MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through Life Assurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Autor: Lukáš BLAHA Brno, duben 2009

2 Jméno a příjmení autora: Lukáš Blaha Název diplomové práce: Možnosti zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím životního pojištění Název práce v angličtině: Possibilities of Evaluating Finances through Life Assurance Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem diplomové práce Možnosti zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím životního pojištění je rozbor výhodnosti životního pojištění jako syntetického nástroje z hlediska spoření finančních prostředků pro postproduktivní věk. První část je zaměřena na charakteristiku životního pojištění. V další části jsou uvedeny základní podoby životního pojištění a jsou rozebrány výhody a nevýhody jednotlivých produktů. V závěru teoretické části je provedena kvantitativní analýza českého pojistného trhu životního pojištění a jeho srovnání s evropským trhem. V rámci praktické části je důraz kladen na komparaci investičního životního pojištění s otevřeným podílovým fondem na základě mnou provedených výpočtů u pěti institucí a rozhodnutí o volbě investičního instrumentu za různých předpokladů. Annotation The goal of the diploma thesis entitled Possibilities of Evaluating Finances through Life Assurance is to analyse the convenience of life assurance as a synthetic instrument from the perspective of saving finances for the post productive age. The first part focuses on the characterization of life assurance. The next part describes the basic forms of life assurance; it also analyses advantages and disadvantages of individual products. In the end of the theoretical part, the quantitative analysis of Czech life assurance market is conducted as well as its comparison with the European market. Emphasis is placed on the comparison of investment life assurance with shares funds in the practical part. The comparison will be made based on my calculations with five institutions and the decision on the selection of investment instruments for different presumptions. Klíčová slova Životní pojištění, investiční životní pojištění, rizikové životní pojištění, podílový fond, TER, odkupné Keywords Life assurance, investment life assurance, risk assurance, shares fund, TER, cash surrender value, tax allowance

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Možnosti zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím životního pojištění vypracoval samostatně pod vedením prof. Ing. Oldřicha Rejnuše, CSc. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko správní fakulty MU. V Brně dne 29. dubna 2009 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval prof. Ing. Oldřichu Rejnušovi, CSc., Ing. Františku Řezáčovi, Ph.D. a Ing. Svatopluku Nečasovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěli k vypracování této diplomové práce.

5 OBSAH OBSAH...5 ÚVOD CÍLE PRÁCE METODY PRÁCE CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ STRUKTURA POJISTNÉHO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ VÝZNAM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V EKONOMICE DAŇOVÉ ASPEKTY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU KLIENTA Daňové zvýhodnění Nedodržení podmínek životního pojištění Zdanění plnění z pojištění ZÁKLADNÍ PODOBY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI Dočasné pojištění pro případ smrti Trvalé pojištění pro případ smrti POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD DOŽITÍ Důchodové pojištění Věnové pojištění SMÍŠENÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Kapitálové životní pojištění MODIFIKOVANÉ PODOBY SMÍŠENÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Univerzální životní pojištění Investiční životní pojištění POJIŠTĚNÍ VÍCE ŽIVOTŮ Pojištění dvojice osob Kolektivní životní pojištění PŘIPOJIŠTĚNÍ K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ Úrazové připojištění Pojištění závažných onemocnění Připojištění invalidity Pojištění pro případ nemoci...38

6 5 VÝVOJ NA POJISTNÉM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE POČET POJIŠŤOVEN NA POJISTNÉM TRHU VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO STRUKTURA POJISTNÉHO TRHU V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ SROVNÁNÍ ČESKÉHO POJIŠŤOVNICTVÍ S EVROPSKÝM TRHEM PRAKTICKÁ ČÁST SROVNÁNÍ INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OBSAHUJÍCÍ RIZIKOVOU SLOŽKU S INVESTICÍ DO PODÍLOVÉHO FONDU Nabídka Allianz pojišťovny, a. s Nabídka ING pojišťovny, a. s Nabídka Komerční pojišťovny, a. s Nabídka Kooperativa pojišťovny, a. s Nabídka Wüstenrot, životní pojišťovny, a. s Vyhodnocení SROVNÁNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ BEZ RIZIKOVÉ SLOŽKY S INVESTICÍ DO PODÍLOVÉHO FONDU Vyhodnocení Předčasné ukončení smlouvy a jeho vliv na naspořené prostředky Kalkulace na základě jiné výnosnosti aktiv ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK...72 SEZNAM PŘÍLOH...74

