Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší"

Transkript

1 Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší 2.1. Co je skutečným problémem, na který má politika v rámci jednotlivých priorit reagovat? S ohledem na vnější podmínky a náklady příležitostí, které jsou vyjádřeny mírou souhrnné rentability obsahující veškeré přímé podpory (tedy bezprostředně vázané na komoditu) tak i nepřímé podpory (vázané na krmné plodiny jednotlivých zvířat), došlo v živočišné výrobě ke zhoršování konkurenceschopnosti všech odvětví živočišné výroby s výjimkou extenzivního chovu skotu v marginálních oblastech. K nejvýznamnějšímu propadu došlo jak v případě stavů zvířat tak i produkce zejména v případě chovů monogastrů reprezentovaném komoditami vepřové maso, drůbeží maso a vejce (viz Graf 1 a Graf 2). Rostoucí dovozy tlumily domácí produkci a tím výrazně klesla i soběstačnost přitom odvětví produkce vepřového masa patří ke konkurenčně nejslabším článkům živočišné výroby. Graf 1. Vývoj produkce živočišné výroby v letech (s.c. 2000, 2003=100) 250% 225% 200% Skot Prasata Ovce a kozy Drůbež Mléko Vejce 175% 150% 125% 100% 75% 50% Zdroj: ČSÚ Souhrnný zemědělský účet Chov skotu zahrnující komodity mléko a hovězí maso si dosud svou konkurenceschopnost udržuje, ale především díky podporám směrovaným do tohoto odvětví. Producenti mléka v průměru za ČR nedosahují rentability bez přímých podpor. Rentabilita výroby mléka v ČR byla bez započtení podpor v celém sledovaném období ztrátová. S extenzivitou chovu se ekonomické výsledky zhoršují. V mezinárodním srovnání mají producenti mléka v ČR slabší konkurenční pozici a jejich postavení se během předchozích pěti let zhoršilo. Předpokládá se prohloubení problému po odstranění kvót v roce Ve vybraných konkurenčních zemích zřejmě poroste produkce, neboť v těchto zemích v současnosti již existuje produkční potenciál a kvóty se přeplňují nebo naplňují v plné výši. Produkce hovězího masa je silně propojená s produkcí mléka, neboť převážná většina této výroby pochází od dojených plemen skotu. Produkce hovězího masa v ČR převyšuje dlouhodobě domácí spotřebu a míra soběstačnosti se tak udržuje nad hranicí 100 % (v průměru let dosáhla 113 %). Hlavním důvodem není jen nízká domácí spotřeba, ale zejména dobré uplatnění skotu na zahraničních trzích, hlavně v ostatních zemích EU. Produkce hovězího masa bez podpor je

2 nerentabilní, zatímco podporami se výrazně zlepšuje. Nejlepší výsledky v rentabilitě dosahuje právě díky podporám extenzivní chov skotu v systému BTPM. Poměrně dynamicky rozvíjejícím odvětvím je chov ovcí a koz, ale význam tohoto sektoru z hlediska objemu produkce je velmi nízký, protože představuje necelé 3 % z celkové živočišné produkce. Graf 2. Stavů zvířat v letech (2003=100) 250% 200% dojnice ostatní skot Prasata Slepice KBTPM Prasnice Ovce a berani celkem ostatní drůbež 150% 100% 50% 0% Zdroj: Zelená zpráva 2.2. Jaké je mechanizmus a příčiny vzniku těchto problémů? Nízká rentabilita produkce většiny živočišných komodit je způsobena vyššími náklady ve srovnání s ostatními členskými zeměmi EU, což zhoršuje konkurenční pozici českých prvovýrobců. To je dáno částečně horšími přírodně klimatickými podmínkami, které se promítají do vyšších nákladů na krmiva a horších užitkovostí zvířat (zejména skotu) vzhledem k vyšším teplotním výkyvům v letním a zimním období. Současně čeští producenti vynakládají vyšší náklady spojené s placenou prací vzhledem k téměř výhradnímu najímaní pracovní síly, přestože cena práce je stále nižší. Z případových studií a rozhovorů s experty vyplývá, že klesající konkurenceschopnost je částečně způsobena nedostatkem kvalifikované pracovní síly, která by zajistila efektivní využití moderních technologií. Podobně, od manažerské práce nedostatečně založené na dlouhodobé strategii rozvoje podniku a na spolupráci s odborným a komplexním poradenstvím se odvíjí mnoho problémů spojených s nevhodnou technologií a organizací práce. Podniky někdy odmítají i komplexní odborné poradenství buď z přesvědčení, že kvalita poskytovaného poradenství je na nízké úrovni, anebo že jejich specialisté (zootechnici) zvládají dobře technologii chovu vzhledem k poskytovanému odbornému poradenství ze strany dodavatelů technologií, výživových preparátů apod. Přitom drobné nedostatky v pracovním postupu se většinou významnou měrou přenášejí do výsledné užitkovosti zvířat, a tím i celé konkurenceschopnosti jednotlivých odvětví živočišné výroby. Nedostatečný transfer poznatků z aplikovaného zemědělského výzkumu jak v oblasti genetiky a šlechtění, výživy a vlastních technologií, který doznal značného omezení v důsledku nastavení systému financování a v případě živočišné výroby také přechodu realizace výzkumu z nezávislých výzkumných ústavů na výrobce technologií a vstupů, které mnohdy nabízejí své výrobky a služby účelově.

