MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through Life Assurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Autor: Lukáš BLAHA Brno, duben 2009

2 Jméno a příjmení autora: Lukáš Blaha Název diplomové práce: Možnosti zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím životního pojištění Název práce v angličtině: Possibilities of Evaluating Finances through Life Assurance Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem diplomové práce Možnosti zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím životního pojištění je rozbor výhodnosti životního pojištění jako syntetického nástroje z hlediska spoření finančních prostředků pro postproduktivní věk. První část je zaměřena na charakteristiku životního pojištění. V další části jsou uvedeny základní podoby životního pojištění a jsou rozebrány výhody a nevýhody jednotlivých produktů. V závěru teoretické části je provedena kvantitativní analýza českého pojistného trhu životního pojištění a jeho srovnání s evropským trhem. V rámci praktické části je důraz kladen na komparaci investičního životního pojištění s otevřeným podílovým fondem na základě mnou provedených výpočtů u pěti institucí a rozhodnutí o volbě investičního instrumentu za různých předpokladů. Annotation The goal of the diploma thesis entitled Possibilities of Evaluating Finances through Life Assurance is to analyse the convenience of life assurance as a synthetic instrument from the perspective of saving finances for the post productive age. The first part focuses on the characterization of life assurance. The next part describes the basic forms of life assurance; it also analyses advantages and disadvantages of individual products. In the end of the theoretical part, the quantitative analysis of Czech life assurance market is conducted as well as its comparison with the European market. Emphasis is placed on the comparison of investment life assurance with shares funds in the practical part. The comparison will be made based on my calculations with five institutions and the decision on the selection of investment instruments for different presumptions. Klíčová slova Životní pojištění, investiční životní pojištění, rizikové životní pojištění, podílový fond, TER, odkupné Keywords Life assurance, investment life assurance, risk assurance, shares fund, TER, cash surrender value, tax allowance

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Možnosti zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím životního pojištění vypracoval samostatně pod vedením prof. Ing. Oldřicha Rejnuše, CSc. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko správní fakulty MU. V Brně dne 29. dubna 2009 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval prof. Ing. Oldřichu Rejnušovi, CSc., Ing. Františku Řezáčovi, Ph.D. a Ing. Svatopluku Nečasovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěli k vypracování této diplomové práce.

5 OBSAH OBSAH...5 ÚVOD CÍLE PRÁCE METODY PRÁCE CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ STRUKTURA POJISTNÉHO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ VÝZNAM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V EKONOMICE DAŇOVÉ ASPEKTY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU KLIENTA Daňové zvýhodnění Nedodržení podmínek životního pojištění Zdanění plnění z pojištění ZÁKLADNÍ PODOBY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI Dočasné pojištění pro případ smrti Trvalé pojištění pro případ smrti POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD DOŽITÍ Důchodové pojištění Věnové pojištění SMÍŠENÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Kapitálové životní pojištění MODIFIKOVANÉ PODOBY SMÍŠENÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Univerzální životní pojištění Investiční životní pojištění POJIŠTĚNÍ VÍCE ŽIVOTŮ Pojištění dvojice osob Kolektivní životní pojištění PŘIPOJIŠTĚNÍ K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ Úrazové připojištění Pojištění závažných onemocnění Připojištění invalidity Pojištění pro případ nemoci...38

6 5 VÝVOJ NA POJISTNÉM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE POČET POJIŠŤOVEN NA POJISTNÉM TRHU VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO STRUKTURA POJISTNÉHO TRHU V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ SROVNÁNÍ ČESKÉHO POJIŠŤOVNICTVÍ S EVROPSKÝM TRHEM PRAKTICKÁ ČÁST SROVNÁNÍ INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OBSAHUJÍCÍ RIZIKOVOU SLOŽKU S INVESTICÍ DO PODÍLOVÉHO FONDU Nabídka Allianz pojišťovny, a. s Nabídka ING pojišťovny, a. s Nabídka Komerční pojišťovny, a. s Nabídka Kooperativa pojišťovny, a. s Nabídka Wüstenrot, životní pojišťovny, a. s Vyhodnocení SROVNÁNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ BEZ RIZIKOVÉ SLOŽKY S INVESTICÍ DO PODÍLOVÉHO FONDU Vyhodnocení Předčasné ukončení smlouvy a jeho vliv na naspořené prostředky Kalkulace na základě jiné výnosnosti aktiv ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK...72 SEZNAM PŘÍLOH...74

