový alebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti alebo do miest, kde by sa dotýkali horúcej rúry. Nevystavujte mlynčeky vplyvu priameho slnečného žiarenia. Pred prvým použitím sa uistite, že ste do mlynčeka správne vložili 4 alkalické batérie typu AA (LR6). Nepoužívajte mlynčeky, ak nie sú správne zostavené. Vybité batérie nahraďte novými. Nekombinujte použité a nové batérie. Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy vyberte batérie. Vybité batérie likvidujete v súlade s miestnymi predpismi. Nevhadzujte batérie do bežného domového odpadu, ale vyhľadajte miesta určené na likvidáciu batérií. Udržujte mlynčeky na soľ a čierne korenie čisté. Viac informácií nájdete v kapitole Starostlivosť a údržba. Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtené hubky, aby ste nepoškriabali povrch. Mlynčeky na soľ a čierne korenie sú určené iba na domáce používanie. Akákoľvek iná údržba, než je bežné čistenie, by sa mala vykonávať výhradne autorizovaným servisným strediskom. VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE 3

14 POPIS ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV Odoberateľný horný diel s ovládacím tlačidlom Priestor na uloženie batérií - vložte 4 alkalické batérie typu AA (nie sú súčasťou príslušenstva) Keramické mlecie kamene umiestnené vnútri mlynčeka Zásobník na soľ alebo čierne korenie Gumový kryt - po ukončení mletia zabraňuje rozsypaniu pomletého korenia, ktoré sa môže zachytiť v mlecích kameňoch Nastaviteľná hrubosť mletia Ovládanie je umiestnené na spodnej strane mlynčeka. - pre hrubšie mletie otáčajte proti smeru hodinových ručičiek - pre jemnejšie mletie otáčajte v smere hodinových ručičiek Osvetlenie mlecieho priestoru - rozsvieti sa po stlačení ovládacieho tlačidla 4 POPIS ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV

15 POUŽITIE ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV Pred prvým použitím Pred prvým použitím odstráňte z mlynčekov všetky reklamné štítky/etikety. Pretrite mlynčeky mäkkou, mierne navlhčenou utierkou a osušte. Mlynček zostavte pripevnením antikorového tela k zásobníku. Uistite sa, že symbol vyznačený na zásobníku je zarovnaný so symbolom. Otáčajte zásobníkom v smere hodinových ručičiek až do polohy. Vloženie batérií Otočte odoberateľný horný diel proti smeru hodinových ručičiek a odoberte. Vložte 4 alkalické batérie typu AA (LR6) podľa polarity vyznačenej v priestore na batérie. Nasaďte odoberateľný horný diel a otočte v smere hodinových ručičiek do polohy označenej. Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy vyberte batérie. POZNÁMKA Naplnenie zásobníka Elektrické mlynčeky sú určené na mletie kryštalickej jedlej soli a celého čierneho korenia. Pred použitím soli sa informujte u výrobcu soli, či je vhodná na mletie v mlynčeku. Niektoré druhy soli (napríklad kamenná soľ) nie sú vhodné na mletie v mlynčeku. Pre naplnenie zásobníka uchopte jednou rukou antikorové telo mlynčeka. Druhou rukou otočte zásobníkom proti smeru hodinových ručičiek do polohy označenej. Oddeľte antikorové telo od zásobníka. Naplňte zásobník kryštalickou jedlou soľou alebo celým čiernym korením zhruba do ¾ celkového objemu zásobníka. Ovládanie mlynčeka Odoberte gumový kryt pred mletím soli alebo čierneho korenia. Proces mletia spustíte stlačením ovládacieho tlačidla. Kým neuvoľníte ovládacie tlačidlo, proces mletia bude pokračovať. Po stlačení ovládacieho tlačidla sa automaticky osvetlí mlecí priestor. Po uvoľnení ovládacieho tlačidla osvetlenie zhasne. Osvetlenie vám umožňuje lepšie sledovať dávkovanie mletej soli či čierneho korenia. Nastavenie hrubosti mletia Elektrické mlynčeky sú vybavené nastaviteľnou hrubosťou mletia. Hrubosť mletia môžete nastaviť od hrubého až po jemné mletie podľa druhov pokrmov, ktoré si prajete dochutiť. Pre nastavenie hrubšieho mletia otáčajte ovládačom na spodnej strane mlynčeka proti smeru hodinových ručičiek. Nápisom coarse je označená poloha na nastavenie najhrubšieho mletia. Pre jemné mletie otáčajte ovládačom na spodnej strane mlynčeka v smere hodinových ručičiek. Nápisom fine je označená poloha na nastavenie najjemnejšieho mletia. POUŽITIE ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV 5

