Z á p i s. Starostka města zahájila v hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:"

Transkript

1 Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Téma: Problematika zimní údržby na Křenkově ulici v Novém Městě na Moravě chodník u č.p. 900, 901 a 902, požadavek na provádění zimní údržby a na likvidaci sněhu v jiné lokalitě než u vchodu č.p starostka města a jednatel TS služby s.r.o. sdělili, že po rekonstrukci ul. Křenkova a Monseova bude snaha tyto věci vyřešit jiným způsobem než dosud. Téma: Žádost o zvýšený dohled strážníků městské policie na Žďárské ulici v Novém Městě na Moravě u budovy Policie ČR, z důvodu zajištění bezpečnosti dětí při přecházení vozovky, a to v období do konce letošního školního roku velitel městské policie přislíbil do konce školního roku zajistit Téma: Problematika parkování osobních aut v období rekonstrukce ulic Křenkova Monseova v Novém Městě na Moravě starostka města sdělila, že parkování bude možné na upravené ploše po bývalých sběrných surovinách na ul. Malá Téma: Poděkování za úklid a instalaci odpadkových košů v lokalitě Obora, žádost o posečení trávy v této lokalitě Téma: Problematika poškozených vývěsních skříněk z důvodu vandalismu starostka města sdělila, že je povinností nájemce provádět běžné opravy (zasklívání) skříněk. Téma: Požadavek na provádění kontrol strážníky městské policie na parkovišti u Penny Marketu, kde dochází k neoprávněnému parkování aut na vyhrazených místech pro invalidní osoby velitel městské policie přislíbil zaměřit se na tuto problematiku Hovory s občany byly ukončeny v hod. a následně bylo zahájeno zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Přítomni: Věra Buchtová, Josef Brůna, Martin Grepl, Mgr. Miroslav Handschuh, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová, Ing. Jaromír Černý, Bc. Jaroslav Lempera, Mgr. Jiří Maděra, Soňa Macháčková, Stanislav Marek, Zdeňka Marková, PaedDr. Milan Pavlík, Petr Pejchal, JUDr. Marie Rusová, Luděk Sečanský, Ladislav Sochor, Michal Šmarda, Martin Švanda Omluveni: Mgr. Otakar Německý, Mgr.Otto Ondráček V průběhu zasedání odešli: PaedDr. Milan Pavlík (17.10 hod.) S poradním hlasem: Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ v Novém Městě na Moravě 1

2 Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě (dále jen zastupitelstvo města) zvolilo za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Věru Buchtovou a Ing. Jaromíra Černého. Sdělení starostky města k navrženému programu zasedání informovala přítomné členy zastupitelstva města o rozšíření programu o bod 15) Návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.124 (byl předložen na začátku zasedání) v návaznosti na skutečnost, že se město Nové Město na Moravě stalo od plátcem DPH. Žádost Bc. Jaromíra Lempery k navrženému programu zasedání předložil návrh na rozšíření programu o bod 16) Schválení plánu zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku Návrh usnesení předložený Bc. Jaromírem Lemperou: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě zařazuje do programu dnešního zasedání bod 16) Schválení plánu zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku Hlasování č. 3: Pro: 13, Proti: 2, Zdrželo se: 5, Nehlasoval: 1, Omluveno: 2 - schváleno Schválený program dnešního zasedání zastupitelstva města: 1) Zahájení - od hod. 2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od do ) Kontrola plnění úkolů zastupitelstva města 4) Aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok č.6 5) Ukončení smlouvy o půjčce mezi společností NSB s.r.o. v likvidaci a městem NMNM 6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace mezi městem NMNM a Společenstvím pro dům Pavlovova 1514, NMNM 7) Projekt "Realizace Místní Agendy 21 v NMNM aneb Nově v Novém" 8) Projekt "Technologické centrum ORP NMNM", dohody o partnerství 9) Smlouva o spolupráci - Technologická centra ORP a kraje Vysočina 10) Zvýšení základního kapitálu Novoměstské teplárenské a.s. 11) Aktualizace "Programu regenerace Městské památkové zóny " na rok ) Majetkové dispozice Odstoupení od Smlouvy o úplatném převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku Darovací smlouva na převod přípojek k p.č v k.ú. NMNM - xxxxx Bezúplatný převod 3/88 z p.č. 2496/4 v k.ú. NMNM do majetku města - ÚZSVM Prodloužení termínu kolaudace RD v lokalitě Holubka v NMNM - xxxxx Úplatný převod č.p. 317 v k.ú. NMNM do majetku města - xxxxx Úplatný převod p.č v k.ú. NMNM z majetku města BYT STUDIO, a.s. 13) Problematika zimní údržby komunikací 14) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 15) Návrh dodatku č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám ) Schválení plánu zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku ) Diskuse 18)Závěr Hlasování č. 4: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 1, Omluveno: 2 schváleno 2

