Profesní příběh. Sborník pondělí dne 19. května 2008 v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích. european social fund in the czech republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní příběh. Sborník pondělí dne 19. května 2008 v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích. european social fund in the czech republic"

Transkript

1 Profesní příběh Sborník pondělí dne 19. května 2008 v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích manuál vizuální identity esf v R sekce A e ení loga s vlajkou EU evropsk sociální fond v R european social fund in the czech republic evropsk sociální fond v R european social fund in the czech republic

2 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra sociální práce Praha 5, U Kříže 8, tel.: , fax.: a Národní vzdělávací fond, o.p.s. CEKAS (Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách) , Praha 1, Opletalova 25 Profesní příběh Sborník pondělí dne 19. května 2008 v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích

3 Motto: Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem. Leonardo da Vinci OBSAH Úvodem 6 O pořadatelích 7 Katedra sociální práce historie a současnost 7 Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách 9 Program konference 11 O účastnících konference 13

4 ÚVODEM Abychom mohli růst a zrát, v každé životní etapě na nás čekají vývojové úkoly. Naučit se chodit, vyslovovat r a ř, vydržet poslouchat výklad ve škole, absolvovat první rande, unést pocit, že naše děti nám nepatří, přijmout stárnutí těla a nepřijímat stárnutí zájmů a ducha. Na profesní cestě nás čekají také vývojové úkoly. Vzpomenete si na nějaký svůj první? Profesní vývojové úkoly mají žáci, tovaryši, mistři i velmistři. V jaké fázi se nacházíte právě vy? Kolikrát v životě jste si položili otázku, zda cesta k vaší profesi je či byla správná a dostatečná? V jakých situacích se ve vaší hlavě vynořovaly profesní otazníky a dilemata? Kdy jste si potvrdili vlastní způsobilost vykonávat své povolání? To všechno přímo či nepřímo s profesními vývojovými úkoly souvisí. Ale je tu ještě jedna úroveň. Více abstraktní a složitější k pojmenování. Vývoj oboru. V našem případě vývoj oboru sociální práce a ještě přesněji vývoj vysokoškolského oboru sociální práce. Během naší konference budeme vyprávět mnoho příběhů, v nichž se pravděpodobně setkají všechny tři úrovně. Vývoj člověka jako individua, vývoj profesionála a vývoj oboru. Aby profesní příběh mohl být celistvý, setkají se zde dnes ti, kteří obor sociální práce učí, a ti, kteří ho vykonávají. Někteří z nich dělají obojí. Budou vyprávět o svých cestách, křižovatkách, propastech, úbočích hor a výšinách. Přeji hezkou cestu plnou příběhů. Daniela Vodáčková O POŘADATELÍCH Katedra sociální práce historie a současnost Na počátku katedry sociální práce stálo v roce 1990 pracoviště určené ke vzdělávání sociálních pracovníků na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako samostatné oddělení výchovy a vzdělávání dospělých s vlastním studijním programem, od školního roku 1992/93 se stalo samostatnou katedrou (dle sborníku konference s názvem První setkání absolventů katedry sociální práce, 2000). Do roku 2000 sídlila katedra v budově UK Celetná 20, v jediné oficiálně přidělené malé přednáškové místnosti a dvou malých administrativních místnůstkách, poté přesídlila do areálu UK v Jinonicích. U zrodu katedry stála PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., doc. PhDr. Pavel Hartl, PhDr. Irena Tomešová, Anežka Červenáková, PhDr. Alžběta Kučerová, PhDr. Zuzana Havrdová, doc. PhDr. Oldřich Matoušek. První vedoucí katedry sociální práce byla PhDr. Jiřina Šiklová, od roku 2000 katedru vede doc. PhDr. Oldřich Matoušek. Katedra je specifická svým důrazem na sociální práci v trestní justici, na teorii sociální správy, na srovnávání systémů sociálního zabezpečení, na sociální ekonomii a management sociálních služeb, na způsoby práce s lidmi v akutním ohrožení a na práci s ohroženými dětmi a mládeží a jejich rodinami. Katedra připravuje sociální pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří působí jako partneři právníků, lékařů, psychologů a psychiatrů v naší republice a v našich i mezinárodních institucích, zabývajících se sociální prací a sociální politikou. Působí jako iniciátoři a organizátoři sociální práce v regionech, euroregionech, institucích již existujících i nově vznikajících, dále jako iniciátoři a řešitelé náročných sociálně psychologických a organizačně právních a správních úkolů, např. v případě migrace velkých skupin obyvatelstva, v době války, přírodních katastrof, ale i při zajišťování úkolů sociální politiky státu, obcí, krajů

