AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení"

Transkript

1 AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, Praha 4, IČ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Článek 1 Úvodní ustanovení Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a souvisejícími právními předpisy České republiky, těmito všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění, zvláštními pojistnými podmínkami pro sjednané typy pojištění, obchodními podmínkami a dalšími pojistnými podmínkami pojistitele a ujednáními, pokud se na ně pojistná smlouva odvolává. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely těchto pojistných podmínek se definují následující pojmy: a) Pojistník: Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. b) Pojištěný: Osoba, na jejíž život, zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje. c) Oprávněná osoba: Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. d) Obmyšlený: Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. e) Účastník pojištění: Pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost. f) Pojistná událost: Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. g) Škodná událost: Skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. h) Pojištění obnosové: Pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. i) Pojistné nebezpečí: Možná příčina vzniku pojistné události. j) Pojistné plnění: Peněžní částka poskytnutá pojistitelem jednorázově nebo formou důchodu, nastane-li pojistná událost. k) Pojistná doba: Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, jedná se vždy o pojistnou dobu hlavního pojištění. l) Pojistné období: Časové období, za které je placeno běžné pojistné. m) Výročí: Den v době platnosti pojištění, který se datem (dnem a měsícem) shoduje s datem technického počátku pojištění a který není technickým počátkem pojištění. n) Pojistný rok: Období začínající technickým počátkem pojištění a končící dnem bezprostředně předcházejícím datu prvního výročí a dále období začínající výročím a končící dnem bezprostředně předcházejícím nejbližšímu následujícímu výročí. o) Počátek pojištění: Den uvedený v pojistné smlouvě, od kterého je pojistná smlouva platná. p) Technický počátek pojištění: 1. den kalendářního měsíce následujícího po počátku pojištění dohodnutého v pojistné smlouvě, který je zároveň datem splatnosti jednorázového nebo prvního běžného pojistného. Pokud počátek pojištění připadne na první den v měsíci, je technický počátek pojištění shodný s datem počátku pojištění. q) Konec pojištění: Okamžik, ke kterému nejpozději podle pojistné smlouvy pojištění zanikne. r) Hlavní pojištění: Životní pojištění, které lze sjednat samostatně. s) Připojištění: Pojištění, které lze sjednat pouze k hlavnímu pojištění. t) Úraz: Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. u) Zvláštní pojistné podmínky: Pojistné podmínky vztahující se na jednotlivé druhy pojištění nebo připojištění. v) Obchodní podmínky: Dokument vydávaný pojistitelem, který obsahuje přehled poplatků, limitů a jiných údajů, které se používají v pojištěních sjednaných s pojistitelem a na které se odvolává pojistná smlouva; obchodní podmínky jsou dostupné v sídle pojistitele. w) Vinkulace: Způsob zajištění dluhu účastníka pojištění (dlužníka) ve prospěch věřitele; pojistník na základě smlouvy s věřitelem dává pojistiteli příkaz, aby jakékoli plnění z pojištění poukazoval věřiteli. Článek 3 Obecná ustanovení 1. Pojištění se sjednává jako obnosové. 2. Pojištění nelze přerušit, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 3. Pojistitel je oprávněn požadovat ověření totožnosti ostatních účastníků pojištění, jestliže některá z těchto osob podá návrh na změnu pojistné smlouvy, výpověď pojištění nebo požádá o výplatu plnění z pojištění. 4. Počátek pojištění je v 0.00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění. Nebylo-li účastníky dohodnuto jinak, počátek pojištění je první den následující po uzavření pojistné smlouvy. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění 1. Pojistná smlouva je uzavřena: a) dnem podpisu formuláře pojistné smlouvy pojistitele pojistníkem a zástupcem pojistitele. b) jedná-li se o smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, dnem zaplacení prvního pojistného pojistníkem minimálně ve výši uvedené v návrhu, jestliže se tak stane ve lhůtě do 2 měsíců ode dne doručení návrhu pojistníkovi. 2. Dojde-li k zaplacení pojistného po uplynutí lhůty uvedené v odst. 1, písm. b) tohoto článku, pojištění nevzniká a zaplacenou částku bez zbytečného odkladu pojistitel odešle za předpokladu její identifikace jako přeplatek zájemci o pojištění. 3. Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, za předpokladu, že pojistná smlouva je úplná a bez vad. 4. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu. Ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Veškeré změny v pojištění musí být schváleny pojistitelem. 5. Součástí pojistné smlouvy jsou také písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění nebo pojištění, ve kterém dochází ke změně na žádost pojistníka, včetně dotazů na zdravotní stav pojištěného a odpovědí na ně. Pojistník a pojištěný jsou povinni odpovědět na všechny dotazy pravdivě a úplně. Jestliže pojistník nebo pojištěný odpoví na tyto dotazy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel odstoupit od pojistné smlouvy nebo odmítnout nebo snížit plnění tak, jak je dále uvedeno v těchto pojistných podmínkách a v zákoně. 6. Pojistitel je při uzavření pojistné smlouvy, při její změně nebo v případě škodné události oprávněn přezkoumávat zdravotní stav pojištěného, a to na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojistitelem a poskytnuté pověřeným zdravotnickým zařízením. Na žádost pojistitele je pojištěný povinen podrobit se na náklady pojistitele lékařské prohlídce nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které určí pojistitel. 7. Pojistník i pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny pracovní, sportovní nebo zájmové činnosti pojištěného, které mají vliv na pojistné riziko. Pokud dojde ke změně pojistného rizika, pojistitel má právo změnit v souladu se zákonem výši pojistného. 8. V případě, že je po nabytí účinnosti příslušného ustanovení právního předpisu, který implementuje zákaz určování sazeb pojistného a stanovování výše pojistného plnění pojistitelem na základě pohlaví, sjednán tarif, který je v rozporu s tímto ustanovením, považuje se tento tarif za neplatně sjednaný pro rozpor se zákonem a nahrazuje se tarifem s obdobným pojistným krytím, který je v souladu se zásadou rovného zacházení ve vztahu k pohlaví při určení výše pojistného a stanovení výše pojistného plnění. 9. Žádosti o navýšení pojistné částky na hlavním tarifu nebo na připojištění nebo přidání připojištění doručené pojistiteli k datu, které stanovil pojistitel s ohledem na nutnost implementace legislativy zakazující určování rozdílných sazeb pojistného a stanovování rozdílné výše pojistného plnění na základě pohlaví, budou v případě akceptace této žádosti pojistitelem realizovány výhradně přidáním nového tarifu (připojištění) kryjícího stejný druh pojistného rizika nebo navýšením stávajícího sjednaného tarifu formou přidání nového tarifu s jednotnou sazbou pro obě pohlaví. Žádosti o snížení pojistné částky navýšené způsobem uvedeným v předchozí větě budou realizovány takto: nejprve bude snižována pojistná částka tarifu s jednotnou sazbou pojistného pro obě pohlaví a teprve následně sazba původního pojištění či připojištění. Článek 5 Pojistná událost 1. Pojistné události pro sjednané pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě, ve zvláštních pojistných podmínkách a dalších ujednáních, na něž se pojistná smlouva odvolává. 2. Pojistitel poskytne oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li pojistná událost definovaná pro sjednané pojištění. Článek 6 Zánik pojištění 1. Pojištění zanikne zejména z následujících důvodů: a) nastane-li pojistná událost, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách stanoveno jinak; b) uplynutím sjednané pojistné doby, a to v 0.00 hodin konce pojištění; c) pro neplacení pojistného podle odst. 3; d) výpovědí; e) dohodou; f) dnem výplaty odkupného podle čl. 12; g) odstoupením; h) odmítnutím plnění. Verze 021 1

2 2. Konec pojištění je sjednán jako den následující bezprostředně po uplynutí sjednané pojistné doby, ne však dříve než den, na nějž připadne výročí, které se svým pořadím rovná počtu let sjednané pojistné doby, pokud není dále uvedeno jinak. 3. Pojištění zanikne pro neplacení pojistného dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce na dlužné pojistné. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc. Pojistitel v upomínce na možnost zániku pojištění pro neplacení pojistníka upozorní. V pojistné smlouvě může být dohodnuto, za jakých podmínek pojištění nezanikne. 4. Výpověď pojištění je možné provést zejména následujícími způsoby: a) Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. b) Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, může pojistník pojištění vypovědět ke konci pojistného období. Výpověď musí být pojistiteli doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. c) Jestliže má pojistník k datu zániku pojištění výpovědí právo na výplatu odkupného, je mu k tomuto datu odkupné vyplaceno. d) Pojistitel i pojistník mohou vypovědět sjednaná připojištění i samostatně. 5. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. 6. Právo na odstoupení od pojistné smlouvy vzniká z následujících důvodů: a) Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. b) Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy má i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění. c) Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržel sdělení pojistitele o uzavření obchodu na dálku, nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy podle tohoto odstavce, pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného. 7. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. 8. Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se této pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 9. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne. 10. Jestliže pojištění zanikne odmítnutím plnění, pojistníkovi nevzniká nárok na vrácení zaplaceného pojistného. K datu zániku pojistitel vyplatí pojistníkovi odkupné snížené o 25 %, maximálně však o Kč. 11. Připojištění zaniká také dnem zániku hlavního pojištění, k němuž bylo sjednáno, a převedením hlavního pojištění do splaceného stavu. 12. Zákon nebo pojistná smlouva mohou stanovit i další důvody zániku pojištění. Článek 7 Pojistné 1. Pojistné je úplatou za pojištění. Výše pojistného je určena v pojistné smlouvě. V případě, že je sjednáno běžné pojistné, je zvolenou frekvencí placení ve formuláři pojistné smlouvy určeno i pojistné období. 2. V pojistné smlouvě je určeno, zda se pojistné platí najednou na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné), nebo za pojistná období dohodnutá v pojistné smlouvě (běžné pojistné). Ve zvláštních pojistných podmínkách platných pro sjednaný druh pojištění může být stanoveno, za jakých podmínek má pojistník právo zaplatit další pojistné samostatně a nad rámec dohodnutého běžného nebo jednorázového pojistného. 3. Zvláštní pojistné podmínky sjednaných připojištění mohou stanovit, že pojistné za připojištění se platí formou srážek z podílového účtu (příp. rezervy) pojištění. Zvláštní pojistné podmínky pak také stanoví, k jakým datům a jakým způsobem jsou srážky prováděny a kdy je toto pojistné splatné. 4. Běžné pojistné za první pojistné období a jednorázové pojistné jsou splatné dnem technického počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Toto ustanovení se nepoužije u prvního pojistného nebo jeho části, jehož zaplacením je pojistná smlouva uzavřena nebo měněna. Pojistné za další pojistné období je splatné k prvnímu dni tohoto dalšího pojistného období. 5. V pojištění se sjednaným běžným pojistným začíná první pojistné období dnem technického počátku pojištění. Délka pojistného období je určena v pojistné smlouvě zvolenou frekvencí placení pojistného. Poslední pojistné období končí dnem předcházejícím sjednanému konci pojištění, ostatní pojistná období končí dnem předcházejícím prvnímu dni následujícího pojistného období. 6. Pokud se výše pojistného určuje na základě věku pojištěného, považuje se za jeho vstupní věk rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž se nachází den technického počátku pojištění, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil. V případě, že je k hlavnímu pojištění sjednáváno připojištění, je při určení pojistného pro toto připojištění použit věk pojištěného určený jako rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž se nachází den technického počátku tohoto připojištění, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil. 7. Byla-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném z důvodu příslušnosti k určité skupině a pojistník pozbude příslušnosti ke skupině, nárok na slevu zaniká od nejbližší splatnosti pojistného. 8. Pojistné se považuje za zaplacené dnem, kdy je připsáno ve výši dohodnuté v pojistné smlouvě na účet stanovený pojistitelem. Platba pojistného musí být identifikována způsobem stanoveným v pojistné smlouvě nebo v jejím návrhu. Pojistitel neodpovídá za škodu, která vznikla v případě porušení této povinnosti pojistníkem. 9. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, s výjimkou změny věku a zdravotního stavu u pojištění osob, upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel má právo nejvýše jedenkrát ročně provést porovnání skutečného plnění ze všech sjednaných pojištění a předpokládaného plnění vypočteného na základě výpočetních předpokladů použitých pro stanovení pojistného. Jestliže se skutečná plnění liší alespoň o 15 %, má pojistitel právo podle ustanovení 13 odst. 3 zákona na přizpůsobení sazeb pojistného novým skutečnostem. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. 10. Pojistitel má právo v případě pojištění a/nebo připojištění, u nichž je alespoň jedna z podmínek vzniku pojistné události přiznání dávky a/nebo splnění zákonem stanovených podmínek pro přiznání dávky ze systému sociálního zabezpečení, v případě změny příslušných právních předpisů upravujících podmínky vzniku nároku na přiznání dávky, upravit nově sazby pojistného pro příslušné riziko (pojištění nebo připojištění) na další pojistné období. 11. Pojistitel má právo v případě poplatku za správu pojištění, inkasního poplatku, poplatků za služby a upomínacích poplatků tyto poplatky měnit v závislosti na indexu růstu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem za příslušný kalendářní rok ( dále jen CPI ). Zvýšení poplatků uvedených ve větě první tohoto odstavce může činit maximální hodnotu vyjádřenou vzorcem: (1+CPI 1 )* (1+CPI 2 )* (1+CPI 3 )*... (1+CPI n ), přičemž CP k vyjadřuje příslušné procento růstu tohoto indexu v roce k, kde 1 vyjadřuje první rok po roce uvedení produktu pojistitelem do prodeje, resp. první rok po poslední změně hodnoty výše uvedených poplatků, a kde n vyjadřuje poslední proběhnuvší rok vymezeného časového intervalu, z něhož se při změně poplatků vychází. Pojistitel na základě výše uvedeného upozorňuje, že hodnota maximální změny poplatků je spočtena od data zavedení produktu, resp. poslední změny poplatků, a že tato změna je vždy provedena jednotně pro všechny smlouvy daného produktu bez ohledu na datum jejich individuálního sjednání. 12. Hodnota poplatku za správu aktiv pojistitelem, vzniká-li na něj dle aktuálních obchodních podmínek pojistiteli nárok, může činit max. výši 2 % p.a. Článek 8 Rozsah pojištění a výluky 1. Pojištění se vztahuje na pojistné události určené ve sjednaných pojištěních a připojištěních, které nastanou v době trvání pojištění kdekoliv, s výjimkami uvedenými v těchto pojistných podmínkách nebo ve zvláštních pojistných podmínkách platných pro sjednaný druh pojištění. 2. Pojistitel není povinen plnit za pojistné události, které nastaly nebo jejichž příčiny nastaly do dne, kdy byla na účet pojistitele připsána platba ve výši sjednaného prvního běžného pojistného nebo jednorázového pojistného identifikovaná jako platba pojistného nebo záloha na pojistné pro toto pojištění. 3. Škodné události, ke kterým dojde v období od počátku pojištění do vydání pojistky nebo do data technického počátku pojištění, podle toho, která z událostí nastane později, nejsou pojistnými událostmi s výjimkou případu upraveného v odst Smrt pojištěného, která nastane v období od počátku pojištění do vydání pojistky nebo do data technického počátku pojištění, podle toho, která z událostí nastane později, je pojistnou událostí, pouze pokud k ní dojde výlučně v důsledku úrazu ve smyslu všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro úrazové pojištění, který nastal v době účinnosti pojištění. 5. Pojistitel je povinen pojištěnému vydat pojistku nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dojde-li k vydání pojistky pojistitelem až po uplynutí lhůty uvedené ve větě první tohoto odstavce, nepostupuje pojistitel při výplatě pojistného plnění dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku. 6. Pokud dojde ke smrti pojištěného v přímé nebo nepřímé souvislosti s válečným konfliktem, bojovými nebo válečnými akcemi, vzpourami, povstáním, nepokoji, jadernými katastrofami a teroristickými činy, pojistitel vyplatí oprávněné osobě pojistné plnění pro případ smrti ve výši odkupného. V případě, že není právo na odkupné, pojištění zaniká bez náhrady. 7. Pokud dojde ke smrti pojištěného následkem sebevraždy nebo pokusu o ni a pokud zároveň pojištění ještě netrvalo nepřetržitě nejméně dva roky, pojistitel vyplatí oprávněné osobě pojistné plnění pro případ smrti ve výši odkupného. V případě, že není právo na odkupné, zaniká pojištění bez náhrady. Jestliže k smrti pojištěného následkem sebevraždy nebo pokusu o ni došlo v období dvou let po zvýšení pojistné částky z jakéhokoliv důvodu, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění na nejnižší pojistnou částku platnou během dvou let před úmrtím pojištěného. Článek 9 Pojistné plnění 1. Jestliže není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak a zároveň jestliže dojde k pojistné události podle čl. 8 odst. 4, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši pojistné částky pro případ smrti, nejvýše však maximální částky základního krytí uvedené v Obchodních podmínkách pojistitele. 2. Dojde-li ke zvýšení pojistné částky a následné pojistné události smrt pojištěného v době mezi změnou pojistné smlouvy a připsáním pojistného zvýšeného na základě zvýšené pojistné částky (vyjma zvýšení pojistné částky při indexování pojištění podle čl. 14), je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění až na pojistnou částku platnou před zvýšením pojistné částky. 2 Verze 021

