FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová"

Transkript

1 FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006

2

3

4 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism jeho fungování a jeho historii. Práce je zamena na oblast marketingových komunikací v nekomerní sfée se zamením na získávání financí. Pro analýzu byla vybrána konkrétní nestátní nezisková organizace a to stedisko CESTA Diakonie eskobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, poskytující služby dtem s tžší formou mentálního a kombinovaného postižení. Práce analyzuje pínos fundraisera pro organizaci. Klíová slova: Neziskový sektor, nezisková organizace, nestátní neziskový sektor, nestátní nezisková organizace, marketing, marketing neziskového sektoru, marketingový mix neziskových organizací, fundraising, public relations, filantropie, sponzoring ABSTRACT The subject of this Bachelor Graduation Thesis is to define the non-profit sector in the Czech Republic, areas of its influence, the mechanisms of its functioning a its history. The Thesis is focused on the area of marketing communications in the non-commercial field with the emphasis on fundraising. For the purpose of this analysis, a specific nongovernmental, nonprofit agency has been chosen the Diaconical Center Cesta (The Pathway), which serves seriously mentally and physically handicapped children. It is operated by the Moravian Evangelical Church in Uherské Hradišt. This Thesis attempts a complex analysis of the contribution of the Fundraiser to the Organisation. Keywords: The nonprofit sector, nonprofit organisation, non-governmental nonprofit sector, nongovernmental nonprofit organization,marketing, nonprofit sector marketing, nonprofit organization marketing mix, fundraising, public relations, philanthropy, sponsoring.

5 Za odborné vedení, trplivost, cenné rady a pipomínky pi psaní této bakaláské práce dkuji paní PaeDr. Marcele Göttlichové. Rovnž dkuji fundraiserce stediska Zuzan Hoffmanové za laskavé poskytnutí podklad k této práci.

6 Prohlašuji, že bakaláskou práci na téma Fundraising stediska Cesta Diakonie CE jsem vypracovala samostatn a použitou literaturu jsem citovala. V Uherském Hradišti dne 24. dubna 2006 Alena Unzeitigová

7 OBSAH ÚVOD...10 I TEORETICKÁ ÁST DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU CÍLE METODOLOGIE HYPOTÉZY LENNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ NEZISKOVÝ NETRŽNÍ SEKTOR NEZISKOVÝ SOUKROMÝ SEKTOR Urující rysy organizací tetího, neziskového sektoru MARKETING DEFINICE MARKETINGU MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Mezi hlavní úkoly marketingu neziskových organizací patí: Trh neziskových organizací Marketingový mix ve neziskové organizaci Produkt Marketingová komunikace SPONZORING Definice sponzorství Cíl sponzorství Mecenášství FIREMNÍ FILANTROPIE FUNDRAISING VÝZNAM FUNDRAISINGU Problémy fundraisingu Hlavní zásady fundraisingu Dovednosti potebné ve fundraisingu Personální zajištní fundraisingu Kdy zamstnat fundraisera FUNDRAISINGOVÁ STRATEGIE Testování, vyhodnocování a kontrola TYPY ZDROJ Státní prostedky a píspvky samosprávy Píspvky nadací a nadaních fond Jednotlivci Firmy Zdroje z vlastní innosti EU fondy...37

8 5 TECHNIKY FUNDRAISINGU DIRECT MAIL SBÍRKY BENEFINÍ AKCE OSOBNÍ ŽÁDOST...39 II 5.5 ŽÁDOST O GRANT Výbr cíle Úelné vynakládání finanních prostedk Zpráva o hospodaení...41 PRAKTICKÁ ÁST DIAKONIE ESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ ORGANIZANÍ LENNÍ Stediska Diakonie CE Financování Diakonie CE STEDISKO CESTA V UHERSKÉM HRADIŠTI Sídlo stediska Cesta Poslání Cíle Struktura stediska Nápl práce denního stacionáe FUNDRAISING STEDISKA CESTA DOSAVADNÍ PORTFOLIO FUNDRAISINGOVÝCH AKTIVIT Státní prostedky a píspvky samosprávy Píspvky nadací a nadaních fond Dary individuálních dárc Prostedky firem Zdroje z vlastní innosti...49 Poplatky a píspvky za služby...49 Píjmy z prodeje a inností organizace Využívané techniky fundraisingu NOV ROZŠÍENÉ PORTFOLIO FUNDRAISINGOVÝCH AKTIVIT Státní prostedky a píspvky samosprávy Píspvky nadací a nadaních fond Dary individuálních dárc Prostedky firem...52 Fundraising od firem...52 Spolupráce s TESCO STORE...52 Plnní formou poskytnutí služeb nebo materiálu Zdroje z vlastní innosti...53 Poplatky a píspvky za poskytované služby...53 Prodej výrobk klient stediska na vánoním jarmarku...53 Prodej pívsk s logem stediska CESTA...53 Pronájem prostor Benefiní akce...54

