Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol"

Transkript

1 Bydlení Rodina s dětmi Děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Stáří Katalog sociálních a návazných služeb 2012 / 2013 Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání poskytovaných na území MČ Praha 10 Dobrovolnictví

2

3 Vážení spoluobčané, do nepříznivé či svízelné životní situace se bez vlastního zavinění může dostat úplně každý z nás. Úlohou vyspělé společnosti je přitom takovému člověku pomoci, aby se se svým problémem co možná nejlépe vyrovnal. O to se v sociální oblasti snaží i městská část Praha 10, která v řadě oblastí prakticky nadstandardně supluje úlohu dalších státních institucí. V této oblasti se stále rozšiřuje nejen naše nabídka, ale i nabídka dalších poskytovatelů a dalších služeb. Proto jsme pro Vás připravili další edici katalogu sociálních a návazných služeb poskytovaných na území naší městské části. I letos je posláním tohoto dokumentu být praktickým pomocníkem v náročných životních situacích. Podle toho je i katalog členěn. K lepší orientaci a za účelem zkvalitnění publikovaných informací jsme oproti loňskému roku provedli několik změn. Patrně tou nejvýznamnější je zohlednění problematiky rizikového chování dětí a mládeže. Proto v tomto katalogu najdete rozšířený seznam poskytovatelů těchto specifických služeb. Oproti předchozím vydáním došlo také k rozdělení životní situace Rodina s dětmi, děti a mládež na dvě samostatné skupiny. Za další velký přínos považujeme i skutečnost, že se tento katalog obohatil o dalších 15 spolupracujících organizací, jejichž posláním je přispět v případě potřeby Vám, občanům, radou nebo pomocí. Zároveň Vám opětovně nabízíme možnost aktivně se zapojit i do procesu plánování sociálních a návazných služeb, který na naší městské části probíhá. Bližší informace naleznete na internetových stránkách odboru sociálního. Doporučujeme Vám též navštívit nové stránky které praktickým a přehledným způsobem shrnují aktivity, nabízené v sociální a zdravotní oblasti přímo Prahou 10 a jejími organizacemi. S přáním pevného zdraví a všeho dobrého, Ing. Milan Richter, starosta 3

4 Představení činnosti sociálního odboru ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68, Praha 10 Vedoucí odboru Mgr. Alice Košťálová budova A, 1. patro, kancelář A107 telefon: fax: asistentka vedoucí sociálního odboru Barbora Košťanová budova A, 1. patro, kancelář A105 telefon: fax: Oddělení sekretariátu a samosprávných projektů Zajišťuje informování veřejnosti o činnosti a o projektech sociálního odboru. Zabezpečuje administrativní a organizační práce sekretariátu sociálního odboru. vedoucí oddělení: Mgr. Monika Srncová budova A, 1. patro, kancelář A106 telefon: Oddělení sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství a k upevňování rodinných vztahů. Součástí činnosti oddělení je i sociálně-právní ochrana dětí. vedoucí oddělení: Bc. Pavel Petřík budova A, I. patro, kancelář A104 telefon: fax: Oddělení zřízených organizací a zdravotnictví Zajišťuje organizační a koordinační činnosti zřízených organizací na úseku sociální péče a zdravotnictví. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti agendy žádostí o přidělení bytů v domě s byty zvláštního určení. vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Jan Jeglík budova A, I. patro, kancelář A108b telefon: Oddělení sociální prevence Komplexně řeší problematiku prevence nežádoucích sociálních jevů na území městské části Praha 10 a ve spolupráci s příslušnými orgány utváří podmínky nezbytné pro tvorbu a realizaci specificky zaměřených a vnitřně provázaných preventivních programů MČ Praha 10. Kurátoři pro mládež pracují s rodinami a dětmi. Sociální kurátoři pro do- 4

