Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13"

Transkript

1 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1

2 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537/7, Praha 4 www: www. eapraha.cz Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 9, Praha 1 Ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová Statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Jarmila Rollová Zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Beran Rada ŠPO: Mgr. Martina Sklenářová Ing. Jan Kamenický Věra Štulcová Výroční zpráva 2012/13 2

3 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo. Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium, jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Vzhledem k potřebě zabezpečovat bezproblémovou komunikaci některých Romů s úřady vyvstala v druhé polovině 90. let v naší společnosti potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří by se stali nezávislými prostředníky mezi státní správou a místními komunitami. V průběhu jara 1997 byl na podnět nadace dr. Rajka Djuriče ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dne 5. září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia. Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl tento projekt po dobu pěti let experimentálně ověřován a s účinností od 1. září 2004 se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla ke dni 1. července 2006 do školského rejstříku škola zapsána s názvem Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola jako školská právnická osoba. 1.2 Poslání školy Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a odborné pracovníky v sociálních službách, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře ku prospěchu potřebných občanů, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. Kromě kvality odborného vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. 1.3 Spolupráce s vysokými školami Evangelická akademie navázala v prosinci 2007 úzkou spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul bakalář (Bc.). Od školního roku 2008/09 využívá této možnosti většina absolventů vyšší odborné školy Evangelické akademie. Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních, neziskových i veřejných organizacích. Ve školním roce 2012/13 pokračovala živá spolupráce s ETF UK, vyučující naší školy pomáhali při přijímacích zkouškách na magisterský obor. Výroční zpráva 2012/13 3

4 Úzká spolupráce probíhá také s Teologickou fakultou JU. Pokud jsou naši absolventi přijati na kombinované studium Sociální péče / Sociální a charitativní práce, je jim uznáno vzdělání získané na naší škole. 1.4 Vzdělávací centrum Od školního roku 2008/09 je součástí Evangelické akademie centrum dalšího vzdělávání. Evangelická akademie je akreditována MPSV jako vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, dále je akreditována MŠMT jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolventi kurzů získají certifikát uznávaný MPSV a MŠMT jako doklad o získání kvalifikace, popř. doklad o dalším vzdělávání. Za 5 let bylo realizováno pět kurzů pro pracovníky v sociálních službách, ve kterých získala kvalifikaci stovka pracovníků pražských domovů pro seniory a dalších zařízení sociální péče, a tři kurzy Podpora komunikačních dovedností dětí raného věku určené speciálním pedagožkám ze speciálně pedagogických center a mateřských škol. Tyto kurzy absolvovalo celkem 38 účastnic z celé České republiky. Ve školním roce 2012/13 Evangelická akademie navázala spolupráci s o.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje. Náhradním rodinám sdruženým v této organizaci zajišťují vyučující VOŠ přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. Od 1. ledna 2013 vstoupila v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, která s sebou přináší celou řadu změn v oblasti náhradní rodinné péče a ukládá pěstounům povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin za rok. Evangelická akademie se stala odborným garantem tohoto vzdělávání realizovaného občanským sdružením Náhradní rodiny Ústeckého kraje. 1.5 Materiální zajištění školy Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 7 tříd denního studia a 6 tříd dálkového studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci, studenti a vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků a dalších odborníků sociální péče. Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben standardně vybavených audiotechnikou a videotechnikou pro jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, arteterapie a supervizí, výpočetní techniky a odborná knihovna. V knihovně se studovnou pro žáky, studenty i učitele školy jsou též počítačová pracoviště včetně připojení k internetu. Knihovnu, která obsahuje více než svazků odborné literatury, mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky. Počítače propojené do sítě a s připojením k internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy. Velké finanční prostředky jsou každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury, modernizaci výpočetní techniky, audiovizuální techniky a dalších didaktických pomůcek. Škola má k dispozici dvě posluchárny vybavené audiotechnikou, videotechnikou a prezentační technikou, každá s kapacitou 45 osob. Prostory v Hrusické ulici nestačí pro výuku všech typů studia včetně celoživotního vzdělávání. Z tohoto důvodu má škola pronajaty tři učebny a kabinet v nedaleké bývalé knihovně v Postupické ulici, které jsou využívány vyšší odbornou školou. Pro výuku tělesné výchovy si škola pronajímá tělocvičnu v blízké ZŠ Na Chodovci. Žáci, studenti a vyučující školy mají možnost se stravovat v ZŠ Na Chodovci. Výroční zpráva 2012/13 4

