OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro použití webové stránky a testování produktů a služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro použití webové stránky a testování produktů a služeb"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro použití webové stránky a testování produktů a služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Testuj. to s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Šaldova 425/12, PSČ , IČO: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Poskytovatel ) a dalšími osobami (dále jen Uživatelé nebo jednotlivě Uživatel ) vznikající v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Poskytovatele prostřednictvím webové stránky Poskytovatele umístěné na internetové adrese (dále jen Webová stránka ) Služby poskytované Poskytovatelem umožňují Uživatelům prostřednictvím Webové stránky se setkat, sdílet a vyměnit si názory, zkušenosti, učit se, nacházet inspiraci a příležitosti tak, že Uživatelé mohou na webovou stránku vkládat příspěvky v podobě recenzí a komentářů, sbírat za svou aktivitu body ke směňování za produkty nebo služby, mohou se účastnit testování produktů a služeb prezentovaných na Webové stránce a uveřejňovat svoje hodnocení (dále společně jen Služby ) Poskytovatel na základě jiného smluvního vztahu poskytuje své služby klientům (dále jen Klienti ) spočívající zejména v zajištění testování produktů, technickém nasazení aplikace zajišťující poskytování služby Poskytovatele do webového prostředí Klienta, případné distribuce testovaných produktů a zpracování výsledků testování. Klientům tak nabízí, aby prostřednictvím svých internetových stránek umožňovali Uživatelům přihlášení do Služeb Poskytovatele. Uživatelé se tak mohou do Služeb přihlásit nejenom prostřednictvím Webové stránky, ale i prostřednictvím internetové stránky Klienta, pomocí které jsou Služby poskytovány (dále jen Internetová stránka Klienta ). Obchodní podmínky se pro tyto případy uplatní v rozsahu odpovídajícímu této skutečnosti Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Obchodních podmínek je účinné dnem jeho uveřejnění na Webové stránce ( Na změny Obchodních podmínek budou Uživatelé na Webové stránce upozorněni při přihlášení a bude jim vždy dána možnost si je přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budou pokračovat ve využívání Služeb. Pro další využívání Služeb ze strany Uživatele bude nezbytné odsouhlasení nového znění Obchodního podmínek. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2 2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 2.1. Provedením registrace na Webové stránce, případně na Internetové stránce Klienta,a odsouhlasením Obchodních podmínek Uživatel projevuje svůj souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s Poskytovatelem, na základě které Poskytovatel umožní Uživateli užívat Služby za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách (dále jen Smlouva ). V návaznosti na provedení registrace na Webové stránce, případně na Internetové stránce Klienta a odsouhlasením Obchodních podmínek získá Uživatel možnost se přihlásit do uživatelského účtu a Poskytovatel zašle na ovou adresu Uživatele akceptaci potvrzení o provedení registrace spolu s kopií Obchodních podmínek. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena a nabývá účinnosti až okamžikem doručení akceptace ovou zprávou Poskytovatele na ovou adresu Uživatele Uživatelský účet může být dostupný na Webové stránce, nebo na Internetové stránce Klienta. Poskytovatel může Klienta na základě jejich domluvy pověřit správou Uživatelských účtů na Internetové stránce Klienta. Zrušit Uživatelský účet může však pouze Poskytovatel Uživatel, který se Smlouvou a Obchodními podmínkami nesouhlasí, nechť neprovádí svoji registraci na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta, neodsouhlasuje Obchodní podmínky a nevyužívá žádné ze Služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s Uživatelem Smlouvu (může odmítnout provést registraci Uživatele) zcela dle svého uvážení, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a z toho důvodu jim byl zrušen jejich uživatelský účet Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy a následně v souvislosti s využíváním Služby (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Uživatel sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení podle podmínek operátora Uživatele). Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky za prostředky komunikace na dálku Provedením registrace na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta a odsouhlasením Obchodních podmínek Uživatel projevuje svůj souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s Poskytovatelem, na základě které Poskytovatel umožní Uživateli užívat Služby za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách (dále jen Smlouva ). V návaznosti na provedení registrace na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta a odsouhlasením Obchodních podmínek získá Uživatel možnost se přihlásit do uživatelského účtu (buď na Webové stránce, nebo na Internetové stránce Klienta) a Poskytovatel zašle na ovou adresu Uživatele akceptaci potvrzení o provedení registrace spolu s kopií Obchodních podmínek. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena a nabývá účinnosti až okamžikem doručení akceptace ovou zprávou Poskytovatele na ovou adresu Uživatele.

