Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol"

Transkript

1 Bydlení Rodina s dětmi Děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Stáří Katalog sociálních a návazných služeb 2012 / 2013 Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání poskytovaných na území MČ Praha 10 Dobrovolnictví

2

3 Vážení spoluobčané, do nepříznivé či svízelné životní situace se bez vlastního zavinění může dostat úplně každý z nás. Úlohou vyspělé společnosti je přitom takovému člověku pomoci, aby se se svým problémem co možná nejlépe vyrovnal. O to se v sociální oblasti snaží i městská část Praha 10, která v řadě oblastí prakticky nadstandardně supluje úlohu dalších státních institucí. V této oblasti se stále rozšiřuje nejen naše nabídka, ale i nabídka dalších poskytovatelů a dalších služeb. Proto jsme pro Vás připravili další edici katalogu sociálních a návazných služeb poskytovaných na území naší městské části. I letos je posláním tohoto dokumentu být praktickým pomocníkem v náročných životních situacích. Podle toho je i katalog členěn. K lepší orientaci a za účelem zkvalitnění publikovaných informací jsme oproti loňskému roku provedli několik změn. Patrně tou nejvýznamnější je zohlednění problematiky rizikového chování dětí a mládeže. Proto v tomto katalogu najdete rozšířený seznam poskytovatelů těchto specifických služeb. Oproti předchozím vydáním došlo také k rozdělení životní situace Rodina s dětmi, děti a mládež na dvě samostatné skupiny. Za další velký přínos považujeme i skutečnost, že se tento katalog obohatil o dalších 15 spolupracujících organizací, jejichž posláním je přispět v případě potřeby Vám, občanům, radou nebo pomocí. Zároveň Vám opětovně nabízíme možnost aktivně se zapojit i do procesu plánování sociálních a návazných služeb, který na naší městské části probíhá. Bližší informace naleznete na internetových stránkách odboru sociálního. Doporučujeme Vám též navštívit nové stránky které praktickým a přehledným způsobem shrnují aktivity, nabízené v sociální a zdravotní oblasti přímo Prahou 10 a jejími organizacemi. S přáním pevného zdraví a všeho dobrého, Ing. Milan Richter, starosta 3

4 Představení činnosti sociálního odboru ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68, Praha 10 Vedoucí odboru Mgr. Alice Košťálová budova A, 1. patro, kancelář A107 telefon: fax: asistentka vedoucí sociálního odboru Barbora Košťanová budova A, 1. patro, kancelář A105 telefon: fax: Oddělení sekretariátu a samosprávných projektů Zajišťuje informování veřejnosti o činnosti a o projektech sociálního odboru. Zabezpečuje administrativní a organizační práce sekretariátu sociálního odboru. vedoucí oddělení: Mgr. Monika Srncová budova A, 1. patro, kancelář A106 telefon: Oddělení sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství a k upevňování rodinných vztahů. Součástí činnosti oddělení je i sociálně-právní ochrana dětí. vedoucí oddělení: Bc. Pavel Petřík budova A, I. patro, kancelář A104 telefon: fax: Oddělení zřízených organizací a zdravotnictví Zajišťuje organizační a koordinační činnosti zřízených organizací na úseku sociální péče a zdravotnictví. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti agendy žádostí o přidělení bytů v domě s byty zvláštního určení. vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Jan Jeglík budova A, I. patro, kancelář A108b telefon: Oddělení sociální prevence Komplexně řeší problematiku prevence nežádoucích sociálních jevů na území městské části Praha 10 a ve spolupráci s příslušnými orgány utváří podmínky nezbytné pro tvorbu a realizaci specificky zaměřených a vnitřně provázaných preventivních programů MČ Praha 10. Kurátoři pro mládež pracují s rodinami a dětmi. Sociální kurátoři pro do- 4

