Profesní příběh. Sborník pondělí dne 19. května 2008 v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích. european social fund in the czech republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní příběh. Sborník pondělí dne 19. května 2008 v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích. european social fund in the czech republic"

Transkript

1 Profesní příběh Sborník pondělí dne 19. května 2008 v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích manuál vizuální identity esf v R sekce A e ení loga s vlajkou EU evropsk sociální fond v R european social fund in the czech republic evropsk sociální fond v R european social fund in the czech republic

2 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra sociální práce Praha 5, U Kříže 8, tel.: , fax.: a Národní vzdělávací fond, o.p.s. CEKAS (Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách) , Praha 1, Opletalova 25 Profesní příběh Sborník pondělí dne 19. května 2008 v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích

3 Motto: Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem. Leonardo da Vinci OBSAH Úvodem 6 O pořadatelích 7 Katedra sociální práce historie a současnost 7 Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách 9 Program konference 11 O účastnících konference 13

4 ÚVODEM Abychom mohli růst a zrát, v každé životní etapě na nás čekají vývojové úkoly. Naučit se chodit, vyslovovat r a ř, vydržet poslouchat výklad ve škole, absolvovat první rande, unést pocit, že naše děti nám nepatří, přijmout stárnutí těla a nepřijímat stárnutí zájmů a ducha. Na profesní cestě nás čekají také vývojové úkoly. Vzpomenete si na nějaký svůj první? Profesní vývojové úkoly mají žáci, tovaryši, mistři i velmistři. V jaké fázi se nacházíte právě vy? Kolikrát v životě jste si položili otázku, zda cesta k vaší profesi je či byla správná a dostatečná? V jakých situacích se ve vaší hlavě vynořovaly profesní otazníky a dilemata? Kdy jste si potvrdili vlastní způsobilost vykonávat své povolání? To všechno přímo či nepřímo s profesními vývojovými úkoly souvisí. Ale je tu ještě jedna úroveň. Více abstraktní a složitější k pojmenování. Vývoj oboru. V našem případě vývoj oboru sociální práce a ještě přesněji vývoj vysokoškolského oboru sociální práce. Během naší konference budeme vyprávět mnoho příběhů, v nichž se pravděpodobně setkají všechny tři úrovně. Vývoj člověka jako individua, vývoj profesionála a vývoj oboru. Aby profesní příběh mohl být celistvý, setkají se zde dnes ti, kteří obor sociální práce učí, a ti, kteří ho vykonávají. Někteří z nich dělají obojí. Budou vyprávět o svých cestách, křižovatkách, propastech, úbočích hor a výšinách. Přeji hezkou cestu plnou příběhů. Daniela Vodáčková O POŘADATELÍCH Katedra sociální práce historie a současnost Na počátku katedry sociální práce stálo v roce 1990 pracoviště určené ke vzdělávání sociálních pracovníků na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako samostatné oddělení výchovy a vzdělávání dospělých s vlastním studijním programem, od školního roku 1992/93 se stalo samostatnou katedrou (dle sborníku konference s názvem První setkání absolventů katedry sociální práce, 2000). Do roku 2000 sídlila katedra v budově UK Celetná 20, v jediné oficiálně přidělené malé přednáškové místnosti a dvou malých administrativních místnůstkách, poté přesídlila do areálu UK v Jinonicích. U zrodu katedry stála PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., doc. PhDr. Pavel Hartl, PhDr. Irena Tomešová, Anežka Červenáková, PhDr. Alžběta Kučerová, PhDr. Zuzana Havrdová, doc. PhDr. Oldřich Matoušek. První vedoucí katedry sociální práce byla PhDr. Jiřina Šiklová, od roku 2000 katedru vede doc. PhDr. Oldřich Matoušek. Katedra je specifická svým důrazem na sociální práci v trestní justici, na teorii sociální správy, na srovnávání systémů sociálního zabezpečení, na sociální ekonomii a management sociálních služeb, na způsoby práce s lidmi v akutním ohrožení a na práci s ohroženými dětmi a mládeží a jejich rodinami. Katedra připravuje sociální pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří působí jako partneři právníků, lékařů, psychologů a psychiatrů v naší republice a v našich i mezinárodních institucích, zabývajících se sociální prací a sociální politikou. Působí jako iniciátoři a organizátoři sociální práce v regionech, euroregionech, institucích již existujících i nově vznikajících, dále jako iniciátoři a řešitelé náročných sociálně psychologických a organizačně právních a správních úkolů, např. v případě migrace velkých skupin obyvatelstva, v době války, přírodních katastrof, ale i při zajišťování úkolů sociální politiky státu, obcí, krajů

