ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově I. etapa zateplení a bezbariérové úpravy objektu Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti /Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení Druh zakázky Stavební práce Předpokládaná hodnota zakázky Kč bez DPH Adresa profilu zadavatele Datum zahájení řízení Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na Zadavatel: Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, Šluknov IČO:

2 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek účastníků řízení (dále jen Zadávací dokumentace ) ve zjednodušeném podlimitním řízení podle Zákona. Tato Zadávací dokumentace je zároveň výzva k podání nabídek ve smyslu 53 odst. 1 Zákona. Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a jeho prováděcími předpisy: Vyhláška č. 260/2016 Sb. Vyhláška č. 248/2016 Sb. Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. Vyhláška č. 169/2016 Sb. Vyhláška č. 170/2016 Sb. Vyhláška č. 168/2016 Sb. Nařízení vlády č. 172/2016 Sb. Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na: Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem! V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na u: 2 PŘEDMĚT A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je zahájení rekonstrukce budovy školní jídelny ZŠ. J. Vohradského, členěné na 3 stavební objekty (zateplení objektu, vzduchotechnika a bezbariérové úpravy). Rekonstrukce bude uskutečněna z důvodu nevyhovujícího stavu objektu a potřebě dosažení energetických úspor.

3 Realizována bude ve dvou časově oddělených etapách v kalendářních letech 2019 a Druh veřejné zakázky: Stavební práce ( 14 odst. 3 Zákona) Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem Stavební práce TECHNICKÉ PODMÍNKY Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky v podobě projektové dokumentace a dalších dokumentů. Tyto technické podmínky tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky řízení závazné a nemohou být žádným způsobem měněny. Obchodní podmínky jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. 5 LHŮTY PLNĚNÍ Zakázka bude realizována ve dvou časově oddělených etapách v kalendářních letech 2019 a 2020 První etapa v této etapě budou realizována POUZE práce spojené s výměnou oken v objektu, veškeré práce v rámci SO 02 Vzduchotechnika a veškeré elektroinstalační práce v prostoru kuchyně a přípravy pokrmů. Předpokládaný termín zahájení plnění etapy veřejné zakázky: Předpokládaný termín ukončení plnění etapy veřejné zakázky: do

4 Druhá etapa v této etapě budou realizovány veškeré zbývající stavební úpravy Předpokládaný termín zahájení plnění etapy veřejné zakázky: Předpokládaný termín ukončení plnění etapy veřejné zakázky: do MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Budova školní jídelny v ul. Zahradní, č. p. 1080, Šluknov. Prohlídka místa plnění se neuskuteční. 7 KVALIFIKACE 7.1 Úvod V souladu s 39 odst. 4 Zákona je posouzení nabídky předpokladem vítězství účastníka řízení v zadávacím řízení. Zadavatel bude u vybraného dodavatele posuzovat, zda splňuje požadovanou kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základní způsobilosti stanovené 74 Zákona b) splnění profesní způsobilosti stanovené 77 odst. 1 a 2 Zákona c) prokázání ekonomické kvalifikace dle 78 Zákona d) prokázání technické kvalifikace dle 79 odst. 2, písm. a) a c) Zákona Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení V souladu s ustanovením 53 odst. 4 vyžaduje zadavatel prokázání splnění kvalifikace za pomoci čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje, pokud dále v textu zadávací dokumentace není uvedeno odlišně. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: a) základní způsobilosti dle 74 Zákona

5 b) profesní způsobilosti podle 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) odst. 2 Zákona Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů Dodavatel může prokázat v souladu s 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle 239 Zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 7.2 Základní způsobilost Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v 74 odst. 1 Zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 74 odst. 1 písm. a) Zákona, b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 74 odst. 1 písm. b) Zákona, c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k 74 odst. 1 písm. b) Zákona, d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k 74 odst. 1 písm. c) Zákona, e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k 74 odst. 1 písm. d) Zákona, f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k 74 odst. 1 písm. e) Zákona. 7.3 Profesní způsobilost Profesní způsobilost je uvedena v 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona.