5 spělé poskytují potřebnou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. vedoucí oddělení, protidrogový koordinátor: Mgr. Blanka Boháčková budova B, I. patro, kancelář B123 telefon: Oddělení sociální práce Poskytuje občanům poradenskou činnost při řešení jejich sociálních problémů. Zprostředkovává potřebnou sociální a návaznou službu a pomáhá osobám ohroženým sociálním vyloučením v zapojení se do běžného života. Zajišťuje vydávání parkovacích průkazů vozidel přepravujících osoby s těžkým zdravotním postižením. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby. vedoucí oddělení, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb: Bc. Linda Zákorová budova B, I. patro, kancelář B128 telefon: Projekty MČ Praha 10 v sociální a zdravotní oblasti Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci se sídlem Sámova 7, Praha 10 (dále jen CSOP) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 10. Hlavním posláním a účelem zřízení je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Sociální služby jsou poskytovány formou pobytovou, ambulantní i terénní. CSOP tak nabízí v MČ Praha 10 zejména seniorům a jejich rodinám pomoc při vytváření důstojných podmínek pro život v jejich přirozeném prostředí a pomáhá jim překonávat osamění. CSOP zejména poskytuje Pečovatelskou službu, Domácí zdravotní péči, Dobrovolnickou službu. Zajišťuje provoz Domu s byty zvláštního určení v Sámově ulici (145 bytů) a 2 Domovů pro seniory (v ulici Zvonková a v ulici U Vršovického nádraží) a Domova se zvláštním režimem ve Zvonkové ulici. Seniorům jsou k dispozici 2 dietní jídelny, 4 kluby seniorů, 2 střediska osobní hygieny, 2 prádelny a půjčovna kompenzačních pomůcek. CSOP mimo jiné provozuje Středisko služeb pro děti a rodiče. Azylový dům pro matky s dětmi Toto zařízení poskytuje účinnou pomoc matkám a dětem, které se nacházejí v těžké sociální nebo životní situaci, kterou nemohou řešit samy. V Azylovém domě je poskytována pobytová sociální služba matkám z Prahy 10, z dalších městských částí hl. m. Prahy, ale také z celé ČR a ostatních členských zemí EU. Podmínkou poskytování sociální služby v zařízení je snaha 5

6 matek řešit svoji nepříznivou situaci, dodržování domovního řádu a úhrada za pobyt. Těžiště celého projektu spočívá ve spolupráci MČ Praha 10 a Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., které provoz Azylového domu zajišťuje. Obě instituce usilují tímto projektem o vytvoření klidového zázemí a podpory pro matky s dětmi v krizové nebo náročné životní situaci, která ohrožuje fungování rodiny. V Azylovém domě je pro žadatelky k dispozici devět ubytovacích jednotek určených k překlenutí krizového období. Délka pobytu je obvykle jeden až šest měsíců, ve výjimečných a odůvodněných případech až dvanáct měsíců. Celý objekt je nepřetržitě střežen ostrahou. Kontaktní osoba, která eviduje a shromažďuje žádosti o pobyt: Bc. Zuzana Stupáková budova B, I. patro, kancelář B125 telefon: Studentský dům Záběhlická Dalším projektem Městské části Praha 10 směřujícím do sociální oblasti je Studentský dům Záběhlická. Jedná se o nabídku pomoci dětem, které odcházejí z dětského domova nebo obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí (pěstounskou nebo poručenskou péčí). Cílem projektu je umožnit těmto mladým lidem vysokoškolské studium. Lze předpokládat, že většina z nich nemá za běžných podmínek možnost získat vysokoškolské vzdělání, a to zejména z důvodu nedostatečného rodinného zázemí a z důvodů finančních. S ohledem na často složitou situaci těchto mladých lidí jim nabízí naše městská část možnost vysokoškolského studia na Vysoké škole finančně správní o.p.s., která má své sídlo na Praze 10. Studium městská část těmto studentům financuje a zároveň jim zajišťuje bydlení ve Studentském domě Záběhlická, který byl za tímto účelem zrekonstruován. Projektem získávají studenti příležitost posilovat svoji samostatnost, rozvíjet své schopnosti a podporu v za- 6