5 Od roku 2006 studium a další programy katedry rozvíjí projekt Inovace studijního programu, který probíhá ve spolupráci a pod zastřešením CEKASu (Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách). Blíže o projektu bude řečeno v další kapitole. Tato konference je rovněž projektem Inovace podpořena. a nevládních organizací, při asimilaci a integraci národnostních a religiózních minorit nebo těžko přizpůsobivých skupin obyvatelstva, při prevenci delikvence mladistvých, kriminality a při rozvoji systému tzv. alternativních trestů, ve vězeňství, při prevenci a řešení problému alkoholismu a drogových závislostí, při řešení problémů spojených s nezaměstnaností, migrací za prací v příhraničních oblastech, pracují s menšinami zejména formou komunitních projektů, pracují s dětmi a dospělými jedinci bez zázemí a samozřejmě i jako profesionální pracovníci v institucionální péči. Vzdělávací program podává přehled o různých hodnotových systémech; orientujícími hodnotami sociální práce jsou pro nás ideál společenské solidarity, ideál rozvoje individuálního potenciálu klienta a respekt k lidským/občanským právům (volně podle Pedagogové přednášející na katedře vydali řadu oborových učebnic nebo se na jejich vzniku podíleli. Tvorba učebních textů je jedním ze stěžejních projektů katedry. Mezi nejvýznamnější studijní texty učitelů katedry můžeme řadit: Vzdělávací standardy v sociální práci: pro středoškolský, vyšší odborný a vysokoškolský stupeň vzdělání: program EU Phare: projekt GTAF III/WP/3/03-08 závěrečná zpráva. Autorský kolektiv pod vedením Igora Tomeše. 1. vyd. Praha: Sociopress, TOMEŠ, Igor, et al. Právo sociálního zabezpečení. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, TOMEŠ, Igor a kol. Sociální správa, Portál, TOMEŠ, Igor, KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Portál, MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Portál, MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální práce v praxi. Portál, MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Portál, MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Portál, MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby. Portál, MAROON, I., MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Vzdělávání studentů sociální práce v terénu. Univerzita Karlova v Praze, VODÁČKOVÁ, D. a kol., Krizová intervence. Portál, V roce 2005 byl studijní program rozdělen na bakalářský a magisterský. V současné době katedra sociální práce připravuje také koncepci kombinovaného studia, které bude otevřeno od školního roku 2009/2010. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (dále CEKAS) bylo založeno v roce 2004 při Národním vzdělávacím fondu, o. p. s. s cílem provázet poskytovatele sociálních služeb při zavádění standardů kvality sociálních služeb, podporovat vzdělávání a výcvik odborníků v řízení kvality a podílet se na šíření zkušeností dobré praxe z ČR i zahraničí. U zrodu CEKASu stály Irena Tomešová a Alena Valečková společně s odborníky z oboru sociální práce, kteří v té době spolupracovali s Národním vzdělávacím fondem na projektech vytváření standardů kvality sociálních služeb a hodnocení kvality. V současnosti má CEKAS 8 pracovnic a disponuje rozsáhlou sítí externích odborníků. Kromě sekretářky na částečný úvazek jsme všechny nově příchozí pracovnice (i já staronová vracející se z mateřské dovolené) absolventkami katedry sociální práce. Doposud CEKAS realizoval projekty zavádění standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji, na Vysočině a v Praze, spolupracoval s Českou asociací streetwork na vzdělávání pracovníků nízkoprahových zařízení a streetwork na území Hl. m. Prahy a celé České republiky. Spolupracujeme s profesními asociacemi sdruženými v Asociaci sociálního poradenství na vzdělávání pracovníků pražských poraden. V neposlední řadě zabezpečujeme činnost Certifikační agentury pro Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky na certifikaci programů primární prevence v oblasti užívání návykových látek. V posledním roce se nám podařilo u MPSV akreditovat několik programů zaměřených na vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb.