3 Vysoká nákladovost a nižší užitkovost obecně vyplývají jak z malé produktivity faktorů tak dosahováním nízké ceny a malého přidávání hodnoty zemědělské produkci. Efektivní propojování zemědělské prvovýroby se zpracováním je spíše výjimkou (mléko a vejce) a sdružování producentů často končí jen u nátlaku na odběratele (viz část k sdružování producentů). Stále se zvyšující nároky na welfare zvířat jsou spojovány s rostoucími produkčními náklady (např. v chovu nosnic obohacené klecové chovy, v chovu brojlerů nižší zatížení jedinců na plochu, v chovu prasat podestýlkové chovy apod.). Tato opatření se sice vztahují na všechny členské státy, ale řada z nich tato opatření nerespektovaly v plném rozsahu zejména v případě chovu nosnic a prasat, čímž získaly dočasnou konkurenční výhodu Specifické příčiny problémů z oblasti živočišné výroby: Chov skotu: V chovu skotu došlo k významné kontinuální obnově technologií, která probíhá od poloviny 90.tých let do současnosti. Přesto z hlediska mezinárodní konkurenceschopnosti 1 čeští producenti mléka zaostávají v produktivitě práce i půdy, což způsobuje vyšší náklady faktorů. Z dlouhodobého hlediska se jejich pozice podstatně zlepšuje. Graf 3. Produktivita práce na typických farmách, r kg milk/ hod CZ 452 CZ 80 DE 650E AT 39 DE80BY DE90N FR 39 PL 15 NL 172 DK 240 UK 149 Produkce mléka za hodinu práce Zdroj: vlastní kalkulace na základě dat IFCN Dairy Graf 4. Produktivita půdy na typických farmách, r kg mléka/ ha CZ 702 CZ 80 DE 650E AT 39 DE80BY DE90N FR 39 PL 15 NL 172 DK 240 UK 149 Produkce mléka na hektar Zdroj: vlastní kalkulace na základě dat IFCN Dairy 1 Mezinárodní srovnání je založeno na metodice IFCN Dairy a agri benchmark Beef, kde metodika srovnávání je založena na koncepci tzv. typických farem.

4 Rozdíl v ekonomických výsledcích je více ovlivněn rozdílnou úrovní nákladů než rozdílnou úrovní příjmů. Čeští chovatelé vykazují vysoké náklady spojené s reprodukcí zvířat základního stáda (vysoká 30 35% brakace dojnic, tj. o cca 5 10% vyšší oproti nejlepším producentům) s dopadem na celoživotní produkci dojnic. Mezinárodní srovnání ekonomiky odchovu masného skotu prokázalo, že odchov masného skotu bez přímých plateb není ziskový v ČR ani v jiných zemích EU. V roce 2010 žádná z typických farem v EU nedosáhla ekonomického zisku, poskytujícího dlouhodobou perspektivu, bez podpory přímých plateb. Čeští chovatelé dosahují nižší užitkovosti vykrmovaného skotu o 10 15% oproti zemím se srovnatelnými podmínkami. To poukazuje na jisté rezervy v managementu chovů. Přestože probíhá významná modernizace chovu dojnic, je zde stále prostor ke zlepšování vzhledem zastarávání technologií. Podle šetření VÚZT zaměřeného na technický stav stájí a stávajících skladovacích prostor pro statková hnojiva, které ale nezohledňuje požadavky na obměnu technologického vybavení stájí, vyplývá, že z celkového počtu 997 v průzkumu sledovaných stájí pro chov skotu jich je 86,5 % v dobrém technickém stavu nebo vyžaduje jen menší opravy. Je v nich chováno 92 % skotu (v přepočtu na DJ). 5% stájí vyžaduje nákladné opravy a 8,5 % musí být opuštěno a nahrazeno. Chov prasat: Hlavní příčinou výrazného útlumu chovů prasat v ČR lze spatřovat v dlouhodobě zhoršené rentabilitě výkrmu jatečných prasat. Od vstupu ČR do EU vykazovali chovatelé zisk u prasat ve výkrmu pouze v roce Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o průmyslový charakter výroby, který není přímo vázaný na půdu, nejsou do těchto odvětví směrovány žádné přímé platby, které by kompenzovaly nízkou efektivitu výroby těchto odvětví. Zhoršující se rentabilita produkce provázená špatnou konkurenceschopností zejména masného zpracovatelského průmyslu a malou angažovaností producentů i zpracovatelů do zapojení v různých (privátních) systémech zvyšování kvality a marketingu (např. systémy Q pro maso), jsou hlavními důvody snižování rozměru domácí výroby. Naopak spotřeba v ČR po vepřovém mase zůstává stabilní. Ve srovnání s ostatními chovatelsky vyspělými zeměmi EU 2 jsou v ČR vysoké náklady výkrmu prasat způsobeny zejména vysokou spotřebou krmiva, vyššími pracovními náklady, vyššími režijními náklady (viz graf 1 a 2) a nižším počtem odchovaných selat na prasnici. Počet odchovaných selat na prasnici dosahuje v Nizozemsku a Dánsku ks/rok (v ČR v roce 2011 to bylo 23,5 ks/prasnici/rok). V tomto úseku mají čeští chovatelé ještě rezervy 3. 2 Mezinárodní srovnání nákladů ve výkrmu prasat bylo zpracováno na základě podkladů z mezinárodní sítě InterPig, ve které je ČR členem od roku Data za ČR vycházejí z Výběrového šetření nákladů ÚZEI a výsledky představují průměrné hodnoty za podniků. Zpracovaný materiál v podobě TÚ byl předán na konci ledna 2012 na MZe odbor pod názvem Porovnání nákladů vybraných výrobků se srovnatelnými údaji sousedních zemí vývozců a předních světových vývozců. 3 Ve výběrovém souboru podniků existují i moderní a vysoce efektivní podniky, které dosahují srovnatelných (průměrných) výsledků se západními producenty.