7 čleňování do běžného každodenního života. V objektu Studentského domu je studentům poskytováno nejen ubytování (kapacita zařízení je 36 míst), ale i další doprovodné služby. Pracovníci Studentského domu připravují studenty na samostatný život. Tito pracovníci současně aktivně spolupracují se zaměstnanci vysoké školy při řešení konkrétních problémů studentů, při vyhodnocování jejich úspěšnosti a na motivaci k dalšímu studiu. Projekt realizuje Městská část Praha 10, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Vysoká škola finanční a správní o.p.s. Z prostředků městské části mají studenti hrazeno školné i ubytování a získávají každoročně příspěvek na zakoupení učebních pomůcek. Na Vysoké škole finanční a správní o.p.s. mají studenti možnost požádat při splnění podmínek o prospěchové a sociální stipendium. V případě úspěšného ukončení bakalářského studia se bude Městská část Praha 10 snažit nabídnout studentům pracovní uplatnění v rámci Úřadu městské části, případně v jí zřizovaných organizacích. První studenti byli do projektu přijati pro akademický rok 2008/2009. Projekt má již také výsledky, kdy v roce 2011 ukončil úspěšně studium jeden student a v roce 2012 absolvovalo úspěšně 5 studentů. Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice (LDN) 1. prosince 2008 zahájila Léčebna Vršovice provoz v nově zrekonstruovaných prostorách. Obnova a vybavení byly hrazeny z prostředků městské části Praha 10. Kromě dlouhodobé ošetřovatelské péče o chronicky nemocné pacienty nabízí také rehabilitace zaměřené na včasnou mobilizaci a aktivizaci pacientů s kardiovaskulárními onemocněními nebo po úrazech či operacích. Léčebna Vršovice je v současné době jednou z nejmodernějších v Praze. Kaž dé oddělení je vybaveno hygienickými, rehabilitačními i manipulačními pomůckami pojízdnými vanami, hygienickými sprchovacími křesly, zvedáky, stavěcími pomůckami. Součástí je ultrazvukový diagnostický přístroj pro celkové vyšetření i EKG přístroje, vše s možností napojení na počítačovou síť a ukládáním výsledků přímo do digitálního chorobopisu pacienta. Vršovická léčebna po úpravě spektra poskytovaných služeb nabízí v současné době celkem 49 standardních lů- 7

8 žek a 40 lůžek s nadstandardním vybavením, kde mají pacienti k dispozici vlastní sociální zázemí, televizi a ledničku. CENÍK NADSTANDARD 1 den 30 dnů 2-lůžkový pokoj 600,- Kč ,- Kč 1-lůžkový pokoj 800,- Kč ,- Kč STANDARD 1 den 30 dnů Standardní pokoj 200,- Kč 6 000,- Kč Od jsou v přízemí a suterénu léčebny v provozu ambulance specialistů v oborech: vnitřní lékařství, kardiologie, FBLR, chirurgie, urologie, gynekologie, psychiatrie, fyzioterapie a léčebná rehabilitace. Ambulance jsou vybaveny novým technickým zařízením na špičkové úrovni. Ke zvýšení kvality a efektivity poskytovaných služeb odborných ambulancí bylo zřízeno i radiodiagnostické oddělení. Od byl ve 3. patře objektu léčebny zahájen provoz samostatného oddělení následné rehabilitační péče s 20 lůžky. Vše provozuje Vršovická zdravotní a.s. Dům zubní péče o dítě a rodinu Toto zdravotnické zařízení začalo fungovat od 4. září Je určeno především dětským pacientům. V objektu jsou čtyři zubní ordinace, které mj. poskytují stomatologickou pohotovost dětským pacientům. Dům zubní péče o dítě a rodinu vznikl za významné podpory Městské části Praha 10 v budově bývalé lékařské pohotovosti v ulici Nad Olšinami poblíž stanice metra Strašnická. Nachází se zde moderně vybavené zdravotnické zařízení s přívětivým prostředím pro malé děti. MČ Praha 10 významně přispěla na opravu budovy. Od je v tomto zdravotnickém zařízení provozována dětská zubní pohotovost, která je plně hrazena z finančních prostředků Městské části Praha 10. Rodiče však hradí dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, regulační poplatky za poskytnutou péči v rámci lékařské pohotovosti. Tato pohotovost je určena pro dětské pacienty do 18 let. Toto zdravotnické zařízení též poskytuje preventivní programy zaměřené na děti předškolního věku a žáky 1. tříd. Pojízdný úřad V rámci standardizace poskytovaných služeb ve veřejné správě a přiblížení se občanům Prahy 10, jako jedna z prvních v ČR, zřídila městská část službu tzv. Pojízdného úřadu. Služba je určena především občanům nad 80 let věku. V rámci této služby navštíví úředník občana v místě jeho bydliště a občan v pohodlí svého domova si může vyřídit běžné agendy Auto, které přijede až k Vám: 8