7 ÚVOD Jednou z tendencí, která se v naší společnosti začala prosazovat, je větší starost o osobní zabezpečení v průběhu aktivního života i ve stáří. Také se ve větší míře a stále častěji objevuje snaha o zabezpečení rodiny. To souvisí s dnešním aktivním způsobem života, který ale přináší zvýšená rizika. Na trhu máme několik druhů finančních instrumentů, které mohou uspokojit potřeby a přání klientů v oblasti finančního zabezpečení jak pro případ nepředvídatelných událostí, tak pro případ budoucích potřeb dodatečného příjmu. Jedním z nich je také životní pojištění. Pod pojmem životní pojištění se skrývá celá řada pojistných produktů, které se od sebe v některých parametrech liší a výběr konkrétního typu životního pojištění závisí na aktuálních požadavcích klienta. Problematikou životního pojištění a vlastně celým konceptem zabezpečení prostředků pro postproduktivní věk jsem se věnoval v rámci odborné praxe u firmy zabývající se finančním poradenstvím. I díky této zkušenosti jsem se rozhodl vybrat si toto téma diplomové práce. Životní pojištění patří mezi pojistné produkty, které umožňují jednomu ekonomickému subjektu přenést negativní finanční dopady nahodilých událostí na pojišťovnu. Některé typy životního pojištění (zvláště ty rezervotvorné) můžeme ale také zařadit do oblasti spoření či investování. Pravidelně ukládáme určitou částku, z níž část jde na krytí rizik a úhradu poplatků, zbývající prostředky jsou akumulovány a zhodnocovány pro budoucí potřebu. Musíme si ale také uvědomit, že životní pojištění je produkt na dlouhou dobu. Během pojistné doby do něj klient směřuje nemalé finanční prostředky. Je zavázán pojistnou smlouvou platit pojistné, a tak si pojišťovna zajišťuje dlouhodobý stabilní příjem. Rezervotvorné typy životního pojištění jsou také velmi výnosné pro pojišťovací zprostředkovatele, kteří inkasují nemalé provize za sjednání pojištění a pojišťovny tyto získatelské náklady přesouvají na klienta, který platí vysoké poplatky. Proto dobrá znalost produktů životního pojištění, jejich pečlivý výběr, uvážlivé rozhodnutí a opatrnost při sjednávání jsou určitě na místě. Práce je rozdělena do šesti samostatných kapitol. V první kapitole je definován globální cíl práce a několik souvisejících parciálních cílů. Použité metody práce jsou popsány ve druhé kapitole. Třetí kapitola nabízí základní charakteristiku životního pojištění, jeho výhody i nevýhody z pohledu klienta, ale také význam životního pojištění z makroekonomického 7

8 pohledu. Ve čtvrté kapitole se věnuji základnímu rozdělení životního pojištění a analýze jednotlivých produktů. V závěrečné části této kapitoly jsou zmíněny také základní druhy připojištění objevující se v souvislosti s životním pojištěním. Pátá kapitola je věnována kvantitativní analýze českého pojistného trhu, vývoji struktury předepsaného pojistného v životním pojištění a také srovnání českého pojišťovnictví s evropským trhem. Předmětem závěrečné šesté kapitoly je komparace investičního životního pojištění a otevřeného podílového fondu na základě mnou provedených kalkulací. Ve všech výpočtech je kladen důraz na odlišení investičního životního pojištění s rizikovou složkou či bez ní. Jednotlivé produkty jsou také podrobeny detailní analýze jejich poplatkové struktury. 8