5 Od roku 2006 studium a další programy katedry rozvíjí projekt Inovace studijního programu, který probíhá ve spolupráci a pod zastřešením CEKASu (Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách). Blíže o projektu bude řečeno v další kapitole. Tato konference je rovněž projektem Inovace podpořena. a nevládních organizací, při asimilaci a integraci národnostních a religiózních minorit nebo těžko přizpůsobivých skupin obyvatelstva, při prevenci delikvence mladistvých, kriminality a při rozvoji systému tzv. alternativních trestů, ve vězeňství, při prevenci a řešení problému alkoholismu a drogových závislostí, při řešení problémů spojených s nezaměstnaností, migrací za prací v příhraničních oblastech, pracují s menšinami zejména formou komunitních projektů, pracují s dětmi a dospělými jedinci bez zázemí a samozřejmě i jako profesionální pracovníci v institucionální péči. Vzdělávací program podává přehled o různých hodnotových systémech; orientujícími hodnotami sociální práce jsou pro nás ideál společenské solidarity, ideál rozvoje individuálního potenciálu klienta a respekt k lidským/občanským právům (volně podle Pedagogové přednášející na katedře vydali řadu oborových učebnic nebo se na jejich vzniku podíleli. Tvorba učebních textů je jedním ze stěžejních projektů katedry. Mezi nejvýznamnější studijní texty učitelů katedry můžeme řadit: Vzdělávací standardy v sociální práci: pro středoškolský, vyšší odborný a vysokoškolský stupeň vzdělání: program EU Phare: projekt GTAF III/WP/3/03-08 závěrečná zpráva. Autorský kolektiv pod vedením Igora Tomeše. 1. vyd. Praha: Sociopress, TOMEŠ, Igor, et al. Právo sociálního zabezpečení. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, TOMEŠ, Igor a kol. Sociální správa, Portál, TOMEŠ, Igor, KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Portál, MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Portál, MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální práce v praxi. Portál, MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Portál, MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Portál, MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby. Portál, MAROON, I., MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Vzdělávání studentů sociální práce v terénu. Univerzita Karlova v Praze, VODÁČKOVÁ, D. a kol., Krizová intervence. Portál, V roce 2005 byl studijní program rozdělen na bakalářský a magisterský. V současné době katedra sociální práce připravuje také koncepci kombinovaného studia, které bude otevřeno od školního roku 2009/2010. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (dále CEKAS) bylo založeno v roce 2004 při Národním vzdělávacím fondu, o. p. s. s cílem provázet poskytovatele sociálních služeb při zavádění standardů kvality sociálních služeb, podporovat vzdělávání a výcvik odborníků v řízení kvality a podílet se na šíření zkušeností dobré praxe z ČR i zahraničí. U zrodu CEKASu stály Irena Tomešová a Alena Valečková společně s odborníky z oboru sociální práce, kteří v té době spolupracovali s Národním vzdělávacím fondem na projektech vytváření standardů kvality sociálních služeb a hodnocení kvality. V současnosti má CEKAS 8 pracovnic a disponuje rozsáhlou sítí externích odborníků. Kromě sekretářky na částečný úvazek jsme všechny nově příchozí pracovnice (i já staronová vracející se z mateřské dovolené) absolventkami katedry sociální práce. Doposud CEKAS realizoval projekty zavádění standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji, na Vysočině a v Praze, spolupracoval s Českou asociací streetwork na vzdělávání pracovníků nízkoprahových zařízení a streetwork na území Hl. m. Prahy a celé České republiky. Spolupracujeme s profesními asociacemi sdruženými v Asociaci sociálního poradenství na vzdělávání pracovníků pražských poraden. V neposlední řadě zabezpečujeme činnost Certifikační agentury pro Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky na certifikaci programů primární prevence v oblasti užívání návykových látek. V posledním roce se nám podařilo u MPSV akreditovat několik programů zaměřených na vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb.

6 PROGRAM KONFERENCE Projekt Inovace studijního programu katedry sociální práce V roce 2006 se CEKAS spojil s katedrou sociální práce a společně jsme vypracovali projekt Inovace studijního programu Katedry sociální práce při FF UK v Praze, na který jsme získali prostředky z Evropského sociálního fondu, programu JPD3. Cílem projektu bylo umožnit studentům a pedagogům dopřát si nad rámec běžné výuky něco navíc, potkat se s odborníky z praxe, rozproudit diskusní aktivity na půdě katedry, rozpracovat systém praxí studentů, umožnit studentům ochutnávku sebezkušenostních technik na psychosociálním výcviku a umožnit další vzdělávání pedagogů. Jedním z výstupů projektu jsou nové interaktivní webové stránky, ve kterých je připraven prostor pro vzájemnou komunikaci studentů i absolventů s pedagogy katedry. Doufáme, že stránky budou v budoucnu využívány i pro vzájemné informování o připravovaných akcích, volných pracovních místech a zajímavém dění v našem oboru. Projekt probíhá od září 2006 a tato konference je mimo jiné příležitostí se s ním pomalu loučit. Doufáme, že se neloučíme nadlouho, další projekty připravujeme a jsme rády, že máme příležitost se na katedru vracet a potkávat naše učitele, ostatní absolventy i budoucí kolegy. Zora Fídlerová projektová manažerka NVF CEKAS 9.00 prezence V dopoledních blocích vystoupí učitelé katedry sociální práce FFUK. Dostali toto zadání: Zastavte se, prosím, u třech uzlových bodů, křižovatek či dilemat na své profesní dráze. Je čistě na Vás samotných, které chvíle vyberete a jak své sdělení postavíte doc. PhDr. Oldřich Matoušek prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. prof. JUDr. Helena Válková, CSc PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. PhDr. Olga Havránková doc. PhDr. Pavel Hartl Lunch (občerstvení bude připraveno ve foyer budovy) V odpoledních blocích vystoupí absolventi katedry, kteří se zabývají: a) managementem v oblasti sociálních služeb, b) přímou péčí v oblasti sociálních služeb