9 (např. žádost o vyřízení občanského průkazu, výpis z rejstříku trestů apod.). Více informací Vám sdělí: odbor občanskoprávní: - ověřování - tel.: občanské průkazy - tel.: odbor školství: CzechPoint: - tel.: odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje tel.: Veřejná služba Od roku 2009 Městská část Praha 10 zajišťovala v souvislosti s výkonem agendy pomoci v hmotné nouzi výkon veřejné služby. Práce vykonávané v rámci veřejné služby pomáhají obcím a dalším subjektům se zlepšováním životního prostředí, sociální a zdravotní péče, s udržováním čistoty ulic a dalších veřejných prostranství, v oblasti kulturního a sportovního rozvoje. Jedná se výhradně o práce ve veřejném zájmu. S přechodem agendy dávek pomoci v hmotné nouzi na Úřad práce ČR byl Městskou částí Praha 10 výkon veřejné služby od ukončen. Nově Městská část Praha 10 uzavřela smlouvu s Úřadem práce ČR o organizaci a výkonu veřejné služby od Veřejnou službu vykonávají zdarma osoby, které jsou déle než rok nebo opakovaně v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce. Více informací k problematice veřejné služby získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální prevence - telefonní číslo Příspěvek na osobní asistenci pro děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením. Tento příspěvek je určen dětem, které mají trvalé bydliště v naší městské části, mají přiznány mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) a plní povinnou školní docházku denní formou. Příspěvek je poskytován vždy za každé školní pololetí. Výše příspěvku činí za jedno pololetí ,- Kč v případě, že dítě dochází do běžné školy a 9 000,- Kč v případě docházky do školy speciální. Příjemce příspěvku je rodič dítěte nebo jiný zákonný zástupce. Takto vyplacený finanční příspěvek je určen na zajištění osobní asistence, kterou dítě potřebuje v souvislosti se školní docházkou (např. v době vyučování, přestávek, dopravě do a ze školy). Osobní asistenci mohou zajišťovat sami rodiče, mohou také využívat pomoci poskytovatelů sociálních služeb. Pro poskytnutí příspěvku schválila RMČ Praha 10 zásady v říjnu 2004 usnesením č Poprvé byl příspěvek poskytnut za první pololetí školního roku 2004/2005. Celkem bylo podpořeno 461 dětí za celkovou částku cca korun. Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální prevence - tet Nové aktivity pro seniory Péče o seniory je jednou z priorit Městské části Praha 10. V roce 2012 se v kalendáři akcí organizovaných pro seniory v sociální a zdravotní oblasti 9

