Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,"

Transkript

1 MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka obsahuje dležité informace o glukometru EasyGluco TM, které jsou nezbytné pro jeho správné používání. Pette si peliv veškeré informace. Víme, že mení hladiny glukózy v krvi v domácím prostedí vám poskytuje kontrolu nad vaším diabetem a pravidelné testování mže pispt k vaší pohod. EasyGluco TM byl vyvinut tak, aby vám poskytnul rychlé a pesné výsledky a zárove bylo jeho použití jednoduché a pohodlné. Naším cílem je poskytovat kvalitní zdravotnické výrobky doplnné o zákaznické služby. Používání glukometru EasyGluco TM konzultujte se svým ošetujícím lékaem. Glukometr EasyGluco TM je uren pouze pro testování mimo tlo (diagnostické použití in vitro). Záruní registraní karta je obsažen v balení vašeho glukometru. Vyplte registraní kartu na tíletou záruku a zašlete ji zpt. To vám zárove umožní získat veškeré novinky o glukometru EasyGluco TM. V pípad dotaz se obracejte na autorizovaného zástupce v R MEDITEST, s.r.o

2 Struný postup mení Toto je pouze rychlý pehled mení. Pette si veškeré informace v uživatelské píruce, díve než zanete glukometr EasyGluco TM používat. 4) Výsledky mení za 9 sekund. 1) Vložte testovací proužek do glukometru. Dležité informace 2) Naneste vzorek krve na testovací proužek. 3) Ovovací okénko musí být zcela plné, pak zane glukometr odpoítávat. Pokud není ovovací okénko úpln plné nepidávejte více krve. Ihned vyjmte testovací proužek a provete nové mení. Pro pesné a bezpené mení hladiny glukózy v krvi si, díve než zanete používat glukometr EasyGluco TM, pette veškeré instrukce v uživatelské píruce. Glukometr EasyGluco TM je uren pouze pro testování mimo tlo (diagnostické použití in vitro). Glukometr EasyGluco TM je uren pouze k mení hladiny krevní glukózy (cukru). Pro mení používejte pouze erstvou kapilární krev. Pístroj by se neml používat k urení diagnózy diabetu a pro mení u novorozeat. Glukometr EasyGluco TM používejte výhradn k mení hladiny glukózy v krvi. Použití glukometru EasyGluco TM zkonzultujte se svým ošetujícím lékaem v závislosti na prbhu vašeho diabetu. Dbejte zvýšené opatrnosti pi manipulaci s krví. Nesprávné zacházení mže zpsobit vážné zdravotní problémy. V pípad jakýchkoliv dotaz ohledn použití produkt EasyGluco TM kontaktujte autorizovaného zástupce MEDITEST, s.r.o

3 OBSAH Seznámení se systémem Obsah balení systému EasyGluco TM 4 Glukometr EasyGluco TM 5 Displej glukometru EasyGluco TM 6 Testovací proužky 7 Ped testováním Dležité informace o testovacích proužcích EasyGluco TM 8 Kontrola glukometru kontrolními proužky 8 Kódování glukometru 9 Kontrola systému kontrolním roztokem EasyGluco TM Testování krve Nastavení glukometru Odbr kapky krve 15 Vyhodnocení výsledk Testování krve Vyhodnocení výsledk Údržba vašeho glukometru Údržba glukometru EasyGluco TM 19 Baterie 20 Odstranní problém Specifikace 23 Záruka

4 Obsah balení systému EasyGluco TM Glukometr EasyGlucoTM Testovací proužky EasyGlucoTM Odbrové pero, jehla a kontrolní proužek Uživatelská píruka Záruní registraní karta Uživatelský deník 2 baterie 3V Li-CR2032 Pouzdro Díve než zanete používat systém EasyGluco TM zkontrolujte, zda není balení oteveno a obsahuje všechny výše zmínné ásti. Pokud tomu tak není, vrate zaízení do obchodu, kde bylo zakoupeno nebo kontaktujte autorizovaného zástupce MEDITEST, s.r.o

5 Glukometr EasyGluco TM Testovací otvor Štítek Displej Datový port Baterie Tlaítko SET Tlaítko MEM Testovací otvor: Sem vložte testovací proužek EasyGluco TM. Displej: Na displeji se zobrazují symboly, krátké zprávy a výsledky mení. Tlaítko MEM: Stisknte pro zobrazení posledních záznam o nastavení asu a data (viz. str. 13, 14, 18 a 19). Tlaítko SET: Stisknte pro vyvolání posledních výsledk a pro nastavení asu a data (den, msíc, rok) a kódu (viz. str. 9, 13,14, 18 a 19)

6 Displej glukometru EasyGluco TM ásti LCD displeje Zobrazí se spolen s kódem proužku Kontrola systému Prázdná pam Stav baterie Blikající obrys proužku indikuje, že pístroj je pipraven k mení Symbol pro smazání vzork Oblast pro zobrazení zpráv a výsledk mení Smr vzorku rve Jednotky výsledku mení Den Msíc Hodina Minuta - 6 -

7 Testovací proužky EasyGluco TM Systém EasyGluco TM mí hladinu glukózy v krvi. Naneste krev na horní okraj testovacího proužku EasyGluco TM. Krev se automaticky natáhne do kanálku, kde probhne reakce. Zde naneste krev Zde zkontrolujte, že bylo naneseno dost krve Kontakt (elektroda) Tímto koncem zasute proužek do glukometru, až úpln dol. Líc Rub - 7 -

