KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jana KUČEROVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman PTÁČEK, Ph.D. Znojmo, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Komparace penzijního připojištění s životním pojištěním jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. V Jihlavě dne 29. dubna 2011.

3 Poděkování Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala vedoucímu této bakalářské práce Ing. Romanu Ptáčkovi, Ph.D. za poskytnuté konzultace, cenné připomínky a odborné rady při tvorbě této práce. Dále bych ráda poděkovala paní Dagmaře Šikýřové z Generali Pojišťovna a.s. za poskytnuté informace, které mi velmi pomohly při zpracování daného tématu.

4

5

6 Abstrakt Předmětem bakalářské práce je srovnání penzijního připojištění s životním pojištěním jako možných variant zajištění spokojeného a důstojného stáří. Teoretická část této práce se zabývá charakteristikou jednotlivých produktů životního pojištění, charakteristikou penzijního připojištění. Praktická část je zaměřena na porovnání investičního životního pojištění a penzijního připojištění v závislosti na délce spoření a výši měsíčního vkladu klienta a dále porovnává tyto produkty z hlediska daňových úspor z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. Klíčová slova Životní pojištění, penzijní připojištění, státní příspěvek. Abstract The aim of the bachelor thesis is a comparison of additional pension insurance with life insurance as possible to ensure a happy and dignified old age. The theoretical part of this work deals with the characteristics of individual life insurance products, the characteristics of additional pension insurance. The practical part is focused on the comparison of life insurance and additional pension insurance depending on the length of the savings deposit and the monthly deposit of client and then compares these products in term of tax saving from the perspective of employees and employers. Keywords Life insurance, additional pension insurance, state contribution.

7 1 Úvod Cíl práce Metodika a struktura práce Životní pojištění Klasifikace životního pojištění Přehled produktů životního pojištění Dočasné pojištění pro případ smrti Trvalé pojištění pro případ smrti Smíšené životní pojištění (pojištění pro případ smrti nebo dožití) Zvláštní produkty životního pojištění pro zabezpečení rodiny Důchodové typy pojištění Druhy připojištění k životnímu pojištění Skupinové životní pojištění Daňové výhody soukromého životního pojištění Členské pojišťovny ČAP poskytující životní pojištění Penzijní připojištění Penzijní fondy Účast na penzijním připojištění Příspěvek účastníka Státní příspěvek Daňové zvýhodnění penzijního připojištění Dávky penzijního připojištění Druhy penzí Zánik penzijního připojištění Přehled penzijních fondů povolených Ministerstvem financí Analytická část Penzijní připojištění a životní pojištění příspěvek účastníka... 33

8 5.2 Penzijní připojištění a životní pojištění příspěvek zaměstnavatele Komparace na základě vybraných parametrů Výplata naspořené částky Závěr Použité zdroje Monografie Legislativní dokumenty Internetové zdroje Seznam grafů a tabulek Seznam grafů Seznam tabulek... 50

9 1 Úvod V demografickém vývoji obyvatelstva České republiky stále narůstá počet osob v důchodovém věku a naopak počet osob v produktivním věku stagnuje nebo spíše klesá. Stávající důchodový systém je založen na principu průběžného financování, což znamená, že pojistné placené zaměstnanci je použito na výplatu důchodů. Jelikož výše uvedené faktory způsobují v důchodovém systému rostoucí nerovnováhu, je tento systém dlouhodobě neudržitelný. Mnoho lidí stále ještě spoléhá na stát a na státní důchod jako na jediné finanční zabezpečení důchodového věku. Neuvědomují si ale, že až budou v důchodovém věku, stát nemusí být schopen vyplácet jim dostatečně velký důchod, aby z něho byli schopni pokrýt životní náklady nebo aby jim tato částka dokonce zajistila dostatečnou životní úroveň. Proto je zapotřebí přemýšlet o vhodném finančním zabezpečení v důchodovém věku s dostatečným časovým předstihem, neboť spoléhat se pouze na stát a státní důchod by bylo nerozumné. Možností, jak si zajistit dostatek finančních prostředků pro život v důchodovém věku je celá řada. Můžeme se rozhodnout mezi více či méně rizikovými variantami. Obecně platí, že čím je vyšší riziko dané investice, tím je vyšší výnosnost této investice. Mezi nejvíce rizikové patří investice na kapitálových trzích. Většina lidí má však obavy z rizikovějších investic, a proto volí spíše jistotu a nižší riziko. Mezi investice spojené s nižším rizikem patří penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. Oba tyto produkty jsou podporovány i ze strany státu (daňové zvýhodnění, eventuálně státní příspěvek u penzijního připojištění). Tato bakalářská práce se věnuje dvěma produktům finančního trhu (penzijní připojištění a životní pojištění) a zejména jejich vzájemnému srovnání v závislosti na délce spoření a výši měsíčního vkladu klienta. 8