7 ÚVOD Jednou z tendencí, která se v naší společnosti začala prosazovat, je větší starost o osobní zabezpečení v průběhu aktivního života i ve stáří. Také se ve větší míře a stále častěji objevuje snaha o zabezpečení rodiny. To souvisí s dnešním aktivním způsobem života, který ale přináší zvýšená rizika. Na trhu máme několik druhů finančních instrumentů, které mohou uspokojit potřeby a přání klientů v oblasti finančního zabezpečení jak pro případ nepředvídatelných událostí, tak pro případ budoucích potřeb dodatečného příjmu. Jedním z nich je také životní pojištění. Pod pojmem životní pojištění se skrývá celá řada pojistných produktů, které se od sebe v některých parametrech liší a výběr konkrétního typu životního pojištění závisí na aktuálních požadavcích klienta. Problematikou životního pojištění a vlastně celým konceptem zabezpečení prostředků pro postproduktivní věk jsem se věnoval v rámci odborné praxe u firmy zabývající se finančním poradenstvím. I díky této zkušenosti jsem se rozhodl vybrat si toto téma diplomové práce. Životní pojištění patří mezi pojistné produkty, které umožňují jednomu ekonomickému subjektu přenést negativní finanční dopady nahodilých událostí na pojišťovnu. Některé typy životního pojištění (zvláště ty rezervotvorné) můžeme ale také zařadit do oblasti spoření či investování. Pravidelně ukládáme určitou částku, z níž část jde na krytí rizik a úhradu poplatků, zbývající prostředky jsou akumulovány a zhodnocovány pro budoucí potřebu. Musíme si ale také uvědomit, že životní pojištění je produkt na dlouhou dobu. Během pojistné doby do něj klient směřuje nemalé finanční prostředky. Je zavázán pojistnou smlouvou platit pojistné, a tak si pojišťovna zajišťuje dlouhodobý stabilní příjem. Rezervotvorné typy životního pojištění jsou také velmi výnosné pro pojišťovací zprostředkovatele, kteří inkasují nemalé provize za sjednání pojištění a pojišťovny tyto získatelské náklady přesouvají na klienta, který platí vysoké poplatky. Proto dobrá znalost produktů životního pojištění, jejich pečlivý výběr, uvážlivé rozhodnutí a opatrnost při sjednávání jsou určitě na místě. Práce je rozdělena do šesti samostatných kapitol. V první kapitole je definován globální cíl práce a několik souvisejících parciálních cílů. Použité metody práce jsou popsány ve druhé kapitole. Třetí kapitola nabízí základní charakteristiku životního pojištění, jeho výhody i nevýhody z pohledu klienta, ale také význam životního pojištění z makroekonomického 7

8 pohledu. Ve čtvrté kapitole se věnuji základnímu rozdělení životního pojištění a analýze jednotlivých produktů. V závěrečné části této kapitoly jsou zmíněny také základní druhy připojištění objevující se v souvislosti s životním pojištěním. Pátá kapitola je věnována kvantitativní analýze českého pojistného trhu, vývoji struktury předepsaného pojistného v životním pojištění a také srovnání českého pojišťovnictví s evropským trhem. Předmětem závěrečné šesté kapitoly je komparace investičního životního pojištění a otevřeného podílového fondu na základě mnou provedených kalkulací. Ve všech výpočtech je kladen důraz na odlišení investičního životního pojištění s rizikovou složkou či bez ní. Jednotlivé produkty jsou také podrobeny detailní analýze jejich poplatkové struktury. 8