9 Sportovní event akce...54 Aukce ve spolupráci s celebrityshop.cz Veejné sbírky...55 Vánoní sbírka...56 Sbírkové konto Využívané techniky fundraisingu SROVNÁNÍ STAVU FUNDRAISINGU STEDISKA CESTA PED A PO NÁSTUPU FUNDRAISERA Státní prostedky a píspvky samosprávy Píspvky nadací a nadaních fond, granty Dary individuálních dárc Prostedky firem Zdroje z vlastní innosti Veejné sbírky Využívané techniky fundraisingu SHRNUTÍ A ZÁVRY...62 ZÁVR...65 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...66 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...68 SEZNAM OBRÁZK...69 SEZNAM TABULEK...70 SEZNAM PÍLOH...71

10 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 10 ÚVOD Téma bakaláské práce jsem si vybrala z prostedí nekomerních marketingových komunikací, kde jsem se zamila konkrétn na oblast fundraisingu. Tato problematika m zajímá, nebo celý život v neziskovém sektoru pracuji a pomáhám jako dobrovolník v charitativní organizaci. Vím tedy, jak je otázka dostatených finanních prostedk na pokrytí poteb a fungování neziskové organizace dležitá. Za subjekt jsem si zvolila jedno ze stedisek Diakonie eskobratrské církve evangelické. Diakonie je kesanská charitativní organizace, jejímž posláním je služba a pomoc lovku v nouzi. Služba starým lidem, dlouhodob nemocným a lidem s postižením, kteí se neobejdou bez pomoci druhých. Stedisko CESTA v Uherském Hradišti je práv takovým zaízením, poskytujícím denní péi dtem s tžší formou mentálního a kombinovaného postižení. CESTA je samostatnou organizaní jednotkou s vlastní právní subjektivitou v ele s editelem a pedstavenstvem. Krom dotací z krajského úadu je nuceno si finanní prostedky na provoz obstarávat jednak vlastní inností, dále pak práv fundraisingem. Fundraising je v naší posttotalitní pítomnosti staronovou technikou. Zkušenosti jsou tedy erpány pevážn ze zahraniních zdroj, pedevším ze Spojených stát amerických, kde má fundraising dlouhou tradici. Metody a techniky jsou pak pizpsobovány eským pomrm. Dá se však íci, že za onch patnáct let se už i u nás tato innost vyprofilovala a nezaostává za svtovým standardem. V malých neziskových organizacích je problém fundraisingu zetelnjší, protože se zde vtšinou nevnují této innosti profesionálové, ale vtšinou se jedná pouze o samotné leny organizace, kteí si ani neuvdomují, že njaké fundraisingové aktivity podnikají. Pokud vbec práci fundraisera neziskové organizace pipouštjí, tak v externí form. Proto mne velmi zaujalo, že práv ve stedisku CESTA se nebáli vydat se na neznámou pdu, když se rozhodli zamstnat fundraisera na plný úvazek s tím, že chtjí tuto možnost vyzkoušet. Bakaláskou práci jsem proto zamila na oblast získávání financí formou fundraisingu práv ve stedisku CESTA s pesvdením, že práce fundraisera znamená pro stedisko velký pínos v celé oblasti marketingových komunikací, zejména v oblasti public relations.