9 1 CÍLE PRÁCE Každá ekonomika je závislá na kvalitní činnosti finančního systému, který zabezpečuje celou řadu různých funkcí, jež spolu vzájemně souvisejí. Kromě depozitní a kreditní funkce je další ze základních funkcí finančního systému funkce ochrany proti riziku, která je primárně zajišťována prostřednictvím pojistných smluv. Jedním ze současných vývojových trendů finančního systému je vzrůstající konsolidace finančních institucí prostřednictvím fúzí do stále větších finančních holdingů, jejíž cílem může být snížení rizik, přežití silného konkurenčního boje, rozšiřování sféry své působnosti nebo snižování nákladů. To má za následek provázání různých finančních instrumentů a tendenci k novým syntetickým produktům. Tyto nové syntetické produkty se vyskytují nejen v oblasti investičních instrumentů, ale můžeme je také najít v oblasti pojišťovacích produktů (zejména v oblasti životního pojištění). Mezi základní významy životního pojištění patří krytí rizika úmrtí živitele rodiny a následné zabezpečení osob na něm finančně závislých. V tomto případě má životní pojištění nezastupitelnou roli v ekonomice. V současnosti se ale zvyšuje význam životního pojištění jako spořícího instrumentu, který bude krýt potřeby lidí ve stáří. Tyto rezervotvorné produkty životního pojištění v sobě kombinují jak pojišťovací, tak také spořící či investiční nástroj. V nabídce některých pojišťoven můžeme také najít produkty, které mají s pojištěním jen málo společného a u kterých dochází jen k dlouhodobému spoření. Všemi těmito produkty se pojišťovny snaží konkurovat investičním společnostem či penzijním fondům v získávání primárních zdrojů od klienta. A právě s ohledem na to, jaký dopad mají tyto produkty na klienta, byl v diplomové práci zvolen následující globální cíl a několik parciálních cílů. Globálním cílem diplomové práce je analyzovat možnosti zhodnocení finančních prostředků v rezervotvorných typech životního pojištění. Zaměřím se na to, jak jsou ve skutečnosti tyto produkty nákladné, jaké jsou klady a zápory zhodnocování spořící složky. Pokusím se na různých příkladech formulovat doporučení, zda je lepší mít jeden syntetický produkt, který kryje riziko úmrtí a zároveň na něm dochází ke spoření či investování, nebo je z finančního hlediska výhodnější tento produkt substituovat dvěma samostatnými produkty, a to čistě rizikovým životním pojištěním kryjícím riziko smrti a investicí do alternativního finančního investičního instrumentu (např. do podílového fondu). 9

10 Pro dosažení globálního cíle stanovuji následující parciální cíle: teoretické aspekty podstaty životního pojištění, jeho role v ekonomice, struktura pojistného, daňové výhody u rezervotvorných typů životního pojištění, systematizace a kategorizace jednotlivých produktů životního pojištění, kvantitativní analýza vývojových tendencí na pojistného trhu. 10

11 2 METODY PRÁCE Pro dosažení cílů použiji několik metod. K zařazení životního pojištění do systému finančních nástrojů použiji metodu deskripce. Při plnění parciálních cílů využiji metody analýzy a syntézy. Charakterizuji životní pojištění, rozeberu jednotlivé výhody a nevýhody životního pojištění z pohledu klienta, ale také význam životního pojištění z makroekonomického pohledu. Metodu analýzy použiji také k základnímu rozdělení životního pojištění podle jednotlivých pojistných rizik či ke srovnání vývojových tendencí na českém a evropském pojistném trhu. V rámci praktické části využiji základních matematických metod včetně složeného úročení. Všechny výpočty budou provedeny v programu Microsoft Excel. Data potřebná pro výpočet získám z internetových stránek, případně při osobních návštěvách jednotlivých společností. Provedené výpočty následně zanalyzuji a metodou komparace rozhodnu, za jakých podmínek je lépe zvolit životní pojištění a kdy využít jiného finančního instrumentu. Pozornost také zaměřím na nabídku investičního životního pojištění vybraných pojišťoven a jejich celkovou nákladovost. Při formulaci obecných závěrů a doporučení pro klienta z hlediska správného výběru finančního instrumentu použiji metodu indukce. Navrhnu také určité legislativní kroky týkající se informační povinnosti pojišťoven. 11