5 Horší konverze krmiva se projevuje vyšší citlivostí českých výkrmců na růst cen krmných směsí, než u producentů s lepší konverzí krmiva, přestože ČR se řadila v roce 2010 k zemím s nejnižší cenou krmných směsí. V ostatních variabilních nákladech čeští producenti vynakládají přibližně o 50 % vyšší veterinární náklady včetně nákladů na léčiva a mírně vyšší byly také náklady na energie. Chovatelé v ČR vykazují také nižší produktivitu práce, protože vynakládají druhé nejvyšší pracovní náklady, přestože cena práce je oproti státům EU 15 na třetinové až poloviční úrovni. Nejnižší odpisy byly zjištěny právě u chovatelů v ČR a Španělsku ale pozici ČR významně zhoršují ostatní režijní náklady. V mezinárodním srovnání nákladů ve vybraných zemích EU patří ČR k zemím s nejvyššími náklady spolu s Itálií (viz graf 1), kde se však jatečná prasata vykrmují do vysokých porážkových hmotností 170 kg ž. hm. (v ČR do kg. ž. hm.) pro výrobu tradičních specialit s garancí vyšší výkupní ceny prasat. Celkové náklady na kg prasete jatečné hmotnosti dosahovaly v roce 2010 v ČR 1,76 EUR, tj. o 27 % více než v Dánsku a o 11 % než v sousedním Rakousku. Graf 5. Mezinárodní srovnání nákladů výkrmu prasat EUR/kg JUT za studena 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 1,58 0,35 0,16 0,19 0,87 Mezinárodní srovnání nákladů ve vybraných zemí EU za rok ,76 1,75 1,67 1,58 0,32 0,52 0,17 0,13 0,18 0,12 1,49 1,39 1,36 0,35 0,33 0,39 0,15 0,18 0,10 0,10 0,15 0,14 0,13 0,16 0,41 0,31 0,13 0,16 0,15 0,14 0,87 0,91 0,79 0,76 0,80 0,98 0,89 1,14 0,32 1,40 0,38 0,14 0,12 0,75 0,23 0,10 0,14 0,91 0,00 AT BE CZ DK FR DE GB IR IT NL SP Pramen: INTERPIG Náklady na krmiva Ostatní variabilní náklady Pracovní náklady Odpisy + ostatní fixní náklady Zdroj: InterPig

6 Graf 2 Mezinárodní srovnání konverze krmiv a přírůstku ve výkrmu prasat konverze, kg/kd/ks 4,0 3,5 3,0 2,5 785 Mezinárodní srovnání konverze krmiv a přírůstku ve výkrmu prasat v roce ,0 3,1 3, ,9 2,9 3,0 3,0 2, , , , přírůstek g/kd/ks 2, ,5 AT BE CZ DK FR DE GB IR IT NL SP 0 Pramen: INTERPIG Zdroj: InterPig Souhrnná konverze krmiva na kg ž. hm. Přírůstek ve výkrmu (g/kd/ks) Úspěšní chovatelé prasat v ČR, kteří dosahují srovnatelných špičkových výsledků, využívají výkonnou genetiku a moderních technologie vyhovujících potřebám zvířat a přinášejících úsporu lidské práce. Podle šetření VÚZT 348 v průzkumu sledovaných stájí pro chov prasat jich je 84,5 % v dobrém technickém stavu nebo vyžaduje jen menší opravy. Je v nich chováno 88,2 % prasat (v přepočtu na DJ). 3,5% stájí vyžaduje nákladné opravy a 12 % musí být opuštěno a nahrazeno. Konkurenceschopnost výroby vepřového masa v rámci evropského prostoru bude ještě pravděpodobně ovlivněna požadavky kladenými na minimální standardy pro chov prasat po Přičemž v ČR by konkurenceschopnost chovatelů neměla být ovlivněna změnou welfare prasnic, protože podle odhadu bylo v ČR téměř 94 % březích prasnic již chováno skupinově a toto opatření nebude vyžadovat významnějších investičních nákladů. Naproti tomu v EU bude muset řada chovatelů ve více státech upravit ustájení, tak aby vyhovovalo předepsaným podmínkám. Masný zpracovatelský průmysl patří rovněž k odvětví, které je vzhledem k nízké koncentraci málo konkurenceschopné. Důvodem je velký počet zpracovatelů s porážkou a snaha udržení se na trhu. V ČR existuje zhruba 190 jatek s porážkou prasat počet porážených prasat na podnik dosahuje v průměru cca 16,3 tis. ks/rok, 10 největších porazilo 51 % prasat z celkového objemu ročních porážek. Velký počet menších podniků (jatek) ústí v jejich nižším využívání kapacit a tím i tlaku na vyšší zpracovatelské náklady (vyšší fixní náklady na jednotku produkce), které při tlaku obchodních řetězců jsou přenášeny do tlaku zpracovatelů na ceny zemědělské výrobce. Snaha o udržení se na trhu, především prodeje do obchodních řetězců, vede zpracovatele k nakupování suroviny do výrobků za co nejpříznivější cenu, což se projevuje růstem dovozů vybraných částí masa a poklesem poptávky po prasatech od českých producentů. Drůbež: Produkce drůbežího masa měla v období i přes mírné výkyvy slabě klesající trend. Nejvyšších hodnot dosahovala v roce 2008, naopak její výraznější propad byl zaznamenán až v roce