5 2. Studijní obory/programy 2.1 Střední odborná škola M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství od denní forma vzdělávání délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 240 žáků M/03 Pedagogické lyceum od denní forma vzdělávání délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 140 žáků M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství (dobíhající obor) dálková forma vzdělávání délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 140 žáků M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství (dobíhající obor) dálková forma vzdělávání délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 140 žáků M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit od dálková forma vzdělávání délka studia 5 let Cílová kapacita oboru: 100 žáků M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit (dobíhající obor) dálková forma vzdělávání délka studia 5 let Cílová kapacita oboru: 100 žáků Střední odborná škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost pracovníky v sociálních službách. Absolventi se uplatní jako pracovníci v sociálních službách, a to zejména při přímé péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, při výkonu základní výchovné nepedagogické činnosti, uplatnění najdou také v terénních službách poskytovaných státními i nestátními organizacemi. V denní formě vzdělávání jsou žáci ve školním vzdělávacím programu Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství připraveni pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, především pro provádění základní výchovné nepedagogické činnosti v zařízeních pro děti i dospělé s tělesným, smyslovým či mentálním postižením, pro nemocné i seniory. Dálková forma vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit navazuje na tradici původního experimentálního studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit s větším důrazem na všeobecnou složku vzdělání. Zaměřuje se na přípravu pracovníků pro sociální činnost obzvláště v oblasti soužití romské menšiny se společenskou většinou. Příprava je orientována k přímé terénní práci s klienty žijícími v ohrožených lokalitách poskytované státními i nestátními organizacemi. Absolventi oboru sociální činnost (denní i dálková forma vzdělávání) získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Studijní obor Pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele či ve studiu humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, dějepis), popř. na vyšších odborných Výroční zpráva 2012/13 5

6 školách pedagogického či sociálního zaměření. Své uplatnění najdou také ti, kteří chtějí hned po ukončení střední školy pracovat. Absolventi pedagogického lycea získávají odbornou kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga ve školách, mohou se uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti jako pedagogové volného času. Dobíhající studijní obory Sociální činnost sociální pečovatelství a Sociální činnost sociální vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních a charitativní činnost všechny. Vzdělávací program dobíhajícího studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, či nestátních neziskových organizací. 2.2 Vyšší odborná škola N/01 Sociální práce denní forma vzdělávání délka studia 3 roky N/01 Sociální práce kombinovaná forma vzdělávání N/01 Sociální práce dálková forma vzdělávání délka studia 4 roky délka studia 4 roky Nejvyšší povolený počet studentů vyšší odborné školy: 150 studentů Vyšší odborná škola komplexně připravuje absolventy na práci sociálních pracovníků, kteří jsou připraveni pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem studia na Evangelické akademii je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti. Ve školním roce 2011/12 byl inovován stávající vzdělávací program Sociální práce a od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem probíhá výuka na vyšší odborné škole podle nově akreditovaného programu. Kromě původní denní a dálkové formy nyní studenti mohou studovat v kombinované formě vzdělávání, která umožňuje zařazení předmětu Odborná praxe a supervize v rozsahu 30% hodinové dotace stejně jako v denním studiu. Výroční zpráva 2012/13 6

7 3. Výsledky vzdělávání 3.1 Střední odborná škola Počet žáků a tříd ve školním roce 2012/13 dle zahajovacích výkazů studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků Sociální činnost M/ * 17 denní Pedagogické lyceum 78-42M/ * 13 denní Sociální činnost M/ * 14 denní Pedagogické lyceum 78-42M/ * 17 denní Sociální činnost M/ denní Sociální činnost soc. vychovatelství M/ denní forma studia Sociální činnost M/ dálkové Sociální činnost M/ dálkové Sociální činnost v prostředí etnických M/ dálkové minorit * Výuka v studijním oboru Pedagogické lyceum probíhá v některých předmětech společně s oborem Sociální činnost. Dálkové studium oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každým druhým rokem. Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2012/13 denní studium 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy z výchovných důvodů vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2012/13 dálkové studium 1. ročník 3. ročník 5. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy z výchovných důvodů vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností Výroční zpráva 2012/13 7

8 nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu Vyloučeni pro neplnění studijních povinností byli zejména ti žáci, kteří neplnili požadovanou docházku do výuky, a to z důvodů rodinných, pracovních, příp. nemoci Prospěch a chování žáků ve školním roce 2012/2013 (k ) Denní studium počet žáků 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním neprospěli z toho povoleno opakovat ročník Dálkové studium počet žáků 1. ročník 3. ročník 5. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním neprospěli z toho povoleno opakovat ročník 0 0 opakovat lze 2014/15 Denní studium Hodnocení chování žáků ve školním roce 2012/2013 počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: hodin z toho neomluvených: 715 hodin průměr zameškaných hodin na žáka: 139,5 hodin Výsledky maturitních zkoušek 2012/2013 (k ) Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium Počet žáků Počet žáků, kteří konali zkoušku 25 z toho opakovaně u zkoušky 3 Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 0 zkoušce v řádném termínu Počet žáků závěrečných ročníků, kteří ke zkoušce nepřistoupili 0 z důvodu nemoci prospěl s vyznamenáním 1 Počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 18 neprospěl nedostavila se (opravná zkouška květen 2014) Výroční zpráva 2012/13 8