3 3. V případě škodné události je osoba, jíž má vzniknout nárok na pojistné plnění, povinna předložit doklady potřebné pro ověření nároku na výplatu a oznámit změny, které mají vliv na výplatu pojistného plnění. Jestliže o to pojistitel požádá, je pojištěný povinen podrobit se lékařské prohlídce v pověřeném zdravotnickém zařízení. Dokud tyto povinnosti nejsou splněny, pojistitel není povinen vyplatit nebo začít vyplácet pojistné plnění. 4. Nárok na plnění z pojištění může být se souhlasem pojištěného předmětem zástavní smlouvy, postoupení pohledávky nebo vinkulace. 5. Pojistitel poskytuje pojistné plnění ve výši určené pro sjednané pojištění v příslušných zvláštních pojistných podmínkách, obchodních podmínkách a dalších ujednáních na základě pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě. 6. Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. Plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě uvedeno jinak. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. 7. Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla událost podle odst. 6 oznámena. Nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě, je povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. Článek 10 Omezení pojistného plnění 1. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o jednu polovinu v případech, kdy pojistná událost nastala v souvislosti s nedbalostním jednáním, kterým pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 2. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění o více než jednu polovinu v případech, kdy pojistná událost nastala v souvislosti s úmyslným jednáním, kterým pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 3. Došlo-li k pojistné události ve stavu opilosti pojištěného nebo ve stavu pojištěného po požití nebo aplikaci omamných, toxických, psychotropních či ostatních látek způsobilých nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti, je pojistitel oprávněn, pokud to okolnosti takového případu odůvodňují, pojistné plnění snížit. Stejně tak je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění, pokud k pojistné události došlo v důsledku opakovaného požívání nebo aplikace takových látek pojištěným. 4. Došlo-li k pojistné události následkem hrubého porušení předpisů, které byl pojištěný povinen zachovávat při činnosti, v jejímž důsledku k pojistné události došlo, je pojistitel oprávněn, pokud to okolnosti takového případu odůvodňují, pojistné plnění snížit. 5. Odvolá-li pojištěný v průběhu pojištění nebo v průběhu šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit svůj souhlas se zpracováním údajů o jeho zdravotním stavu, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, a to až do doby, než souhlas znovu udělí. Odvolání tohoto souhlasu je považováno za ztížení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti plnit z viny pojištěného s důsledky uvedenými v 16 odst. 3 zákona. Článek 11 Oprávněné osoby 1. Oprávněnou osobou v případě pojistné události jiné než smrt pojištěného je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 2. Osoba, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na pojistné plnění, tohoto práva nenabude, jestliže byla soudem uznána vinnou trestným činem v souvislosti se smrtí pojištěného. 3. Jestliže došlo ke smrti pojištěného v souvislosti s úmyslným trestným činem a osoba, které má vzniknout právo na pojistné plnění, je vyšetřována nebo souzena pro takový trestný čin, je pojistitel oprávněn až do vydání pravomocného rozhodnutí, kterým je taková osoba odsouzena nebo obvinění zproštěna, výplatu pojistného plnění odložit. 4. Není-li v pojištění pojistník současně pojištěným, může určit nebo změnit obmyšleného nebo pohledávky z pojištění postoupit nebo zastavit jen se souhlasem pojištěného. Je-li v pojištění pojištěno více osob, pak se souhlasem všech pojištěných. 5. Pojistitel je oprávněn po zákonném zástupci oprávněné osoby požadovat předložení úředně ověřených dokladů, že je zákonným zástupcem oprávněné osoby. Článek 12 Odkupné 1. Pojistník má u pojištění s běžným pojistným právo, aby mu na jeho písemnou žádost bylo vyplaceno odkupné, pokud bylo zaplaceno běžné pojistné alespoň za první dva roky pojištění, není-li v zákoně nebo pojistné smlouvě stanoveno jinak. 2. Pojistník má u pojištění s jednorázovým pojistným právo, aby mu na jeho písemnou žádost bylo vyplaceno odkupné, pokud bylo zaplaceno jednorázové pojistné, není-li v zákoně nebo pojistné smlouvě stanoveno jinak. 3. Odkupné je splatné do jednoho měsíce od doručení žádosti pojistiteli. Jestliže pojistník uvede v žádosti datum, k němuž má být odkupné vyplaceno, pojistitel k tomuto datu odkupné vyplatí, následuje-li toto datum alespoň jeden měsíc po dni doručení žádosti pojistiteli, jinak pojištění zanikne ve lhůtě podle předchozí věty. 4. Výplatou odkupného pojištění zaniká, přičemž datem výplaty odkupného se rozumí den, kdy pojistitel poukázal odkupné pojistníkovi. Článek 13 Zproštění od placení pojistného 1. V pojistné smlouvě s pojištěním s běžným pojistným může být sjednáno pojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity pojištěného. 2. Je-li sjednáno pojištění zproštění od placení pojistného, je pojistnou událostí v pojištění i invalidita pojištěného 3. stupně ve smyslu těchto všeobecných pojistných podmínek. 3. Jestliže bylo pojištění zproštění od placení pojistného sjednáno současně s hlavním pojištěním, je datem účinnosti pojištění zproštění od placení pojistného datum technického počátku pojištění uvedeného v pojistné smlouvě, nebo datum účinnosti hlavního pojištění, nastane-li později. 4. Invaliditou 3. stupně ve smyslu těchto pojistných podmínek se rozumí dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, kvůli němuž a) byl pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle předpisů o důchodovém pojištění nebo stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle předpisů o důchodovém pojištění a současně b) pracovní schopnost pojištěného poklesla nejméně o 70 % a současně c) pojištěný žádnou soustavnou výdělečnou činnost neprovozuje. 5. Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěného vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěného před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 6. Při určování poklesu pracovní schopnosti podle odst. 4 a 5 se vychází ze zdravotního stavu pojištěného doloženého výsledky funkčních vyšetření. Přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, zda a jak je pojištěný na své zdravotní postižení adaptován, schopnost rekvalifikace pojištěného na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, zda je pojištěný schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. 7. Přiznání plného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně podle předpisů o důchodovém pojištění nezakládá nárok na uznání invalidity 3. stupně podle tohoto článku, jestliže nebudou splněny všechny podmínky uvedené v odst. 4 až Pojistnou událostí plné invalidity pojištěného pojištění nezaniká. 9. Datem pojistné události plné invalidity pojištěného je den, kdy byl pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle předpisů o důchodovém pojištění. 10. Oprávněnou osobou v případě pojistné události invalidity 3. stupně pojištěného je pojistník. Pojistník je zproštěn od placení běžného pojistného za hlavní pojištění i připojištění od data pojistné události po dobu jednoho roku. Zproštění od placení pojistného se prodlužuje vždy o další rok, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v odst. 4 až 6, nejdéle však do sjednaného konce zproštění od placení. 11. Invalidita 3. stupně pojištěného není pojistnou událostí, jestliže by datum pojistné události nastalo dříve než po dvou letech od data, od kterého je pojištění zproštění od placení pojistného sjednáno, resp. datum vzniku diagnózy zapříčiňující možnou pojistnou událost nastalo dříve, než po jednom roce od data počátku pojištění. Uvedená podmínka se neuplatní v případě invalidity 3. stupně, která vznikla výlučně v důsledku úrazu vymezeného všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele pro úrazové pojištění, pokud k němu došlo po dni, od kterého bylo pojištění zproštění od placení pojistného účinné. 12. Vznikla-li invalidita 3. stupně následkem souběhu několika diagnóz, přihlíží se pro účely stanovení poklesu pracovní schopnosti výhradně k těm diagnózám, které vznikly až po datu počátku pojištění, resp. k těm diagnózám, které tomuto datu předcházejí, a o kterých byl pojistitel před uzavřením pojistné smlouvy pojištěným písemně informován. Pro uvedené účely se shodně přistupuje k diagnózám, které jsou v příčinné souvislosti s diagnózami, o nichž pojistitel nebyl písemně informován. 13. V případě, že dojde k vzniku invalidity 3. stupně podle odst. 4 v důsledku souběhu různých diagnóz (úrazu nebo nemoci), vyplatí pojistitel pojištěnému pojistnou částku, která byla sjednána k datu vzniku první z těchto příčin s výjimkou případů navýšení pojistné částky v souladu s čl. 14 všeobecných pojistných podmínek pro životní pojištění. 14. V případě, že invalidita 3. stupně nevznikla výlučně v důsledku úrazu vymezeného všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele pro úrazové pojištění a od posledního zvýšení pojistného na žádost pojistníka do data této pojistné události uplynuly méně než dva roky, je pojistník zproštěn od placení nejnižšího běžného pojistného, které bylo platné v období dva roky před datem této pojistné události. 15. Pojistitel si vyhrazuje právo na přezkoumávání zdravotního stavu pojištěného a jeho schopnosti soustavné výdělečné činnosti pověřeným zdravotnickým zařízením. Pojistitel si rovněž vyhrazuje právo v době zproštění od placení pojistného přezkoumávat, zda je pojištěný stále plně invalidní ve smyslu odst. 4 až Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli veškeré změny, které se týkají skutečností rozhodných pro zproštění od placení pojistného, zejména odnětí invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně přiznání starobního důchodu, zahájení soustavné výdělečné činnosti nebo změnu zdravotního stavu. 17. Dožije-li se pojištěný výročí v roce, v němž dosáhne věku 65 let, pojištění zproštění od placení pojistného tímto dnem zaniká. Pojištění zproštění od placení pojistného rovněž zaniká k datu přiznání starobního důchodu pojištěnému. Zůstává-li pojištění v platnosti, je pojistník nadále povinen platit běžné pojistné. 18. Pojistná smlouva nebo zvláštní pojistné podmínky mohou stanovit, že zproštění od placení se přizná, pokud je plně invalidní ve smyslu tohoto článku jiná osoba než osoba, která je v pojištění pojištěná pro případ smrti. V takovém případě se ustanovení tohoto článku použijí pro tuto jinou osobu jako pojištěného pro případ zproštění od placení pojistného obdobně. Článek 14 Indexování pojištění 1. Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě a nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak, pojistitel bude vždy k výročí indexovat pojištění, tedy automaticky zvyšovat pojistné a pojistné částky sjednaných pojištění i připojištění. Pojistitel bude pojistníka písemně informovat o zvýšení pojistného a pojistné částky před výročím, k němuž má být zvýšení provedeno. Verze 021 3

4 2. Procento zvýšení pojistného a pojistné částky (dále jen procento indexace ) určí pojistitel jednou ročně podle indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Pokud bude index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok nižší než 2 %, bude použito procento indexace 2 %. Toto procento indexace bude používáno pro indexaci pojištění k výročí od 1. dubna následujícího po roce, jehož hodnota indexu spotřebitelských cen byla použita pro určení procenta indexace, po dobu 12 měsíců. 3. Jestliže index spotřebitelských cen nebude zveřejněn, má pojistitel právo určit jiný způsob stanovení míry inflace, který se svým charakterem a účelem nejvíce blíží indexu nezveřejněnému. 4. Při zvyšování pojistných částek podle tohoto článku pojistitel nezkoumá zdravotní stav pojištěného. 5. Zvýšení pojistné částky je určeno na základě zvýšení pojistného podle pojistnětechnických zásad. 6. Při zvyšování pojistných částek nemohou být překročeny limity pro pojistné částky pojištění a připojištění stanovené pojistitelem. V případě, že by po zvýšení pojistné částky došlo k překročení takového limitu, je pojistná částka stanovena na hodnotu tohoto limitu a zvýšené pojistné bude určeno na základě nové pojistné částky podle pojistně-technických zásad. 7. Pojistník má právo zvýšení pojistného odmítnout, a to ve lhůtě stanovené pojistitelem v informaci o zvýšení pojistného a pojistné částky. Odmítnutí může uplatnit s platností na jeden rok nebo trvale. Toto odmítnutí musí být pojistiteli doručeno nejméně 7 dní před výročím, k němuž mělo k indexaci dojít. Trvalé odmítnutí zvyšování pojistného se stane závazným prvním výročím následujícím po jeho doručení pojistiteli. 8. Pojištění se neindexuje ode dne, kdy pojistitel zaregistroval v pojištění pojistnou událost závažné nemoci pojištěného, nebo ode dne, kdy je pojistník zproštěn od placení běžného pojistného, nebo ode dne, kdy pojistitel začal vyplácet pojištěné osobě invalidní penzi. Článek 15 Sdělení a doručování písemností 1. Sdělení, která se týkají pojištění, musí být učiněna výhradně písemně a v českém jazyce, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. 2. Písemná forma sdělení není dodržena, je-li sdělení (právní úkon) učiněno telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky. Písemnost určená pojistiteli je účinná doručením do sídla pojistitele. 3. Písemnosti se účastníkům pojištění doručují na jimi naposledy určenou korespondenční adresu. Se souhlasem pojistníka lze písemnosti jemu určené doručovat i na poslední pojistiteli oznámenou ovou adresu pojistníka, nebo umístěním písemností na osobní účet pojistníka prostřednictvím elektronické služby AEGON Online (online.aegon.cz) zabezpečované pojistitelem (dále jen elektronické doručování písemností ). Pojistník může aktivovat nebo deaktivovat elektronické doručování písemností prostřednictvím elektronické služby AEGON Online dle pokynů pojistitele. Pojistník bude o elektronickém doručování písemnosti pojistitelem vhodným způsobem informován, a to zejména prostřednictvím SMS zprávy zaslané na číslo mobilního telefonu pro autorizaci pojistníka. Podmínky používání elektronické služby AEGON Online jsou uvedeny v aktuálních obchodních podmínkách pojistitele. 4. Písemná podání účastníků pojištění nabývají účinnosti dnem jejich doručení druhé straně. Pokud nejsou písemnosti pojistitele doručeny účastníkovi z důvodu odmítnutí převzetí účastníkem, považují se za doručené dnem, kdy bylo přijetí písemností odmítnuto. Bylo-li doručované písemné podání uloženo a adresát si je v úložní době 10 dnů nevyzvedl, považuje se písemné podání za doručené posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení písemnosti nedozvěděl. V případě elektronického doručování písemností pojistníkovi se písemnosti považují za doručené: a) dnem jejich odeslání na poslední pojistiteli oznámenou ovou adresu pojistníka, pokud se písemnost nevrátila jako nedoručitelná b) nebo dnem jejich umístění na osobní účet pojistníka prostřednictvím elektronické služby AEGON Online. Písemnost doručená pojistiteli je účinná doručením do sídla pojistitele. Článek 16 Závěrečná ustanovení 1. Odvolávají-li se pojistné podmínky na platné právní předpisy, zejména zákony, rozumí se jimi platné právní předpisy České republiky. 2. Pokud by pojistná smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení pojistné smlouvy jsou oddělitelná a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo bude v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a pojistná smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Namísto neplatného nebo neúčinného ujednání se strany zavazují nahradit tato ustanovení ustanoveními obsahu umožňujícího dosažení účelu této smlouvy. 3. Nedojde-li k dohodě, budou všechny spory vyplývající ze sjednaného pojištění nebo v souvislosti s ním vzniklé řešeny u příslušného soudu v České republice podle práva České republiky. 4. Všechny platby týkající se pojistné smlouvy jsou prováděny v zákonných penězích České republiky a jsou splatné na území České republiky, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 5. Pojistitel vydá pojistku bez zbytečného odkladu poté, kdy ukončí svá šetření pro stanovení výše pojistného rizika. 6. Za chyby způsobené uvedením nesprávných údajů při placení pojistného, zejména opožděnou identifikaci takové platby, nenese pojistitel odpovědnost. 7. Je-li účastník pojištění v prodlení s placením peněžitých částek, má ten účastník pojištění, vůči kterému je účastník v prodlení, právo na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Doba nutná k šetření pojistné události se nepovažuje za prodlení pojistitele s výplatou pojistného plnění. 8. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, náklady spojené s uplatněním nároku na plnění hradí ten, kdo nárok uplatňuje. 9. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne Verze 021

5 AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, Praha 4, IČ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění Článek 1 Úvodní ustanovení Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a souvisejícími právními předpisy České republiky, těmito všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění, zvláštními pojistnými podmínkami pro sjednané typy pojištění, Obchodními podmínkami a dalšími pojistnými podmínkami pojistitele a ujednáními, pokud se na ně pojistná smlouva odvolává. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely těchto pojistných podmínek se definují následující pojmy: a) Výročí: Den v době platnosti pojištění, který se datem (dnem a měsícem) shoduje s datem technického počátku pojištění a který není technickým počátkem pojištění. b) Pojistný rok: Období začínající technickým počátkem pojištění a končící dnem bezprostředně předcházejícím datu prvního výročí a dále období začínající výročím a končící dnem bezprostředně předcházejícím nejbližšímu následujícímu výročí. c) Počátek pojištění: Den uvedený v pojistné smlouvě, od kterého je pojistná smlouva platná. d) Technický počátek pojištění: Den dohodnutý v pojistné smlouvě, který je zároveň datem splatnosti jednorázového nebo prvního běžného pojistného. e) Konec pojištění: Okamžik, ke kterému nejpozději podle pojistné smlouvy pojištění zanikne. f) Škodná událost: Skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. g) Hlavní pojištění: Pojištění, které lze sjednat samostatně. h) Připojištění: Pojištění, které lze sjednat pouze k hlavnímu pojištění. i) Zvláštní pojistné podmínky: Pojistné podmínky vztahující se na jednotlivé druhy pojištění nebo připojištění. j) Obchodní podmínky: Dokument vydávaný pojistitelem, který obsahuje přehled poplatků, limitů a jiných údajů, které se používají v pojištěních sjednaných s pojistitelem a na které se odvolává pojistná smlouva; obchodní podmínky jsou dostupné v sídle pojistitele. k) Vinkulace: Způsob zajištění dluhu účastníka pojištění (dlužníka) ve prospěch věřitele; pojistník na základě smlouvy s věřitelem dává pojistiteli příkaz, aby jakékoli plnění z pojištění poukazoval věřiteli. Článek 3 Obecná ustanovení 1. Pojištění se sjednává jako obnosové. 2. Pojištění nelze přerušit, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 3. Pojistitel je oprávněn požadovat ověření totožnosti účastníků pojištění, jestliže některá z těchto osob podá návrh na změnu pojistné smlouvy, výpověď pojištění nebo požádá o výplatu plnění z pojištění. 4. Počátek pojištění je v 0.00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění. Nebylo-li účastníky dohodnuto jinak, počátek pojištění je první den následující po uzavření pojistné smlouvy. 5. V úrazovém pojištění nevzniká pojistníkovi nárok na odkupné. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění 1. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu. Ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Veškeré změny v pojištění musí být schváleny pojistitelem. 2. Součástí pojistné smlouvy jsou také písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění nebo pojištění, ve kterém dochází ke změně na žádost pojistníka, včetně dotazů na zdravotní stav pojištěného a odpovědí na ně. Pojistník a pojištěný jsou povinni odpovědět na všechny dotazy pravdivě a úplně. Jestliže pojistník nebo pojištěný odpoví na tyto dotazy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel odstoupit od pojistné smlouvy, odmítnout nebo snížit plnění tak, jak je dále uvedeno v těchto pojistných podmínkách a v zákoně. 3. Pojistitel je při uzavření pojistné smlouvy, při její změně nebo v případě škodné události oprávněn přezkoumávat zdravotní stav pojištěného, a to na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojistitelem a poskytnuté pověřeným zdravotnickým zařízením. Na žádost pojistitele je pojištěný povinen podrobit se na náklady pojistitele lékařské prohlídce nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které určí pojistitel. 4. Pojistník i pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny pracovní, sportovní nebo zájmové činnosti pojištěného, které mají vliv na pojistné riziko. Pokud dojde ke změně pojistného rizika, pojistitel má právo změnit v souladu se zákonem výši pojistného. Článek 5 Pojistná událost 1. Pojistné události pro sjednané pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě, ve zvláštních pojistných podmínkách a dalších ujednáních, na něž se pojistná smlouva odvolává. 2. Úrazem se rozumí pro účely úrazového pojištění neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Za úraz se považuje také neúmyslné, neočekávané, náhlé a nepřerušované působení plynů, par, záření, elektrického proudu, vysokých nebo nízkých teplot, chemických látek a jedů (s výjimkou mikrobiálních jedů a imunotoxických látek), k němuž došlo nezávisle na vůli pojištěného a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. 3. Tělesné poškození nebo smrt se rovněž považuje za způsobené úrazem, jestliže k nim dojde z některé z následujících příčin: a) nemocí, která není infekční a která vznikla výlučně následkem úrazu; b) místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem; c) nákazou tetanem při úrazu. 4. Pojistitel poskytne oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li pojistná událost definovaná pro sjednané pojištění. 5. Pro účely prokázání vzniku škodné události, která by mohla být pojistnou událostí, nestačí doklad vystavený či potvrzený lékařem, který je manželem, rodičem, dítětem pojištěného nebo jinou osobou pojištěnému blízkou ve smyslu práva občanského. Článek 6 Zánik pojištění 1. Pojištění zanikne zejména z následujících důvodů: a) uplynutím sjednané pojistné doby, a to v 0.00 hodin dne sjednaného jako konec pojištění; b) pro neplacení pojistného podle odst. 3; c) výpovědí; d) dohodou; e) odstoupením; f) odmítnutím plnění. 2. Konec pojištění je sjednán jako den následující bezprostředně po uplynutí sjednané pojistné doby, ne však dříve, než den, na nějž připadne výročí, které se svým pořadím rovná počtu let sjednané pojistné doby, pokud není dále uvedeno jinak. 3. Pojištění zanikne pro neplacení pojistného dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce na dlužné pojistné. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc. Pojistitel v upomínce na možnost zániku pojištění pro neplacení pojistníka upozorní. 4. Výpověď pojištění je možné provést zejména následujícími způsoby: a) Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. b) Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, může pojistník pojištění vypovědět ke konci pojistného období. Výpověď musí být pojistiteli doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. c) Pojistitel i pojistník mohou vypovědět sjednaná připojištění i samostatně. 5. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. 6. Právo na odstoupení od pojistné smlouvy vzniká z následujících důvodů: a) Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. b) Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy má i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění. 7. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. 8. Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže a) příčinou pojistné událostí byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se této pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 9. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne. 10. Jestliže pojištění zanikne odmítnutím plnění, pojistníkovi nevzniká nárok na vrácení zaplaceného pojistného. 11. Připojištění zaniká také dnem zániku hlavního pojištění, k němuž bylo sjednáno, nebo převedením hlavního pojištění do splaceného stavu. 12. Zákon nebo pojistná smlouva mohou stanovit i další důvody zániku pojištění. Článek 7 Pojistné 1. Pojistné je úplatou za pojištění. Výše pojistného je určena v pojistné smlouvě. V případě, že je sjednáno běžné pojistné, je zvolenou frekvencí placení ve formuláři pojistné smlouvy určeno i pojistné období. 2. V pojistné smlouvě je určeno, zda se pojistné platí najednou na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné), nebo za pojistná období dohodnutá v pojistné smlouvě (běžné pojistné). 3. Zvláštní pojistné podmínky sjednaných připojištění mohou stanovit, že pojistné za Verze 021 5