6 PROGRAM KONFERENCE Projekt Inovace studijního programu katedry sociální práce V roce 2006 se CEKAS spojil s katedrou sociální práce a společně jsme vypracovali projekt Inovace studijního programu Katedry sociální práce při FF UK v Praze, na který jsme získali prostředky z Evropského sociálního fondu, programu JPD3. Cílem projektu bylo umožnit studentům a pedagogům dopřát si nad rámec běžné výuky něco navíc, potkat se s odborníky z praxe, rozproudit diskusní aktivity na půdě katedry, rozpracovat systém praxí studentů, umožnit studentům ochutnávku sebezkušenostních technik na psychosociálním výcviku a umožnit další vzdělávání pedagogů. Jedním z výstupů projektu jsou nové interaktivní webové stránky, ve kterých je připraven prostor pro vzájemnou komunikaci studentů i absolventů s pedagogy katedry. Doufáme, že stránky budou v budoucnu využívány i pro vzájemné informování o připravovaných akcích, volných pracovních místech a zajímavém dění v našem oboru. Projekt probíhá od září 2006 a tato konference je mimo jiné příležitostí se s ním pomalu loučit. Doufáme, že se neloučíme nadlouho, další projekty připravujeme a jsme rády, že máme příležitost se na katedru vracet a potkávat naše učitele, ostatní absolventy i budoucí kolegy. Zora Fídlerová projektová manažerka NVF CEKAS 9.00 prezence V dopoledních blocích vystoupí učitelé katedry sociální práce FFUK. Dostali toto zadání: Zastavte se, prosím, u třech uzlových bodů, křižovatek či dilemat na své profesní dráze. Je čistě na Vás samotných, které chvíle vyberete a jak své sdělení postavíte doc. PhDr. Oldřich Matoušek prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. prof. JUDr. Helena Válková, CSc PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. PhDr. Olga Havránková doc. PhDr. Pavel Hartl Lunch (občerstvení bude připraveno ve foyer budovy) V odpoledních blocích vystoupí absolventi katedry, kteří se zabývají: a) managementem v oblasti sociálních služeb, b) přímou péčí v oblasti sociálních služeb

7 o účastnících konference Dostali toto zadání: Formulujte: 1. Čtyři klíčová slova, která charakterizují Vaši současnou profesní roli. 2. Jaké tři nejdůležitější okamžiky rozhodly o volbě Vaší profese a převzetí současné role? 3. Jakou výbavu Vám studium pro tuto práci dalo? 4. Jaká úskalí, ztráty iluze, bolestné volby či střety jste museli během své profesní dráhy řešit? 5. Zažili jste někdy pocit hrdosti, Váš nebo někoho jiného, na sociální práci? Absolventi v oblasti managementu sociálních služeb: Mgr. Martin Žárský, vedoucí odboru sociálních služeb MPSV Mgr. Pavel Štern, ředitel Probační a mediační služby ČR Ing. Mgr. Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder Mgr. Lenka Hodková (Chválová), vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, nyní na mateřské dovolené Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger, evangelický farář, dříve ředitel střediska Diakonie Domova odpočinku ve stáří v Krabčicích přestávka Absolventi v oblasti přímé péče: Mgr. Jana Kosová, výkonná ředitelka o.s.český západ Mgr. Daniela Květenská (Voslařová), Ph.D., Služba kriminální policie a vyšetřování Policie ČR specialistka na problematiku dětí a mládeže Bc. Melanie Zajacová, ředitelka Centra sociálních služeb Běchovice Mgr. Alice Müllerová, koordinátorka vzdělávacích a rekvalifikačních programů o.s. Berkat Mgr. Michaela Černá, sociální pracovnice Společnosti Dialyzovaných a transplantovaných nemocných doc. PhDr. Oldřich Matoušek (* ) Vzdělání: Matematicko-fyzikální větev Všeobecně vzdělávací školy v Praze Dejvicích (maturita 1965), FFUK Praha, jednooborová psychologie (promoce 1971, doktorát 1971). Hlavní zaměstnavatel: Filozofická fakulta UK Praha, vedoucí katedry sociální práce. Odborný vývoj: Pracoval od promoce jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie, později jako vedoucí Denního psychiatrického sanatoria ( ). Na vedlejší prac. úvazky pracoval také na dětské psychiatrii a v manželské poradně. V roce 1991 spoluzakládal s J. Šiklovou katedru sociální práce FFUK, kterou dnes vede. Zabýval se výzkumem efektivity režimové léčby psychiatrických pacientů, metodikou návštěvy v rodinách, psychoterapií skupin, manželství a rodin. Habilitoval se na Filozofické fakultě UK Praha v r prací Rodina jako instituce a vztahová síť. Současný odborný zájem: riziková mládež; rodina; duševní zdraví; dějiny, teorie a světonázorové základy sociální práce; pedagogika mládeže a dospělých. Roku 1992 založil s A. Kroftovou a B. Kopoldovou neziskovou organizaci Sdružení pro pomoc rizikové mládeži LATA, v němž dosud působí jako konzultant. Hlavním programem sdružení je přímá individuální pomoc studentů-dobrovolníků mladým lidem, kteří přestupují zákon. V Ústavu výzkumu a rozvoje školství PedF UK, kde pracoval v roce na částečný úvazek, připravil výzkum týkající se českého základního školství a metodiku vyučovacích programů souvisejících se vstupem ČR do EU. V rámci britsko-českého projektu se podílel na zpracování koncepce pobytového oddělení pro mladistvé uživatele drog (1998). Od roku 1997 do roku 2000 pracoval jako vedoucí skupiny expertů pro hodnocení sociálních programů PHARE (Národní vzdělávací fond, Agentura pro trh práce a sociální politiku). Byl vedoucím týmu lektorů v holandsko- Konferenci budou moderovat doc. PhDr. Pavel Hartl a PhDr. Daniela Vodáčková