5 spělé poskytují potřebnou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. vedoucí oddělení, protidrogový koordinátor: Mgr. Blanka Boháčková budova B, I. patro, kancelář B123 telefon: Oddělení sociální práce Poskytuje občanům poradenskou činnost při řešení jejich sociálních problémů. Zprostředkovává potřebnou sociální a návaznou službu a pomáhá osobám ohroženým sociálním vyloučením v zapojení se do běžného života. Zajišťuje vydávání parkovacích průkazů vozidel přepravujících osoby s těžkým zdravotním postižením. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby. vedoucí oddělení, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb: Bc. Linda Zákorová budova B, I. patro, kancelář B128 telefon: Projekty MČ Praha 10 v sociální a zdravotní oblasti Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci se sídlem Sámova 7, Praha 10 (dále jen CSOP) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 10. Hlavním posláním a účelem zřízení je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Sociální služby jsou poskytovány formou pobytovou, ambulantní i terénní. CSOP tak nabízí v MČ Praha 10 zejména seniorům a jejich rodinám pomoc při vytváření důstojných podmínek pro život v jejich přirozeném prostředí a pomáhá jim překonávat osamění. CSOP zejména poskytuje Pečovatelskou službu, Domácí zdravotní péči, Dobrovolnickou službu. Zajišťuje provoz Domu s byty zvláštního určení v Sámově ulici (145 bytů) a 2 Domovů pro seniory (v ulici Zvonková a v ulici U Vršovického nádraží) a Domova se zvláštním režimem ve Zvonkové ulici. Seniorům jsou k dispozici 2 dietní jídelny, 4 kluby seniorů, 2 střediska osobní hygieny, 2 prádelny a půjčovna kompenzačních pomůcek. CSOP mimo jiné provozuje Středisko služeb pro děti a rodiče. Azylový dům pro matky s dětmi Toto zařízení poskytuje účinnou pomoc matkám a dětem, které se nacházejí v těžké sociální nebo životní situaci, kterou nemohou řešit samy. V Azylovém domě je poskytována pobytová sociální služba matkám z Prahy 10, z dalších městských částí hl. m. Prahy, ale také z celé ČR a ostatních členských zemí EU. Podmínkou poskytování sociální služby v zařízení je snaha 5

6 matek řešit svoji nepříznivou situaci, dodržování domovního řádu a úhrada za pobyt. Těžiště celého projektu spočívá ve spolupráci MČ Praha 10 a Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., které provoz Azylového domu zajišťuje. Obě instituce usilují tímto projektem o vytvoření klidového zázemí a podpory pro matky s dětmi v krizové nebo náročné životní situaci, která ohrožuje fungování rodiny. V Azylovém domě je pro žadatelky k dispozici devět ubytovacích jednotek určených k překlenutí krizového období. Délka pobytu je obvykle jeden až šest měsíců, ve výjimečných a odůvodněných případech až dvanáct měsíců. Celý objekt je nepřetržitě střežen ostrahou. Kontaktní osoba, která eviduje a shromažďuje žádosti o pobyt: Bc. Zuzana Stupáková budova B, I. patro, kancelář B125 telefon: Studentský dům Záběhlická Dalším projektem Městské části Praha 10 směřujícím do sociální oblasti je Studentský dům Záběhlická. Jedná se o nabídku pomoci dětem, které odcházejí z dětského domova nebo obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí (pěstounskou nebo poručenskou péčí). Cílem projektu je umožnit těmto mladým lidem vysokoškolské studium. Lze předpokládat, že většina z nich nemá za běžných podmínek možnost získat vysokoškolské vzdělání, a to zejména z důvodu nedostatečného rodinného zázemí a z důvodů finančních. S ohledem na často složitou situaci těchto mladých lidí jim nabízí naše městská část možnost vysokoškolského studia na Vysoké škole finančně správní o.p.s., která má své sídlo na Praze 10. Studium městská část těmto studentům financuje a zároveň jim zajišťuje bydlení ve Studentském domě Záběhlická, který byl za tímto účelem zrekonstruován. Projektem získávají studenti příležitost posilovat svoji samostatnost, rozvíjet své schopnosti a podporu v za- 6