6 Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost: a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. živnostenské oprávnění: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.4 Ekonomická kvalifikace V souladu s 78 Zákona zadavatel stanovuje minimální výši ročního obratu ve výši Kč bez DPH (v souladu s 73 odst. 6 Zákona). Určené výše muselo být dosaženo v každém z minulých 3 bezprostředně předcházející účetních období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, prokáže-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují ekonomickou kvalifikaci: Výkazem zisku a ztrát dodavatele 7.5 Technická kvalifikace Předložení seznamu stavebních prací V souladu s ustanovením 79 odst. 2 písm. a) Zákona požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam stavebních prací, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. V souladu s 73 odst. 6 Zákona stanovuje toto: Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu stavebních prací byly alespoň 3 stavební práce, každá v minimální hodnotě Kč bez DPH. Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení výše uvedených stavebních prací. Z osvědčení musí vyplývat minimálně doba poskytovaných stavebních prací, jejich finanční výše a informace, zda tyto stavební práce byly řádně poskytnuty Předložení seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

7 Zadavatel požaduje, aby mezi těmito osobami (členy realizačního týmu) byli alespoň: a) 1 stavbyvedoucí: úplné středoškolské vzdělání stavebního směru, min. 5 let praxe při řízení stavebních prací jako stavbyvedoucí b) 1 zástupce stavbyvedoucího: úplné středoškolské vzdělání stavebního směru, min. 3 roky praxe při řízení stavebních prací jako stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. Jedna osoba může vykonávat pouze jednu pozici v rámci realizačního týmu - seznamu techniků. V rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace dodavatel uvede následující informace: seznam členů realizačního týmu a jeho organizační struktura, a to ve formě čestného prohlášení v přehledné tabulce, z níž bude zřejmé postavení jednotlivých členů v rámci týmu, rozsah jejich působnosti a zodpovědnosti (věcné vymezení podílu na realizaci této veřejné zakázky); strukturované profesní životopisy těchto osob, z nichž musí jednoznačně vyplývat níže specifikované informace a údaje požadované zadavatelem Profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby: o jméno a příjmení, o akademický titul, o funkce v rámci realizačního týmu, o dosažené vzdělání, o dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele, o informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli, o datum a vlastnoruční podpis uváděné osoby; Před podpisem smlouvy předloží vybraný dodavatel: originály či úředně ověřené kopie dokladů (osvědčení) o autorizaci originály či úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání členů realizačního týmu (diplom nebo maturitní vysvědčení). 7.6 Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

8 Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou. Dodavatel může využít vzoru krycího listu a vzoru čestného prohlášení, které jsou součástí přílohy č. 4 Zadávací dokumentace. Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 7.7 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle 77 odst. 1 Zákona každý dodavatel samostatně viz 82 Zákona Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle 77 odst. 1 Zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle 77 odst. 1 Zákona jinou osobou, b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, c) doklady o splnění základní způsobilosti podle 74 Zákona jinou osobou a d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) Zákona vztahující se k takové

9 osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 8 NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ 8.1 Pojem nabídka Pod pojmem nabídka se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka řízení a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými účastník řízení prokazuje kvalifikaci. 8.2 Forma a podoba nabídky Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě (nikoliv listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Zadavatel důrazně doporučuje, aby nabídka sestávala ze dvou souborů: Kvalifikace.* - obsahuje kvalifikační doklady dle bodu 7 Zadávací dokumentace. Nabídka.* - obsahuje vlastní nabídku a další doklady dle bodu 8 Zadávací dokumentace, mimo kvalifikační doklady dle bodu 7 Zadávací dokumentace. 8.3 Obsah vlastní nabídky Účastník řízení vyplní návrh smlouvy obchodní podmínky, která je přílohou této zadávací dokumentace. Účastník řízení do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu. Nabídkovou cenu uvede v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH. Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byly následující přílohy: příloha č. 1a, 1b a 1c Položkové výkazy výměr pro jednotlivé stavební objekty. Účastník ocení všechny položky. příloha č. 2 Harmonogram prací - účastník vypracuje harmonogram na základě pokynů, které jsou uvedeny v bodu 8.5 zadávací dokumentace. popřípadě i příloha č. 3 Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky dvou a více dodavatelů obsahovala nabídka smlouvu, která upravuje vzájemná práva a povinnosti dodavatelů. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