3 2.7. Poskytování Služeb může Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob Poskytovatel je oprávněn kdykoli i bez důvodu ukončit účinnost Smlouvy vypovědí a zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet. Poskytovatel tak učiní zejména v případě, že Uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v souvislosti s užíváním Služby poruší obecně závazné právní předpisy. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem jejího doručení Uživateli Poskytovatel nezaručuje poskytování Služeb bez přerušení nebo chyb. Uživatel bere na vědomí, že při poskytování Služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality Služeb. Poskytovatel bude nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření k zamezení takových výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality Služeb a v této souvislosti může provádět plánované i neplánované přerušení poskytování Služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software Uživatel bere na vědomí, že při používání Služeb může narazit na obsah, informace, rady či doporučení uveřejněné jinými Uživateli, které mohou být nepřesné, neúplné, opožděné, zavádějící, nelegální či jinak závadné. Poskytovatel zpravidla nekontroluje obsah poskytovaný Uživateli a uveřejňovaný Uživateli na Webové stránce, případně na Internetové stránce Klienta. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel není odpovědný za obsah a informace třetích stran (včetně ostatních Uživatelů) ani za škody způsobené tím, že je Uživatel používá nebo se na ně spoléhá. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli újmu, která Uživateli případně vznikne v důsledku jednání jiných Uživatelů Uživatel může kdykoli ukončit účinnost Smlouvy výpovědí zaslanou Poskytovateli. Žádost o zrušení Uživatelského účtu se považuje za výpověď Smlouvy. I pokud bude správou Uživatelského účtu pověřen Klient, žádost o zrušení Uživatelského účtu (tedy výpověď Smlouvy) musí být doručena Poskytovateli. Výpověď nabývá účinnosti doručením Poskytovateli. Na základě doručení výpovědi Uživatele zruší Poskytovatel jeho Uživatelský účet Poskytovatel je oprávněn kdykoli i bez důvodu ukončit účinnost Smlouvy vypovědí a zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet. Poskytovatel tak učiní zejména v případě, že Uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v souvislosti s užíváním Služby poruší obecně závazné právní předpisy. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem jejího doručení Uživateli Ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) není dotčena licence poskytnutá Poskytovateli dle čl. 6. Obchodních podmínek, ustanovení týkající se odpovědnosti Poskytovatele a ustanovení článků a Obchodních podmínek a těch dalších ustanovení Smlouvy (včetně Obchodních podmínek), z jejichž obsahu nebo účelu vyplývá, že mají být účinná i po ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že i po ukončení účinnosti Smlouvy a zrušení Uživatelského účtu je Poskytovatel oprávněn sdílet obsah a informace uveřejněné Uživatelem a dále uveřejňovat takový obsah a informace na Webové stránce, případně na Internetové stránce Klienta.

4 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET 3.1. Na základě uzavření Smlouvy může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní Webové stránky, případně Internetové stránky Klienta. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel provádět správu svých přihlašovacích údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, a podle úrovně provedené registrace a poskytnutých údajů vkládat na Webovou stránku nebo Internetovou stránku Klienta příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále za podmínek stanovených v pravidlech testování provádět testování produktů a služeb (dále jen Uživatelský účet ) Uživatelský účet Uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci Uživatele na Webové stránce (vyplnění požadovaných údajů Uživatelem), případně na Internetové stránce Klienta, odsouhlasení Obchodních podmínek a odsouhlasením (akceptací) registrace Uživatele Poskytovatelem. O odsouhlasení registrace a zřízení Uživatelského účtu je Uživatel vyrozuměn em na jeho ovou adresu uvedenou v rámci registrace Při registraci na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Chybně zadané nebo neaktuální údaje uvedené Uživatelem při registraci nebo následně může Uživatel kdykoli opravit nebo upravit v rámci svého Uživatelského účtu. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované Poskytovatelem či pro přihlašování v rámci jiných produktů (mobilní aplikace apod.) a sociálních sítí. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená Uživatelem v Uživatelském účtu Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících provoz Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta Poskytovatel, případně Klient, pokud ho Poskytovatel pověřil správou Uživatelských účtů na Internetové stránce Klienta, může Uživateli dočasně znemožnit využívat Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v souvislosti s poskytováním Služeb poruší obecně závazné právní předpisy Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet Uživatele v případech uvedených v Obchodních podmínkách, zejména pokud Uživatel porušuje Smlouvu nebo obecně

5 závazné právní předpisy nebo pokud Uživatel svůj Uživatelský účet po dobu delší než jednoho (1) roku nevyužívá. 4. PODMÍNKY TESTOVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB 4.1. Uživatel je oprávněn účastnit se testování produktů a služeb prezentovaných na Webové stránce, případně na Internetové stránce Klienta (dále jen Testování ) pouze, pokud řádně provedl registraci. Testování se mohou účastnit pouze řádně registrovaní Uživatelé s trvalým pobytem na území České republiky, kteří jsou starší osmnácti (18) let, mladší pouze se souhlasem svého zákonného zástupce Testování se může účastnit pouze Uživatel s unikátní IP adresou a s unikátní doručovací adresou uvedenou při registraci. Z více Uživatelů, kteří mají shodnou IP adresu a/nebo doručovací adresu bude umožněno Testování pouze jedné osobě, která se do Testování přihlásí jako první. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit unikátnost uživatele pomocí IP adresy a internetového připojení. V případě rozporu je rozhodný názor a výběr Poskytovatele O tom, jaké produkty nebo služby se budou testovat, se Uživatelé mohou dozvědět z testovacího plánu, který může být Uživatelům zasílán v newsletteru na jejich ovou adresu uvedenou při registraci a který je současně k dispozici na Webových stránkách nebo na Internetových stránkách Klienta, např. v kategorii Testování. Testovací plán může být současně uveřejněn i na facebooku Testuj.to, popř. i na jiných zdrojích Klienta nebo Testuj.to Přesná hodina zahájení Testování není známa předem, pokud není uvedeno jinak. Testování je vždy zahájeno tzv. testovací výzvou, která je uveřejněna v komentářích u konkrétního produktu nebo služby na Webové stránce, nebo na Internetových stránkách Klienta, např. v kategorii Testování a ve stejný okamžik může být uveřejněna také na facebooku Testuj.to nebo Klienta, případně na jiných zdrojích Klienta nebo Testuj.to Jakmile je uveřejněna testovací výzva u testovaného produktu nebo služby v komentářích (současně se zobrazí i na facebooku Testuj.to, Klienta či jiných zdrojích Klienta nebo Testuj.to), musí se Uživatel, který má zájem o Testování, přihlásit do Testování zakliknutím kolonky Chci testovat, případně slovním vyjádřením v komentářích testovaného produktu nebo služby na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta, ze kterého bude jednoznačně vyplývat zájem o účast v Testování Jednotliví Uživatelé jsou pro Testování vybíráni Poskytovatelem na základě uveřejněných výběrových kritérií tzv. testovacího klíče (např. dle rychlosti přihlášení se do Testování či dle jiných předem stanovených kritérií) nebo dle volného uvážení Poskytovatele. O tom, že byl Uživatel vybrán do Testování, se dozví z oznámení v komentářích u testovaného produktu nebo služby a em zaslaným na ovou adresu vybraného Uživatele Vybraným Uživatelům jsou testovaný produkt nebo služba doručeny Poskytovatelem, Klientem nebo třetí osobou na ovou nebo doručovací adresu uvedenou při registraci

