FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová"

Transkript

1 FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006

2

3

4 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism jeho fungování a jeho historii. Práce je zamena na oblast marketingových komunikací v nekomerní sfée se zamením na získávání financí. Pro analýzu byla vybrána konkrétní nestátní nezisková organizace a to stedisko CESTA Diakonie eskobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, poskytující služby dtem s tžší formou mentálního a kombinovaného postižení. Práce analyzuje pínos fundraisera pro organizaci. Klíová slova: Neziskový sektor, nezisková organizace, nestátní neziskový sektor, nestátní nezisková organizace, marketing, marketing neziskového sektoru, marketingový mix neziskových organizací, fundraising, public relations, filantropie, sponzoring ABSTRACT The subject of this Bachelor Graduation Thesis is to define the non-profit sector in the Czech Republic, areas of its influence, the mechanisms of its functioning a its history. The Thesis is focused on the area of marketing communications in the non-commercial field with the emphasis on fundraising. For the purpose of this analysis, a specific nongovernmental, nonprofit agency has been chosen the Diaconical Center Cesta (The Pathway), which serves seriously mentally and physically handicapped children. It is operated by the Moravian Evangelical Church in Uherské Hradišt. This Thesis attempts a complex analysis of the contribution of the Fundraiser to the Organisation. Keywords: The nonprofit sector, nonprofit organisation, non-governmental nonprofit sector, nongovernmental nonprofit organization,marketing, nonprofit sector marketing, nonprofit organization marketing mix, fundraising, public relations, philanthropy, sponsoring.

5 Za odborné vedení, trplivost, cenné rady a pipomínky pi psaní této bakaláské práce dkuji paní PaeDr. Marcele Göttlichové. Rovnž dkuji fundraiserce stediska Zuzan Hoffmanové za laskavé poskytnutí podklad k této práci.

6 Prohlašuji, že bakaláskou práci na téma Fundraising stediska Cesta Diakonie CE jsem vypracovala samostatn a použitou literaturu jsem citovala. V Uherském Hradišti dne 24. dubna 2006 Alena Unzeitigová

7 OBSAH ÚVOD...10 I TEORETICKÁ ÁST DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU CÍLE METODOLOGIE HYPOTÉZY LENNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ NEZISKOVÝ NETRŽNÍ SEKTOR NEZISKOVÝ SOUKROMÝ SEKTOR Urující rysy organizací tetího, neziskového sektoru MARKETING DEFINICE MARKETINGU MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Mezi hlavní úkoly marketingu neziskových organizací patí: Trh neziskových organizací Marketingový mix ve neziskové organizaci Produkt Marketingová komunikace SPONZORING Definice sponzorství Cíl sponzorství Mecenášství FIREMNÍ FILANTROPIE FUNDRAISING VÝZNAM FUNDRAISINGU Problémy fundraisingu Hlavní zásady fundraisingu Dovednosti potebné ve fundraisingu Personální zajištní fundraisingu Kdy zamstnat fundraisera FUNDRAISINGOVÁ STRATEGIE Testování, vyhodnocování a kontrola TYPY ZDROJ Státní prostedky a píspvky samosprávy Píspvky nadací a nadaních fond Jednotlivci Firmy Zdroje z vlastní innosti EU fondy...37

8 5 TECHNIKY FUNDRAISINGU DIRECT MAIL SBÍRKY BENEFINÍ AKCE OSOBNÍ ŽÁDOST...39 II 5.5 ŽÁDOST O GRANT Výbr cíle Úelné vynakládání finanních prostedk Zpráva o hospodaení...41 PRAKTICKÁ ÁST DIAKONIE ESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ ORGANIZANÍ LENNÍ Stediska Diakonie CE Financování Diakonie CE STEDISKO CESTA V UHERSKÉM HRADIŠTI Sídlo stediska Cesta Poslání Cíle Struktura stediska Nápl práce denního stacionáe FUNDRAISING STEDISKA CESTA DOSAVADNÍ PORTFOLIO FUNDRAISINGOVÝCH AKTIVIT Státní prostedky a píspvky samosprávy Píspvky nadací a nadaních fond Dary individuálních dárc Prostedky firem Zdroje z vlastní innosti...49 Poplatky a píspvky za služby...49 Píjmy z prodeje a inností organizace Využívané techniky fundraisingu NOV ROZŠÍENÉ PORTFOLIO FUNDRAISINGOVÝCH AKTIVIT Státní prostedky a píspvky samosprávy Píspvky nadací a nadaních fond Dary individuálních dárc Prostedky firem...52 Fundraising od firem...52 Spolupráce s TESCO STORE...52 Plnní formou poskytnutí služeb nebo materiálu Zdroje z vlastní innosti...53 Poplatky a píspvky za poskytované služby...53 Prodej výrobk klient stediska na vánoním jarmarku...53 Prodej pívsk s logem stediska CESTA...53 Pronájem prostor Benefiní akce...54