10 objevily některé nové aktivity, jako dvě přednášky se zdravotní problematikou, kurz trénování paměti či lekce oblíbeného Nordic Walking. Pro velký zájem o akce tohoto typu jsou pro podzimní měsíce 2012 připravena další pokračování trénování paměti a Nordic Walking. Všechny akce jsou pro seniory z Prahy 10 zdarma. Vzhledem k tomu, že smyslem popsaných aktivit je mimo jiné minimalizace společenského vyloučení a osamělosti seniorů, plánuje Městská část Praha 10 uspořádat podobné akce i v roce Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální práce telefon Do práce po rodičovské dovolené s Desítkou Městská část Praha 10 realizovala od 1. února 2010 do v rámci evropského Operačního programu Praha Adaptabilita projekt s názvem Do práce po rodičovské dovolené s Desítkou. Tento projekt, který byl určený rodičům na rodičovské dovolené a rodičům, kteří jsou krátce po jejím skončení registrováni na Úřadu práce, byl co do počtu úspěšně podpořených osob velmi efektivní. Vzhledem k této skutečnosti připravila radnice pro rodiče vzdělávací kurzy, které na ukončený projekt volně navazují. Vzdělávací aktivity jsou plně hrazeny z prostředků MČ Praha 10, účast ve vzdělávacích kurzech je tak pro rodiče bezplatná. Rodičům je po dobu jejich účasti na výuce nabízena doprovodná služba hlídání dětí (ve věkovém rozmezí 1,5-3 roky) v dětské herně, která se nachází přímo v místě konání vzdělávacích aktivit. Kapacita kurzů je omezená. V průběhu roku bude rodičům nabídnuta možnost absolvování rekvalifikačního kurzu (dle individuální volby rodičů) za zvýhodněných finančních podmínek. Doprava občanů Městská část Praha 10 poskytuje bezplatnou službu dopravy zdravotně znevýhodněných osob z městské části Praha 10. Službu zajišťují tři mikrobusy, z toho dva vozy jsou vybaveny výsuvnou plošinou pro nástup osob na vozíku. Doprava je poskytována na území m. č. Praha 10, a jí přilehlých lokalitách. Služba je určená zejména držitelům průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10, kteří mají potíže se svou mobilitou. Usnadňuje jim návštěvu lékaře, lékařské rehabilitace, školy, zaměstnání nebo ÚMČ Praha

11 Služba zahrnuje jednorázovou službu přepravy (tj. neobsahuje doprovod od vozu na místo určení, donášku, čekání na zpětný odvoz apod.). Služba zahrnuje asistenci při nástupu do vozu a výstupu z něj. Službu je možné využít v aktuálně zveřejněných (a v okamžiku objednávky volných) časových termínech, a to každý všední den od 7:00 hod do 15:30 hod. Volné termíny na následující týden naleznete každý poslední pracovní den v týdnu na Projekty MČ Aktuální akce Doprava občanů. Zcela aktuální (v průběhu týdne) volné termíny Vám ochotně sdělí koordinátorka služby dopravy každý všední den od 7:30 hod do 15:00 hod na telefonním čísle: Prevence nežádoucích sociálních jevů Městská část Praha 10 se dlouhodobě zaměřuje na prevenci nežádoucích sociálních jevů, a to mimo jiné aktivitami v oblasti protidrogové prevence, prevence rizikového chování dětí a mládeže, prevence kriminality a prevence důsledků sociálního vyloučení. V rámci protidrogové prevence zajistila Městská část Praha 10 nový terénní program pro uživatele návykových látek. Tento program mírní škody, které závislost na návykových látkách způsobuje jak uživatelům samotným, tak jejich okolí. Smyslem programu je poskytovat sociální poradenství, motivovat uživatele k pozitivním změnám v životním stylu a předcházet zdravotním komplikacím uživatelů návykových látek. Program ve svém důsledku chrání veřejnost před šířením infekčních chorob a před drobnou pouliční kriminalitou, které jsou s užíváním návykových látek spojeny. Městská část v protidrogové prevenci podporuje také programy zaměřené na děti školního věku. Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10 oddělení sociální prevence Mgr. Blanka Boháčková, koordinátor protidrogové politiky MČ Praha 10, telefon S cílem vytvořit podmínky pro smysluplnou, účinnou a efektivní prevenci rizikového chování dětí a mládeže nechala Městská část Praha 10 v letech 2011 a 2012 zpracovat analýzu trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže na území Prahy 10. Analýza byla zpracována na základě terénního šetření přímo v ulicích Prahy 10. Na základě výsledků analýzy je připravován terénní program pro tuto cílovou skupinu. Pracovníci terénního programu budou pravidelně vyhledávat děti a mládež s rizikovým způsobem chování na ulicích, v parcích apod., pracovat s nimi a motivovat je ke změně životního stylu a náhledu na životní hodnoty. Cílem práce v terénu je předcházení rizikového chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě (prevence kriminality, užívání návykových látek aj.). Pro 12 dětí, které se snaží změnit svůj problematický životní styl, připravila na podzim 2012 Městská část Praha 10 týdenní resocializační pobyt. Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální prevence telefonní číslo Základním nástrojem prevence kriminality je zprostředkování informací o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech ochrany před ní. Cílem je zvyšování motivace k aktivnímu přístupu k zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku. V roce