6 nebo si jej mohou po předchozí dohodě vyzvednout osobně v některé z Pracoven Ženy s.r.o., partnera Tetstuj.to s.r.o., jejichž seznam je uveden na myzenysro/pracovny-zenysro, případně jiným způsobem uvedeným v článku vybraného produktu nebo služby po ukončení testovací výzvy. Služby jsou Uživatelům distribuovány zpravidla formou voucherů prostřednictvím ové pošty. Způsob doručení produktu nebo služby je vždy uveden v článku vybraného produktu po ukončení testovací výzvy a zároveň jsou všichni vybraní Uživatelé informováni prostřednictvím ové pošty a testované produkty nebo služby jsou zpravidla doručovány vybraným Uživatelům nebo je umožněno jejich převzetí na adrese Testuj.to s.r.o., Karlínské nám. 6, Praha 8, do sedmi (7) pracovních dnů od oznámení Uživatelů vybraných pro Testování. Pokud testovaný produkt nebo voucher na testovanou službu nejsou vybranému Uživateli doručeny do čtrnácti (14) dnů od uveřejnění seznamu vybraných Uživatelů, vybraný Uživatel o tom bez zbytečného odkladu informuje Poskytovatele em na adresu Pokud se nepodaří vybranému Uživateli testovaný produkt nebo voucher na testovanou službu z jakéhokoli důvodu doručit do dvaceti (20) dnů od uveřejnění seznamu vybraných Uživatelů, bude takový vybraný Uživatel z Testování vyřazen Vybraný Uživatel se přihlášením do Testování a převzetím příslušného produktu nebo služby zavazuje vložit na Webovou stránku nebo na Internetovou stránku Klienta své hodnocení, které se skládá z číselného hodnocení tvořeného počtem udělených bodů na číselné ose 0 až 10, kdy nula znamená nejhorší hodnocení a 10 znamená nejlepší hodnocení, a pak slovního hodnocení shrnujícího klady a případné zápory testovaného produktu či služby o rozsahu minimálně 400 úhozů a maximálně úhozů, nejpozději do třiceti (30) dní od obdržení testovaného produktu nebo služby. V rámci hodnocení bude Uživatel uvádět pouze relevantní údaje o testovaném Produktu s ohledem na jeho účel a testované vlastnosti Produktu. Své hodnocení může Uživatel k danému testovanému produktu či službě vložit pouze jednou. O prodloužení lhůty pro poskytnutí hodnocení může rozhodnout Poskytovatel. Komentáře vložené pouze na facebooku a jiných sociálních sítích nejsou pro hodnocení dostačující Pokud hodnocení produktu nebo služby ze strany Uživatele na Webové stránce nebo Internetové stránce Klienta nebude co do rozsahu nebo obsahu v souladu s ustanovením 4.8. Obchodních podmínek nebo nebude provedeno v příslušné lhůtě nebo se nebude týkat testovaného produktu nebo služby, či se nebude jednat o skutečné hodnocení produktu nebo služby a Uživatel se bude testování účastnit pouze za účelem získání bodů bez provedení řádného hodnocení produktu nebo služby, je Poskytovatel oprávněn dle svého uvážení buď odebrat Uživateli příslušný počet bodů, které za Testování získal, a/nebo neumožnit příslušnému Uživateli účast v Testování po dobu následujících tří (3) měsíců (Uživatel je evidovaný na tzv. Blacklistu testerů) nebo s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu a okamžitě zrušit jeho Uživatelský účet, o čemž bude Uživatel vyrozuměn písemně prostřednictvím u. Takové hodnocení Uživatele nebo jeho část je Poskytovatel rovněž oprávněn kdykoli odebrat z Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta, případně tím pověřit Klienta.