12 3 CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Životní pojištění zahrnuje krytí rizik ohrožujících životy lidí. V rámci těchto pojištění se uplatňují výplaty pojistných plnění v případě pojistných událostí, které se dotýkají života pojištěných osob nebo jiných osob. [Ducháčková, E., 2005: 93] Výše pojistných plnění není dána v případě životních pojištění velikostí škody, neboť škodu lze v těchto pojištěních jen velice obtížně ohodnotit. Výše pojistných plnění je dána velikostí pojistné částky, kterou pojistník sjednal a která je uvedena ve smlouvě (jedná se tedy o obnosové pojištění). [Ducháčková, E., 2005: 93] Životní pojištění náleží mezi finanční produkty, ale může nabývat mnoha forem. Jeho základním účelem je zabezpečení rodiny nebo blízkých finančně závislých osob v případě úmrtí živitele. S tímto účelem souvisí využívání životního pojištění při dluhovém financování, kdy pojištění slouží jako záruka za úvěr, hypotéku apod. Z tohoto pohledu je životní pojištění nenahraditelné, neboť pojistnou ochranu ostatní finanční produkty nenabízejí. Přestože životní pojištění především zajišťuje riziko smrti a také nabízí formou připojištění finanční krytí celé řady neživotních rizik jako je úraz, vážná nemoc či invalidita, může rovněž představovat prakticky čistě spořící produkt, kterým není kryto žádné riziko a může sloužit k dlouhodobé tvorbě úspor. Z tohoto pohledu také vychází nejčastější klasifikace životního pojištění na: A/ rizikové životní pojištění (bez spořící složky) Rizikové životní pojištění je klasické pojištění pro případ úmrtí bez jakéhokoli spoření. Nedochází v něm k žádné tvorbě kapitálu a z toho důvodu není daňově zvýhodněno. B/ rezervotvorné životní pojištění (se spořící složkou) Rezervotvorné životní pojištění je kombinace pojištění a spoření. Část zaplaceného pojistného je akumulována investována pojišťovnou a později vyplacena zhodnocená klientovi. Rezervotvorné životní pojištění podléhá při splnění zákonných podmínek daňovému zvýhodnění. 12

13 Životní pojištění má oproti ostatním produktům své výhody i nevýhody. Mezi hlavní výhody či přednosti můžeme zařadit: A/ krytí rizika úmrtí Krytí tohoto rizika patří mezi nesporné výhody pojistných produktů, protože zabezpečuje rodinu pro případ smrti pojištěného. Je samozřejmě možné zajistit se pro takové případy nejen pojištěním, ale také spořením či investováním vlastních prostředků. Ale pojištění má proti těmto způsobům zajištění jednu velkou přednost, a to pojistnou ochranu ihned od počátku smluvního vztahu, která není závislá na výši naspořených prostředků. B/ různé druhy připojištění Sjednáním připojištění rozšiřujeme pojistnou ochranu. Tato pojištění můžeme sjednat také samostatně, ale formou připojištění k životnímu pojištění bývají obvykle výhodnější. Některé nejčastěji sjednávané typy připojištění jsou rozebrány v podkapitole 4.6. C/ zákaz výpovědi ze strany pojišťovny Pokud pojišťovna životní pojištění akceptuje a nevypoví je v počáteční dvouměsíční výpovědní lhůtě, později je již nemůže vypovědět například z důvodu zhoršení zdravotního stavu pojištěného. Výjimkou může být zjištění úmyslných nepravdivých prohlášení pojištěného o svém zdravotním stavu či věku v době sjednání pojištění. D/ daňové výhody Daňové výhody se vztahují na pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití a na důchodová pojištění za splnění určitých podmínek. Pojistník si může snížit základ daně z příjmu fyzických osob o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění, a to až do výše Kč ročně. Podrobněji je celá tato problematika rozebrána v podkapitole [Kolektiv autorů z ČAP, 2002: 19] K nevýhodám životního pojištění patří: vysoké poplatky, které jsou většinou skryté a pojišťovny o nich moc neinformují, zdanění dosažených výnosů sazbou 15 % jak při dožití, tak také při výplatě odkupného, nízká dostupnost uložených prostředků, která je způsobena jednak délkou trvání většiny smluv (vzhledem k nastavenému daňovému zvýhodnění jsou tyto produkty obvykle uzavírány až do 60 let věku pojištěného, takže doba trvání pojistky bývá v řadě případů více než deset let, během níž klient se svými prostředky nemůže samovolně nakládat), tak také sankcemi v případě předčasného ukončení smlouvy (pojišťovna nevyplácí celou kapitálovou hodnotu smlouvy, ale uplatňuje na ni sankci ve formě procentuální srážky a také si většinou nechává část přiznaných podílů na 13