16 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA Čistenie elektrických mlynčekov Vonkajší povrch mlynčekov pretrite mäkkou, zľahka navlhčenou utierkou a pretrite do sucha. Na čistenie nepoužívajte drôtenky alebo abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Pred čistením zásobníka najskôr odstráňte zvyšnú soľ/čierne korenie. Zásobník vyčistite suchou kefkou s mäkkými štetinami. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri čistení mlecích kameňov. Sú ostré a hrozí poranenie. Uloženie mlynčekov Mlynčeky uložte na suché a chladné miesto, napr. do kuchynskej skrinky. Tým bude soľ chránená od vyšších teplôt a vlhkosti. Pred uložením pripevnite k mlynčeku gumový kryt mlecieho priestoru. Tým zabránite rozsypaniu pomletého korenia, ktoré sa môže zachytiť v mlecích kameňoch. Ak nebudete mlynčeky používať dlhší čas, vždy vyberte batérie. Nikdy nevkladajte elektrické mlynčeky do vody alebo inej tekutiny. Mlynčeky ani ich súčasti neumývajte v umývačke. POZNÁMKA 6 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

17 POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ Použité batérie nepatria do bežného domového odpadu. Odovzdajte ich vo vyhradených zberných miestach. Viac informácií získate na miestnych správnych orgánoch. Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené. 7

18 ELEKTROMOS SÓ- ÉS BORS-DARÁLÓ SZETT

19 TARTALOM 2 Gratulálunk 3 Biztonság az első helyen 4 Az elektromos daráló leírása 5 Az elektromos daráló használata 6 Karbantartás TARTALOM 1

20 Gratulálunk az új elektromos darálójának megvásárlásához. 2 GRATULÁLUNK

21 BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig az Ön biztonságára figyeltünk. De kérjük, az elektromos eszközök használatánál legyen óvatos és tartsa be a következő utasításokat. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ HASZNÁLATÁHOZ A gyerekek felügyelet alatt kell legyenek, hogy biztosítsa, a készülékkel nem fognak játszani. A daráló működésbe hozása előtt olvassa el az összes utasítást és őrizze meg későbbi használat esetére. Első használat előtt a darálóról távolítsa el az összes reklámcímkét. A készüléket ne tegye forró gáz- vagy villanytűzhelyre, se annak közelébe, vagy olyan helyre, ahol forró sütővel érintkezhetne. A darálót ne tegye ki közvetlen napfény hatásának. Első használat előtt győződjön meg, hogy a darálóba helyesen tegye be a 4 AA (LR6) típusú alkáli elemet. Ne használja a darálót, ha nics helyesen összeállítva. A lemerült elemeket cserélje ki újakkal. Ne használjon együtt régi és új elemeket. Ha a darálót hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki az elemeket. A lemerült elemeket a helyi előírásokkal összhangban semmisítse meg. Az elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékba, hanem kijelölt helyen adja le megsemmisítésre. A só- és bors-darálót tartsa tisztán. További információkat a Karbantartás részben talál. Ne használjon dörzsszereket vagy drótszivacsot, hogy ne sérüljön a felület. A só- és bors-daráló csakis háztartási használatra készült. Minden más karbantartást, mint a rendes tisztítás, csakis szakszerviz végezhet. BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN 3

22 AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ LEÍRÁSA Levehető felső rész a kezelőgombbal Elemtér - tegyen be 4 AA típusú alkáli elemet (nem tartozék) Só- vagy bors-tartó Kerámia darálókövek a daráló belsejében Gumiborítás - a darálás befejezése után meggátolja a ledarált fűszer kiömlését, ami a darálókövekben maradhatott Beállítható darálási finomság A szabályzó a daráló alján található. - a durvább daráláshoz az óramutatójárással ellentétes irányába forgassa - a finomabb daráláshoz az óramutatójárás irányába forgassa A darálótér kivilágítása - a kezelőgomb lenyomása után kivilágítódik 4 AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ LEÍRÁSA