7 4.10. Uživatelé berou na vědomí, že Testování provádějí bez nároku na jakoukoli peněžní odměnu. Za účast v Testování Uživatel obdrží příslušný počet bodů v souladu s aktuálním bodovacím systémem a Uživatelé si mohou testované produkty po řádném provedení Testování ponechat. V případě, že vybraný Uživatel neprovede řádné hodnocení nebo jej neuveřejní včas na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta, je Poskytovatel oprávněn požadovat vrácení testovaného produktu nebo náhradu v penězích (v případě spotřebování testovaného produktu) či náhradu v penězích za spotřebovanou testovanou službu Uživatelé berou dále na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost za žádnou újmu, která jim případně v souvislosti s Testováním vznikne Poskytovatel si vyhrazuje provádět Testování některých produktů a služeb neveřejně a obracet se s nabídkou Testování přímo na některé z Uživatelů dle vlastního výběru Poskytovatel si vyhrazuje právo uzavřít s vybranými Uživateli písemnou smlouvu o testování, ve které mohou být podmínky Testování upraveny odlišně od podmínek obsažených v těchto Obchodních podmínkách, a to zejména v případech Testování produktů nebo služeb v hodnotě nad Kč. 5. POVINNOSTI UŽIVATELE PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB 5.1. Uživatel je při využívání Služeb povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a nesmí na Webové stránky nebo na Internetové stránky Klienta, ukládat nebo jejich prostřednictvím šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky či jiných zemí, kde je Webová stránka nebo Internetové stránky Klienta, dostupné, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti: zasahuje do autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví či práv souvisejících s právem autorským či jiným právem duševního vlastnictví třetích osob, zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob a ochranu osobních údajů třetích osob, porušuje právní normy v oblasti hospodářské soutěže, porušuje dobré mravy nebo právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: jednat nezákonně, nepoctivě nebo neprofesionálně, včetně uveřejňování nevhodného, vulgárního, urážlivého, diskriminačního, nenávistného, pornografického, násilného, nepřesného nebo jinak nepřijatelného obsahu či informací na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta;

8 vyvolávat na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta diskuse porušující pravidla a myšlenku projektu, že Uživatelé se na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta mají vzájemně podporovat, inspirovat se a pomáhat si, uveřejňovat na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta informace, které Uživatel nemá právo sdělit třetím osobám (důvěrné informace, obchodní tajemství, osobní údaje apod.), porušovat práva třetích osob k duševnímu vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek, ochranných známek a autorských práv, porušovat práva k duševnímu vlastnictví Poskytovatele, včetně používání názvů Testuj.to nebo log a ochranných známek Poskytovatele, případně Klienta, používat na svém profilu obrázek, který není jeho podobizna nebo snímek obličeje vyjma přednastavených siluet ze strany Provozovatele, vytvářet na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta falešnou identitu nebo zkreslovat svou identitu, vytvářet Uživatelský účet (profil) pro jakoukoli jinou osobu než sebe sama, používat nebo se pokoušet používat Uživatelský účet jiného Uživatele, obtěžovat, šikanovat, zastrašovat nebo jakkoli poškozovat jiného Uživatele nebo třetí osobu, uveřejňovat na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta nebo jejích prostřednictvím šířit nevyžádaná obchodní sdělení, reklamy, odesílat ostatním Uživatelům spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jiná nevyžádaná sdělení nebo informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing), zveřejňovat na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta nebo jejich prostřednictvím šířit cokoli, co obsahuje počítačové viry, červy nebo jiný závadný kód, jakýmkoli způsobem kopírovat nebo simulovat vzhled nebo funkci Služeb, vyvíjet jakoukoli činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta narušovat chod Služeb nebo na ně klást přehnané nároky (např. spam, viry, hrací algoritmy), nebo činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru, na kterém je Webová stránka nebo Internetové stránka Klienta provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani být při takové činnosti nápomocen třetí osobě, využívat Uživatelský účet a Webovou stránku nebo Internetovou stránku Klienta způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta další Uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele, zejména zatěžovat server, na kterém je Webová stránka nebo Internetová stránka Klienta provozována, automatizovanými požadavky, vytvářet ani využívat více než jeden (1) Uživatelský účet.

9 5.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Uživatele Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace uložené Uživatelem na Webovou stránku nebo Internetovou stránku Klienta, budou přístupné všem třetím osobám (budou veřejně přístupné) Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky, případně Internetové stránky Klienta. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah na stránkách Klienta. Uživatel bere na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli jeho informací (příspěvků) na Webové stránce nebo Internetové stránce Klienta podléhá předchozímu svolení Poskytovatele, případně Klienta. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit Smlouvu (včetně Obchodních podmínek), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy či pokud obsah těchto informací nebude odpovídat zájmům Poskytovatele, Klienta nebo zaměření Webové stránky či Internetové stránky Klienta či příslušné rubrice na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta, je Poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či přesunout do jiné kategorie anebo zabránit jejich šíření a dále je Poskytovatel oprávněn v takovém případě s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu a Uživatelský účet příslušného Uživatele okamžitě zrušit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta nebo tímto pověří na základě domluvy stran Klienta V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Uživatel předat Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se Uživatel hradit Poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které Poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou Uživatel bere na vědomí, že obsah, informace, texty, fotografie, videa, grafická díla a další prvky obsažené na Webové stránce nebo Internetové stránce Klienta nebo dostupné prostřednictvím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta mohou být jednotlivě a/ nebo jako celek (dále společně jen jako Autorská díla ) chráněny autorským právem či jiným právem duševního vlastnictví. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může

