POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd"

Transkript

1 POWERmini šroubovák Návod k obsluze LI1 Innovation from C Enterprise Ltd

2 Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL Šroubovák byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. Jednoduchost obsluhy a bezpeènost hrály hlavní roli pøi vývoji produktu. Dùkladnou údržbou produktu docílíte léta bezproblémového provozu. Produkt je navržen pro použití v domácnosti. Záruèní doba je 24 mìsícù (6 mìsícù na kapacitu baterie) od data prodeje dle obchodního nebo obèanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno prokázat øádnì vyplnìným záruèním listem, fakturou, úètenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, pøímé nebo nepøímé, vùèi osobám nebo materiálu jsou vylouèeny. Záruka se nevztahuje na závady zavinìné neodborným zacházením, pøetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného pøíslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojù, zásahem nepovolané osoby, pøirozeným opotøebením nebo poškozením bìhem transportu. Dále se nevztahuje na pøíslušenství, motor, uhlíky, tìsnící prvky, které vyžadují periodickou výmìnu. Pøi uplatòování nárokù na záruèní opravu je nutno pøedložit záruèní list, který je platný pouze tehdy, je-li opatøen datem výroby a prodeje, výrobním èíslem (èíslem série), razítkem pøíslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popøípadì platný kupní doklad. Reklamaci uplatòujete u prodejce, kde jste náøadí nebo stroj zakoupili, popø. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruèní list (datum prodeje, výr. èíslo, pøíp. èíslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned pøi prodeji. Výrobky pøedávejte do servisu pouze ve vyèištìné podobì. V opaèném pøípadì je z hygienických dùvodù není možné pøijmout, nebo je nutné úètovat poplatek za èistìní. Produkt není navržen pro potøeby pùjèoven náøadí. V pøípadì otázek nás kontaktuje na: Je možné stahovat aktualizované návody k obsluze, pøíklady užití a informace o nových produktech na stránce: Upozornìní: Uživatel musí pøeèíst a pochopit návod k obsluze pøed použitím, èímž sníží riziko úrazu a zranìní. Nedostateèná informovanost vede k poranìní elektrickým proudem, požáru. Produkt musí být používán pouze k popsaným èinnostem. Jakékoliv jiné použití, než které je zde uvedeno, bude posuzováno jako porušení podmínek použití. Výrobce a distributor nenese v pøípadech nesprávného použití žádnou odpovìdnost za zranìní a škody, zpùsobené výrobkem. Výrobce a distributor nemùže pøevzít odpovìdnost za škody a zranìní, v pøípadì použití síly, nebo pøi používání èásteènì nebo úplnì rozebraného produktu

3 Obsah 1.0 Dùležitá bezpeènostní upozornìní 2.0 Vybalení 3.0 Popis èástí Nabíjení Li-Ion baterie 6.0 Vkládání bitù 7.0 Výbìr funkce - Pistol nebo Šroubovák 8.0 Zmìna smìru otáèení 9.0 Použití 2 rychlostního spínaèe 10.0 Skladování 11.0 Životní prostøedí 12.0 F.A.Q 13.0 Technické specifikace ZAÈÍNÁME POUŽITÍ ÚDRŽBA Verze manuálu: A Pøeloženo v ÈR