14 zisku; další nevýhoda v případě vypovězení smlouvy je z hlediska daňového, protože pokud jsme si snižovali svůj základ daně z příjmu o zaplacené pojistné, budeme muset do následujícího daňového přiznání toto pojistné zahrnout jako příjem), velmi konzervativní investování získaných prostředků vzhledem k dlouhému trvání většiny pojistek (neplatí pro investiční životní pojištění, které je podrobněji rozebráno v podkapitole 4.4.2), neexistence garance vkladů státem, jak je tomu například u bank, neexistence státní podpory ve formě státního příspěvku na životní pojištění (na rozdíl od penzijního připojištění, které plní podobnou funkci při zabezpečení prostředků na stáří a které je tím zvýhodňováno). [Syrový, P. Novotný, M., 2005: 67 71] 3.1 Struktura pojistného v životním pojištění Pojistné je cena za poskytovanou pojistnou ochranu. [Čejková, V. Nečas, S., 2006: 9] Je to úplata za pojištění, kterou musí platit pojistník komerční pojišťovně (pojistiteli) na základě pojistné smlouvy. Pojistné je možno platit dvěma základními způsoby: jednorázově celé pojistné je zaplaceno najednou při uzavření pojistné smlouvy, běžně pojistné je placeno opakovaně vždy na začátku dohodnutých období (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně). Vzhledem k časové hodnotě peněz a z důvodu administrativní náročnosti je poskytována sleva za roční placení a naopak sankcionováno področní placení. V průběhu pojistné smlouvy lze měnit způsob placení z ročního na področní a naopak, nelze však navzájem měnit běžný a jednorázový způsob placení pojistného. U novějších (flexibilnějších) produktů se můžeme setkat i s jinými způsoby placení, které umožňují vkládat do pojištění i neočekávaně volné finanční prostředky. Nejčastějším způsobem je vklad mimořádného pojistného, který nemá vliv na výši běžného pojistného, ale zvyšuje hodnotu pojistné ochrany. Je veden na zvláštním účtu, což umožňuje také jeho zpětnou výplatu prostřednictvím mimořádného výběru. [Daňhel, J., 2005: ] Pojistné se skládá ze tří základních složek, a to z ceny pojišťovaného rizika (tzv. netto pojistné), nákladů na získání a správu pojištění a třetí složkou je kalkulovaný zisk. Této struktuře také odpovídá kalkulační vzorec pojistného v životním pojištění: Pb = PN + α + β + χ + δ + Z + PR 14

15 Pb brutto pojistné PN netto pojistné α jednorázové počáteční náklady (náklady na provize prodejcům životního pojištění, na vystavení pojistné smlouvy, lékařskou vstupní prohlídku apod.) β běžné správní náklady po celou dobu pojištění (náklady na korespondenci s pojištěným, administrativu) χ běžné inkasní náklady (náklady na inkaso běžného pojistného) δ běžné správní náklady spojené s výplatou důchodu Z zisk PR jiné přirážky [Čejková, V. Nečas, S. Řezáč, F., 2003: 35] Netto (ryzí) pojistné je v životním pojištění tvořeno dvěma složkami: rizikovou a rezervotvornou (spořící) složkou. Z rizikové části jsou hrazena pojistná plnění v případě úmrtí, nastalá v daném pojistném období v celém kmeni, tj. je zohledněn princip solidarity. Druhá, rezervotvorná složka netto pojistného je ukládána do technických rezerv, aby v případě dožití klienta sjednaného věku byl k dispozici dostatečný kapitál pro výplatu pojistného plnění. [Daňhel, J., 2005: 186] Zde hraje důležitou roli technická úroková míra (TÚM), která představuje garantované minimální zhodnocení prostředků vkládaných do této složky. Velikost této úrokové míry stanovuje pojišťovna s ohledem na možné dosažené zhodnocení technických rezerv životního pojištění na finančním trhu. Současně je velikost technické úrokové míry regulována ze strany státu, aby pojišťovny nevstupovaly do příliš rizikových obchodů (na základě vyhlášky Ministerstva financí je v České republice stanovena maximální výše TÚM, v současnosti na úrovni 2,4 % p.a.). Toto garantované minimální zhodnocení postrádají nové produkty životního pojištění (např. investiční životní pojištění), kde sám pojistník rozhoduje o tom, kam bude spořící složka pojistného investována, a zároveň nese investiční riziko. 1 Tabulka č. 1: Struktura ceny v životním pojištění Pramen: [Ducháčková, E., 2005: 94] 1 viz podkapitola