23 AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ HASZNÁLATA Első használat előtt Első használat előtt a darálóról távolítsa el az összes reklámcímkét. Törölje le a darálót finom, enyhén nedves ronggyal és szárítsa meg. A darálót állítsa össze a nemesacél test a tárolóhoz rögzítésével. Győződjön meg, hogy a jel a tárolón egyenesben van a jelzéssel. Tekerje el a tárolót óramutató-járás irányában egészen a helyzetbe. Az elemek behelyezése Tekerje el a levehető felső részt óramutatójárással ellentétes irányban és vegye le. Tegyen be 4 AA (LR6) típusú alkáli elemet az elemtérben kijelölt polaritás szerint. Tegye fel a levehető felső részt és tekerje el az óramutatójárás irányában a jelzésű helyzetbe. Ha a darálót hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki az elemeket. MEGJEGYZÉS A tároló megtöltése Az elektromos daráló kristályos étkezési só és teljes bors darálására szolgál. A só használata előtt informálódjon a só gyártójánál, hogy alkalamas-e darálóban darálásra. Néhány sófajta (pl. kősó) nem alkalmas darálásra. A tároló megtöltéséhez fogja meg egy kézzel a nemesacél darálótestet. Másik kézzel tekerje el a tárolót óramutató-járással ellentétes irányban a jelzésű helyzetbe. Vegye le a tárolót a nemesacél testről. Töltse meg a tárolót étkezési sóval vagy egész borssal kb. a tároló ¾-éig. A daráló kezelése Vegye le a gumiborítást só vagy bors darálása előtt. A darálást a kezelőgomb lenyomásáával indítja el. Amíg nem engedi föl a kezelőgombot, a darálás folytatódik. A kezelőgomb lenyomása után önműködően kivilágítódik a darálótér. A kezelőgomb felengedése után a kivilágítás kialszik. A kivilágítás lehetővé teszi a só vagy bors adagolásának jobb figyelését. A darálás finomságának beállítása Az elektromos daráló darálási finomság beállítással rendelkezik. A darálási finomság beállítható durvától egészen finom darálásig az étel szerint, amit ízesíteni akar. A durvább beállításhoz a daráló alján tekerje el a szabályzót óramutató-járással ellentétes irányban. A coarse felirattal van jelölve a legdurvább darálási finomság. A finomabb beállításhoz a daráló alján tekerje el a szabályzót óramutató-járás irányában. A fine felirattal van jelölve a legfinomabb darálási finomság. AZ ELEKTROMOS DARÁLÓ HASZNÁLATA 5

24 KARBANTARTÁS A daráló tisztítása A daráló külső felületét törölje le lágy, enyhén nedves ronggyal és törölje szárazra. A tisztításhoz ne használjon drótszivacsot vagy dörzs-tisztító szereket, hogy ne sérüljön a felület. A tároló tisztítása előtt előbb távolítsa el a só/bors-maradékot. A tárolót lágyszőrű száraz kefével tisztítsa meg. Kiemelt óvatossággal járjon el a darálókövek tisztításánál. Ezek élesek és sérülésveszélyesek. A daráló tárolása A darálót száraz és hideg helyre tegye el, pl. konyhaszekrénybe. Ezzel védve van a só a nagyobb hőfoktól és nedvességtől. Elrakás előtt erősítse a darálóhoz a darálótér gumiborítását. Ezzel megelőzi a ledarált fűszer szétszóródását, ami a darálóköveken maradhatott. Ha a darálót hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki az elemeket. Soha se tegye a darálót vízbe vagy más folyadékba. Se a darálót, se részeit ne mossa mosogatóban. MEGJEGYZÉS 6 KARBANTARTÁS

25 UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el! HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. Vállalkozások számára a Európai Unióban Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától. Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától. A HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE A használt elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékba. A kijelölt gyűjtőhelyeken adja le azokat. További információt a helyi közigazgatási szerveknél szerezhet. A szöveg és a műszaki jellemzők módosításának joga fenntartva. 7

26 ZESTAW MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA SÓL I PIEPRZ

27 SPIS TREŚCI 2 Gratulujemy 3 Twoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu 4 Opis młynków elektrycznych 5 Korzystanie z młynków elektrycznych 6 Konserwacja SPIS TREŚCI 1