4 Dùležitá bezpeènostní upozornìní Pracovní plocha (1) Udržujte pracovní plochu èistou. Nepoøádek na stole mùže být pøíèinou úrazu. (2) Nepracujte s náøadím ve výbušném, nebo prašném prostøedí. Náøadí vytváøí jiskry, které mohou zapálit výbušné plyny, èi pøispìt k vzniku požáru. (3) ) Zabraòte pøiblížení pøihlížejících, dìtí a dalších lidí k pracujícímu s náøadím. 2. Elektrická bezpeènost (1) ) Bateriové náøadí s integrovanými, nebo pøipojitelnými bateriemi musí být nabíjeny pouze s dodaným nabíjeèem. Nabíjeè, který by mohl být vhodný pro jeden typ baterie, není vhodný pro jinou a použitím vzniká riziko požáru. (2) Netahejte za pøívodní vodiè. Nikdy jej nepoužívejte pro pøenášení náøadí. Udržujte jej dále od zdrojù tepla, olejù, ostrých rohù, nebo pohyblivých èástí. Okamžitì vymìòte poškozený pøívodní vodiè. Poškozené vodièe zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. (3) Lithium-ion baterie mohou prasknout, vznítit se, nebo explodovat, pokud jsou vystaveny vysokým teplotám (napø. na pøímem sluneèním svìtle). Zkratování baterie mùže zpùsobit zapálení, nebo explozi. Jakýkoliv pokus o otevøení, nebo úpravu obalu baterie, èi zapojení jsou nebezpeèné. 3. Osobní bezpeènost (1) Pracujte soustøedìnì. Nepoužívejte náøadí pokud jste unaveni, pod vlivem drog, alkoholu, nebo lékù. Chvíle nepozornosti pøi práci mùže pøedcházet vážnému poranìní. (2) Správnì se oblékejte. Nenoste uvolnìný odìv, nebo šperky. Sepnìte si dlouhé vlasy. Udržujte vaše vlasy, obleèení a rukavice dále od pohyblivých èástí. Uvolnìné obleèení, šperky, nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými èástmi náøadí. (3) Pøedejdìte nechtìnému zapnutí náøadí. Pøiložený prst pøi pøenášení náøadí mùže zpùsobit nehodu. (4) Náøadí nastavujte pøed zapnutím. Nástroje pro nastavení náøadí, které jste zapomnìli odložit, èi vyndat, mohou zpùsobit zranìní, pokud jsou vetknuty do rotujících èástí náøadí. (5) Nepøetìžujte se. Správnì se obouvejte a stùjte vždy bezpeènì. (6) Používejte bezpeènostní pomùcky. Vždy noste ochranu oèí. Oblièejová maska, neklouzavá obuv, pevná pokrývka hlavy, nebo ochrana sluchu musí být použita pro odpovídající pracovní podmínky. 4. Použití a péèe o náøadí (1) Používejte skøipec, nebo jiným zpùsobem zebezpeète materiál na pracovní ploše. (2) Nepoužívejte nepøimìøenou sílu pøi práci. Vždy používejte správné náøadí na konkrétní typ práce. (3) Nepoužívejte náøadí, pokud je poškozený vypínaè. (4) Pøepnìte vypínaè do polohy zamèeno, nebo vypnuto, pøed každým nastavováním, výmìnì pøíslušenství, nebo ukládáním náøadí. (5) Náøadí ukládejte mimo dosah dìtí a nepouèených osob. (6) Pokud není náøadí používáno, udržujte jej dále od kovových pøedmìtù, jako jsou: kanceláøské sponky, mince, klíèe, špendlíky, šrouby, nebo jiné malé kovové pøedmìty, které mohou zpùsobit zkrat. (7) Peèlivì se starejte o své náøadí. Udržujte bøity a jiné øezné nástroje ostré a èisté. (8) Kontrolujte správné uchycení pohyblivých èástí, èi pøípadné zlomy. Poškození dílù mùže ovlivnit práci s náøadím. Jestliže jsou díy poškozeny, nejprve je vymìòte pøed použitím. (9) Používejte pouze pøíslušenství doporuèené výrobcem. 5. Servis (1) Tento produkt je možné servisovat pouze v autorizovaném servisu. Jakýkoliv pokus o opravu svépomocí bude posuzován jako porušení záruky, mùže také zpùsobit rozbití produktu. SPECIÁLNÍ BEZPEÈNOSTNÍ PRAVIDLA Náøadí držte za izolované madla v pøípadì, že pracujete v blízkosti skrytého elektrického vedení. Pøi delší práci VŽDY používejte ochranu sluchu. NIKDY nepøibližujte ruce, èi jiné èásti tìla k vrtáku a sklíèidlu pøi práci. NIKDY se nedokýtejte, nebo nepøibližujte ruce, prsty a jiné èásti tìla do blízkosti pohyblivých èástí náøadí. Používejte správné náøadí na zvolený druh práce. Nepoužívejte malé pøíslušenství do velkého náøadí. NIKDY nepoužívejte náøadí k práci, která není specifikovaná v návodu k obsluze. NIKDY nedovolte, aby s náøadím pracovaly dìti, nebo nepouèené osoby. Pravidelnì kontrolujte dotažení šroubù a spojù na náøadí.