3 Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě projednalo body obsažené ve schváleném programu zasedání zastupitelstva města a hlasovalo o následujících návrzích usnesení. k bodu 2) Zdeňka Marková, starostka města, vyzvala přítomné členy zastupitelstva města k případným dotazům k činnosti rady města za období od do Po proběhlé diskusi bylo přijato následující usnesení: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí činnost Rady města Nového Města na Moravě za období od do Hlasování č. 5: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasoval: 3, Omluveno: 2 schváleno k bodu 3) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města a dále informoval o řešení některých připomínek z předchozího zasedání. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje průběžnou zprávu o plnění úkolů zastupitelstva města. Hlasování č. 6: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se:1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 2 - schváleno k bodu 4) Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru, seznámila přítomné s návrhem aktualizace rozpočtu města na rok 2009 č. 6. Aktualizace je předkládána z důvodu potřeby úpravy příjmové i výdajové části rozpočtu, navrhované úpravy však neovlivní celkovou výši rozpočtu. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený návrh aktualizace rozpočtu města na rok 2009 č. 6. Hlasování č. 7: Pro: 17, Proti: 1, Zdrželo se: 2, Nehlasoval: 1, Omluveno: 2- schváleno k bodu 5) Věra Strašilová, vedoucí finančního odboru, seznámila přítomné s návrhem na ukončení smlouvy o půjčce uzavřené mezi společnosti NSB s.r.o. v likvidaci a městem, a to dohodou k , s následným vypořádáním finančních vztahů. Předmětná smlouva byla uzavřena v roce 2000 za účelem financování výstavby nájemních bytů na Tyršově ulici č.p. 726,727 a 728. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje a) uzavření Dohody o ukončení smlouvy o půjčce dle předloženého návrhu uvedeného v příloze materiálu č. 2 b) krytí vypořádání uvedené půjčky prostřednictvím financování s vazbou na rezervu vedenou na všeobecné pokladní správě Upravený návrh usnesení: (na základě připomínky Ing. Jaromíra Černého) Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje 3

4 a) uzavření Dohody o ukončení smlouvy o půjčce dle upraveného návrhu (město-dlužník, NSB s.r.o v likvidaci-věřitel) uvedeného v příloze materiálu č. 2 b) krytí vypořádání uvedené půjčky prostřednictvím financování s vazbou na rezervu vedenou na všeobecné pokladní správě Hlasování č. 8: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 2- schváleno k bodu 6) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Společenstvím pro dům Pavlovova 1514, Nové Město na Moravě za účelem nákupu pozemků zastavěného části domu č.p. 1514, která byla zastupitelstvem města odsouhlasena na XXI. zasedání dne s tím, že dojde k vyčerpání a vyúčtování dotace do konce roku Vzhledem k tomu, že na základě jednání SVJ s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o koupi předmětného pozemku, nebude SVJ pravděpodobně schopno dotaci ve stanoveném termínu vyčerpat a vyúčtovat, je předkládán návrh na uzavření dodatku, ve kterém by byl termín prodloužen. Zastupitelstvo města Nového Město na Moravě schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ a Společenstvím pro dům Pavlovova 1514, se sídlem Pavlovova 1514, Nové Město na Moravě, IČ , dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Hlasování č. 9: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasoval: 0, Omluveno: 2 - schváleno k bodu 7) Stanislav Bartoš, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řadu, seznámil přítomné s projektem Realizace Místní Agendy 21 v Novém Městě na Moravě a jeho dílčími aktivitami a návrhem na podání žádosti o podporu uvedeného projektu do Revolvingového fondu MŽP s tím, že se město bude podílet na spolufinancování částkou ve výši 10% z celkových nákladů. Tyto aktivity budou realizovány v období říjen 2009 až prosinec Současně navrhl úpravu předloženého usnesení. Upravený návrh usnesení předložený zpracovatelem: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje a podporuje předkládaný projekt "Realizace Místní Agendy 21 v Novém Městě na Moravě aneb Nově v Novém". Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje podání žádosti na tento projekt o podporu z Revolvingového fondu MŽP, a to s termínem do Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování projektu, a to ve výši 10 % z celkových nákladů. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě se zavazuje k podpoře principů MA 21 a udržitelného rozvoje. Hlasování č. 10: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasoval: 0, Omluveno: 2 schváleno k bodu 8) Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky, seznámil přítomné s předloženým projektem Technologického centra ORP Nové Město na Moravě, který je součástí realizace elektronizace veřejné správy tzv. egovernment. Pro realizaci projektu bude požádáno o finanční podporu z finanční prostředků fondů EU v rámci Výzvy č. 4 Integrovaného operačního programu. V této souvislosti byl zastupitelům města předložen k odsouhlasení 4