9 1 CÍLE PRÁCE Každá ekonomika je závislá na kvalitní činnosti finančního systému, který zabezpečuje celou řadu různých funkcí, jež spolu vzájemně souvisejí. Kromě depozitní a kreditní funkce je další ze základních funkcí finančního systému funkce ochrany proti riziku, která je primárně zajišťována prostřednictvím pojistných smluv. Jedním ze současných vývojových trendů finančního systému je vzrůstající konsolidace finančních institucí prostřednictvím fúzí do stále větších finančních holdingů, jejíž cílem může být snížení rizik, přežití silného konkurenčního boje, rozšiřování sféry své působnosti nebo snižování nákladů. To má za následek provázání různých finančních instrumentů a tendenci k novým syntetickým produktům. Tyto nové syntetické produkty se vyskytují nejen v oblasti investičních instrumentů, ale můžeme je také najít v oblasti pojišťovacích produktů (zejména v oblasti životního pojištění). Mezi základní významy životního pojištění patří krytí rizika úmrtí živitele rodiny a následné zabezpečení osob na něm finančně závislých. V tomto případě má životní pojištění nezastupitelnou roli v ekonomice. V současnosti se ale zvyšuje význam životního pojištění jako spořícího instrumentu, který bude krýt potřeby lidí ve stáří. Tyto rezervotvorné produkty životního pojištění v sobě kombinují jak pojišťovací, tak také spořící či investiční nástroj. V nabídce některých pojišťoven můžeme také najít produkty, které mají s pojištěním jen málo společného a u kterých dochází jen k dlouhodobému spoření. Všemi těmito produkty se pojišťovny snaží konkurovat investičním společnostem či penzijním fondům v získávání primárních zdrojů od klienta. A právě s ohledem na to, jaký dopad mají tyto produkty na klienta, byl v diplomové práci zvolen následující globální cíl a několik parciálních cílů. Globálním cílem diplomové práce je analyzovat možnosti zhodnocení finančních prostředků v rezervotvorných typech životního pojištění. Zaměřím se na to, jak jsou ve skutečnosti tyto produkty nákladné, jaké jsou klady a zápory zhodnocování spořící složky. Pokusím se na různých příkladech formulovat doporučení, zda je lepší mít jeden syntetický produkt, který kryje riziko úmrtí a zároveň na něm dochází ke spoření či investování, nebo je z finančního hlediska výhodnější tento produkt substituovat dvěma samostatnými produkty, a to čistě rizikovým životním pojištěním kryjícím riziko smrti a investicí do alternativního finančního investičního instrumentu (např. do podílového fondu). 9

10 Pro dosažení globálního cíle stanovuji následující parciální cíle: teoretické aspekty podstaty životního pojištění, jeho role v ekonomice, struktura pojistného, daňové výhody u rezervotvorných typů životního pojištění, systematizace a kategorizace jednotlivých produktů životního pojištění, kvantitativní analýza vývojových tendencí na pojistného trhu. 10

11 2 METODY PRÁCE Pro dosažení cílů použiji několik metod. K zařazení životního pojištění do systému finančních nástrojů použiji metodu deskripce. Při plnění parciálních cílů využiji metody analýzy a syntézy. Charakterizuji životní pojištění, rozeberu jednotlivé výhody a nevýhody životního pojištění z pohledu klienta, ale také význam životního pojištění z makroekonomického pohledu. Metodu analýzy použiji také k základnímu rozdělení životního pojištění podle jednotlivých pojistných rizik či ke srovnání vývojových tendencí na českém a evropském pojistném trhu. V rámci praktické části využiji základních matematických metod včetně složeného úročení. Všechny výpočty budou provedeny v programu Microsoft Excel. Data potřebná pro výpočet získám z internetových stránek, případně při osobních návštěvách jednotlivých společností. Provedené výpočty následně zanalyzuji a metodou komparace rozhodnu, za jakých podmínek je lépe zvolit životní pojištění a kdy využít jiného finančního instrumentu. Pozornost také zaměřím na nabídku investičního životního pojištění vybraných pojišťoven a jejich celkovou nákladovost. Při formulaci obecných závěrů a doporučení pro klienta z hlediska správného výběru finančního instrumentu použiji metodu indukce. Navrhnu také určité legislativní kroky týkající se informační povinnosti pojišťoven. 11