8 českém projektu vzdělávání vedoucích pracovníků domovů důchodců NL-CZ Elderly Homes II ( ). Cílem projektu byla realizace pilotního programu vzdělávání vedoucích pracovníků domovů důchodců. Pracuje jako konzultant pro několik organizací poskytujících sociální služby (mj. Salesiánské středisko mládeže v Plzni, Sdružení Arkáda v Písku). Je členem oborových rad na univerzitách v Praze, Brně a Ostravě. Je členem pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT pro společenské vědy. Spolupracuje s Nadací Terezy Maxové a sdružením Člověk hledá člověka na programech pro ohrožené děti a rodiny. Klíčová slova: člen týmu, učitel, autor, byrokrat prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. (* ) Emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do důchodu odešel na vlastní žádost ze zdravotních důvodů v roce Jako první začal přednášet samostatný kurs práva sociálního zabezpečení (1955). V letech pracoval jako mezinárodní úředník Mezinárodního úřadu práce v Ženevě v odboru sociálního zabezpečení. Editoval první učebnici tohoto oboru (1968). V letech pracoval v hutním průmyslu jako sociolog a sociální pracovník, naposledy jako výzkumný pracovník v hutnickém resortním výzkumném ústavu. V současné době přednáší na katedře sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze kursy sociální zabezpečení, sociální správa a teorie sociální politiky, na katedře sociálního managementu a supervize Fakulty humanitních studií kurs Mezinárodní sociální politika a právo a na Vysoké škole aplikovaného práva kursy teorie sociální politiky, obory sociální politiky a terénní sociální péče. Byl náměstkem ministra práce a sociálních věcí v první polistopadové federální vládě ( ) a založil československou společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení a byl jejím prvním předsedou. Po odchodu do důchodu a po zotavení založil v roce 1992 konzultační firmu Personnel, s. r. o., a do roku 2001 působil jako poradce Světové banky a Evropské unie (programy Phare a Tacis) pro otázky sociálních reforem v postkomunistických zemích. Pracoval na sociálních a zdravotních reformách v Albánii, Arménii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Gruzii, Chorvatsku, Íránu, Litvě, Lotyšsku, Moldavsku, Polsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku a Uzbekistánu. Po zániku firmy založil konzultační firmu Personnel Consulting, jejíž činnost ukončil v září V letech byl mediátorem MPSV pro kolektivní vyjednávání. V současné době působí jako mezinárodní konzultant pro zdravotnickou reformu při gruzínském ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí. Za 50 let svého odborného působení v sociální politice a sociálním zabezpečení publikoval přes 500 článků doma i v zahraničí a čtrnáct knih. K nejdůležitějším patří učebnice Československé právo sociálního zabezpečení (editor) (první v Československu, 1968), Zabezpečení starých lidí v Evropě (Academia 1968), Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost (Praha 1996, druhé vydání 2001), Sociální správa (editor) (Portál 2002) a spolu s JUDr. Koldinskou, Ph.D. Sociální právo EU. Navrhl systém vzdělávání pro sociální práci (viz Vzdělávací standardy v sociální práci, Praha 1997) a systém posuzování invalidity (knihy vyšly v Socioklubu v letech 1998 a 2000). Přispěl kapitolou do několika zahraničních odborných knih vydaných v Anglii, Německu, Itálii a USA. V současné době pracuje v řadě evropských výzkumných týmů (ESSIS ve Frankfurtu, GVG v Kolíně nad Rýnem, Univerzita ve Florencii, Univerzita ve Frankfurtu), pracujících pod záštitou Rady Evropy a Evropské unie, na otázkách rozvoje penzijní reformy, sociální pomoci a sociálních služeb a na srovnávacích studiích práva sociálního zabezpečení. Přednášel na desítkách zahraničních univerzit, na více než sto dvaceti mezinárodních konferencí a seminářů, naposled jeden z hlavních referátů na VI. evropském kongresu pracovního práva a sociálního zabezpečení (Varšava 1999), jako pozvaný řečník na Mezinárodní konferenci k 10. výročí reforem v evropských transformačních zemích (Varšava 2000), Mezinárodní konferenci Rady Evropy o dalším rozvoji sociálních služeb (Berlín 2001), konferenci EU a řecké vlády k sociálnímu modelu Evropy (Nonia 2003), konferenci EU a finské vlády o Sociální Evropě (Helsinki 2004) a byl vyzván ke spolupráci (za nové členské země) na materiálu Aging Europe pro konferenci připravovanou Lucemburskou vládou na dobu jejího předsednictví. Klíčová slova: 1) Neváhej příležitost (štěstí?) přichází jen jednou. 2) Koukej dopředu, ne zpátky. Z každé šlamastiky je východisko. 3) Pořád se uč, neboť moudrý ví, že nic neví. 4) Každá práce má něco pěkného, najdi to