7 o účastnících konference Dostali toto zadání: Formulujte: 1. Čtyři klíčová slova, která charakterizují Vaši současnou profesní roli. 2. Jaké tři nejdůležitější okamžiky rozhodly o volbě Vaší profese a převzetí současné role? 3. Jakou výbavu Vám studium pro tuto práci dalo? 4. Jaká úskalí, ztráty iluze, bolestné volby či střety jste museli během své profesní dráhy řešit? 5. Zažili jste někdy pocit hrdosti, Váš nebo někoho jiného, na sociální práci? Absolventi v oblasti managementu sociálních služeb: Mgr. Martin Žárský, vedoucí odboru sociálních služeb MPSV Mgr. Pavel Štern, ředitel Probační a mediační služby ČR Ing. Mgr. Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder Mgr. Lenka Hodková (Chválová), vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, nyní na mateřské dovolené Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger, evangelický farář, dříve ředitel střediska Diakonie Domova odpočinku ve stáří v Krabčicích přestávka Absolventi v oblasti přímé péče: Mgr. Jana Kosová, výkonná ředitelka o.s.český západ Mgr. Daniela Květenská (Voslařová), Ph.D., Služba kriminální policie a vyšetřování Policie ČR specialistka na problematiku dětí a mládeže Bc. Melanie Zajacová, ředitelka Centra sociálních služeb Běchovice Mgr. Alice Müllerová, koordinátorka vzdělávacích a rekvalifikačních programů o.s. Berkat Mgr. Michaela Černá, sociální pracovnice Společnosti Dialyzovaných a transplantovaných nemocných doc. PhDr. Oldřich Matoušek (* ) Vzdělání: Matematicko-fyzikální větev Všeobecně vzdělávací školy v Praze Dejvicích (maturita 1965), FFUK Praha, jednooborová psychologie (promoce 1971, doktorát 1971). Hlavní zaměstnavatel: Filozofická fakulta UK Praha, vedoucí katedry sociální práce. Odborný vývoj: Pracoval od promoce jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie, později jako vedoucí Denního psychiatrického sanatoria ( ). Na vedlejší prac. úvazky pracoval také na dětské psychiatrii a v manželské poradně. V roce 1991 spoluzakládal s J. Šiklovou katedru sociální práce FFUK, kterou dnes vede. Zabýval se výzkumem efektivity režimové léčby psychiatrických pacientů, metodikou návštěvy v rodinách, psychoterapií skupin, manželství a rodin. Habilitoval se na Filozofické fakultě UK Praha v r prací Rodina jako instituce a vztahová síť. Současný odborný zájem: riziková mládež; rodina; duševní zdraví; dějiny, teorie a světonázorové základy sociální práce; pedagogika mládeže a dospělých. Roku 1992 založil s A. Kroftovou a B. Kopoldovou neziskovou organizaci Sdružení pro pomoc rizikové mládeži LATA, v němž dosud působí jako konzultant. Hlavním programem sdružení je přímá individuální pomoc studentů-dobrovolníků mladým lidem, kteří přestupují zákon. V Ústavu výzkumu a rozvoje školství PedF UK, kde pracoval v roce na částečný úvazek, připravil výzkum týkající se českého základního školství a metodiku vyučovacích programů souvisejících se vstupem ČR do EU. V rámci britsko-českého projektu se podílel na zpracování koncepce pobytového oddělení pro mladistvé uživatele drog (1998). Od roku 1997 do roku 2000 pracoval jako vedoucí skupiny expertů pro hodnocení sociálních programů PHARE (Národní vzdělávací fond, Agentura pro trh práce a sociální politiku). Byl vedoucím týmu lektorů v holandsko- Konferenci budou moderovat doc. PhDr. Pavel Hartl a PhDr. Daniela Vodáčková