9 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení při povodních v Praze 3. června Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium Počet žáků Počet žáků, kteří konali zkoušku 16 z toho opakovaně u zkoušky 0 Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 0 zkoušce v řádném termínu Počet žáků závěrečných ročníků, kteří ke zkoušce nepřistoupili 0 z důvodu nemoci prospěl s vyznamenáním 1 Počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 15 neprospěl Přijímací řízení na vyšší typ školy, uplatnění absolventů Denní studium Většina absolventů denní formy studia střední odborné školy pokračuje ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole obvykle se zaměřením na sociální a charitativní práci nebo pedagogiku, někteří z nich souběžně pracují ve vystudovaném oboru. Uplatnění nacházejí často v zařízeních, kde absolvovali na střední škole odbornou praxi. Typ školy Studijní obor Počet přijatých studentů Vysoké školy Vyšší odborné školy Pedagogické fakulty 3 1.lékařská fakulta UK - obor 1 adiktologie. HTF UK Sociální a charitativní práce 2 HTF UK Specializace v pedagogice 2 HTF UK Náboženství, filosofie a 1 etika Sociální práce 2 Sociální pedagogika 1 Misijní a teologická 1 Výroční zpráva 2012/13 9

10 Mimo obor Jazyková škola 2 Dálkové studium O absolventy dálkového studia SOŠ oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit je v terénu zájem. Ukazuje se, že komplexně sociálně vzdělaný pracovník, který je ochoten pracovat i v sociálně nejslabších lokalitách, nachází bez problému uplatnění prakticky v celé sociální oblasti, zejména v sociální oblasti menšin. Studenti, až na výjimky, již v průběhu studia pracují jako terénní pracovníci v nestátních neziskových organizacích či sociálních odborech státní správy, jako asistenti učitelů ve školách s romskými žáky nebo pečovatelé v domovech pro seniory. Mnozí z nich si úspěšným ukončením středoškolského studia zajistili kvalifikovanou pracovní pozici. Někteří absolventi pokračují ve studiu na vysoké škole v oborech sociální a charitativní práce. Výroční zpráva 2012/13 10

11 3.1.6 Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2013/2014 Obor vzdělání: Sociální činnost M/01 Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství, denní forma Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 27 počet kol přijímacího řízení celkem 5 počet přijatých celkem 24 z toho v 1.kole 17 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 6 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 3 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Obor vzdělání: Pedagogické lyceum M/03, denní forma Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 24 počet kol přijímacího řízení celkem 5 počet přijatých celkem 22 z toho v 1.kole 18 z toho ve 2.kole 2 z toho v dalších kolech 2 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 2 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Přijímací řízení na obor vzdělání Sociální činnost M/01, ŠVP Sociální činnost v prostředí etnických minorit pro dálkovou formu vzdělávání ve školním roce 2012/13 neproběhlo. Dálkové studim se otevírá každým druhým rokem Školní vzdělávací programy V průběhu školních roků 2009/10 a 2010/11 byly vytvořeny školní vzdělávací programy oboru vzdělání M/01 Sociální činnost pro denní a dálkovou formu vzdělávání s názvem Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství a Sociální činnost v prostředí etnických minorit a školní vzdělávací program oboru vzdělání M/03 Pedagogické lyceum pro denní formu vzdělávání. 1. září 2010 byla zahájena výuka podle ŠVP v dálkovém studiu, od v oborech denního studia. Školní vzdělávací programy Sociální činnost v prostředí etnických minorit, Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství a Pedagogické lyceum vznikly v rámci projektu Cesta ke kvalitě Výroční zpráva 2012/13 11

12 inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii v rámci operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). V rámci tohoto projektu došlo na závěr školního roku 2011/12 k vyhodnocení stávajících zkušeností s výukou podle školních vzdělávacích programů a všechny tři programy (pro Pedagogické lyceum, Sociální činnost v denní i dálkové formě vzdělávání) byly inovovány. Od září 2012 již probíhala výuka podle 2. verze školních vzdělávacích programů. 3.2 Vyšší odborná škola Počet studentů ve školní roce 2012/13 podle zahajovacích výkazů studijní obor kód oboru ročník Sociální práce denní N/ Sociální práce denní N/ Sociální práce denní N/ Sociální práce kombinované N/ Sociální práce dálkové N/ počet studentů Změny v počtech studentů v průběhu školního roku 2012/13 denní studium 1. ročník 2. ročník 3. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu jiný důvod změny (uveďte jaký) Změny v počtech studentů v průběhu školního roku 2012/13 dálkové studium 1. ročník 3. ročník přerušili vzdělávání 3 0 nastoupili po přerušení vzdělávání 2 0 sami ukončili vzdělávání 7 0 vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností 15 1 nepostoupili do vyššího ročníku 1 0 z toho nebylo povoleno opakování 0 0 přestoupili z jiné školy 0 0 přestoupili na jinou školu 0 0 jiný důvod změny (uveďte jaký) Výroční zpráva 2012/13 12