5 Dùležitá bezpeènostní upozornìní 1.0 Pøístroj nepoužívejte, jestliže je prasklý plastový kryt. Praskliny v obalu mohou vést k úrazu elektrickým proudem. Takto poškozené náøadí nepoužívejte, dokud nebude opraveno. Nože a pøíslušenství musí být správnì namontovány v náøadí. NIKDY nepoužívejte náøadí, které je poškozené, nebo nepracuje správnì. Pokud náøadí vykazuje neobvyklé chování, vydává neobvyklé zvuky, nebo je jinak viditelnì poškozeno, okamžitì jej pøestaòte používat a odešlete jej do servisního centra (záruèní doba 2 roky od data nákupu). S náøadím zacházejte opatrnì. Pokud vám upadne, nebo bude udeøeno tvrdými materiály, mùže se zdeformovat, prasknout, nebo poškodit. Neotírejte plastové díly rozpouštìdly. Plastové èásti otírejte pouze jemným hadrem, navlhèeným v mýdlové vodì. Ihned osušte. VŽDY používejte ochranu oèí, která splòuje požadavky nejnovìjší ANSI normy. DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY PRO NABÍJEÈKU BATERIÍ A POWERmini šroubovák 1. Tento návod obsahuje dùležité bezpeènostní informace pro nabíjeèku baterie. 2. Pøed použitím nabíjeèky pøeètìte všechna doporuèení a bezpeènostní znaèky na (1) nabíjeèce a (2) baterii. 3. Pro snížení rizika poranìní, nabíjejte nabíjeèkou pouze POWERmini šroubovák. Jiné typy baterií, nebo produkty mohou explodovat a zpùsobit zranìní a škody. 4. Nabíjeèku nevystavujte vlhkosti. 5. Použití neoriginální nabíjeèky mùže zpùsobit požár, elektrický úraz, nebo úraz! 6. Pro snížení rizika poškození konektoru a kabelu nabíjeèky, vytahujte konektor nabíjeèky úchopem za konektor. Nikdy ne tahem za kabel. 7. Ujistìte se, že kabel nabíjeèky bude uložen na místech, kde na nìj nemùže být stoupnuto, nebude pøejet, nebo jinak poškozen. 8. Zapojujte ji pouze do nepoškozené zásuvky. 9. Nepoužívejte nabíjeèku, pokud má poškozený kabel, nebo konektor. Ihned ji vymìòte. 10. Nepoužívejte nabíjeèku, pokud do ní bylo prudce udeøeno, spadla, nebo byla jinak poškozena. Odešlete ji do servisu. 11. Nerozebírejte nabíjeèku. Nesprávné sestavení mùže zpùsobit úraz el. proudem, nebo požár. 12. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, vypojte nabíjeèku pøed èistìním ze zásuvky. Vyjmutí baterie nesníží riziko. Baterii musíte dobíjet pøed použitím šroubováku. Pøed použitím nabíjeèky si peèlivì pøeètìte všechny bezpeènostní informace na šroubováku a v tomto návodu. PAMATUJTE: NABÍJEÈKU POUŽÍVEJTE POUZE PRO POWERmini šroubovák. JINÉ TYPY BATERIÍ MOHOU EXPLODOVAT A ZPÙSOBIT ZRANÌNÍ! UPOZORNÌNÍ: Nesprávné užití baterie, nebo nabíjeèky, mùže vést k vážnému poranìní. Tipy k pøedejití tìchto problémù: 1. NIKDY nerozebírejte baterii. 2. NIKDY nevhazujte baterii do ohnì, i když je poškozená, nebo kompletnì opotøebovaná. Baterie mùže v ohni explodovat! 3. NIKDY nezkratujte baterii. 4. NIKDY nestrkejte pøedmìty do ventilaèních otvorù nabíjeèky baterie. 5. NIKDY nenabíjejte ve venkovním prostøedí. Baterii udržujte mimo pøímé sluneèní záøení a používejte ji pouze na místech s nízkou vlhkostí a a dobrou ventilací. 6. NIKDY nenabíjejte, pokud je teplota pod 50 F (10 C) nebo nad 104 F (40 C). 7. NIKDY nespojujte dvì nabíjeèky baterií dohromady. 8. NIKDY nevkládejte cizí objekty do pozice pro baterii, nebo nabíjeèku. 9. NIKDY nepoužívejte zesilovací transformátor pro nabíjení. 10. NIKDY nepoužívejte motorový generátor, nebo stejnosmìrný zdroj pro napájení. 11. NIKDY neskladujte baterii, nebo nabíjeèku na místech, kde je teplota mùže dosáhnout nebo pøesáhnout 104 F (40 C). 12. VŽDY používejte nabíjeèku ve standardních domácích elektrických sítích. Použitím nabíjeèky v jiných napì ových soustavách mùže zpùsobit pøehøátí a poškození. DODRŽUJTE TYTO INSTRUKCE A PØEDEJTE JE DALŠÍM UŽIVATELÙM TOHOTO NÁØADÍ!