9 efektu, tj. zbytečnému prodlužování doby sociální izolace odsouzených a tím ke zvýšení rizika jejich nebezpečnosti po propuštění na svobodu. Jak je zřejmé, stále je ještě oč bojovat. Ani současný stav našeho vězeňství mne nenaplňuje velkým optimismem, i když je oproti tomu, čeho jsem byla svědkem před rokem 1989, již částečně zreformován. Problém je, že právě jen částečně... Klíčová slova: nespravedlnost, deviace, kauzalita, změna prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Po absolvování právnické fakulty v roce 1974 jsem nastoupila na prokuraturu v Praze jako právní čekatelka, ale po složení justičních zkoušek jsem požádala o přijetí do Výzkumného ústavu kriminologického při GP ČSSR (nynější Institut pro kriminologii a sociální prevenci). Vzhledem k tomu, že se za mne tehdy přimluvil pan profesor Růžek, kterého jsem znala z katedry trestního práva, byla jsem na místo odborného asistenta přijata. V oblasti výzkumu jsem se věnovala především problematice mládeže, recidivy a souvislostem kriminality s drogovými závislostmi. Vzhledem k nedodržování interních předpisů prokuratury zakazujících neformální kontakty s tzv. západním zahraničím jsem v roce 1987 musela z VÚK odejít. Nečekaně jsem dostala nabídku z Ústavu státu a práva ČSAV, kterou jsem ráda přijala. Ihned v roce 1990 jsem odjela do Německa na pozvání ke studijnímu pobytu jednak na Univerzitě v Kolíně (prof. Walter), jednak na Max-Planck-Institutu pro zahraniční a mezinárodní trestní právo (prof. Kaiser). Po návratu do ČR v roce 1992/3 jsem začala přednášet na nově vzniklé katedře sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze, od roku 1995 pak i na nově konstituované Právnické fakultě ZČU v Plzni, kde jsem v roce 1998 převzala vedení katedry trestního práva. V obou případech bylo mým oborem trestní právo a kriminologie. S prvými absolventy studijního programu sociální práce na FF UK jsme založili ještě v průběhu jejich studia Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (nyní přejmenované na Sdružení pro probaci a mediaci), s ambicí pohnout ledy v tehdy velmi konzervativním českém systému trestní justice. To se skutečně povedlo a postupně tak vznikala nejdříve na experimentální, posléze na standardní bázi Probační a mediační služba. V oblasti legislativy bylo mým cílem dosáhnout přijetí speciálního zákona pro mladistvé delikventy, což se nakonec po sedmiletých peripetiích podařilo; v červnu 2003 byl schválen parlamentem zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Tím jsem si v profesní oblasti ve značné míře splnila to, oč jsem usilovala zavedení diferencovaného přístupu k delikventům. Co se mi zatím nepovedlo, je změnit přístup k recidivním delikventům a i zde důsledně rozlišovat mezi tzv. nenapravitelnými, resp. patologicky deviantními a ještě, byť již obtížněji napravitelnými. Návrh nového institutu zabezpečovací detence v jeho nynějším znění bohužel těmto snahám nevyhovuje a mohl by vést k právě opačnému PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Vzdělání: Rok absolvování FFUK: 1958 Téma diplomové práce: Pád pražské burzy v roce 1873 Téma kandidátské práce: Akademická YMCA-příspěvek k studentskému hnutí v období mezi dvěma světovými válkami. Téma doktorské práce: Pražská sociologická škola Univerzitní profesor Emanuel Rádl Téma disertační práce: Studenti a ideologie na Západě-hnutí Nové levice v letech v knižní podobě s názvem Stoupenci proměn odborná asistentka na FFUK katedra sociologie ( ) sociální pracovnice oddělení gerontologie Fakultní Thomayerova nemocnice ( ) s jednoročním přerušením v podobě zúčastněného pozorování ve vězeňství nástup na FFUK a založení katedry sociální práce (1990) založení centra a knihovny pro Gender Studies (1991) Současné zaměstnání: odborná asistentka na FFUK, v důchodu od r Klíčová slova: umírání, ženy v exilu, přepsání knihy o New Left na Západu v roce