13 2.2.2 Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2013/2014 Studijní obor N/01 Sociální práce denní studium Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 64 počet kol přijímacího řízení celkem 5 počet přijatých celkem 55 z toho v 1.kole 27 z toho ve 2.kole 8 z toho v dalších kolech 20 z toho na odvolání 0 nastoupili ke studiu 26 počet nepřijatých celkem 9 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Přijímací řízení na obor vzdělání Sociální práce v kombinované nebo dálkové formě ve školním roce 2012/13 neproběhlo. Kombinované nebo dálkové studim se otevírá každým druhým rokem Výsledky absolutoria 2012/13 (k ) Počet studentů Počet studentů v posledním ročníku 15 K absolutoriu přistoupili 13 Prospěli celkem 13 z toho s vyznamenáním 1 Opravné zkoušky 0 Dvě studentky přerušily studium, k absolutoriu přistoupí v červnu Uplatnění absolventů Na vyšší odborné škole tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu odborné praxe na vybraných pracovištích. Výukovými pracovišti VOŠ jsou nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Během praxí si škola a studenti vytváří silné vazby na zaměstnavatele, a to pomáhá absolventům najít dobré zaměstnání ve studovaném oboru. V průběhu studia se studenti rozhodují o svém zaměření a závěrečnou čtrnáctitýdenní praxi ve většině případů absolvují již na svém budoucím pracovišti. Zájem o absolventy Evangelické akademie ve výše uvedených zařízeních je tradičně velký. Většina absolventů VOŠ zároveň usiluje o získání vysokoškolského titulu, a tudíž pokračuje distanční či denní formou ve studiu na vysoké škole, zejména na Evangelické teologické fakultě UK, kde se v ročním studiu snaží získat vysokoškolské bakalářské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce. Výroční zpráva 2012/13 13

14 2.2.5 Akreditace vzdělávacích programů Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce vyučuje od 1. září 2007 podle akreditovaného vzdělávacího programu N/01 Sociální práce oboru vzdělávání N/.. Sociální práce a pedagogika. Vzdělávací program je koncipován v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci schválenými Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Cílem je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem vzdělávacího programu je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Důsledně je aplikován individuální přístup ke studentům. Tyto akcenty odpovídají křesťanskému poslání školy. Vzhledem ke změně koncepce studijního oboru Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě UK, které se účastnili i vyučující Evangelické akademie, připravila vyšší odborná škola reakreditaci stávajícího vzdělávacího programu. Kromě rozšíření stávajících učebních dokumentů o aktuální trendy oboru je cílem změny lepší prostupnost obou programů a snazší přechod absolventů Evangelické akademie Vyšší odborné školy do bakalářského programu ETF UK. Inovované učební dokumenty byly schváleny Akreditační komisí pro vyšší odborné vzdělávání 11. dubna Počínaje 1. září 2012 probíhá výuka na vyšší odborné škole podle inovovaného vzdělávacího programu N/01 Sociální práce v denní či dálkové formě a nově též v kombinované formě vzdělávání. 4. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 4.1 Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Místo pobytu Počet žáků/studentů Zaměření kurzu Rejdice 23 Lyžařský kurz žáků SOŠ Chorvatsko 28 Sportovně-turistický kurz SOŠ Lyžařského kurzu v Rejdicích se v měsíci březnu zúčastnilo celkem 23 žáků střední školy, z toho 16 žáků prvního ročníku střední školy a 7 žáků z vyšších ročníků. Kromě hlavní náplně kurzu, tj. zvládnutí základních lyžařských, příp. snowboardových dovedností a podpora zdravého životního stylu, bylo cílem tohoto kurzu stmelení kolektivu žáků 1. ročníku a starších spolužáků. V červnu 2013 škola pořádala pro žáky 3. ročníku střední školy sportovně-turistický kurz v Chorvatsku, kterého se zúčastnili i žáci nižších ročníků, studentka VOŠ a absolventi školy. Obsahem kurzu byly sportovní hry a cyklistika, dále pak plavání a hry na podporu zodpovědnosti ke skupině a zvládání zátěžových situací. Sportovní a pohybové aktivity byly prokládány zajímavými literárními a výtvarnými programy. 4.2 Zahraniční kontakty Škola udržuje již několik let kontakt zejména se zahraničními subjekty, ve kterých žáci SOŠ a studenti VOŠ vykonávají odbornou praxi. Zahraniční praxe a exkurze žáků a studentů školy Výroční zpráva 2012/13 14