28 Gratulujemy zakupu młynków elektrycznych. 2 GRATULUJEMY

29 TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo i dlatego od początkowego projektu do sposobu produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. Zarazem prosimy o ostrożność podczas użytkowania urządzeń elektrycznych i stosowanie następujących instrukcji. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KORZYSTANIA Z MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, muszą być pod nadzorem. Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zdejmij z młynka wszystkie reklamy i etykiety. Nie należy kłaść młynków na gazową lub elektryczną kuchenkę lub w jej pobliżu oraz w miejscach, gdzie mogą dotykać gorącego piecyka. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne. Przed pierwszym włączeniem urządzeń sprawdź, czy do młynków włożono 4 alkaliczne baterie typu AA (LR6). Nie używaj urządzenia, dopóki nie są prawidłowo włożone. Wymień wyładowane baterie na nowe. Nie należy łączyć starych i nowych baterii. Jeśli młynki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. Wyładowane baterie należy likwidować zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie należy wyrzucać baterii do zwykłych śmieci, ale znaleźć specjalne miejsca do likwidacji baterii. Młynki na sól i pieprz powinny być zawsze czyste. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Konserwacja. Do czyszczenia nie należy używać szorstkich środków czyszczących oraz ostre gąbki do mycia naczyń, aby nie porysować powierzchni. Młynki na sól i pieprz są przeznaczone do użytku domowego. Inne prace konserwacyjne poza zwykłym myciem powinny być wykonane tylko przez autoryzowane placówki serwisowe. TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU 3

30 OPIS MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH Zdejmowana górna część z przyciskiem sterowania Komora na baterie - włóż 4 alkaliczne baterie typu AA (nie są częścią zestawu) Komora na sól lub pieprz Ceramiczne elementy rozdrabniające wewnątrz młynka Gumowa pokrywa - po zakończeniu mielenia zapobiega rozsypywaniu przypraw, które mogą jeszcze znajdować się w elementach rozdrabniających Regulowana grubość mielenia Element znajduje się na dolnej części młynka. - aby uzyskać grubsze ziarna, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - aby uzyskać mniejsze ziarna, obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara Oświetlenie miejsca mielenia - zaświeci się po naciśnięciu przycisku 4 OPIS MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH

31 KORZYSTANIE Z MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH Przed pierwszym uruchomieniem Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zdejmij z młynka wszystkie reklamy i etykiety. Wytrzyj młynki miękką, lekko wilgotną ściereczką i wysusz. Złóż młynek składając część nierdzewną z komorą. Sprawdź, czy symbol na komorze jest na równi z symbolem. Obracaj komorą w kierunku ruchu wskazówek zegara do pozycji. Sposób włożenia baterii Obróć górną część w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją. Włóż 4 alkaliczne baterie typu AA (LR6) zgodnie z oznaczeniem biegunów w komorze baterii. Nałóż górną część i obróć w kierunku ruchu wskazówek zegara do pozycji oznaczonej. Jeśli młynki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. UWAGA Napełnienie komory Elektryczne młynki są przeznaczone do mielenia krystalicznej soli i ziaren pieprzu. Przed mieleniem soli należy dowiedzieć się od producenta soli, czy jest odpowiednia do mielenia w młynku. Niektóre rodzaje soli (np. sól kamienna) nie są odpowiednie do mielenia w młynku. W celu napełnienia komory chwyć jedną ręką za nierdzewną obudowę. Drugą ręką obróć komorą w kierunku ruchu wskazówek zegara do pozycji oznaczonej. Odłącz nierdzewną obudowę od komory. Napełnij komorę krystaliczną solą jadalną lub ziarnami pieprzu do 3/4 zawartości. Obsługa młynka Zdejmij gumową osłonę przed mieleniem soli lub pieprzu. Rozpocznij mielenie naciskając przycisk sterowania. Mielenie będzie trwało, gdy wciśnięty jest przycisk sterowania. Naciśnięcie przycisku spowoduje automatyczne oświetlenie miejsce mielenia. Po zwolnieniu przycisku oświetlenie zgaśnie. Oświetlenie pozwala na lepszą widoczność dawkowania zmielonej soli lub pieprzu. Ustawianie grubości mielenia W młynkach można ustawiać grubość mielenia. W zależności od potraw, do których będą używane przyprawy można ustawić grube lub drobne mielenie. Aby ustawić grube mielenie obracaj elementem sterowania w dolnej części młynka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Napis coarse oznacza najbardziej grube mielenie. Aby ustawić drobne mielenie obracaj elementem sterowania w dolnej części młynka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Napis fine oznacza najbardziej drobne mielenie. KORZYSTANIE Z MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH 5