7 čleňování do běžného každodenního života. V objektu Studentského domu je studentům poskytováno nejen ubytování (kapacita zařízení je 36 míst), ale i další doprovodné služby. Pracovníci Studentského domu připravují studenty na samostatný život. Tito pracovníci současně aktivně spolupracují se zaměstnanci vysoké školy při řešení konkrétních problémů studentů, při vyhodnocování jejich úspěšnosti a na motivaci k dalšímu studiu. Projekt realizuje Městská část Praha 10, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Vysoká škola finanční a správní o.p.s. Z prostředků městské části mají studenti hrazeno školné i ubytování a získávají každoročně příspěvek na zakoupení učebních pomůcek. Na Vysoké škole finanční a správní o.p.s. mají studenti možnost požádat při splnění podmínek o prospěchové a sociální stipendium. V případě úspěšného ukončení bakalářského studia se bude Městská část Praha 10 snažit nabídnout studentům pracovní uplatnění v rámci Úřadu městské části, případně v jí zřizovaných organizacích. První studenti byli do projektu přijati pro akademický rok 2008/2009. Projekt má již také výsledky, kdy v roce 2011 ukončil úspěšně studium jeden student a v roce 2012 absolvovalo úspěšně 5 studentů. Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice (LDN) 1. prosince 2008 zahájila Léčebna Vršovice provoz v nově zrekonstruovaných prostorách. Obnova a vybavení byly hrazeny z prostředků městské části Praha 10. Kromě dlouhodobé ošetřovatelské péče o chronicky nemocné pacienty nabízí také rehabilitace zaměřené na včasnou mobilizaci a aktivizaci pacientů s kardiovaskulárními onemocněními nebo po úrazech či operacích. Léčebna Vršovice je v současné době jednou z nejmodernějších v Praze. Kaž dé oddělení je vybaveno hygienickými, rehabilitačními i manipulačními pomůckami pojízdnými vanami, hygienickými sprchovacími křesly, zvedáky, stavěcími pomůckami. Součástí je ultrazvukový diagnostický přístroj pro celkové vyšetření i EKG přístroje, vše s možností napojení na počítačovou síť a ukládáním výsledků přímo do digitálního chorobopisu pacienta. Vršovická léčebna po úpravě spektra poskytovaných služeb nabízí v současné době celkem 49 standardních lů- 7

8 žek a 40 lůžek s nadstandardním vybavením, kde mají pacienti k dispozici vlastní sociální zázemí, televizi a ledničku. CENÍK NADSTANDARD 1 den 30 dnů 2-lůžkový pokoj 600,- Kč ,- Kč 1-lůžkový pokoj 800,- Kč ,- Kč STANDARD 1 den 30 dnů Standardní pokoj 200,- Kč 6 000,- Kč Od jsou v přízemí a suterénu léčebny v provozu ambulance specialistů v oborech: vnitřní lékařství, kardiologie, FBLR, chirurgie, urologie, gynekologie, psychiatrie, fyzioterapie a léčebná rehabilitace. Ambulance jsou vybaveny novým technickým zařízením na špičkové úrovni. Ke zvýšení kvality a efektivity poskytovaných služeb odborných ambulancí bylo zřízeno i radiodiagnostické oddělení. Od byl ve 3. patře objektu léčebny zahájen provoz samostatného oddělení následné rehabilitační péče s 20 lůžky. Vše provozuje Vršovická zdravotní a.s. Dům zubní péče o dítě a rodinu Toto zdravotnické zařízení začalo fungovat od 4. září Je určeno především dětským pacientům. V objektu jsou čtyři zubní ordinace, které mj. poskytují stomatologickou pohotovost dětským pacientům. Dům zubní péče o dítě a rodinu vznikl za významné podpory Městské části Praha 10 v budově bývalé lékařské pohotovosti v ulici Nad Olšinami poblíž stanice metra Strašnická. Nachází se zde moderně vybavené zdravotnické zařízení s přívětivým prostředím pro malé děti. MČ Praha 10 významně přispěla na opravu budovy. Od je v tomto zdravotnickém zařízení provozována dětská zubní pohotovost, která je plně hrazena z finančních prostředků Městské části Praha 10. Rodiče však hradí dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, regulační poplatky za poskytnutou péči v rámci lékařské pohotovosti. Tato pohotovost je určena pro dětské pacienty do 18 let. Toto zdravotnické zařízení též poskytuje preventivní programy zaměřené na děti předškolního věku a žáky 1. tříd. Pojízdný úřad V rámci standardizace poskytovaných služeb ve veřejné správě a přiblížení se občanům Prahy 10, jako jedna z prvních v ČR, zřídila městská část službu tzv. Pojízdného úřadu. Služba je určena především občanům nad 80 let věku. V rámci této služby navštíví úředník občana v místě jeho bydliště a občan v pohodlí svého domova si může vyřídit běžné agendy Auto, které přijede až k Vám: 8