10 k oprávněnému užití Autorských děl dojít pouze se souhlasem Poskytovatele či autora a v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není Uživateli dovoleno užití Autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu) Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Webovou stránku nebo Internetovou stránku Klienta jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem Poskytovatel Uživatel si je vědom, že mu poskytováním Služeb od Poskytovatele nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodní firmy, názvů, firemních log aj. Poskytovatele nebo smluvních partnerů Poskytovatele, není-li v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou ujednáno jinak. 6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 6.1. V případě, že Uživatel uloží na Webovou stránku nebo Internetovou stránku Klienta nebo bude jejich prostřednictvím šířit informace, texty, fotografie, videa či jiný obsah (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen Dílo ), uděluje Uživatel uložením, zprostředkováním nebo šířením Díla prostřednictvím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta Poskytovateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených Uživatel poskytuje Poskytovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití Díla, jakož také ke všem předmětům ochrany vzniklým na základě tohoto Díla nebo s ním v souvislosti (jichž je autorem či spoluautorem nebo osobou jinak oprávněnou), a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a s právem jakéhokoli zpracování, zásahu, změny, spojení s jinými předměty ochrany, dělení atp., a to bez práva autorského či jiného obdobného dohledu, a dále rovněž s právem neomezeného postoupení licence či poskytnutí sublicence jakékoli třetí osobě, zejména obchodním partnerům Poskytovatele, zcela nebo zčásti, opakovaně, úplatně či bezúplatně, s právem dalšího postoupení či poskytnutí podlicence či bez něj, přičemž Uživatel není a nebude oprávněn uvedenou licenci jednostranně zrušit (vypovědět, odstoupit atp.), zejména nikoli pro změnu jeho autorského přesvědčení či pro nevyužívání licence. K uvedeným postoupením či poskytnutím Díla třetí osobě uděluje tímto Uživatel svůj souhlas Poskytovatel nabývá licenci k Dílu okamžikem jeho uložení na Webovou stránku nebo Internetovou stránku Klienta nebo šíření prostřednictvím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta. Licence je poskytnuta na celou dobu trvání majetkových práv autora Díla. Poskytovatel není povinen licenci využít.

11 6.4. Uživatel prohlašuje, že veškeré informace či jiný obsah (nehmotné statky) které uloží nebo jinak zveřejní prostřednictvím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta, jsou a budou přípustné v souladu s těmito Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy a že tímto uložením nebo jiným zveřejněním nedojde k zásahu do práv žádné třetí osoby (zejména práv osobnostních a/nebo autorských a souvisejících, práv duševního vlastnictví). Uživatel je plně odpovědný za informace či jiný obsah ukládaný či zveřejňovaný na Webové stránce nebo Internetové stránce Klienta a prohlašuje a zavazuje se, že je jejich autorem a/ nebo že disponuje všemi potřebnými právy k nakládání s těmito informaci a obsahem Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování Díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování Díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn Díla provedených Poskytovatelem (třetími osobami pověřenými Poskytovatelem) je Poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému Dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět Dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné Dílo, je Poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. U Díla může být Poskytovatelem uváděna přezdívka (nick) Uživatele, který dílo v rámci Služby vložil, či jeho jméno Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na platnost a účinnost ustanovení článku 6. Obchodních podmínek nemá vliv ukončení Smlouvy nebo zrušení Uživatelského účtu. 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN A USTANOVENÍ APLIKOVANÁ PRO SPOTŘEBITELE 7.1. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Následující ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že uživatel vstupuje do smluvního vztahu s poskytovatelem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči poskytovateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání Uživatel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od služby dle 1837 písm. a) občanského zákoníku, jestliže byla plněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení Uživatel dává poskytovateli předchozí výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Uživatele Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitelem, v souvislosti se Smlouvou nebo poskytováním Služeb je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,

12 Praha 2, adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh uživatele, a to v případě, že se spor nepodařilo s poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uživatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Uživatel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. 8. DORUČOVÁNÍ, KONTAKTNÍ ÚDAJE 8.1. Nebude-li dohodnuto písemně jinak, veškerá korespondence a oznámení týkající se právních jednání souvisejících se Smlouvou se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany. Smluvní strany mohou vzájemně doručovat tuto korespondenci a oznámení i prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu a na adresu elektronické pošty Poskytovatele Kontaktní údaje Poskytovatele jsou: adresa elektronické pošty: 8.3. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty. 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 9.1. Poskytovatel, jako správce osobních údajů, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení ), následující údaje uživatele: jméno, příjmení, pohlaví, ová adresa, přezdívka, názory uživatele na výrobek a IP adresa Jméno, příjmení, pohlaví, ová adresa, přezdívka, názory uživatele na výrobek budou zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb. Pohlaví bude zpracováno za účelem rozčlenění Uživatelů v databázi Poskytovatele, případně Klienta. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. IP adresa bude zpracována za účelem kontroly a prevence porušování obchodních podmínek a právních předpisů České republiky. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Tyto osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od posledního přihlášení do uživatelského účtu, nejméně však po dobu 3 let od jeho založení Na ovou adresu mohou být Uživateli zasílány novinky z nabídky testovaných produktů a služeb, které budou zahrnuty do Testování, tento postup umožňuje 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej uživatel neodmítne. Tato sdělení