8 českém projektu vzdělávání vedoucích pracovníků domovů důchodců NL-CZ Elderly Homes II ( ). Cílem projektu byla realizace pilotního programu vzdělávání vedoucích pracovníků domovů důchodců. Pracuje jako konzultant pro několik organizací poskytujících sociální služby (mj. Salesiánské středisko mládeže v Plzni, Sdružení Arkáda v Písku). Je členem oborových rad na univerzitách v Praze, Brně a Ostravě. Je členem pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT pro společenské vědy. Spolupracuje s Nadací Terezy Maxové a sdružením Člověk hledá člověka na programech pro ohrožené děti a rodiny. Klíčová slova: člen týmu, učitel, autor, byrokrat prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. (* ) Emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do důchodu odešel na vlastní žádost ze zdravotních důvodů v roce Jako první začal přednášet samostatný kurs práva sociálního zabezpečení (1955). V letech pracoval jako mezinárodní úředník Mezinárodního úřadu práce v Ženevě v odboru sociálního zabezpečení. Editoval první učebnici tohoto oboru (1968). V letech pracoval v hutním průmyslu jako sociolog a sociální pracovník, naposledy jako výzkumný pracovník v hutnickém resortním výzkumném ústavu. V současné době přednáší na katedře sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze kursy sociální zabezpečení, sociální správa a teorie sociální politiky, na katedře sociálního managementu a supervize Fakulty humanitních studií kurs Mezinárodní sociální politika a právo a na Vysoké škole aplikovaného práva kursy teorie sociální politiky, obory sociální politiky a terénní sociální péče. Byl náměstkem ministra práce a sociálních věcí v první polistopadové federální vládě ( ) a založil československou společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení a byl jejím prvním předsedou. Po odchodu do důchodu a po zotavení založil v roce 1992 konzultační firmu Personnel, s. r. o., a do roku 2001 působil jako poradce Světové banky a Evropské unie (programy Phare a Tacis) pro otázky sociálních reforem v postkomunistických zemích. Pracoval na sociálních a zdravotních reformách v Albánii, Arménii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Gruzii, Chorvatsku, Íránu, Litvě, Lotyšsku, Moldavsku, Polsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku a Uzbekistánu. Po zániku firmy založil konzultační firmu Personnel Consulting, jejíž činnost ukončil v září V letech byl mediátorem MPSV pro kolektivní vyjednávání. V současné době působí jako mezinárodní konzultant pro zdravotnickou reformu při gruzínském ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí. Za 50 let svého odborného působení v sociální politice a sociálním zabezpečení publikoval přes 500 článků doma i v zahraničí a čtrnáct knih. K nejdůležitějším patří učebnice Československé právo sociálního zabezpečení (editor) (první v Československu, 1968), Zabezpečení starých lidí v Evropě (Academia 1968), Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost (Praha 1996, druhé vydání 2001), Sociální správa (editor) (Portál 2002) a spolu s JUDr. Koldinskou, Ph.D. Sociální právo EU. Navrhl systém vzdělávání pro sociální práci (viz Vzdělávací standardy v sociální práci, Praha 1997) a systém posuzování invalidity (knihy vyšly v Socioklubu v letech 1998 a 2000). Přispěl kapitolou do několika zahraničních odborných knih vydaných v Anglii, Německu, Itálii a USA. V současné době pracuje v řadě evropských výzkumných týmů (ESSIS ve Frankfurtu, GVG v Kolíně nad Rýnem, Univerzita ve Florencii, Univerzita ve Frankfurtu), pracujících pod záštitou Rady Evropy a Evropské unie, na otázkách rozvoje penzijní reformy, sociální pomoci a sociálních služeb a na srovnávacích studiích práva sociálního zabezpečení. Přednášel na desítkách zahraničních univerzit, na více než sto dvaceti mezinárodních konferencí a seminářů, naposled jeden z hlavních referátů na VI. evropském kongresu pracovního práva a sociálního zabezpečení (Varšava 1999), jako pozvaný řečník na Mezinárodní konferenci k 10. výročí reforem v evropských transformačních zemích (Varšava 2000), Mezinárodní konferenci Rady Evropy o dalším rozvoji sociálních služeb (Berlín 2001), konferenci EU a řecké vlády k sociálnímu modelu Evropy (Nonia 2003), konferenci EU a finské vlády o Sociální Evropě (Helsinki 2004) a byl vyzván ke spolupráci (za nové členské země) na materiálu Aging Europe pro konferenci připravovanou Lucemburskou vládou na dobu jejího předsednictví. Klíčová slova: 1) Neváhej příležitost (štěstí?) přichází jen jednou. 2) Koukej dopředu, ne zpátky. Z každé šlamastiky je východisko. 3) Pořád se uč, neboť moudrý ví, že nic neví. 4) Každá práce má něco pěkného, najdi to