15 Zahraniční exkurze Drážďany V termínu od 13. do 15. prosince 2012 se uskutečnil tradiční výjezd deseti studentů a žáků školy doprovázených dvěma vyučujícími do Drážďan do třech vybraných zařízení saské Diakonie. Žáci a studenti navštívili zařízení Shukura - Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt an Jungen und Mädchen, centrum pro prevenci sexuálního násilí na dívkách a chlapcích; seznámili se s prací centra a aktivitami, které zajišťuje. Následoval přejezd do Jugendtreff Apostelkirche, nízkoprahového klubu pro děti a mládež, kde proběhlo setkání se sociálně pedagogickými pracovníky tohoto klubu, který kromě nízkoprahových služeb nabízí prázdninové pobyty a další akce dle zájmu dětí a mládeže. Součástí exkurze byla návštěva církevního centra pro mládež Landesjugendpfarramt, které připravuje integrativní projekty pro lidi s postižením. Těchto projektů, letních prázdninových táborů pro lidi s postižením, se jako osobní asistenti pravidelně účastní studující naší školy. Exkurzi zajistily Mgr. Ivana Mrázková a Marta Drápalová Mezinárodní konference Spielmarkt v Postupimi Studenti a vyučující EA byli jako každoročně pozváni k účasti na mezinárodní konferenci Spielmarkt v Postupimi s mottem Phantasie Schlüssel zur Welt Fantazie Klíč do světa, v termínu Konference se zúčastnili studující a pracovníci ze sociální a pedagogické oblasti z 8 evropských zemí, za naši školu 4 studentky vyšší odborné školy, žák střední školy a vyučující Marta Drápalová a Mgr. Ivana Mrázková. Na úvod konference studenti a vyučující Evangelické akademie vystoupili s vlastním celovečerním programem, jehož cílem bylo představení a seznámení jednotlivých delegací. V dalších dnech probíhaly přednášky, workshopy a semináře, do kterých se účastnící konference podle své volby společně nebo individuálně zapojili. Na závěr pobytu studenti a obě vyučující přejeli do Berlína a navštívili různá historická místa, spjatá s pohnutou historií města památky mapující dobu druhé světové války: památník židovským obětem holocaustu a nově vybudovaný památník romským obětem nacismu. Odborné praxe žáků a studentů v zahraničí Studentka vyšší odborné školy Anna Kudelová a absolvent střední školy Pavel Matys se o prázdninách účastnili jako dobrovolníci dvou integrativních prázdninových pobytů pro mládež a dospělé osoby s mentálním postižením v Erfurtu a Jonsdoru, organizovanými centrem pro mládež ze Zemské luterské církve v Sasku Landesjugendpfarramt. Náplní práce našich studentů bylo poskytovat osobní asistenci klientovi s postižením a zapojit se do týmové spolupráce při přípravě a průběhu programu. Studentka 1. ročníku VOŠ Denisa Schmiedová absolvovala tříměsíční zahraniční praxi ve Velké Británii v L Arche Community, která nabízí komunitní způsob života lidem s postižením a bez postižení. Cílem je zapojit se do aktivit komunity jako asistent pro lidi s postižením. Hlavní účel práce je sdílet život s lidmi se zdravotním postižením, poskytovat jim přímou péči jako jeden ze členů týmu, budovat s nimi vztahy, povzbuzovat je ve vývoji v rodinné atmosféře. 4.3 Mimořádné přednášky a semináře VOŠ Seminář Mýty a fakta komunizmu, na půdě poslanecké sněmovny. Cílem semináře bylo tedy zavést celospolečenskou diskusi na téma, které z výroků o komunismu lze pokládat za pravdivé a které nikoliv a poskytnout posluchačům jasná, nezmanipulovaná a důvěryhodná fakta o bývalém režimu. Semináře se zúčastnili žáci 2. ročníku střední školy a studenti VOŠ Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna seminář na téma Dluhové pasti pod záštitou předsedkyně podvýboru výboru pro sociální politiku pro sociálně pojistné systémy Gabriely Peckové. Výroční zpráva 2012/13 15

16 Pokračovala dlouholetá spolupráce s Mgr. Pivoňkou z Vězeňské duchovenské služby VS ČR, a paní Renatou Balcarovou, ředitelkou Vězeňské duchovní péče, o.s se konal seminář o Vězeňské duchovní službě a Vězeňské duchovenské péči pro 2. ročník denního studia. Na seminář navazovala exkurze ve věznici Pankrác s přednáškou PhDr. Aleše Kýra o historii vězeňství. Studující VOŠ individuálně využívají bohaté nabídky vzdělávacích seminářů a konferencí podle svého individuálního zájmu a vzdělávacích potřeb. Nabídku zajišťuje škola i jednotliví vyučující. Potvrzení o absolvování přednášek, seminářů, konferencí apod. si studující ukládají jako doklad svého osobního a profesionálního rozvoje do portfolia. SOŠ 6. září 2012 se konaly na naší škole studentské volby, zúčastnilo se jich 85 % dospělých žáků střední školy. Studentské volby 2012 jsou součástí vzdělávacího programu společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách. Cílem programu bylo přiblížit studentům základní demokratické principy, podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi nimi a jejich pedagogy, zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Seminář Mýty a fakta komunizmu, na půdě poslanecké sněmovny. Cílem semináře bylo tedy zavést celospolečenskou diskuzi na téma, které z výroků o komunismu lze pokládat za pravdivé a které nikoliv a poskytnout posluchačům jasná, nezmanipulovaná a důvěryhodná fakta o bývalém režimu. Semináře se zúčastnili žáci 2. ročníku střední školy a studenti VOŠ. Dokument Největší přání Dokumentární projekt, jímž režisérka Olga Špátová navazuje na legendární filmy stejného názvu, které natočil její otec, dokumentarista Jan Špáta v roce 1964 a Olga Špátová v něm zkoumá, nakolik se posunuly hodnoty a jak se změnil život mladých lidí v naší zemi Přednáška pro 3. a 4. ročník Akademie dopravního vzdělávání příprava mladých řidičů, upozornění na rizikové situace v silničním provozu Stop násilí ve vztazích odborný seminář a představení interaktivních technik, program SOS centra diakonie ČCE-SKP v Praze, 2. ročník Lidice 2S a S návštěva Památníku Lidice spojená s vyhlášením kreativní soutěže určené studentům českých a slovenských středních škol v poznávání moderního Izraele. Projekt Blázníš? No a co! (Fokus Praha o.s.) proběhl ve 3. ročníku, jednalo se o program zaměřený na prevenci duševního zdraví a destigmatizaci lidí s duševním postižením. Program proběhl formou interaktivního zážitkového workshopu, 29. listopadu Seminář zážitkové a volnočasové pedagogiky pro 2S a Jeden svět 2 S, , Umlčené hlasy ze Srí Lanky, Člověk v tísni Planetárium, pořad Cesta do nekonečna a následně interaktivní stálá expozice s vypracováním zadaných úkolů pro 2. a 3. ročník střední školy Evangelická akademie se tradičně zapojuje do programu Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách (v rámci projektu Jeden svět na školách). Žáci střední školy byli vybráni na projekci filmu Ztráta paměti, která proběhla v Národním divadle 27. června 2013 v rámci kampaně Proti ztrátě paměti. Zúčastnili se všichni žáci střední školy. Filmová noc na půdě Evangelické akademie, a Přednášky v předmětu praxe: Výroční zpráva 2012/13 16