10 2 Cíl práce Hlavním cílem této práce je na základě analýzy a komparace penzijního připojištění a životního pojištění posoudit jejich výhodnost v souvislosti se zajištěním finančních prostředků na stáří. Dílčím cílem je stanovit vhodná kritéria pro srovnání těchto produktů a na základě těchto kritérií vyhodnotit, která varianta je pro účastníka těchto produktů výhodnější. 2.1 Metodika a struktura práce Tato práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá charakteristikou životního pojištění, různými typy životního pojištění a také charakteristikou penzijního připojištění včetně daňových výhod u těchto produktů. Druhá část je zaměřena na konkrétní produkty penzijního připojištění od Generali penzijní fond a.s. a životního pojištění od Generali Pojišťovna a.s.. Produktem životního pojištění je zvoleno investiční životní pojištění CLEVER Invest. Tyto produkty jsou porovnávány v závislosti na výši měsíčního vkladu a na délce spoření. Výše měsíčního vkladu je zvolena v částce 500 Kč, Kč a Kč, délka spoření je zvolena od 5 let (což je nejkratší možná doba) do 35 let v pětiletých intervalech. U obou produktů jsou spočítány částky, které účastník naspoří za dané období při určitém zhodnocení vkladů. Výše tohoto zhodnocení vychází u penzijního připojištění ze zhodnocení vkladů účastníků penzijního připojištění za období posledních 6 let, tj. od roku 2005 do roku 2010, a je spočítán aritmetický průměr. U životního pojištění se vychází z výkonnosti otevřených podílových fondů Generali za posledních 12 měsíců, kde je opět spočítán aritmetický průměr, který je z důvodu opatrnosti ještě snížen. Dále je tato část zaměřena na daňové výhody těchto produktů a na porovnání těchto daňových výhod z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. V neposlední řadě je tato část zaměřena na různé způsoby výběru naspořené částky u uvedených produktů, včetně dopadu volby dané možnosti výběru na sumu vyplacených finančních prostředků. Poslední část této práce je věnována zhodnocení výsledků tohoto srovnání. 9