9 efektu, tj. zbytečnému prodlužování doby sociální izolace odsouzených a tím ke zvýšení rizika jejich nebezpečnosti po propuštění na svobodu. Jak je zřejmé, stále je ještě oč bojovat. Ani současný stav našeho vězeňství mne nenaplňuje velkým optimismem, i když je oproti tomu, čeho jsem byla svědkem před rokem 1989, již částečně zreformován. Problém je, že právě jen částečně... Klíčová slova: nespravedlnost, deviace, kauzalita, změna prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Po absolvování právnické fakulty v roce 1974 jsem nastoupila na prokuraturu v Praze jako právní čekatelka, ale po složení justičních zkoušek jsem požádala o přijetí do Výzkumného ústavu kriminologického při GP ČSSR (nynější Institut pro kriminologii a sociální prevenci). Vzhledem k tomu, že se za mne tehdy přimluvil pan profesor Růžek, kterého jsem znala z katedry trestního práva, byla jsem na místo odborného asistenta přijata. V oblasti výzkumu jsem se věnovala především problematice mládeže, recidivy a souvislostem kriminality s drogovými závislostmi. Vzhledem k nedodržování interních předpisů prokuratury zakazujících neformální kontakty s tzv. západním zahraničím jsem v roce 1987 musela z VÚK odejít. Nečekaně jsem dostala nabídku z Ústavu státu a práva ČSAV, kterou jsem ráda přijala. Ihned v roce 1990 jsem odjela do Německa na pozvání ke studijnímu pobytu jednak na Univerzitě v Kolíně (prof. Walter), jednak na Max-Planck-Institutu pro zahraniční a mezinárodní trestní právo (prof. Kaiser). Po návratu do ČR v roce 1992/3 jsem začala přednášet na nově vzniklé katedře sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze, od roku 1995 pak i na nově konstituované Právnické fakultě ZČU v Plzni, kde jsem v roce 1998 převzala vedení katedry trestního práva. V obou případech bylo mým oborem trestní právo a kriminologie. S prvými absolventy studijního programu sociální práce na FF UK jsme založili ještě v průběhu jejich studia Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (nyní přejmenované na Sdružení pro probaci a mediaci), s ambicí pohnout ledy v tehdy velmi konzervativním českém systému trestní justice. To se skutečně povedlo a postupně tak vznikala nejdříve na experimentální, posléze na standardní bázi Probační a mediační služba. V oblasti legislativy bylo mým cílem dosáhnout přijetí speciálního zákona pro mladistvé delikventy, což se nakonec po sedmiletých peripetiích podařilo; v červnu 2003 byl schválen parlamentem zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Tím jsem si v profesní oblasti ve značné míře splnila to, oč jsem usilovala zavedení diferencovaného přístupu k delikventům. Co se mi zatím nepovedlo, je změnit přístup k recidivním delikventům a i zde důsledně rozlišovat mezi tzv. nenapravitelnými, resp. patologicky deviantními a ještě, byť již obtížněji napravitelnými. Návrh nového institutu zabezpečovací detence v jeho nynějším znění bohužel těmto snahám nevyhovuje a mohl by vést k právě opačnému PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Vzdělání: Rok absolvování FFUK: 1958 Téma diplomové práce: Pád pražské burzy v roce 1873 Téma kandidátské práce: Akademická YMCA-příspěvek k studentskému hnutí v období mezi dvěma světovými válkami. Téma doktorské práce: Pražská sociologická škola Univerzitní profesor Emanuel Rádl Téma disertační práce: Studenti a ideologie na Západě-hnutí Nové levice v letech v knižní podobě s názvem Stoupenci proměn odborná asistentka na FFUK katedra sociologie ( ) sociální pracovnice oddělení gerontologie Fakultní Thomayerova nemocnice ( ) s jednoročním přerušením v podobě zúčastněného pozorování ve vězeňství nástup na FFUK a založení katedry sociální práce (1990) založení centra a knihovny pro Gender Studies (1991) Současné zaměstnání: odborná asistentka na FFUK, v důchodu od r Klíčová slova: umírání, ženy v exilu, přepsání knihy o New Left na Západu v roce

10 doc. PhDr. Pavel Hartl PhDr. Olga Havránková Vzdělání: Gymnázium v Karlových Varech (maturita 1974) Abiturientský kurs, obor ženská sestra, Praha (maturita 1976) FF UK, jednooborová psychologie (absolvováno 1985) Rigorózní zkouška kat. psychologie FF UK (složena 1989) Výcvik ve skupinové psychoterapii SUR ( ) Individuální výcvik v arteterapii ( ) Výcvik v hypnóze (1990) Výcvik v rozvojové supervizi v sociální práci /McDerment, Hanchen, EU Phare program/ (1996 certifikát pro EU) Výcvik v PBSP /A.Pesso USA, lektoři a garance amsterodamské a basilejské univerzity/ ( certifikát) FTN, Ústav mateřství, porodní asistentka ( ) PL Bohnice, adolescentní oddělení, psychoterapeutka ( ) PL Bohnice, ateliér arteterapie, arteterapeutka ( ) MPP Beroun, manželské poradenství, psychoterapie ( ) CKI Bohnice, krizová intervence ( ) RIAPS, krizová intervence ( ) Současné zaměstnání: FF UK, katedra sociální práce, odb. asistentka (od r. 1994) PedF UK přednášky Arteterapie pro speciální pedagogy, katedra výtvarné výchovy FTVS přednášky Relaxační techniky pro fyzioterapeuty, obor civilizační choroby Remedium výuka v kurzech telefonické a základní krizové intervence a arteterapie, členka lektorského a autorského týmu Remedium členka správní rady Socium Carolinum předsedkyně sdružení MPSV externí hodnotitelka projektů NVF Phare projektová supervizorka ČAPLD akreditovaná supervizorka linek důvěry Střediska rané péče Brno, Olomouc a Ostrava týmová supervizorka Vzdělání: Státnice na katedře pedagogiky FF UK 1967 Doktorát filozofie na FF UK 1970 Téma rigorózní práce: Útěky z výchovných zařízení. (Sociálně psychologická studie.) Kandidátská práce: Pedagogická psychologie dospělých. Nebyla předána k obhajobě. Vyšla jako skriptum a získala cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší skriptum roku 1988 v oboru společenských věd. Docentura psychologie na FF UK Habilitační práce: Soubor longitudinálních výzkumů a metod zaměřených na změny myšlení, chování a prožívání. Výčet zaměstnání: Pomocný dělník, závozník, řidič ČSAD, vychovatel, psycholog, frekventant pětiletého psychoterapeutického výcviku SUR, psychoterapeut, vedoucí a supervizor výcvikových komunit, odborný asistent, docent, recenzent, supervizor, lexikograf Klíčová slova: supervize a evaluace projektu Inovace, práce na Velkém psychologickém slovníku, termín odevzdání prosinec 2008, Portál Mgr. Martin Žárský Kontakt: MPSV ČR, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Rok absolutoria: 1997 Téma diplomové práce: Obec jako poskytovatel sociálních služeb se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality Odbor prevence kriminality MV ČR (1996 až 2001) Odbor sociálních služeb MPSV ČR (2001 až doposud) Současné zaměstnání: Ředitel odboru sociálních služeb MPSV ČR Klíčová slova: koncepce, legislativa, metodika, řízení Klíčová slova: setkání, provázení, vzájemný respekt, vize 18 19