7 2010, kdy se meziročně snížila téměř 18 % vlivem zhoršené rentability především produkce kuřecího masa. Jedním z důvodů byly zvyšující se náklady a tím zhoršená rentabilita výroby, ale i konkurenční tlak ostatních členských zemí projevující se rostoucími dovozy drůbežího masa za příznivější ceny Jaký je rozsah a vývojový trend daného problému? Kvantifikace problému. V období let 2004 a 2011 došlo k podstatnému poklesu stavů vybraných druhů zvířat (55% u prasnic, 47% u prasat ve výkrmu, 17 % u brojlerových kuřat a 4% u nosnic) při současném 10% poklesu celkové produkce ŽV vyjádřené ve stálých cenách. Pokles stavů zejména prasat a nosnic vedl ke snížení soběstačnosti ve vepřovém mase na úroveň 60 % a u vajec na úroveň 85 %. U vajec se očekává nárůst produkce a soběstačnosti vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím ustájení s ohledem na požadavky na ustájení nosnic. Graf 6: Míra soběstačnosti hlavních komodit živočišné výroby Odvětví chovu skotu: Míra soběstačnosti v mléce se v období pohybovala v rozmezí 113,5 123,2 %. Saldo zahraničního obchodu bylo aktivní. Produkce hovězího masa byla ve sledovaném období poměrně stabilní, stavy skotu vykazovaly sice v letech mírný pokles, ale počty krav BTPM se v průběhu let každoročně zvyšovaly. Užitkovost skotu ve výkrmu je však dlouhodobě poměrně nízká a nedosahuje úrovně 1000 g/ks/kd. Saldo zahraničního obchodu se živými zvířaty včetně hovězího masa je aktivní, vlivem výrazného exportu živého skotu. V produkci hovězího masa je ČR soběstačná, neboť míra soběstačnosti se za období let pohybovala v rozmezí 104,2 122 %.

8 V produkci mléka se očekává prohloubení problému po odstranění kvót v roce Prasata vepřové maso: Odvětví produkce vepřového masa patří konkurenčně nejslabším článků živočišné výroby. Od roku 2004 se produkce trvale snižuje a s tím klesají rovněž stavy prasat a zejména stavy prasnic. Užitkovost prasat roste, ale rentabilita produkce vepřového masa byla od roku 2004 do roku 2010, vyjma roku 2005, ztrátová. Saldo zahraničního obchodu s živými prasaty včetně vepřového masa bylo pasivní a každoročně se prohlubovalo. Míra soběstačnosti klesla z 96,9 % v roce 2004 na 63,8 % v roce Trend úbytku stavu prasat probíhá v celé EU, kde došlo mezi lety 2003 a 2010 k poklesu stavu o 5 % a současně s tím dochází k výraznému regionálnímu přerozdělení chovů. Dynamicky rostoucí dovozy a zvyšující se pasivní bilance zahraničního obchodu s vepřovým masem. Saldo ZO s vepřovým masem dosahovalo v roce ,78 mld. Kč a do roku 2011 kleslo na 8,72 mld. Dovoz masa se zvýšil od roku 2006 do roku 2011 o 88 %, tj. ze 115 tis. t na 216 tis. t Pokles stavů prasat v důsledku snížení poptávky zpracovatelů po domácí surovině a zhoršené ekonomice chovů. Počet prasat chovaných v ČR klesl od roku 2006 do roku 2011 o více než 38 %, tj. z 2,84 mil. ks na 1,75 mil. Ks. Drůbeží maso: Odvětví produkce drůbežího masa se dostávalo v průběhu let pod stále větší konkurenční tlak ostatních zemí. To se projevilo prohlubujícím se pasivním saldem zahraničního obchodu a klesající mírou soběstačnosti, která se od roku 2004 do roku 2010 snížila z 95 % na 85 %. Rentabilita výroby kuřecího masa byla kladná pouze v letech 2004, 2005 a 2007, v ostatních letech dosahovala záporných hodnot. Vejce: Od roku 2004 se stala ČR v produkci vajec nesoběstačná a míra soběstačnosti se za období let snížila o 12 procentních bodů z 96,1 % na 84,1 %. Od roku 2004 je saldo zahraničního obchodu s vejci ve finančním i objemovém vyjádření záporné, dovozy vajec převyšují vývozy. Nejvýznamnějším dodavatelem konzumních vajec na český trh je dlouhodobě Polsko. Celkové investice na změnu technologií v chovu nosnic se odhadují na 2,8 mld. Kč, z toho již bylo proinvestovány cca 2 mld. Kč. Chovatelé na výměny technologií čerpaly dotace z PRV v celkové výši 900 mil. Kč. Ukončení všech rekonstrukcí a výměn technologií se očekává do konce tohoto roku, ale může to být i déle, bude se však jednat už jen o ojedinělé haly Jak závažný je tento problém? Závažnost problému vyplývá z poměrně razantního poklesu produkce a stavů zvířat, které jsou uvedeny v předchozích bodech Je tento problém efektivně řešitelný v rámci nástrojů PRV?