11 3 Životní pojištění Životní pojištění je jedna z možných variant zajištění spokojeného a důstojného stáří. Počátky životního pojištění na území České republiky sahají až na počátek 19. století, kdy zde začaly působit rakouské pojišťovny. Od druhé poloviny 19. století nastal boom zakládání českých pojišťoven. Životní pojištění se průběžně vyvíjelo. 1 Životní pojištění bylo prvoplánově zamýšleno zejména jako zabezpečení určitých zdrojů pro rodinu v případě úmrtí nebo ztráty výdělečné schopnosti živitele. Původní pojištění rizika smrti mělo (ještě zhruba před sto lety) většinou podobu tzv. pohřebního pojištění s pojistnou částkou odpovídající zhruba nákladům pohřbu. Soudobé životní pojištění se od tohoto pojetí diametrálně liší, jeho původní význam se výrazně posouvá a rozšiřuje. Sjednáním vhodného moderního životního pojištění může jednotlivec získat na jedné straně jistotu, že v případě, že se mu stane něco osudově nepříznivého, budou jeho nejbližší finančně zabezpečeni, na druhé straně v případě, že se on sám ve zdraví dožije smluvního konce pojištění, bude mu vyplacena dohodnutá pojistná částka. Rostoucí bohatsví společnosti a stále se zvyšující úroveň kladou oproti minulosti na konstrukci produktů životního pojištění zcela jiné nároky, zejména týkající se úrovně ekonomického zabezpečení pojištěného nebo jeho rodiny sjednanou pojistnou částkou. Zlatá poučka v tomto smyslu praví: Aby životní pojištění bylo skutečně účinné pro řešení životního rizika jednotlivce, měla by sjednaná částka pro případ smrti i pro případ dožití se sjednaného věku činit minimálně čtyřnásobek jeho ročního příjmu. 2 Životní pojištění je také specifickým nástrojem finančního investování. Produkty životních pojišťoven představují makroekonomicky dlouhodobý nástroj kolektivního investování. Pojišťovny nashromážděné prostředky z inkasovaného pojistného na životní pojištění realokují zpět do ekonomiky. Pojišťovny samoregulují provádění investiční politiky tak, aby jejich operace na finančním trhu byly konzervativní, oblast ukládací politiky pojišťoven a jejich hospodaření s životními rezervami je obsahem regulace a dohledu ze strany státního dozoru nad pojišťovnictvím. Dobře fungující životní pojištění má pozitivní vliv na celkovou ekonomickou rovnováhu. 3 V současné době je životní pojištění produkt, jehož základní přednost spočívá v kombinaci spoření a pojištění. Kromě toho k řadě produktů životního pojištění lze 1 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s. 9 2 DUCHÁČKOVÁ, Eva; Daňhel, Jaroslav. Teorie pojistných trhů. s DUCHÁČKOVÁ, Eva; Daňhel, Jaroslav. Teorie pojistných trhů. s

12 sjednat připojištění (doplňková pojištění), např. úrazové, pro případ nemoci, pro případ vážných chorob, pro případ pobytu v nemocnici apod Klasifikace životního pojištění Životní pojištění můžeme členit dle různých hledisek. Základní rozdělení životního pojištění: riziková pojištění jsou to taková pojištění, u kterých není jisté, zda dojde k pojistné události a tím také k výplatě pojistného plnění (dočasná pojištění pouze pro případ smrti), rezervotvorná pojištění u těchto typů pojištění musí pojišťovna počítat s výplatou pojistného plnění vždy, a proto musí být vytvořena rezerva na pojistné plnění pro každé jednotlivé pojištění (smíšená pojištění pro případ smrti nebo dožití, samostatná pojištění pro případ dožití nebo trvalé pojištění pro případ smrti). 5 Rozdělení životního pojištění podle jejich hlavního účelu a z toho vyplývající doby a formy plnění: dočasná pojištění pro případ smrti, trvalá pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, smíšená pojištění pro případ smrti a dožití, důchodová pojištění, rodinná pojištění, pojištění dětí a mládeže, stipendijní pojištění, pojištění věna, různá speciální pojištění (pojištění partnerů v podnikání, pojištění klíčových pracovníků v podnikání). Pojištění pro případ dožití a smíšená pojištění pro případ dožití a smrti se nazývají kapitálová pojištění. Životní pojištění dále můžeme dělit na: 4 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s. 9 5 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

13 individuální životní pojištění, skupinové (kolektivní) pojištění obvykle pojištění zaměstnanců jednoho podniku nebo oboru. 6 Lidé v České republice upřednostňují pojištění neživotní před pojištěním životním. V následujícím grafu je znázorněn podíl životního pojištění v ČR. Graf č.. 1: Podíl životního a neživotního pojištění v ČR 100% 80% 60% 40% 20% 0% Podíl neživotního pojištění v ČR v % Podíl životního pojištění v ČR v % Pramen: Výroční zpráva 2009, Česká asociace pojišťoven 3.2 Přehled produktů životního pojištění Dočasné pojištění pro případ smrti Jedná se o pojištění rizikové, nevytváří se žádná rezerva pojistného. Pojistná částka je vyplacena pouze v případě smrti pojištěného, pokud k ní dojde v průběhu pojistné doby. Na konci pojištění není vyplacena žádná částka. Pojištění se sjednává na dobu určitou nebo do určitého věku pojištěného. Je relativně levné, výhodné pro zabezpečení rodiny a to i na vyšší částky, ale nezabezpečuje samotného pojištěného pro případ potřeby dodatečných zdrojů v budoucnosti. Velmi často je používáno ke krytí úvěrů ze stavebního spoření nebo hypotečních úvěrů (obvykle ho vyžadují banky poskytující úvěry). 6 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