9 (např. žádost o vyřízení občanského průkazu, výpis z rejstříku trestů apod.). Více informací Vám sdělí: odbor občanskoprávní: - ověřování - tel.: občanské průkazy - tel.: odbor školství: CzechPoint: - tel.: odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje tel.: Veřejná služba Od roku 2009 Městská část Praha 10 zajišťovala v souvislosti s výkonem agendy pomoci v hmotné nouzi výkon veřejné služby. Práce vykonávané v rámci veřejné služby pomáhají obcím a dalším subjektům se zlepšováním životního prostředí, sociální a zdravotní péče, s udržováním čistoty ulic a dalších veřejných prostranství, v oblasti kulturního a sportovního rozvoje. Jedná se výhradně o práce ve veřejném zájmu. S přechodem agendy dávek pomoci v hmotné nouzi na Úřad práce ČR byl Městskou částí Praha 10 výkon veřejné služby od ukončen. Nově Městská část Praha 10 uzavřela smlouvu s Úřadem práce ČR o organizaci a výkonu veřejné služby od Veřejnou službu vykonávají zdarma osoby, které jsou déle než rok nebo opakovaně v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce. Více informací k problematice veřejné služby získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální prevence - telefonní číslo Příspěvek na osobní asistenci pro děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením. Tento příspěvek je určen dětem, které mají trvalé bydliště v naší městské části, mají přiznány mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) a plní povinnou školní docházku denní formou. Příspěvek je poskytován vždy za každé školní pololetí. Výše příspěvku činí za jedno pololetí ,- Kč v případě, že dítě dochází do běžné školy a 9 000,- Kč v případě docházky do školy speciální. Příjemce příspěvku je rodič dítěte nebo jiný zákonný zástupce. Takto vyplacený finanční příspěvek je určen na zajištění osobní asistence, kterou dítě potřebuje v souvislosti se školní docházkou (např. v době vyučování, přestávek, dopravě do a ze školy). Osobní asistenci mohou zajišťovat sami rodiče, mohou také využívat pomoci poskytovatelů sociálních služeb. Pro poskytnutí příspěvku schválila RMČ Praha 10 zásady v říjnu 2004 usnesením č Poprvé byl příspěvek poskytnut za první pololetí školního roku 2004/2005. Celkem bylo podpořeno 461 dětí za celkovou částku cca korun. Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální prevence - tet Nové aktivity pro seniory Péče o seniory je jednou z priorit Městské části Praha 10. V roce 2012 se v kalendáři akcí organizovaných pro seniory v sociální a zdravotní oblasti 9