12 Městská část Praha 10 připravila semináře s tématikou obrany spotřebitelů, pořádala kurzy sebeobrany pro ženy, dívky a seniory, zajistila cyklus tématicky pestrých seminářů pro občany v seniorském věku s názvem Senior akademie Bližší informace naleznete na Městská část Bezpečnost Prevence kriminality. Za důležitou oblast prevence považuje městská část i prevenci sociálního vyloučení. Součástí tohoto tématu je i problematika bezdomovectví. Smyslem aktivit v této oblasti je minimální pomoc osobám sociálně vyloučeným, a tím i ochrana veřejnosti před sociálně patologickými jevy, které jsou s bezdomovectvím spojeny (např. drobná kriminalita, veřejné požívání alkoholu, slovní agrese, žebrání). Součástí prevence je i spolupráce s Městskou policií. Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální prevence telefonní číslo Veletrh sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 se snaží zabezpečit pro své občany co nejucelenější informace o nabídce sociálních a návazných služeb. Další aktivitou, která by k tomuto cíli měla přispět, je veletrh sociálních a návazných služeb, v jehož rámci představují svoji činnost jednotliví poskytovatelé sociálních a návazných služeb. Doufáme, že premiérový ročník 2012 je počátkem nové tradice v kalendáři akcí naší městské části. Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10 Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb telefon Setkávání s občany Prahy 10 a s poskytovateli sociálních a návazných služeb Názory občanů na sociální a návazné služby jsou pro Městkou část Praha 10 jedním z nejdůležitějších podkladů pro tvorbu sociální politiky. Městská část Praha 10 potřebuje také znát problémy, se kterými se občané v sociální oblasti běžně setkávají. Proto od roku 2004 realizuje tzv. proces komunitního plánování sociálních služeb. V rámci tohoto plánování se pravidelně scházejí občané Prahy 10, poskytovatelé sociálních a návazných služeb a zástupci Městské části Praha 10 na schůzkách pracovních skupin. Čtyři pracovní skupiny pomáhají řešit sociální problémy v těchto oblastech: senioři; rodina, děti a mládež; osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Více informací o procesu plánování sociálních a návazných služeb a též o možnosti osobně se zapojit získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10 Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb telefonní číslo

13 1. Přehled poskytovatelů dle cílových skupin Životní situace, ve kterých se můžete nacházet a kdo Vám s nimi může pomoci: Bydlení Nevíte kudy kam a řešíte problémy s bydlením? Přišli jste o byt nebo dům, nemáte z čeho platit nájem? A nabalují se další problémy? Bezplatně a ochotně Vám pomůže nebo poradí: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Armáda spásy - Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše...26 Asistence, o.s...27 Centrum Sámovka O.S. Vhled...29 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Dům Naděje Praha-Vršovice azylový dům...35 Dům Naděje Praha - Záběhlice azylový dům...35 Gaudia proti rakovině...38 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Kolumbus, o.s...41 Nadace BONA...43 Proxima Sociale, o.s...46 Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením...51 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Rodina s dětmi Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v situaci, kterou neumíte vyřešit? Máte pocit, že bez cizí pomoci nedokážete překonat těžké období? Řešíte problémy se svými malými či dospívajícími dětmi a už si nevíte rady? Pomoci Vám můžeme my nebo Vám poradíme kam jinam se obrátit: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Centrum pro rodinu Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s...28 Centrum sociálních služeb Praha...30 Člověk člověku, o.s. Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů...32 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze

14 Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze Elio, o.s...36 HESTIA, o.s...38 HoSt Home-Start Česká republika...39 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Klub K Lačhe Čhave o.s...41 Lata Programy pro ohroženou mládež, o.s...42 Nadační fond Firm4y Senior...44 Občanské sdružení SEPPIA...44 Proxima Sociale, o.s...46 Raná péče EDA o.p.s...47 Rodinné centrum Jablíčkov, Mateřské a otcovské centrum pohody...48 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha Vršovice...49 Společnost E / Czech Epilepsy Association, o.s...51 Středisko služeb pro děti a rodiče - Jesle Jakutská...52 YWCA v České republice...55 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Děti a mládež Máš starosti a nevíš si s nimi rady? Za rodiči s nimi jít nemůžeš nebo nechceš? Rodiče na tebe nemají čas, někdo ti ubližuje, jednoduše potřebuješ pomoc nebo si jen popovídat? Přijď za námi,něco vymyslíme: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Centrum pro rodinu Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s...28 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Člověk člověku, o.s. Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů...32 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze Elio, o.s...36 HESTIA, o.s...38 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Lačhe Čhave o.s...41 Lata Programy pro ohroženou mládež, o.s...42 Nadační fond Firm4y Senior...44 Občanské sdružení SEPPIA...44 Proxima Sociale, o.s...46 Raná péče EDA o.p.s...47 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha Vršovice...49 Středisko služeb pro děti a rodiče - Jesle Jakutská...52 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

15 Dluhy Hrozí Vám exekuce, ztráta bydlení, nemůžete vystačit s rodinným rozpočtem nebo jen nedokážete hospodařit s penězi? Co vlastně budete dál dělat, jak se dostanete z bludného kruhu? Obraťte se na: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Elio, o.s...36 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Kolumbus, o.s...41 Proxima Sociale, o.s...46 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Domácí násilí Ubližuje Vám někdo? Máte pocit, že se někoho z Vašich blízkých týká domácí násilí? Nečekejte na zázrak, nevěřte, že se něco změní. Pokud jste se Vy nebo někdo, koho znáte, našel v některé z popsaných situací, vyhledejte pomoc. Můžete se obrátit na: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Centrum pro rodinu Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s...28 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Elio, o.s...36 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Kolumbus, o.s...41 Proxima Sociale, o.s...46 ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy...48 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

16 Drogy a alkohol Myslíte si, že Vaše dítě nebo blízká osoba užívá drogy? Experimentujete s drogami nebo je užíváte a uvažujete o změně nebo abstinenci? Máte problémy s alkoholem a chcete je řešit? str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Centrum pro rodinu Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s...28 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Elio, o.s...36 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Odchod z vězení a vazby Vracíte se z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby a nevíte, co vlastně budete dělat? Jak začít? Nemáte kde bydlet, nemáte zaměstnání nebo máte problémy s rodinou? Bezplatně a ochotně Vám pomůže: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Armáda spásy - Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše...26 Centrum sociálních služeb Praha...30 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Dům Naděje Praha-Vršovice azylový dům...35 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Osamocení Trápíte se? Nemáte se komu svěřit? Nezoufejte, nejste na to sami! Obraťte se na: str. A Doma...24 Amélie, o.s...24 APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelská služba...26 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha

17 Clementia, o.p.s...31 Člověk člověku, o.s. Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů...32 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Domov Sue Ryder, o. p. s...34 Elio, o.s...36 Elpida plus, o.p.s...36 Gaudia proti rakovině...38 Hewer občanské sdružení...39 HoSt Home-Start Česká republika...39 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Klub K Kolumbus, o.s...41 Nadační fond Firm4y Senior...44 Občanské sdružení SEPPIA...44 Point 50+, o.p.s...45 Proxima Sociale, o.s...46 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha Vršovice...49 Senior Help aktivně strávený čas seniorů...49 Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha...52 YWCA v České republice...55 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Úmrtí Postihla Vás velmi bolestná a náhlá ztráta blízké osoby? Nevíte, co dělat a koho požádat o pomoc? Je důležité, aby člověk nebyl v obtížné životní situaci sám! Bezplatně a ochotně Vám pomůže a poradí: str. Amélie, o.s...24 APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelská služba...26 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Clementia, o.p.s...31 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Elpida plus, o.p.s...36 Gaudia proti rakovině...38 Hewer občanské sdružení...39 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Point 50+, o.p.s...45 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha Vršovice...49 Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha...52 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