8 Dležité informace o testovacím proužku EasyGluco TM Testovací proužky EasyGluco TM skladujte na chladném, suchém míst pi teplot 4 30 C. Chrate ped slunením svtlem. Neuchovávejte v chladnice. Testovací proužky uchovávejte pouze v originálním balení. Nependávejte je do jiné tuby nebo lahviky. Ihned po vyjmutí testovacího proužku EasyGluco TM, tubu opt pevn uzavete. Testovací proužek použijte ihned po vyjmutí z tuby. Pi prvním otevení tuby napište na štítek datum, do kdy musíte proužky spotebovat. Testovací proužky EasyGluco TM spotebujte do 3 msíc od prvního otevení. Zamezte, aby se na testovací proužky dostala špína, jídlo a voda. Testovací proužky musí zstat zcela isté. Nedotýkejte se testovacích proužk mokrýma rukama. Nepoužívejte testovací proužky po uplynutí doby použitelnosti, výsledky mohou být zkreslené. Doba trvanlivosti je uvedena na obalu nebo tub. Testovací proužky EasyGluco TM neohýbejte, nestíhejte ani jinak neupravujte. Testovací proužky EasyGluco TM jsou pouze na jedno použití. Pro více informací si pette píbalový leták k testovacím proužkm EasyGluco TM. Kontrola glukometru pomocí kontrolního proužku S pomocí kontrolního proužku se ujistíte, že glukometr správn funguje. Když vložíte kontrolní proužek do testovací otvoru, glukometr se automaticky zkontroluje. Na LCD obrazovce se zobrazí symbol V, který znamená, že kontrola byla provedena. Kontrolní proužek vložte do glukometru lícem nahoru po smru šipky. Pokud je hodnota, zobrazená na displeji, v rozmezí 5,9 7,1 mmol/l ( mg/dl), je možné zaít glukometr používat. Pokud je hodnota jiná než je požadované rozmezí, vložte znovu kalibraní klí (2x 3x). Pokud ani te není hodnota v rozmezí 5,9 7,1 mmol/l ( mg/dl) kontaktujte autorizovaného zástupce. Kontrolní proužek nekontroluje, zda je glukometr zapnutý

9 Kódování glukometru Kód je uren ke kalibrování glukometru EasyGluco TM testovacími proužky EasyGluco TM. Ped prvním použitím a pi každém otevení nové tuby s testovacími proužky EasyGluco TM nastavte kód na glukometru. KROK 1 Glukometr se po vložení testovacího proužku EasyGluco TM automaticky zapne. Zasute testovací proužek do glukometru až úpln dol. Vyvarujte se ohnutí testovacího proužku. Kód se objeví na displeji po dobu 3 sekund. Porovnejte kód na displeji glukometru (nap. C9) s kódem na tub s testovacími proužky. Pokud se shodují mžete zaít s mením. Pokud se na displeji objeví jakákoli chybová hláška podívejte se do kapitoly Odstranní problém (viz. str. 20). KROK 2 Pokud se kódy neshodují musíte nastavit kód manuáln, díve než se displej vypne. Kód se musí shodovat s kódem na tub s testovacími proužky. Správný kód nastavíte pomocí tlaítka SET. Každé stisknutí tlaítka SET zvýší íslo o jednotku. Pro rychlejší nastavení tlaítko SET podržte. Po nastavení správného kódu bude displej glukometru chvíli prázdný. Nyní se na displeji objeví blikající symbol testovacího proužku. Systém je pipraven na mení. Varování: Pokud nenastavíte kód správn, výsledky mení mohou být nepesné. Dležité: Ped každým mením se ujistte, že kód na displeji glukometru je shodný s kódem na tub s testovacími proužky

10 Kontrola systému kontrolním roztokem EasyGluco TM Poznámka: Kontrolní roztok EasyGluco TM u MEDITEST, s.r.o. je prodáván samostatn. Veškeré druhy kontrolních roztok mohou být zakoupeny Pro více informací si pette píbalový leták kontrolního roztoku EasyGluco TM. Glukometr a testovací proužky fungují spolen jako systém a kontrolní roztok slouží k jeho kontrole. Abyste se ujistili, že namené výsledky jsou pesné, je dležité používat kontrolní roztok pravideln. Testovací roztok EasyGluco TM obsahuje mitelné množství glukózy, která reaguje s testovacím proužkem EasyGluco TM. Porovnejte výsledky namené pomocí testovacího roztoku s oekávanými výsledky vytištnými na tub s testovacími proužky. Kontrolní roztok EasyGluco TM by se ml použít v pípad: kdy si nacviujete mící proces. kdy se ujišujete, že glukometr a testovací proužky správn fungují. kdy si nejste jisti, že provádíte mení správn. Díve než použijete glukometr EasyGluco TM k mení hladiny glukózy v krvi, vyzkoušejte si proces mení s kontrolním roztokem. Pokud je možné vykonat 3 mení za sebou, jste pipraveni testovat krev. Test kontrolním roztokem provádjte: Když otvíráte novou tubu s testovacími proužky. Když máte podezení, že glukometr nebo testovací proužky nefungují správn. Pokud výsledek mení neodpovídá vašim pocitm nebo pokud máte pochybnosti o pesnosti výsledk. V pípad, že jste glukometr upustili. Používejte pravideln k dosažení pesných výsledk. Test kontrolním roztokem je stejný jako krevní test, s tím rozdílem, že místo kapky krve používáte kontrolní roztok EasyGluco TM