17 Křeslo pro hosta a psa jak se žije lidem s postižením beseda s nevidomou paní o správném nabízení pomoci nevidomým, obtížích plynoucích z toho, že nevidí, o tom, jak jí pomáhá vodící pes, o jejím životě, radostech i snech.; pro 3. ročník. Návštěva streetworkera absolventka naší VOŠ Marie Havlenová-Saudková, DiS. Představení práce streetworkra a pomůcek, které rozdává klientům při své práci; , pro 4. ročník. Mgr. Tereza Najbrtová téma Týmová spolupráce, rozpoznání mých kladných stránek pro práci v týmu; , pro 3. ročník. SOŠ dálkové Celodenní program pro 3.a 5. ročník Dopoledne kino Aero film Je to jen vítr Film zachycuje jeden den v životě romské rodiny kdesi na okraji malého městečka. Přednáška Dům národnostních menšin o.p.s. Historie Romů a současnost, romská rodina přednášel Ladislav Goral Odpolední program Přednášky a prezentace studentských praxí a dobrovolnických činností Vojtěch Kalous, student 5R Kambodža Michal Hartman, student 3R Indie Petra Šurbatovičová, absolventka EA SOŠ dálkové Severní Amerika II. díl 4.4 Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Podstatnou součástí studijního programu VOŠ a SOŠ jsou odborné praxe na vybraných pracovištích, které tvoří na VOŠ 30%, na SOŠ 10% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Výukovými pracovišti VOŠ jsou zejména pracoviště Diakonie ČCE a jiné nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Po ukončení studia zde absolventi zároveň nacházejí své uplatnění. Vzhledem k zaměření VOŠ je škola v úzkém kontaktu s úřadem práce, který je též jedním z odborných pracovišť praxí studentů. Výukovými pracovišti SOŠ jsou pracoviště Diakonie ČCE a další nestátní neziskové organizace, dále ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců. I zde absolventi SOŠ po ukončení studia nacházejí své uplatnění. Vyšší odborná škola je od roku 2000 řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), dobrovolným sdružením vyšších odborných a vysokých škol, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ, PhDr. Jarmila Rollová, od letošního školního roku působí jako místopředsedkyně výkonné rady ASVSP a spolupracovala na revizi minimálního standardu ASVSP předmětu Supervize. 4.5 Účast v soutěžích, olympiádách, na festivalech Studující dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se zúčastnili 15. ročníku světového romského festivalu KHAMORO Přemysl Pozděna, žák 3. ročníku střední školy, se zúčastnil celostátní výtvarné soutěže pořádané ke čtyřstému výročí vydání Bible kralické, jejíž organizací byla pověřena obec Kralice nad Oslavou. Za vynikající zpracování tématu Bible v životě nás všech obdržel Přemysl čestné uznání. 4.6 Další důležité aktivity školy Seminář k vedení studentů a studentek Dne 30. dubna 2013 uspořádala Evangelická akademie seminář pro mentory a vedoucí z pracovišť, kde studenti VOŠ Evangelické akademie absolvují praxe, tutory, vyučující na VOŠ a Výroční zpráva 2012/13 17