12 3 CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Životní pojištění zahrnuje krytí rizik ohrožujících životy lidí. V rámci těchto pojištění se uplatňují výplaty pojistných plnění v případě pojistných událostí, které se dotýkají života pojištěných osob nebo jiných osob. [Ducháčková, E., 2005: 93] Výše pojistných plnění není dána v případě životních pojištění velikostí škody, neboť škodu lze v těchto pojištěních jen velice obtížně ohodnotit. Výše pojistných plnění je dána velikostí pojistné částky, kterou pojistník sjednal a která je uvedena ve smlouvě (jedná se tedy o obnosové pojištění). [Ducháčková, E., 2005: 93] Životní pojištění náleží mezi finanční produkty, ale může nabývat mnoha forem. Jeho základním účelem je zabezpečení rodiny nebo blízkých finančně závislých osob v případě úmrtí živitele. S tímto účelem souvisí využívání životního pojištění při dluhovém financování, kdy pojištění slouží jako záruka za úvěr, hypotéku apod. Z tohoto pohledu je životní pojištění nenahraditelné, neboť pojistnou ochranu ostatní finanční produkty nenabízejí. Přestože životní pojištění především zajišťuje riziko smrti a také nabízí formou připojištění finanční krytí celé řady neživotních rizik jako je úraz, vážná nemoc či invalidita, může rovněž představovat prakticky čistě spořící produkt, kterým není kryto žádné riziko a může sloužit k dlouhodobé tvorbě úspor. Z tohoto pohledu také vychází nejčastější klasifikace životního pojištění na: A/ rizikové životní pojištění (bez spořící složky) Rizikové životní pojištění je klasické pojištění pro případ úmrtí bez jakéhokoli spoření. Nedochází v něm k žádné tvorbě kapitálu a z toho důvodu není daňově zvýhodněno. B/ rezervotvorné životní pojištění (se spořící složkou) Rezervotvorné životní pojištění je kombinace pojištění a spoření. Část zaplaceného pojistného je akumulována investována pojišťovnou a později vyplacena zhodnocená klientovi. Rezervotvorné životní pojištění podléhá při splnění zákonných podmínek daňovému zvýhodnění. 12

13 Životní pojištění má oproti ostatním produktům své výhody i nevýhody. Mezi hlavní výhody či přednosti můžeme zařadit: A/ krytí rizika úmrtí Krytí tohoto rizika patří mezi nesporné výhody pojistných produktů, protože zabezpečuje rodinu pro případ smrti pojištěného. Je samozřejmě možné zajistit se pro takové případy nejen pojištěním, ale také spořením či investováním vlastních prostředků. Ale pojištění má proti těmto způsobům zajištění jednu velkou přednost, a to pojistnou ochranu ihned od počátku smluvního vztahu, která není závislá na výši naspořených prostředků. B/ různé druhy připojištění Sjednáním připojištění rozšiřujeme pojistnou ochranu. Tato pojištění můžeme sjednat také samostatně, ale formou připojištění k životnímu pojištění bývají obvykle výhodnější. Některé nejčastěji sjednávané typy připojištění jsou rozebrány v podkapitole 4.6. C/ zákaz výpovědi ze strany pojišťovny Pokud pojišťovna životní pojištění akceptuje a nevypoví je v počáteční dvouměsíční výpovědní lhůtě, později je již nemůže vypovědět například z důvodu zhoršení zdravotního stavu pojištěného. Výjimkou může být zjištění úmyslných nepravdivých prohlášení pojištěného o svém zdravotním stavu či věku v době sjednání pojištění. D/ daňové výhody Daňové výhody se vztahují na pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití a na důchodová pojištění za splnění určitých podmínek. Pojistník si může snížit základ daně z příjmu fyzických osob o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění, a to až do výše Kč ročně. Podrobněji je celá tato problematika rozebrána v podkapitole [Kolektiv autorů z ČAP, 2002: 19] K nevýhodám životního pojištění patří: vysoké poplatky, které jsou většinou skryté a pojišťovny o nich moc neinformují, zdanění dosažených výnosů sazbou 15 % jak při dožití, tak také při výplatě odkupného, nízká dostupnost uložených prostředků, která je způsobena jednak délkou trvání většiny smluv (vzhledem k nastavenému daňovému zvýhodnění jsou tyto produkty obvykle uzavírány až do 60 let věku pojištěného, takže doba trvání pojistky bývá v řadě případů více než deset let, během níž klient se svými prostředky nemůže samovolně nakládat), tak také sankcemi v případě předčasného ukončení smlouvy (pojišťovna nevyplácí celou kapitálovou hodnotu smlouvy, ale uplatňuje na ni sankci ve formě procentuální srážky a také si většinou nechává část přiznaných podílů na 13