5 návrh Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh partnerských smluv mezi městem a obcemi správního území ORP Nové Město na Moravě. Dále vedoucí oddělení informatiky informoval přítomné o žádostech obcí z jiných správních území o připojení se k Technologickému centru ORP Nové Město na Moravě. Doplněný návrh usnesení předložený zpracovatelem: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě: - schvaluje předložený projekt "Technologického centra ORP Nové Město na Moravě" a současně schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 4 Integrovaného operačního programu, vč. navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace - schvaluje předložený návrh partnerské smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě a: Městysem Bobrová, IČ: , Bobrová 138, Bobrová Obcí Bobrůvka, IČ: , Bobrůvka 100, Bobrová Obcí Borovnice, IČ: , Borovnice 54, Jimramov Obcí Daňkovice, IČ: , Daňkovice 9, Sněžné Obcí Dlouhé, IČ: , Dlouhé 72, Bobrová Obcí Fryšava, IČ: , Fryšava pod Žákovou horou 80, Fryšava pod Žákovou horou Obcí Javorek, IČ: , Javorek 57, Sněžné Městysem Jimramov, IČ: , Náměstí Jana Karafiáta 39, Jimramov Obcí Kadov, IČ: , Kadov 51, Sněžné Obcí Krásné, IČ: , Krásné 58, Sněžné Obcí Křídla, IČ: , Křídla 1, Nové Město na Moravě Obcí Křižánky, IČ: , Moravské Křižánky 116, Svratka Obcí Kuklík, IČ: , Kuklík 25, Sněžné Obcí Líšná, IČ: , Líšná 41, Sněžné Obcí Mirošov, IČ: , Mirošov 27, Bobrová Obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě, IČ: , Nová Ves u Nového Města na Moravě 104, Nové Město na Moravě Obcí Nový Jimramov, IČ: , Nový Jimramov 30, Jimramov Obcí Podolí, IČ: , Podolí 43, Bobrová Obcí Račice,IČ: , Račice 23, Bobrová Obcí Radešín, IČ: , Radešín 19, Bobrová Obcí Radešínská Svratka, IČ: , Radešínská Svratka 134, Radešínská Svratka Obcí Radňovice, IČ: , Radňovice 61, Nové Město na Moravě Obcí Řečice, IČ: , Řečice 135, Radešínská Svratka Městysem Sněžné, IČ: , Sněžné 55, Sněžné Obcí Spělkov, IČ: , Spělkov 30, Sněžné Obcí Tři Studně, IČ: , Tři Studně 25, Fryšava pod Žákovou horou Obcí Věcov, IČ: , Věcov 61, Věcov Obcí Vlachovice, IČ: ,Vlachovice 15, Nové Město na Moravě Obcí Zubří, IČ: , Zubří 37, Nové Město na Moravě. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě nemá výhrady proti případné účasti dalších obcí z jiných správních území cizích ORP v rámci kraje Vysočina na projektu "Technologického centra ORP Nové Město na Moravě". Hlasování č. 11: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 2 schváleno 5