6 připojištění je splatné formou srážek z podílového účtu (příp. z rezervy) pojištění. Zvláštní pojistné podmínky pak také stanoví, k jakým datům a jakým způsobem jsou srážky prováděny a kdy je toto pojistné splatné. 4. Běžné pojistné za první pojistné období a jednorázové pojistné jsou splatné dnem technického počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Pojistné za další pojistné období je splatné k prvnímu dni tohoto pojistného období. 5. V pojištění se sjednaným běžným pojistným začíná první pojistné období dnem technického počátku pojištění. Délka pojistného období je určena sjednanou frekvencí placení pojistného. Poslední pojistné období končí dnem předcházejícím sjednanému konci pojištění, ostatní pojistná období končí dnem předcházejícím prvnímu dni následujícího pojistného období. 6. Pokud se výše pojistného určuje na základě věku pojištěného, považuje se za jeho vstupní věk rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž se nachází den technického počátku pojištění, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil. V případě, že je k hlavnímu pojištění sjednáváno připojištění, je při určení pojistného pro toto připojištění použit věk pojištěného určený jako rozdíl mezi kalendářním rokem v němž se nachází den technického počátku tohoto připojištění, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil. 7. Byla-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném z důvodu příslušnosti k určité skupině a pojistník pozbude příslušnosti ke skupině, nárok na slevu zaniká od nejbližší splatnosti pojistného. 8. Pojistné se považuje za zaplacené dnem, kdy je připsáno ve výši dohodnuté v pojistné smlouvě na účet stanovený pojistitelem. Platba pojistného musí být identifikována způsobem stanoveným v pojistné smlouvě. Pojistitel neodpovídá za škodu, která vznikla v případě porušení této povinnosti pojistníkem. 9. Nebylo-li pojistné plně zaplaceno ve lhůtě určené v upomínce pojistitele, zaniká pojištění bez náhrady. 10. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, s výjimkou změny věku a zdravotního stavu u pojištění osob, upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel má právo nejvýše jedenkrát ročně provést porovnání skutečného plnění ze všech sjednaných pojištění a předpokládaného plnění vypočteného na základě výpočetních předpokladů použitých pro stanovení pojistného. Jestliže se skutečná plnění liší alespoň o 15 %, má pojistitel právo podle ustanovení 13 odst. 3 zákona na přizpůsobení sazeb pojistného novým skutečnostem. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Článek 8 Rozsah pojištění a výluky 1. Pojištění se vztahuje na pojistné události určené ve sjednaných pojištěních a připojištěních, které nastanou v době trvání pojištění kdekoliv, s výjimkami uvedenými v těchto pojistných podmínkách nebo ve zvláštních pojistných podmínkách platných pro sjednaný druh pojištění. 2. Pojistitel není povinen plnit za pojistné události, které nastaly nebo jejichž příčiny nastaly do dne, kdy byla na účet pojistitele připsána platba ve výši sjednaného prvního běžného pojistného nebo jednorázového pojistného identifikovaná jako platba pojistného nebo záloha na pojistné pro toto pojištění. 3. Škodné události, ke kterým dojde v období od počátku pojištění do vydání pojistky nebo do data technického počátku pojištění, podle toho, která z událostí nastane později, nejsou pojistnými událostmi s výjimkou případu upraveného v čl. 8, odst. 4 všeobecných pojistných podmínek pro životní pojištění. 4. Poškození zdraví nebo smrt nejsou považovány vzniklé úrazem nebo se nepovažují za následek úrazu: a) pokud k nim došlo zhoršením nebo projevením se nemoci v důsledku úrazu, včetně zhoršení či projevení se obtíží majících původ v degenerativních změnách; b) pokud k nim došlo diagnostickými, léčebnými nebo preventivními zákroky; c) pokud k nim došlo sebevraždou nebo pokusem o ni; d) pokud k nim došlo úmyslným sebepoškozením; e) pokud k nim došlo při službě v rámci speciálních útvarů v jakýchkoli ozbrojených složkách (např. útvary rychlého nasazení, speciální pořádkové útvary, chemické a pyrotechnické útvary, převoz peněz a/nebo cenností a další obdobné činnosti, u nichž se část jejich pracovního výkonu vyznačuje vyšším stupněm rizikovosti oproti standardnímu zařazení v ozbrojených složkách); f) pokud k nim došlo při provozování profesionální sportovní činnosti pojištěného g) pokud k nim došlo v přímé souvislosti s válečnou událostí, povstáním, nepokoji nebo terorismem; h) pokud k nim došlo při provozování rizikových (adrenalinových) sportů jakými jsou například horolezectví, potápění do hloubky více než 30 m, rafting, vodní lyžování, závodění na motorových člunech, parašutismus, paragliding, létání na závěsném kluzáku, bungee jumping, lyžařská akrobacie, letecká akrobacie, freeride aktivity a sjezd na jízdním kole, bojové sporty, závody nebo tréning v rámci provozování motoristických sportů, snowkiting, landkiting, canyonig, cliff diving, létání na kluzáku nebo rogalu a při provozování obdobných extrémních a adrenalinových sportů nebo činností; i) pokud k nim došlo jaderným zářením vyvolaným výbuchem nebo závadou jaderného zařízení a přístrojů, jednáním nebo nedbalostí odpovědných osob, institucí nebo úřadů při dopravě nebo manipulaci s jadernými materiály; j) pokud k nim došlo v důsledku duševních poruch a všech poruch vědomí, které byly způsobeny chorobami nebo krátkodobou neúrazovou změnou zdravotního stavu s ovlivněním vědomí; k) pokud k nim došlo v důsledku zvedání nebo přesouvání břemen; l) vznik a zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, amoce sítnice, vznik a zhoršení aseptických zánětů pochev šlachových, úponů svalových, tíhových váčků a výhřez meziobratlové ploténky bez současné přítomnosti zlomeniny obratle a s ním související obtíže a všechny vertebrogenní algické syndromy; m) psychická újma, a to ani v případě, kdy vyvolávajícím momentem vyjmenovaných obtíží je úraz. 5. Výluky z pojistného plnění pro případ, že není vyplněn zdravotní dotazník: a) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě, že škodná událost nastala v období do dvou let od počátku pojištění a příčina této škodné události přímo či nepřímo souvisí s nemocí, úrazem nebo postižením, o kterém pojištěný věděl anebo vědět měl a mohl při sjednání pojištění. b) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě, že škodná událost nastala u těch částí těla, které již byly poškozeny anebo jinak postiženy již před úrazem, který vedl ke vzniku této škodné události. Článek 9 Pojistné plnění 1. Dojde-li ke zvýšení pojistné částky a následné pojistné události v době mezi změnou pojistné smlouvy a připsáním pojistného zvýšeného na základě zvýšené pojistné částky (vyjma zvýšení podle čl. 14 všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění), je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění až na pojistnou částku platnou před zvýšením pojistné částky. 2. V případě škodné události je osoba, jíž má vzniknout nárok na pojistné plnění, povinna předložit doklady potřebné pro ověření nároku na výplatu a oznámit změny, které mají vliv na výplatu pojistného plnění. Jestliže o to pojistitel požádá, je pojištěný povinen podrobit se lékařské prohlídce v pověřeném zdravotnickém zařízení. Dokud tyto povinnosti nejsou splněny, pojistitel není povinen vyplatit nebo začít vyplácet pojistné plnění. 3. Nárok na plnění z pojištění může být se souhlasem pojištěného předmětem zástavní smlouvy, postoupení pohledávky nebo vinkulace. 4. Pojistitel poskytuje pojistné plnění ve výši určené pro sjednané pojištění v příslušných zvláštních pojistných podmínkách, obchodních podmínkách a dalších ujednáních na základě pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě. 5. Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. Plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě uvedeno jinak. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. 6. Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla událost podle odst. 4 oznámena. Nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě, je povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. Článek 10 Omezení pojistného plnění 1. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o jednu polovinu v případech, kdy pojistná událost nastala v souvislosti s nedbalostním jednáním, kterým pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 2. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění o více než jednu polovinu v případech, kdy pojistná událost nastala v souvislosti s úmyslným jednáním, kterým pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 3. Odvolá-li pojištěný v průběhu pojištění nebo v průběhu šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit svůj souhlas se zpracováním údajů o jeho zdravotním stavu, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, a to až do doby, než souhlas znovu učiní. Odvolání tohoto souhlasu je považováno za ztížení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti plnit z viny pojištěného s důsledky uvedenými v 16 odst. 3 zákona. 4. Došlo-li k pojistné události ve stavu opilosti pojištěného nebo ve stavu pojištěného po požití nebo aplikaci jiných omamných, toxických, psychotropních či ostatních látek způsobilých nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti, je pojistitel oprávněn, pokud to okolnosti takového případu odůvodňují, pojistné plnění snížit. Stejně tak je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění, pokud k pojistné události došlo v důsledku opakovaného požívání nebo aplikace takových látek pojištěným. 5. Došlo-li k pojistné události následkem hrubého porušení předpisů, které byl pojištěný povinen zachovávat při činnosti, v jejímž důsledku k pojistné události došlo, je pojistitel oprávněn, pokud to okolnosti takového případu odůvodňují, pojistné plnění snížit. Článek 11 Oprávněné osoby 1. Oprávněnou osobou v případě pojistné události jiné než smrt úrazem je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 2. V případě pojistné události smrt úrazem jsou oprávněné osoby a jejich podíly na pojistném plnění v procentech určeny stejně, jako pro pojistnou událost smrt pojištěného v hlavním pojištění. 3. Osoba, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na pojistné plnění, tohoto práva nenabude, jestliže byla soudem uznána vinnou trestným činem v souvislosti se smrtí pojištěného. 4. Jestliže došlo ke smrti pojištěného v souvislosti s úmyslným trestným činem a osoba, které má vzniknout právo na pojistné plnění, je vyšetřována nebo souzena pro takový trestný čin, je pojistitel oprávněn až do vydání pravomocného rozhodnutí, kterým je taková osoba odsouzena nebo obvinění zproštěna, výplatu pojistného plnění odložit. Článek 12 Závěrečná ustanovení 1. Pro tyto všeobecné pojistné podmínky jsou platná obdobně i ustanovení čl. 13, 14 a 15 všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění. 2. Odvolávají-li se pojistné podmínky na platné právní předpisy, zejména zákony, rozumí se jimi platné právní předpisy České republiky. 3. Nedojde-li k dohodě, budou všechny spory vyplývající ze sjednaného pojištění nebo v souvislosti s ním vzniklé řešeny u příslušného soudu v České republice podle práva České republiky. 4. Všechny platby týkající se pojistné smlouvy jsou prováděny v zákonných penězích České republiky a jsou splatné na území České republiky, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 5. Za chyby způsobené uvedením nesprávných údajů při placení pojistného, zejména opožděnou identifikaci takové platby, nenese pojistitel odpovědnost. 6. Je-li účastník pojištění v prodlení s placením peněžitých částek, má účastník pojištění, vůči kterému je účastník v prodlení, právo na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Doba nutná k šetření pojistné události se nepovažuje za prodlení pojistitele s výplatou pojistného plnění. 7. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne Verze 021

7 AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, Praha 4, IČ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci Článek 1 Úvodní ustanovení Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a souvisejícími právními předpisy České republiky, těmito všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ nemoci, zvláštními pojistnými podmínkami pro sjednané typy pojištění, obchodními podmínkami a dalšími pojistnými podmínkami pojistitele a ujednáními, pokud se na ně pojistná smlouva odvolává. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely těchto pojistných podmínek se definují následující pojmy: a) Výročí: Den v době platnosti pojištění, který se datem (dnem a měsícem) shoduje s datem technického počátku pojištění a který není technickým počátkem pojištění. b) Pojistný rok: Období začínající technickým počátkem pojištění a končící dnem bezprostředně předcházejícím datu prvního výročí a dále období začínající výročím a končící dnem bezprostředně předcházejícím nejbližšímu následujícímu výročí. c) Počátek pojištění: Den uvedený v pojistné smlouvě, od kterého je pojistná smlouva platná. d) Technický počátek pojištění: 1. den kalendářního měsíce následujícího po počátku pojištění dohodnutého v pojistné smlouvě, který je zároveň datem splatnosti jednorázového nebo prvního běžného pojistného. Pokud počátek pojištění připadne na první den v měsíci, je technický počátek pojištění shodný s datem počátku pojištění. e) Konec pojištění: Okamžik, ke kterému nejpozději podle pojistné smlouvy pojištění zanikne. f) Hlavní pojištění: Životní pojištění, které lze sjednat samostatně. g) Připojištění: Pojištění, které lze sjednat pouze k hlavnímu pojištění. h) Zvláštní pojistné podmínky: Pojistné podmínky vztahující se na jednotlivé druhy pojištění nebo připojištění. i) Obchodní podmínky: Dokument vydávaný pojistitelem, který obsahuje přehled poplatků, limitů a jiných údajů, které se používají v pojištěních sjednaných s pojistitelem a na které se odvolává pojistná smlouva; obchodní podmínky jsou dostupné v sídle pojistitele. j) Vinkulace: Způsob zajištění dluhu účastníka pojištění (dlužníka) ve prospěch věřitele; pojistník na základě smlouvy s věřitelem dává pojistiteli příkaz, aby jakékoli plnění z pojištění poukazoval věřiteli. k) Čekací doba: Doba, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. l) Nemoc: změna zdravotního stavu infekčního nebo neinfekčního původu, která objektivně přesahuje fyziologické normy klinického tělesného nálezu a tělesných funkcí, vykazuje změny mimo fyziologickou mez při vyšetření laboratorními nebo zobrazovacími metodami. Tato změna zdravotního stavu musí být způsobena nahodile, nezávisle na vůli a činnosti pojištěného a a musí to být změna nad rámec běžné fyziologické činnosti organismu. m) Úraz: neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Za úraz se považuje také neúmyslné, neočekávané, náhlé a nepřerušované působení plynů, par, záření, elektrického proudu, vysokých nebo nízkých teplot, chemických látek a jedů (s výjimkou mikrobiálních jedů a imunotoxických látek), k němuž došlo nezávisle na vůli pojištěného a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Článek 3 Obecná ustanovení 1. Pojištění se sjednává jako obnosové. 2. Pojištění nelze přerušit, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 3. Pojistitel je oprávněn požadovat ověření totožnosti ostatních účastníků pojištění, jestliže některá z těchto osob podá návrh na změnu pojistné smlouvy, výpověď pojištění nebo požádá o výplatu plnění z pojištění. 4. Počátek pojištění je v 0.00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění. Nebylo-li účastníky dohodnuto jinak, počátek pojištění je první den následující po uzavření pojistné smlouvy. 5. Pojistníkovi nevzniká nárok na odkupné. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění 1. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu. Ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Veškeré změny v pojištění musí být schváleny pojistitelem. 2. Součástí pojistné smlouvy jsou také písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění nebo pojištění, ve kterém dochází ke změně na žádost pojistníka, včetně dotazů na zdravotní stav pojištěného a odpovědí na ně. Pojistník a pojištěný jsou povinni odpovědět na všechny dotazy pravdivě a úplně. Jestliže pojistník nebo pojištěný odpoví na tyto dotazy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel odstoupit od pojistné smlouvy nebo odmítnout nebo snížit plnění tak, jak je dále uvedeno v těchto pojistných podmínkách a v zákoně. 3. Pojistitel je při uzavření pojistné smlouvy, při její změně nebo v případě škodné události oprávněn přezkoumávat zdravotní stav pojištěného, a to na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojistitelem a poskytnuté pověřeným zdravotnickým zařízením. Na žádost pojistitele je pojištěný povinen podrobit se na náklady pojistitele lékařské prohlídce nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které určí pojistitel. 4. Pojistník i pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny pracovní, sportovní nebo zájmové činnosti pojištěného, které mají vliv na pojistné riziko. Pokud dojde ke změně pojistného rizika, pojistitel má právo změnit v souladu se zákonem výši pojistného. 5. V případě, že je po nabytí účinnosti příslušného ustanovení právního předpisu, který implementuje zákaz určování sazeb pojistného a stanovování výše pojistného plnění pojistitelem na základě pohlaví, sjednán tarif, který je v rozporu s tímto ustanovením, považuje se tento tarif za neplatně sjednaný pro rozpor se zákonem a náhradou za tento tarif bude pojistitelem nabídnut tarif s obdobným pojistným krytím, který je v souladu se zásadou rovného zacházení ve vztahu k pohlaví při určení výše pojistného a stanovení výše pojistného plnění. 6. Žádosti o navýšení pojistné částky na hlavním tarifu nebo na připojištění nebo přidání připojištění doručené pojistiteli k datu, které stanovil pojistitel s ohledem na nutnost implementace legislativy zakazující určování rozdílných sazeb pojistného a stanovování rozdílné výše pojistného plnění na základě pohlaví, budou v případě akceptace této žádosti pojistitelem realizovány výhradně přidáním nového tarifu (připojištění) kryjícího stejný druh pojistného rizika nebo navýšením stávajícího sjednaného tarifu formou přidání nového tarifu s jednotnou sazbou pro obě pohlaví. Žádosti o snížení pojistné částky navýšené způsobem uvedeným v předchozí větě budou realizovány takto: nejprve bude snižována pojistná částka tarifu s jednotnou sazbou pojistného pro obě pohlaví a teprve následně sazba původního pojištění či připojištění. Článek 5 Pojistná událost 1. Pojistné události pro sjednané pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě, ve zvláštních pojistných podmínkách a dalších ujednáních, na něž se pojistná smlouva odvolává. 2. Pojistitel poskytne oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li pojistná událost definovaná pro sjednané pojištění. 3. Pro účely prokázání vzniku škodné události, která by mohla být pojistnou událostí, nestačí doklad vystavený či potvrzený lékařem, který je manželem, rodičem, dítětem pojištěného nebo jinou osobou pojištěnému blízkou ve smyslu práva občanského. Článek 6 Úraz 1. Úrazem se pro účely těchto podmínek rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Úrazem je i neúmyslné, náhlé, neočekávané a nepřerušené působení vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, elektrického proudu, chemických látek nebo jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických) nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt a ke kterému došlo v době trvání pojištění. 2. Škodná událost se také považuje za způsobenou úrazem, jestliže k ní došlo z důvodu: a) nemoci vzniklé výlučně následkem úrazu; b) místního hnisání po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem, nákazou tetanem nebo virem HIV při úrazu. 3. Škodná událost není považována za vzniklou následkem úrazu, pokud k ní došlo: a) zhoršením nemoci v důsledku úrazu; b) diagnostickými, léčebnými nebo preventivními zákroky; c) infekční nemocí, i když byla přenesena zraněním, s výjimkou případů uvedených v čl. 6 odst. 2; d) při provozování rizikových sportů, zejména horolezectví, potápění do hloubky více než 30 m, raftingu, vodního lyžování, závodění na motorových člunech, parašutismu, paraglidingu, létání na závěsném kluzáku, bungee jumpingu, lyžařské akrobacie, letecké akrobacie, freeride aktivit a sjezdu na jízdním kole, bojových sportů nebo při závodech či tréninku motoristických sportů; e) jaderným zářením vyvolaným výbuchem nebo závadou jaderného zařízení a přístrojů, jednáním nebo nedbalostí odpovědných osob při dopravě jaderných materiálů nebo manipulaci s jadernými materiály. Článek 7 Čekací doba 1. Čekací doba se počítá od počátku pojištění a její základní délka je tři měsíce. 2. Čekací doba se neuplatňuje v případě škodné události, jejíž potřeba vznikla výlučně následkem úrazu, pokud nastal v době trvání pojištění. Verze 021 7