11 Kontrola systému kontrolním roztokem EasyGluco TM Dležité informace Používejte pouze kontrolní roztok EasyGluco TM Zkontrolujte dobu trvanlivosti na ampuli s kontolním roztokem. V pípad, že je doba trvanlivosti prošlá, kontrolní roztok nepoužívejte. Kontrolní roztok EasyGluco TM skladujte pi pokojové teplot nižší než 30 C. Neuchovávejte v chladnice. Kontrolní roztok dobe protepejte a po každém použití pevn uzavete. Používejte pouze po dobu 3 msíc od prvního otevení. Pi prvním otevení ampule napište na štítek datum, do kdy musíte roztok spotebovat. Varování: Rozmezí, které je uvedeno na lahvice s kontrolním roztokem je platné pouze pro kontrolní roztok EasyGluco TM a je ureno k ovení správnosti mení testovacích proužk a glukometru. Nejedná se o doporuenou hladinu glukózy v krvy. Jak provést kontrolu systému kontrolním roztokem EasyGluco TM : KROK 1: Zasute testovací proužek do glukometru Testovací proužek vložte do otvoru glukometru lícem nahoru po smru šipky. Glukometr se automaticky zapne a na displeji se zobrazí kód. Ujistte se, že kód na displeji je shodný s kódem na tub s testovacími proužky (obr.1). Pokud tomu tak není, zadejte správný kód. Nyní se na displeji objeví blikající symbol testovacího proužku

12 Kontrola systému kontrolním roztokem EasyGluco TM Krok 2: Naneste kontrolní roztok Kontrolní roztok dobe protepejte, pak otevete lahviku. Obrate lahviku vzhru nohama a odkápnte první kapku kontrolního roztoku. Pokud se na špice lahviky objeví vzduchové bubliny, otete je istým ubrouskem. Nyní mžete nanést kontrolní roztok. Lehce zmáknte lahviku s kontrolním roztokem. Na jejím konci se vytvoí malá kapka, kterou nanesete na testovací proužek. Nanášejte pouze kontrolní roztok bez vzduchových bublin. Vezmte glukometr s testovacím proužkem a kapku kontrolního roztoku naneste na horní okraj testovacího proužku (obr. 2). Testovací proužek držte u kapky kontrolního roztoku tak dlouho, dokud neuslyšíte pípnutí. Krok 3: Výsledky za 9 sekund Pípnutí indikuje naplnní testovacího proužku. Nyní glukometr zane odpoítávat 9 sekund, což je doba potebná pro vyhodnocení výsledk (obr. 3). Porovnejte výsledky s hodnotami uvedenými na ampuli s testovacími proužky. Výsledek by ml být v uvedeném rozmezí. Porovnání výsledk Pokud výsledek s kontrolním roztokem vyjde mimo toto rozmezí, test opakujte. Výsledky mimo uvedené rozmezí mohou mít nkolik píin: Chybné provedení testu. Nedostatené protepání kontrolního roztoku (musí být dkladn protepán). Neodkápnutí první kapky kontrolního roztoku mimo testovací proužek. Uplynutím doby použitelnosti kontrolního roztoku. Poškozením testovacího proužku. Selháním glukometru (ke kontrole glukometru použijte kontrolní proužek EasyGluco TM ). Píliš vysokou nebo nízkou teplotou kontrolního roztoku

13 Nastavení glukometru Glukometr EasyGluco TM má 3 režimy nastavení: 1) prmrné hodnoty, 2) jednotky, 3) datum a as. Zapnte glukometr podržením tlaítka SET po dobu 3 sekund pro spuštní nastavení glukometru. Jak vypoítat prmrnou hladinu glukózy v krvy: Zadejte režim nastavení Zmte status Pohyb na další Režim nastavení zaíná nastavením potu dn, za které chcete dostávat prmrné výsledky hladiny glukózy v krvi. Na displeji glukometru bude blikat poslední nastavená hodnota. Poet dní, za které chcete dostávat prmrné údaje, mžete nastavit od 7 do 90 dní. íslo indikující poet dní zvýšíte stisknutím tlaítka SET. Podržení tlaítka SET umožní rychlejší nastavení požadované hodnoty. Po nastavení požadované hodnoty stisknte tlaítko MEM. Tlaítko MEM slouží k uložení nastavení a zárove k pohybu mezi jednotlivými režimy nastavení

14 Nastavení glukometru Nyní se nacházíte v režimu pro nastavení jednotek mení. Vhodné jednotky mení (mmol/l nebo mg/dl) hladiny glukózy v krvy vyberete stisknutím tlaítka SET. Po vybrání vhodných jednotek stisknte tlaítko MEM. Tím se vybrané jednotky mení uloží. Poznámka: Výsledky mení uložené v pamti se automaticky zobrazí ve vámi zvolených jednotkách. Nastavení data Pro nastavení roku opakovan stisknte tlaítko SET. Rok mže být nastaven v rozmezí (Pi bžném provozu se rok na displeji nezobrazuje). Nyní stisknte tlaítko MEM a vyberte správný msíc (opakovaným stisknutím tlaítka SET). Poté opt stisknte tlaíko MEM a vyberte správný den. Opakovaným stisknutím tlaíka SET nastavíte odpovídající den (msíc, rok). Pro rychlejší nastavení tlaítko SET podržte. Nastavení asu Pro nastavení správné hodiny opakovan stisknte tlaítko SET. Nyní stisknte tlaítko MEM a nastavte minuty. I ty se nastaví opakovaným stisknutím tlaítka SET. Pro rychlejší nastavení tlaítko SET podržte. Když jsou hodiny správn nastaveny stisknte tlaíko MEM. Nyní zane na displeji blikat 12 hodinový formát asu (AM dopoledne / PM - odpoledne). Pro nastavení požadovaného formátu stisknte tlaítko SET. Pro uložení nastavení stisknte tlaítko MEM. Po nastavení glukometru se na displeji po dobu 3 sekund zobrazí veškerá uložená nastavení. Poté se glukometr automaticky vypne. Varování: Pokud nenastavíte správný datum, výsledky mení uložené v pamti se nezobrazí. Místo toho se na displeji zobrazí chybová hláška. Doporuujeme nastavit glukometr díve než ho zanete používat a pi každé výmn baterií. Krev není možné testovat, pokud je glukometr v režimu nastavení