6 k bodu 9) Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky, seznámil přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci za účelem realizace a provozu projektů Krajského technologického centra a jednotlivých technologických center obcí s rozšířenou působností spolufinancovaných z prostředků Integrovaného operačního programu (fond EU). Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci, jejíž účelem je úspěšná realizace a provoz projektů "Krajského technologického centra" a jednotlivých "technologických center obcí s rozšířenou působností" spolufinancovaných z prostředků IOP 2.1 v oblasti podpory Zavádění ICT v územní veřejné správě - Technologická centra a elektronické spisové služby, mezi krajem Vysočina, IČ: , sídlem Žižkova 57, Jihlava a: Statutárním městem Jihlava, IČ: , sídlem Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava, Městem Náměšť nad Oslavou, IČ: , sídlem Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou, Městem Velké Meziříčí, IČ: , sídlem Radnická 29/1, Velké Meziříčí Městem Pelhřimov, IČ: , sídlem Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov Městem Nové Město na Moravě, IČ: , Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě Městem Telč, IČ: , nám. Zachariáše Z Hradce 1/10, Telč Městem Žďár nad Sázavou, IČ: , Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu. Hlasování č. 12: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0,Nehlasoval: 1, Omluveno: 2 schváleno k bodu 10) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s problematikou zvýšení základního kapitálu společnosti Novoměstská teplárenská a.s., která bude předmětem jednání valné hromady společnosti s tím, že k dosavadnímu postavení města jako minoritního akcionáře (cca 1,9%) se účast města na zvýšení základního kapitálu společnosti jeví jako neúčelná. Dále předložil návrh delegovat jako zástupce města na valné hromady Novoměstské teplárenské a.s. pana místostarostu města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě neschvaluje účast města na zvýšení základního kapitálu společnosti Novoměstská teplárenská a.s., IČ: , Hornická 973, Nové Město na Moravě schváleného valnou hromadou společnosti dne a neschvaluje využít přednostního práva města jako akcionáře upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti Novoměstská teplárenská a.s. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě v souladu s ust. 84 odst. 2) písm. f) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění deleguje na volební období jako zástupce města Nového Města na Moravě na valnou hromadu obchodní společnosti Novoměstská teplárenská a.s., IČ: , Hornická 973, Nové Město na Moravě p.stanislava Marka, místostarostu města. Hlasování č. 13: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 2, Omluveno: 2 -schváleno k bodu 11) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s návrhem aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny, a to v návaznosti na možnost čerpání finančních prostředků na opravu nemovitých kulturních 6

7 památek a objektů, které se nacházejí v městské památkové zóně. Součástí materiálu byl i seznam a fotodokumentace stávajícího stavu památek a objektů v městské památkové zóně. Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje Aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě č. 2, a to dle přílohy materiálu. Hlasování č. 14: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 2, Omluveno: 2 schváleno k bodu 12.1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, předložil přítomným návrh na odstoupení od Smlouvy o úplatném převodu vlastnictví bytové jednotky v č.p.856 na ul. Malá v Novém Městě na Moravě a spoluvlastnického podílu k pozemku ze dne , která byla uzavřena mezi městem (jako prodávajícím) a manželi xxxxx (jako kupujícími). Manželé xxxxx sdělili, že již nemají zájem výše uvedený byt koupit a jsou navíc i v prodlení s úhradou zbývající části kupní smlouvy.vzhledem k tomu, že prodej bytu nebude realizován z důvodů na straně manželů xxxxx, navrhl i pro tento případ aplikovat pravidlo ze schválených Zásad prodeje bytového fondu nevracet složenou zálohu ve výši 5.000,- Kč, která bude použita na úhradu nákladů města spojených s přípravou nerealizovaného prodeje. Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje Odstoupení od Smlouvy o úplatném převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku ze dne uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako prodávajícím a manželi xxxxx, bytem xxxxx, jako kupujícími, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, s tím, že manželům xxxxx nebude vrácena záloha ve výši Kč. Hlasování č. 15: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 6, Nehlasoval: 3, Omluveno: 2 schváleno k bodu 12.2) Ing. Josef Pejchl, vedoucí odboru investic a správy majetku města, seznámil přítomné s návrhem bezúplatného převodu přípojek k p.č v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku města do majetku manželů xxxxx, který je předkládán v souvislosti s výstavbou kruhového křižovatky na státní silnici I/19. Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje darovací smlouvu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto dárcem na straně jedné, a manželi xxxxx, bytem xxxxx, jakožto obdarovanými na straně druhé, uvedenou v příloze č.1 materiálu. Hlasování č. 16: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 2, Omluveno: 2 schváleno k bodu 12.3) Ing. Josef Pejchl, vedoucí odboru investic a správy majetku města, seznámil přítomné s návrhem bezúplatného převodu části p.č. 2496/4 o výměře m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.pozemek je místní komunikací s asfaltovým povrchem, která je ve správě města a slouží jako veřejná přístupová cesta k RD a do zahrádkářské kolonie. 7