8 3. Dojde-li ke škodné události v období do tří měsíců od zvýšení pojistné částky a nevznikla-li škodná událost výlučně následkem úrazu, který nastal v době trvání pojištění, bude výše pojistného plnění určena na základě nejnižší pojistné částky platné v pojištění v období tří měsíců před vznikem škodné události. Článek 8 Zánik pojištění 1. Pojištění zanikne zejména z následujících důvodů: a) uplynutím sjednané pojistné doby, a to v 0.00 hodin konce pojištění; b) pro neplacení pojistného podle čl. 8 odst. 3; c) výpovědí; d) dohodou; e) odstoupením; f) odmítnutím plnění. 2. Konec pojištění je sjednán jako den následující bezprostředně po uplynutí sjednané pojistné doby, ne však dříve než den, na nějž připadne výročí, které se svým pořadím rovná počtu let sjednané pojistné doby, pokud není dále uvedeno jinak. 3. Pojištění zanikne pro neplacení pojistného dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce na dlužné pojistné. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc. Pojistitel v upomínce na možnost zániku pojištění pro neplacení pojistníka upozorní. V pojistné smlouvě může být dohodnuto, za jakých podmínek pojištění nezanikne. 4. Výpověď pojištění je možné provést zejména následujícími způsoby: a) Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. b) Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, může pojistník pojištění vypovědět ke konci pojistného období. Výpověď musí být pojistiteli doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. c) Pojistitel i pojistník mohou vypovědět sjednaná připojištění i samostatně. d) Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. 5. Právo na odstoupení od pojistné smlouvy vzniká z následujících důvodů: a) Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. b) Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy má i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění. 6. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. 7. Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se této pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 8. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne. 9. Připojištění zaniká také dnem zániku hlavního pojištění, k němuž bylo sjednáno, nebo převedením hlavního pojištění do splaceného stavu. 10. Pojištění a připojištění zaniknou také uplynutím výpovědní lhůty dle 22 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě. 11. Zákon nebo pojistná smlouva mohou stanovit i další důvody zániku pojištění. Článek 9 Pojistné 1. Pojistné je úplatou za pojištění. Výše pojistného je určena v pojistné smlouvě. V případě, že je sjednáno běžné pojistné, je zvolenou frekvencí placení ve formuláři pojistné smlouvy určeno i pojistné období. 2. V pojistné smlouvě je určeno, zda se pojistné platí najednou na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné), nebo za pojistná období dohodnutá v pojistné smlouvě (běžné pojistné). Ve zvláštních pojistných podmínkách platných pro sjednaný druh pojištění může být stanoveno, za jakých podmínek má pojistník právo zaplatit další pojistné samostatně a nad rámec dohodnutého běžného nebo jednorázového pojistného. 3. Zvláštní pojistné podmínky sjednaných připojištění mohou stanovit, že pojistné za připojištění se platí formou srážek z podílového účtu (příp. z rezervy) pojištění. Zvláštní pojistné podmínky pak také stanoví, k jakým datům a jakým způsobem jsou srážky prováděny a kdy je toto pojistné splatné. 4. Běžné pojistné za první pojistné období a jednorázové pojistné jsou splatné dnem technického počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Pojistné za další pojistné období je splatné k prvnímu dni tohoto dalšího pojistného období. 5. V pojištění se sjednaným běžným pojistným začíná první pojistné období dnem technického počátku pojištění. Délka pojistného období je určena v pojistné smlouvě zvolenou frekvencí placení pojistného. Poslední pojistné období končí dnem předcházejícím sjednanému konci pojištění, ostatní pojistná období končí dnem předcházejícím prvnímu dni následujícího pojistného období. 6. Pokud se výše pojistného určuje na základě věku pojištěného, považuje se za jeho vstupní věk rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž se nachází den technického počátku pojištění, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil. V případě, že je k hlavnímu pojištění sjednáváno připojištění, je při určení pojistného pro toto připojištění použit věk pojištěného určený jako rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž se nachází den technického počátku tohoto připojištění, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil. 7. Byla-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném z důvodu příslušnosti k určité skupině a pojistník pozbude příslušnosti ke skupině, nárok na slevu zaniká od nejbližší splatnosti pojistného. 8. Pojistné se považuje za zaplacené dnem, kdy je připsáno ve výši dohodnuté v pojistné smlouvě na účet stanovený pojistitelem. Platba pojistného musí být identifikována způsobem stanoveným v pojistné smlouvě. Pojistitel neodpovídá za škodu, která vznikla v případě porušení této povinnosti pojistníkem. 9. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, s výjimkou změny věku a zdravotního stavu u pojištění osob, upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel má právo nejvýše jedenkrát ročně provést porovnání skutečného plnění ze všech sjednaných pojištění a předpokládaného plnění vypočteného na základě výpočetních předpokladů použitých pro stanovení pojistného. Jestliže se skutečná plnění liší alespoň o 15 %, má pojistitel právo podle ustanovení 13 odst. 3 zákona na přizpůsobení sazeb pojistného novým skutečnostem. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Článek 10 Rozsah pojištění a výluky 1. Pojištění se vztahuje na pojistné události určené ve sjednaných pojištěních a připojištěních, které nastanou v době trvání pojištění kdekoliv, s výjimkami uvedenými v těchto pojistných podmínkách nebo ve zvláštních pojistných podmínkách platných pro sjednaný druh pojištění. 2. Pojistitel není povinen plnit za pojistné události, které nastaly nebo jejichž příčiny nastaly do dne, kdy byla na účet pojistitele připsána platba ve výši sjednaného prvního běžného pojistného nebo jednorázového pojistného identifikovaná jako platba pojistného nebo záloha na pojistné pro toto pojištění. 3. Škodné události, ke kterým dojde v období od počátku pojištění do vydání pojistky nebo do data technického počátku pojištění, nejsou pojistnými událostmi. 4. Škodná událost není pojistnou událostí, jestliže škodná událost vznikla: a) z důvodů kosmetických zákroků a zásahů, které si nechá pojištěný provést na svém těle a které nejsou z lékařského hlediska nezbytné; b) jako následek úmyslného sebepoškození nebo pokusu o sebevraždu; c) v souvislosti s válečnou událostí, vzpourou, povstáním, stávkou, nepokoji nebo terorismem; d) jako následek úrazu nebo nemoci, k nimž došlo po požití alkoholu nebo návykových látek nebo v souvislosti se zneužitím léků pojištěným nebo v důsledku opakovaného požívání či aplikace takových látek pojištěným; e) jako následek úrazu nebo nemoci, k nimž došlo v souvislosti s pácháním úmyslného trestného činu pojištěným nebo při pokusu o něj; f) jako následek úrazu nebo nemoci, k nimž došlo v souvislosti s provozováním profesionální sportovní činnosti pojištěného; g) v důsledku úrazu utrpěného tím, že se pojištěný jako řidič, spolujezdec nebo cestující motorového vozidla zúčastnil závodů nebo soutěží nebo tréninkových jízd; h) v důsledku úrazu při letecké dopravě, pokud pojištěný nebyl cestujícím na palubě leteckých dopravních prostředků určených pro přepravu osob během oficiálně registrovaného letu; i) při službě v rámci speciálních útvarů v jakýchkoli ozbrojených složkách (např. útvary rychlého nasazení, speciální pořádkové útvary, chemické a pyrotechnické útvary, převoz peněz a/nebo cenností a další obdobné činnosti, u nichž se část jejich pracovního výkonu vyznačuje vyšším stupněm rizikovosti oproti standardnímu zařazení v ozbrojených složkách); j) při provozování rizikových (adrenalinových) sportů, jakými jsou například horolezectví, potápění do hloubky více než 30 m, rafting, vodní lyžování, závodění na motorových člunech, parašutismus, paragliding, létání na závěsném kluzáku, bungee jumping, lyžařská akrobacie, letecká akrobacie, freeride aktivity a sjezd na jízdním kole, bojové sporty, závody nebo trénink v rámci provozování motoristických sportů, snowkiting, landkiting, canyonig, cliff diving, létání na kluzáku nebo rogalu a při provozování obdobných extrémních a adrenalinových sportů nebo činností; k) v důsledku psychiatrického nebo psychologického nálezu; l) při léčebném pobytu v zařízeních pro léčbu alkoholismu, toxikomanie a hráčské závislosti; m) v důsledku výkonu prací zakázaných pracovněprávními předpisy a předpisy s nimi souvisejícími; n) v důsledku použití diagnostických a léčebných metod, které nejsou všeobecně vědecky uznány, včetně léků, které nejsou registrovány u příslušných orgánů státní správy; o) v souvislosti s léčením neplodnosti; p) v souvislosti s ošetřením zubů, zhotovením zubních náhrad a úkonů čelistní ortopedie a čelistní chirurgie, 5. Pro účely definice škodné události se nepovažují za nemocnici: a) léčebny pro dlouhodobě nemocné; b) léčebny tuberkulózy a respiračních onemocnění; c) zvláštní dětská zařízení; d) ústavy sociální péče; e) ošetřovny vojenských útvarů; f) sanatoria, lázeňské léčebny a rehabilitační centra; g) pečovatelské domy, léčebny dlouhodobě nemocných a jiné ústavy poskytující následnou péči; h) ústavy pro léčbu osob závislých na alkoholu nebo jiných návykových látkách. Článek 11 Pojistné plnění 1. Dojde-li ke zvýšení pojistné částky a následné pojistné události v době mezi změnou pojistné smlouvy a připsáním pojistného zvýšeného na základě zvýšené pojist- 8 Verze 021

9 né částky, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění určené na základě pojistné částky platné před zvýšením pojistné částky. 2. V případě škodné události je osoba, jíž má vzniknout nárok na pojistné plnění, povinna předložit doklady potřebné pro ověření nároku na výplatu a oznámit změny, které mají vliv na výplatu pojistného plnění. Jestliže o to pojistitel požádá, je pojištěný povinen podrobit se lékařské prohlídce v pověřeném zdravotnickém zařízení. Dokud tyto povinnosti nejsou splněny, pojistitel není povinen vyplatit nebo začít vyplácet pojistné plnění. 3. Nárok na plnění z pojištění může být se souhlasem pojištěného předmětem zástavní smlouvy, postoupení pohledávky nebo vinkulace. 4. Pojistitel poskytuje pojistné plnění ve výši určené pro sjednané pojištění v příslušných zvláštních pojistných podmínkách, obchodních podmínkách a dalších ujednáních na základě pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě. 5. Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. Plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě uvedeno jinak. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. 6. Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla událost oznámena. Nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě, je povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. 7. Pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění, dokud mu nebyly tím, komu má vzniknout nárok na plnění, předloženy veškeré doklady, které si vyžádal. Pojistitel si předané dokumenty ponechává. 8. Pojistitel je oprávněn ověřovat předložené dokumenty a má právo si nechat na svůj náklad v souvislosti se škodnými událostmi zpracovat znalecké posudky odborníky, které si určí. 9. Oprávněná osoba je povinna oznámit škodnou událost bez zbytečného odkladu pojistiteli, nejpozději do 15 dnů od ukončení škodné události. Při opožděném ohlášení škodné události je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění, nejvýše však o jednu polovinu. Článek 12 Omezení pojistného plnění 1. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o jednu polovinu v případech, kdy pojistná událost nastala v souvislosti s nedbalostním jednáním, kterým pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 2. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění o více než jednu polovinu v případech, kdy pojistná událost nastala v souvislosti s úmyslným jednáním, kterým pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 3. Vznikla-li škodná událost následkem události, k níž došlo ve stavu opilosti pojištěného nebo ve stavu pojištěného po požití nebo aplikaci omamných, toxických, psychotropních či ostatních látek způsobilých nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti, je pojistitel oprávněn, pokud to okolnosti takového případu odůvodňují, pojistné plnění snížit. Stejně tak je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění, pokud k pojistné události došlo v důsledku opakovaného požívání nebo aplikace takových látek pojištěným. 4. Došlo-li k pojistné události následkem hrubého porušení předpisů, které byl pojištěný povinen zachovávat při činnosti, v jejímž důsledku k pojistné události došlo, je pojistitel oprávněn, pokud to okolnosti takového případu odůvodňují, pojistné plnění snížit. 5. Odvolá-li pojištěný v průběhu pojištění nebo v průběhu šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit svůj souhlas se zpracováním údajů o jeho zdravotním stavu, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, a to až do doby, než souhlas znovu udělí. Odvolání tohoto souhlasu je považováno za ztížení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti plnit z viny pojištěného s důsledky uvedenými v 16 odst. 3 zákona. Článek 13 Povinnosti pojištěného 1. Pojištěný je povinen podle svých možností zabezpečit bez zbytečného odkladu doklady týkající se škodné události vyžádané pojistitelem. 2. Pojištěný je povinen dodržovat pokyny lékařů a odborného zdravotnického personálu a dodržovat léčebný režim. 3. Pojištěný je povinen vyvinout přiměřenou součinnost při kontrole dodržování léčebného režimu, kterou je oprávněna provést pojišťovnou určená osoba. 4. Mělo-li vědomé porušení povinností uvedených v čl. 13 odst. 1 a 2 podstatný vliv na rozsah pojistné události, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit plnění z pojistné události. Článek 14 Oprávněné osoby Oprávněnou osobou v případě pojistné události je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Článek 15 Závěrečná ustanovení 1. Pro tyto všeobecné pojistné podmínky jsou platná obdobně ustanovení čl. 13, 14 a 15 všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění. 2. Odvolávají-li se pojistné podmínky na platné právní předpisy, zejména zákony, rozumí se jimi platné právní předpisy České republiky. 3. Pokud by pojistná smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení pojistné smlouvy jsou oddělitelná a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo bude v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a pojistná smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Namísto neplatného nebo neúčinného ujednání se strany zavazují nahradit tato ustanovení ustanoveními obsahu umožňujícího dosažení účelu této smlouvy. 4. Nedojde-li k dohodě, budou všechny spory vyplývající ze sjednaného pojištění nebo v souvislosti s ním vzniklé řešeny u příslušného soudu v České republice podle práva České republiky. 5. Všechny platby týkající se pojistné smlouvy jsou prováděny v zákonných penězích České republiky a jsou splatné na území České republiky, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 6. Pojistitel vydá pojistku bez zbytečného odkladu poté, kdy ukončí svá šetření pro stanovení výše pojistného rizika. 7. Za chyby způsobené uvedením nesprávných údajů při placení pojistného, zejména opožděnou identifikaci takové platby, nenese pojistitel odpovědnost. 8. Je-li účastník pojištění v prodlení s placením peněžitých částek, má ten účastník pojištění, vůči kterému je účastník v prodlení, právo na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Doba nutná k šetření pojistné události se nepovažuje za prodlení pojistitele s výplatou pojistného plnění. 9. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, náklady spojené s uplatněním nároku na plnění hradí ten, kdo nárok uplatňuje. 10. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne Verze 021 9

10 AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, Praha 4, IČ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Zvláštní pojistné podmínky společnosti AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) pro investiční životní pojištění (tarif 2034, 2024) Úvodní ustanovení Pro toto pojištění platí příslušná ustanovení všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění. Článek 1 Obecná ustanovení Pro tyto zvláštní pojistné podmínky se vymezují následující pojmy: a) Finanční fond: Portfolio různých investičních instrumentů založené a spravované pojistitelem nebo správcem pověřeným pojistitelem, které má společnou investiční strategii a které bylo vytvořeno pouze pro účely tohoto pojištění. b) Podílová jednotka: Podíl finančního fondu, který představuje nárok na část hodnoty finančního fondu. c) Alokační poměr: Poměr, ve kterém se pojistné umísťuje do finančních fondů. d) Základní podílová jednotka: Podílová jednotka vytvořená z běžného pojistného zaplaceného za první dva pojistné roky nebo z navýšené části běžného pojistného splatného během prvních dvou let od navýšení, pokud k navýšení běžného pojistného dojde před rozhodným výročím. e) Akumulační podílová jednotka: Podílová jednotka vytvořená z mimořádného pojistného nebo z toho běžného pojistného případně jeho části, z něhož se nevytváří základní podílové jednotky. f) Rozhodné výročí: Třicáté výročí v době platnosti pojištění. Jestliže je pojištění sjednáno na pojistnou dobu kratší než 30 let, je rozhodným výročím sjednaný konec pojištění. g) Podílový účet: Individuální účet vedený pojistitelem k pojistné smlouvě, tvořený podílovými jednotkami jednotlivých finančních fondů. Podílový účet není tvořen podílovými jednotkami finančních fondů, které jsou podle obchodních podmínek pojistitele určeny výhradně pro zvláštní podílový účet. h) Zvláštní podílový účet: Individuální účet vedený pojistitelem k pojistné smlouvě, tvořený akumulačními podílovými jednotkami pojistitelem stanoveného finančního fondu, který je určen výhradně pro platby mimořádného pojistného. Pojistitel zveřejňuje finanční fondy, které jsou určeny výhradně pro zvláštní podílový účet v obchodních podmínkách pojistitele. i) Pojištění ve splaceném stavu: Pojištění bez možnosti platit běžné pojistné. j) Oceňovací den: Den, ke kterému pojistitel vypočte cenu podílových jednotek jednotlivých finančních fondů. k) Cena jednotky: Pojistitelem vypočtená cena, za kterou jsou vytvářeny a rušeny podílové jednotky. l) Hodnota podílových jednotek: Celkový počet základních a akumulačních podílových jednotek z jednotlivých finančních fondů vynásobený cenou jednotek příslušných fondů na podílovém účtu pojištění. m) Podúčet klienta: Individuální účet vedený v interním účetním systému pojistitele k dané pojistné smlouvě, tvořený zaplaceným běžným a mimořádným pojistným. Článek 2 Rozsah pojištění a vymezení pojistné události 1. Pojistnou událostí v tomto pojištění je: a) smrt pojištěného v době trvání pojištění, jestliže pojištěný završil věk tří let; b) dožití se sjednaného konce pojištění pojištěným; c) invalidita 3. stupně pojištěného, bylo-li ve smlouvě sjednáno zproštění od placení. 2. V případě pojistné události podle odst. 1 písm. a) vyplatí pojistitel pojistné plnění buď ve výši pojistné částky platné k datu úmrtí pojištěného, nebo hodnoty podílových jednotek vedených na podílovém účtu k datu, kdy pojistitel zaregistroval pojistnou událost, pokud je tato hodnota vyšší než pojistná částka platná k datu úmrtí. Dále pak vyplatí hodnotu podílových jednotek vedených na zvláštním podílovém účtu k datu, kdy pojistitel zaregistroval pojistnou událost. Registraci pojistitel provede do tří pracovních dnů na základě písemného oznámení pojistné události. 3. V případě pojistné události podle odst. 1 písm. b) vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši hodnoty podílových jednotek evidovaných na podílovém účtu a na zvláštním podílovém účtu k datu vzniku pojistné události. 4. Jestliže v případě pojistné události podle čl. 8 odst. 4 všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění je pojistné plnění určené podle čl. 9 odst. 1 všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění nižší než hodnota zaplaceného pojistného nebo záloh na pojistné snížené o variabilní poplatek, jehož výše v procentech z platby je uvedena v obchodních podmínkách pojistitele, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši zaplaceného pojistného nebo záloh na pojistné snížené o tento variabilní poplatek. 5. Jestliže dojde ke smrti pojištěného dítěte v době trvání pojištění před dovršením věku tří let pojištěným dítětem, pojištění zanikne k datu smrti s výplatou odkupného. 6. V případě, že není vyplněn celý zdravotní dotazník, pak pojištěnou osobou může být pouze: a) osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo osoba s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice, b) osoba, která nevykonává profesionálně (ani na částečný úvazek) činnost potápěče, tanečníka, akrobata, atleta, krotitele, profesionálního sportovce (dle výkladu obchodních podmínek pojistitele pro profesionální sportovní činnost), závodního jezdce, licencovaného hráče, pyrotechnika, kaskadéra a žokeje, pokud se na tom pojistitel s pojistníkem výslovně nedohodnou v pojistné smlouvě. Profesionál je definován jako osoba, které plyne největší část příjmů z dané činnosti či z aktivit souvisejících s provozovanou činností, c) osoba, která není v době uzavření pojistné smlouvy v pracovní neschopnosti, není a nebyla příjemcem invalidního důchodu a ani není a nebyla držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Přestane-li pojištěný v průběhu pojistné doby splňovat podmínky uvedené v písm. a) a b), je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli. Pojistitel má právo na základě této skutečnosti navrhnout podmínky pro pokračování pojistné smlouvy nebo ji vypovědět. Neoznámí-li tuto skutečnost a dojde-li následně k pojistné události, snižují se pojistné částky sjednané v rámci hlavního tarifu na nulu. Pojistitel v tomto případě vrátí pojistníkovi rizikové pojistné za pojistné krytí v rámci hlavního tarifu za období od snížení pojistných částek na nulu. 7. Výluky z pojistného plnění pro případ, že není vyplněn zdravotní dotazník: a) u pojištění pro případ smrti není pojistitel povinen plnit, pokud smrt nastala v období dvou let od počátku pojištění a příčina smrti přímo či nepřímo souvisela s nemocí, úrazem nebo postižením, o kterém pojištěný věděl, nebo mohl vědět při sjednání pojištění, b) u pojištění pro případ smrti není pojistitel povinen plnit, pokud smrt nastala v přímé či nepřímé souvislosti s infekcí virem HIV, pokud byl virus HIV u pojištěného diagnostikován do dvou let od počátku pojištění, c) u pojištění zproštění od placení pojistného pro případ invalidity není pojistitel povinen plnit v případě, že převažující příčinou invalidity je duševní onemocnění či porucha nebo změna psychického stavu, d) u pojištění zproštění od placení pojistného pro případ invalidity není pojistitel povinen plnit v případě, že převažující příčina invalidity přímo či nepřímo souvisí s infekcí virem HIV a virus HIV byl u pojištěného diagnostikován do dvou let od počátku pojištění, e) odchylně od VPP pro životní pojištění čl. 13 odst. 11 se lhůta dvou let prodlužuje na dobu tří let, f) odchylně od VPP pro životní pojištění čl. 8 odst. 7 se lhůta dvou let prodlužuje na celou pojistnou dobu. Článek 3 Pojistné 1. Pojistné je placeno běžně a v pojistné smlouvě jsou určena pojistná období. 2. Pojistník může zároveň s úhradou prvního běžného pojistného nebo kdykoliv po ní zaplatit mimořádné pojistné. Pojistitel může stanovit v obchodních podmínkách jeho minimální výši. Zaplacení mimořádného pojistného nemá vliv na povinnost pojistníka platit běžné pojistné ani na výši pojistné částky. 3. Pro účely zákona o daních z příjmů se pojistným za soukromé životní pojištění rozumí běžné pojistné snížené o poplatky podle čl. 7 odst. 1 písm. e), které nejsou ve smyslu uvedeného zákona nezdanitelnou částí základu daně a které byly splatné v pojistném období odpovídajícím běžnému pojistnému, a mimořádné pojistné. 4. Pojistník je oprávněn kdykoliv požádat o zvýšení běžného pojistného. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno připojištění zproštění od placení běžného pojistného v případě plné invalidity, má pojistitel v případě žádosti o zvýšení běžného pojistného právo přezkoumat zdravotní stav pojištěného. 5. Pojistník je oprávněn kdykoliv požádat o snížení běžného pojistného. Pojistné nesmí klesnout pod limit minimálního pojistného stanovený pojistitelem v obchodních podmínkách. V takovém případě může pojistitel odpovídajícím způsobem snížit pojistnou částku, pokud její současná výše přesáhne novou maximální pojistnou částku stanovenou pojistitelem. 6. Všechny změny výše běžného pojistného budou po schválení pojistitelem účinné od data požadovaného pojistníkem, nejdříve však ode dne splatnosti nejbližšího následujícího běžného pojistného. Článek 4 Důsledky neplacení pojistného 1. Nebylo-li zaplaceno běžné pojistné a pojištění by mělo zaniknout podle čl. 6 odst. 3 všeobecných pojistných podmínek pro životní pojištění, bude v případě, že na to vznikl nárok, převedeno na pojištění ve splaceném stavu podle čl. 12 těchto pojistných podmínek. 10 Verze 021