9 Sportovní event akce...54 Aukce ve spolupráci s celebrityshop.cz Veejné sbírky...55 Vánoní sbírka...56 Sbírkové konto Využívané techniky fundraisingu SROVNÁNÍ STAVU FUNDRAISINGU STEDISKA CESTA PED A PO NÁSTUPU FUNDRAISERA Státní prostedky a píspvky samosprávy Píspvky nadací a nadaních fond, granty Dary individuálních dárc Prostedky firem Zdroje z vlastní innosti Veejné sbírky Využívané techniky fundraisingu SHRNUTÍ A ZÁVRY...62 ZÁVR...65 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...66 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...68 SEZNAM OBRÁZK...69 SEZNAM TABULEK...70 SEZNAM PÍLOH...71

10 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 10 ÚVOD Téma bakaláské práce jsem si vybrala z prostedí nekomerních marketingových komunikací, kde jsem se zamila konkrétn na oblast fundraisingu. Tato problematika m zajímá, nebo celý život v neziskovém sektoru pracuji a pomáhám jako dobrovolník v charitativní organizaci. Vím tedy, jak je otázka dostatených finanních prostedk na pokrytí poteb a fungování neziskové organizace dležitá. Za subjekt jsem si zvolila jedno ze stedisek Diakonie eskobratrské církve evangelické. Diakonie je kesanská charitativní organizace, jejímž posláním je služba a pomoc lovku v nouzi. Služba starým lidem, dlouhodob nemocným a lidem s postižením, kteí se neobejdou bez pomoci druhých. Stedisko CESTA v Uherském Hradišti je práv takovým zaízením, poskytujícím denní péi dtem s tžší formou mentálního a kombinovaného postižení. CESTA je samostatnou organizaní jednotkou s vlastní právní subjektivitou v ele s editelem a pedstavenstvem. Krom dotací z krajského úadu je nuceno si finanní prostedky na provoz obstarávat jednak vlastní inností, dále pak práv fundraisingem. Fundraising je v naší posttotalitní pítomnosti staronovou technikou. Zkušenosti jsou tedy erpány pevážn ze zahraniních zdroj, pedevším ze Spojených stát amerických, kde má fundraising dlouhou tradici. Metody a techniky jsou pak pizpsobovány eským pomrm. Dá se však íci, že za onch patnáct let se už i u nás tato innost vyprofilovala a nezaostává za svtovým standardem. V malých neziskových organizacích je problém fundraisingu zetelnjší, protože se zde vtšinou nevnují této innosti profesionálové, ale vtšinou se jedná pouze o samotné leny organizace, kteí si ani neuvdomují, že njaké fundraisingové aktivity podnikají. Pokud vbec práci fundraisera neziskové organizace pipouštjí, tak v externí form. Proto mne velmi zaujalo, že práv ve stedisku CESTA se nebáli vydat se na neznámou pdu, když se rozhodli zamstnat fundraisera na plný úvazek s tím, že chtjí tuto možnost vyzkoušet. Bakaláskou práci jsem proto zamila na oblast získávání financí formou fundraisingu práv ve stedisku CESTA s pesvdením, že práce fundraisera znamená pro stedisko velký pínos v celé oblasti marketingových komunikací, zejména v oblasti public relations.