14 zisku; další nevýhoda v případě vypovězení smlouvy je z hlediska daňového, protože pokud jsme si snižovali svůj základ daně z příjmu o zaplacené pojistné, budeme muset do následujícího daňového přiznání toto pojistné zahrnout jako příjem), velmi konzervativní investování získaných prostředků vzhledem k dlouhému trvání většiny pojistek (neplatí pro investiční životní pojištění, které je podrobněji rozebráno v podkapitole 4.4.2), neexistence garance vkladů státem, jak je tomu například u bank, neexistence státní podpory ve formě státního příspěvku na životní pojištění (na rozdíl od penzijního připojištění, které plní podobnou funkci při zabezpečení prostředků na stáří a které je tím zvýhodňováno). [Syrový, P. Novotný, M., 2005: 67 71] 3.1 Struktura pojistného v životním pojištění Pojistné je cena za poskytovanou pojistnou ochranu. [Čejková, V. Nečas, S., 2006: 9] Je to úplata za pojištění, kterou musí platit pojistník komerční pojišťovně (pojistiteli) na základě pojistné smlouvy. Pojistné je možno platit dvěma základními způsoby: jednorázově celé pojistné je zaplaceno najednou při uzavření pojistné smlouvy, běžně pojistné je placeno opakovaně vždy na začátku dohodnutých období (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně). Vzhledem k časové hodnotě peněz a z důvodu administrativní náročnosti je poskytována sleva za roční placení a naopak sankcionováno področní placení. V průběhu pojistné smlouvy lze měnit způsob placení z ročního na področní a naopak, nelze však navzájem měnit běžný a jednorázový způsob placení pojistného. U novějších (flexibilnějších) produktů se můžeme setkat i s jinými způsoby placení, které umožňují vkládat do pojištění i neočekávaně volné finanční prostředky. Nejčastějším způsobem je vklad mimořádného pojistného, který nemá vliv na výši běžného pojistného, ale zvyšuje hodnotu pojistné ochrany. Je veden na zvláštním účtu, což umožňuje také jeho zpětnou výplatu prostřednictvím mimořádného výběru. [Daňhel, J., 2005: ] Pojistné se skládá ze tří základních složek, a to z ceny pojišťovaného rizika (tzv. netto pojistné), nákladů na získání a správu pojištění a třetí složkou je kalkulovaný zisk. Této struktuře také odpovídá kalkulační vzorec pojistného v životním pojištění: Pb = PN + α + β + χ + δ + Z + PR 14