6 Vybalení packed Vaše schránka Šroubovák obsahuje: 1 Schránka 2 Ráèna (volitelnì) 3 Držák bitù (9 bitù) 4 Nabíjeèka 5 POWERmini šroubovák

7 Popis èástí 3.0 Schránka a nabíjecí slot Nabíjecí vstup slotu Kontakty LED diody (2) Magnetický držák bitù Pøepínaè smìru 2rychlostní spínaè Držák bitù (9 bitù) Nabíjecí vstup Kontakty nabíjecího slotu POWERmini šroubovák Zajiš ovací tlaèítka pro výbìr funkce (2) Kontrolka nabíjení Nabíjeèka Ráèna (volitelnì)

8 Nabíjení 4.0 Pokud je šroubovák poškozen, nepokoušejte se ho nabíjet. Baterie není vyjímatelná. Udržujte ji mimo vlhké prostøední, pøímé sluneèní záøení nebo extrémní teploty. POWERmini šroubovák mùže být nabíjen jen buï v nabíjecím slotu nebo pøímo konektorem v madle. Pro nabíjení v nabíjecím slotu: Zcela rozviòte kabel nabíjeèky a zapojte ji do vhodné sí ové zásuvky. Konektor nabíjeèky zapojte do konektoru nabíjecího slotu. Vložte POWERmini šroubovák do nabíjecího slotu tak, aby se konektory na slotu a madle šroubováku dotkly. Pro nabití POWERmini šroubováku pøímo z nabíjeèky: Zcela rozviòte kabel nabíjeèky a zapojte ji do vhodné sí ové zásuvky. Položte POWERmini šroubovák na bezpeèné a suché místo a pøipojte konektor šroubováku do madla. Nabíjení zcela vybité baterie zabere cca 5 hodin. Pro zajištìní dobrého stavu baterie pøi dlouhodobém skladování, nabíjejte baterii každé tøi mìsíce. LED Kontakty Drát nabíjeèky Po dobu nabíjení bude dioda šroubováku svítit èervenì. Po nabití zhasne. POZNÁMKA: Blikající dioda signalizuje nutnost nabití baterie nebo problém pøi nabíjení.