11 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 11 I. TEORETICKÁ ÁST

12 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 12 1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU 1.1 Cíle Hlavním cílem bakaláské práce je zmapování innosti vybraného neziskového subjektu v oblasti marketingových komunikaci se zamením na fundraising a provedení analýzy souasné i minulé situace v této oblasti a jejich srovnání z hlediska množství používaných metod, zacílení a efektivnosti. Vtšinou se malé neziskové organizace domnívají, že si nemohou dovolit fundraisera zamstnávat. Mým cílem je zjistit, zdali jsou pínosy práce fundraisera v tomto konkrétním pípad významné, i nikoliv. 1.2 Metodologie Analytická ást bude v pímé návaznosti na ást teoretickou, která se na základ odborné literatury zamuje na problematiku neziskového sektoru, zejména pak na oblast fundraisingu. Pro srovnání stavu fundraisingu stediska CESTA ped a po nástupu profesionálního fundraisera bude použito sekundárních dat z interních zdroj subjektu. Pro zjištní stavu povdomí o organizaci ve veejnosti potom marketingového výzkumu, konkrétn sondy, jejíž vyhodnocení urí, zdali se povdomí o organizaci ve veejnosti zvýšilo i nikoliv. Tento výzkum bude realizován formou osobního dotazování na vzorku respondent, vybraných prostým náhodným výbrem. Vzorek bude ítat 100 osob. Výsledky pak poslouží ke srovnání s díve provedeným przkumem, což umožní potvrzení nebo vyvrácení nastavených hypotéz. Souasn také ukáže pípadnou nezbytnost role fundraisera i v menších neziskových organizacích. 1.3 Hypotézy Na základ získaných teoretických poznatk jsou stanoveny následující hypotézy: 1. Po nástupu fundraisera do funkce došlo ke stoupající tendenci v použitých metodách fundraisingu. 2. Rozšíilo se spektrum cílových skupin pro fundraising. 3. Jsou využívány všechny dostupné prostedky a metody pro fundraising.

13 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Aktivity fundraisera se projevují jak v oblasti získávání finanních prostedk, tak i v oblasti public relations. 5. Pro organizaci je pínosem, aby se o fundraising staral profesionální fundraiser.

14 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 14 2 LENNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Pro lenní národního hospodáství se používají rzná kritéria ve vztahu k zadání, pro které má dané lenní sloužit. Podle kritéria financování provozu a rozvoje leníme národní hospodáství na Ziskový, tržní sektor, kdy je provoz a obnova realizována z tržeb za prodané statky a cílem existence je dosahování zisku Neziskový, netržní sektor, nerozdlující zisk, který se lení dále na - veejný neziskový sektor - soukromý neziskový sektor - sektor domácností (Rektoík, 2002, s. 17) 2.1 Neziskový netržní sektor Subjekty zde fungující a produkující statky, získávají prostedky na svou innost cestou perozdlovacích proces. Cílovou funkcí neziskového sektoru není zisk ve finanním vyjádení, ale pímé dosažení užitku, které má zpravidla podobu veejné služby Neziskový veejný sektor ást neziskového sektoru, která je financována z veejných financí, je ízena a spravována veejnou správou, rozhoduje se v ní veejnou volbou a je pod veejnou kontrolou Neziskový soukromý sektor ást národního hospodáství, jehož cílovou funkcí není zisk, ale pímý užitek. Je financována ze soukromých financí (ale píspvek z veejných financí se nevyluuje), tedy financí soukromých fyzických a právnických osob.

15 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Sektor domácností Má v rámci národního hospodáství významnou roli svým zalenním do kolobhu finanních tok. Je významný pro formování obanské spolenosti. (Rektoík, 2001, s.14) 2.2 Neziskový soukromý sektor Neziskový soukromý sektor (dále jen neziskový sektor) v užším slova smyslu tvoí nestátní neziskové organizace. V západní literatue je tento sektor nazýván vtšinou jako tetí sektor. Nestátní neziskové organizace, jejichž název byl pevzat z anglického nongovernmental, nejsou instann podízeny žádnému státnímu orgánu.(duben, 1996, s.116) Tetí sektor je velmi aktivní souástí obanské spolenosti. V tomto sektoru se realizují programy, které lze velmi tžko provádt pro zisk a které mohou neziskové organizace vykonávat lépe než stát. Mže to být pée o zdravotn postižené, ochrana spotebitel, pée o životní prostedí apod. (Plamínek a kol., 1996, s.7) Neziskový sektor by ml poskytovat rzné formy solidarity. Je to skupina organizací, která je bžn oznaována za neziskové organizace a za souást tetího sektoru, mže být ozna- ována mnoha rznými termíny: dobrovolné organizace, nevládní organizace, charitativní organizace, nadace, asociace atd. (Duben, 1996, s. 69) Urující rysy organizací tetího, neziskového sektoru Jsou formáln ustanoveny, mají uritou institucionální strukturu a organizaní formu Jsou institun oddleny od státního aparátu, mají pevážn soukromý charakter Nerozdlují zisk mezi vlastníky a manažery, ale využívají jej ve prospch organizace Mají samosprávný charakter, jsou vybaveny mechanismy, umož ujícími kontrolu vlastní innosti Mají dobrovolný charakter, využívají volný as a neplacenou práci oban innost tchto organizací je veejn prospšná, slouží veejným a obecným zájmm (Duben, 1996, s.69)