15 Pb brutto pojistné PN netto pojistné α jednorázové počáteční náklady (náklady na provize prodejcům životního pojištění, na vystavení pojistné smlouvy, lékařskou vstupní prohlídku apod.) β běžné správní náklady po celou dobu pojištění (náklady na korespondenci s pojištěným, administrativu) χ běžné inkasní náklady (náklady na inkaso běžného pojistného) δ běžné správní náklady spojené s výplatou důchodu Z zisk PR jiné přirážky [Čejková, V. Nečas, S. Řezáč, F., 2003: 35] Netto (ryzí) pojistné je v životním pojištění tvořeno dvěma složkami: rizikovou a rezervotvornou (spořící) složkou. Z rizikové části jsou hrazena pojistná plnění v případě úmrtí, nastalá v daném pojistném období v celém kmeni, tj. je zohledněn princip solidarity. Druhá, rezervotvorná složka netto pojistného je ukládána do technických rezerv, aby v případě dožití klienta sjednaného věku byl k dispozici dostatečný kapitál pro výplatu pojistného plnění. [Daňhel, J., 2005: 186] Zde hraje důležitou roli technická úroková míra (TÚM), která představuje garantované minimální zhodnocení prostředků vkládaných do této složky. Velikost této úrokové míry stanovuje pojišťovna s ohledem na možné dosažené zhodnocení technických rezerv životního pojištění na finančním trhu. Současně je velikost technické úrokové míry regulována ze strany státu, aby pojišťovny nevstupovaly do příliš rizikových obchodů (na základě vyhlášky Ministerstva financí je v České republice stanovena maximální výše TÚM, v současnosti na úrovni 2,4 % p.a.). Toto garantované minimální zhodnocení postrádají nové produkty životního pojištění (např. investiční životní pojištění), kde sám pojistník rozhoduje o tom, kam bude spořící složka pojistného investována, a zároveň nese investiční riziko. 1 Tabulka č. 1: Struktura ceny v životním pojištění Pramen: [Ducháčková, E., 2005: 94] 1 viz podkapitola

16 Mezi základní parametry ovlivňující výpočet netto pojistného lze zařadit: faktory ovlivňující pravděpodobnost úmrtí (věk pojištěného, délka pojistné doby, pohlaví, zdravotní stav, případně způsob života pojištěného), velikost sjednané pojistné částky, úroveň technické úrokové míry (pokud je sjednána garantovaná pojistná částka pro případ dožití). [Ducháčková, E., 2005: 94] 3.2 Význam životního pojištění v ekonomice Životní pojištění má význam nejen pro jednotlivce, rodinu a příbuzné, ale svým charakterem má význam také z makroekonomického pohledu. Vezmeme li v úvahu nejčastěji sjednávané smíšené pojištění (které obsahuje složku rizikovou i spořící), lze tvrdit, že přináší tyto efekty: A/ tlumení inflace Životní pojištění je obvykle sjednáváno na 10 a více let a během této doby musí klient platit pravidelně pojistné, a tím vlastně snižuje svoji současnou spotřebu, což má v zásadě protiinflační charakter. B/ výhodné financování investic Rozhodující část pojistného klientů je kumulována v technických rezervách. Pojišťovny musí zabezpečovat jejich zhodnocování, tedy obezřetně a efektivně hospodařit s aktivy, jejichž zdrojem jsou právě technické rezervy. Aktiva podléhají striktním omezením, aby skladba jejich finančního umístění splňovala zásady bezpečnosti, rentability, likvidity a diverzifikace. Pojišťovny nakupují různé finanční instrumenty (např. státní dluhopisy, akcie a další cenné papíry) nebo umísťují finanční prostředky na termínované vklady v bankách. Tyto dlouhodobé zdroje financování ekonomiky umožňují finančním institucím poskytovat střednědobé a dlouhodobé úvěry, podporují likviditu bank a umožňují realizovat rozvojové záměry podniků. Technické rezervy životního pojištění v ČR představovaly na konci roku 2007 přibližně 198 mld. Kč. C/ doplněk státního důchodového pojištění Některé produkty životního pojištění doplňují systém státního důchodového pojištění soukromou pojistnou ochranou a stávají se alternativním nástrojem při krytí potřeb ve stáří. D/ přínosy pro státní rozpočet Rozvoj životního pojištění přináší daňové efekty pro státní rozpočet. Lze hovořit jednak o zdanění výnosů pojišťoven, jednak také o zdanění srážkovou daní některých druhů pojistného plnění, resp. zdanění rozdílu mezi výší pojistného plnění a zaplaceným pojistným. 16