11 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 11 I. TEORETICKÁ ÁST

12 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 12 1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU 1.1 Cíle Hlavním cílem bakaláské práce je zmapování innosti vybraného neziskového subjektu v oblasti marketingových komunikaci se zamením na fundraising a provedení analýzy souasné i minulé situace v této oblasti a jejich srovnání z hlediska množství používaných metod, zacílení a efektivnosti. Vtšinou se malé neziskové organizace domnívají, že si nemohou dovolit fundraisera zamstnávat. Mým cílem je zjistit, zdali jsou pínosy práce fundraisera v tomto konkrétním pípad významné, i nikoliv. 1.2 Metodologie Analytická ást bude v pímé návaznosti na ást teoretickou, která se na základ odborné literatury zamuje na problematiku neziskového sektoru, zejména pak na oblast fundraisingu. Pro srovnání stavu fundraisingu stediska CESTA ped a po nástupu profesionálního fundraisera bude použito sekundárních dat z interních zdroj subjektu. Pro zjištní stavu povdomí o organizaci ve veejnosti potom marketingového výzkumu, konkrétn sondy, jejíž vyhodnocení urí, zdali se povdomí o organizaci ve veejnosti zvýšilo i nikoliv. Tento výzkum bude realizován formou osobního dotazování na vzorku respondent, vybraných prostým náhodným výbrem. Vzorek bude ítat 100 osob. Výsledky pak poslouží ke srovnání s díve provedeným przkumem, což umožní potvrzení nebo vyvrácení nastavených hypotéz. Souasn také ukáže pípadnou nezbytnost role fundraisera i v menších neziskových organizacích. 1.3 Hypotézy Na základ získaných teoretických poznatk jsou stanoveny následující hypotézy: 1. Po nástupu fundraisera do funkce došlo ke stoupající tendenci v použitých metodách fundraisingu. 2. Rozšíilo se spektrum cílových skupin pro fundraising. 3. Jsou využívány všechny dostupné prostedky a metody pro fundraising.

13 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Aktivity fundraisera se projevují jak v oblasti získávání finanních prostedk, tak i v oblasti public relations. 5. Pro organizaci je pínosem, aby se o fundraising staral profesionální fundraiser.

14 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 14 2 LENNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Pro lenní národního hospodáství se používají rzná kritéria ve vztahu k zadání, pro které má dané lenní sloužit. Podle kritéria financování provozu a rozvoje leníme národní hospodáství na Ziskový, tržní sektor, kdy je provoz a obnova realizována z tržeb za prodané statky a cílem existence je dosahování zisku Neziskový, netržní sektor, nerozdlující zisk, který se lení dále na - veejný neziskový sektor - soukromý neziskový sektor - sektor domácností (Rektoík, 2002, s. 17) 2.1 Neziskový netržní sektor Subjekty zde fungující a produkující statky, získávají prostedky na svou innost cestou perozdlovacích proces. Cílovou funkcí neziskového sektoru není zisk ve finanním vyjádení, ale pímé dosažení užitku, které má zpravidla podobu veejné služby Neziskový veejný sektor ást neziskového sektoru, která je financována z veejných financí, je ízena a spravována veejnou správou, rozhoduje se v ní veejnou volbou a je pod veejnou kontrolou Neziskový soukromý sektor ást národního hospodáství, jehož cílovou funkcí není zisk, ale pímý užitek. Je financována ze soukromých financí (ale píspvek z veejných financí se nevyluuje), tedy financí soukromých fyzických a právnických osob.

15 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Sektor domácností Má v rámci národního hospodáství významnou roli svým zalenním do kolobhu finanních tok. Je významný pro formování obanské spolenosti. (Rektoík, 2001, s.14) 2.2 Neziskový soukromý sektor Neziskový soukromý sektor (dále jen neziskový sektor) v užším slova smyslu tvoí nestátní neziskové organizace. V západní literatue je tento sektor nazýván vtšinou jako tetí sektor. Nestátní neziskové organizace, jejichž název byl pevzat z anglického nongovernmental, nejsou instann podízeny žádnému státnímu orgánu.(duben, 1996, s.116) Tetí sektor je velmi aktivní souástí obanské spolenosti. V tomto sektoru se realizují programy, které lze velmi tžko provádt pro zisk a které mohou neziskové organizace vykonávat lépe než stát. Mže to být pée o zdravotn postižené, ochrana spotebitel, pée o životní prostedí apod. (Plamínek a kol., 1996, s.7) Neziskový sektor by ml poskytovat rzné formy solidarity. Je to skupina organizací, která je bžn oznaována za neziskové organizace a za souást tetího sektoru, mže být ozna- ována mnoha rznými termíny: dobrovolné organizace, nevládní organizace, charitativní organizace, nadace, asociace atd. (Duben, 1996, s. 69) Urující rysy organizací tetího, neziskového sektoru Jsou formáln ustanoveny, mají uritou institucionální strukturu a organizaní formu Jsou institun oddleny od státního aparátu, mají pevážn soukromý charakter Nerozdlují zisk mezi vlastníky a manažery, ale využívají jej ve prospch organizace Mají samosprávný charakter, jsou vybaveny mechanismy, umož ujícími kontrolu vlastní innosti Mají dobrovolný charakter, využívají volný as a neplacenou práci oban innost tchto organizací je veejn prospšná, slouží veejným a obecným zájmm (Duben, 1996, s.69)