8 Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje bezúplatný převod id.podílu 3/88 z p.č. 2496/4 (ost. komunikace) o výměře m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (IČ: ) do majetku města Nového Města na Moravě (IČ: ). Hlasování č. 17: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 2, Omluveno: 2- schváleno k bodu 12.4) Ing. Josef Pejchl, vedoucí odboru investic a správy majetku města, seznámil přítomné s žádostí manželů xxxxx o prodloužení termínu kolaudace rodinného domu v lokalitě Holubka, a to vzhledem k tomu, že výše jmenovaní nesplní zejména z finančních důvodu závazek vyplývající ze smlouvy, a to, že do předloží městu kolaudační rozhodnutí stavby rodinného domu. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě vyhovuje žádosti manželů xxxxx, bytem xxxxx ve věci prodloužení termínu kolaudace rodinného domu na p.č. 3495/27 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do Hlasování č. 18: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 2 schváleno k bodu 12.5) Ing. Josef Pejchl, vedoucí odboru investic a správy majetku města, seznámil přítomné s návrhem úplatného převodu nemovitosti stavby č.p. 317 v k.ú. Nové Město na Moravě do majetku města, která je v majetku pana a nachází se na pozemku města, který byl v minulosti pronajat společnosti s.r.o. ODAS ODPADY za účelem provozování sběrných surovin. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje nákup nemovitosti - stavby č.p. 317 (obč. vybavenost) v k.ú. Nové Město na Moravě, umístěné na p.č. 280/2, jež je ve vlastnictví města, a to od xxxxx, bytem xxxxx do majetku města, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. Hlasování č. 19: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 2- schváleno k bodu 12.6) Ing. Josef Pejchl, vedoucí odboru investic a správy majetku města, seznámil přítomné s návrhem úplatného převodu p.č v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku města do majetku BYT STUDIO a.s. Společnost BYT STUDIO a.s projevila zájem o koupi uvedeného pozemku v souvislosti s přípravou svého záměru výstavby polyfunkčních bytových objektů v lokalitě pod nemocnicí. Na minulém zasedání zastupitelstva města nebyl návrh předkládaného usnesení odprodeje odsouhlasen. Nyní je opětovně předkládán upravený návrh usnesení v souladu s diskusí na zastupitelstva města ze dne Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva uzavřené mezi městem Novým Městem na Moravě jakožto budoucím prodávajícím a BYT STUDIO, a.s., se sídlem Masarykovo nám.o.č.13,č.p.69, Jihlava, IČ: jakožto budoucím kupujícím, a to ve věci úplatného převodu části p.č (cca 900 m2 - dle situačního plánku) a ve věci úplatného převodu p.č.1696/2, 1696/3,1697(město jakožto budoucí kupující a BYT STUDIO,a.s. jakožto budoucí prodávající) v k.ú.nové Město na Moravě, za podmínek uvedených ve 8