10 objevily některé nové aktivity, jako dvě přednášky se zdravotní problematikou, kurz trénování paměti či lekce oblíbeného Nordic Walking. Pro velký zájem o akce tohoto typu jsou pro podzimní měsíce 2012 připravena další pokračování trénování paměti a Nordic Walking. Všechny akce jsou pro seniory z Prahy 10 zdarma. Vzhledem k tomu, že smyslem popsaných aktivit je mimo jiné minimalizace společenského vyloučení a osamělosti seniorů, plánuje Městská část Praha 10 uspořádat podobné akce i v roce Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální práce telefon Do práce po rodičovské dovolené s Desítkou Městská část Praha 10 realizovala od 1. února 2010 do v rámci evropského Operačního programu Praha Adaptabilita projekt s názvem Do práce po rodičovské dovolené s Desítkou. Tento projekt, který byl určený rodičům na rodičovské dovolené a rodičům, kteří jsou krátce po jejím skončení registrováni na Úřadu práce, byl co do počtu úspěšně podpořených osob velmi efektivní. Vzhledem k této skutečnosti připravila radnice pro rodiče vzdělávací kurzy, které na ukončený projekt volně navazují. Vzdělávací aktivity jsou plně hrazeny z prostředků MČ Praha 10, účast ve vzdělávacích kurzech je tak pro rodiče bezplatná. Rodičům je po dobu jejich účasti na výuce nabízena doprovodná služba hlídání dětí (ve věkovém rozmezí 1,5-3 roky) v dětské herně, která se nachází přímo v místě konání vzdělávacích aktivit. Kapacita kurzů je omezená. V průběhu roku bude rodičům nabídnuta možnost absolvování rekvalifikačního kurzu (dle individuální volby rodičů) za zvýhodněných finančních podmínek. Doprava občanů Městská část Praha 10 poskytuje bezplatnou službu dopravy zdravotně znevýhodněných osob z městské části Praha 10. Službu zajišťují tři mikrobusy, z toho dva vozy jsou vybaveny výsuvnou plošinou pro nástup osob na vozíku. Doprava je poskytována na území m. č. Praha 10, a jí přilehlých lokalitách. Služba je určená zejména držitelům průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10, kteří mají potíže se svou mobilitou. Usnadňuje jim návštěvu lékaře, lékařské rehabilitace, školy, zaměstnání nebo ÚMČ Praha

11 Služba zahrnuje jednorázovou službu přepravy (tj. neobsahuje doprovod od vozu na místo určení, donášku, čekání na zpětný odvoz apod.). Služba zahrnuje asistenci při nástupu do vozu a výstupu z něj. Službu je možné využít v aktuálně zveřejněných (a v okamžiku objednávky volných) časových termínech, a to každý všední den od 7:00 hod do 15:30 hod. Volné termíny na následující týden naleznete každý poslední pracovní den v týdnu na Projekty MČ Aktuální akce Doprava občanů. Zcela aktuální (v průběhu týdne) volné termíny Vám ochotně sdělí koordinátorka služby dopravy každý všední den od 7:30 hod do 15:00 hod na telefonním čísle: Prevence nežádoucích sociálních jevů Městská část Praha 10 se dlouhodobě zaměřuje na prevenci nežádoucích sociálních jevů, a to mimo jiné aktivitami v oblasti protidrogové prevence, prevence rizikového chování dětí a mládeže, prevence kriminality a prevence důsledků sociálního vyloučení. V rámci protidrogové prevence zajistila Městská část Praha 10 nový terénní program pro uživatele návykových látek. Tento program mírní škody, které závislost na návykových látkách způsobuje jak uživatelům samotným, tak jejich okolí. Smyslem programu je poskytovat sociální poradenství, motivovat uživatele k pozitivním změnám v životním stylu a předcházet zdravotním komplikacím uživatelů návykových látek. Program ve svém důsledku chrání veřejnost před šířením infekčních chorob a před drobnou pouliční kriminalitou, které jsou s užíváním návykových látek spojeny. Městská část v protidrogové prevenci podporuje také programy zaměřené na děti školního věku. Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10 oddělení sociální prevence Mgr. Blanka Boháčková, koordinátor protidrogové politiky MČ Praha 10, telefon S cílem vytvořit podmínky pro smysluplnou, účinnou a efektivní prevenci rizikového chování dětí a mládeže nechala Městská část Praha 10 v letech 2011 a 2012 zpracovat analýzu trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže na území Prahy 10. Analýza byla zpracována na základě terénního šetření přímo v ulicích Prahy 10. Na základě výsledků analýzy je připravován terénní program pro tuto cílovou skupinu. Pracovníci terénního programu budou pravidelně vyhledávat děti a mládež s rizikovým způsobem chování na ulicích, v parcích apod., pracovat s nimi a motivovat je ke změně životního stylu a náhledu na životní hodnoty. Cílem práce v terénu je předcházení rizikového chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě (prevence kriminality, užívání návykových látek aj.). Pro 12 dětí, které se snaží změnit svůj problematický životní styl, připravila na podzim 2012 Městská část Praha 10 týdenní resocializační pobyt. Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální prevence telefonní číslo Základním nástrojem prevence kriminality je zprostředkování informací o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech ochrany před ní. Cílem je zvyšování motivace k aktivnímu přístupu k zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku. V roce