9 Částečně ano, jeho úspěšnost je ovšem také významně odvislá od opatření v rámci I. pilíře SZP. PRV disponuje několika vhodnými instrumenty, které mohou efektivně přispět k rozvoji zemědělských podniků a ke zlepšení jeho konkurenceschopnosti zejména pomocí následujících nástrojů: i) podpora investic do rozvoje a modernizace produkce se zaměřením na menší podniky (čl a) až c) ii) zahájení zemědělské činnosti mladými zemědělci (Článek a) i) iii) podpora pro založení fungujícího seskupení producentů (článek 28) iv) podpora inovací formou spolupráce na vývoji nových produktů a procesů Určité úspory v nákladech lze spatřovat v zavádění nových progresivnějších technologií zvyšující produktivitu práce. Naproti tomu další možné nové nároky na zlepšující se podmínky chovu ve vztahu k pohodě zvířat budou patrně spojeny s nižší intenzitou chovů a vyššími produkčními náklady Do jaké míry jsou uvedené problémy řešeny ve stávajícím PRV? Objem prostředků na modernizaci zemědělství v rámci stávajícího PRV představuje dosud 1,8 mld. Kč. Analýzy prokazují (MTR, studie ÚZEI), že (veřejná) podpora investic při správném cílení stimuluje ekonomickou výkonnost podpořených podniků a strukturální podpory v oblasti modernizace se podílejí přibližně % na celkových investicích realizovaných v zemědělství (tabulka níže). Tabulka 1. Podíl investičních dotací se zaměřením na modernizaci na celkových investicích Investice v zemědělství 1) Modernizace SAPARD,OP,PRV vygenerované zdroje modernizací % podíl vygenerovaných zdrojů z modernizace 1% 11% 23% 12% 20% 12% 17% 26% 30% 1) ČSÚ Národní účty Od roku 2007 jsou investiční dotace v odvětví RV poskytovány v rámci opatření I Modernizace zemědělských podniků záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu. Podpora v návaznosti na ŽV je orientována na tyto hlavní oblasti, které jsou uvedeny v následujícím grafu a tabulce:

10 Graf 7. Struktura alokovaných prostředků do technologií pro ŽV v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků na základě oprávněných výdajů Skot 16% 25% Prasata Drůbež 18% 9% Ostatní druhy zvířat Nitrátovvá směrnice Sklady krmiv 15% 1% 16% Nejednoznačně přiřaditelné výdaje Poznámka: Zpracováno na základě struktury oprávněných výdajů z žádostí o dotaci, ale jen za proplacené projekty s žádostí o proplacení podané do Zdroj: MZe 2011 I přes postupné snižování rozměru živočišné výroby v ČR byly v letech přibližně 3/4 dotací v rámci opatření modernizace zemědělských podniků vyplaceny na investice do modernizace živočišné výroby, především chovu skotu včetně dojnic. Investice se týkaly hlavně rekonstrukce staveb, v menší míře modernizace technologií.

11 Tabulka 2. Struktura alokovaných prostředků do technologií pro ŽV v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků na základě názvu projektu Kategorie podopatření I.1.1 (121) Proplaceno projektů Proplacená částka Podíl částky z Podíl žádostí - právní (Kč) % % FO % PO % ANO Podíl žádostí - LFA % NE Podíl žádostí - mladý % ANO % NE ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA , Investice do zemědělských staveb vč. nezbytných manipulačních prostor pro ŽV , Chov skotu , Chov dojnic , Chov ovcí a koz , Chov prasat , Chov drůbeže , Chov ostatních zvířat (koně atd.) , Investice do techniky a technologií pro ŽV , Chov skotu včetně dojnic , Chov ovcí a koz , Chov prasat , Chov drůbeže , Chov ostatních zvířat (koně atd.) , Investice do výstavby nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné , produkty ŽV (jímky, hnojiště) Investice do výstavby nebo rekonstrukce skladů pro objemná a jadrná krmiva , ROSTLINNÁ VÝROBA , Investice do zemědělských staveb pro RV , Výstavba či rekonstrukce skladovacích prostor pro produkty RV , Výstavba či rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur , Nezbytné manipulační prostory , Výstavba a rekonstrukce krycích konstrukcí (skleníky, pařeniště apod.) , Ostatní objekty , Investice do techniky a technologií pro RV , JINÉ , CELKEM , Pramen:MZe 2011, zpracováno na základě dat poskytnutých Řídícím orgánem PRV (MZe) Výsledky střednědobého hodnocení (DHV, TIMA 2010) k opatřením zaměřeným na modernizaci (kód 121) jsou uvedeny v příloze. Z těchto závěrů zejména vyplývá, že: ačkoli došlo ke snížení výkonnosti podniků, u podpořených podniků byl tento trend mírnější oproti srovnávací skupině nepodpořených (rozdíl ve výkonech 6 p. b.), došlo ke zvýšení účinnosti využívání výrobního faktoru práce, snížení materiální a energetické náročnosti (rozdíl indexu výkony/výkonová spotřeba 7 p. b.), realizované investice napomohly subjektům udržet si současné odběratele a současně zlepšit vyjednávací pozici vůči odběratelům (ačkoli pouze v malé míře přispěli k posílení vývozu). Přehled o čerpání prostředků v rámci tohoto záměru je v přílohové tabulce a textu, velmi pozvolné zavádění a rozvíjení inovací v zemědělských podnicích, které je spíše spojeno s modernizací podniků, které jako takové vlastní inovace přinášejí. Příčina č. 2. Nízká úroveň lidského kapitálu v manuálních pozicích a flexibilita pracovní síly viz Potřeba č. I.