9 smlouvě dle přílohy č.1.,a to pro účely realizace záměru firmy BYT STUDIO, a.s., ve věci výstavby bytových domů s nebytovými prostory na parcelách p.č. 1686,1696/1,1696/2,1696/3,1697,1700 v k.ú.nové Město na Moravě dle varianty č.1 předložené studie bytových domů z ledna 2008, zpracovatel atelier Fabík, Janouškova 20,Třebíč. Hlasování č. 20: Pro: 18, Proti:1, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 1, Omluveno: 2 schváleno k bodu 13) Ing. Josef Pejchl, vedoucí odboru investic a správy majetku města, předložil spolu s jednatelem společnosti TS služby s.r.o. přítomným, materiál k problematice zimní údržby místních komunikací na území města. Tajemník MěÚ navrhl upravit předkládané usnesenívypustit část textu. Upravený návrh předložený zpracovatelem: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí předložený materiál o zimní údržbě komunikací na území města s tím, že se k této problematice vrátí na svém příštím zasedání, kdy již bude známo, zda město obdrží výjimku vlády k použití technologie solení komunikací. Hlasování č. 21: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 6, Omluveno: 2 schváleno k bodu 14) Mgr. Jiří Maděra, předseda kontrolního výboru zastupitelstva města, seznámil přítomné s činností kontrolního výboru za období od do a předložil návrh na pověření kontrolního výboru k provedení kontrol. Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě pověřuje kontrolní výbor zastupitelstva města Nového Města na Moravě: - provedením kontroly výběrových řízení na investiční akce zrealizované v roce 2008 a zadávané městem Nové Město na Moravě, u nichž hodnota zakázky činila více než 100 tis. Kč bez DPH - provedením kontroly stížností za rok 2008 a první pololetí roku 2009 Hlasování č. 22: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 4, Omluveno: 2 schváleno k bodu 15) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s návrhem dodatku ke Zřizovací listině ZŠ Nové Msto na Moravě, Vratislavovo nám. 124, který je předkládán v návaznosti na skutečnost, že se město stalo od plátcem DPH. Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje s účinností od Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, která byla schválena na VIII. řádném zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě dne , a to dle přílohy č. 1 materiálu. Hlasování č. 23: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 2 - schváleno k bodu 16) 9

10 Bc. Jaroslav Lempera, člen zastupitelstva města, předložil přítomným návrh na odsouhlasení termínů zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku Návrh přeložený Bc. Jaroslavem Lemperou: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje následující plán termínů zasedání zastupitelstva města na II. pololetí roku 2009, a to , a Hlasování č. 24: Pro: 14, Proti: 4, Zdrželo se: 2, Nehlasoval: 1, Omluveno: 2 - schváleno k bodu 17) V rámci diskuse vystoupili následující členové zastupitelstva města se svými náměty a připomínkami: Ing. Jaromír Černý - Problematika stavu památné lípy na katolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě rozdílná stanoviska Správy CHKO Žďárské vrchy a soudního znalce v oboru mykologie. Proběhla obšírná diskuse nad tímto tématem vč. citace ze stanoviska soudního znalce a CHKO Žďárské vrchy. Bc. Jaromír Lempera - Požádal o informaci ohledně probíhajících jednáních v souvislosti s odkupem areálu kina. Starostka města sdělila, že se v současné době řeší otázka uvolnění bytů v areálu kina. Do konce měsíce června letošního roku by mělo dojít k uvolnění bytů v přízemí, s nájemníky v patře je otázka náhradního ubytování stále v řešení. - Dotázal se, zda je nutné, aby členům zastupitelstva města byly předkládány ke schvalování texty návrhů smluv, a to vzhledem k tomu, že převážná většina z nich nejsou právníky a problematiku neovládají. Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych sdělil, že by bylo v takovém případě velmi problematické do návrhu usnesení obsáhnout všechny nezbytné údaje tak aby bylo přijaté usnesení dostatečně určité (např. výpovědní lhůta, sankční ujednání apod.). p. Martin Grepl - Informoval, že místní organizace Moravského rybářského svazu, jakožto nájemce majetku města rybníku koupaliště) zaslala upozornění městu, že v předmětné lokalitě dochází k poškozování majetku města - sesuvům půdy a zanášení rybníka, dále sdělil, že v této záležitosti je svoláno ze strany města jednání na čtvrtek tohoto týdne Ing. Jaromír Černý - Opětovně se vrátil k problematice stavu památné lípy na katolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě požádal členy zastupitelstva města, aby přijali stanovisko, v němž by projevili svoji vůli, zda strom pokácet či zachovat a provést jeho omlazení v souladu s návrhem Správy CHKO Žďárské vrchy V diskusi se řešila otázka vlastnictví pozemku, na kterém strom stojí, otázka vlastnictví samotného stromu, záležitost odpamátnění stromu, zajištění stability stromu z hlediska bezpečnosti atd. se závěrem, že město svolá jednání s CHKO o možném řešení, neboť lípa je jako památný strom vyhlášena právě CHKO s tím, že CHKO by se měla min. podílet na fin. nákladech nezbytných k jakýmkoliv zásahům do stromu a garantovat správnost realizovaných opatření. Starostka města ukončila v dnešní zasedání zastupitelstva města. 10