16 Mezi základní parametry ovlivňující výpočet netto pojistného lze zařadit: faktory ovlivňující pravděpodobnost úmrtí (věk pojištěného, délka pojistné doby, pohlaví, zdravotní stav, případně způsob života pojištěného), velikost sjednané pojistné částky, úroveň technické úrokové míry (pokud je sjednána garantovaná pojistná částka pro případ dožití). [Ducháčková, E., 2005: 94] 3.2 Význam životního pojištění v ekonomice Životní pojištění má význam nejen pro jednotlivce, rodinu a příbuzné, ale svým charakterem má význam také z makroekonomického pohledu. Vezmeme li v úvahu nejčastěji sjednávané smíšené pojištění (které obsahuje složku rizikovou i spořící), lze tvrdit, že přináší tyto efekty: A/ tlumení inflace Životní pojištění je obvykle sjednáváno na 10 a více let a během této doby musí klient platit pravidelně pojistné, a tím vlastně snižuje svoji současnou spotřebu, což má v zásadě protiinflační charakter. B/ výhodné financování investic Rozhodující část pojistného klientů je kumulována v technických rezervách. Pojišťovny musí zabezpečovat jejich zhodnocování, tedy obezřetně a efektivně hospodařit s aktivy, jejichž zdrojem jsou právě technické rezervy. Aktiva podléhají striktním omezením, aby skladba jejich finančního umístění splňovala zásady bezpečnosti, rentability, likvidity a diverzifikace. Pojišťovny nakupují různé finanční instrumenty (např. státní dluhopisy, akcie a další cenné papíry) nebo umísťují finanční prostředky na termínované vklady v bankách. Tyto dlouhodobé zdroje financování ekonomiky umožňují finančním institucím poskytovat střednědobé a dlouhodobé úvěry, podporují likviditu bank a umožňují realizovat rozvojové záměry podniků. Technické rezervy životního pojištění v ČR představovaly na konci roku 2007 přibližně 198 mld. Kč. C/ doplněk státního důchodového pojištění Některé produkty životního pojištění doplňují systém státního důchodového pojištění soukromou pojistnou ochranou a stávají se alternativním nástrojem při krytí potřeb ve stáří. D/ přínosy pro státní rozpočet Rozvoj životního pojištění přináší daňové efekty pro státní rozpočet. Lze hovořit jednak o zdanění výnosů pojišťoven, jednak také o zdanění srážkovou daní některých druhů pojistného plnění, resp. zdanění rozdílu mezi výší pojistného plnění a zaplaceným pojistným. 16