12 Příčina č. 3. Neúčinný přenos znalostí do podniků, nízká efektivita vzdělávacího procesu. Problém byl částečně řešen prostřednictvím opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost a Využívání poradenských služeb, podrobněji viz podkladová analýza PS Transfer znalostí Je tento problém řešený také jinými politikami v ČR? Jsou tyto problémy plně pokryty? Podpora formou dotace úroků a garance úvěrů v rámci programů PGRLF se poskytuje pouze na investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Programu rozvoje venkova. Přitom od roku 2008 zemědělci financují takto podpořené investice, které jsou výlučně orientované do strojového vybavení v rámci podprogramu Investice Zemědělec nebyly od tohoto roku pořizovány žádné technologie ani stavby (viz grafy v části k RV). V rámci národních podpor je podporován pouze chov včel a do roku 2008 ještě udržování a zlepšování genetického potenciálu a nákazový fond s úhradou nákladů na likvidaci kadáverů Hnací síly: Jedná se o faktory, které nejsou obvykle plně pod kontrolou zemědělce a MZe, oba se musí obvykle trendům přizpůsobovat. Liberalizace zahraničního obchodu na trhu s hovězím masem vůči třetím zemím může zásadně ovlivnit ekonomiku chovu skotu jako takového v celé EU se svými negativními dopady na současnou výhodnost exportu živého zástavového skotu. Události zpochybňující garantování bezpečnosti potravin (viz případ technické soli, dioxiny v mase, ) a případné šíření nákaz a nemocí Doporučení, která opatření k vybraným problémům využít: Návrh PRV umožňuje dílčí řešení uvedených problémů resp. jejich příčin, a to především těmito nástroji: Podpora investic do fyzického kapitálu (hmotný a nehmotný majetek) podniků, které přispějí ke zlepšení produktivity faktorů, podpoří podniky ve zpracování produktů a podpoří infrastrukturní investice (čl a) až c); vzhledem k významné modernizaci zemědělství, která proběhla v posledních letech preferovat oblast úspory energií, zavedení vyšších nadstandardů ve welfare zvířat. Vysoká nákladovost resp. nižší užitkovost vyplývají z malé produktivity faktorů investice je nutné zaměřit na snížení ztrát vyplývající zejména z vyšší mortality zvířat, potřeby veterinární péče (onemocnění, zranění), nevhodných klimatických a hygienických podmínek ve stájích a provozovnách. Další možnosti zaměření jsou investice přispívající ke zvyšování produktivity výroby vlastních krmiv vč. jejich skladování. Podpora spolupráce při zavádění nových produktů na trh (článek 36, odst. 2 b), c) potenciál zejména spočívá ve sdílení zkušeností mezi menšími subjekty, které prostřednictvím této spolupráce zvyšují konkurenceschopnější (vůči silným obchodníkům) objem produkce dodávané na trh. Podpora pro založení fungujícího seskupení producentů (článek 28) rozpracovaný v rámci samostatné problematiky Seskupení producentů.

13 Podpora pro zajištění dobré pohody zvířat (článek 34) podpora zavádění podmínek nad rámec závazných standardů. V rámci přípravy PRV proběhly konzultace na školním statku MZLU a veterinárním lékařem působícím na okrese Brno venkov a dále na pracovní setkání odborníků z MZe, svazy chovatelů a zástupců výzkumných ústavů, kde bylo nastíněno možné zaměření investic a kompenzace zvýšených (provozních) nákladů či redukce příjmu spojené s plněním větších požadavků na pohodu zvířat (jednotlivé náměty jsou uvedeny příloze). Přesné vymezení možných investic a opatření v rámci článku 34 bude doplněno po vzájemných diskusích odborníků. Podpory preferující malé podniky na trhu znevýhodněné, s růstem velikosti subjektu posilovat podmínky podpory na zvýšení zaměstnanosti a zlepšování welfare zvířat.