16 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Právní formy neziskových organizací Pro poteby neziskového sektoru legislativa v eské republice rozlišuje následující typy právnických osob: Obanská sdružení Jsou ustavena dle zákona. 83/90 Sb. ve znní pozdjších pedpis o sdružování oban. Obanská sdružení registruje Ministerstvo vnitra. Obanské sdružení je samostatnou právnickou osobou s pidleným identifikaním íslem od eského statistického úadu. Nadace a nadaní fondy Jsou ustaveny dle zákona. 227/97 Sb. o nadacích a nadaních fondech. Tyto instituty jsou úelovými sdruženími majetku zízenými a vzniklými pro dosahování obecn prospšných cíl. Obecn prospšné spolenosti Jsou ustaveny de zákona. 248/95 Sb. o obecn prospšných spolenostech. Obecn prospšná spolenost je právnickou osobou, která poskytuje veejnosti obecn prospšné služby za pedem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Právnické církevní osoby Upravuje zákon. 308/91 Sb. o svobod náboženské víry. Církve a náboženské spolenosti jsou právnickými osobami, podléhajícími registraci na Ministerstvu kultury, které souasn má oznamovací povinnost na statistickém úad. Dále legislativa definuje také organizace se zahraniním prvkem. (Rektoík, 2001, s ,

17 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Poslání neziskových organizací Cílem všech organizací, které mají veejn prospšný charakter, je úsilí o zmnu chování a jednání lovka vetn zlepšení kvality jeho života i zmnu celé spolenosti. (Duben, 1996, s.127) Každá nezisková organizace si musí pedem ujasnit, jaký je její konkrétní cíl a její konkrétní poslání a zamení innosti. Správn definovaný cíl je pedpokladem úspšného fungování neziskové organizace. 1.4 Historie neziskového sektoru v eské republice Koeny dobroinnosti a humanitárních aktivit na území dnešní R sahají k samým zaátkm eských djin. Charitativní innost vycházela z kesanského milosrdenství a z uení o lásce k bližnímu. Vždy se peovalo pedevším o chudé, sirotky, staré lidi a zdravotn postižené osoby. Již od 13. století vznikaly nadace, zejména na podporu církví a také na podporu nemajetných student. V období osvícenství role církve v humanitárních aktivitách oslabuje a pesouvá se do rukou státu. Vliv církve byl oslaben jak v oblasti sociální pée tak v oblasti školství. Nový impuls pro rozvoj spolkové innosti pineslo až národní obrození, kdy nastal nevídaný nárust rzných nadací a spolk. (Fri, Goulli, 2001, s.17-18) Vznik eskoslovenské republiky znamenal další rozkvt v této oblasti. Dobrovolné organizace byly zizovány na základ spolkového práva a zahrnovaly širokou škálu rzných organizaních forem od soukromých pes obecní, náboženské, zájmové, národnostní apod. Velké množství spolk se vnovalo péi o chudé a mládež. Poátkem ticátých let bylo na území republiky nkolik tisíc spolk a stovky ústav a zaízení jen na úseku sociální pée. (Duben, 1996, s.94) Tento vývoj byl násiln perušen druhou svtovou válkou a pozdji vznikem totalitního socialistického státu. innost všech nezávislých organizací byla násiln perušena nebo systematicky omezována i zcela podízena píslušným státním orgánm. Neziskové organizace, poskytující veejn prospšné služby, byly nahrazeny inností tzv. rozpotových a píspvkových organizací, které mly omezenou kompetenci a pravomoc. Skutené organizace obanského charakteru prakticky neexistovaly.