18 zástupce studentů.. Cílem bylo sdílet zkušenosti s vedením studujících VOŠ v průběhu odborné praxe, vzájemně si poskytnout zpětnou vazbu a rozvíjet kvalitu odborné praxe na VOŠ. Dobrovolnické akce Žáci a studenti školy se pravidelně zapojují do dobrovolnických akcí na podporu sociální oblasti. Příkladem je účast žáků střední školy na sbírce Bílá pastelka 17. října 2012, pravidelná pomoc žáků při osobní asistenci lidem s postižením. Škola tradičně spolupracuje s Diakonií ČCE SKP Praha a všichni žáci a studenti se zapojují do dobrovolnických aktivit Diakonie; např. zajišťování Jarmarku u Ludmily, pomoc při organizaci konferencí. Na základě povinné praxe v NNO vznikla dlouhodobá dobrovolnická spolupráce dálkově studujících dospělých žáků střední školy a organizace ESET-HELP (výukové pracoviště VOŠ), organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním a podporuje je. 4.7 Realizované projekty OPPA V průběhu školního roku 2012/13 předložila naše škola v rámci operačního programu OPPA financovaného z Evropského sociálního fondu projekt Partnerstvím ke kvalitě inovace vzdělávání a systému odborných praxí Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce a podařilo se získat finanční prostředky pro další rozvoj vyšší odborné školy. Díky projektu od 1. července 2013 Evangelická akademie pokračuje ve zkvalitnění stávajícího vzdělávání a systému odborných praxí studentů VOŠ tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům trhu práce a připravovaly kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické. Cílem tohoto projektu (který bude probíhat do konce února 2015) je proto vytvořit systém výukových pracovišť, s nimiž VOŠ naváže dlouhodobou, smluvně podloženou spolupráci, garantující kvalitní vedení studentů na praxích. Druhým dílčím cílem je zkvalitnění teoretického vzdělávání na EA VOŠ. Vzhledem k tomu, že v současné době narůstá potřeba získávání a sdílení zahraničních zkušeností z oblasti sociální práce a je nutné získávat inspiraci pro další vzdělávání studentů i pedagogů i v zahraničí, připravujeme v rámci projektu pro studenty stáž v Drážďanech a pro pedagogy stáž ve Vídni. Multikultura v sociálních službách (v rámci dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 2012) Základní ideou projektu je nabídnout žákům a studentům nejen z národnostních menšin a sociokulturně znevýhodněného prostředí podporu při samotném vzdělávání a mj. i preventivně působit ve vztahu k předčasnému opouštění vzdělávání. Vzhledem k profilu školy se jedná i o rozšíření běžné výukové náplně a chceme studentům nabídnout možnost upevnění si zejména etické a postojové složky. Projekt je zaměřen zejména na podporu následujících vzdělávacích aktivit a je rozdělen na 4 hlavní složky: podpora a rozvoj jazykových kompetencí, multikulturní výchova, sdílení příkladů dobré praxe a poradenství. Pozvání k poznání pro žáky a studenty Evangelické akademie Praha (v rámci dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 2013) Hlavním cílem projektu je žákům a studentům Evangelické akademie nabídnout přijatelnou a hravou formou, která je maximálním způsobem zapojí do projektu, příklady a ukázky života menšin jejich kulturu, tradice, tradiční pokrmy. Při jednotlivých aktivitách (literární soutěž, výtvarná soutěž, projektové dny, divadelní a hudební představení) se studenti setkají i s jazykem dané menšiny. Odborné praxe studentů v zahraničí (VB, SRN, Rakousko) Finanční prostředky na zajištění zahraniční praxe a exkurze byly poskytnuty Nadačním fondem pro podporu církevního školství v roce 2012 a prostřednictvím zřizovatele školy Evangelickou církví Hesenska-Nasavska v roce Duchovní život školy Výroční zpráva 2012/13 18