15 Odbr kapky krve 1) Odšroubujte vršek odbrového pera a jehlu zasute pevn do nosie. 2) Pidržte jehlu a odšroubujte ochrannou krytku. Tu nevyhazujte. Poznámka: Hloubka vpichu mže být nastavena mezi jakákoliv dv ísla. 3) Odbrové pero poskytuje 5 rzných stup vpichu. Vyberte si pro vás vyhovující hloubku vpichu: 1-2 pro mkkou a tenkou kži, 3 pro stedn silnou kži, 4-5 pro silnou, ztvrdlou pokožku. 4) Jednou rukou pidržte špiku odbrového pera a druhou táhnte za pohyblivou ást, dokud neuslyšíte cvaknutí. Nyní je odbrové pero uzameno a pipraveno k odbru. 5) Uvolnte pohyblivou ást. Ta se okamžit vrátí do pvodní polohy. 6) Piložte odbrové pero na špiku prstu. Stisknte spouštcí tlaítko. Vzorek krve je nyní pipraven k nanesení na testovací proužek. Odtáhnte testovací pero od prstu. Varování: Pi každém testování použijte novou sterilní jehlu. Nepoužívejte jehlu s poškozenou nebo dokonce odstannou ochranou krytkou. Nikdy nepoužijte jehlu, kterou ped vámi ml nkdo jiný. Použitou jehlu vyhote na píslušné místo

16 Testování krve Díve než zanete mit hladinu glukózy v krvi, peliv si pette píbalový leták k testovacím proužkm a ujistte se, že máte všechno potebné k mení hladiny glukózy v krvi: Glukometr EasyGluco TM, Testovací proužky EasyGluco TM, Odbrové pero, Sterilní jehly Upozornní: Jak snížit riziko infekce - Nikdy nepoužívejte odbrové pero a jehlu, kterou ped vámi používal nkdo jiný. - Zamezte, aby se na sterilní jehly a odbrové pero dostal krém na ruce, jakékoliv oleje nebo špína. - Ped testováním si poádn vysušte ruce. Seznamte se s používáním odbrového pera a ped prvním použitím si nacvite postup použití. Ped testováním si omyjte ruce mýdlem, opláchnte teplou vodou a dkladn vysušte. KROK 1 Zasute testovací proužek EasyGluco TM do glukometru EasyGluco TM až úpln dol. Kontrolní proužek vložte do glukometru lícem nahoru po smru šipky. Glukometr se automaticky zapne a na displeji se objeví kód. Ujistte se, že zobrazený kód se shoduje s kódem vytištným na tub s testovacími proužky. Pokud tomu tak není, musíte kód správn nastavit. Viz. Kódování glukometru (str. 9). Poznámka: Pokud zasunete testovací proužek do glukometru špatnou stranou, glukometr se automaticky zapne, ale mení neprobhne. Upozornní: - Pokud jste kód nepotvrdili do 3 sekund, vyjmte testovací proužek, vypnte a zapnte glukometr a celý proces zopakujte. - Pokud se kód na displeji neshoduje s kódem na tub s testovacími proužky, nastavte kód manuáln. Viz. Kódování glukometru (str. 9)

17 Testování krve KROK 2 Piložte koneek prstu na okraj testovacího proužku EasyGluco TM. Krev se automaticky nasaje do kanálku testovacího proužku (na elektrodu). Prst nechte piložený, dokud neuslyšíte pípnutí glukometru EasyGluco TM. Objem vzorku krve musí být nejmén 1,5µL. správn špatn Upozornní: - Pokud neprovedete mení do 3 minut glukometr se automaticky vypne. V tomto pípad by ml být celý postup mení proveden znovu. KROK 3 Po pípnutí se test spustí automaticky a výsledky se zobrazí za 9 sekund. Na displeji se objeví odpoítávání od 9 do 1. Po 9 sekundách se na displeji objeví výsledek mení. KROK 4 Výsledek mení si poznamenejte do deníku EasyGluco TM. To vám pomže udržet pehled o všech namených výsledcích. Po dokonení testu vyjmte testovací proužek a jehlu a vyhote je na píslušné místo. Veškeré píslušenství uchovávejte v koženém pouzde. Pokud je to nutné, oistte glukometr. Viz. Údržba glukometru EasyGluco TM (str. 19). Upozornní: V pípad chybové hlášky se obrate na kapitolu Odstranní problém (str 20 22)