9 Li-Ion baterie 5.0 Nikdy neskladujte s vybitou baterií. Produkt by mìl být skladován pøi teplotách 10ºC až 24ºC. Baterie se nepoškodí, pokud bude nabíjena déle než 5 hodin. Nedoporuèujeme ponechávat baterii v nabíjeèce déle než 48 hodin. Mohlo by dojít ke zkrácení její životnosti. UPOZORNÌNÍ: Používejte pouze nabíjeèku dodanou spolu se šroubovákem. Nepokoušejte se nabíjet tento produkt jinou nabíjeèkou ani nenabíjejte touto nabíjeèkou jiný produkt. Mohlo by dojít k poškození nabíjeèky i produktu a k zániku záruky. Li-Ion baterie mùže prasknout, vzníti se nebo explodovat, pokud je vystavena vysokým teplotám, napø. pøímé sluneèní svìtlo. Zkratování baterie mùže zpùsobit vznícení nebo explozi. Jakýkoliv pokus o otevøení nebo úpravu krytu baterie èi elektrického obvodu je nebezpeèné. TENTO PRODUKT MÙŽE OPRAVOVAT POUZE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STØEDISKO

10 Vkládání bitù 6.0 POWERmini šroubovák má 1/4 palcový magnetický držák bitù. Vložte požadovaný bit do šroubováku podle obrázku. Vložte volitelnou ráènu do magnetického držáku bitù a posuòte objímku od šroubováku pro utahování nebo ke šroubováku pro povolování. Utahování Povolování

11 Výbìr funkce - Pistol nebo Šroubovák 7.0 Vyberte si vhodnou polohu madla pro vaši práci. Stisknìte obì kulatá tlaèítka na bocích šroubováku a otoète èástmi šroubováku do požadované pozice. Zmìna tvaru by mìla probíhat hladce. Pokud cítíte odpor, nepøemáhejte jej a zkontrolujte, že jsou obì kulatá tlaèítka na bocích šroubováku plnì stisknuta a opakujte. Pøi zmìnì polohy èástí šroubováku dávejte pozor na své prsty. Funkce uzamèení šroubováku je vhodná pro malé pohyby nebo utahování velkou silou. Tato funkce je aktivována, pokud není zmáèknut 2rychlostní spínaè. stisk stisk Zmìna smìru otáèení 8.0 Zvolte smìr otáèení zmáèknutím 3smìrného pøepínaèe. Støední pozice vypne motor a po stisknutí spínaèe se rozsvítí LED diody. LED

12 Použití 2 rychlostního spínaèe 9.0 POWERmini šroubovák má 2 rychlostní spínaè. Ujistìte se, že jste zvolili správný smìr otáèení a že držák bitù obsahuje vhodný bit (viz. pøedchozí sekce). Pøi utahování šroubovák pevnì uchopte. Stisknìte spínaè do poloviny pro polovièní rychlost a polovièní kroutící moment. Zcela stisknìte pro plnou rychlost a plný kroutící moment. Nedovolte aby proklouznul bit pøi utahování. Došlo by k ponièení bitu i utahovaného šroubu. Poškození mùže být zpùsobeno pøetahováním šroubù. Používejte funkci uzamèení, pokud si nejste jisti, že by mohlo dojít k poškození bitù a šroubù.

13 Skladování 10.0 Pøed skladováním se ujistìte, že je baterie plnì nabita. Všechno pøíslušenství vložte zpìt do schránky a uložte na suché místo. Šroubovák nikdy neskladujte s vybitou baterií. Životní prostøedí 11.0 Jakmile vám váš pøístroj doslouží, vra te jej do místního eko-dvora nebo prodejci. V žádném pøípadì jej nevyhazujte do domovního odpadu. Šroubovák obsahuje Li-Ion baterii, kterou je potøeba odbornì zlikvidovat. Kontaktujte místní úøad nebo recyklaèní centrum a žádejte informace.

14 FAQ 12.0 Musím baterii kompletnì vybít pøed dalším nabíjením? Ne. Systém Li-Ion nemá pamì ový efekt. Baterie drží kapacitu déle než je tomu u starších technologií. Po stisknutí spínaèe motor nebìží, proè? a) Zkontrolujte, zda 3 smìrný pøepínaè smìru není ve støední poloze. Pokud ano, svítí pouze LED dioda. b) Li-Ion baterie má ochranný obvod, který ji chrání pøed úplným vybitím. Baterie bude poskytovat konstantní napìtí a posléze se náhle odpojí. Proces není doprovázen zpomalováním chodu pøístroje. Plnì ji nabijte. Co mám dìlat, pokud šroubovák zvlhne? Pøed pokusem o nabití jej nìkolik dní ponechejte na teplém, ne však horkém místì. Proè se šroubovák obèas zastaví? Viz. bod b) výše. Šroubovák správnì neutahuje šrouby? Použijte funkci uzamèení a dotáhnìte rukou. Poškozuji hlavy šroubù a bity, co mám dìlat? Ujistìte se, že používáte správný bit pro správný šroub. Pøi práci na šroubovák více tlaète.