10 8.4 Povinná součást nabídky seznam poddodavatelů V souladu s 105 odst. 1, písm. b) Zákona zadavatel požaduje, aby účastník předložil v nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pro vypracování seznamu může účastník využít vzoru, který je součástí přílohy č. 4 zadávací dokumentace. 8.5 Povinná součást nabídky harmonogram prací (příloha smlouvy) Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil v nabídce harmonogram stavebních prací (tj. plnění předmětu veřejné zakázky) v členění po týdnech, včetně finančního plnění v členění po týdnech. Harmonogram stavebních prací bude rovněž obsahovat: Rozsah harmonogramu vychází z projektové dokumentace a obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami (rozdělení na dvě etapy o kalendářních let 2019 a 2020). Harmonogram bude dále obsahovat stěžejní etapy stavebních prací a dodávek. U každé stavební etapy, resp. dodávky, bude uveden předpokládaný termín jejího ukončení a výše prostavěných finančních prostředků. Harmonogram musí respektovat limitní termín plnění předmětu veřejné. Harmonogram stavebních prací bude přílohou smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo zpřesnit či aktualizovat harmonogram před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem dle aktuálních provozních potřeb. 8.6 Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají pouze elektronicky dle 103 odst. 1, písm. c) Zákona pomocí elektronického nástroje E-ZAK ( vyjma dokladů dle bodu 11.4, které se podávají v listinné podobě. Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí dne v hodin.

11 9 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY Posouzení a hodnocení nabídek provede zadavatel za pomoci elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky / 114 Zákona/. Dílčí hodnotící kritéria a stanovení váhy v %: 1. Celková nabídková cena bez DPH váha 100% Hodnocení nabídek, které projdou procesem otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek, proběhne za pomocí elektronického nástroje EZAK. Zadavatel seřadí nabídky podle výše celkového hodnocení nabídky, a to od nejvyšší po nejnižší bodové hodnocení. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. 10 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutno doručit ve lhůtě čtyř pracovních dnů před uplynutím lhůty, které je stanovena v následujícím odstavci. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel odešle nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Zadavatel může v souladu se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele. 11 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

12 11.1 Vyloučení variantních řešení Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky Otevírání nabídek V souladu s 109 odst. 1 Zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze elektronické nabídky, nebude se konat veřejné otevírání nabídek Zrušení zadávacího řízení Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem. Za důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu 127 odst. 2 písm. d) Zákona, pro který nelze na Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku a absence ekonomicky přijatelných nabídek Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci řízení nabídkami vázáni) V souladu s 40 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci řízení svými nabídkami vázáni). Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 3 měsíce Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je právnickou osobou Zadavatel stanovuje, že v případě, že vybraným dodavatelem bude právnická osoba, musí takový dodavatel před podpisem smlouvy předložit: a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

13 Zadavatel: Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, Šluknov Zadávací dokumentaci vypracoval zadavatel prostřednictvím Městského úřadu Šluknov, Odboru rozvoje a životního prostředí, s výjimkou přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace, která byla Ing. arch. Jiřím Kňákalem, sídlem Okrouhlá 70, Okrouhlá, IČ a Radkem Vocem, sídlem U Kartounky 670, Česká Lípa, IČ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor 2. opakované řízení Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Laboratorní přístroj Hmotnostní spektrometr pro stanovení ultrastopových koncentrací chemických prvků Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Pořízení vozidla na svoz komunálního odpadu-technické služby města Nymburka Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) k zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Výstavba školní jídelny v obci

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY REVITALIZACE PROSTORU ZA SEPARAČNÍM DVOREM-TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBUDOVÁNÍ KOMPOSTÁRNY RADEK MATOUŠEK dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení:

Více

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, Ing. Alena Glaserová

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, Ing. Alena Glaserová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE 53 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Základní údaje o zadavateli. Statutární město Frýdek-Místek. Mgr. Roman Šebesta, vedoucí OZVZ. Ivo Sztwiertnia

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Základní údaje o zadavateli. Statutární město Frýdek-Místek. Mgr. Roman Šebesta, vedoucí OZVZ. Ivo Sztwiertnia STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX00X86JM* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 91348/2017 SP. ZN. 91.1

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKONA )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKONA ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a přístavby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE TECHNOLOGICKÁ INOVACE VE SPOLEČNOSTI LERSEN CZ,S.R.O. (KOMPRESOR) Druh zadávacího řízení: Zakázka v předpokládané hodnotě větší nebo rovné hodnotě nadlimitní sektorové zakázky

Více

Kompostárna Tomáš Krpálek

Kompostárna Tomáš Krpálek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Kompostárna Tomáš Krpálek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené

Více

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Příloha č. 6 zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen zadávací dokumentace )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen zadávací dokumentace ) Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen zadávací dokumentace ) Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace. Magistrát. Digitální povodňový plán ORP Ostrava. Název zadavatele: Statutární město Ostrava

Zadávací dokumentace. Magistrát. Digitální povodňový plán ORP Ostrava. Název zadavatele: Statutární město Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Název

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Hrádek nad Nisou, mobilita Kulturní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení podle 53 ZZVZ Název veřejné zakázky Oprava fasády

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY v souladu s 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku ZŠ MOHELNICE VODNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA,

Více

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Příloha č. 4 zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady IS SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady IS SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na stavební práce Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) k zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice, Školní 790

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. / Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE aktualizovaná verze v souvislosti s přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek OBSAH 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1

Více

Obec Radimovice. Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

Obec Radimovice. Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Obec Radimovice VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK Tato výzva - zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků v rámci výběrového řízení, které není realizováno postupem dle zákona

Více

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, tel , Ing. Alena Glaserová, tel ,

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, tel , Ing. Alena Glaserová, tel , VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE 53 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vzdělávání

Více

Zpracování dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele pro přístavbu a rekonstrukci budovy FLD

Zpracování dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele pro přístavbu a rekonstrukci budovy FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka II. a III.

Více

Obnova serverovny ÚZEI

Obnova serverovny ÚZEI Příloha zadávací dokumentace č. 2 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Obnova serverovny ÚZEI Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní zadání veřejné zakázky na dodávku

Více

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON ) Zadavatel níže uvedené veřejné zakázky Vás tímto dle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Bikesharing v Ostravě. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Ivana Růžičková.

Bikesharing v Ostravě. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou otevřeným řízením dle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon ), pod názvem: Bikesharing v Ostravě Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADAVATEL: OVANET a.s. Sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz Zastoupený:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKONA )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKONA ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: REKONSTRUKCE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY v souladu s 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku ZŠ MOHELNICE VODNÍ - ODBORNÉ UČEBNY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému. s názvem. Nákup nábytku

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému. s názvem. Nákup nábytku KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému s názvem Nákup nábytku dle hlavy III zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon) ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (2), 14, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem Revitalizace části herních zahrad při MŠ Oldřichovská

Více

VÝZVA ZADAVATELE KE ZVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA ZADAVATELE KE ZVEŘEJNĚNÍ Praha 7 dne: 25.1. 2018 VÝZVA ZADAVATELE KE ZVEŘEJNĚNÍ Věc: Výzva k podání nabídky v zakázce malého rozsahu (ZMR) na realizaci veřejné zakázky na dodávky Sběrný dvůr-město Krásná Hora nad Vltavou-technologická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY v souladu s 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku ZŠ MOHELNICE VODNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - LŮŽKA VZ005 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 4 k Výzvě a zadávacím podmínkám KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Stavební opravy budovy KS ČSÚ v Plzni 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Sídlo:

Více

Výzva k podání nabídek vč. zadávacích podmínek

Výzva k podání nabídek vč. zadávacích podmínek Výzva k podání nabídek vč. zadávacích podmínek Veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) ve smyslu ust. 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen

Více

Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice část C (elektronická úřední deska)

Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice část C (elektronická úřední deska) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci koncových zařízení projektu Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice část C (elektronická úřední deska) město

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Modernizace jeviště v divadelní sále ZŠ Vizovice 1. Zadavatel zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka mixážních pultů

Více

Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice část B (dodávka 2 ks multifunkčních zařízení + PC)

Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice část B (dodávka 2 ks multifunkčních zařízení + PC) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci koncových zařízení projektu Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice část B (dodávka 2 ks multifunkčních zařízení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU. Výzva k podání nabídky na vypracování strategického plánu rozvoje města Horažďovice

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU. Výzva k podání nabídky na vypracování strategického plánu rozvoje města Horažďovice VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na vypracování strategického plánu rozvoje města Horažďovice město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice tel.: 371 430 522, fax: 371 430

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB. vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 14, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon ) zadávané v otevřeném

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU. Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci koncových zařízení projektu

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU. Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci koncových zařízení projektu VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci koncových zařízení projektu Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice část A (dodávka a instalace nového serveru,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení. Energetický management"

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení. Energetický management ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení Energetický management" Zadavatel Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapisuje se do