16 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Právní formy neziskových organizací Pro poteby neziskového sektoru legislativa v eské republice rozlišuje následující typy právnických osob: Obanská sdružení Jsou ustavena dle zákona. 83/90 Sb. ve znní pozdjších pedpis o sdružování oban. Obanská sdružení registruje Ministerstvo vnitra. Obanské sdružení je samostatnou právnickou osobou s pidleným identifikaním íslem od eského statistického úadu. Nadace a nadaní fondy Jsou ustaveny dle zákona. 227/97 Sb. o nadacích a nadaních fondech. Tyto instituty jsou úelovými sdruženími majetku zízenými a vzniklými pro dosahování obecn prospšných cíl. Obecn prospšné spolenosti Jsou ustaveny de zákona. 248/95 Sb. o obecn prospšných spolenostech. Obecn prospšná spolenost je právnickou osobou, která poskytuje veejnosti obecn prospšné služby za pedem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Právnické církevní osoby Upravuje zákon. 308/91 Sb. o svobod náboženské víry. Církve a náboženské spolenosti jsou právnickými osobami, podléhajícími registraci na Ministerstvu kultury, které souasn má oznamovací povinnost na statistickém úad. Dále legislativa definuje také organizace se zahraniním prvkem. (Rektoík, 2001, s ,

17 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Poslání neziskových organizací Cílem všech organizací, které mají veejn prospšný charakter, je úsilí o zmnu chování a jednání lovka vetn zlepšení kvality jeho života i zmnu celé spolenosti. (Duben, 1996, s.127) Každá nezisková organizace si musí pedem ujasnit, jaký je její konkrétní cíl a její konkrétní poslání a zamení innosti. Správn definovaný cíl je pedpokladem úspšného fungování neziskové organizace. 1.4 Historie neziskového sektoru v eské republice Koeny dobroinnosti a humanitárních aktivit na území dnešní R sahají k samým zaátkm eských djin. Charitativní innost vycházela z kesanského milosrdenství a z uení o lásce k bližnímu. Vždy se peovalo pedevším o chudé, sirotky, staré lidi a zdravotn postižené osoby. Již od 13. století vznikaly nadace, zejména na podporu církví a také na podporu nemajetných student. V období osvícenství role církve v humanitárních aktivitách oslabuje a pesouvá se do rukou státu. Vliv církve byl oslaben jak v oblasti sociální pée tak v oblasti školství. Nový impuls pro rozvoj spolkové innosti pineslo až národní obrození, kdy nastal nevídaný nárust rzných nadací a spolk. (Fri, Goulli, 2001, s.17-18) Vznik eskoslovenské republiky znamenal další rozkvt v této oblasti. Dobrovolné organizace byly zizovány na základ spolkového práva a zahrnovaly širokou škálu rzných organizaních forem od soukromých pes obecní, náboženské, zájmové, národnostní apod. Velké množství spolk se vnovalo péi o chudé a mládež. Poátkem ticátých let bylo na území republiky nkolik tisíc spolk a stovky ústav a zaízení jen na úseku sociální pée. (Duben, 1996, s.94) Tento vývoj byl násiln perušen druhou svtovou válkou a pozdji vznikem totalitního socialistického státu. innost všech nezávislých organizací byla násiln perušena nebo systematicky omezována i zcela podízena píslušným státním orgánm. Neziskové organizace, poskytující veejn prospšné služby, byly nahrazeny inností tzv. rozpotových a píspvkových organizací, které mly omezenou kompetenci a pravomoc. Skutené organizace obanského charakteru prakticky neexistovaly.