18 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 18 Po roce 1989 vznikla ada specifických nevládních organizací, které zamují svou innost pedevším na ty oblasti poteb a zájmu oban, jež státní orgány ale ani podnikatelská sféra nemže svou inností pln a kvalitativn uspokojit. (Duben, 1996, s.95) Se vznikem veejn prospšných organizací souvisí i problém návratu k tradiním institucím, které byly v minulosti významným zdrojem individuální nebo veejné filantropie. Tmi byly a stále ješt jsou obce a církve. Jejich role však zatím není tak významná jako v minulosti, kdy obce nesly bemeno obecného chudinství, byly subjekty s definovaným domovským právem a zodpovdností komunity za osud svých oban. V dnešní dob lze asi tžko v tomto smru navázat. (Duben, 1996, s.96) Role církve v neziskovém sektoru Je všeobecn známo, že církev a jednotlivé náboženské skupiny byly prvními institucemi, které uskuteovaly charitativní innost v oblasti zdravotní a sociální pée, v oblasti výchovy a vzdlávání atd. Tato historická souvislost a návaznost se projevuje mimo jiné v i v tom, že v zemích s tradin silnjším postavením církví ve spolenosti a s výraznjším podílem katolického nebo jinak nábožensky založeného obyvatelstva je zpravidla i vyšší koncentrace organizací tetího sektoru. (Duben, s.92) Po roce 1989 byl zrušen státní dozor nad církvemi a ada církevních organizací obnovila svoji sociální innost v diakonických a charitativních zaízeních, která získala restitucemi zpt do svého majetku. Problémem pro psobení církví ve spolenosti však i nadále zstává nedoešený vztah státu a církví, které jsou i nadále do jisté míry finann závislé na státu. Celkový pevod majetku zpt do rukou církve však není veejností ani vtšinou politických stran píliš podporován. (Fri, Goulli, 2001, s.58)

19 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 19 3 MARKETING Dnes je uznávanou skuteností, že metody marketingu se neomezují jen na komerní, podnikatelské organizace, že metody fundraisingu mohou být alokovány nejen na výrobky a služby, ale také na osoby a sociální úkoly. (Nmec, 1996, s. 83) 3.1 Definice marketingu Existují rzné definice marketingu. Marketing je spoleenský a ídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potebují a požadují, prostednictvím tvorby, nabídky a smny hodnotných výrobk s ostatními. (Kotler, 2001, s. 24) Marketing je souástí procesu ízení, zamenou na identifikaci, pedvídání a uspokojování požadavk zákazníka s cílem vytvoit zisk. Hannagan, 1996, s.26) Pro neziskovou sféru je výstižná jednoduchá definice Gary J. Sterna : Marketing je proces, který vám pomáhá vymnit nco, co má hodnotu, za nco, co potebujete. (Plamínek, 1996, s. 157) 3.2 Marketing neziskových organizací Protože NO získávají asi polovinu píjm (finanních zdroj) z rzných dar a grant, není podpora veejnosti tmto organizacím zdaleka zanedbatelná. NO musí proto zamovat svoji marketingovou strategii jak na získávání dostatených prostedk, tak i na jejich vhodnou alokaci.proto rozmanitý, cílený veejný marketing se musí stát podstatou aktivity neziskových organizací. (Duben, s.125) Nezisková organizace je taková organizace, jejímž hlavním cílem je uspokojování uritých specifických poteb urité specifické skupiny zákazník. Ne všechny použitelné nástroje marketingu jsou vhodné pro neziskovou sféru. V hlavní innosti neziskových organizací je používání marketingu omezeno pedevším neexistencí tvorby zisku jako hlavního cíle a že výkony neziskových organizací nejsou samy o sob cílem, cílem je až prospch klient dané organizace, dosažený tmito výkony.