18 Vyhodnocení výsledk Glukometr EasyGluco TM si ve vestavné pamti mže uchovat až 200 záznam a zárove sleduje prmrnou hladinu glukózy v krvi za daný poet dní, který jste si pednastavili. Tyto údaje zobrazí na displeji, kdykoli si budete pát. Po dosažení 200 uložených záznam se pi každém dalším mením nejstarší záznamy pepíší nejnovjšími. Namené hodnoty vyvoláte stisknutím tlaítka MEM. První stisknutí tlaítka MEM vyvolá aktuální datum a as. Další stisknutí vyvolá prmrnou namenou hladinu glukózy v krvi za daný poet dní, který jste si pednastavili. Pokud v pamti nejsou žádná data objeví se symbol a glukometr se automaticky za 3 sekundy vypne. Pokud jste nenastavili poet dní, pro který má být poítána prmrná namená hodnota zobrazí se na displeji 0. Z pamti si však mžete vyvolat jednotlivé namené hodnoty

19 Vyhodnocení výsledk Nyní se nacházíte v pamti glukometru. Stisknutím tlaítka SET se veškeré namené výsledky, uložené v pamti, seadí od nejnovjších po nejstarší a zárove se zobrazí datum a as mení. Pokud chcete vymazat namené hodnoty postupn podržte tlaítko SET po dobu 5 vtein, do té doby než uslyšíte 3 pípnutí. Na displeji se zobrazí výsledek testu, který chcete smazat. Pokud chcete smazat všechny výsledky najednou podržte tlaítko SET dokud neuslyšíte pípnutí. Zárove s pípnutím stisknte tlaítko MEM. Vymazané výsledky nemohou být obnoveny. Upozornní: Pokud nenastavíte glukometr správn, ukáže se místo výsledk chybová hláška. To samé platí pi špatném nastavení potu dn pro výpoet prmrné hladiny glukózy v krvi. Nesprávné nastavení zpsobí, že se na displeji objeví chybová hláška Er3. Více informací o nastavení, viz. Nastavení glukometru (str ). Údržba glukometru EasyGluco TM Správná údržba zajistí pesné výsledky, bezpené používání a dlouhou životnost glukometru EasyGluco TM. 1. Pokud na odbrovém peru zstanou zbytky krve nebo neistot, oistte jej. Pedejdete tím infekním onemocnním. 2. Glukometr by ml být po každém mení oištn mkkým hadíkem nebo papírovým kapesníkem. V pípad poteby mžete k ištní vnjší strany glukometru použít istý alkohol. Nepoužívejte chemické látky jako benzol nebo aceton, mohou poškodit povrch glukometru. Pokud budete istit glukometr alkoholem v žádném pípad ho neaplikujte pímo na glukometr. Malé množství alkoholu naneste na hadík a oistte glukometr. Po oistní nechte glukometr oschnout na chladném míst mimo dosah sluneního záení. 3. Po každém mení uložte glukometr do koženého pouzdra. Pedejdete tak jeho poniení. Glukometr skladujte na chladném, suchém míst, mimo dosah dtí. 4. Pro podrobnjší informace o testovacích proužcích EasyGluco TM si pette píbalový leták, který se nachází v každém balení testovacích proužk EasyGluco TM. 5. Pokud potebujete zakoupit odbrové pero, sterilní jehly nebo testovací proužky, navštivte lékárnu nebo kontaktujte autorizovaného zástupce. 6. Testovací proužky a glukometr nenamáejte. 7. Nevystavujte glukometr a testovací proužky extrémnímu teplu. 8. Glukometr EasyGluco TM používejte dle instrukcí v uživatelské píruce

20 Baterie V balení jsou dv 3.0V (CR2032 nebo rovnocenné) lithiové baterie. Životnost baterií je pibližn mení. Do glukometru nesmí být použit žádný jiný druh baterií. Když jsou baterie slabé, objeví se na displeji symbol baterie nebo se glukometr vbec nezapne. Než zanete vymovat baterie, ujistte se, že je glukometr vypnutý. Pi výmn baterií se ujistte, že je do glukometru dáváte správn. Po výmn baterií musíte glukometr znovu nastavit. Viz. Nastavení glukometru (str ). Odstranní problém Problémy, se kterými se mžete setkat: Následující ádky vám mohou pomoci vyešit nkteré problémy. Vyvarujte se nesprávnému používání glukometru a všech jeho souástí. Zpráva Píina Co dlat Err Problém s glukometrem. Pokud problém petrvává kontaktujte autorizovaného zástupce. Er2 Problém s testovacím proužkem. Zopakujte test s novým proužkem a dostateným množstvím krve. krve. Er3 Chybné nastavení glukometru. Viz. Nastavení glukometru (str )

21 Odstranní problém Zpráva Píina Co dlat Nejsou uloženy žádné záznamy. Lo C Píliš nízká okolní teplota. Umístte glukometr do prostedí s požadovanou provozní teplotou, nejmén na 10 minut, a provete mení znovu. HI C Píliš vysoká okolní teplota. Umístte glukometr do prostedí s požadovanou provozní teplotou, nejmén na 10 minut, a provete mení znovu. Lo Výsledek testu je nižší než 0.6 mmol/l (10 mg/dl). Pokud se domníváte, že je váš výsledek nesprávný provete kontrolní mení s kontrolním roztokem EasyGluco TM. Pokud je výsledek normální, provete mení s krví (2x 3x). Symbol Lo indikuje silnou hypoglykémii (nízká hladina glukózy v krvi). V tomto pípad kontaktujte svého ošetujícího lékae. HI Výsledek testu je vyšší než 33,3 mmol/l (600 mg/dl). Pokud se domníváte, že je váš výsledek nesprávný provete kontrolní mení s kontrolním roztokem EasyGluco TM. Pokud je výsledek normální, provete mení s krví (2x 3x). Symbol HI indikuje silnou hyperglykémii (vysoká hladina glukózy v krvi). V tomto pípad kontaktujte svého ošetujícího lékae