14 Představuje významné zabezpečení rodiny před finančními potížemi v případě úmrtí pojištěného Trvalé pojištění pro případ smrti Nazývá se také doživotním pojištěním. Pojistná částka je vyplacena vždy, a proto se musí vytvořit rezerva. Tím se trvalé pojištění podobá kapitálovému pojištění, jinak se od něj podstatně liší: není sjednáno na určitou dobu, pojistná částka bude vyplacena pouze v případě smrti, obvykle je sjednáno na nižší částky, neboť cílem je především krytí nákladů souvisejících s úmrtím (pohřeb, dědická daň apod.), ale může to být i zabezpečení partnera či jiného člena rodiny. Pojistné může být placeno po celou dobu pojištění. Obvykle se však platí omezenou dobu a po ukončení placení zůstává v platnosti až do smrti pojištěného, kdy je pojistná částka vyplacena oprávněné osobě. Pojistná částka může být také vyplacena při dožití 85 let věku pojištěného. Některé pojišťovny nabízejí i pojištění nákladů na pohřeb. V podstatě se jedná o variantu trvalého pojištění pro případ smrti, ale k pojistnému plnění dochází pouze v případě smrti (není zde výjimka výplaty v 85 letech). Pojistné částky jsou obvykle nižší a doba placení je kratší (5-10 let) Smíšené životní pojištění (pojištění pro případ smrti nebo dožití) Jedná se o rezervotvorné pojištění a je nejdůležitějším druhem životního pojištění. Zabezpečuje nejen rodinu v případě smrti pojištěného, ale zároveň vytváří prostředky pro případ dožití pojištěného. Varianty smíšeného životního pojištění: pojištění pro případ smrti na stejnou částku, jaká bude vyplacena při dožití, 7 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

15 možno sjednat pro případ smrti pojistnou částku vyšší (např. trojnásobek pojistné částky při dožití), kapitálová pojištění, u kterých je kladen vyšší důraz na dosažení co nejvyšší částky při dožití a v případě úmrtí je vyplacena pouze do té doby akumulovaná rezerva, pojištění s dvojí výplatou pojistné částky, a to v případě úmrtí pojištěného po jeho smrti a pak znovu v době smluveného konce pojištění, pojištění dvojice osob (manžel a manželka, druh a družka, jiné partnerské dvojice, partneři v podnikání), pojistná částka se vyplatí, pokud zemře kdokoliv z pojištěné dvojice, obvykle druhé pojištěné osobě, v případě dožití je částka vyplacena oběma pojištěným rovným dílem, výhodou tohoto pojištění je nižší pojistné, než kdyby se pojišťoval každý zvlášť. Smíšeným životním pojištěním (ale i jiným typem životního pojištění) může pojištěný zabezpečit jakoukoliv osobu, u které zabezpečení formou závěti by bylo z různých důvodů problematické. Smíšené životní pojištění může být kapitálové nebo investiční. Kapitálové životní pojištění zabezpečuje nejen rodinu pro případ smrti pojištěného, ale vytváří zároveň prostředky pro případ dožití pojištěného. Sjednaná částka je vyplacena buď v případě smrti pojištěného oprávněné osobě nebo při dožití konce pojistné doby přímo pojištěnému. Výhodou tohoto pojištění je také podíl na zisku (podíl na výnosech a přebytcích), který pojišťovny k tomuto produktu obvykle nabízejí a který zajišťuje, že naspořená částka není v zásadě ohrožena inflací. Další výhodou je i široká nabídka různých druhů připojištění, které pojišťovny nabízejí k tomuto druhu životního pojištění (např. pro případ úrazu, vážné choroby, invalidity apod.). 9 Investiční životní pojištění je rezervotvorné pojištění s výplatou pojistné částky v případě smrti nebo dožití konce pojištění. Výhodou tohoto pojištění je možnost volby klienta, kam budou jeho prostředky investovány, a to do investičních podílových fondů s rozdílnou investiční strategií (peněžní fondy, dluhopisové fondy, akciové fondy, ). Tím je umožněno vyšší zhodnocení prostředků klienta, ale také riziko, že očekávané výnosy budou nižší než ty, které jsou zaručeny v kapitálovém pojištění. Pojišťovny nezaručují výnos z investovaných prostředků a výsledný výnos může být i negativní (tj. celková částka při dožití je nižší než vložené prostředky), ale je zaručena výplata 9 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