11 Zapsala: Lenka Stará Ověřili: Věra Buchtová Ing. Jaromír Černý Mgr. Petr Hanych tajemník MěÚ Zdeňka Marková starostka města Stanislav Marek místostarosta města Pozn. Ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje záznam, tento výstup z hlasovacího systému je uložen na sekretariátu Kanceláře vedoucího úřadu a zveřejněn na webových stránkách města, současně je pro účely archivace pořizován i zvukový záznam. 11

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Stránka 1 z 15 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 23.3.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014 Page 1 of 22 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 29.9.2014 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 20.4.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis [41/RM/ ] Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zápis [41/RM/ ] Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S Page 1 of 5 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 41. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 21.8.2017 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté:

Více

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS budoucí Zápis [59/RM/1.10.201$] Page I of7 Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.70.2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni:

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné. Z Á P I S ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.9.2014 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Ing. Josef Krška, Martin Grepl, Zdeňka Marková V průběhu přišli: Marcela Krupicová,

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 11. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 10. 8. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15 Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17.09.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 16:00 hod., ukončení v 17:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, Ladislav

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012

Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012 Město Pohořelice Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu 12. zasedání Schválilo 9 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk.

1. Schválení programu 12. zasedání Schválilo 9 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk. Zápis č. 3/2008/12 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 26.6. 2008 ------------------------------------------------------------------------------------ Přítomni: 9 členů Zastupitelstva městyse

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Hovory s občany 15:31:52. Předsedá: Marková Zdeňka, starostka města. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Hovory s občany 15:31:52. Předsedá: Marková Zdeňka, starostka města. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á z n a m z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 3. 11. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Marková Zdeňka, starostka

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého pod bodem č. 10/26/RM/2016 na její 26. schůzi konané dne 20.06.2016 a usnesení zastup obce/redy bce/rezhó4nutí starosty

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2008 konané dne 05.02.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Z Á P I S z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Stanislav Munduch Z celkového počtu 7 zvolených

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis z 52. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.

Zápis z 52. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

Zápis č. 1-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 02. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 1-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 02. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 1-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 02. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013 Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XV. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 31. 7. 2013, 18:00 22:15 OÚ v Březníku Přítomní zastupitelé, členové výborů

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Město Kravaře. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 7. 51/2015-7.61/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. května 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. května 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. května 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Josef Brouček, Michaela

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ dne 28.6.2010 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní

Více

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 ZO/04/2009 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, starostka Zastupitelé : Mgr. Petr Blažek, Ing. Jaroslav Egrmajer, pan

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Město Pohořelice Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů při zahájení 12 členů od 18.09 h Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni:

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny : Omluveni: 1 (p. Krumpholc) Hosté: 4 Zastupitelstvo:

Více

Z Á P I S R-19-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 26. října 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 16,30 hod.

Z Á P I S R-19-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 26. října 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 16,30 hod. Z Á P I S R-19-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 26. října 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 16,30 hod. Zahájeno: v 16,30 hod. Přítomni: Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Jan Bejček,

Více

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 08. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání Stránka č. 1 z 8 Zápis ze 74. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 19. srpna 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Přítomno:

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 2. 11. 2011 od 17:00 hodin v Městském kině

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 2. 11. 2011 od 17:00 hodin v Městském kině ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 2. 11. 2011 od 17:00 hodin v Městském kině Přítomni: dle prezenční listiny / 15 / Za MěÚ: paní Hana Kleinertová ved. odb. FaP,

Více

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19.00 hodin. Přítomni: Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 09.12. 2015 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Upravený program jednání:

Upravený program jednání: Z á p i s ze 17. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 25.2.2013

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25.6.2007

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25.6.2007 Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25.6.2007 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Josef Brouček, Josef Novák Omluven: Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda, Michaela Jůzková

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 5 /2008 konané dne 08.04.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303,

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303, Město Rakovník Rakovníka Z á p i s z 51. schůze rady města, která se konala dne 25. 09. 2008 od 08,00 hodin ve Wintrově síni v Rakovníku Přítomni: Program: Ing. Zdeněk Nejdl, starosta, Jan Švácha, místostarosta,

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.06.2010 se konalo 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 15 členů zastupitelstva Omluveni: -- Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost

Více

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 39 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 17:15), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS.,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více