22 Odstranní problém Níže uvedená tabulka popisuje problémy, které se mohou objevit, aniž by se na displeji zobrazilo chybové hlášení. Problém Píina Co dlat Glukometr se nezapne Po nanesení vzorku krve neprobhne mení Vybité baterie nebo problém s glukometrem Malé množství vzorku Problém s testovacím proužkem Vymte baterie, pokud problém i nadále petrvává kontaktujte autorizovaného zástupce Naneste na testovací proužek dostatené množství krve a test opakujte. Test opakujte s novým testovacím proužkem. Nepravdpodobný výsledek testu Problém s testovacím proužkem Kód glukometru nesouhlasí s kódem na tub s testovacími proužky. Opakujte test s novým testovacím proužkem Nastavte správný kód a provete test znovu

23 Specifikace Model IMG-0002 Hematokrit 30 55% Rozsah testu 0, mmol/l ( mg/dl) Objem vzorku min. 1,5 µl Doba vyhodnocení 9 sec Typ displeje LCD Kapacita pamti 200 výsledk mení Rozmry (h x š x v) 22,8 x 54,5 x 91 (mm) Provozní teplota C (50 86 F) Hmotnost 55 g (vetn baterií) Provozní vlhkost % Zdroj 3v Li baterie (CR2032) 2x Typ vzorku plná kapilární krev Životnost baterie 5000 mení Kalibrace plazma Mící jednotky mmol/l nebo mg/dl

24 Záruka Tíletá záruka. Pokud glukometr pestane bhem prvních tech let bez zjevných dvod fungovat, MEDITEST s.r.o. vám glukometr EasyGluco TM zdarma vymní. Výjimkou je zejmé špatné používání glukometru nebo viditelné poškození. Záruka se vztahuje pouze na originální produkty EasyGluco TM. Nevztahuje se na baterie obsažené v balení. Vyplte záruní kartu a pošlete nám ji zpt poštou, faxem nebo em. Glukometr EasyGluco TM má tíletou záruku ode dne nákupu. Pro pípad poteby si poznamenejte datum a místo nákupu

Uživatelská příručka. Infolinka: 222 363 887. Systém pro monitorování hladiny glukózy v krvi. Automatické kódování.

Uživatelská příručka. Infolinka: 222 363 887. Systém pro monitorování hladiny glukózy v krvi. Automatické kódování. Systém pro monitorování hladiny glukózy v krvi infopia Co.,Ltd. 132, Anyangcheondong-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea (431-836) http://www.infopia21.com Lancety : infopia Co.,Ltd. Odběrové

Více

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT Přístroj používejte POUZE k účelům, k nimž je určen, což popisuje tato příručka. NEPOUŽÍVEJTE

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

přístroj pro měření hladiny krevní glukózy

přístroj pro měření hladiny krevní glukózy přístroj pro měření hladiny krevní glukózy Glukometr & Testovací proužky k vyšetření glykemie infopia Co., Ltd. 891, Hogye-Dong, Dongan-Gu, Anyang, Kyunggi, 431-080, Korea www.infopia21.com Autorizovaný

Více

STRUČNÝ NÁVOD. 2. Vložte testovací proužek. Glukometr se automaticky zapne.

STRUČNÝ NÁVOD. 2. Vložte testovací proužek. Glukometr se automaticky zapne. STRUČNÝ NÁVOD Toto shrnutí je myšleno jen jako základní návod a nemůže zastoupit podrobný návod GlucoDr TM SuperSensor Uživatelský Návod. Prosíme, pečlivě si přečtěte celý návod před započetím prvního

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Glukometr ebsensor. Návod k použití

Glukometr ebsensor. Návod k použití Glukometr ebsensor Návod k použití Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro Glukometr ebsensor. Glukometr ebsensor je navržen pro kterékoliv uživatele a pro profesionální zdravotnickou péči k měření hladiny

Více

Návod k použití. Abbott Diabetes Care Inc. 1360 South Loop Road Alameda, CA 94502

Návod k použití. Abbott Diabetes Care Inc. 1360 South Loop Road Alameda, CA 94502 Systém pro měření glukózy v krvi Abbott Diabetes Care Inc. 1360 South Loop Road Alameda, CA 94502 Bezplatná infolinka pro Českou republiku: 800 189 564 nebo e-mail: glukometr@abbott.cz Návod k použití

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Systém pro sledování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka. Návod k použití

Systém pro sledování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka. Návod k použití Systém pro sledování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka Návod k použití Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka 1 Děkujeme, že jste si vybrali značku OneTouch! Systém

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Glukometr pro domácí měření glukózy v krvi s bezdrátovým. Návod k použití. Důležité informace, prosím, čtěte jako první! D10312-08-02-42_R1_27/11/2012

Glukometr pro domácí měření glukózy v krvi s bezdrátovým. Návod k použití. Důležité informace, prosím, čtěte jako první! D10312-08-02-42_R1_27/11/2012 Glukometr pro domácí měření glukózy v krvi s bezdrátovým přenosem dat. Návod k použití Důležité informace, prosím, čtěte jako první! D10312-08-02-42_R1_27/11/2012 HMM Diagnostics GmbH D-69221 Dossenheim,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka. Návod k použití

Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka. Návod k použití Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka Návod k použití Systém ke sledování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka 1 Děkujeme, že jste si vybrali produkty a služby OneTouch!