10 doc. PhDr. Pavel Hartl PhDr. Olga Havránková Vzdělání: Gymnázium v Karlových Varech (maturita 1974) Abiturientský kurs, obor ženská sestra, Praha (maturita 1976) FF UK, jednooborová psychologie (absolvováno 1985) Rigorózní zkouška kat. psychologie FF UK (složena 1989) Výcvik ve skupinové psychoterapii SUR ( ) Individuální výcvik v arteterapii ( ) Výcvik v hypnóze (1990) Výcvik v rozvojové supervizi v sociální práci /McDerment, Hanchen, EU Phare program/ (1996 certifikát pro EU) Výcvik v PBSP /A.Pesso USA, lektoři a garance amsterodamské a basilejské univerzity/ ( certifikát) FTN, Ústav mateřství, porodní asistentka ( ) PL Bohnice, adolescentní oddělení, psychoterapeutka ( ) PL Bohnice, ateliér arteterapie, arteterapeutka ( ) MPP Beroun, manželské poradenství, psychoterapie ( ) CKI Bohnice, krizová intervence ( ) RIAPS, krizová intervence ( ) Současné zaměstnání: FF UK, katedra sociální práce, odb. asistentka (od r. 1994) PedF UK přednášky Arteterapie pro speciální pedagogy, katedra výtvarné výchovy FTVS přednášky Relaxační techniky pro fyzioterapeuty, obor civilizační choroby Remedium výuka v kurzech telefonické a základní krizové intervence a arteterapie, členka lektorského a autorského týmu Remedium členka správní rady Socium Carolinum předsedkyně sdružení MPSV externí hodnotitelka projektů NVF Phare projektová supervizorka ČAPLD akreditovaná supervizorka linek důvěry Střediska rané péče Brno, Olomouc a Ostrava týmová supervizorka Vzdělání: Státnice na katedře pedagogiky FF UK 1967 Doktorát filozofie na FF UK 1970 Téma rigorózní práce: Útěky z výchovných zařízení. (Sociálně psychologická studie.) Kandidátská práce: Pedagogická psychologie dospělých. Nebyla předána k obhajobě. Vyšla jako skriptum a získala cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší skriptum roku 1988 v oboru společenských věd. Docentura psychologie na FF UK Habilitační práce: Soubor longitudinálních výzkumů a metod zaměřených na změny myšlení, chování a prožívání. Výčet zaměstnání: Pomocný dělník, závozník, řidič ČSAD, vychovatel, psycholog, frekventant pětiletého psychoterapeutického výcviku SUR, psychoterapeut, vedoucí a supervizor výcvikových komunit, odborný asistent, docent, recenzent, supervizor, lexikograf Klíčová slova: supervize a evaluace projektu Inovace, práce na Velkém psychologickém slovníku, termín odevzdání prosinec 2008, Portál Mgr. Martin Žárský Kontakt: MPSV ČR, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Rok absolutoria: 1997 Téma diplomové práce: Obec jako poskytovatel sociálních služeb se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality Odbor prevence kriminality MV ČR (1996 až 2001) Odbor sociálních služeb MPSV ČR (2001 až doposud) Současné zaměstnání: Ředitel odboru sociálních služeb MPSV ČR Klíčová slova: koncepce, legislativa, metodika, řízení Klíčová slova: setkání, provázení, vzájemný respekt, vize 18 19