11 Článek 5 Umístění pojistného 1. Běžné pojistné zaplacené za první a druhý rok trvání pojištění bude použito k vytvoření základních podílových jednotek podle alokačního poměru. Jestliže dojde k navýšení běžného pojistného, bude navýšená část pojistného během následujících dvou let od navýšení běžného pojistného, nejvýše však do rozhodného výročí, použita rovněž k vytvoření základních podílových jednotek. 2. Za běžné pojistné, které nebude použito k vytvoření základních podílových jednotek, budou vytvořeny akumulační podílové jednotky podle alokačního poměru. 3. Za mimořádné pojistné budou vytvořeny akumulační podílové jednotky podle alokačního poměru. 4. Podílové jednotky za zaplacené pojistné budou vytvořeny nejdříve k datu vydání pojistky. 5. Pojistitel vytvoří příslušné podílové jednotky z platby snížené o variabilní poplatek, jehož výše v procentech z platby je uvedena v obchodních podmínkách pojistitele. Počet vytvořených podílových jednotek bude určen na základě ceny jednotky k datu jejich vytvoření. 6. Pojistitel vytvoří za platby identifikované způsobem stanoveným v pojistné smlouvě podílové jednotky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů po identifikaci platby. 7. Jestliže dojde k zániku pojištění a součet plateb, které byly použity na vytvoření příslušných podílových jednotek, je vyšší než dosud splatné pojistné, je k datu zániku pojištění splatné další pojistné, které odpovídá rozdílu mezi platbami použitými na vytvoření jednotek a dosud splatným pojistným, které bude tímto rozdílem uhrazeno a se kterým v případě, že v pojistné smlouvě bylo sjednáno běžné pojistné, se nakládá jako s běžným pojistným. 8. Pojistník je oprávněn změnit alokační poměr běžného pojistného. Pojistitel má právo účtovat si za změnu alokačního poměru administrativní poplatek k úhradě nákladů, uvedený v Obchodních podmínkách pojistitele. 9. Jestliže je pojistník zproštěn od placení pojistného, pojistitel bude k datům splatnosti běžného pojistného vytvářet podílové jednotky podle odst. 5, stejně jako by pojistník zaplatil běžné pojistné ve smluvené výši. Článek 6 Převody podílových jednotek 1. V každém pojistném roce je pojistník oprávněn provést bezplatně jeden převod podílových jednotek mezi finančními fondy. 2. Každý další převod podílových jednotek uskutečněný v témže pojistném roce podléhá administrativnímu poplatku, který je uveden v aktuálních obchodních podmínkách. Článek 7 Omezení převodu podílových jednotek 1. Převod podílových jednotek z finančních fondů, které tvoří podílový účet, ve prospěch finančních fondů, které tvoří zvláštní podílový účet, není pojistitelem povolen. 2. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění pro případ vzniku pojistné události podle čl. 2, odst. 1, písm. a) v případě, že pojistník přesto provede převod podílových jednotek z podílového účtu ve prospěch zvláštního podílového účtu. 3. Pojistitel je oprávněn v případech dle odst. 2 tohoto článku snížit pojistné plnění max. do výše převedené hodnoty podílových jednotek ve prospěch zvláštního podílového účtu. Článek 8 Poplatky z podílového účtu 1. Od data technického počátku pojištění bude pojistitel snižovat počet akumulačních podílových jednotek na podílovém účtu o jednotky v hodnotě potřebné k úhradě následujících poplatků: a) poplatek za správu pojištění; b) inkasní poplatek; c) poplatek za správu investic; d) pojistné za kryté riziko úmrtí pojištěného a zproštění od placení pojistného; e) pojistné za krytá rizika sjednaných připojištění, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách připojištění stanoveno jinak. 2. Pojistitel je dále oprávněn snížit počet akumulačních podílových jednotek ve smyslu odst. 1 o poplatky za služby, poplatky za výběry, poplatky za upomínku pro neplacení pojistného. Pojistitel je oprávněn strhnout poplatky pouze za takové služby, resp. upomínky a pouze v takové výši, které jsou uvedeny v obchodních podmínkách pojistitele. 3. Podílový účet je snižován o poplatky uvedené v odst. 1 písm. a) a c) vždy k 1. pracovnímu dni každého kalendářního měsíce. 4. Podílový účet je snižován o poplatek uvedený v odst. 1 písm. b) vždy ke splatnosti běžného pojistného. 5. Podílový účet je snižován o pojistné uvedené v odst. 1 písm. d) vždy k 1. pracovnímu dni každého kalendářního měsíce. Výše pojistného je určena způsobem uvedeným v obchodních podmínkách pojistitele. 6. Podílový účet je snižován o pojistné uvedená v odst. 1 písm. e) vždy k 1. pracovnímu dni každého kalendářního měsíce. Výše pojistných je určena způsobem uvedeným v obchodních podmínkách pojistitele. 7. Zvláštní podílový účet není snižován o poplatky uvedené v odst Sazby poplatků uplatňovaných podle těchto pojistných podmínek jsou pojistitelem zveřejňovány v obchodních podmínkách. Výše poplatků je stanovena podle obchodních podmínek pojistitele platných k datu, kdy na něj vznikl pojistiteli nárok, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. 9. Pokud je sjednáno běžné pojistné a hodnota akumulačních podílových jednotek na podílovém účtu nepostačuje k pokrytí poplatků specifikovaných v odst. 1 a 2 a pojistná smlouva je v platnosti méně než šest let, bude neuhrazená částka převedena do dalšího měsíce a odečtena z akumulačních podílových jednotek vytvořených za následující platby běžného nebo mimořádného pojistného. 10. Pokud je sjednáno běžné pojistné a hodnota akumulačních podílových jednotek na podílovém účtu nepostačuje k pokrytí poplatků specifikovaných v odst. 1 a 2 a pojistná smlouva je v platnosti alespoň šest let, bude pojištění převedeno od data, kdy k této skutečnosti došlo, na pojištění ve splaceném stavu. 11. Neuhrazené částky podle odst. 9 a 10 jsou dluhem pojistníka a pojistitel je oprávněn je započíst proti plněním z pojištění. 12. Vždy k datu výročí, naposledy však na rozhodné výročí, bude počet základních podílových jednotek snížen o poplatek ze základních jednotek stanovený jako procento počtu základních podílových jednotek. 13. Počet podílových jednotek odpočítaných za poplatky je vypočten poměrně z hodnot akumulačních podílových jednotek jednotlivých finančních fondů, z nichž je tvořen podílový účet. Článek 9 Zánik pojištění s výplatou odkupného 1. Pojistník má právo na výplatu odkupného, jestliže odkupní hodnota pojištění stanovená podle odst. 3 je větší než nula. 2. Hodnotou podílových jednotek se pro účely stanovení výše odkupného rozumí hodnota podílových jednotek ve smyslu čl. 1, písm. l) snížená o poplatky podle čl. 8, odst. 12 provedené za všechna výročí od data výpočtu do rozhodného výročí, dluh na neuhrazených poplatcích podle čl. 8, odst. 11 a v případě, že nebylo zaplaceno běžné pojistné za dva roky od technického počátku pojištění nebo posledního navýšení běžného pojistného, i o částku určenou podle pojistně-technických zásad odpovídající poplatkům podle čl. 8, odst. 12 ze základních jednotek, které měly být vytvořeny z navýšené části běžného pojistného. 3. Výše odkupného (dále jen odkupní hodnota pojištění ) se určí jako rozdíl hodnoty podílových jednotek podle odst. 2 a hodnoty poplatku z odkupného vymezeného v obchodních podmínkách pojistitele. 4. Pokud je odkupní hodnota pojištění rovna nebo menší než nula, pojištění zanikne bez náhrady. 5. Pokud bude v případě zániku pojištění dle tohoto článku současně existovat kladná hodnota akumulačních podílových jednotek na zvláštním podílovém účtu, vyplatí pojistitel pojistníkovi při zániku pojištění navíc tuto hodnotu. Článek 10 Mimořádný výběr jednotek 1. Pojistník má právo kdykoliv písemně požádat o mimořádný výběr části akumulačních podílových jednotek ze svého podílového účtu nebo zvláštního podílového účtu. Pojistitel je oprávněn stanovit nejnižší a nejvyšší hodnotu mimořádného výběru. 2. Mimořádný výběr jednotek pojistitel provede nejpozději do jednoho měsíce poté, kdy žádost pojistníka obdržel. Jestliže pojistník uvede v žádosti datum, k němuž má být mimořádný výběr jednotek proveden, je mimořádný výběr jednotek proveden k tomuto datu, je-li takové datum pozdější než datum stanovené dle předcházející věty. 3. Pojistitel má právo účtovat si za výplatu mimořádného výběru jednotek administrativní poplatek k úhradě nákladů, uvedený v obchodních podmínkách pojistitele. 4. Pojistitel má právo snížit k datu mimořádného výběru jednotek pojistnou částku o částku, která není vyšší než plnění z tohoto výběru. 5. Pojistitel nesnižuje k datu mimořádného výběru jednotek pojistnou částku o částku, která odpovídá hodnotě mimořádného výběru části akumulačních jednotek výhradně ze zvláštního podílového účtu. 6. Minimální hodnota zůstatku na podílovém účtu je rovna trojnásobku minimální splacené hodnoty podle aktuálních obchodních podmínek pojistitele. Minimální hodnota zůstatku na podílovém účtu se nevztahuje na mimořádný výběr ze zvláštního podílového účtu. Článek 11 Přerušení povinnosti platit běžné pojistné 1. Jestliže bylo zaplaceno běžné pojistné za první dva roky pojištění a pojistník nemá dluh na běžném pojistném a odkupní hodnota snížená o hodnotu podílových jednotek na zvláštním podílovém účtu pojištění je větší než nula, je oprávněn písemně navrhnout, aby byla přerušena jeho povinnost platit běžné pojistné. 2. Povinnost pojistníka platit běžné pojistné bude přerušena od nejbližšího data splatnosti pojistného po přijetí jeho návrhu pojišťovnou. Pojistitel je oprávněn účtovat si administrativní poplatek k úhradě nákladů za provedení změny. 3. Při přerušení povinnosti platit běžné pojistné s platností od data určeného podle odst. 2 nezanikají sjednaná připojištění a nezaniká pojištění zproštění od placení pojistného, pokud bylo sjednáno. 4. K datu splatnosti každého běžného pojistného, které nebude během přerušení povinnosti platit běžné pojistné zaplaceno, má pojistitel právo snížit sjednanou pojistnou částku, maximálně však o aktuálně platnou výši běžného pojistného. 5. Zaplacením běžného pojistného končí přerušení povinnosti platit běžné pojistné. Po ukončení přerušení povinnosti platit běžné pojistné nebude změněna pojistná částka pro případ smrti na hodnotu, kterou měla před přerušením. 6. Kdykoliv v průběhu přerušení povinnosti platit běžné pojistné může pojistník zaplatit mimořádné pojistné. Takové zaplacení nebude mít vliv na přerušení povinnosti platit běžné pojistné. 7. Poplatky podle článku čl. 8 odst. 1 písm. a), c), d) a e) budou i v době přerušení povinnosti platit běžné pojistné strhávány z podílového účtu. Pokud hodnota akumulačních podílových jednotek na podílovém účtu nebude postačovat k pokrytí těchto poplatků, pojištění zanikne bez náhrady. 8. Pokud hodnota akumulačních podílových jednotek na podílovém účtu poklesne pod výši trojnásobku minimální splacené hodnoty podle aktuálních obchodních podmínek pojistitele v době do 15. výročí smlouvy (včetně), zanikne pojištění ve smyslu čl. 9 těchto pojistných podmínek. 9. Pokud bude současně existovat v případě zániku pojištění podle odst. 7 kladná hodnota akumulačních podílových jednotek na zvláštním podílovém účtu, vyplatí pojistitel pojistníkovi při zániku pojištění navíc tuto hodnotu. 10. Po dobu přerušení povinnosti platit běžné pojistné nebude pojišťovna postupovat podle čl. 14 všeobecných pojistných podmínek pro životní pojištění. Verze

12 Článek 12 Pojištění ve splaceném stavu 1. Pojištění může být převedeno do splaceného stavu na žádost pojistníka nebo z důvodů uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele pro životní pojištění nebo v těchto pojistných podmínkách. 2. Nárok na převedení pojištění do splaceného stavu vzniká, jestliže odkupní hodnota pojištění určená podle čl. 9 odst. 3 snížená o hodnotu podílových jednotek na zvláštním podílovém účtu je nejméně rovna minimální splacené hodnotě uvedené v obchodních podmínkách pojistitele. 3. Nevznikne-li nárok na převedení do splaceného stavu a současně vznikl-li nárok na výplatu odkupného, pojištění zaniká s výplatou odkupného k datu, kdy mělo být převedeno do splaceného stavu. 4. Při převodu pojištění do splaceného stavu budou vytvořeny akumulační jednotky a zároveň zrušeny všechny základní podílové jednotky, a to tak, aby hodnota podílových jednotek k datu převedení pojištění do splaceného stavu byla rovna odkupní hodnotě pojištění k tomuto datu. Akumulační jednotky budou vytvořeny tak, aby po převedení pojištění do splaceného stavu byl zachován stejný poměr hodnot podílových jednotek v jednotlivých podílových fondech, jako byl před převedením pojištění do splaceného stavu. 5. S účinností od data převedení pojištění do splaceného stavu se mění pojistná částka pro případ smrti na nulu, zaniká pojištění zproštění od placení pojistného, zanikají sjednaná připojištění a zaniká povinnost platit běžné pojistné. Veškeré poté zaplacené pojistné je považováno za mimořádné pojistné. 6. Poplatky podle čl. 8 odst. 1 písm. a) a c) budou i nadále strhávány z podílového účtu. Placení ostatních poplatků dle čl. 8, odst. 1 bude ukončeno. Pokud hodnota podílových jednotek na podílovém účtu nebude postačovat k uhrazení poplatků, pojištění ve splaceném stavu zanikne bez náhrady k datu, kdy k této skutečnosti došlo. 7. Pokud bude současně existovat v případě zániku pojištění podle odst. 6 kladná hodnota akumulačních podílových jednotek na zvláštním podílovém účtu, vyplatí pojistitel pojistníkovi při zániku pojištění navíc tuto hodnotu. Článek 13 Finanční fondy 1. Hodnota podílových jednotek jednotlivých finančních fondů není pojistitelem garantována. 2. Pojistitel má právo vyřadit některý z finančních fondů z nabídky. Pojistitel v takovém případě navrhne pojistníkovi nový alokační poměr. Jestliže pojistník s navrženou změnou alokačního poměru nesouhlasí, musí do jednoho měsíce od doručení návrhu pojistitele pojistiteli písemně sdělit nový alokační poměr. Pokud pojistník nový alokační poměr neurčí, budou za zaplacené pojistné nakupovány podílové jednotky podle alokačního poměru navrženého pojistitelem. 3. Obdobně může pojistitel postupovat i v případě převodu již existujících podílových jednotek daného finančního fondu. Článek 14 Oceňování finančních fondů 1. Ceny podílových jednotek finančních fondů budou pojistitelem stanovovány nejméně jednou týdně. 2. Za správu aktiv je správce aktiv oprávněn strhávat poplatek, z něhož může být část postoupena pojistiteli. Hodnota finančního fondu je rovna hodnotě všech aktiv finančního fondu snížené o hodnotu poplatku dle předchozí věty a o hodnotu neuhrazených nákladů souvisejících s těmito aktivy. 3. Cena podílové jednotky finančního fondu se stanoví jako podíl hodnoty finančního fondu a celkového počtu podílových jednotek tohoto fondu. Výsledek bude zaokrouhlen matematicky, maximálně o 1 %. 4. Jestliže pojistitel nestanoví k některému datu ceny jednotek, použijí se pro vytváření a rušení jednotek k tomuto datu naposledy určené ceny jednotek. Článek 15 Závěrečná ustanovení 1. Jestliže je plnění ze sjednané pojistné smlouvy vinkulováno ve prospěch věřitele, je pojistitel oprávněn podmínit provedení změn v pojistné smlouvě včetně mimořádného výběru z akumulačních jednotek (resp. akumulační rezervy) a převedení pojištění do splaceného stavu na žádost pojistníka souhlasem věřitele. 2. Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem Doplňková ujednání ke Zvláštním pojistným podmínkám pojistitele pro investiční životní pojištění (tarify 2034, 2024; příp. pro tarify 2035, 2025) a ke Zvláštním pojistným podmínkám pojistitele pro životní připojištění typu Připojištění smrti s konstantní pojistnou částkou (tarify 6081, 5081) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato doplňková ujednání k tarifu 2034, 2035, 6081, resp. 2024, 2025, 5081 (dále jen DOU OKS) upravují rozšířený rozsah krytí pro případ pojistné události smrti pojištěného. 2. Za rozšířený rozsah krytí pro případ úmrtí pojištěného dle těchto DOU OKS není pojistitelem strháváno rizikové pojistné a nejedná se tedy o samostatné připojištění. 3. Podle těchto DOU OKS postupuje pojistitel pouze v tom případě, požádá-li pojištěný písemně o výplatu pojistného plnění v souladu s těmito doplňkovými ujednáními. 4. Jsou-li některá ustanovení těchto DOU OKS odchylná od ustanovení zvláštních pojistných podmínek pojistitele pro hlavní tarif 2034 / 2024 / 2035 / 2025 (dále jen ZPP ) nebo od ustanovení zvláštních pojistných podmínek pojistitele pro životní připojištění typu připojištění smrti s konstantní pojistnou částkou (dále jen ZPP 6081/5081 ) anebo od všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění, využijí se ustanovení těchto DOU OKS přednostně. 5. Na rozšířený rozsah krytí ve smyslu výplaty zálohy pojistného plnění v případě vzniku onemocnění v konečném stadiu nevzniká pojištěnému právní nárok a v případě postupu/plnění podle těchto doplňkových ujednání se vždy vyžaduje právní forma dohody smluvních stran. Článek 2 Onemocnění v konečném stadiu 1. Onemocnění v konečném stadiu je takovým onemocněním, resp. stadiem onemocnění, které se rozvinulo nebo se velmi rychle rozvíjí do stadia nevyléčitelnosti, přičemž je takové stadium nemoci (nevyléčitelnost) označeno za zdravotní stav, který s pravděpodobností hraničící s jistotou způsobí úmrtí pojištěného, nejpozději do 12 měsíců ode dne potvrzení takové diagnózy. 2. O uznání diagnózy uvedené v odst. 1 tohoto článku rozhoduje výhradně pojistitel na základě předložené lékařské dokumentace a dále zpravidla dle posudku odborného lékaře stanoveného pojistitelem. Článek 3 Rozsah pojištění a vymezení pojistné události 1. Pojistnou událostí dle těchto doplňkových ujednání je vznik onemocnění v konečném stadiu dle čl. 2, odst. 1 těchto DOU OKS. 2. Datem pojistné události pro případ vzniku onemocnění v konečném stadiu je den, k němuž pojistitel uzná splnění podmínek pro označení nemoci v souladu s čl. 2, odst. 1 těchto doplňkových ujednání. 3. Pojistitel poskytne pojištěnému z hlavního pojištění (tarifu 2034 / 2024 / 2035 / 2025) částečné pojistné plnění (dále jen Plnění KS ) nejvýše hodnotu podílových jednotek (resp. hodnotu rezervy) nebo 50 % z pojistné částky, podle toho, co je vyšší, přičemž pojistnou částkou se rozumí pojistná částka, sjednaná k datu vzniku pojistné události u hlavního pojištění (tarify 2034 / 2024 / 2035 / 2025). Hodnotou podílových jednotek, resp. rezervy dle věty první tohoto odstavce se rozumí hodnota vymezená v čl. 1, písm. g) ZPP 2034 / 2024, resp. čl. 1, písm. e) ZPP 2035, 2025 k datu pojistné události. 4. Pojistitel poskytne pojištěnému z připojištění (tarifu 6081, 5081) částečné pojistné plnění v hodnotě nejvýše rovné 50 % ze sjednané pojistné částky u tohoto připojištění k datu vzniku pojistné události. 5. V případě vzniku pojistné události úmrtí pojištěného podle zvláštních pojistných podmínek příslušného tarifu poskytne pojistitel obmyšlené osobě plnění zohledňující časovou hodnotu již vyplacené zálohy pojištěnému dle níže uvedeného vzorce: Pojistné plnění v případě úmrtí = max(0;pč HTarif Plnění KS HTarif *(1+i) n_htarif ) + + max(0;pč Pripoj Plnění KS Pripoj *(1+i) n_pripoj ) kde jsou jednotlivé hodnoty vymezeny následovně: PČ HTarif pojistná částka, sjednaná na příslušném hlavním tarifu (2034, 2035, 2024, 2025) PČ Pripoj pojistná částka připojištění smrti (součet tarifů ) Plnění KS HTarif, Plnění KS Pripoj plnění vyplacené pojistitelem pojištěnému jako částečné pojistné plnění dle čl. 3 odst. 3, resp. 4 těchto DOU OKS na příslušném tarifu; u připojištění (KSPripoj) se jedná o součet plnění z tarifů 6081 a 5081 i nejvíce trojnásobek aktuální maximální výše technické úrokové míry platný k datu výplaty pojistného plnění pro případ úmrtí, která je uvedena v právních předpisech upravujících provozování pojišťovací činnosti (včetně prováděcích předpisů) n_htarif, n_pripoj interval mezi výplatou příslušné zálohy pojistného plnění pojištěnému dle čl. 3, odst. 3, resp. 4 těchto DOU OKS a datem pojistné události úmrtí, n se rozumí počet dní intervalu děleno 365. Článek 4 Zvláštní ujednání k hlavnímu pojištění (tarifu 2034 / 2024 / 2035 / 2025) 1. Požádá-li pojištěný o výplatu částečného pojistného plnění podle čl. 3, odst. 3 resp. 4 těchto DOU OKS, zaniká pojistná smlouva odchylně od ZPP, včetně všech sjednaných připojištění a zproštění od placení pojistného, k datu výplaty tohoto částečného plnění. 2. K datu výplaty částečného pojistného plnění nezaniká nárok na výplatu pojistného plnění pro případ smrti pojištěného, přičemž k datu úmrtí pojištěného, nastane-li v době podle odst. 3 tohoto článku, je pojistitelem poskytnuto obmyšlené osobě pojistné plnění v souladu s čl. 3, odst. 5 těchto DOU OKS. 3. Nárok na pojistné plnění dle čl. 3, odst. 5 těchto DOU OKS může vzniknout obmyšleným osobám nejdéle do doby konce pojištění, uvedené v pojistné smlouvě. Článek 5 Zvláštní ujednání k připojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou 1. Požádá-li pojištěný o výplatu částečného pojistného plnění podle čl. 3, odst. 4 těchto DOU OKS, zaniká pouze dané připojištění, odchylně od ZPP 6081/5081, k datu výplaty tohoto plnění. 2. K datu výplaty částečného pojistného plnění nezaniká nárok na výplatu pojistného plnění pro případ smrti pojištěného, přičemž k datu úmrtí pojištěného, nastane-li v době podle odst. 3 tohoto článku, je pojistitelem poskytnuto obmyšlené osobě pojistné plnění v souladu s čl. 3, odst. 5 těchto DOU OKS. 3. Nárok na pojistné plnění dle čl. 3, odst. 5 těchto DOU OKS může vzniknout obmyšleným osobám nejdéle do doby konce připojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou (tarifu 6081/5081), uvedeného v pojistné smlouvě. 12 Verze 021