17 Uvedené efekty zdůvodňují, proč mají ekonomicky vyspělé státy zájem na rozvoji životního pojištění a proč ho podporují například formou daňových výhod. [Kolektiv autorů z ČAP, 2002: 10 11] 3.3 Daňové aspekty životního pojištění z pohledu klienta Daňové zvýhodnění Daňové zvýhodnění se týká tzv. kvalifikovaných životních pojištění, tzn. životních pojištění, která splňují určité podmínky. Tyto podmínky upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podle novelizace tohoto zákona je od soukromé životní pojištění daňově uznatelné, pokud splňuje tyto podmínky: jedná se o pojištění obsahující krytí rizika dožití (se spořící složkou), musí být splněna podmínka 60/60, tj. sjednání na minimální pojistnou dobu 60 kalendářních měsíců (5 let) a současně musí být ve smlouvě sjednána výplata pojistného plnění při dožití nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let, u smluv s pevně sjednanou pojistnou částkou je daňová odečitatelnost podmíněna minimální pojistnou částku pro případ dožití (minimální pojistné částky stanovila novela pro tyto pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně na Kč a pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let na Kč; povinnost minimálních pojistných částek se nevztahuje na ty daňově uznatelné typy pojištění, u kterých není garantována pojistná částka při dožití (veškerá investiční či flexibilní životní pojištění jsou daňově uznatelná bez povinnosti sjednání minimální pojistné částky), pojistník musí být současně pojištěným (tzv. pojištění ve svůj prospěch). Daňová podpora se uplatňuje ve formě možnosti odpočtu zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmu. Maximální odečitatelná částka činí pro fyzické osoby Kč ročně. Pokud má člověk uzavřeno více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají, stále však platí maximální dvanáctitisícová částka. Jednorázově placené pojistné se poměrně rozpočítá na jednotlivá zdaňovací období podle doby trvání pojištění. Z daní nelze odečítat pojistné na různá připojištění (částku na úrazové pojištění, na pojištění závažných onemocnění nebo pojištění zproštění od placení), i když tato připojištění zpravidla bývají součástí pojistné smlouvy. Od roku 2008, kdy vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, není výše daňové úspory závislá na výši ročního příjmu poplatníka. Díky rovné patnáctiprocentní dani ušetří 17

18 klientovi každá zaplacená tisícovka 150 Kč. Ročně tak poplatník může ušetřit díky životnímu pojištění až Kč. Tabulka č. 2: Výše roční daňové úspory poplatníka v roce 2009 (sazba daně ve výši 15 %) Měsíční Roční odpočet od Roční úspora na dani pojistné základu daně v roce Kč Kč 180 Kč 500 Kč Kč 900 Kč Kč Kč Kč Pramen: vlastní výpočet Nejen fyzická osoba si může díky životnímu pojištění snížit daně. Stejně tak může učinit i zaměstnavatel. Až do konce roku 2007 si zaměstnavatel přispívající na životní pojištění svých zaměstnanců mohl odečíst ze základu pro výpočet daně až Kč ročně na každého zaměstnance. Ve snaze zjednodušit systém odpočtů byl zákonodárci stanoven jeden jediný limit ve výši Kč ročně, platný současně pro životní pojištění i penzijní připojištění. Podle nových pravidel může zaměstnavatel přispět zaměstnanci celých Kč buď na penzijní připojištění nebo jako pojistné na soukromé životní pojištění, anebo tuto sumu rozdělit v jakémkoli poměru mezi tyto dva finanční produkty. Tento příspěvek není do výše uvedeného limitu započten zaměstnanci do zdanitelného příjmu. Navíc se z částky příspěvku zaměstnavatele neplatí ani sociální, ani zdravotní pojištění. Výše roční daňové úspory zaměstnavatele při sazbě daně z příjmu právnických osob platné v roce 2009 (20 %) může být až Kč za jednoho zaměstnance při maximálním ročním příspěvku. Tabulka č. 3: Výše roční daňové úspory zaměstnavatele v letech při různé výši měsíčního příspěvku na soukromé životní pojištění zaměstnance Měsíční Roční Roční daňová úspora v jednotlivých letech příspěvek příspěvek 2007 (24 %) 2008 (21 %) 2009 (20 %) 2010 (19 %) 300 Kč Kč 864 Kč 756 Kč 720 Kč 684 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 667 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pramen: vlastní výpočet 18