11 Mgr. Lenka Hodková (Chválová) Kontakt: t.č. mateřská dovolená (od prosince 2007) poslední zaměstnání Oblastní charita Hradec Králové, středisko Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Velké náměstí 34, Hradec Králové Mgr. Pavel Štern Kontakt: PMS ČR Hybernská 18, Praha 1, Rok absolutoria: 1995 Téma diplomové práce: Systemický přístup a sociální práce Současné zaměstnání: ředitel Probační a mediační služby ČR, Praha Ing. Mgr. Matěj Lejsal Kontakt: Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Michle Rok absolutoria: 2003 Téma diplomové práce: Optimalizace právní formy poskytovatele sociálních služeb pro seniory (z hlediska dostupnosti zdrojů) ředitel Domova Sue Ryder, o.p.s (6/2006 dosud) zástupce ředitelky pro ekonomické otázky Domov Sue Ryder, o.p.s. ( ) asistent ředitelky Domov Sue Ryder, o.p.s ( ) Současné zaměstnání a stručný popis profesní role: V současné době jsem na pozici ředitele obecně prospěšné společnosti Domov Sue Ryder, o.p.s. Hlavní část práce je vedení jednotlivců a týmů, hledání a vybírání nejlepšího způsobu vedení jednotlivých členů týmu managementu, propojování jejich zkušeností, dovedností, znalostí. Další část práce je zaměřena na udávání směru, kterým se Domov jako celek má ubírat. Neopominutelnou součástí role je reprezentace Domova a jeho činnosti jak v negativních, tak v pozitivních okamžicích. Zvláštní atribut role ředitele je formálně delegovaná moc vázaná na tuto pozici. V řadě NNO je velmi bohatá síť neformálních sociálních vazeb, se kterou použití formální moci může kolidovat. Dlouhodobým úkolem zůstává naučit se mezi jednotlivými rolemi formálními i neformálními přecházet a informovat své okolí, ve které v tu kterou chvíli zrovna vystupuji. Rok absolutoria: 2004 Téma diplomové práce: Psychosociální pomoc obětem hromadných neštěstí, vedoucí práce doc. PhDr. O. Matoušek Oblastní charita Hradec Králové vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím (2006) Bílý kruh bezpečí, Praha konzultantka na Lince DONA ( ) Dětské krizové centrum, Praha - vedoucí Linky důvěry, sociální pracovnice ( ) Lektorská činnost ve výcvicích telefonické krizové intervence a krizové intervence tváří v tvář SOS centra Diakonie ČCE, o.s. Rafae, Praha ( ) SOS centrum Diakonie ČCE, Praha sociální pracovnice, krizová interventka ( ) Středisko pro partnerské, manželské a rodinné vztahy, Hradec Králové sociální pracovnice ( ) Linka důvěry, Hradec Králové konzultantka ( ) Současné zaměstnání a stručný popis profesní role: Vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, dle zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím. Činnost IC pro osoby ohrožené domácím násilím určuje zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 60 a) intervenční centra. Kompetence vedoucího IC jsou následující: Odborné: - zodpovídá za školení, prezentace a budování interdisciplinárního týmu v Královéhradeckém kraji, - reprezentuje IC navenek (rozhovory do médií, odborné články), - koordinuje výběr a zácvik nových pracovníků, - účastní se porad vedoucích středisek OCH HK, - účastní se celorepublikového setkání IC, - navrhuje vzdělávací aktivity za IC ředitelce OCH HK, - podílí se na zpracování projektů na činnost a služby IC, - vede odbornou (klientskou) část porad pracovníků IC, Klíčová slova: lidé, plány, cíle, tým 20 21