Více

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu Bene Check Plus - Návod k použití Určeno pouze pro použití s měřicím přístrojem BENE CHECK PLUS MULTI-MONITORING METER pro testování hladiny

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TD-4116. Systém na monitorování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka

TD-4116. Systém na monitorování hladiny glukózy v krvi. Uživatelská příručka TD-4116 Systém na monitorování hladiny glukózy v krvi Uživatelská příručka Vážený majiteli systému TD-4116: Děkujeme, že jste si zakoupil systém na monitorování hladiny glukózy v krvi TD-4116. Tato příručka

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 1. Bezpenostní doporuení Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 Multimetr odpovídá bezpenostním normám: 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) a 2006/95/ES (Nízké naptí), ve znní 2004/22EC (CE-znaení).

Více

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro Glukometr ebsugar.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro Glukometr ebsugar. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro Glukometr ebsugar. Glukometr ebsugar je navržen pro kterékoliv uživatele a pro profesionální zdravotnickou péči k měření hladiny cukru v kapilární krvi. Testovací

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte

Více

LASER DOC (LGM 701B) Glukometr s laserovou lancetou Uživatelská příručka

LASER DOC (LGM 701B) Glukometr s laserovou lancetou Uživatelská příručka LASER DOC (LGM 701B) Glukometr s laserovou lancetou Uživatelská příručka Poslední revize návodu byla provedna dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení našeho glukometru s laserovou lancetou LGM701B. V této

Více

ú inn jší rozklad. Výkonné zachycování pyl, spór plísní a rozto. MC707VM-S, MC707VM-W 1ø220-240/220-230V 50/60Hz Kontrola p ibaleného p íslušenství.

ú inn jší rozklad. Výkonné zachycování pyl, spór plísní a rozto. MC707VM-S, MC707VM-W 1ø220-240/220-230V 50/60Hz Kontrola p ibaleného p íslušenství. MODEL Výkonné odstranní pach jejich rychlým rozkladem Rychlý rozklad formaldehydu a dalších molekul, které stále znovu vznikají, jejich úinným rozkladem na výstupu z trsových výboj. (Trsový výboj šumí,

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

2.2 Potřeby pro všechny testy Návod k použití Měřicí jednotka: mmol/l VAROVÁNÍ 2.3 Upozornění při použití tohoto měřicího přístroje UPOZORNĚNÍ

2.2 Potřeby pro všechny testy Návod k použití Měřicí jednotka: mmol/l VAROVÁNÍ 2.3 Upozornění při použití tohoto měřicího přístroje UPOZORNĚNÍ 2.2 Potřeby pro všechny testy Návod k použití a. GLUCOCARD X-mini plus (měřicí přístroj) b. GLUCOCARD X-SENSOR (testovací proužky) c. Lancetové pero d. Lanceta Měřicí jednotka: mmol/l Děkujeme vám, že

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 450

Univerzální dálkové ovládání CV 450 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 33 00 00 www.conrad.sk Univerzální dálkové ovládání CV 450 Obj..: 330 000 1 Obsah Strana 1. ÚEL POUŽITÍ PÍSTROJE... 3 2. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K DÁLKOVÉMU

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

www.jsp.cz JSP Měření a regulace

www.jsp.cz JSP Měření a regulace Návod k obsluze GCO 100 1.1 POUŽITÍ GCO100... 1 1.2 BEZPENOSTNÍ POKYNY... 2 1.3 POKYNY K PROVOZU A ÚDRŽB:... 2 1.4 UPOZORNNÍ K LIKVIDACI... 2 2.1 ZOBRAZOVACÍ PRVKY... 2 2.2 OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.3 PIPOJENÍ...

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Výstup štítků Nastavení Napájení Vložit Storno Uložení do paměti Vyvolání z paměti LCD displej Řezačka Tisk Formát OK Navigace Čísla Velká písmena Vymazat Mezerník Zpět Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Konektor

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

Systém sledování cukru v krvi FORA idiamond

Systém sledování cukru v krvi FORA idiamond Systém sledování cukru v krvi FORA idiamond Společně s ifora Uživatelské příručka Verze 1.0 2013-022013-02 Vážení majitelé glukometru FORA idiamond: Děkujeme, že jste zakoupili systém sledování cukru v

Více

Obsah. 1 Seznámení...4 Seznámení...4 1.1 Obsah balení, možnost dokoupení a příslušenství...5 1.2 Funkce přístroje...6 1.3 Vysvětlení symbolů...