16 sjednané pojistné částky pro případ smrti. Toto pojištění lze uzavřít kdykoliv mezi 15. a 60. rokem života, a to za běžné nebo jednorázové pojistné. Sjednává se na určitou dohodnutou dobu nebo do určitého věku pojištěného. Vzhledem k možnosti kolísání výnosů z investičních fondů, do kterých je investováno, je výhodné dlouhodobé pojištění. Klient má možnost volby vzájemného poměru mezi výší rizikového pojištění a výší investice. Rozhoduje v jakém poměru budou jeho finanční prostředky určené do investování rozděleny do jednotlivých investičních fondů. Na konci pojistné doby obdrží pojištěný aktuální hodnotu podílových jednotek a to ve formě jednorázové výplaty nebo formou pravidelného důchodu. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna oprávněným osobám sjednanou pojistnou částku a aktuální hodnotu podílových jednotek. Výhody investičního životního pojištění: pojistník má možnost se rozhodnout o výši pojistného určeného na investování, a tím o poměru mezi pojištěním a investicí, výše pojistného na investování není omezena a lze ji v průběhu pojištění měnit, kdykoliv v průběhu pojištění je možné zaplatit mimořádné jednorázové pojistné, naspořené prostředky mohou být v průběhu pojištění částečně odčerpány, vlastní volba investiční strategie, kdykoli je možné přemístit již existující podílové jednotky mezi fondy navzájem, pojištění může být kdykoliv ukončeno, naspořená částka je vyplacena pojistníkovi jednorázově nebo ve formě pravidelných výplat, možnost zvyšování pojistné částky a pojistného v závislosti na míře inflace tak, aby byla zachována reálná hodnota pojištění (dynamizace pojištění), možnost i s minimálním množstvím peněžních prostředků vstoupit na tuzemský i zahraniční kapitálový trh Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

17 3.2.4 Zvláštní produkty životního pojištění pro zabezpečení rodiny U těchto pojištění jsou vedle dětí obvykle pojištěni i rodiče. Pojištěn může být jeden rodič nebo oba rodiče současně (v tomto případě k pojistnému plnění dochází v případě úmrtí, kteréhokoliv z rodičů a v případě úmrtí obou rodičů se plnění obvykle zvyšuje). V případě úmrtí pojištěného rodiče dochází obvykle ke zproštění od placení pojistného a je zajištěno pokračování pojištění do konce pojistné doby a výplata sjednané pojistné částky. Výhodou těchto pojištění je, že obvykle umožňují i pojištění úrazu jak pro dítě, tak i pro rodiče. Stipendijní pojištění pojištěnou osobou je dítě a pojistné plnění je buď jednorázové nebo může být přeměněno na pravidelnou výplatu stipendia Důchodové typy pojištění Důchodové pojištění je životní pojištění s určitými zvláštnostmi, které se týkají plnění. U důchodového pojištění při dožití (respektive od sjednaného věku) dochází k výplatě pravidelných důchodových splátek. Nabízí širší ochranu v případě plné invalidity, a to je možnost sjednání dočasného důchodu, který je vyplácen po celou dobu plné invalidity až do dosažení důchodového věku, kdy pojišťovna začne vyplácet sjednaný základní důchod. Pojišťovny nabízejí mnoho variant důchodového pojištění a mnoho kombinací, ze kterých lze vybrat tu, která nejvíce odpovídá potřebám klienta. Součástí nabídky obvykle je: základní doživotní důchod, dočasný důchod v případě plné invalidity, důchod pro pozůstalé, připojištění, například pojištění invalidity. Základní důchod je obdoba starobního důchodu vypláceného státním důchodovým pojištěním. Obvykle je vyplácen od dosažení důchodového věku, ale může být smluvně ujednána i jiná doba počátku výplaty základního důchodu. Pojištěnému bývá poskytnuta 11 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