13 lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem například zasláním u nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení odhlásit Osobní údaje bude zpracovávat Poskytovatel, mohou jej však pro něj zpracovávat i tito zpracovatelé: - poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: poskytovatel softwaru Quanda, společnost Quanda International s.r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, Praha 9, IČ: společnost Capsa.cz, s.r.o., se sídlem Za Karlínským přístavem 683/8, Karlín, PSČ Praha 8, IČ: Uživatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo: - požadovat po Poskytovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává; - vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; - požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které je Poskytovatel povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele; - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu - obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud Uživatel se zavazuje, že v rámci registrace nebo aktualizace svých údajů v Uživatelském účtu nebude uvádět žádné citlivé osobní údaje Pokud bude potřeba ke zpracování osobních údajů Uživatele získat souhlas, takový souhlas bude získán samostatně. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouva a Obchodní podmínky se řídí českým právem. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta nebo právní vztah založený Smlouvou (včetně Obchodních podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem Jakékoli spory související se Službami nebo Smlouvou budou řešeny výhradně podle českého práva (vyjma kolizních norem) a budou řešeny příslušnými soudy České republiky

14 nebo věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (viz článek 7.6. výše) Bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, jsou ostatní ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek nadále platná a účinná, lze-li je oddělit. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení Obchodních podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž Uživatel souhlasí Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Údaje o uzavření Smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem a Obchodní podmínky jsou Poskytovatelem archivovány v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od , přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Poskytovatele nebo v elektronické podobě na V Praze dne Testuj.to s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Děkujeme za dodržování pravidel. Doufáme, že mobilní aplikace EasyKids bude dobře sloužit všem uživatelů.

Děkujeme za dodržování pravidel. Doufáme, že mobilní aplikace EasyKids bude dobře sloužit všem uživatelů. Podmínky užití mobilní aplikace EasyKids V kostce to nejdůležitější... Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla diskuse a podmínky užití mobilní aplikace EasyKids. V případě nedodržování pravidel může být

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Aktivně a zdravě

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Aktivně a zdravě LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Aktivně a zdravě 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti Vím, co jím a piju o.p.s., se sídlem Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. se sídlem Hekrova 805/25, Praha 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. se sídlem Hekrova 805/25, Praha 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. se sídlem Hekrova 805/25, 149 00 Praha 4 identifikační číslo: 471 22 099 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kultura.cz, s.r.o. se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29414261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Arbull, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Arbull, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Arbull, s.r.o. IČO: 035 51 369, se sídlem Hadovitá 962/10, Michle, 141 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233589, je

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) jsou vydané dle 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1. (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu ).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1. (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu ). OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LINOŽ s.r.o. se sídlem:ul. Biskupcova 1643/37 Žižkov, 130 00 Praha 3 identifikační číslo: 27533646 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY

UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY 1. DEFINICE POJMŮ 1.1. Pod níže uvedenými pojmy se rozumí následující: (A) Uživatelské podmínky: tyto uživatelské podmínky; (B) E-shop: internetový obchod Poskytovatele a uživatelské

Více

Obchodní podmínky webového portálu Czech Design Map

Obchodní podmínky webového portálu Czech Design Map Obchodní podmínky webového portálu Czech Design Map provozovaného MgA. Annou Štysovou, podnikající na základě živnostenského oprávnění, místem podnikání Střelecká 801, 500 02 Hradec Králové, IČ: 88831400

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obchodní podmínky ke službě GovDaily Denní přehled veřejných zakázek

Obchodní podmínky ke službě GovDaily Denní přehled veřejných zakázek Obchodní podmínky ke službě Denní přehled veřejných zakázek (platné od 3. 12. 2018) Čl. I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: enovation, s.r.o., IČ 27909751, se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, 110 00,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Evidencekol.cz. identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Evidencekol.cz. identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky společnosti Evidencekolcz (pod živností Michal Nétek) se sídlem Lužická 419/14, Povel, 779 00 Olomouc, Česká republika identifikační číslo: 06333893 1 ÚVODNÍ

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TutoryApp s.r.o. se sídlem Evžena Rošického 1062/3, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 06985009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FOTOANGELO s. r. o. se sídlem V Jámě 699/1, 110 00, Praha 1 identifikační číslo: 06910335 zapsané v obchodním rejstříku vedeném spisová značka C 290900 vedená u Městského

Více

Licenční podmínky aplikace Affiliate Features

Licenční podmínky aplikace Affiliate Features Licenční podmínky aplikace Affiliate Features Poskytovatel: Adam Gajdečka, Patrice Lumumby 28/2334, Ostrava 70030, IČ: 053 66 542, podnikatel je zapsaný v živnostenském rejstříku, č. bankovního účtu: 2901056991/2010

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti POLAK CZ s.r.o., se sídlem Opatov č.p. 348, 569 12 Opatov, IČ: 275 05 880, DIČ CZ27505880, která

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Naviplan s.r.o. se sídlem Okružní 287, 293 01 Mladá Boleslav identifikační číslo: 24124770 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, 120 00 identifikační číslo:04600240 zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu

Více

PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉ SLUŽBY NEMORADAR ZE DNE , VERZE 1.2. obchodní společnosti. NEMORADAR, s.r.o.

PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉ SLUŽBY NEMORADAR ZE DNE , VERZE 1.2. obchodní společnosti. NEMORADAR, s.r.o. PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉ SLUŽBY NEMORADAR ZE DNE 15.10. 2016, VERZE 1.2. obchodní společnosti NEMORADAR s.r.o. se sídlem Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 051 17 089 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE MCCAFÉ STORIES

PRAVIDLA SOUTĚŽE MCCAFÉ STORIES PRAVIDLA SOUTĚŽE MCCAFÉ STORIES 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané McCafé Stories (dále též jen soutěž ) pořádané obchodní společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Worklounge s.r.o. se sídlem Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 05204984 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ POJMŮ A PŘEDMĚT KOUPĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ POJMŮ A PŘEDMĚT KOUPĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) RUBIKON Centra, z. ú., se sídlem Novákových 439/6, 180 00 Praha 8, identifikační číslo: 60446871, zapsaný

Více

Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz

Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz Registrací a využíváním služeb souhlasí Uživatel i Provozovatel s těmito obchodními podmínkami, jimiž se obě strany zavazují řídit. 1. Úvodní ustanovení 1.1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Michaela Rosenkranzová IČ: 868 23 990 sídlem Čsl. armády 200 253 01, Hostivice pro poskytování outdoorových a teambuildingových služeb I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Smluvní podmínky pro inzerci a zobrazení inzerce na serveru ZlataFirma.cz

Smluvní podmínky pro inzerci a zobrazení inzerce na serveru ZlataFirma.cz Smluvní podmínky pro inzerci a zobrazení inzerce na serveru ZlataFirma.cz 1. Úvod Ladislav Němec - fyzická osoba, se sídlem na adrese Stříbrné Hory 114, 341 01, Nalžovské Hory, IČO: 75345145, tel.: +420

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, 100 00 identifikační číslo: 05223300 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro užívání vyhledávacího portálu operatio.cz Poskytovateli služeb, ze dne obchodní společnosti operatio.cz, a. s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro užívání vyhledávacího portálu operatio.cz Poskytovateli služeb, ze dne obchodní společnosti operatio.cz, a. s. Verze 02/2016 OBCHODNÍ PODMÍNKY pro užívání vyhledávacího portálu operatio.cz Poskytovateli služeb, ze dne 1.11.2016 obchodní společnosti operatio.cz, a. s. IČ: 614 61 954 se sídlem Opletalova 25, 110

Více

Podmínky užití webové stránky callgirlsprague.com

Podmínky užití webové stránky callgirlsprague.com Podmínky užití webové stránky callgirlsprague.com TYTO PODMÍNKY PRO UŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY CALLGIRLSPRAGUE.COM (dále jen Podmínky) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Finovatis, s.r.o. se sídlem Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 05056586 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Smluvní podmínky Jedu s dobou

Smluvní podmínky Jedu s dobou Smluvní podmínky Jedu s dobou 1. Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, IČ: 22897381, DIČ: CZ22897381, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00, zapsaná ve spolkovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky SOSKA Tech s.r.o. se sídlem Nad Vavrouškou 694/9, Troja, 181 00 Praha 8 IČO: 055 56 546 zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 265786 (dále jen Poskytovatel ) Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP NA WEBOVÉM PORTÁLU RETAILTREK.SHOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP NA WEBOVÉM PORTÁLU RETAILTREK.SHOP OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP NA WEBOVÉM PORTÁLU RETAILTREK.SHOP 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Retailtrek a.s. IČ: 05903637, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Lucie Olšánová, DiS. 1. Základní ustanovení 1.1.

Lucie Olšánová, DiS. 1. Základní ustanovení 1.1. Lucie Olšánová, DiS IČ: 76618056 se sídlem Rohozná 349, PSČ 569 72 Zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu ve Svitavách, pod evidenčním číslem Č.j.10977-10/OOŽÚ-513-2010/nol (dále jen,,poskytovatel

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Vratislav Pecka, Tatarkova 16, Praha 4 149 00, IČ 75534908 (dále jen prodávající ) upravují vzájemná práva

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU Verze 4.0 účinná od:

SMLUVNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU   Verze 4.0 účinná od: SMLUVNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU WWW.JSNS.CZ Verze 4.0 účinná od: 25. 5. 2018 I. Základní pojmy Portál výukových audiovizuálních děl (dále jen "portál") - obsahuje audiovizuální lekce (AV lekce)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Fyzioweb s.r.o., se sídlem B. Němcové 596/58, 370 01 České Budějovice, IČO: 5285755, DIČ: CZ05285755, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti La Malina, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4 identifikační číslo: 07076398 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl

Více

1.1.1 Provozovatel je Společnost VIP Investors s.r.o., IČO: , se sídlem Sládkova 372/8, , Ostrava.

1.1.1 Provozovatel je Společnost VIP Investors s.r.o., IČO: , se sídlem Sládkova 372/8, , Ostrava. Obchodní podmínky pro internetové aplikace Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami: 1 Definice 1.1 V těchto obchodních podmínkách:

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky obchodní společnosti ManapGroup s.r.o. se sídlem Třebíč, Žďárského 210, identifikační číslo: 24787302 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87223