20 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Mezi hlavní úkoly marketingu neziskových organizací patí: Stanovení poteb, které odpovídají poslání organizace a jejím silným stránkám Segmentace trhu a stanovení cílových skupin oban, na nž se zamí organizace pi plnní svého poslání Píprava program, kterými je organizace schopna uspokojit cílové skupiny Prezentace nabídky programu v takové form, aby na ni kladn reagovala práv ta skupina, pro kterou je uren. (Stehlík, 1997, s. 10) Trh neziskových organizací Trh je abstraktní prostedí, kde dochází mezi jednotlivými subjekty k nejrznjším smnám. Pedmtem tchto smn bývají nejastji zboží a peníze, ale i služby nebo kontrakty. V bžné obchodní praxi vystupují na trhu dva základní typy subjekt prodávající a kupující. Na trhu neziskových organizací je situace složitjší. Prodávajícím je nezisková organizace, nabízející služby, které pomáhají ešit njaký veejný nebo komunitní problém. Motivací ke vstupu na trh není zisk, ale poteba pomoci pi ešení tohoto problému. (Plamínek, 1996, s.155) Kupujícím jsou uživatelé služeb neziskové organizace. Do hry zde však vstupuje tetí typ subjektu a to dárce (donátor). Nezisková organizace tak musí komunikovat dvma smry. K uživatelm služeb (kupujícím) a dárcm (donátorm). Dárce je osoba (fyzická nebo právnická), která shledává daný program užiteným, obecn prospšným, disponuje uritými finanními nebo naturálními prostedky a je ochotna je na realizaci programu poskytnout. (Plamínek, 1996, s.155) Marketingový mix ve neziskové organizaci Ani v neziskové organizaci nemá pojem marketingový mix jiný obsah, než v ostatních oborech. Patí sem rovnž produkt, jeho cena, distribuce i marketingová komunikace. Nejvýznamnjší roli však v její hlavní innosti hrají dva nástroje, a to produkt a marketingová komunikace.

21 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Produkt V marketingovém pojetí se za produkt nepovažuje pouze hmotný výrobek ale mže to být i služba a dokonce myšlenka. Pak lze tedy jako produkt neziskové organizace chápat její poslání, které si vytýila pi svém založení. Toto poslání by mla mít každá nezisková organizace. Marketing se pak mže podílet na formulaci programu, který bude z hlediska píjemce myšlenky pitažlivý Marketingová komunikace Obecná charakteristika zahrnuje do marketingové komunikace reklamu, Public Relations, podporu prodeje, pímý prodej a osobní prodej. Neziskové organizace nevykazují ve své hlavní innosti všechny znaky podnikatelské, výrobní nebo obchodní organizace a proto nelze marketingovou komunikaci v plném rozsahu pro úely neziskových organizací využít. Zkušenosti ukazují, že nejdležitjšími složkami marketingové komunikace pro neziskové organizace jsou reklama a Public Relations. (Stehlík, 1997, s. 12) 3.3 Sponzoring Sponzoring je také souástí komunikaního mixu, který mohou ke své výhod využívat i neziskové organizace k získávání prostedk pro svou existenci. Sponzorování znamená, že sponzor poskytuje fondy, zboží, služby i know-how a sponzorovaný mu pomáhá v dosahování cíl v komunikaci, jako je nap. posílení znaky, zvýšení povdomí o znace, znovuzískání pozice znaky nebo firemní image. (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003, s. 26) Ve svtovém mítku je sponzorství nástroj komunikaního mixu s vysokou mírou rstu. Rostou nejenom rozpoty sponzorství ale i poet a rozsah sponzorovaných událostí a aktivit. Sponzorské projekty jsou sledovány vrcholovými manažery firem, což ukazuje na jejich dležitost. Lze tedy íci, že sponzorství ve stále více firmách získává klíové postavení v komunikaní a marketingové strategii Definice sponzorství Sponzorství je investování penz nebo jiných vklad do aktivit, jež otevírají pístup ke komern využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou. Firmy podporují své