12 Městská část Praha 10 připravila semináře s tématikou obrany spotřebitelů, pořádala kurzy sebeobrany pro ženy, dívky a seniory, zajistila cyklus tématicky pestrých seminářů pro občany v seniorském věku s názvem Senior akademie Bližší informace naleznete na Městská část Bezpečnost Prevence kriminality. Za důležitou oblast prevence považuje městská část i prevenci sociálního vyloučení. Součástí tohoto tématu je i problematika bezdomovectví. Smyslem aktivit v této oblasti je minimální pomoc osobám sociálně vyloučeným, a tím i ochrana veřejnosti před sociálně patologickými jevy, které jsou s bezdomovectvím spojeny (např. drobná kriminalita, veřejné požívání alkoholu, slovní agrese, žebrání). Součástí prevence je i spolupráce s Městskou policií. Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální prevence telefonní číslo Veletrh sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 se snaží zabezpečit pro své občany co nejucelenější informace o nabídce sociálních a návazných služeb. Další aktivitou, která by k tomuto cíli měla přispět, je veletrh sociálních a návazných služeb, v jehož rámci představují svoji činnost jednotliví poskytovatelé sociálních a návazných služeb. Doufáme, že premiérový ročník 2012 je počátkem nové tradice v kalendáři akcí naší městské části. Více informací získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10 Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb telefon Setkávání s občany Prahy 10 a s poskytovateli sociálních a návazných služeb Názory občanů na sociální a návazné služby jsou pro Městkou část Praha 10 jedním z nejdůležitějších podkladů pro tvorbu sociální politiky. Městská část Praha 10 potřebuje také znát problémy, se kterými se občané v sociální oblasti běžně setkávají. Proto od roku 2004 realizuje tzv. proces komunitního plánování sociálních služeb. V rámci tohoto plánování se pravidelně scházejí občané Prahy 10, poskytovatelé sociálních a návazných služeb a zástupci Městské části Praha 10 na schůzkách pracovních skupin. Čtyři pracovní skupiny pomáhají řešit sociální problémy v těchto oblastech: senioři; rodina, děti a mládež; osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Více informací o procesu plánování sociálních a návazných služeb a též o možnosti osobně se zapojit získáte na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10 Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb telefonní číslo

13 1. Přehled poskytovatelů dle cílových skupin Životní situace, ve kterých se můžete nacházet a kdo Vám s nimi může pomoci: Bydlení Nevíte kudy kam a řešíte problémy s bydlením? Přišli jste o byt nebo dům, nemáte z čeho platit nájem? A nabalují se další problémy? Bezplatně a ochotně Vám pomůže nebo poradí: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Armáda spásy - Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše...26 Asistence, o.s...27 Centrum Sámovka O.S. Vhled...29 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Dům Naděje Praha-Vršovice azylový dům...35 Dům Naděje Praha - Záběhlice azylový dům...35 Gaudia proti rakovině...38 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Kolumbus, o.s...41 Nadace BONA...43 Proxima Sociale, o.s...46 Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením...51 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Rodina s dětmi Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v situaci, kterou neumíte vyřešit? Máte pocit, že bez cizí pomoci nedokážete překonat těžké období? Řešíte problémy se svými malými či dospívajícími dětmi a už si nevíte rady? Pomoci Vám můžeme my nebo Vám poradíme kam jinam se obrátit: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Centrum pro rodinu Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s...28 Centrum sociálních služeb Praha...30 Člověk člověku, o.s. Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů...32 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze

14 Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze Elio, o.s...36 HESTIA, o.s...38 HoSt Home-Start Česká republika...39 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Klub K Lačhe Čhave o.s...41 Lata Programy pro ohroženou mládež, o.s...42 Nadační fond Firm4y Senior...44 Občanské sdružení SEPPIA...44 Proxima Sociale, o.s...46 Raná péče EDA o.p.s...47 Rodinné centrum Jablíčkov, Mateřské a otcovské centrum pohody...48 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha Vršovice...49 Společnost E / Czech Epilepsy Association, o.s...51 Středisko služeb pro děti a rodiče - Jesle Jakutská...52 YWCA v České republice...55 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Děti a mládež Máš starosti a nevíš si s nimi rady? Za rodiči s nimi jít nemůžeš nebo nechceš? Rodiče na tebe nemají čas, někdo ti ubližuje, jednoduše potřebuješ pomoc nebo si jen popovídat? Přijď za námi,něco vymyslíme: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Centrum pro rodinu Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s...28 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Člověk člověku, o.s. Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů...32 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze Elio, o.s...36 HESTIA, o.s...38 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Lačhe Čhave o.s...41 Lata Programy pro ohroženou mládež, o.s...42 Nadační fond Firm4y Senior...44 Občanské sdružení SEPPIA...44 Proxima Sociale, o.s...46 Raná péče EDA o.p.s...47 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha Vršovice...49 Středisko služeb pro děti a rodiče - Jesle Jakutská...52 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

15 Dluhy Hrozí Vám exekuce, ztráta bydlení, nemůžete vystačit s rodinným rozpočtem nebo jen nedokážete hospodařit s penězi? Co vlastně budete dál dělat, jak se dostanete z bludného kruhu? Obraťte se na: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Elio, o.s...36 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Kolumbus, o.s...41 Proxima Sociale, o.s...46 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Domácí násilí Ubližuje Vám někdo? Máte pocit, že se někoho z Vašich blízkých týká domácí násilí? Nečekejte na zázrak, nevěřte, že se něco změní. Pokud jste se Vy nebo někdo, koho znáte, našel v některé z popsaných situací, vyhledejte pomoc. Můžete se obrátit na: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Centrum pro rodinu Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s...28 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Elio, o.s...36 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Kolumbus, o.s...41 Proxima Sociale, o.s...46 ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy...48 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

16 Drogy a alkohol Myslíte si, že Vaše dítě nebo blízká osoba užívá drogy? Experimentujete s drogami nebo je užíváte a uvažujete o změně nebo abstinenci? Máte problémy s alkoholem a chcete je řešit? str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Centrum pro rodinu Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s...28 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Elio, o.s...36 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Odchod z vězení a vazby Vracíte se z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby a nevíte, co vlastně budete dělat? Jak začít? Nemáte kde bydlet, nemáte zaměstnání nebo máte problémy s rodinou? Bezplatně a ochotně Vám pomůže: str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Armáda spásy - Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše...26 Centrum sociálních služeb Praha...30 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Dům Naděje Praha-Vršovice azylový dům...35 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Osamocení Trápíte se? Nemáte se komu svěřit? Nezoufejte, nejste na to sami! Obraťte se na: str. A Doma...24 Amélie, o.s...24 APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelská služba...26 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha

17 Clementia, o.p.s...31 Člověk člověku, o.s. Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů...32 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Domov Sue Ryder, o. p. s...34 Elio, o.s...36 Elpida plus, o.p.s...36 Gaudia proti rakovině...38 Hewer občanské sdružení...39 HoSt Home-Start Česká republika...39 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Klub K Kolumbus, o.s...41 Nadační fond Firm4y Senior...44 Občanské sdružení SEPPIA...44 Point 50+, o.p.s...45 Proxima Sociale, o.s...46 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha Vršovice...49 Senior Help aktivně strávený čas seniorů...49 Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha...52 YWCA v České republice...55 Židovská obec v Praze: KDP Ezra...56 Úmrtí Postihla Vás velmi bolestná a náhlá ztráta blízké osoby? Nevíte, co dělat a koho požádat o pomoc? Je důležité, aby člověk nebyl v obtížné životní situaci sám! Bezplatně a ochotně Vám pomůže a poradí: str. Amélie, o.s...24 APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelská služba...26 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Clementia, o.p.s...31 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Elpida plus, o.p.s...36 Gaudia proti rakovině...38 Hewer občanské sdružení...39 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Point 50+, o.p.s...45 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha Vršovice...49 Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha...52 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