14 P Ř Í L O H A: Možné náměty pro oblast investičních podpor v obasti welfare zvířat: Při analýze faktorů, které mohou snižovat pohodu zvířat v chovech hospodářských zvířat, bylo identifikováno několik možností, kde by bylo možné pohodu zvířat zvýšit nad rámec stávajících standardů. V oblasti welfare by bylo možné uplatnit následující investiční opatření, která mohou řešit následující oblasti: V ČR je v chovu skotu více než 70 % stájí s chovem dojených krav modernizovaných, to umožňuje lepší produktivitu práce a vyšší koncentraci zvířat v podniku. V rámci zlepšení zdravotního stavu skotu a zlepšení welfare by bylo vhodné podpořit investice do zřizování pastevních výběhů pro dojnice, zřizování výběhů a přístřešků pro telata nad 56 dní věku do 6 měsíců věku a zřizování pastevních výběhů, přístřešků a pro kategorii mladý chovný skot. V mnoha podnicích jsou zejména telata odchovávána pouze v krytých volných ustájeních bez možnosti výběhů. Skot vyžaduje mít v dosahu předměty, které může využívat na poškrabání kůže pořízení kožních škrabadel v chovu skotu. V chovu prasat je naopak více než 50 % stájí z období let V chovu prasat by bylo vhodné podpořit zřizování nebo modernizace objektů pro chovy prasnic, ale i výkrm prasat, které by měly zlepšit životní prostředí chovaných zvířat. V chovu prasat obecně podporují pohodu předměty, s kterými mohou manipulovat. Mohly by být pořízeny hračky pro prasata (např. plastové špalky, speciální míče). V případě chovu prasnic by těmto prospěly dostatečné výběhy a selatům (včetně prasnic) zvýšené podlaží, které by zvětšilo vzdálenost od podlahy, ústí kanalizace atd. Problémem je stres vyvolaný extrémními teplotami v uzavřených prostorách (jedná se především o letní extrémní venkovní teploty okolo 30 C). Řešením by mohlo být chlazení v době největších veder (prospěšné je snížení již i řádově v stupních): o o o o Prasata a prasnice mlžení vodním aerosolem Dojnice v čekárnách před dojírnami a jiných uzavřených prostorách mlžení vodním aerosolem Dojnice v dojírnách (a jinde, kde nelze použít aerosol) ochlazený vzduch klimatizací Drůbež ochlazený vzduch klimatizací Další se týká chovů jezdeckých koní, které trpí zvýšeným rizikem zranění v zimních obdobích na otevřených jízdárnách. V chovu koní jsou také prospěšné tzv. sprchovací boxy.

15 Náměty pro podporu investic v oblasti welfare chovu skotu a dojnic zpracované VÚZT, v.v.i. Námět Popis, zdůvodnění Přínos Osvětlení v dojírnách Zvýšit úroveň osvětlení zejména mléčné žlázy v dojírně na min. úroveň 150 luxů Lepší kontrola zdravotního stavu a znečistění mléčné žlázy při dojení, včasná diagnostika zánětů, poranění apod. Osvětlení ve stájích dojnic v produkci Biotechnická kontrola dojícího zařízení Snížení tepelného stresu Využitím energeticky úsporných osvětlovacích systémů prodloužit světelný den na min. 14 hodin při intenzitě osvětlení min luxů Provádět nejméně 2x ročně biotechnickou kontrolu dojícího zařízení Snížení teploty a vlhkosti ve stáji (snížení THI indexu) technickými prostředky (ventilátory, snížení prostupu tepla střešním pláštěm, evaporační ochlazování..) Zlepšení pohody ve stáji, zvýšení produkce mléka až o 5 % Správný a šetrný způsob dojení, snížení negativního působení dojícího stroje na mléčnou žlázu Zlepšení pohody zvířat v období vysokých venkovních teplot, (eliminace tepelného stresu) Zlepšení péče o srst Uplatnění technických zařízení (rotační kartáče apod.) umožní zvířatům zlepšení péče o srst, případně i zlepšení jejího zdravotního stavu (např. při kombinaci s aplikací ochranných prostředků) Zlepšení zdravotního stavu srsti, zlepšení prokrvení, přínos pro pohodu zvířat Instalace shrnovacích zařízení (lopaty, shrnovací roboty) ve stájích s podlahovými rošty Pravidelné čistění povrchu roštů přispívá k rychlejšímu osychání jejich povrchu a tím ke snížení emisí amoniaku, zlepšení jistoty pohybu zvířat a snížení macerace pohybového aparátu výkaly Zlepšení kvality mikroklima ve stáji, zvýšení bezpečnosti pohybu zvířat, zlepšení zdravotního stavu pohybového aparátu V úvahu přicházejí i další náměty, které jsou však často vázány na stavebně technické řešení stáje. Mezi ně např. patří zvýšení délky krmného žlabu připadajícího na jedno zvíře, zvětšení měrné délky napájecího žlabu, zvětšení měrné plochy stáje (lože, krmiště, hnojné chodby..), zvětšení měrného objemu stáje, možnost venkovního výběhu, pastva apod.

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO ZÁŘÍ 2015 ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: Ministerstvo zemědělství České republiky Agra Europe AMI, Vieh und Fleisch Český statistický úřad EUROSTAT Generální

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Biomléko důležitá biokomodita

Biomléko důležitá biokomodita Biomléko důležitá biokomodita České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE PROSINEC 2012 2 OBSAH Úvod... 3 Souhrn... 4 Zásahy státu... 4 1. Celní sazebník... 4 2. Vybraná legislativa... 15 3. Dotační politika v chovu drůbeže... 16 Vývoj

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský České mlékárenství je již 10 let integrální součástí mlékárenství EU. Z pohledu své velikosti

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020 opatření I.1.3

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 08. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY CHOV SKOTU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení - Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro zemědělství Rámcová smlouva o posouzení dopadů opatření společné organizace trhů a přímých podpor

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS -Region Pošembeří o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU

Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU Jindřich Kvapilík, VÚŽV, v.v.i., Uhříněves Osnova: ČR a EU (základní data, kvóty, přímé platby) Vývoj hlavních agrárních ukazatelů (1990 až 2010) Zemědělská

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické využití slámy (Sborník pøednášek) Prosinec 2003 Výzkumný ústav zemìdìlské techniky Praha Ministerstvo zemìdìlství

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Šluknovsko Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 1 Modernizace stávajících zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název