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu

OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu OBCHODNÍ PODMÍNKY podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu www.miraf.cz. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽIVATELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽIVATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽIVATELE 1 Preambule 1.1 Tyto obchodní podmínky ( Podmínky ) platí pro užití software IDEAPOLY ( Software ) a pro užití služeb portálu na webové adrese im.ideapoly.com ( Portál ),

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Praha 1 - Nové Město, U Půjčovny 952/2, PSČ 110 00 IČ: 283 78 440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 137309 pro

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PARDÁL FEST 2017

PRAVIDLA SOUTĚŽE PARDÁL FEST 2017 PRAVIDLA SOUTĚŽE PARDÁL FEST 2017 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pardál Fest 2017 (dále též jen soutěž ) provozované národním

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GAZEL spol. s r.o. se sídlem Březová 159, 763 15 Slušovice elektronická adresa: info@gazel.cz telefon: +420 577 111 011 identifikační číslo: 18757413 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz

Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz Registrací a využíváním služeb souhlasí Uživatel i Provozovatel s těmito obchodními podmínkami, jimiž se obě strany zavazují řídit. 1. Úvodní ustanovení 1.1.

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU TopChytře.cz

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU TopChytře.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU TopChytře.cz který provozuje obchodní společnost MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic se sídlem Praha 2 Vinohrady, Francouzská 172, PSČ: 120 00, Identifikační číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRACEOK.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRACEOK.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRACEOK.CZ 1. ÚVOD A DEFINICE 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Jurent CZ, s.r.o., IČO: 276 11 973, se sídlem na adrese Praha 8 Karlín, Rohanské nábřeží 678/23,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33. identifikační číslo: 03891518

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33. identifikační číslo: 03891518 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33 identifikační číslo: 03891518 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87223 pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. služeb v oblasti osobnostního rozvoje poskytovaných Ing. Ondřejem Calábkem, MIM

OBCHODNÍ PODMÍNKY. služeb v oblasti osobnostního rozvoje poskytovaných Ing. Ondřejem Calábkem, MIM OBCHODNÍ PODMÍNKY služeb v oblasti osobnostního rozvoje poskytovaných Ing. Ondřejem Calábkem, MIM se sídlem U družstva Práce 37, Praha 4 - Podolí, PSČ 140 00, tel.: +420 603546570, e-mail: ondrej@koucuj.me

Více

věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let; poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;

věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let; poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů; PRAVIDLA SOUTĚŽE PO ČEM MUŽI TOUŽÍ A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vyhlašovatelem soutěže je společnost Cinema City Czech s.r.o., IČ: 26449242, Praha 4 - Háje, Arkalycká 951/3, PSČ 14900, společnost zapsaná v obchodním

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ Kč

PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ Kč PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ 10.000 Kč 1. Pořadatel soutěže Společnost TONDACH Česká republika, s.r.o., se sídlem Bělotínská 722, 753 18 Hranice, IČ: 25828584, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Ing. Barbora Hanáková Bydlištěm: Býkev 114, Mělník, PSČ identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Ing. Barbora Hanáková Bydlištěm: Býkev 114, Mělník, PSČ identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Barbora Hanáková Bydlištěm: Býkev 114, Mělník, PSČ 27601 identifikační číslo: 05819873 Daňové identifikační číslo: CZ05819873 pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Ritter a syn s.r.o. I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky prodávající internetový obchod kupující podnikatel

OBCHODNÍ PODMÍNKY Ritter a syn s.r.o.   I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky prodávající internetový obchod kupující podnikatel OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ritter a syn s.r.o., IČ 059 99 782 sídlem Valašské Klobouky, Na Výsluní 821, PSČ 766 01 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99410

Více

Obchodní podmínky. A. Obchodní podmínky užití stránek

Obchodní podmínky. A. Obchodní podmínky užití stránek Obchodní podmínky A. Obchodní podmínky užití stránek www.fmcityfest.cz 1. Úvodní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.fmcityfest.cz je společnost Evolution Brothers s.r.o., IČO:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Česká asociace studentů psychologie, z. s. Šlechtitelů 813/21, Olomouc - Holice, PSČ 779 00 IČO: 26530694 Vedený pod spisovou značkou L 5136 u Krajského soudu v Ostravě 1. ÚVODNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace (dále též jen VOP ) upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání webové aplikace ServiskaOnline.cz

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání webové aplikace ServiskaOnline.cz Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání webové aplikace ServiskaOnline.cz I. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání webové aplikace (dále jen VOP ) upravují smluvní vztahy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti Smilefie, jejímiž společníky jsou tyto firmy

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti Smilefie, jejímiž společníky jsou tyto firmy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Smilefie, jejímiž společníky jsou tyto firmy 1. firma David Schäfer, IČ 04996062, sídlem Spartakiádní 1963, PSČ 356 01, Sokolov 2. firma Marek Hladík, IČ 02328151,

Více

e-baan Net s.r.o. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Objednatel uplatňuje svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb mimo jiné u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla na kontaktní adrese (čl. 21.8) (reklamace). Poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ uzavřená v souladu s čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ulož.to nebo zaregistrováním se a

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky internetového portálu a online kurzu Zlatý WordPress, který provozuje Mgr. Vlastimil Ott se sídlem Rolnická 25, 74705, Opava, identifikační číslo 01123793, zapsaný v živnostenském rejstříku

Více