22 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 22 zájmy a znaky tím, že je spojují s uritými významnými událostmi nebo aktivitami. Je to nástroj tematické komunikace, kdy sponzor pomáhá sponzorovanému uskutenit jeho projekt a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikaní cíle. Nestane-li se tak, stává se sponzorování pouhým dárcovstvím. (De Pelsmacker, Geuens, Van den Berg, 2003, s. 327) Cíl sponzorství Nejdležitjším komunikaním cílem sponzorství je podpora image firmy a jejího dobrého jména u rzných cílových skupin. V mnoha situacích je však rozhodnutí o tom, koho sponzorovat, vyvoláno osobními zájmy nebo koníky vrcholového vedení firem a jejich partner. Proto je i pro neziskové organizace dležité budovat vztahy s významnými lidmi a posilovat vazby s cílem získat výhodu práv pro svou organizaci Mecenášství Typem sponzorství, uplat ovaném v neziskovém sektoru je mecenášství/sponzorství aktivit. Je to nejstarší forma sponzorství a jedná se spíše o charitu. Bohatí lidé vnují peníze školám nebo na jiné bohulibé úely. Rozdíl mezi tmito aktivitami a sponzorstvím úel je v tom, že úelové sponzorství není charitou, je-li integrováno s firemní komunikaní strategií. Sponzorství oznaované zkratkou MUSH (municipal-lokalita, university-vzdlávání, social-spolenost, hospital-nemocnice) je píkladem mecenášství dobrých úel. Daný typ sponzorství je kombinací PR, podpory prodeje a firemní filantropie, založené na ziskových motivech pro dobrou vc. Vynaložením penz na dobrou vc se oekává pozitivní vliv na image firmy. (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003, s. 340) 3.4 Firemní filantropie Dárcovství firem a jejich spoleenská odpovdnost jsou stále více uznávány jako progresivní zpsoby napojení komerní sféry na spolenost. V zahranií jsou firemní dárcovství a spoleenská odpovdnost zcela bžnými souástmi firemních strategií. O takovouto angažovanost firem se zajímají jak jejich partnei, tak zákazníci a stát. Bývá zcela pirozené,že jednou z hlavních referencí na danou firmu jsou informace, jak a komu pomáhá. Podnik, který podporuje veejn prospšnou innost, je vnímán veejností v porovnání s ostatními mnohem lépe. Tato skutenost zaíná být ím dál tím dležitjší i v eské republice.

23 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 23 Firemní filantropie je tak stále astji vnímána jako dobrá investice do spolenosti, nejen jako charita ve prospch potebných. Na trhu, kde v nkterých oblastech jsou konkurence a podmínky pro podnikání vyrovnané, jsou to práv tyto hodnoty, které firmu reprezentují. I zde je však nutný kvalifikovaný pístup a dobrá znalost prostedí. Firma se musí rozhodovat, na jaké projekty pispt, kdy poskytnout finanní dar a kdy pomoci jinak. Musí si zvolit, zda bude podporovat jednorázové projekty nebo se zamí na dlouhodobé investice nebo teba partnerství. Práv partnerství se jeví jako velmi výhodná forma pro charitativní organizaci, protože jí zabezpeuje dlouhodobou podporu, se kterou mže poítat. Nejpodporovanjšími oblastmi jsou u nás volnoasové aktivity a amatérský sport, sociální a zdravotní oblast. Nejmén je podporován výzkum, politika a lidská práva. Nejvíce perspektivní jsou z pohledu firemní filantropie dti a mládež, dosplí a studenti. Naopak nejmén zajímavými pro firmy jsou drogov závislí, bezdomovci, etnické a národnostní menšiny. Kterou oblast v eské republice podporuje vaše firma darem? Lidská práva Politika Jiná oblast Výzkum Životní prostedí a ekologie Profesionální sport Komunitní a regionální rozvoj Humanitární Pravideln Obas Vzdlání Kultura a umní Zdravotní Sociální Volný as/amatérský sport Graf 1: Preference firemní filantropie (zdroj:

24 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 24 4 FUNDRAISING Bžnou souástí práce každé neziskové organizace je získávání prostedk na svou innost, pro které se používá anglické slovo fundraising. Zemí zrodu fundraisingu je USA. Má zde šedesátiletou tradici a je souástí každodenního života. Tady byl vytvoen teoretický základ a ostatní zem se staly následovateli. Fundraising je možné tedy definovat jako získávání prostedk, resp. hledání zdroj, které má pomoci pedevším neziskovým organizacím zbavit se nedostatku prostedk. Fundraising tedy zahrnuje rzné metody a postupy jak získat finanní a jiné prostedky na innost neziskovým organizacím. (Rektoík, 2001, s. 88) V eské republice má fundraising zatím krátkou historii. Po roce 89 vznikly spoleenské pedpoklady pro fundraising. Uskutenil se perod spolenosti ze socialistické na obanskou, skonilo perozdlování prostedk v centrálním ízení a stát zaal podporovat sdružení jednotlivc. Lidé v eské republice si pomalu zvykají, že innost nevýdlených organizací patí ke každé slušné spolenosti a že prostedky do ní vynaložené se vrátí nejen ve form osobního uspokojení z dávání, ale i spokojenjšího života spolenosti. Jednotlivci, malé firmy, podniky, orgány státní správy i vládní instituce by si mli pivyknout dávat ást svých píjm na nkterou z bohulibých inností. (Ledvinová, 2002, s.10) Cílem obanské spolenosti je kooperace mezi státním sektorem, podnikovým sektorem a neziskovým sektorem. Jejich vzájemn propojená spolupráce je pedpokladem pro blaho spolenosti. Všechny ti sektory by se mly vyvažovat v rozložení sil v politice, ekonomice a obanských právech. 4.1 Význam fundraisingu Fundraising je nesmírn dležitou souástí práce organizace a v mnohém rozhoduje o míe jejího úspchu. Každá organizace potebuje peníze na zaplacení zamstnanc, nájem prostor, uhrazení provozních náklad, pípravu projekt a budoucích program. Nástrojem ízení fundraisingu je roní rozpoet, který stanoví ástku potebnou k fungování organizace, množství prostedk, které jsou k dispozici a množství prostedk, které je teba ješt zabezpeit k dosažení pedpokládaných výsledk. Je žádoucí sestavovat finanní plán na

25 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 25 nkolik let dopedu, tzv. dlouhodobé plány. ím více dopedu se plánuje, tím vtší jsou pedpoklady pro úspšné zajištní potebných prostedk ve chvíli, kdy budou poteba. adu organizací podporuje jeden nebo nkolik málo hlavních dárc. Tak se organizace mže dostat do stavu závislosti, kdy jediná zamítnutá žádost o píspvek mže vyvolat finanní krizi. Rozšíení fundraisingové základny o další dárce a využití dalších zdroj píjm mže takovou závislost omezit. Fundraising není jen o penzích, ale také o potu píznivc. Všechny píznivce je možno pesvdit, aby darovali znovu a byli ješt štdejší. Navíc se mohou stát dobrovolníky nebo získat další píznivce. Je však poteba zvážit, které skupiny píznivc je vhodné oslovit. Zda podniky, stední vrstvy, ženy, dchodce? Krom toho je teba zvolit pro komunikaci k jednotlivým cílovým skupinám adekvátní strategii. Zpsob, jak dosáhnout trvalé udržitelnosti organizace, je celá ada. Mže to být utvoení stabilního okruhu píznivc a dárc, organizování fundraisingových akcí, budování vlastního jmní organizace vetn nadaního jmní nebo samofinancování. Pro organizace, zabývající se dlouhodobými potebami a procesy (pée o postižené), je dležité vytvoit finann silnou organizaci s rozumnou perspektivou do budoucna, která neelí každý rok hospodáské ztrát a nezatžuje finanními tžkostmi veškerou svou práci. (Norton, 2003, s. 1/1-2) Problémy fundraisingu Fundraising není nikdy snadný. Ped fundraisery v zemích, kde chybí nebo byla perušena dárcovská tradice, stojí ada výzev, se kterými se musí vyrovnat. To se týká i situace v R. Fundraisei zde se stávají souástí procesu, pi nmž se rozvíjí dárcovské návyky a praxe, hledají se fundraisingové metody a postupy, které mohou fungovat v místních podmínkách a zpsoby, jak oslovovat a mobilizovat skupiny píznivc, na které se jednotlivé organizace hodlají zamit. (Norton, 2003, s. 1/3) Získávání penz není nahodilá záležitost. Je to dlouhodobý proces, který by ml zaít efektivním plánováním a konit podrobným zhodnocením, na základ nhož je možné zjistit, které metody jsou nejúinnjší a jak lze fundraising zefektivnit do budoucna. (Plamínek, 1996, s.102)

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více