Obsah. 1 Seznámení...4 Seznámení...4 1.1 Obsah balení, možnost dokoupení a příslušenství...5 1.2 Funkce přístroje...6 1.3 Vysvětlení symbolů... Obsah 1 Seznámení...4 Seznámení...4 1.1 Obsah balení, možnost dokoupení a příslušenství...5 1.2 Funkce přístroje...6 1.3 Vysvětlení symbolů...7 2 Varovné a bezpečnostní pokyny...8 3 Popis přístroje a příslušenství...12

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902. Obj..: 51 92 31

Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902. Obj..: 51 92 31 Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902 Obj..: 51 92 31 Vážený zákazníku, dkujeme Vám za Vaši dvru a za nákup bezdrátové stanice Eurochron EFTH 902 pro mení teploty a vlhkosti. Tento návod k obsluze

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

Vaše uživatelský manuál VDO DTCO 1381 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276125

Vaše uživatelský manuál VDO DTCO 1381 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276125 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

přístroj pro měření hladiny krevní glukózy

přístroj pro měření hladiny krevní glukózy přístroj pro měření hladiny krevní glukózy Glukometr & Testovací proužky k vyšetření glykemie infopia Co., Ltd. #1603, Dongil Technotown A bldg. 889-3, Kwanyang2-Dong, Dongan-Gu, Anyang, Kyunggi, 431-716,

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR

MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR 1.Úvod 2.Upozornění 3.Funkce 4.Ostatní 5.Rozsah normálních hodnot měření v různých věkových kategorií 6.Popis ovládacích prvků přístroje 7.Popis obrazovky 8.Popis

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

HHT12 Série. Přenosný tachometr

HHT12 Série. Přenosný tachometr HHT12 Série Přenosný tachometr PŘENOSNÝ TACHOMETR HHT 12 PŘEHLED... 2 ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ... 3 SYMBOLY NA LCD DISPLEJI... 3 SPECIFIKACE HHT 12... 4 BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ OTÁČEK... 5 PŘÍPRAVA MĚŘENÍ...

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Microlife BP A150 AFIB

Microlife BP A150 AFIB Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

VÁŽÍCÍ POJÍZDNÁ ŽIDLE BW-3136

VÁŽÍCÍ POJÍZDNÁ ŽIDLE BW-3136 VÁŽÍCÍ POJÍZDNÁ ŽIDLE BW-3136 POUŽITÍ Váha je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je určena k vážení hmotnosti pacientů sedících

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome

Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome cs do vcsn á k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 4 Obecn....................................

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GLUKOMĚR MediTouch 2 Connect (79046) Návod k použití

GLUKOMĚR MediTouch 2 Connect (79046) Návod k použití GLUKOMĚR MediTouch 2 Connect (79046) Návod k použití 1 Obsah Zařízení a ovládání. 3 1 Význam symbolů... 6 2 Bezpečnostní pokyny.. 8 2.1 Vždy dodržujte následující body.. 8 2.2 Instrukce pro Vaše zdraví.....

Více

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. JETT-6000C Měřidlo pro orientační měření (domácí monitoring) obsahu alkoholu v krvi. Propojení s PC pomocí USB Archivace výsledků pro více osob. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Více

Digitální teploměr E-127

Digitální teploměr E-127 Digitální teploměr E-127 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Obsah SOUHRN VLASTNOSTÍ PRODUKTU. 3 POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE....4 SPECIFIKIACE SYMBOLŮ TEPLOMĚRU..5

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr - uživatelská příručka$

ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr - uživatelská příručka$ ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr Uživatelská příručka 1/16 Obsah Úvod... 3 Obsah balení a popis... 3 Upozornění:... 4 Použití... 4 Použití ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometru:... 4 Jak testovací

Více

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze CZ Pamové tlaítko Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpenostní pokyny...3 Popis tlaítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k urenému úelu...5 Montáž / pipojení...5 Popis...7

Více

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome Vestavná pečicí trouba siemens-home.com/welcome cs do vcsn á k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 4 Obecn....................................

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY Generi, s.r.o. specialista na návrh, dodávky a montáže topných kabel renomovaných svtových výrobc Obchodn technická kancelá pro doprovodné topné systémy PROJEKTY - DODÁVKY

Více

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p PRAKA CTD 1365 B1 D V I C4 A G C1 C2 B2 B3 C3 H p A VOLI PROGRAM A TEPLOTY Tento ovládací voli umožuje výbr program požadovaného zpsobu praní. Za tímto úelem je teba pootoit knoflíkem do polohy (lze jej

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX S60 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2353621

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX S60 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2353621 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NIKON COOLPIX S60. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NIKON COOLPIX S60 v uživatelské

Více

Systém CoaguChek XS. Uživatelská příručka

Systém CoaguChek XS. Uživatelská příručka Systém CoaguChek XS Uživatelská příručka 1 Na obalu a na typovém štítku přístroje se můžete setkat s následujícími symboly a zkratkami, které zde uvádíme spolu s jejich významem: Použijte do / Datum exspirace

Více

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

CALLA light NÁVOD K POUÎITÍ

CALLA light NÁVOD K POUÎITÍ CALLA light NÁVOD K POUÎITÍ VáÏen majiteli glukometru Wellion CALLA Light, Děkujeme, že jste si vybral systém na měření glykémie Wellion CALLA Light, který vám pomůže mít vaši cukrovku pod kontrolou.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX L110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2907822

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX L110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2907822 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NIKON COOLPIX L110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NIKON COOLPIX L110 v uživatelské

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH 1. Bezpe nostní pokyny 2. Herní plán 3. Návod ke h e 4. Popis VHA 02 5. Návod k obsluze 6. Prohlášení o shod

OBSAH 1. Bezpe nostní pokyny 2. Herní plán 3. Návod ke h e 4. Popis VHA 02 5. Návod k obsluze 6. Prohlášení o shod !"# OBSAH 1. Bezpenostní pokyny... 2 2. Herní plán... 3 3. Návod ke he... 4 4. Popis VHA 02 4.1. Popis VHA 02 zepedu... 6 4.2. Popis VHA 02 z boku... 7 4.3. Popis VHA 02 zezadu... 8 4.4. Popis tlaítek

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více