13 Článek 6 Omezení plnění 1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění podle těchto DOU OKS, nastane-li pojistná událost vymezená v čl. 3, odst. 1 v období: a) do dvou let ode dne, od něhož je pojištění nebo připojištění sjednáno anebo b) nastane-li tato pojistná událost v období kratším dvou let před koncem doby pojištění nebo připojištění. 2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění dle odst. 1 tohoto článku taktéž při zvýšení pojistné částky z mezní hodnoty pojistné částky, které je rovna rozdílu před a po změně pojistné smlouvy. Článek 7 Závěrečné ujednání Tato doplňková ujednání vstupují v platnost dne Verze

14 AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, Praha 4, IČ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Zvláštní pojistné podmínky společnosti AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) pro životní připojištění typu Připojištění smrti s konstantní pojistnou částkou (tarif 6081, 5081) Připojištění smrti s klesající pojistnou částkou (tarif 6080, 5080) Úvodní ustanovení Pro toto připojištění platí ustanovení všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění, přičemž ustanovení těchto zvláštních pojistných podmínek mají přednost. Článek 1 Rozsah připojištění a definice pojistné události 1. Pojistnou událostí v připojištění smrti s konstantní pojistnou částkou a v připojištění smrti s klesající pojistnou částkou je smrt pojištěného v době trvání pojištění. 2. Datem pojistné události je den úmrtí. 3. Pojistnou událostí podle čl. 1 odst. 1 připojištění zaniká. 4. Je-li sjednáno Připojištění smrti s klesající pojistnou částkou, snižuje se pojistná částka ke každému výročí a je platná v pojistném roce začínajícím tímto výročím. Pojistná částka pro pojistný rok je vypočtena podle následujícího vzorce: PČ k = PČ x (n-k+1) / n, kde k je pořadové číslo pojistného roku (počítáno od jedné), PČ k je pojistná částka platná pro tento pojistný rok, n označuje pojistnou dobu v letech a PČ označuje sjednanou pojistnou částku. PČ k je zaokrouhlena matematicky na celé koruny. 5. Pojistitel vyplatí v případě pojistné události podle čl. 1 odst. 1 pojistné plnění ve výši pojistné částky tohoto připojištění platné k datu pojistné události. Článek 2 Pojistné 1. Pojistné za připojištění je placeno měsíčně formou pojistného za krytá rizika sjednaných připojištění ve smyslu zvláštních pojistných podmínek hlavního pojištění. 2. Výše pojistného je určena způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách pojistitele. Článek 3 Indexování pojištění V případě Připojištění smrti s klesající pojistnou částkou se neprovádí indexování podle čl. 14 všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění. Článek 4 Zánik připojištění Připojištění zanikne také datem zániku hlavního pojištění a datem převedení hlavního pojištění do splaceného stavu. Článek 5 Závěrečná ustanovení Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne Doplňková ujednání ke Zvláštním pojistným podmínkám pojistitele pro investiční životní pojištění (tarify 2034, 2024; příp. pro tarify 2035, 2025) a ke Zvláštním pojistným podmínkám pojistitele pro životní připojištění typu Připojištění smrti s konstantní pojistnou částkou (tarify 6081, 5081) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato doplňková ujednání k tarifu 2034, 2035, 6081, resp. 2024, 2025, 5081 (dále jen DOU OKS) upravují rozšířený rozsah krytí pro případ pojistné události smrti pojištěného. 2. Za rozšířený rozsah krytí pro případ úmrtí pojištěného dle těchto DOU OKS není pojistitelem strháváno rizikové pojistné a nejedná se tedy o samostatné připojištění. 3. Podle těchto DOU OKS postupuje pojistitel pouze v tom případě, požádá-li pojištěný písemně o výplatu pojistného plnění v souladu s těmito doplňkovými ujednáními. 4. Jsou-li některá ustanovení těchto DOU OKS odchylná od ustanovení zvláštních pojistných podmínek pojistitele pro hlavní tarif 2034 / 2024 / 2035 / 2025 (dále jen ZPP ) nebo od ustanovení zvláštních pojistných podmínek pojistitele pro životní připojištění typu připojištění smrti s konstantní pojistnou částkou (dále jen ZPP 6081/5081 ) anebo od všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění, využijí se ustanovení těchto DOU OKS přednostně. 5. Na rozšířený rozsah krytí ve smyslu výplaty zálohy pojistného plnění v případě vzniku onemocnění v konečném stadiu nevzniká pojištěnému právní nárok a v případě postupu/plnění podle těchto doplňkových ujednání se vždy vyžaduje právní forma dohody smluvních stran. Článek 2 Onemocnění v konečném stadiu 1. Onemocnění v konečném stadiu je takovým onemocněním, resp. stadiem onemocnění, které se rozvinulo nebo se velmi rychle rozvíjí do stadia nevyléčitelnosti, přičemž je takové stadium nemoci (nevyléčitelnost) označeno za zdravotní stav, který s pravděpodobností hraničící s jistotou způsobí úmrtí pojištěného, nejpozději do 12 měsíců ode dne potvrzení takové diagnózy. 2. O uznání diagnózy uvedené v odst. 1 tohoto článku rozhoduje výhradně pojistitel na základě předložené lékařské dokumentace a dále zpravidla dle posudku odborného lékaře stanoveného pojistitelem. Článek 3 Rozsah pojištění a vymezení pojistné události 1. Pojistnou událostí dle těchto doplňkových ujednání je vznik onemocnění v konečném stadiu dle čl. 2, odst. 1 těchto DOU OKS. 2. Datem pojistné události pro případ vzniku onemocnění v konečném stadiu je den, k němuž pojistitel uzná splnění podmínek pro označení nemoci v souladu s čl. 2, odst. 1 těchto doplňkových ujednání. 3. Pojistitel poskytne pojištěnému z hlavního pojištění (tarifu 2034 / 2024 / 2035 / 2025) částečné pojistné plnění (dále jen Plnění KS ) nejvýše hodnotu podílových jednotek (resp. hodnotu rezervy) nebo 50 % z pojistné částky, podle toho, co je vyšší., přičemž pojistnou částkou se rozumí pojistná částka, sjednaná k datu vzniku pojistné události u hlavního pojištění (tarify 2034 / 2024 / 2035 / 2025). Hodnotou podílových jednotek, resp. rezervy dle věty první tohoto odstavce se rozumí hodnota vymezená v čl. 1, písm. g) ZPP 2034 / 2024, resp. čl. 1, písm. e) ZPP 2035, 2025 k datu pojistné události. 4. Pojistitel poskytne pojištěnému z připojištění (tarifu 6081, 5081) částečné pojistné plnění v hodnotě nejvýše rovné 50 % ze sjednané pojistné částky u tohoto připojištění k datu vzniku pojistné události. 5. V případě vzniku pojistné události úmrtí pojištěného podle zvláštních pojistných podmínek příslušného tarifu poskytne pojistitel obmyšlené osobě plnění zohledňující časovou hodnotu již vyplacené zálohy pojištěnému dle níže uvedeného vzorce: Pojistné plnění v případě úmrtí = max(0;pč HTarif Plnění KS HTarif *(1+i) n_htarif ) + + max(0;pč Pripoj Plnění KS Pripoj *(1+i) n_pripoj ) kde jsou jednotlivé hodnoty vymezeny následovně: PČ HTarif pojistná částka, sjednaná na příslušném hlavním tarifu (2034, 2035, 2024, 2025) PČ Pripoj pojistná částka připojištění smrti (součet tarifů ) Plnění KS HTarif, Plnění KS Pripoj plnění vyplacené pojistitelem pojištěnému jako částečné pojistné plnění dle čl. 3 odst. 3, resp. 4 těchto DOU OKS na příslušném tarifu; u připojištění (KSPripoj) se jedná o součet plnění z tarifů 6081 a 5081 i nejvíce trojnásobek aktuální maximální výše technické úrokové míry platný k datu výplaty pojistného plnění pro případ úmrtí, která je uvedena v právních předpisech upravujících provozování pojišťovací činnosti (včetně prováděcích předpisů) n_htarif, n_pripoj interval mezi výplatou příslušné zálohy pojistného plnění pojištěnému dle čl. 3, odst. 3, resp. 4 těchto DOU OKS a datem pojistné události úmrtí, n se rozumí počet dní intervalu děleno Verze 021

15 Článek 4 Zvláštní ujednání k hlavnímu pojištění (tarifu 2034 / 2035 / 2024 / 2025) 1. Požádá-li pojištěný o výplatu částečného pojistného plnění podle čl. 3, odst. 3 resp. 4 těchto DOU OKS, zaniká pojistná smlouva odchylně od ZPP, včetně všech sjednaných připojištění a zproštění od placení pojistného, k datu výplaty tohoto částečného plnění. 2. K datu výplaty částečného pojistného plnění nezaniká nárok na výplatu pojistného plnění pro případ smrti pojištěného, přičemž k datu úmrtí pojištěného, nastane-li v době podle odst. 3 tohoto článku, je pojistitelem poskytnuto obmyšlené osobě pojistné plnění v souladu s čl. 3, odst. 5 těchto DOU OKS. 3. Nárok na pojistné plnění dle čl. 3, odst. 5 těchto DOU OKS může vzniknout obmyšleným osobám nejdéle do doby konce pojištění, uvedené v pojistné smlouvě. Článek 5 Zvláštní ujednání k připojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou 1. Požádá-li pojištěný o výplatu částečného pojistného plnění podle čl. 3, odst. 4 těchto DOU OKS, zaniká pouze dané připojištění, odchylně od ZPP 6081/5081, k datu výplaty tohoto plnění. 2. K datu výplaty částečného pojistného plnění nezaniká nárok na výplatu pojistného plnění pro případ smrti pojištěného, přičemž k datu úmrtí pojištěného, nastane-li v době podle odst. 3 tohoto článku, je pojistitelem poskytnuto obmyšlené osobě pojistné plnění v souladu s čl. 3, odst. 5 těchto DOU OKS. 3. Nárok na pojistné plnění dle čl. 3, odst. 5 těchto DOU OKS může vzniknout obmyšleným osobám nejdéle do doby konce připojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou (tarifu 6081/5081), uvedeného v pojistné smlouvě. Článek 6 Omezení plnění 1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění podle těchto DOU OKS, nastane-li pojistná událost vymezená v čl. 3, odst. 1 v období: a) do dvou let ode dne, od něhož je pojištění nebo připojištění sjednáno anebo b) nastane-li tato pojistná událost v období kratším dvou let před koncem doby pojištění nebo připojištění. 2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění dle odst. 1 tohoto článku taktéž při zvýšení pojistné částky z mezní hodnoty pojistné částky, které je rovna rozdílu před a po změně pojistné smlouvy. Článek 7 Závěrečné ujednání Tato doplňková ujednání vstupují v platnost dne Verze

16 AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, Praha 4, IČ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Zvláštní pojistné podmínky společnosti AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) pro životní připojištění typu Připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně (tarif 6042) Připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně s klesající pojistnou částkou (tarif 6043) Připojištění invalidity 1. stupně (tarif 6046) Připojištění invalidity 1. stupně s klesající pojistnou částkou (tarif 6047) Úvodní ustanovení Pro tato připojištění platí ustanovení všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění, přičemž ustanovení těchto zvláštních pojistných podmínek (dále jen ZPP ) mají přednost. Je-li v textu těchto pojistných podmínek použitý pojem invalidita, rozumí se jím invalidita 1., 2., 3. a 4. stupně. Článek 1 Invalidita 1. stupně 1. Invaliditou 1. stupně pojištěného ve smyslu těchto ZPP se rozumí jeho dlouhodobě nepříznivý a trvalý zdravotní stav, kvůli němuž: a) byl pojištěnému přiznán důchod pro invaliditu nejméně prvního stupně nebo stane- li se pojištěný invalidním pro invaliditu prvního stupně podle předpisů o důchodovém pojištění a současně b) pracovní schopnost pojištěného poklesla nejméně o 35 % c) pojištěnému nebyla pojistitelem přiznána invalidita podle článku 2 nebo článku 3 anebo článku 4 těchto pojistných podmínek. 2. Definice invalidity 1. stupně se považuje za splněnou bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, jedná-li se o diagnózu vymezenou v Příloze A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2. a 3. stupně, která spadá do kategorie pro invaliditu 1. stupně. Příloha A je k dispozici na internetových stránkách pojistitele na adrese Článek 2 Invalidita 2. stupně 1. Invaliditou 2. stupně pojištěného ve smyslu těchto ZPP se rozumí jeho dlouhodobě nepříznivý a trvalý zdravotní stav, kvůli němuž: a) byl pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu nejméně druhého stupně nebo stane-li se pojištěný invalidním pro invaliditu nejméně druhého stupně podle předpisů o důchodovém pojištění a současně b) pracovní schopnost pojištěného poklesla nejméně o 50 % a současně c) pojištěnému nebyla pojistitelem přiznána invalidita podle článku 3 ani podle článku 4 těchto pojistných podmínek. 2. Definice invalidity 2. stupně se považuje za splněnou bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, jedná-li se o diagnózu vymezenou v Příloze A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2. a 3. stupně, která spadá do kategorie pro invaliditu 2. stupně. Příloha A je k dispozici na internetových stránkách pojistitele na adrese Článek 3 Invalidita 3. stupně 1. Invaliditou 3. stupně pojištěného ve smyslu těchto pojistných podmínek se rozumí jeho dlouhodobě nepříznivý a trvalý zdravotní stav, kvůli němuž: a) byl pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle předpisů o důchodovém pojištění a současně b) pracovní schopnost pojištěného poklesla nejméně o 70 % a současně c) pojištěnému nebyla pojistitelem přiznána invalidita podle článku 2 ani podle článku Definice invalidity 3. stupně se považuje za splněnou bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, jedná-li se o diagnózu vymezenou v Příloze A : Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2. a 3. stupně, která spadá do kategorie pro invaliditu 3. stupně. Příloha A je k dispozici na internetových stránkách pojistitele na adrese Článek 4 Invalidita 4. stupně 1. Invaliditou 4. stupně pojištěného se ve smyslu těchto pojistných podmínek rozumí dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, kvůli němuž: a) byl pojištěnému přiznán příspěvek na péči podle předpisů o sociálních službách nejméně pro stupeň závislosti III a současně b) pojištěný potřebuje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu každodenní pomoc nebo dohled při nejméně 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti a současně c) pojištěný žádnou soustavnou výdělečnou činnost neprovozuje d) pojištěnému nebyla pojistitelem přiznána invalidita ani podle článku 2 ani podle článku U osoby mladší 18 let se pro účely naplnění definice invalidity 4. stupně pokládá podmínka podle čl. 4, odst. 1, písm. b) za splněnou, pokud pojištěný potřebuje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu každodenní pomoc nebo dohled při nejméně 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. 3. Při posuzování péče o vlastní osobu a soběstačnosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony včetně jejich následného součtu podle platných právních předpisů sociální péče. 4. Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Pokud je pojištěný schopen zvládnout některý z úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti pouze částečně, považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopen pojištěný zvládnout. Článek 5 Rozsah připojištění a definice pojistné události pro připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně, resp. pro připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně s klesající pojistnou částkou 1. Pojistnou událostí v připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně nebo/a v připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně s klesající pojistnou částkou je vznik: a) invalidity 2. stupně nebo b) invalidity 3. stupně nebo c) invalidity 4. stupně, ve smyslu čl. 2 až čl. 4 těchto pojistných podmínek. 2. Pojistitel vyplatí v případě vzniku pojistné události podle čl. 5, odst. 1, písm. a) pojistné plnění ve výši 100 % sjednané pojistné částky. 3. Pojistitel vyplatí v případě vzniku pojistné události podle čl. 5, odst. 1, písm. b) pojistné plnění ve výši 100 % sjednané pojistné částky. 4. Pojistitel vyplatí v případě vzniku pojistné události podle čl. 5, odst. 1, písm. c) pojistné plnění ve výši 200 % sjednané pojistné částky. 5. V případě připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně s klesající pojistnou částkou se sjednaná pojistná částka snižuje ke každému výročí a je platná v pojistném roce začínajícím tímto výročím. Pojistná částka pro každý pojistný rok je vypočtena podle následujícího vzorce: PČ k = PČ x (n-k+1) / n, kde k je pořadové číslo pojistného roku (počítáno od jedné), PČ k je pojistná částka platná pro tento pojistný rok, n označuje sjednanou pojistnou dobu v letech a PČ označuje sjednanou pojistnou částku k datu počátku pojištění. PČ k je zaokrouhlena matematicky na celé koruny. 6. Pojistitel vyplatí pojistné plnění ve smyslu odst. 2 až 4 pouze jednou, a to za pouze jednu škodnou událost ve smyslu odst. 1, písm. a) až c), která nastane v časovém sledu jako první v pořadí. 7. V případě, že jsou splněny podmínky pro uznání invalidity 2. stupně nebo invalidity 3. stupně ve smyslu čl. 2 nebo čl. 3 a nelze-li označit zdravotní stav za ustálený (trvalý) podle čl. 7, odst. 3, poskytne pojistitel plnění s časovým testem: v případě vzniku pojistné události podle čl. 5, odst. 1, písm. a) a b), pojistné plnění ve výši 50 % sjednané pojistné částky k datu vzniku invalidity 2. stupně nebo invalidity 3. stupně a pojistné plnění ve výši 50 % sjednané pojistné částky (k datu vzniku pojistné události) po prokázání trvalého snížení pracovní schopnosti. Jestliže nepříznivý zdravotní stav ve smyslu čl. 2 nebo čl. 3 trvá alespoň 18 měsíců ode dne vzniku invalidity 2. stupně nebo invalidity 3. stupně, považuje pojistitel trvalé snížení pracovní schopnosti za prokázané. 8. V případě, že pojistitel postupuje při výplatě pojistného plnění ve smyslu odst. 7 tohoto článku a současně dojde-li k zániku tohoto připojištění, nepřihlíží při výplatě druhé dávky po uplynutí stanovené doby ke vzniku invalidity podle čl. 2 až čl. 4 těchto ZPP, za níž náleží pojištěnému plnění ve vyšším rozsahu ve smyslu odst. 2 až 4 těchto ZPP. 9. V případě, že dojde ke vzniku souběhu škodných událostí ve smyslu odst. 1, písm. a) až c), v nestejném časovém rozmezí, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze za jednu škodnou událost podle odst. 1, písm. a) až c), a to za takovou škodnou událost, která vznikla jako první v pořadí. 10. V případě, že dojde k určitému datu současně ke vzniku souběhu škodných událostí ve smyslu odst. 1, písm. a) až c), poskytne pojistitel plnění pouze za jednu škodnou událost podle odst. 1, písm. a) až c), a to v takové výši, která odpovídá příslušnému nejvyššímu plnění ve smyslu odst. 2 až 4 odpovídajícímu příslušnému rozsahu invalidity ve smyslu čl. 2 až čl Dojde-li ke vzniku časového nesouladu mezi přiznáním příslušné dávky ze systému sociálního zabezpečení podle čl. 2, odst. 1, písm. a) nebo čl. 3, odst. 1, písm. a) a čl. 16 Verze 021