15 Technické specifikace 13.0 Doba práce pøi plné baterii Max. toèivý moment Rychlost Rozmìr bitù Napìtí baterie Typ baterie Doba nabíjení plnì vybité baterie Vstup nabíjeèky Výstup nabíjeèky Rozmìry Váha Kód produktu - až 60 minut - 4 Nm ot/min-1 nebo 100 ot/min-1-6,3 mm 1/4" - 3,7V DC (stejnosmìrné) - Lithium Ion - Cca 5 hodin V AC 50/60 Hz - 5V DC 300mA x 137 x 57 mm - 0,67 kg - LI1 Jestliže máte jakékoliv problémy s produktem, mùžete nás kontaktovat na tel: DÙLEŽITÁ BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ ÈTÌTE NÁVOD K OBSLUZE POZOR NA ODLÉTÁVAJÍCÍ PØEDMÌTY UDRŽUJTE PØIHLÍŽEJÍCÍ V DOSTATEÈNÉ VZDÁLENOSTI C Enterprise Limited Copyright C Enterprise Limited 2009 Vyrobeno v Èínì

16 C Enterprise Ltd C Enterprise Limited UK HK USA China Europe Australia Japan

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V zastøihovaè plotù byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality.

Více

Vrtací bruska Uživatelský manuál

Vrtací bruska Uživatelský manuál Vrtací bruska Uživatelský manuál Důležité! Pečlivě si prosím přečtěte instrukce v tomto manuálu, stejně jako základy bezpečnosti, než přístroj použijete. Tento manuál uchovejte na dostupném místě pro pozdější

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Obsah 16 CZ Akumulátorová

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501

Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501 Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501 Děkujeme, že jste si zakoupili vrtací brusku PT-5501. Přečtěte si prosím pečlivě tento manuál

Více

Návod na použití. Aku utahovák BID 1210

Návod na použití. Aku utahovák BID 1210 Návod na použití Aku utahovák BID 1210 RYOBI BID-1210 Aku utahovák Návod k použití Popis: 1. Držák nástroje 2. Nástroj 3. Spínač 4. Přepínač zpětného chodu 5. Akumulátor Přečtěte si pozorně návod k obsluze.

Více

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace ??CZ DW650 DW650E 2 3 4 5 PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily z firmy DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších partnerù

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Obsah. Úvod...4. Upozornìní...5. Jednotlivé díly...6. Pøed použitím...7. Obsluha...9. Údržba...10. Technická data...11. Informace o pøedpisech...

Obsah. Úvod...4. Upozornìní...5. Jednotlivé díly...6. Pøed použitím...7. Obsluha...9. Údržba...10. Technická data...11. Informace o pøedpisech... Obsah Úvod...4 Upozornìní...5 Jednotlivé díly...6 Pøed použitím...7 Obsluha...9 Údržba...10. Technická data...11 Informace o pøedpisech...12 Záruka...13 Úvod Gratulujeme ke koupi vodního skútru, který

Více

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

M1B-YH6-82X3 NÁVOD K POUŽITÍ

M1B-YH6-82X3 NÁVOD K POUŽITÍ KSTPL1002A ELEKRICKÝ HOBLÍK CZ M1B-YH6-82X3 NÁVOD K POUŽITÍ CZ VAROVÁNÍ Pro Vaši osobní bezpečnost si prosím před použitím zařízení pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ! Čtěte

Více

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POW 462 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW 462 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní

Více

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz Bazénový ruční aku vysavač Návod k použití Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení našeho mini kompresoru řady HS08 s příslušenstvím. Před použitím tohoto kompresoru si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