18 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 18 Po roce 1989 vznikla ada specifických nevládních organizací, které zamují svou innost pedevším na ty oblasti poteb a zájmu oban, jež státní orgány ale ani podnikatelská sféra nemže svou inností pln a kvalitativn uspokojit. (Duben, 1996, s.95) Se vznikem veejn prospšných organizací souvisí i problém návratu k tradiním institucím, které byly v minulosti významným zdrojem individuální nebo veejné filantropie. Tmi byly a stále ješt jsou obce a církve. Jejich role však zatím není tak významná jako v minulosti, kdy obce nesly bemeno obecného chudinství, byly subjekty s definovaným domovským právem a zodpovdností komunity za osud svých oban. V dnešní dob lze asi tžko v tomto smru navázat. (Duben, 1996, s.96) Role církve v neziskovém sektoru Je všeobecn známo, že církev a jednotlivé náboženské skupiny byly prvními institucemi, které uskuteovaly charitativní innost v oblasti zdravotní a sociální pée, v oblasti výchovy a vzdlávání atd. Tato historická souvislost a návaznost se projevuje mimo jiné v i v tom, že v zemích s tradin silnjším postavením církví ve spolenosti a s výraznjším podílem katolického nebo jinak nábožensky založeného obyvatelstva je zpravidla i vyšší koncentrace organizací tetího sektoru. (Duben, s.92) Po roce 1989 byl zrušen státní dozor nad církvemi a ada církevních organizací obnovila svoji sociální innost v diakonických a charitativních zaízeních, která získala restitucemi zpt do svého majetku. Problémem pro psobení církví ve spolenosti však i nadále zstává nedoešený vztah státu a církví, které jsou i nadále do jisté míry finann závislé na státu. Celkový pevod majetku zpt do rukou církve však není veejností ani vtšinou politických stran píliš podporován. (Fri, Goulli, 2001, s.58)

19 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 19 3 MARKETING Dnes je uznávanou skuteností, že metody marketingu se neomezují jen na komerní, podnikatelské organizace, že metody fundraisingu mohou být alokovány nejen na výrobky a služby, ale také na osoby a sociální úkoly. (Nmec, 1996, s. 83) 3.1 Definice marketingu Existují rzné definice marketingu. Marketing je spoleenský a ídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potebují a požadují, prostednictvím tvorby, nabídky a smny hodnotných výrobk s ostatními. (Kotler, 2001, s. 24) Marketing je souástí procesu ízení, zamenou na identifikaci, pedvídání a uspokojování požadavk zákazníka s cílem vytvoit zisk. Hannagan, 1996, s.26) Pro neziskovou sféru je výstižná jednoduchá definice Gary J. Sterna : Marketing je proces, který vám pomáhá vymnit nco, co má hodnotu, za nco, co potebujete. (Plamínek, 1996, s. 157) 3.2 Marketing neziskových organizací Protože NO získávají asi polovinu píjm (finanních zdroj) z rzných dar a grant, není podpora veejnosti tmto organizacím zdaleka zanedbatelná. NO musí proto zamovat svoji marketingovou strategii jak na získávání dostatených prostedk, tak i na jejich vhodnou alokaci.proto rozmanitý, cílený veejný marketing se musí stát podstatou aktivity neziskových organizací. (Duben, s.125) Nezisková organizace je taková organizace, jejímž hlavním cílem je uspokojování uritých specifických poteb urité specifické skupiny zákazník. Ne všechny použitelné nástroje marketingu jsou vhodné pro neziskovou sféru. V hlavní innosti neziskových organizací je používání marketingu omezeno pedevším neexistencí tvorby zisku jako hlavního cíle a že výkony neziskových organizací nejsou samy o sob cílem, cílem je až prospch klient dané organizace, dosažený tmito výkony.