11 Mgr. Lenka Hodková (Chválová) Kontakt: t.č. mateřská dovolená (od prosince 2007) poslední zaměstnání Oblastní charita Hradec Králové, středisko Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Velké náměstí 34, Hradec Králové Mgr. Pavel Štern Kontakt: PMS ČR Hybernská 18, Praha 1, Rok absolutoria: 1995 Téma diplomové práce: Systemický přístup a sociální práce Současné zaměstnání: ředitel Probační a mediační služby ČR, Praha Ing. Mgr. Matěj Lejsal Kontakt: Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Michle Rok absolutoria: 2003 Téma diplomové práce: Optimalizace právní formy poskytovatele sociálních služeb pro seniory (z hlediska dostupnosti zdrojů) ředitel Domova Sue Ryder, o.p.s (6/2006 dosud) zástupce ředitelky pro ekonomické otázky Domov Sue Ryder, o.p.s. ( ) asistent ředitelky Domov Sue Ryder, o.p.s ( ) Současné zaměstnání a stručný popis profesní role: V současné době jsem na pozici ředitele obecně prospěšné společnosti Domov Sue Ryder, o.p.s. Hlavní část práce je vedení jednotlivců a týmů, hledání a vybírání nejlepšího způsobu vedení jednotlivých členů týmu managementu, propojování jejich zkušeností, dovedností, znalostí. Další část práce je zaměřena na udávání směru, kterým se Domov jako celek má ubírat. Neopominutelnou součástí role je reprezentace Domova a jeho činnosti jak v negativních, tak v pozitivních okamžicích. Zvláštní atribut role ředitele je formálně delegovaná moc vázaná na tuto pozici. V řadě NNO je velmi bohatá síť neformálních sociálních vazeb, se kterou použití formální moci může kolidovat. Dlouhodobým úkolem zůstává naučit se mezi jednotlivými rolemi formálními i neformálními přecházet a informovat své okolí, ve které v tu kterou chvíli zrovna vystupuji. Rok absolutoria: 2004 Téma diplomové práce: Psychosociální pomoc obětem hromadných neštěstí, vedoucí práce doc. PhDr. O. Matoušek Oblastní charita Hradec Králové vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím (2006) Bílý kruh bezpečí, Praha konzultantka na Lince DONA ( ) Dětské krizové centrum, Praha - vedoucí Linky důvěry, sociální pracovnice ( ) Lektorská činnost ve výcvicích telefonické krizové intervence a krizové intervence tváří v tvář SOS centra Diakonie ČCE, o.s. Rafae, Praha ( ) SOS centrum Diakonie ČCE, Praha sociální pracovnice, krizová interventka ( ) Středisko pro partnerské, manželské a rodinné vztahy, Hradec Králové sociální pracovnice ( ) Linka důvěry, Hradec Králové konzultantka ( ) Současné zaměstnání a stručný popis profesní role: Vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, dle zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím. Činnost IC pro osoby ohrožené domácím násilím určuje zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 60 a) intervenční centra. Kompetence vedoucího IC jsou následující: Odborné: - zodpovídá za školení, prezentace a budování interdisciplinárního týmu v Královéhradeckém kraji, - reprezentuje IC navenek (rozhovory do médií, odborné články), - koordinuje výběr a zácvik nových pracovníků, - účastní se porad vedoucích středisek OCH HK, - účastní se celorepublikového setkání IC, - navrhuje vzdělávací aktivity za IC ředitelce OCH HK, - podílí se na zpracování projektů na činnost a služby IC, - vede odbornou (klientskou) část porad pracovníků IC, Klíčová slova: lidé, plány, cíle, tým 20 21