POW X134 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3

POW X134 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 1.1 HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 1.1.1.Pracovní prostředí 1.1.2 Elektrická bezpečnost 1.1.3.Osobní bezpečnost 1.1.4 Správné použití nářadí 1.2 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Více

509111-12 CZ/SK DC410

509111-12 CZ/SK DC410 509111-12 CZ/SK DC410 2 3 4 CZ AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA DC410 Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Léta zkušeností, dokonalý vývoj a nepøetržitý inovaèní proces dìlá z firmy DEWALT

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Symboly Následuje seznam použitých symbolů. Před použitím zařízení se s nimi seznamte. Při používání zařízení buďte pozorní a opatrní

Symboly Následuje seznam použitých symbolů. Před použitím zařízení se s nimi seznamte. Při používání zařízení buďte pozorní a opatrní Bezdrátový fukar Návod k obsluze Symboly Následuje seznam použitých symbolů. Před použitím zařízení se s nimi seznamte. Při používání zařízení buďte pozorní a opatrní Přečtěte si návod k použití Nepřikládejte

Více

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34 976 571 197

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

FIG. 1 POWXG8020LI. Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com

FIG. 1 POWXG8020LI. Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com FIG. 1 POWXG8020LI 4 7 3 2 1 Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com POWXG8020LI 9 10 11 5 6 Copyright 2014 VARO P a g e 2 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. 1)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE.

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POW5633 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3

POW5633 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní bezpečnost... 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr. 132229

Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr. 132229 č. výr. 132229 Návod k použití Preventivní opatření v provozu Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA 1. Uvažované pracovní prostředí. Nástroje nevystavujte dešti. Nepoužívejte nástroje v páře nebo ve vlhkém

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POWX0360 2 3 4 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com

POWX0360 2 3 4 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 4 2 3 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 FIG. 1 FIG. 2 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360

Více

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 4.1 Pracovní oblast 3 4.2 Elektrická bezpečnost 3 4.3 Osobní

Více

Xiaomi Power Bank uživatelská příručka

Xiaomi Power Bank uživatelská příručka Xiaomi Power Bank uživatelská příručka Pokyny k bezpečnosti Pokud Power Bank nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky. Je-li plně nabitý Power Bank ponechán bez použití, dojde po čase k jeho samovolnému vybití.

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

630870B ASV 12 E ASV 14 E

630870B ASV 12 E ASV 14 E 630870B ASV 12 E ASV 14 E 8 7 6 5 8 7 6 5 4 4 3 3 1 2 1 2 ASV 12 E ASV 14 E 9 Technická data CZ Akumulátorové vrtací šroubováky Typ ASV 12 E ASV 14 E Napìtí 12 V 14,4 V Otáèky naprázdno: 1. rychlost 0

Více

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min CZ Vysavač listí Návod k použití Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min Specifikace Jmenovité napětí Max. rychlost sání Maximální výstup vzduchu Kapacita sběrného vaku

Více

559122-55CZ/SK DW712

559122-55CZ/SK DW712 559122-55CZ/SK DW712 2 3 4 5 6 7 CZ POKOSOVÁ PILA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností a nepøetržitý inovaèní proces èiní z firmy DEWALT právem spolehlivého

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 OBSAH:

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 OBSAH: NÁVOD K POUŽITÍ Mini šroubovák 4,8V Model: A167010 Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 1. Určení mini šroubováku 2. Omezení použití 3. Technická data 4. Bezpečnost práce 5.

Více

Èesky. Návod na obsluhu a popis pøístroje CZ-BK0000911

Èesky. Návod na obsluhu a popis pøístroje CZ-BK0000911 Automatický bazénový èistiè Èesky Návod na obsluhu a popis pøístroje CZ-BK0000911 ÈESKY Vážení zákazníci. Dìkujeme vám, že jste si vybrali k èištìní bazénu právì náš produkt. Vìøíme,že se budete tìšit

Více

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze Elektrický bezolejový pístový kompresor Návod k obsluze VAROVÁNÍ Než začnete s kompresorem pracovat, musíte si tento návod přečíst a porozumět mu. PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ Dříve, než kompresor nainstalujte,