20 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Mezi hlavní úkoly marketingu neziskových organizací patí: Stanovení poteb, které odpovídají poslání organizace a jejím silným stránkám Segmentace trhu a stanovení cílových skupin oban, na nž se zamí organizace pi plnní svého poslání Píprava program, kterými je organizace schopna uspokojit cílové skupiny Prezentace nabídky programu v takové form, aby na ni kladn reagovala práv ta skupina, pro kterou je uren. (Stehlík, 1997, s. 10) Trh neziskových organizací Trh je abstraktní prostedí, kde dochází mezi jednotlivými subjekty k nejrznjším smnám. Pedmtem tchto smn bývají nejastji zboží a peníze, ale i služby nebo kontrakty. V bžné obchodní praxi vystupují na trhu dva základní typy subjekt prodávající a kupující. Na trhu neziskových organizací je situace složitjší. Prodávajícím je nezisková organizace, nabízející služby, které pomáhají ešit njaký veejný nebo komunitní problém. Motivací ke vstupu na trh není zisk, ale poteba pomoci pi ešení tohoto problému. (Plamínek, 1996, s.155) Kupujícím jsou uživatelé služeb neziskové organizace. Do hry zde však vstupuje tetí typ subjektu a to dárce (donátor). Nezisková organizace tak musí komunikovat dvma smry. K uživatelm služeb (kupujícím) a dárcm (donátorm). Dárce je osoba (fyzická nebo právnická), která shledává daný program užiteným, obecn prospšným, disponuje uritými finanními nebo naturálními prostedky a je ochotna je na realizaci programu poskytnout. (Plamínek, 1996, s.155) Marketingový mix ve neziskové organizaci Ani v neziskové organizaci nemá pojem marketingový mix jiný obsah, než v ostatních oborech. Patí sem rovnž produkt, jeho cena, distribuce i marketingová komunikace. Nejvýznamnjší roli však v její hlavní innosti hrají dva nástroje, a to produkt a marketingová komunikace.

21 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Produkt V marketingovém pojetí se za produkt nepovažuje pouze hmotný výrobek ale mže to být i služba a dokonce myšlenka. Pak lze tedy jako produkt neziskové organizace chápat její poslání, které si vytýila pi svém založení. Toto poslání by mla mít každá nezisková organizace. Marketing se pak mže podílet na formulaci programu, který bude z hlediska píjemce myšlenky pitažlivý Marketingová komunikace Obecná charakteristika zahrnuje do marketingové komunikace reklamu, Public Relations, podporu prodeje, pímý prodej a osobní prodej. Neziskové organizace nevykazují ve své hlavní innosti všechny znaky podnikatelské, výrobní nebo obchodní organizace a proto nelze marketingovou komunikaci v plném rozsahu pro úely neziskových organizací využít. Zkušenosti ukazují, že nejdležitjšími složkami marketingové komunikace pro neziskové organizace jsou reklama a Public Relations. (Stehlík, 1997, s. 12) 3.3 Sponzoring Sponzoring je také souástí komunikaního mixu, který mohou ke své výhod využívat i neziskové organizace k získávání prostedk pro svou existenci. Sponzorování znamená, že sponzor poskytuje fondy, zboží, služby i know-how a sponzorovaný mu pomáhá v dosahování cíl v komunikaci, jako je nap. posílení znaky, zvýšení povdomí o znace, znovuzískání pozice znaky nebo firemní image. (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003, s. 26) Ve svtovém mítku je sponzorství nástroj komunikaního mixu s vysokou mírou rstu. Rostou nejenom rozpoty sponzorství ale i poet a rozsah sponzorovaných událostí a aktivit. Sponzorské projekty jsou sledovány vrcholovými manažery firem, což ukazuje na jejich dležitost. Lze tedy íci, že sponzorství ve stále více firmách získává klíové postavení v komunikaní a marketingové strategii Definice sponzorství Sponzorství je investování penz nebo jiných vklad do aktivit, jež otevírají pístup ke komern využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou. Firmy podporují své