19 Při zahájení školního roku, na jeho závěr, o Vánocích a Velikonocích se všichni žáci, studenti a pracovníci školy scházejí na slavnostních bohoslužbách v kostele Českobratrské církve evangelické, které více než deset let vedla Mgr. Irena Škeříková. Mgr. Irena Škeříková byla farářkou Českobratrské církve evangelické v Praze 4-Nuslích, se školou spolupracovala od jejího založení a 1. září 2007 byla jmenována synodem ČCE na pozici spirituálky školy. Na podzim 2012 Irena Škeříková podlehla vážné nemoci. Irenina stopa v paměti všech zůstává hluboká a mnozí studenti teprve skrze její osobitý a obětavý styl zaslechli a porozuměli volání Evangelia a porozuměli mu. Od 1. února 2013 je školním spirituálem ThMgr. Michal Šourek, ChLJ farář ČCE, Praha Jižní Město. Ve škole pracuje na částečný úvazek, je k dispozici a nabízí svou pomoc žákům, studentům a pedagogům při řešení jejich osobních problémů. Účastní se všech významných akcí školy. Žáci střední školy mají možnost se pravidelně jednou týdně uprostřed výuky se školním spirituálem setkávat. V těchto setkáních vede žáky k soustředění nad životními tématy a učí je kultivovaně o nich diskutovat. Ti, kteří tato setkání nevyhledávají, mají v tuto dobu alternativní program např. s tématy z multikultury, mediální výchovou, medailony osobností kulturního života s učitelkou školy Mgr. Ivanou Mrázkovou.. Na VOŠ působí školní spirituál podle potřeb a zájmu studentů. Účastní se seznamovacího kurzu s 1.ročníkem VOŠ, přichází s nabídkou rozhovorů a konzultací, kterých mohou studenti individuálně využívat. Školní bohoslužby se nyní konají v kostele Milíče z Kroměříže na Jižním Městě. 4.9 Zahradní slavnost Předposlední den školního roku pořádáme tradičně na zahradě školy Zahradní slavnost. Jedná se o neformální setkání bývalých, současných a někdy i budoucích studentů školy s pedagogy, rodiči a zástupci některých NNO, kteří společně připraví zajímavý program. Na taková setkání zveme i veřejnost z okolí naší školy. Zahradní slavnost měla jako každoročně velice pestrý pěkný program sestavený z vystoupení, která připravili žáci střední školy, hudební produkce a workshopů. Slavnost byla zahájena společným obědem žáků a pedagogů na školní zahradě. Následovaly scénky a vystoupení jednotlivých ročníků., kramářská píseň Co přihodilo na sportovním kurzu v Chorvatsku a židovské tance vystoupení pedagogů EA. Žáci, studenti, učitelé i hosté mohli zhlédnout tradiční soutěžní výstavu výtvarných děl žáků 3. ročníku cyklus na téma Poznávání, prolínaní, tolerance. Tentokrát proběhla i další výtvarná soutěž pro všechny ročníky školy k 400. výročí Bible kralické. Zahradní slavnost provázely doprovodné programy: výtvarná dílna Nely Beranové, výstava fotek a obrazů Ivany Lacinové, prezentace a prodej výrobků chráněných dílen a prodejní jarmark a dílnička Gabriely Źežulkové. Na slavnosti vystoupila hudební skupina Čtyřrozměrná beruška. V tomto školním roce jsme navázali tradici předvánočních multikulturních slavností a připravili jsme multikulturní den spojený s návštěvou domu národnostních menšin a procházkou historickým centrem Prahy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Na škole není založena odborová organizace. 5. Pracovníci školy 5.1 Personální zabezpečení Evangelická akademie má 22 stálých pedagogických pracovníků na úplný popř. na zkrácený úvazek a 19 externistů. Počet externistů je dán snahou vedení školy o co nejlepší odborné zajištění výuky. Zejména výuku vyšší odborné školy a dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit na střední škole zajišťují vysoce kvalifikovaní externí vyučující z vysokých škol a Výroční zpráva 2012/13 19

20 z praxe. Semináře, kroužky a doučování pro žáky střední školy jsou též zajišťovány externisty. K přednáškové činnosti jsou využívány bohaté znalosti a zkušenosti dalších odborníků pomáhajících profesí. Externí pracovníci jsou zároveň garanty praxí studentů a oponenty absolventských prací. Provoz školy zajišťují hospodářka školy, pracovnice studijního oddělení, školník, který má na starost základní údržbu školy a zahrady, a uklízečka. Ve školní knihovně se střídají dva pracovníci na zkrácený úvazek. Ekonomickou agendu vedou jako externí poskytovatelé služeb mzdová účetní a ekonomka, která je zároveň finanční účetní, autorkou a manažerkou projektu OPPA Partnerstvím ke kvalitě. Přehled pracovníků školy Interní vyučující Mgr. Jitka Jarošová ředitelka školy PhDr. Jarmila Rollová zástupkyně ředitelky pro VOŠ Mgr. Aleš Beran zástupce ředitelky pro SOŠ Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. Mgr. Vojtěch Čurda Marta Drápalová JUDr. Zdenka Gailová PaedDr. Magdaléna Ježdíková Mgr. Helena Krajáková Mgr. Ivana Mrázková Mgr. Zuzana Nováková Mgr. Jana Rollová Mgr. Kateřina Schmidová Mgr. Lucie Schwarzová Mgr. Pavla Skalová Mgr. Magdaléna Skřivánková Mgr. Hana Syslová Mgr. Jana Veselá Mgr. Kamil Vondrouš MUDr. Alice Wagenknechtová Ing. Tomáš Wagenknecht Mgr. Helena Wernischová Koordinátorka a vyučující dálkového studia oboru SOŠ Bc. Jana Bednářová Spirituál/ka školy Mgr. Irena Škeříková ThMgr. Michal Šourek, ChLJ Externí vyučující RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. Mgr. Christo Bjalkovský Mgr. et Ing. Arch. Marek Dolejš Mgr. Luděk Doležal Dagmar Fialová Lajlo Erkinovna Friedrich PaedDr. Jolana Janošková Mgr. Pavla Kordulová Mgr. Alena Kunová Hana Machová, DiS. Mgr. Alžběta Matochová Výroční zpráva 2012/13 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585 209 020 sekretariát, 585 209 025 studijní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více