18 Stáří Cítíte, že stáří se již dotklo i Vás, již nezvládáte to, co jste byli zvyklí zvládat? Pomohla by Vám pomoc někoho druhého? Rádi byste zůstali doma, ale jak to zařídit, když nákup je těžký, úklid vyčerpávající a děti daleko? Chcete znát své možnosti? Rádi pomůžeme: str. A Doma...24 Amélie, o.s...24 APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelská služba...26 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Clementia, o.p.s...31 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Domov pro seniory Malešice...33 Domov pro seniory Zahradní Město...34 Domov Sue Ryder, o. p. s...34 Dům Naděje Praha - Záběhlice azylový dům...35 Elpida plus, o.p.s...36 Gaudia proti rakovině...38 Hewer občanské sdružení...39 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Nadační fond Firm4y Senior...44 Občanské sdružení SEPPIA...44 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením...45 Point 50+, o.p.s...45 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha Vršovice...49 Senior Help aktivně strávený čas seniorů...49 Svaz důchodců ČR, městský výbor Praha...52 YWCA v České republice...55 Židovská obec v Praze: DSP Hagibor...55 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

19 Zdravotní postižení Zdravotní postižení může být různé - tělesné, mentální, smyslové, duševní. Může se týkat Vás, Vašich dětí nebo Vašich blízkých. Situací, které řešíte, je nekonečně mnoho. Obraťte se na nás, poradíme, případně doporučíme, kdo jiný Vám může pomoci. Vždy lze najít důstojné řešení, které bude vycházet z toho, co si přejete: str. A Doma...24 Amélie, o.s...24 APLA Praha, střední Čechy, o. s...25 APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelská služba...26 Asistence, o.s...27 Asociace Parkinson-Help, o.s. (APH o.s)...27 Centrum Paraple, o.p.s...28 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o...29 Centrum sociálních služeb Praha...30 Česká unie neslyšících Centrum sociálních služeb, oblastní organizace Praha...31 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze Fokus Praha, o.s...37 Fosa, o.p.s...37 Gaudia proti rakovině...38 Hewer občanské sdružení...39 Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s...40 Kolumbus, o.s...41 LYMFOM HELP, o.s...42 Máme otevřeno?, o.s...43 Nadační fond Firm4y Senior...44 Občanské sdružení SEPPIA...44 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením...45 Point 50+, o.p.s...45 Raná péče EDA o.p.s...47 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)...50 Společnost DICRE o.s...50 Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením...51 Společnost E / Czech Epilepsy Association, o.s...51 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Obvodní organizace Praha Sympathea, o.p.s. organizace rodičů a příbuzných duševně nemocných...53 Tyfloservis, o.p.s...54 WS Handicap, s.r.o...54 Židovská obec v Praze: DSP Hagibor...55 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

20 Ztráta zaměstnání Přišli jste nečekaně o práci? Už několik týdnů, měsíců se snažíte najít bezúspěšně práci? Začínáte se cítit izolovaní, méněcenní, převládá ve Vás pocit Práci již nikdy nenajdu? Nevzdávejte to, obraťte se na nás a budeme hledat řešení společně? str. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící), o.s...25 Armáda spásy - Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše...26 Asistence, o.s...27 Centrum sociálních služeb Praha...30 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze...32 Elio, o.s...36 Fosa, o.p.s...37 Gaudia proti rakovině...38 Kolumbus, o.s...41 Point 50+, o.p.s...45 Proxima Sociale, o.s...46 WS Handicap, s.r.o...54 Židovská obec v Praze: KDP Ezra

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Vý běrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. Svaz tělesně postižený ch v Č R,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Datum konání: 23. 9. 2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Jiřina Gürlichová, Point 50+ Eliška Fousková, Život

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

JE TŘEBA DAROVAT I KUS SRDCE

JE TŘEBA DAROVAT I KUS SRDCE Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NESTAČÍ JEN PODAT RUKU JE TŘEBA DAROVAT I KUS SRDCE Údaje platné ke dni 1. 2. 2014 CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Vyhodnocení plnění priorit

Vyhodnocení plnění priorit Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 za rok 2012 Odbor sociální ÚMČ Praha 10 2013-1 - Usnesením Rady městské části

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska Město nám. T.G. Masaryka 32 264 80 S E D L Č A N Y IČO: 243272, DIČ CZ00243272, tel.:318 822 742, fax:318 875 666 Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více