22 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 22 zájmy a znaky tím, že je spojují s uritými významnými událostmi nebo aktivitami. Je to nástroj tematické komunikace, kdy sponzor pomáhá sponzorovanému uskutenit jeho projekt a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikaní cíle. Nestane-li se tak, stává se sponzorování pouhým dárcovstvím. (De Pelsmacker, Geuens, Van den Berg, 2003, s. 327) Cíl sponzorství Nejdležitjším komunikaním cílem sponzorství je podpora image firmy a jejího dobrého jména u rzných cílových skupin. V mnoha situacích je však rozhodnutí o tom, koho sponzorovat, vyvoláno osobními zájmy nebo koníky vrcholového vedení firem a jejich partner. Proto je i pro neziskové organizace dležité budovat vztahy s významnými lidmi a posilovat vazby s cílem získat výhodu práv pro svou organizaci Mecenášství Typem sponzorství, uplat ovaném v neziskovém sektoru je mecenášství/sponzorství aktivit. Je to nejstarší forma sponzorství a jedná se spíše o charitu. Bohatí lidé vnují peníze školám nebo na jiné bohulibé úely. Rozdíl mezi tmito aktivitami a sponzorstvím úel je v tom, že úelové sponzorství není charitou, je-li integrováno s firemní komunikaní strategií. Sponzorství oznaované zkratkou MUSH (municipal-lokalita, university-vzdlávání, social-spolenost, hospital-nemocnice) je píkladem mecenášství dobrých úel. Daný typ sponzorství je kombinací PR, podpory prodeje a firemní filantropie, založené na ziskových motivech pro dobrou vc. Vynaložením penz na dobrou vc se oekává pozitivní vliv na image firmy. (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003, s. 340) 3.4 Firemní filantropie Dárcovství firem a jejich spoleenská odpovdnost jsou stále více uznávány jako progresivní zpsoby napojení komerní sféry na spolenost. V zahranií jsou firemní dárcovství a spoleenská odpovdnost zcela bžnými souástmi firemních strategií. O takovouto angažovanost firem se zajímají jak jejich partnei, tak zákazníci a stát. Bývá zcela pirozené,že jednou z hlavních referencí na danou firmu jsou informace, jak a komu pomáhá. Podnik, který podporuje veejn prospšnou innost, je vnímán veejností v porovnání s ostatními mnohem lépe. Tato skutenost zaíná být ím dál tím dležitjší i v eské republice.

23 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 23 Firemní filantropie je tak stále astji vnímána jako dobrá investice do spolenosti, nejen jako charita ve prospch potebných. Na trhu, kde v nkterých oblastech jsou konkurence a podmínky pro podnikání vyrovnané, jsou to práv tyto hodnoty, které firmu reprezentují. I zde je však nutný kvalifikovaný pístup a dobrá znalost prostedí. Firma se musí rozhodovat, na jaké projekty pispt, kdy poskytnout finanní dar a kdy pomoci jinak. Musí si zvolit, zda bude podporovat jednorázové projekty nebo se zamí na dlouhodobé investice nebo teba partnerství. Práv partnerství se jeví jako velmi výhodná forma pro charitativní organizaci, protože jí zabezpeuje dlouhodobou podporu, se kterou mže poítat. Nejpodporovanjšími oblastmi jsou u nás volnoasové aktivity a amatérský sport, sociální a zdravotní oblast. Nejmén je podporován výzkum, politika a lidská práva. Nejvíce perspektivní jsou z pohledu firemní filantropie dti a mládež, dosplí a studenti. Naopak nejmén zajímavými pro firmy jsou drogov závislí, bezdomovci, etnické a národnostní menšiny. Kterou oblast v eské republice podporuje vaše firma darem? Lidská práva Politika Jiná oblast Výzkum Životní prostedí a ekologie Profesionální sport Komunitní a regionální rozvoj Humanitární Pravideln Obas Vzdlání Kultura a umní Zdravotní Sociální Volný as/amatérský sport Graf 1: Preference firemní filantropie (zdroj:

24 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 24 4 FUNDRAISING Bžnou souástí práce každé neziskové organizace je získávání prostedk na svou innost, pro které se používá anglické slovo fundraising. Zemí zrodu fundraisingu je USA. Má zde šedesátiletou tradici a je souástí každodenního života. Tady byl vytvoen teoretický základ a ostatní zem se staly následovateli. Fundraising je možné tedy definovat jako získávání prostedk, resp. hledání zdroj, které má pomoci pedevším neziskovým organizacím zbavit se nedostatku prostedk. Fundraising tedy zahrnuje rzné metody a postupy jak získat finanní a jiné prostedky na innost neziskovým organizacím. (Rektoík, 2001, s. 88) V eské republice má fundraising zatím krátkou historii. Po roce 89 vznikly spoleenské pedpoklady pro fundraising. Uskutenil se perod spolenosti ze socialistické na obanskou, skonilo perozdlování prostedk v centrálním ízení a stát zaal podporovat sdružení jednotlivc. Lidé v eské republice si pomalu zvykají, že innost nevýdlených organizací patí ke každé slušné spolenosti a že prostedky do ní vynaložené se vrátí nejen ve form osobního uspokojení z dávání, ale i spokojenjšího života spolenosti. Jednotlivci, malé firmy, podniky, orgány státní správy i vládní instituce by si mli pivyknout dávat ást svých píjm na nkterou z bohulibých inností. (Ledvinová, 2002, s.10) Cílem obanské spolenosti je kooperace mezi státním sektorem, podnikovým sektorem a neziskovým sektorem. Jejich vzájemn propojená spolupráce je pedpokladem pro blaho spolenosti. Všechny ti sektory by se mly vyvažovat v rozložení sil v politice, ekonomice a obanských právech. 4.1 Význam fundraisingu Fundraising je nesmírn dležitou souástí práce organizace a v mnohém rozhoduje o míe jejího úspchu. Každá organizace potebuje peníze na zaplacení zamstnanc, nájem prostor, uhrazení provozních náklad, pípravu projekt a budoucích program. Nástrojem ízení fundraisingu je roní rozpoet, který stanoví ástku potebnou k fungování organizace, množství prostedk, které jsou k dispozici a množství prostedk, které je teba ješt zabezpeit k dosažení pedpokládaných výsledk. Je žádoucí sestavovat finanní plán na

25 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 25 nkolik let dopedu, tzv. dlouhodobé plány. ím více dopedu se plánuje, tím vtší jsou pedpoklady pro úspšné zajištní potebných prostedk ve chvíli, kdy budou poteba. adu organizací podporuje jeden nebo nkolik málo hlavních dárc. Tak se organizace mže dostat do stavu závislosti, kdy jediná zamítnutá žádost o píspvek mže vyvolat finanní krizi. Rozšíení fundraisingové základny o další dárce a využití dalších zdroj píjm mže takovou závislost omezit. Fundraising není jen o penzích, ale také o potu píznivc. Všechny píznivce je možno pesvdit, aby darovali znovu a byli ješt štdejší. Navíc se mohou stát dobrovolníky nebo získat další píznivce. Je však poteba zvážit, které skupiny píznivc je vhodné oslovit. Zda podniky, stední vrstvy, ženy, dchodce? Krom toho je teba zvolit pro komunikaci k jednotlivým cílovým skupinám adekvátní strategii. Zpsob, jak dosáhnout trvalé udržitelnosti organizace, je celá ada. Mže to být utvoení stabilního okruhu píznivc a dárc, organizování fundraisingových akcí, budování vlastního jmní organizace vetn nadaního jmní nebo samofinancování. Pro organizace, zabývající se dlouhodobými potebami a procesy (pée o postižené), je dležité vytvoit finann silnou organizaci s rozumnou perspektivou do budoucna, která neelí každý rok hospodáské ztrát a nezatžuje finanními tžkostmi veškerou svou práci. (Norton, 2003, s. 1/1-2) Problémy fundraisingu Fundraising není nikdy snadný. Ped fundraisery v zemích, kde chybí nebo byla perušena dárcovská tradice, stojí ada výzev, se kterými se musí vyrovnat. To se týká i situace v R. Fundraisei zde se stávají souástí procesu, pi nmž se rozvíjí dárcovské návyky a praxe, hledají se fundraisingové metody a postupy, které mohou fungovat v místních podmínkách a zpsoby, jak oslovovat a mobilizovat skupiny píznivc, na které se jednotlivé organizace hodlají zamit. (Norton, 2003, s. 1/3) Získávání penz není nahodilá záležitost. Je to dlouhodobý proces, který by ml zaít efektivním plánováním a konit podrobným zhodnocením, na základ nhož je možné zjistit, které metody jsou nejúinnjší a jak lze fundraising zefektivnit do budoucna. (Plamínek, 1996, s.102)

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní.

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní. VII. VYBRANÉ METODY MENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU SPIDER ANALÝZA (grafická analýza) Ke zvýšení názornosti ve finanní analýze používáme rzných graf, nejbžnjší jsou sloupkové, spojnicové a výseové grafy. V poslední

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více