12 - zodpovídá za koordinaci odborné práce s uživateli (viz porady pracovníků, kontroluje odbornou část zápisů z konzultací, vede rozhovory s pracovníky o klientských záležitostech), - koordinuje výběr stážistů IC, provádí s vybraným stážistou úvodní návštěvu (mlčenlivost, etický kodex pracovníků IC). Provozní kompetence: - zajišťuje měsíční a týdenní plány služeb, - předkládá pracovníkům počet odpracovaných hodin (vždy na další měsíc), - kontroluje výkazy práce pracovníků IC, které předkládá k podpisu ředitelce OCH HK, - ve spolupráci s BTR provádí školení, IDT, - vede pokladnu IC, - zpracovává měsíční statistiku IC, - zálohuje měsíční data IC, - kontroluje úplnost spisové dokumentace (vyplnění záznamových listů). Čtyři klíčová slova: odbornost, zkušenost, vedení, zodpovědnost Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger Kontakt: U školské zahrady 1; Praha 8, Kobylisy Rok absolutoria: 1998 Téma diplomové práce: Typologie obyvatel v Domově odpočinku ve stáří v Krabčicích z hlediska vybraných sociálních a zdravotních charakteristik evangelický farář sociální pracovník ředitel střediska Diakonie Domova odpočinku ve stáří v Krabčicích (150 uživatelů) jednatel společnosti s r.o., podpůrná společnost pro Domov lektor vzdělávacích institucí (např. Diakonie, CURATIO atd.) supervizor a lektor v terénu poskytování sociálních a sociálně-zdravotních služeb např. v domovech pro seniory Současné zaměstnání a stručný popis profesní role: evangelický farář: vedle stabilních prvků života církevního společenství (nedělní bohoslužby, biblické hodiny, práce s dětmi, se seniory, pastorační rozhovory aj.) se podílím na práci v psychiatrické léčebně, především práci pastoračně-terapeutické. Jedná se o práci individuální i skupinovou na oddělení s nařízenou ochrannou léčbou sexuologickou, psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou, oddělení gerontopsychiatrickém, oddělení léčby závislostí (alkohol, drogy, automaty), odd. psychoterapeutické pomoci nemocným s psychickým onemocněním atd. Dále do oblasti mé práce patří péče o klienty domova pro seniory, pacienty hospice, členy o.s. LOGOS (společenství občanů, jehož cílem je integrace homosexuálních jedinců do společnosti a církví), práce s korejskou minoritou (společné církevní, kulturní, společenské, sportovní a jiné aktivity) a další práce. lektor v oblasti poskytování sociálních a sociálně-zdravotních služeb supervizor ve stejné oblasti Klíčová slova: přijetí, podpora, vzdělávání, praxe Mgr. Jana Kosová Kontakt: Český západ o.s., Dobrá Voda 8, Toužim Rok absolutoria: 2002 Téma diplomové práce: Vzdělávací program pro pracovní tým Domova pro dětský život vedoucí Domova pro dětský život sociální pracovnice v o.s. Český západ (komunitní práce v sociálně vyloučené romské komunitě v obci Dobrá Voda) výkonná ředitelka o.s. Český západ Současné zaměstnání a stručný popis profesní role: Výkonná ředitelka o.s. Český západ: od roku 2003 pracuji v občanském sdružení Český západ, kam jsem byla vyslána z o.s. Na počátku, abych pracovala s žena

13 mi v místní romské komunitě. Oproti předchozí zkušenosti v o. s. Na počátku, kde jsem se věnovala těhotným ženám, jejich přípravě k porodu, péči o dítě a starostem jejich života, byl vstup do romské komunity velmi odlišnou zkušeností. Bylo to jako vystřídání práce velmi na blízko s prací v hrubých konturách. Komunita žila svým svérázným způsobem života (velmi odříznutá od ostatního světa). Zamilovala jsem se do komunitní práce, coby metody sociální práce, a tu jsem mohla v Dobré Vodě nabídnout. Hledat potenciál k růstu v každém jednotlivci a komunitě jako celku, pomáhat s rozením nápadů, usnadňovat proces dosahování cíle a spoluoslavovat úspěch z dokončeného díla členů komunity Zanedlouho se ozvaly potřeby organizace a jejího přeorganizování rozhodli jsme se pro strategické plánování, které nám během dvou let pomohlo zvýšit počet pracovníků organizace více než dvojnásobně. V současné době se věnuji řízení jedenáctičlenného týmu, který je více než z jedné třetiny složen z členů romské komunity. A zdá se, že pro nás postupně přichází fáze soustředění sil na předávání naší zkušenosti. Klíčová slova: řízení, tým, potenciál k růstu, komunita Mgr. Daniela Květenská (Voslařová), Ph.D. Kontakt: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální práce a sociální politiky Rokitanského 62, Hradec Králové Rok absolutoria: (po ) uznání disertační práce jako rigorózní práce - disertační práce na téma Analýza plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji - diplomová práce na téma Systémy péče o duševní zdraví na Praze 5 Služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, SVčk Hradec Králové (2001 dosud) výuka na katedře sociální práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (předměty Základy sociální práce a Úvod do metod práce s klientem 1998 dosud) výuka na JABOK Vyšší speciální pedagogické a teologické škole v Praze (předmět Metody sociální práce ) sociální konzultantka v Poradně pro občany bývalé ČSFR Českého helsinského výboru v Praze ( ) sociální pracovnice v Ubytovně pro osoby bez přístřeší, Praha ( ) sociální pracovnice ve Výchovném ústavu pro mládež na Klíčově, Praha 9 ( ) Současné zaměstnání: Služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, SVčk Hradec Králové, specialista na problematiku dětí a mládeže Klíčová slova: kriminalita, děti, mládež, oběť trestného činu výuka na katedře sociální práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Klíčová slova: výuka, sociální práce Bc. Melanie Zajacová Kontakt: Centrum sociálních služeb Běchovice, Za Poštovskou zahradou 557, Praha-Běchovice Rok absolutoria: 2006 Téma bakalářské práce: Analýza potřeb v regionu Praha 21 (Možnosti rozvoje o.s. Neposeda) ředitelka Centra sociálních služeb Běchovice (od 2008) zakladatelka, sociální pracovnice, ředitelka Neposeda o.s. ( ) Současné zaměstnání a stručný popis profesní role: V současné době působím v Centru sociálních služeb Běchovice na pozici ředitel organizace. V této příspěvkové organizaci jsem teprve krátce od poloviny 24 25