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

632409B ASR 14 E-1/4" ASR 14 E-1/2"

632409B ASR 14 E-1/4 ASR 14 E-1/2 632409B 3 4 3 4 5 5 2 2 1 1 Technická data CZ Akumulátorové vrtací šroubováky Typ Napìtí 14,4 V 14,4 V Otáèky naprázdno 0 2300 min 1 0 2300 min 1 Poèet úderù 0 3000 min 1 0 3000 min 1 Dotahovací moment

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

Hoblovka s protahem HP- 200

Hoblovka s protahem HP- 200 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 005-01 02/2007 Hoblovka s protahem HP- 200 1 strana OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití stroj 4) Technická data 5)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vkládání a vyjímání akumulátoru (obr. 1) Nabíjení (obr. 2) Zapínání (obr. 3) PĜepínání smčru otáþení (obr. 4)

NÁVOD K OBSLUZE. Vkládání a vyjímání akumulátoru (obr. 1) Nabíjení (obr. 2) Zapínání (obr. 3) PĜepínání smčru otáþení (obr. 4) NÁVOD K OBSLUZE Vkládání a vyjímání akumulátoru (obr. 1) PĜed vkládáním a vyjímáním akumulátoru vždy stroj vypnčte. Chcete-li akumulátor vyjmout, stisknčte tlaþítka na obou jeho stranách a vyjmčte jej

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah cz Děkujeme Vám, že jste si vybrali nabíječku od Exide Technologies Vaše nová nabíječka Vám umožní udržet baterii ve stavu plného nabití, optimalizovat

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Cs Originální návod k použití. www.metabo.cz

Cs Originální návod k použití. www.metabo.cz Cs Originální návod k použití www.metabo.cz . 2 3 4 5 = 00 % = 66% = 33% 2. 3. 0 L 0 R 6 7 8 9 0 PowerMaxx BS Quick... a b PowerMaxx BS b A 2 B 0. PowerMaxx BS PowerMaxx BS Basic PowerMaxx BS Quick Basic

Více

POWX1721 10 3 1 6 4 2 11-7 5 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX1721 10 3 1 6 4 2 11-7 5 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com 10 POWX1721 3 1 6 4 2-7 5 11 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ

Více

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz TYP AV Návod k obsluze Vysokofrekvenční vibrátory 42 V 200 Hz Záruka Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-05 CZ KC360H

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-05 CZ KC360H www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-05 CZ KC360H 2 ČEŠTINA Použití výrobku Váš kompaktní akumulátorový šroubovák Black & Decker je určen pro šroubovací aplikace. Toto nářadí je

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mini šroubovák 3,6V Model: A167022

NÁVOD K OBSLUZE. Mini šroubovák 3,6V Model: A167022 Mini šroubovák 3,6V Model: A167022 NÁVOD K OBSLUZE Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 OBSAH: 1. Určení mini šroubováku 8. Použití zařízení 2. Omezení použití 9. Běžné obslužné

Více

9 6 5 3 4 2 1 7 8 Fig. 1

9 6 5 3 4 2 1 7 8 Fig. 1 9 6 3 5 4 2 1 7 8 Fig. 1 10 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

588778-98 CZ. Přeloženo z původního návodu DCS371

588778-98 CZ. Přeloženo z původního návodu DCS371 588778-98 CZ Přeloženo z původního návodu DCS371 Obr. 1 q p e a b c d t s i g j g f hod hod o r Obr. 2 p 2 Obr. 3 k d a p q j v u j l l n f g n m m j 3 Obr. 4 Obr. 5 p q Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 f 4 18V AKUMULÁTOROVÁ

Více

588779-37 CZ. Přeloženo z původního návodu DCF620 DCF621

588779-37 CZ. Přeloženo z původního návodu DCF620 DCF621 588779-37 CZ Přeloženo z původního návodu DCF620 DCF621 Obr. 1 d a b c h g i k j e f Obr. 2 Obr. 3 e c f d t v u 2 Obr. 4 x x Obr. 5 m q r p n l o s 3 AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK PRO MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ DCF620,

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více