17 4, odst. 1, písm. a) (dále jen dávka), který je ovlivněn pouze dobou trvání správního řízení o přiznání dávky bez zavinění pojištěného, a současně je z povahy invalidity již při přiznání první dávky zřejmé, že se jedná o invaliditu 4. stupně, přihlédne pojistitel k těmto okolnostem při rozhodnutí o stanovení invalidity ve smyslu čl. 2 až čl. 4, resp. o přiznání výše pojistného plnění podle odst. 2 až Vznikem pojistné události podle odst. 1, písm. a) až c), která vznikne v časovém sledu jako první v pořadí, tato připojištění zaniká. Článek 6 Rozsah připojištění a definice pojistné události pro připojištění invalidity 1. stupně a připojištění invalidity 1. stupně s klesající pojistnou částkou 1. Pojistnou událostí v připojištění invalidity 1. stupně a připojištění invalidity 1. stupně s klesající pojistnou částkou je vznik invalidity 1. stupně ve smyslu čl. 1 těchto pojistných podmínek. 2. Pojistitel vyplatí při vzniku pojistné události podle odst. 1 tohoto článku pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky. 3. V případě, že jsou splněny podmínky pro uznání invalidity 1. stupně ve smyslu čl. 1 a nelze-li označit zdravotní stav za ustálený (trvalý) podle čl. 7, odst. 3, poskytne pojistitel v případě vzniku pojistné události podle čl. 6, odst. 1, pojistné plnění s časovým testem, tj.: ve výši 50 % sjednané pojistné částky k datu vzniku invalidity 1. stupně a pojistné plnění ve výši 50 % sjednané pojistné částky (k datu vzniku pojistné události) po prokázání trvalého snížení pracovní schopnosti. Jestliže nepříznivý zdravotní stav ve smyslu čl. 1 trvá alespoň 12 měsíců ode dne vzniku invalidity 1. stupně, považuje pojistitel trvalé snížení pracovní schopnosti za prokázané. 4. V případě připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně s klesající pojistnou částkou se sjednaná pojistná částka snižuje ke každému výročí a je platná v pojistném roce začínajícím tímto výročím. Pojistná částka pro každý pojistný rok je vypočtena podle následujícího vzorce: PČ k = PČ x (n-k+1) / n, kde k je pořadové číslo pojistného roku (počítáno od jedné), PČ k je pojistná částka platná pro tento pojistný rok, n označuje sjednanou pojistnou dobu v letech a PČ označuje sjednanou pojistnou částku k datu počátku pojištění. PČ k je zaokrouhlena matematicky na celé koruny. 5. Vznikem pojistné události podle odst. 1 tohoto článku nebo vznikem pojistné události podle čl. 5, odst. 1, písm. a) až c) těchto ZPP toto připojištění zaniká. Článek 7 Společná ujednání pro invaliditu 1. stupně, 2. stupně, 3. stupně a 4. stupně 1. Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěného vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti pojištěného se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěného před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 2. Při určování poklesu pracovní schopnosti podle čl. 1, odst. 1, písm. b) nebo podle čl. 2, odst. 1, písm. b) anebo podle čl. 3, odst. 1, písm. b) těchto ZPP se vychází ze zdravotního stavu pojištěného doloženého výsledky funkčních vyšetření. Přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, zda a jak je pojištěný na své zdravotní postižení adaptován, schopnost rekvalifikace pojištěného na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, zda je pojištěný schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. 3. Trvalým zdravotním stavem pro účely stanovení invalidity ve smyslu čl. 1 až 3 se rozumí takový zdravotní stav pojištěného, který lze na základě lékařského posouzení pojistitele jednoznačně pokládat za zdravotně ustálený, to znamená stabilizovaný stav bez předpokladu jeho změny nejméně v období trvání 18 měsíců ode dne vzniku škodné události. Jedná-li se o diagnózu onemocnění, která je zařazena v Příloze A : Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2. a 3. stupně, která je k dispozici na internetových stránkách pojistitele na adrese považuje se taková diagnóza pro účely výplaty pojistného plnění za trvalý zdravotní stav (rozhodující pro přiznání příslušného stupně invalidity pojištěného pojistitelem). 4. Vznikla-li invalidita pojištěného následkem souběhu několika diagnóz, přihlíží se pro účely stanovení poklesu pracovní schopnosti nebo ztráty soběstačnosti výhradně k těm diagnózám, které vznikly až po datu počátku pojištění, resp. k těm diagnózám, které tomuto datu předcházejí, a o kterých byl pojistitel před uzavřením pojistné smlouvy pojištěným písemně informován. Pro uvedené účely se shodně přistupuje k diagnózám, které jsou v příčinné souvislosti s diagnózami, o nichž pojistitel nebyl písemně informován. 5. V případě, že dojde ke vzniku invalidity v důsledku souběhu různých diagnóz (úrazu nebo nemoci), vyplatí pojistitel pojištěnému pojistnou částku, která byla sjednána k datu vzniku první z těchto příčin. 6. Přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně, druhého stupně nebo pro invaliditu třetího stupně podle předpisů o důchodovém pojištění nezakládá nárok pojištěného na uznání invalidity 1. stupně, invalidity 2. stupně anebo invalidity 3. stupně podle čl. 1 nebo čl. 2 anebo čl. 3 těchto ZPP, jestliže nebudou splněny všechny podmínky uvedené v těchto ZPP. 7. Přiznání příspěvku na péči nejméně pro stupeň závislosti III podle předpisů o sociálních službách nezakládá nárok na uznání invalidity 4. stupně podle čl. 4, jestliže nebudou splněny všechny podmínky uvedené v těchto ZPP. 8. Posouzení invalidity a jejího rozsahu provádí pojistitel na základě předložené lékařské dokumentace pojištěného, rozhodnutí správního orgánu o přiznání nebo posouzení invalidity a posudku odborného lékaře stanoveného pojistitelem. 9. Datem pojistné události invalidity 1. stupně pojištěného je den, kdy byl pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně podle předpisů o důchodovém pojištění. Pokud pojištěnému nebyl přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně podle předpisů o důchodovém pojištění, může být datem pojistné události den, kdy mu byla pojistitelem uznána invalidita prvního stupně s přihlédnutím k posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti, provedeného příslušným správním orgánem a/nebo lékařem stanoveným pojistitelem. 10. Datem pojistné události invalidity 2. stupně nebo invalidity 3.stupně pojištěného je den, kdy byl pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu druhého nebo třetího stupně podle předpisů o důchodovém pojištění. Pokud pojištěnému nebyl přiznán invalidní důchod pro invaliditu druhého nebo třetího stupně podle předpisů o důchodovém pojištění, může být datem pojistné události den, kdy mu byla pojistitelem uznána invalidita 2. nebo 3. stupně s přihlédnutím k posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti, provedeného příslušným správním orgánem a/nebo lékařem stanoveným pojistitelem. 11. Datem pojistné události invalidity 4. stupně je den přiznání příspěvku na péči podle předpisů o sociálních službách nejméně pro stupeň závislosti III. 12. Invalidita pojištěného podle čl. 1 až čl. 4 není pojistnou událostí, jestliže by datum pojistné události nastalo dříve než po dvou letech od data počátku připojištění, resp. datum vzniku diagnózy zapříčiňující možnou pojistnou událost nastalo dříve, než po jednom roce od data počátku pojištění. Uvedená podmínka se neuplatní v případě invalidity pojištěného, která vznikla výlučně v důsledku úrazu vymezeného všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele pro úrazové pojištění, pokud k němu došlo v době platnosti připojištění. 13. V případě, kdy invalidita pojištěného nevznikla výlučně v důsledku úrazu vymezeného všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele pro úrazové pojištění a od posledního zvýšení pojistné částky na žádost pojistníka do data této pojistné události uplynuly méně než dva roky, je pojištěné osobě vypláceno pojistné plnění vypočtené ve smyslu čl. 5, odst. 2 až 4 nebo čl. 6, odst. 2 z pojistné částky, která byla platná v období dva roky před datem této pojistné události. 14. Pojištěnou osobou může být pouze: a) osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice, b) osoba, která nevykonává profesionálně (ani na částečný úvazek) činnost potápěče, tanečníka, akrobata, atleta, krotitele, profesionálního sportovce, závodního jezdce, licencovaného hráče, pyrotechnika, kaskadéra a žokeje, pokud se na tom pojistitel s pojistníkem výslovně nedohodnou v pojistné smlouvě. Profesionální sportovec je defi nován jako osoba, které plyne největší část příjmů z dané činnosti či z aktivit souvisejících s provozovanou činností, c) osoba, která není v době uzavření pojistné smlouvy v pracovní neschopnosti, není a nebyla příjemcem invalidního důchodu a ani není a nebyla držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Přestane-li pojištěný v průběhu pojistné doby splňovat podmínky uvedené v písm. a) a b), je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli. Pojistitel má právo na základě této skutečnosti navrhnout podmínky pro pokračování připojištění nebo jej vypovědět. Neoznámí-li tuto skutečnost a dojde-li následně k pojistné události, zaniká toto připojištění k datu, kdy pojištěný přestal splňovat podmínky pro pojištěnou osobu uvedené v písm. a) a b). Pojistitel v tomto případě vrátí pojistníkovi pojistné zaplacené za dané připojištění za období od zániku připojištění. 15. Dojde-li ke vzniku škodné události podle čl. 5, odst. 1 nebo podle čl. 6, odst. 1 těchto ZPP, pojistitel neposkytne pojistné plnění, nejsou-li splněny podmínky v odst. 14 tohoto článku. Článek 8 Limit pojistného plnění 1. Výše sjednané pojistné částky nesmí přesáhnout nikdy během pojistné doby maximální pojistnou částku, pokud jsou sjednané pojistné částky vyšší než hodnoty uvedené v odst. 6 tohoto článku. 2. Maximální pojistnou částkou se pro připojištění invalidity 2., 3., 4.stupně a pro připojištění invalidity 2., 3., 4.stupně s klesající pojistnou částkou rozumí stonásobek čistého měsíčního příjmu pojištěného. 3. V případě souběžného sjednání připojištění invalidity 2., 3., 4.stupně a připojištění Invalidity 2., 3., 4.stupně s klesající pojistnou částkou se maximální pojistná částka určuje ze součtu pojistných částek pro uvedená připojištění. 4. Maximální pojistnou částkou se pro účely připojištění invalidity 1. stupně a připojištění invalidity 1. stupně s klesající pojistnou částkou rozumí limit uvedený v tabulce v příloze č. 1 těchto ZPP stanovený na základě čistého měsíčního příjmu pojištěného. V případě souběžného sjednání připojištění invalidity 1. stupně a připojištění invalidity 1. stupně s klesající pojistnou částkou se maximální pojistná částka určuje ze součtu pojistných částek pro uvedená připojištění. 5. Pro účely připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně, připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně s klesající pojistnou částkou a připojištění invalidity 1. stupně a připojištění invalidity 1. stupně s klesající pojistnou částkou se čistým měsíčním příjmem pojištěného rozumí: a) u zaměstnance příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle zákona o daních z příjmů, v platném znění, který připadá průměrně na jeden měsíc příslušného kalendářního čtvrtletí; čistý měsíční příjem pojištěného se dokládá potvrzením plátce mzdy o výši jeho čistého příjmu za poslední kalendářní čtvrtletí předcházející dni vzniku pojistné události, resp. příčiny vzniku pojistné události. b) u OSVČ příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle zákona o daních z příjmů, v platném znění, který připadá průměrně na jeden měsíc příslušného zdaňovacího období; čistý měsíční příjem pojištěného se dokládá úředně ověřenou kopií jeho přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období předcházející dni vzniku pojistné události, resp. příčiny vzniku pojistné události. 6. Pojistitel nepostupuje podle odst. 1 až 5 tohoto článku (neposuzuje soulad s příjmem) vznikne-li nárok na plnění z důvodu vzniku invalidity 3. stupně podle čl. 3 nebo invalidity 4. stupně podle čl. 4 těchto ZPP anebo je-li sjednaná pojistná částka nižší nebo rovna hodnotě dvou milionů korun českých v případě připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně, resp. čtyř milionů korun českých v případě připojištění invalidity 2., 3., 4. stupně s klesající pojistnou částkou. 7. V případě, že jsou při sjednávání pojistné smlouvy nebo při její změně osobou pojištěného doloženy příjmy v rámci provádění oceňování finančního rizika pojistitelem (např. doložení finančního dotazníku pojištěným, potvrzení příjmů za poslední tři Verze

18 roky, kopie smlouvy o úvěru apod.), není pojistitelem uplatňován limit pojistného plnění podle čl. 8, odst. 1 až 6. Způsob a označení oceňování finančního rizika pojištěného určuje výhradně pojistitel. Článek 9 Omezení pojistného plnění 1. V případě, že dojde ke vzniku pojistné události a sjednaná pojistná částka bude vyšší než maximální pojistná částka ve smyslu čl. 8, má pojistitel právo snížit pojistné plnění až do výše rozdílu mezi sjednanou pojistnou částkou a maximální pojistnou částkou stanovenou podle čl. 8 těchto pojistných podmínek. Článek 10 Výluky z pojištění 1. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění z připojištění uvedených v těchto ZPP, nastala-li pojistná událost v důsledku anebo v jakékoli příčinné souvislosti s duševní poruchou nebo poruchou chování dle MKN 10 (mezinárodní klasifikace nemocí). 2. Odchylně od odst. 1 tohoto článku pojistitel poskytne pojistné plnění v případě vzniku následujících duševních nemocí nebo poruch chování: a) Organické duševní poruchy, které nebyly vyvolány alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami b) Schizofrenie 3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění pro vznik diagnózy podle odst. 2 tohoto článku v případě, že ke vzniku onemocnění došlo v příčinné souvislosti s chováním pojištěného jakým je např. pravidelné požívání alkoholu, psychotropních nebo jiných návykových látek, úmyslným sebepoškozením, požíváním jakýchkoli léčiv, které mohou způsobit vznik onemocnění apod. Článek 11 Pojistné 1. Pojistné za připojištění je placeno měsíčně formou pojistného za krytá rizika sjednaných připojištění ve smyslu zvláštních pojistných podmínek hlavního pojištění. 2. Výše pojistného je určena způsobem uvedeným v obchodních podmínkách pojistitele. Článek 12 Indexování pojištění V připojištění typu invalidita 2., 3., 4. stupně s klesající pojistnou částkou (tarif 6043) a připojištění typu invalidita 1. stupně s klesající pojistnou částkou (tarif 6047) se neprovádí indexování podle čl. 14 všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění. Článek 13 Zánik připojištění 1. Připojištění zanikne také datem zániku hlavního pojištění, datem převedení hlavního pojištění do splaceného stavu. 2. Připojištění zanikne také uplynutím výpovědní lhůty dle 22 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě. Článek 14 Závěrečná ustanovení Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne Příloha č. 1 ke Zvláštním pojistným podmínkám připojištění invalidity 1. stupně Čistý měsíční příjem (Kč) a více Maximální pojistná částka (Kč) 18 Verze 021

19 AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, Praha 4, IČ , zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Zvláštní pojistné podmínky společnosti AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) pro životní připojištění typu Připojištění závažných onemocnění (tarif 6010, 5010) a pro životní připojištění typu Připojištění závažných onemocnění s klesající pojistnou částkou (tarif 6014) Úvodní ustanovení Pro toto připojištění platí ustanovení všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění, přičemž ustanovení těchto zvláštních pojistných podmínek (dále jen ZPP ) mají přednost. Podpůrně se pro tyto ZPP použijí zvláštní pojistné podmínky pro pojištění ZO PLUS pro ženy (tarif 5013). Článek 1 Rozsah připojištění a definice pojistné události 1. Pojistnou událostí v připojištění závažných onemocnění a připojištění závažných onemocnění s klesající pojistnou částkou je stanovení diagnózy některého z onemocnění uvedených v příloze č.2 těchto ZPP u pojištěného nebo podstoupení některé z operací uvedených v příloze těchto pojistných podmínek pojištěným za současného splnění následujících podmínek: a) datum škodné události ve smyslu těchto pojistných podmínek je nejméně šest měsíců po datu sjednání připojištění; b) pojištěný byl naživu nejméně jeden měsíc od data škodné události; c) pojištěnému nebylo nikdy dříve diagnostikováno žádné z onemocnění uvedených v příloze č. 2 těchto pojistných podmínek ani nepodstoupil žádnou z operací uvedených v příloze č. 2 těchto pojistných podmínek. 2. Pojistitel splnění podmínky dle odst. 1, písm. c) tohoto článku nevyžaduje, jedná- -li se o onemocnění, o kterém byl osobou pojištěného informován ve zdravotním dotazníku při sjednávání nebo při změně pojistné smlouvy. 3. Jestliže dojde ke škodné události, která nesplňuje podmínku uvedenou v odst. 1, písm. a) tohoto článku, připojištění zaniká a pojistitel vyplatí pojistníkovi pojistné zaplacené za toto připojištění od počátku tohoto připojištění. 4. Jestliže dojde ke škodné události, která nesplňuje podmínku uvedenou v odst. 1, písm. b) tohoto článku, připojištění zaniká bez náhrady. 5. Je-li sjednáno Připojištění závažných onemocnění s klesající pojistnou částkou (tarif 6014), snižuje se pojistná částka ke každému výročí a je platná v pojistném roce začínajícím tímto výročím. Pojistná částka pro pojistný rok je vypočtena podle následujícího vzorce: PČ k = PČ x (n-k+1) / n, kde k je pořadové číslo pojistného roku (počítáno od jedné), PČ k je pojistná částka platná pro tento pojistný rok, n označuje pojistnou dobu v letech a PČ označuje sjednanou pojistnou částku. PČ k je zaokrouhlena matematicky na celé koruny. 6. Pokud dojde k pojistné události podle odst. 1 tohoto článku do šesti měsíců od zvýšení pojistné částky na žádost pojistníka, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění na nejnižší pojistnou částku platnou v připojištění za posledních šest měsíců před datem pojistné události. Článek 2 Pojistné plnění 1. Pojistitel vyplatí v případě vzniku pojistné události podle čl. 1, odst. 1 těchto ZPP pojistné plnění ve výši: a) pojistné částky tohoto připojištění platné k datu pojistné události, dojde-li ke vzniku onemocnění uvedeného v příloze č. 2 těchto ZPP, přičemž pro onemocnění rakoviny, srdečního infarktu, mrtvice a roztroušené sklerózy se jedná vždy o diagnózu extrémního rozsahu (varianta plné plnění); b) příslušného procenta plnění (viz přílohu č.1) z pojistné částky tohoto připojištění platné k datu pojistné události, dojde-li ke vzniku onemocnění uvedeného v příloze č. 2 těchto ZPP, přičemž pro onemocnění rakoviny, srdečního infarktu, mrtvice a roztroušené sklerózy se jedná o diagnózu mírného anebo středního rozsahu (varianta částečné plnění). 2. Dojde-li ke vzniku pojistné události a vyplatí-li pojistitel pojistné plnění podle odst.1, písm. a) tohoto článku, pojištění závažných onemocnění zaniká. 3. Dojde-li ke vzniku pojistné události a vyplatí-li pojistitel pojistné plnění podle odst.1, písm. b) tohoto článku, pojištění závažných onemocnění nezaniká a pokračuje i nadále, přičemž pojistitel sníží o hodnotu plnění pojistnou částku u daného připojištění. V případě částečného plnění z připojištění závažných onemocnění s klesající pojistnou částkou se aktuální pojistná částka sníží o příslušné procento (o 25 % nebo o 50 %) a následně se snižuje ke každému výročí o 1/n, kde n je doba od data plnění do konce pojistné doby v letech. Článek 3 Společné ujednání pro připojištění závažných onemocnění (tarif 6010, 5010) a pro připojištění ZO PLUS pro ženy (tarif 5013) V případě, že má pojištěný současně sjednáno připojištění ZO PLUS pro ženy (5013) a z tohoto připojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, postupuje pojistitel podle článku 2, odst. 3, a o tuto hodnotu plnění snižuje pojistnou částku pro připojištění závažných onemocnění (tarif 6010, 5010). Článek 4 Maximální hodnota plnění z připojištění závažných onemocnění a ZO PLUS pro ženy Maximální hodnota součtu všech jednotlivých pojistných plnění z připojištění Závažných onemocnění a současně z připojištění ZO PLUS pro ženy (5013) je omezena bez ohledu na počet plnění a bez ohledu na poslední stanovenou diagnózu onemocnění hodnotou sjednané pojistné částky u připojištění Závažných onemocnění (tarif 6010, 5010). Článek 5 Pojistné 1. Pojistné za připojištění je placeno měsíčně formou pojistného za krytá rizika sjednaných připojištění ve smyslu ZPP. 2. Výše pojistného je určena způsobem uvedeným v aktuálních obchodních podmínkách pojistitele. Článek 6 Změny v pojištění V případě, že dojde k první výplatě pojistného plnění podle čl. 2, odst. 1, písm. b), nelze v rámci tohoto připojištění provádět ze strany pojistníka změny typu navýšení nebo snížení pojistné částky. Tím není dotčeno právo pojistníka na zánik připojištění výpovědí ani právo pojistitele na snížení pojistné částky podle čl. 2, odst. 3 nebo čl.3 těchto ZPP. Článek 7 Indexování pojištění V připojištění typu závažná onemocnění s klesající pojistnou částkou se neprovádí indexování podle čl. 14 všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro životní pojištění. Článek 8 Zánik připojištění Připojištění zanikne také datem převedení hlavního pojištění do splaceného stavu. Článek 9 Závěrečná ustanovení Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne Příloha č. 1 Procento plnění dle rozsahu diagnózy Charakter Procento plnění dle rozsahu diagnózy onemocnění Mírného rozsahu Středního rozsahu Extrémního rozsahu Rakovina 25 % 50 % 100 % Srdeční infarkt 25 % 50 % 100 % Mrtvice 25 % 50 % 100 % Roztroušená skleróza neplní se 50 % 100 % Příloha č. 2 Definice závažných onemocnění, vymezení škodné události a výluky Rakovina je jakýkoliv zhoubný nádor, který je pozitivně diagnostikován v rámci histologického ověření, a který se vyznačuje nekontrolovaným růstem nádorových buněk a invaze do tkáně. Rozsah onemocnění podle rozsahu diagnózy je pak definován následovně: Rakovina mírného rozsahu Polycythemia rubra vera; Duktální karcinom prsu in situ ; Verze