14 března Dosud jsem vedla vlastní neziskovou organizaci Neposeda o.s. již jsem po třech a půl letech opustila a přijala výzvu v podobě vedení Centra. Po prvním měsíci svého působení v nové organizaci jsem nadefinovala tato čtyři klíčová slova: odpovědnost, tvorba, náročnost, změna (v této chvíli tato slova definují mou profesní roli dokonale) Odpovědnost Při své práci vnímám mnoho úrovní odpovědnosti. Ze své pozice jsem odpovědná za fungování organizace ve vztahu k uživatelům služeb, zaměstnancům, veřejnosti, zřizovateli, dárcům. Záleží zejména na mých organizačních a komunikačních schopnostech, zda Centrum bude fungovat i nadále a rozvine se. Cítím odpovědnost za výkon dobré praxe tak, aby poskytované služby byly kvalitní a lidské. V neposlední řadě jsem odpovědná sama vůči sobě, abych naplňovala vizi, se kterou jsem do organizace přišla, a nenechala se semlít zavedenými postupy. Tvorba Přicházím do organizace s určitou vizí, jsem tvůrcem i spolutvůrcem nového systému. Velmi ráda se budu podílet na dalším tvoření je to příležitost, výzva, že věci se dají dělat jinak i lépe. Zapojuji celý tým a těší mě společné nalézání nových řešení. Chci vytvořit produkt, přístup, praxi, která bude dobrým příkladem. Náročnost Pozice ředitele organizace je náročná sama o sobě. V mém současném zaměstnání je v této chvíli ještě o něco náročnější jelikož jsem nastoupila do organizace, která byla 14 dní bez ředitele, nedošlo k žádnému předání. V organizaci se teprve pokouším zorientovat, učím se, poznávám. Zároveň vidím některá slabá místa stávajícího systému. Vím, že bude náročné měnit zajeté koleje. V neposlední řadě je výkon této profese pro mě velmi náročný na čas. Nadále řeším agendu vedení organizace, ovšem v jinak nastaveném systému. Velká změna se týká oblasti pracovního týmu zatímco ve své organizaci jsem si tým vytvářela, zde jsem přišla do již zavedeného týmu. Zároveň mi toto nové pracoviště přináší prostor pro změnu mám příležitost měnit dosud zavedené a dělat to jinak. Výše uvedený popis přímo vychází z mé aktuální situace a velmi se liší od toho, co bych napsala z pozice ředitelky o.s. Neposeda. Jsem ráda za tyto zkušenosti a zajímá mě, jak tuto stávající profesní roli budu hodnotit s odstupem času. Klíčová slova: odpovědnost, tvorba, náročnost, změna Mgr. Alice Müllerová (Šonková) Kontakt: Občanské sdružení Berkat, Praha 2, Rumunská 24 Rok absolutoria: 1996 Téma diplomové práce: Sociální dopad současných vzdělávacích eurotrendů Občanské sdružení Societa Psychosociální servis Key Skills for Inclusion IVEX s.r.o. Občanské sdružení Acorus PPU Berkat Sofia Současné zaměstnání a stručný popis profesní role: Občanské sdružení Berkat koordinátorka vzdělávacích a rekvalifikačních programů Klíčová slova: kontaktní práce, pracovní poradenství, metodická práce, organizační práce Změna Téma změny se prolíná všemi předcházejícími úvahami nad klíčovými slovy. Slovo změna přesně vystihuje mou aktuální životní situaci. Po třech a půl letech budování vlastní organizace jsem ji nechala kolegům a změnila své působiště

15 Mgr. Michaela Černá (Cikrtová) Kontakt: HDS Dialcorp, Ohradní 1368, Praha 4 Rok absolutoria: 1998 Téma diplomové práce: Hodnocení regionálního modelu péče o duševní zdraví v Pardubicích asistentka výzkumných projektů SZU Hygiena dětí a dorostu ( ) pracovník linky důvěry, sociální pracovnice RIAPS ( ) socioterapeut přechodného zaměstnávání ESET ( ) vedoucí pacientského klubu ESET redaktorka pacientského časopisu Stěžeň, SpolDaT (2003 dosud) sociální pracovnice SpolDaT (2003 dosud) sociální pracovnice na dialýze HDS Dialcorp (2003 dosud) Současné zaměstnání: Sociální pracovnice na dialýze HDS Dialcorp Sociální pracovník jako most mezi dvěma světy mezi nemocničním prostředím a komunitou. Klíčová slova: umělá ledvina, edukace, provázení, respekt 28

16 Sborník z konference Profesní příběh konané 19. května 2008 v aule Univerzity Karlovy v Jinonicích v Praze. Vydavatel: Národní vzdělávací fond, o. p. s. Katedra sociální práce při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, 2008 Kontakty: manuál vizuální identity esf v R sekce A e ení loga s vlajkou EU evropsk sociální fond v R european social fund in the czech republic evropsk sociální fond v R european social fund in the czech republic Konference je financována z Evropského sociálního fondu, státním rozpočtem Českém republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy v rámci projektu Inovace studijního programu Katedry sociální práce při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

17 32

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D. PhDr. Lucie Myšková, Ph.D. Sekce pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, školní a školské poradenské služby, prevenci a institucionální výchovu Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem

Formování profese sociokulturní mediátor Inspirace portugalským modelem Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem Zkrácený název projektu: Sociokulturní mediátoři Projekt ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00416 Doba trvání: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více