17 Uvedené efekty zdůvodňují, proč mají ekonomicky vyspělé státy zájem na rozvoji životního pojištění a proč ho podporují například formou daňových výhod. [Kolektiv autorů z ČAP, 2002: 10 11] 3.3 Daňové aspekty životního pojištění z pohledu klienta Daňové zvýhodnění Daňové zvýhodnění se týká tzv. kvalifikovaných životních pojištění, tzn. životních pojištění, která splňují určité podmínky. Tyto podmínky upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podle novelizace tohoto zákona je od soukromé životní pojištění daňově uznatelné, pokud splňuje tyto podmínky: jedná se o pojištění obsahující krytí rizika dožití (se spořící složkou), musí být splněna podmínka 60/60, tj. sjednání na minimální pojistnou dobu 60 kalendářních měsíců (5 let) a současně musí být ve smlouvě sjednána výplata pojistného plnění při dožití nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let, u smluv s pevně sjednanou pojistnou částkou je daňová odečitatelnost podmíněna minimální pojistnou částku pro případ dožití (minimální pojistné částky stanovila novela pro tyto pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně na Kč a pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let na Kč; povinnost minimálních pojistných částek se nevztahuje na ty daňově uznatelné typy pojištění, u kterých není garantována pojistná částka při dožití (veškerá investiční či flexibilní životní pojištění jsou daňově uznatelná bez povinnosti sjednání minimální pojistné částky), pojistník musí být současně pojištěným (tzv. pojištění ve svůj prospěch). Daňová podpora se uplatňuje ve formě možnosti odpočtu zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmu. Maximální odečitatelná částka činí pro fyzické osoby Kč ročně. Pokud má člověk uzavřeno více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají, stále však platí maximální dvanáctitisícová částka. Jednorázově placené pojistné se poměrně rozpočítá na jednotlivá zdaňovací období podle doby trvání pojištění. Z daní nelze odečítat pojistné na různá připojištění (částku na úrazové pojištění, na pojištění závažných onemocnění nebo pojištění zproštění od placení), i když tato připojištění zpravidla bývají součástí pojistné smlouvy. Od roku 2008, kdy vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, není výše daňové úspory závislá na výši ročního příjmu poplatníka. Díky rovné patnáctiprocentní dani ušetří 17

18 klientovi každá zaplacená tisícovka 150 Kč. Ročně tak poplatník může ušetřit díky životnímu pojištění až Kč. Tabulka č. 2: Výše roční daňové úspory poplatníka v roce 2009 (sazba daně ve výši 15 %) Měsíční Roční odpočet od Roční úspora na dani pojistné základu daně v roce Kč Kč 180 Kč 500 Kč Kč 900 Kč Kč Kč Kč Pramen: vlastní výpočet Nejen fyzická osoba si může díky životnímu pojištění snížit daně. Stejně tak může učinit i zaměstnavatel. Až do konce roku 2007 si zaměstnavatel přispívající na životní pojištění svých zaměstnanců mohl odečíst ze základu pro výpočet daně až Kč ročně na každého zaměstnance. Ve snaze zjednodušit systém odpočtů byl zákonodárci stanoven jeden jediný limit ve výši Kč ročně, platný současně pro životní pojištění i penzijní připojištění. Podle nových pravidel může zaměstnavatel přispět zaměstnanci celých Kč buď na penzijní připojištění nebo jako pojistné na soukromé životní pojištění, anebo tuto sumu rozdělit v jakémkoli poměru mezi tyto dva finanční produkty. Tento příspěvek není do výše uvedeného limitu započten zaměstnanci do zdanitelného příjmu. Navíc se z částky příspěvku zaměstnavatele neplatí ani sociální, ani zdravotní pojištění. Výše roční daňové úspory zaměstnavatele při sazbě daně z příjmu právnických osob platné v roce 2009 (20 %) může být až Kč za jednoho zaměstnance při maximálním ročním příspěvku. Tabulka č. 3: Výše roční daňové úspory zaměstnavatele v letech při různé výši měsíčního příspěvku na soukromé životní pojištění zaměstnance Měsíční Roční Roční daňová úspora v jednotlivých letech příspěvek příspěvek 2007 (24 %) 2008 (21 %) 2009 (20 %) 2010 (19 %) 300 Kč Kč 864 Kč 756 Kč 720 Kč 684 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 667 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pramen: vlastní výpočet 18