20 Esenciální trombocytemie; Mikroinvazivní karcinom prsu (histologicky klasifikován jako T1mic); Microinvazivní karcinom děložního čípku (histologicky klasifikován jako stupeň IA1); Rakovina prostaty histologicky klasifikována dle Gleason skóre 6 nebo dle TNM klasifikace T1N0M0; Maligní melanom stupně IA (T1a N0 M0); Chronická lymfatická leukémie (Binet A); Papilarní mikro-karcinom močového měchýře histologicky verifikovaný jako Ta. Rakovina středního rozsahu Jakýkoliv druh rakoviny klasifikovaný jako T1 v klinické TNM klasifikaci (staging I), bez metastáz lymfatických uzlin (N0) a vzdálených metastáz (M0), přičemž diagnóza není uvedena v rámci definice rakoviny mírného rozsahu dle těchto ZPP; Myelodysplastický syndrom; Hodgkinův lymfom a non-hodgkinův lymfom - staging IA v Cotswolds-Modified Ann Arbor klasifikaci. Rakovina extrémního rozsahu Všechny druhy rakoviny klasifikovány jako fáze T2, T3 a T4 v klinické TNM klasifikaci (staging II, III nebo IV) Všechny druhy rakoviny klasifikovány jako T1 v klinické klasifikaci TNM (staging I), při nichž jsou zaznamenány metastáze v lymfatických uzlinách (N1) a vzdálené metastázy (M1) Všechny leukémie (není-li výslovně uvedeno v rámci definice rakoviny mírného rozsahu) Všechny lymfomy (není-li výslovně uvedeno v rámci definice rakoviny středního rozsahu anebo není-li vyloučeno z plnění) Všechny rakoviny prostaty histologicky klasifikovány dle Gleason skóre více než 6 nebo přinejmenším s klinickou klasifikací TNM T2N0M0. Výluky pro rakovinu mírného, středního a extrémního rozsahu Pojistitel neposkytne pojistné plnění, dojde-li ke vzniku: Monoklonální gamapatie nejasného významu (benigní monoklonální gamapatie) Jakákoli rakovina, která je histologicky klasifikována jako pre-maligní, neinvazivní anebo rakovina in situ, není-li výslovně uvedeno, že za takový druh rakoviny pojistitel poskytuje pojistné plnění Lobulární karcinom prsu in-situ ( LCIS) Žaludeční MALT lymfom v případě eradikace Helicobactera Ranné stádium karcinomu štítné žlázy menší než 1 cm v průměru a histologicky popsán jako T1N0M0 Bazocelulární karcinom a spinocelulární karcinom kůže Kožní lymfom, léčený pouze chirurgicky GIST nádory - etapa I a II podle klasifikace AJCC 2010 Datem škodní události rakoviny mírného, středního anebo extrémního rozsahu je den, ke kterému byla stanovena diagnóza rakoviny odborným lékařem onkologem nebo patologem na základě histologického nebo jiného nezpochybnitelného vyšetření svědčícího pro zhoubné onemocnění. Srdeční infarkt je smrt srdeční tkáně v důsledku dlouhodobé obstrukce průtoku krve (ischémie). Podle této definice infarkt myokardu svědčí o vzestupu a /nebo poklesu srdečních biomarkerů (troponinu nebo CKMB) na hodnoty považované za diagnostiku infarktu myokardu spolu s nejméně dvěma z následujících kritérií: Příznaky ischémie (např. bolest na hrudi); Elektrokardiogram (EKG) zaznamenává změnu nové ischemie (nové ST-T změny-elevace nebo blok levého Tawarova raménka); Vývoj patologických Q-vln na EKG. Rozsah onemocnění podle rozsahu závažnosti diagnózy je pak definován následovně: Infarkt mírného rozsahu Infarkt myokardu podle výše uvedených kritérií, aniž by byl přítomen angiografický důkaz aterosklerotické ischemické choroby srdeční (normální koronární tepny) nebo infarkt způsobený vazospastickou, koronární srdeční anomálií nebo přemostěním a echokardiograficky potvrzenou ejekční frakcí levé komory 40% nebo vyšší naměřenou hodnotou s odstupem 6 týdnů po infarktu. Infarkt středního rozsahu Infarkt myokardu podle výše uvedených kritérií s angiografickým důkazem aterosklerotického onemocnění koronárních tepen nebo bez koronárního angiogramu a echokardiograficky potvrzenou ejekční frakcí levé komory 40% nebo vyšší naměřenou hodnotou s odstupem 6 týdnů po infarktu. Infarkt extrémního rozsahu Jakýkoliv infarktu myokardu podle výše uvedených kritérií, který vede k srdečním selháním s echokardiograficky potvrzenou ejekční frakcí levé komory 40% nebo vyšší naměřenou hodnotou s odstupem 6 týdnů po infarktu. Výluky pro infarkt myokardu mírného, středního a extrémního rozsahu Pojistitel neposkytne pojistné plnění, dojde-li ke vzniku: Jakéhokoli akutního koronárního syndromu (stabilní / nestabilní angina pectoris) Zvýšení troponinu při absenci zjevné ischemické choroby srdeční, jak je uvedeno v roce 2007 ESC / ACCF / AHA / WHF definice infarktu myokardu Infarktu myokardu v důsledku užívání drog Infarktu myokardu, ke kterému došlo během 14 dnů po koronární angioplastice nebo bypassu Myokarditidy nebo srdeční endo-/perikarditidy Datem škodní události srdečního infarktu mírného, středního anebo extrémního rozsahu je den, ke kterému byla stanovena diagnóza prvního výskytu infarktu myokardu odborným lékařem kardiologem. Mrtvice je smrt mozkové tkáně v důsledku akutní cévní mozkové příhody způsobené intrakraniální trombózou nebo krvácením (včetně krvácení subarachnoidalím), nebo embolií z extra- -kraniálního zdroje, přičemž musí být splněny následující podmínky: Akutní nástup nových neurologických příznaků; Nový objektivní neurologický deficit dle klinického vyšetření. Rozsah onemocnění podle rozsahu diagnózy je pak definován následovně: Mrtvice mírného charakteru Mrtvice podle výše uvedených kritérií bez jakéhokoliv neurologického deficitu 3 měsíce po stanovení diagnózy. Mrtvice středního charakteru Mrtvice podle výše uvedených kritérií s jakýmkoliv neurologickým deficitem 3 měsíce po stanovení diagnózy. Mrtvice extrémního charakteru Mrtvice podle výše uvedených kritérií, která má za následek trvalou neschopnost vykonávat samostatně tři nebo více činností běžného života (ADL) nebo trvalé upoutání na lůžko a neschopnost vstát bez cizí pomoci. Tato podmínka musí být lékařsky zdokumentována nejméně po dobu 3 měsíců. Výluky pro mrtvici mírného, středního a extrémního rozsahu Tranzitorní ischemická ataka (TIA) a reverzibilní ischemický neurologický deficit (RIND); Traumatická poranění mozkové tkáně a cév Neurologické deficity v důsledku celkové hypoxie, infekce, zánětlivého onemocnění, migrény nebo lékařského zásahu Náhodný nález (např. na CT nebo MRI-), aniž by byly jasně vyjádřeny klinické příznaky (tichá mrtvice) Cévní onemocnění postihující oko, zrakový nerv a vestibulární systém Datem škodní události mrtvice mírného, středního anebo extrémního rozsahu je den, ke kterému byla stanovena diagnóza mrtvice odborným lékařem neurologem. Roztroušená skleróza je definitivní diagnóza roztroušené sklerózy, která musí být potvrzena ve všech následujících kritérií: Klinické poškození motorické nebo senzitivní funkce, která musí trvat nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců; Magnetickou rezonancí (MRI), v níž jsou nejméně dvě léze demyelinizace v mozku nebo míše charakteristické pro roztroušenou sklerózu. Rozsah onemocnění podle rozsahu diagnózy je pak definován následovně: Roztroušená skleróza středního charakteru Roztroušenou sklerózou v závislosti na výše uvedených kritériích, která má za následek minimální skóre 2,0 v rozšířené stupnici EDSS. Roztroušená skleróza extrémního charakteru Roztroušenou sklerózou v závislosti na výše uvedených kritériích, která má za následek občasné nebo stálé použití pomůcky (hůl, berle, chodítko) potřebné k překonání vzdálenosti 100 metrů s odpočinkem nebo bez - minimální skóre 6,0 na rozšířené stupnici EDSS. Výluka pro roztroušenou sklerózu středního nebo extrémního charakteru Při podezření na roztroušenou sklerózu (klinickém či radiologickém), ale nepotvrzenou diagnostiku roztroušené sklerózy Izolovaný zánět očního nervu (neuromyelitis Optica) Datem škodní události je den, ke kterému byla stanovena diagnóza roztroušené sklerózy středního nebo extrémního rozsahu odborným lékařem neurologem. Selhání ledvin je pokročilé a nezvratné selhání funkce obou ledvin, které si vyžaduje léčbu umělou ledvinou při zařazení do trvalého dialyzačního programu. Datem škodné události je den zahájení léčby pojištěného v trvalém dialyzačním programu na specializovaném pracovišti při splnění podmínky nepřetržité, nejméně 3 měsíce trvající léčby s umělou ledvinou, doložené pracovištěm, které tuto léčbu provádí. Jestliže pojištěný zemřel před uplynutím této tříměsíční lhůty, vychází se při posuzování délky trvání léčby z toho, zda trvala k datu jeho úmrtí. Transplantace důležitých orgánů je pro udržení života nezbytná transplantace srdce, plic, jater, ledvin, slinivky břišní nebo kostní dřeně, kdy příjemcem je pojištěný. Transplantace musí být založena na objektivním potvrzením o selhání příslušných orgánů odbornými lékaři. Vyloučena je autotransplantace kostní dřeně. 20 Verze 021

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky

AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt Všeobecné pojistné podmínky Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se řídí zákonem č. 89/2012

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

2. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, je pojistník zproštěn povinnosti platit běžné pojistné v souladu s pojistnou

2. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, je pojistník zproštěn povinnosti platit běžné pojistné v souladu s pojistnou OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí (Druhy pojištění) Článek 3 Vznik a doba trvání pojištění Článek 4 Pojistné a pojistné období Článek 5 Zánik pojištění Článek 6

Více

EVROPSKÁ JISTOTA. 5. Bylo-li ujednáno, lze běžné pojistné hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně, za podmínek uvedených

EVROPSKÁ JISTOTA. 5. Bylo-li ujednáno, lze běžné pojistné hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně, za podmínek uvedených EVROPSKÁ JISTOTA Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojistné podmínky. Obsah. Lazarská 13/8 Fax: Praha 2 Česká republika

Pojistné podmínky. Obsah. Lazarská 13/8 Fax: Praha 2  Česká republika Winterthur pojišťovna a.s. Tel.: 841 111 121 Lazarská 13/8 Fax: 225 021 200 120 00 Praha 2 www.winterthur.cz Česká republika Pojistné podmínky 0106 Obsah Hlava I. Obecná část 2 Hlava II. Zvláštní část

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění... 7 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci... 9 Zvláštní pojistné

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

Pojistné podmínky. Hlava I. Obecná časť

Pojistné podmínky. Hlava I. Obecná časť Pojistné podmínky 0307 Hlava I. Obecná časť Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě,

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Životní pojištění. s Filipem VARIANT. ...s jistotou do budoucnosti. Komplexní životní pojištění, které zahrnuje:

Životní pojištění. s Filipem VARIANT. ...s jistotou do budoucnosti. Komplexní životní pojištění, které zahrnuje: Životní pojištění s Filipem VARIANT...s jistotou do budoucnosti Komplexní životní pojištění, které zahrnuje: Kapitálové životní pojištění Zabezpečení v důchodovém věku Alternativní připojištění Daňová

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění při pobytu v nemocnici DOPN

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění při pobytu v nemocnici DOPN Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění při pobytu v nemocnici DOPN 120917 Platnost od 17.09.2012 Úvodní ustanovení Pro pojištění při pobytu v nemocnici, které sjednává ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen

Více

Všeobecné pojistné podmínky. Pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky. Pojištění osob VPP PO 02/2018 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS v Hradci Králové,

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. ÚVOD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a doplňková pojištění ( připojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. ÚVOD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a doplňková pojištění ( připojištění

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace 2) V případě dohody o změně pojištění plní pojistitel ze změněného pojištění až za pojistné události ode dne účinnosti této změny. Zvýší-li se změnou pojištění pojistná částka nebo pojistné anebo se rozšíří

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

AEGON OK Life. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob. Životní pojištění Úrazové pojištění Pojištění pro případ nemoci

AEGON OK Life. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob. Životní pojištění Úrazové pojištění Pojištění pro případ nemoci AEGON OK Life AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

Oddíl 1. Investiční životní pojištění. Strana 3

Oddíl 1. Investiční životní pojištění. Strana 3 Všeobecné pojistné podmínky 030 Oddíl I. Obecná část Článek.. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku VPPSŽP 1.2 účinnost od 1. září 2016 Kód: BA 100 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účinnost těchto všeobecných

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace stanoveným právními předpisy (elektronická zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou odesílatele). 4) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou

Více

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů Životní pojištění s Filipem PLUS Kapitálové pojištění dospělých Životní pojištění s Filipem PLUS - Kapitálové pojištění dospělých je pojištění pro případ smrti nebo dožití, které může být sjednáno pro

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část 512537_T TOP 20 02/2013 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona

Více

Informace zájemci Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění...

Informace zájemci Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 3 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... 4 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění... 5 Poznámky... 6

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

AEGON Invest & Live. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob. Životní pojištění Úrazové pojištění Pojištění pro případ nemoci

AEGON Invest & Live. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob. Životní pojištění Úrazové pojištění Pojištění pro případ nemoci AEGON Invest & Live AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-05 / 01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB Článek I. Vznik a trvání pojištění (1) Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy (počátek pojištění), pokud nebylo dohodnuto,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob. Životní pojištění Úrazové pojištění Pojištění pro případ nemoci. Článek 1 Úvodní ustanovení

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob. Životní pojištění Úrazové pojištění Pojištění pro případ nemoci. Článek 1 Úvodní ustanovení AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Informační dokument o pojistném produktu Produkt: Pojištění schopnosti splácet Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika spotřebitelský úvěr - RPS 1080500085 Informace

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI (VPP ODP 01/2017)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI (VPP ODP 01/2017) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI (VPP ODP 01/2017) Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Toto pojištění se řídí pojistnou smlouvou včetně uvedených pojistných podmínek, občanským zákoníkem

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. Účinnost těchto všeobecných pojistných podmínek je od 1. ledna 2014.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. Účinnost těchto všeobecných pojistných podmínek je od 1. ledna 2014. VPPSŽP 1.0 účinnost od 1. ledna 2014 Kód: Group 100 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 1.2 1.3 1.4 Účinnost těchto všeobecných pojistných

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

Pojištění hospodářských zvířat Informační dokument o pojistném produktu

Pojištění hospodářských zvířat Informační dokument o pojistném produktu Pojištění hospodářských zvířat Informační dokument o pojistném produktu Společnost: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Česká republika Produkt: Zemědělské pojištění Úplné předsmluvní a smluvní informace

Více

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TutoryApp s.r.o. se sídlem Evžena Rošického 1062/3, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 06985009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění (dále jen pojištění ) asistenčních služeb, které prostřednictvím pojistného

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 910 Schváleno Ministerstvem financí pod č. j. 321/60541/1999 dne 5. srpna 1999 s účinností od 1. září 1999. ÚVODNI USTANOVENI Pro životní pojištění, které

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

lánek 4 Pojistná událost

lánek 4 Pojistná událost VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a připojištění k němu (dále také

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz Informace pro klienta a zájemce o pojištění Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz Obsah dokumentu Strana 2............................. Informace pro klienta a zájemce o pojištění Strana 3.............................

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 3. 2008 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

VPP VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

VPP VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ VPP 300-2 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Obsah Část A Společná ustanovení... 2 Článek 1 Úvod... 2 Článek 2 Vznik, trvání a zánik pojištění... 2 Článek 3 Obecné výluky z pojištění...

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí (Druhy pojištění)

Více

Oddíl 1. Obecná část. Strana _ActiveLife + 04/2018

Oddíl 1. Obecná část. Strana _ActiveLife + 04/2018 512514_ActiveLife + 04/2018 Všeobecné pojistné podmínky 0318 Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz Informace pro klienta a zájemce o pojištění Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz Obsah dokumentu Strana 2............................. Informace pro klienta a zájemce o pojištění Strana 4.............................

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,

i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 198/2009 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8484/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/05 Článek 1 Úvodní ustanovení Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna,

Více

37/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 17. prosince o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů. (zákon o pojistné smlouvě) ČÁST PRVNÍ

37/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 17. prosince o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů. (zákon o pojistné smlouvě) ČÁST PRVNÍ 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 198/2009 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna:

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Oddíl 1. Obecná část. Strana Life IN IS 02/2019

Oddíl 1. Obecná část. Strana Life IN IS 02/2019 512601 Life IN IS 02/2019 Všeobecné pojistné podmínky 0518 Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění - ŽP 140101

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění - ŽP 140101 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění - žp 140101... 2 Část I. Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 Předmět pojištění... 2 Článek 2 Pojistná událost... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více