12 - zodpovídá za koordinaci odborné práce s uživateli (viz porady pracovníků, kontroluje odbornou část zápisů z konzultací, vede rozhovory s pracovníky o klientských záležitostech), - koordinuje výběr stážistů IC, provádí s vybraným stážistou úvodní návštěvu (mlčenlivost, etický kodex pracovníků IC). Provozní kompetence: - zajišťuje měsíční a týdenní plány služeb, - předkládá pracovníkům počet odpracovaných hodin (vždy na další měsíc), - kontroluje výkazy práce pracovníků IC, které předkládá k podpisu ředitelce OCH HK, - ve spolupráci s BTR provádí školení, IDT, - vede pokladnu IC, - zpracovává měsíční statistiku IC, - zálohuje měsíční data IC, - kontroluje úplnost spisové dokumentace (vyplnění záznamových listů). Čtyři klíčová slova: odbornost, zkušenost, vedení, zodpovědnost Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger Kontakt: U školské zahrady 1; Praha 8, Kobylisy Rok absolutoria: 1998 Téma diplomové práce: Typologie obyvatel v Domově odpočinku ve stáří v Krabčicích z hlediska vybraných sociálních a zdravotních charakteristik evangelický farář sociální pracovník ředitel střediska Diakonie Domova odpočinku ve stáří v Krabčicích (150 uživatelů) jednatel společnosti s r.o., podpůrná společnost pro Domov lektor vzdělávacích institucí (např. Diakonie, CURATIO atd.) supervizor a lektor v terénu poskytování sociálních a sociálně-zdravotních služeb např. v domovech pro seniory Současné zaměstnání a stručný popis profesní role: evangelický farář: vedle stabilních prvků života církevního společenství (nedělní bohoslužby, biblické hodiny, práce s dětmi, se seniory, pastorační rozhovory aj.) se podílím na práci v psychiatrické léčebně, především práci pastoračně-terapeutické. Jedná se o práci individuální i skupinovou na oddělení s nařízenou ochrannou léčbou sexuologickou, psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou, oddělení gerontopsychiatrickém, oddělení léčby závislostí (alkohol, drogy, automaty), odd. psychoterapeutické pomoci nemocným s psychickým onemocněním atd. Dále do oblasti mé práce patří péče o klienty domova pro seniory, pacienty hospice, členy o.s. LOGOS (společenství občanů, jehož cílem je integrace homosexuálních jedinců do společnosti a církví), práce s korejskou minoritou (společné církevní, kulturní, společenské, sportovní a jiné aktivity) a další práce. lektor v oblasti poskytování sociálních a sociálně-zdravotních služeb supervizor ve stejné oblasti Klíčová slova: přijetí, podpora, vzdělávání, praxe Mgr. Jana Kosová Kontakt: Český západ o.s., Dobrá Voda 8, Toužim Rok absolutoria: 2002 Téma diplomové práce: Vzdělávací program pro pracovní tým Domova pro dětský život vedoucí Domova pro dětský život sociální pracovnice v o.s. Český západ (komunitní práce v sociálně vyloučené romské komunitě v obci Dobrá Voda) výkonná ředitelka o.s. Český západ Současné zaměstnání a stručný popis profesní role: Výkonná ředitelka o.s. Český západ: od roku 2003 pracuji v občanském sdružení Český západ, kam jsem byla vyslána z o.s. Na počátku, abych pracovala s žena

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585 209 020 sekretariát, 585 209 025 studijní

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Zpráva o činnosti v roce 2010

Zpráva o činnosti v roce 2010 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd 1 1.12.2011 21:11:55 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika

Více

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA fenomén moderní společnosti Radka Franců Katedra sociálně-pedagogická Vedoucí práce PhDr. Vladimír Mašát Studijní

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ

MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ Eva Biedermanová Michal Petras Praha 2011 Autoři: Mgr. Eva Biedermanová: Část I. (1.2.

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více