32 KONSERWACJA Czyszczenie młynków elektrycznych Zewnętrzną obudowę młynku wytrzyj miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Podczas czyszczenia nie należy używać drucianych gąbek lub innych ściernych środków czyszczących, aby nie uszkodzić powierzchni. Przed czyszczeniem komory usuń najpierw sól i pieprz. Komorę można wyczyścić suchą szczoteczką z miękkim włosiem. Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia elementów rozdrabniających. Są ostre i można się zranić. Przechowywanie młynków Młynki należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu np. w szafce kuchennej. W ten sposób sól nie będzie wystawiona na działania wysokiej temperatury i wilgotności. Przed magazynowaniem młynku nałóż gumową pokrywę komory mielenia. Zapobiegnie to rozsypywaniu przypraw, które mogą jeszcze znajdować się w elementach rozdrabniających. Jeśli młynki nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. Nigdy nie należy wkładać młynki elektryczne do wody lub innych cieczy. Nie należy myć młynków i ich części w zmywarce. UWAGA 6 KONSERWACJA

33 WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami. Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu. Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy. LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII Zużyte baterie nie są przeznaczone do zwykłego kosza na śmieci. Należy je oddać do odpowiedniego punktu zbioru baterii. Więcej informacji można uzyskać w swoich urzędzie miasta/gminy. Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i danych technicznych. 7

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga Vážený zákazníku,

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014 Vážený zákazníku,

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 31/1/2014 Vážený

Více

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BT SELFIE 1 SELFIE MONOPOD s Bluetooth spouští SELFIE MONOPOD s Bluetooth spúšťou WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE z funkcją Bluetooth SELFIE STICK with Bluetooth shutter button SELFIE MONOPOD Bluetooth indítóval

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA m m m m 1 2 CZ SK PL Vážený spotřebiteli, koupí našeho výrobku jste se stal uživatelem moderní elektroplynové vařidlové desky. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Měřič krevního tlaku / Merač krvného tlaku Ciśnieniomierz / Blood Pressure Monitor OBSAH OBSAH... 2 NÁZEV/FUNKCE SOUČÁSTÍ...

Více

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products

EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products CZ /SK/ PL EAGET Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products RealPlay M3 / M4 / M5 / M6 Kompletní návod najdete na našich internetových

Více

Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher

Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher Keramická konvice Keramická kanvica Elektryczny czajnik dzbanek ceramiczny Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher RK 0010ne CZ SK PL HU LV EN CZ CZ PODĚKOVÁNÍ

Více

Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Tenda Wireless-N Router - ČESKY Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

Solaris. Full HD multimediální přehrávač s operačním systémem Android. Full HD multimediálny prehrávač s Android operačným systémom

Solaris. Full HD multimediální přehrávač s operačním systémem Android. Full HD multimediálny prehrávač s Android operačným systémom Solaris Full HD multimediální přehrávač s operačním systémem Android Full HD multimediálny prehrávač s Android operačným systémom Multimedialny odtwarzacz Full HD z systemem operacyjnym Android Full HD

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

TAB R83.2. Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU) WWW.GOCLEVER.COM

TAB R83.2. Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU) WWW.GOCLEVER.COM TAB R83.2 Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU) WWW.GOCLEVER.COM Spis treści / Obsah / Tartalomjegyzék Instrukcja obsługi (PL) 3 Uživatelská příručka

Více

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 ZGRZEWARKA DO FOLII VACUUM SEALER VARILNI STROJČEK FÓLIAHEGESZTŐ PRÍSTROJ NA ZATAVOVANIE DO FÓLIE

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 ZGRZEWARKA DO FOLII VACUUM SEALER VARILNI STROJČEK FÓLIAHEGESZTŐ PRÍSTROJ NA ZATAVOVANIE DO FÓLIE VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER Operating instructions FÓLIAHEGESZTŐ Használati utasítás STOLNÍ SVÁŘEČKA FÓLIÍ Návod k obsluze ZGRZEWARKA DO FOLII Instrukcja obsługi VARILNI STROJČEK Navodila za

Více

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas AE9C80Ti JET PUMP CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7 SK DOMÁCA VODÁREŇ - Návod na obsluhu 8-12 H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas 13-17 RO POMPĂ DE APĂ CU TANC - Instructiuni de utilizare 18-22 2 CZ

Více

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL 8 Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA

INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA OKC654T OKC954T INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE CZ Odsavač používejte teprve po přečtení tohoto

Více

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu 2-6 7-11 28/7/2014 CZ Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí k přídavnému

Více

MC-5002 MODECOM. user s manual. Multimedia Keyboard

MC-5002 MODECOM. user s manual. Multimedia Keyboard MC-5002 Multimedia Keyboard user s manual MC-5002 professional keyboard GB Introduction Thank you for choosing the keyboard MC-5002. The keyboard MC-5002 has been created especially for the needs of the

Více

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 * Ma machine * 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 HU 18 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Figyelem: a biztonsági előírások a készülék részét képezik. Az új készülék első használata előtt

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více