Více

Veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Zjednodušené podlimitní řízení

Veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Zjednodušené podlimitní řízení Veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Zjednodušené podlimitní řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MŠK adaptace bytu a přístavba třídy

Více

Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek

Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek Veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) ve smyslu ust. 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce pro projekt: Rekonstrukce MŠ ve Valašské Bystřici Zadavatel: Obec Valašská

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE Snížení energetické náročnosti budov STK Skuteč Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

K V A L I F I K A Č N Í D O K U M E N T A C E

K V A L I F I K A Č N Í D O K U M E N T A C E K V A L I F I K A Č N Í D O K U M E N T A C E pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY v souladu s 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku ZŠ MOHELNICE VODNÍ DODÁVKA IKT

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

SPZ Mošnov autobusové zastávky Mobis, Behr. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Andrea Laslopová.

SPZ Mošnov autobusové zastávky Mobis, Behr. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Andrea Laslopová. pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou otevřeným řízením dle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ nebo zákon ), pod názvem: SPZ Mošnov autobusové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého 1. a 5. etapa Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

Více

Ing. Ivana Pešková, zást. řed. odboru informatiky Telefon, mobil: ,

Ing. Ivana Pešková, zást. řed. odboru informatiky Telefon, mobil: , Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

LDN Radvanice zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing.

LDN Radvanice zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou otevřeným řízením dle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ nebo zákon ), pod názvem: LDN Radvanice zateplení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ŘEŠENÍ DATOVÉHO SKLADU A APLIKACÍ BUSINESS INTELLIGENCE PRO POTŘEBY ČTÚ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ŘEŠENÍ DATOVÉHO SKLADU A APLIKACÍ BUSINESS INTELLIGENCE PRO POTŘEBY ČTÚ Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek 16. března Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek 16. března Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro zjednodušená

Více

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle Metodického dopisu č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce obecná část, verze 4 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Základní údaje o zadavateli. Statutární město Frýdek-Místek. Mgr. Roman Šebesta, vedoucí OZVZ. Ing.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Základní údaje o zadavateli. Statutární město Frýdek-Místek. Mgr. Roman Šebesta, vedoucí OZVZ. Ing. STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX0105YK6* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 31418/2018 SP. ZN. VYŘIZUJE:

Více

Výzva k podání nabídek vč. zadávacích podmínek

Výzva k podání nabídek vč. zadávacích podmínek vč. zadávacích podmínek Veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) ve smyslu ust. 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon ), vyzývá tímto dodavatele

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název veřejné zakázky: Druh výběrového řízení: Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná mimo režim zákona

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Sledování stavu zátěže zemědělských půd a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r.

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 29.9.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup a pokládka podlahové krytiny v uvolněných

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Výstavba homogenizační jednotky-oldřich Poláček (technologická část) Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA k veřejné zakázce Prodloužení SMA Genetec Advantage pro produkt Genetec Security center 5.5 zadávané v souladu s vnitřní směrnicí města Sokolov VS 06.4 Pravidla pro zadávání

Více

Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny a reprografie MZe

Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny a reprografie MZe ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny a reprografie MZe Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DÍL 2.: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC DOBROMILICE Dobromilice 6, 798 25 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou formou otevřeného řízení dle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Oznámení. Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Oznámení. Trčků z Lípy 69, Chotěboř Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zadání nadlimitní zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ Praha 5

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ Praha 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Generální oprava vozidla Tatra CAS 32 T 815 pro SDH Rumburk

Generální oprava vozidla Tatra CAS 32 T 815 pro SDH Rumburk ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk IČ: 002 61 602 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Muzeum Kroměřížska, p.o. Revitalizace budov a expozic stavební práce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Muzeum Kroměřížska, p.o. Revitalizace budov a expozic stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Muzeum Kroměřížska, p.o. Revitalizace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKONA )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKONA ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky Zvýšení

Více

Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald

Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald Příloha b) Zadávací dokumentace Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald Kvalifikační dokumentace je součástí zadávacích podmínek a obsahuje podrobnou specifikaci požadavků zadavatele na

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídek vč. zadávacích podmínek

Výzva k podání nabídek vč. zadávacích podmínek vč. zadávacích podmínek Veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) ve smyslu ust. 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon ), vyzývá tímto dodavatele

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 58647/2017 MUCL/50422/2017 Vyřizuje: Martina

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více