18 možnost volby různých variant výplaty základního důchodu. Varianty výplaty základního důchodu: zkrácená doba výplaty důchodu, např. po dobu 5 nebo 10 let, důchodové splátky jsou v tomto případě vyšší, možnost přeměny jednotlivých splátek na jednorázovou výplatu, odklad výplaty základního důchodu, např. v případě, že pojištěný pokračuje v práci a zdroj dodatečných příjmů prozatím nepotřebuje, pozdější důchodové splátky se tím zvyšují. Dočasný důchod je vyplácen v případě přiznání plné invalidity pojištěného, je obdobou invalidního důchodu ze státního sociálního zabezpečení. Dočasný důchod se vyplácí po celou dobu plné invalidity a končí buď ukončením plné invalidity nebo vznikem nároku na výplatu základního důchodu. Důchod pro pozůstalé slouží pro zajištění příjmů pozůstalých v případě smrti pojištěného a to ať k úmrtí dojde v době placení pojistného nebo již v době výplaty základního důchodu. Jedná se o volitelnou součást důchodového pojištění (nemusí být zvolena). Doba výplaty důchodu pro pozůstalé se v jednotlivých pojišťovnách liší. Výše důchodu závisí na době úmrtí (před vznikem nároku na výplatu základního důchodu výplata je vyšší, po zahájení výplaty základního důchodu v prvních letech ve výši základního důchodu, později se výše výplaty snižuje), pozůstalí se mohou rozhodnout pro jednorázové plnění místo výplaty důchodu. Další možností je důchodové pojištění pro dvojici osob, u kterého se vyplácí základní důchod doživotně prvnímu pojištěnému a po jeho smrti důchod pro pozůstalé druhé osobě, a to opět doživotně. Základní výhodou důchodového pojištění je krytí případných rizik, a to zejména invalidity a smrti. Výplata důchodu v případě pojistné události není závislá na výši zaplaceného pojistného na rozdíl od spoření u penzijního fondu (je vyplaceno jen to, co bylo do té doby naspořeno). Obě formy zabezpečení prostředků pro stáří mají svůj význam a nejvýhodnější je kombinace obou forem Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

19 3.2.6 Druhy připojištění k životnímu pojištění Připojištění je obvykle možné sjednat u kapitálových životních pojištění, důchodového pojištění, případně dalších rezervotvorných pojištění. Druhy připojištění: připojištění invalidity některé pojišťovny nabízejí pojištění invalidity jako připojištění, jiné je zahrnují do základní nabídky některých produktů, připojištění úrazu - pojištění pro případ smrti následkem úrazu, - pojištění pro případ trvalých následků úrazu, - denní odškodné / pojištění doby nezbytného léčení, připojištění vážných chorob, pojištění dlouhodobé péče Skupinové životní pojištění Existuje mnoho variant skupinového pojištění. Nejvýznamnější je pojištění zaměstnanců zaměstnavatelem, ale existuje i pojištění členů odborových organizací, pojištění klientů bank a stavebních spořitelen při čerpání úvěrů, pojištění držitelů platebních karet, pojištění členů sportovních klubů, nebo pojištění klientů cestovních kanceláří apod.. Skupinové pojištění má oproti individuálnímu pojištění řadu výhod. Jedná se o nižší pojistné vyplývající z jednodušší správy pojištění a tedy z nižších nákladů a o jednodušší zkoumání zdravotního stavu (bývá stanoven určitý limit bez individuálního zkoumání zdravotního stavu). 14 V následujícím grafu je zobrazena struktura pojistného trhu životního pojištění v České republice v letech Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