19 3.3.2 Nedodržení podmínek životního pojištění Veškeré daňové úlevy jsou výhodné, ale jen v případě, že klient vydrží platit celou sjednanou dobu. Při nedodržení podmínek z důvodu předčasného ukončení smlouvy nebo dodatečné změny doby trvání pojištění mimo uvedené hranice ( 60/60 ) nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a pojištěný musí zpětně daňovou úsporu vrátit. Je povinen podat za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, daňové přiznání a v něm jako příjem uvést součet částek, o které mu byl v příslušných letech základ daně snížen z důvodu jím zaplaceného pojistného. Například po třech letech, kdy poplatník uplatňoval každý rok odpočet o zaplacené pojistné ve výši Kč, bude muset dodatečně zdanit částku Kč Zdanění plnění z pojištění Vyplacené plnění z pojištění je pojistitel oprávněn snížit o případnou srážkovou daň z příjmů pojistníka, vznikne li pojistiteli povinnost tuto daň odvést. Daň v případě dožití nebo při mimořádném výběru, také v případě výplaty odkupného, je stanovena na 15 % z plnění z pojištění sníženého o zaplacené životní pojistné. Při smrti pojištěného, trvalých následcích úrazu nebo poškození úrazem je pojistné plnění osvobozeno od daně z příjmu. [Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] 19

20 4 ZÁKLADNÍ PODOBY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Životní pojištění zahrnuje sice krytí pouze dvou rizik, ale v rámci životního pojištění je krytí těchto rizik kombinováno v různých podobách, proto existuje celá řada druhů a podob životního pojištění. [Ducháčková, E., 2005: 98] Také bývají do krytí v rámci produktů životního pojištění často zahrnuta ještě další rizika neživotního charakteru (invalidita, úraz, vážné nemoci apod.). Základní rozdělení životního pojištění podle jednotlivých pojistných rizik: pojištění pro případ smrti, kdy je pojistnou událostí smrt pojištěného (nahodilost pojistné události zde nespočívá v tom, zda smrt nastane, ale kdy nastane), pojištění pro případ dožití, kdy pojistnou událostí je dožití se sjednaného věku pojištěným, smíšené pojištění pro případ smrti nebo dožití, kdy jsou tato dvě rizika kombinována. [Ducháčková, E., 2005: 98] 4.1 Pojištění pro případ smrti Pojištění pro případ smrti kryje pouze riziko úmrtí, tedy sjednaná pojistná částka je v případě pojistné události vyplacena osobě určené pojistníkem obmyšlenému (osobě uvedené v pojistné smlouvě). Účelem výplaty pojistného plnění v rámci pojištění pro případ smrti je obvykle zabezpečení pozůstalých pojištěné osoby, dále může být úhrada závazků pojištěného, úhrada nákladů v souvislosti s úmrtím a pohřbem apod. [Ducháčková, E., 2005: 98] Podle způsobu sjednání pojistné doby můžeme toto pojištění členit na: dočasné pojištění pro případ smrti, trvalé pojištění pro případ smrti Dočasné pojištění pro případ smrti Dočasné pojištění pro případ smrti je vhodné, pokud klient požaduje pouze pojistnou ochranu a nechce spoléhat na investiční cit pojišťovny, tj. prostřednictvím pojištění zhodnocovat své finanční prostředky. Tento produkt (také označovaný jako rizikové životní pojištění) kryje riziko smrti výhradně v rámci sjednané pojistné doby (tzn. sjednané pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k pojistné události dojde v průběhu pojistné doby). Pokud v průběhu pojistné doby ke smrti pojištěného nedojde, není vyplacena žádná částka. Jedná se tedy o pojištění čistě rizikové a nevytváří se žádná rezerva pojistného. Je výhodné pro zabezpečení rodiny, a to i na vyšší částky vzhledem k relativně nízkému pojistnému, ale 20

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Konec manažerského pojištění v Čechách

Konec manažerského pojištění v Čechách Konec manažerského pojištění v Čechách Martin Podávka, FinQ.cz 2006 UPOZORNĚNÍ: Článek je určen pro pojišťovací a finanční poradce! Motivační pojištění (někdy také manažerské) nepatří mezi produkty prodávané

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

Vše o investičním pojištění 1.díl

Vše o investičním pojištění 1.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Historie K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS MOŽNOSTI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO PRACOVNÍKY

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5691 428 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více