Více

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU Prof. Ing. Lubomír Minx, DrSc. Vysoká škola zemědělská Brno Rostlinná výroba prochází od začátku devadesátých let velmi složitým obdobím.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE ČERVENEC

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE ČERVENEC MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Agra Europe Česká zemědělská univerzita, Praha Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Hradištko pod Medníkem Českomoravský svaz mlékárenský,

Více

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13 Praha: 4.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 008714/2014/KUSK SZ_008714/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Dožínkový festival, 28. září 2013. Hansueli Rüegsegger, prezident Komise mladých hospodářů při Švýcarském svazu rolníků (SBV)

Dožínkový festival, 28. září 2013. Hansueli Rüegsegger, prezident Komise mladých hospodářů při Švýcarském svazu rolníků (SBV) Švýcarská agrární politika vývoj a výzvy Dožínkový festival, 28. září 2013 Hansueli Rüegsegger, prezident Komise mladých hospodářů při Švýcarském svazu rolníků (SBV) Evidovat GP/zkratky v zápatí 1 Moje

Více

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Kvalifikovaní

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Ročník XVI., čtrnáctideník, 29. 5. 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen: týdny: 20. za studena

Více

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny Vybraná opatření z OSY I I.1.1 MODERNIZACE

Více

Panorama. potravinářského průmyslu

Panorama. potravinářského průmyslu Panorama potravinářského průmyslu 2014 Panorama potravinářského průmyslu 2014 Praha 2015 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2014 vypracoval pod gescí Odboru potravinářského MZe Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů II. Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.D. Podpora včelařství Účel: zabezpečení opylování zemědělských

Více

Finanční a servisní organizace

Finanční a servisní organizace Finanční a servisní organizace pro české zemědělce a venkov PGRLF OD SVÉHO ZALOŽENÍ PODPOŘIL POSKYTL 161 mld. 77 tisíc ha 24 mld. 34 mld. 4 mld. 921 mil. úvěry nakoupená půda podpora úroků vystavené záruky

Více

STRATEGIE PRO RŮST ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V RÁMCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PO ROCE 2013

STRATEGIE PRO RŮST ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V RÁMCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PO ROCE 2013 STRATEGIE PRO RŮST ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V RÁMCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PO ROCE 2013 Praha 12. 12. 2012 Kolektiv autorů: Ing. Martin Hlaváček, vedoucí kolektivu autorů, senior consultant

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravský kras o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Příležitost pro místní produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Fiche č. 10 Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku 1. I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 2. Cíl Fiche Cílem Fiche je pomocí zavádění

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Zemědělská produkce v milionech Kč

Zemědělská produkce v milionech Kč Zemědělství ČR v porovnání s některými státy EU (23 28) Ve středu 2. 6. 21 zveřejnil ČSÚ zprávu Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu, ve které je řada zajímavých údajů. Po doplnění

Více

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x 5. EKONOMICKÝ VÝVOJ 5.1 Makroekonomický rámec Zlínský kraj leží na východě republiky a jeho východní okraj tvoří státní hranici se Slovenskem. Po ekonomické stránce patří dříve hospodářsky progresivní

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika 1.1. Přímé platby Přímé platby v roce 2016 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství Český statistický úřad, Praha Agra Europe EUROSTAT European Market Survey Meat and Livestock Commission Generální

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 http://www.vuzv.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 http://www.vuzv.cz Ionizace vzduchu v chovech hospodářských zvířat 5/03 V roce 2003 vyšlo : 1 / 03 Dojnice Volné porodny krav 2 / 03 Telata Venkovní individuální boxy V roce 2003 připravujeme : 3 / 03 Skot Boxová lože (optimalizace

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM Listopad 2015 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský SVĚTOVÁ PRODUKCE MLÉKA 2 kravské buvolí ostatní 2014: 802 mil. tun 2016: předpoklad 830 mil.

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Program rozvoje. venkova. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje. venkova. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Aktuální stav implementace osy IV rozpočet PRV: 92,8 mld. Kč rozpočet osy IV LEADER: 5,2 mld.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

Společné podmínky opatření LFA

Společné podmínky opatření LFA Společné podmínky opatření LFA Deklarace veškeré zemědělské půdy Dodržovat podmínky Cross-compliance Zákres do Mapy DPB Zemědělský podnikatel každý žadatel musí mít IČO a evidován v Evidenci zemědělského

Více

BULLETIN VÚZE. č. 1/2004. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky

BULLETIN VÚZE. č. 1/2004. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky BULLETIN VÚZE č. 1/2004 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky MODELOVÉ PROPOČTY DOPADŮ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ SZP NA EKONOMICKÉ VÝSLEDKY PODNIKŮ HOSPODAŘÍCÍCH V ROZDÍLNÝCH PODMÍNKÁCH Příklady z okresů Pardubického

Více

Jednotná žádost 2016

Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 přehled opatření SAPS Greening Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) Mladý zemědělec Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) LFA NATURA 2000 na z. p. AEO 2007-2013

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

Možnosti čerpání dotací 2014-2020. Zdeněk Celta

Možnosti čerpání dotací 2014-2020. Zdeněk Celta Možnosti čerpání dotací 2014-2020 Zdeněk Celta Oblasti podpory Státní fond životního prostředí - Operační program Životní prostředí 2014-2020 CzechInvest - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělství Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření: Modernizace

Více