19 3.3.2 Nedodržení podmínek životního pojištění Veškeré daňové úlevy jsou výhodné, ale jen v případě, že klient vydrží platit celou sjednanou dobu. Při nedodržení podmínek z důvodu předčasného ukončení smlouvy nebo dodatečné změny doby trvání pojištění mimo uvedené hranice ( 60/60 ) nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a pojištěný musí zpětně daňovou úsporu vrátit. Je povinen podat za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, daňové přiznání a v něm jako příjem uvést součet částek, o které mu byl v příslušných letech základ daně snížen z důvodu jím zaplaceného pojistného. Například po třech letech, kdy poplatník uplatňoval každý rok odpočet o zaplacené pojistné ve výši Kč, bude muset dodatečně zdanit částku Kč Zdanění plnění z pojištění Vyplacené plnění z pojištění je pojistitel oprávněn snížit o případnou srážkovou daň z příjmů pojistníka, vznikne li pojistiteli povinnost tuto daň odvést. Daň v případě dožití nebo při mimořádném výběru, také v případě výplaty odkupného, je stanovena na 15 % z plnění z pojištění sníženého o zaplacené životní pojistné. Při smrti pojištěného, trvalých následcích úrazu nebo poškození úrazem je pojistné plnění osvobozeno od daně z příjmu. [Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] 19

20 4 ZÁKLADNÍ PODOBY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Životní pojištění zahrnuje sice krytí pouze dvou rizik, ale v rámci životního pojištění je krytí těchto rizik kombinováno v různých podobách, proto existuje celá řada druhů a podob životního pojištění. [Ducháčková, E., 2005: 98] Také bývají do krytí v rámci produktů životního pojištění často zahrnuta ještě další rizika neživotního charakteru (invalidita, úraz, vážné nemoci apod.). Základní rozdělení životního pojištění podle jednotlivých pojistných rizik: pojištění pro případ smrti, kdy je pojistnou událostí smrt pojištěného (nahodilost pojistné události zde nespočívá v tom, zda smrt nastane, ale kdy nastane), pojištění pro případ dožití, kdy pojistnou událostí je dožití se sjednaného věku pojištěným, smíšené pojištění pro případ smrti nebo dožití, kdy jsou tato dvě rizika kombinována. [Ducháčková, E., 2005: 98] 4.1 Pojištění pro případ smrti Pojištění pro případ smrti kryje pouze riziko úmrtí, tedy sjednaná pojistná částka je v případě pojistné události vyplacena osobě určené pojistníkem obmyšlenému (osobě uvedené v pojistné smlouvě). Účelem výplaty pojistného plnění v rámci pojištění pro případ smrti je obvykle zabezpečení pozůstalých pojištěné osoby, dále může být úhrada závazků pojištěného, úhrada nákladů v souvislosti s úmrtím a pohřbem apod. [Ducháčková, E., 2005: 98] Podle způsobu sjednání pojistné doby můžeme toto pojištění členit na: dočasné pojištění pro případ smrti, trvalé pojištění pro případ smrti Dočasné pojištění pro případ smrti Dočasné pojištění pro případ smrti je vhodné, pokud klient požaduje pouze pojistnou ochranu a nechce spoléhat na investiční cit pojišťovny, tj. prostřednictvím pojištění zhodnocovat své finanční prostředky. Tento produkt (také označovaný jako rizikové životní pojištění) kryje riziko smrti výhradně v rámci sjednané pojistné doby (tzn. sjednané pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k pojistné události dojde v průběhu pojistné doby). Pokud v průběhu pojistné doby ke smrti pojištěného nedojde, není vyplacena žádná částka. Jedná se tedy o pojištění čistě rizikové a nevytváří se žádná rezerva pojistného. Je výhodné pro zabezpečení rodiny, a to i na vyšší částky vzhledem k relativně nízkému pojistnému, ale 20

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Životní pojištění I. Cíl: seznámit posluchače s životním pojištěním jako druhem pojištěním Tento tématický celek

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění Zpracovala: Michaela Janstová

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností Aleš P o k l o p 25.02.2016 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Garance existuje ze zákona (zejm. 187/1 zák.č. 427/2011 Sb.), který upravuje povinnost

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život Základní údaje 1. Pojištěný: Příjmení a jméno: Model Rodné číslo: 8301 Vstupní věk: 30 let MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život Pojistná doba: 30 let, počátek: 12. 3. 2013,

Více

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření 1. Východiska 1.1. Základním východiskem je zákon Způsob výpočtu RPSN vychází ze Zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen ZÚS). Tato metodika pouze sjednocuje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSI FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR)

Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR) Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR) Jakub Velikovský, Jan Urbanec Abstrakt Obsahem příspěvku je případová studie zkoumající význam a efektivnost zákonné možnosti pojištěnce

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

Více