20 Graf. č. 2: Struktura pojistného trhu v ČR životní pojištění pojištění pro případ dožití nebo smrti nebo dožití Pojištění spojené s investičním fondem doplňková pojištění důchodové pojištění pojištění svatební, prostředků pro výživu dětí pojištění pro případ smrti kapitálové činnosti Pramen: Výroční zpráva 2009, Česká asociace pojišťoven 3.3 Daňové výhody soukromého životního pojištění Dne nabyl účinnosti zákon č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byla upravena též problematika zdanění a daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění. Vzhledem k tomu, že stát měl zájem daňově zvýhodnit pouze ty pojistné produkty životního pojištění, které mají charakter spoření na stáří a mohou doplnit státní důchodové pojištění, proto se daňové výhody týkají v podstatě jen soukromého životního pojištění. 15 Tento pojem je vymezen v 6 odst. 9 písm. p) takto: pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen soukromé životní pojištění ), Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010: úplná znění platná k s

21 Jinými slovy to znamená, že daný pojem nezahrnuje všechna životní pojištění a vždy je nutno zkoumat, zda uzavřená pojistná smlouva odpovídá požadavkům zákona o daních z příjmů. Obecně mohou mít daňové výhody různou konstrukci. V České republice bylo zvoleno řešení na vstupu, na straně placeného pojistného, kdy je možné u poplatníka odpočítat zaplacené pojistné do stanovené výše od základu daně. V případě, kdy platí pojistné za zaměstnance zaměstnavatel, není pojistné do stanoveného limitu započteno zaměstnanci do zdanitelného příjmu a zaměstnavatel může jím zaplacené pojistné také do stanovené výše zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Daňová úleva se však vztahuje jen na ty pojistné smlouvy, ve kterých je sjednána výplata pojistného plnění (jednorázového nebo důchodu) až po 60 měsících od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v němž poplatník dosáhne věku 60 let. 17 Dle 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů : Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň Kč. U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této 17 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

22 skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. 18 Poplatník prokazuje plátci daně nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně smlouvou o soukromém životním pojištění a potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění za uplynulé zdaňovací období. Pojišťovna vystavuje potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem za soukromé životní pojištění na uplynulé zdaňovací období. 19 Od roku 2008 na základě zákona č. 261/2007 Sb. platí, že pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně na soukromé životní pojištění zaměstnance je osvobozeno od daně z příjmů až do výše Kč ročně u téhož zaměstnavatele (do této částky se započítává též příspěvek, který hradí zaměstnavatel svému zaměstnanci na penzijní připojištění) Členské pojišťovny ČAP 21 poskytující životní pojištění Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Komerční pojišťovna, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., Allianz pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna a.s., Amcico pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 18 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010: úplná znění platná k s Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik: 9. aktualizované vydání. s Česká asociace pojišťoven 21

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí vzorec výpočet uroků z půjčky bez potvrzení., ve znění pozdějších předpisů. prosince 2003 povede účetnictví, zvýší výsledek hospodaření o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s.

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Základní nastavení a vymezení vůči jiným produktům Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu jako

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000 Stránka č. 1 z 11 Penzijní plán č. 2 platný od 5. 2000 Penzijní plán č. 2 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 -

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 - z půjčky vzorec pro vypocet. Ale za dovolenou a svátky nám to nějak přepočítává do hrubé mzdy prý kvůli použitému průměru. 06 - penzijní pojištění allianz - státní dotace - formulář k výplatě - Žádost

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4

Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4 Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR)

Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR) Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR) Jakub Velikovský, Jan Urbanec Abstrakt Obsahem příspěvku je případová studie zkoumající význam a efektivnost zákonné možnosti pojištěnce

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSI FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

Hudba z reklam, písničky, soundtracky a znělky Písničky z reklam. pojišťovny - FORMULÁŘ KE ZRUŠENÍ PENZIJNÍHO FONDU - dorovnání

Hudba z reklam, písničky, soundtracky a znělky Písničky z reklam. pojišťovny - FORMULÁŘ KE ZRUŠENÍ PENZIJNÍHO FONDU - dorovnání optimalni půjčka komerční banka moje. 10 - poplatek za převod - Lazarská - adresa Praha - příspěvek - dodanění odpočtů penzijního připojištění - předčasné ukončení - ukončení stavebního spoření formulář

Více