18 Stáří Cítíte, že stáří se již dotklo i Vás, již nezvládáte to, co jste byli zvyklí zvládat? Pomohla by Vám pomoc někoho druhého? Rádi byste zůstali doma, ale jak to zařídit, když nákup je těžký, úklid vyčerpávající a děti daleko? Chcete znát své možnosti? Rádi pomůžeme: str. A Doma...24 Amélie, o.s...24 APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelská služba...26 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Clementia, o.p.s...31 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Domov pro seniory Malešice...33 Domov pro seniory Zahradní Město...34 Domov Sue Ryder, o. p. s...34 Dům Naděje Praha - Záběhlice azylový dům...35 Elpida plus, o.p.s...36 Gaudia proti rakovině...38 Hewer občanské sdružení...39 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Nadační fond Firm4y Senior...44 Občanské sdružení SEPPIA...44 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením...45 Point 50+, o.p.s...45 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha Vršovice...49 Senior Help aktivně strávený čas seniorů...49 Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha...52 YWCA v České republice...55 Židovská obec v Praze: DSP Hagibor...55 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

19 Zdravotní postižení Zdravotní postižení může být různé - tělesné, mentální, smyslové, duševní. Může se týkat Vás, Vašich dětí nebo Vašich blízkých. Situací, které řešíte, je nekonečně mnoho. Obraťte se na nás, poradíme, případně doporučíme, kdo jiný Vám může pomoci. Vždy lze najít důstojné řešení, které bude vycházet z toho, co si přejete: str. A Doma...24 Amélie, o.s...24 APLA Praha, střední Čechy, o. s...25 APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelská služba...26 Asistence, o.s...27 Asociace Parkinson-Help, o.s. (APH o.s)...27 Centrum Paraple, o.p.s...28 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Česká unie neslyšících Centrum sociálních služeb, oblastní organizace Praha...31 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze Fokus Praha, o.s...37 Fosa, o.p.s...37 Gaudia proti rakovině...38 Hewer občanské sdružení...39 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Kolumbus, o.s...41 LYMFOM HELP, o.s...42 Máme otevřeno?, o.s...43 Nadační fond Firm4y Senior...44 Občanské sdružení SEPPIA...44 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením...45 Point 50+, o.p.s...45 Raná péče EDA o.p.s...47 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)...50 Společnost DICRE o.s...50 Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením...51 Společnost E / Czech Epilepsy Association, o.s...51 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Obvodní organizace Praha Sympathea, o.p.s. organizace rodičů a příbuzných duševně nemocných...53 Tyfloservis, o.p.s...54 WS Handicap, s.r.o...54 Židovská obec v Praze: DSP Hagibor...55 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

20 Ztráta zaměstnání Přišli jste nečekaně o práci? Už několik týdnů, měsíců se snažíte najít bezúspěšně práci? Začínáte se cítit izolovaní, méněcenní, převládá ve Vás pocit Práci již nikdy nenajdu? Nevzdávejte to, obraťte se na nás a budeme hledat řešení společně? str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Armáda spásy - Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše...26 Asistence, o.s...27 Centrum sociálních služeb Praha...30 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Elio, o.s...36 Fosa, o.p.s...37 Gaudia proti rakovině...38 Kolumbus, o.s...41 Point 50+, o.p.s...45 Proxima Sociale, o.s...46 WS Handicap, s.r.o...54 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ Fotogalerie....... 2 Obsah..... 3 Vznik katalogu, členění...... 4 Úvodem... 5 První část - všeobecné informace o sociálních službách. 6 Slovníček dále použitých pojmů....

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více