KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jana KUČEROVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman PTÁČEK, Ph.D. Znojmo, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Komparace penzijního připojištění s životním pojištěním jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. V Jihlavě dne 29. dubna 2011.

3 Poděkování Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala vedoucímu této bakalářské práce Ing. Romanu Ptáčkovi, Ph.D. za poskytnuté konzultace, cenné připomínky a odborné rady při tvorbě této práce. Dále bych ráda poděkovala paní Dagmaře Šikýřové z Generali Pojišťovna a.s. za poskytnuté informace, které mi velmi pomohly při zpracování daného tématu.

4

5

6 Abstrakt Předmětem bakalářské práce je srovnání penzijního připojištění s životním pojištěním jako možných variant zajištění spokojeného a důstojného stáří. Teoretická část této práce se zabývá charakteristikou jednotlivých produktů životního pojištění, charakteristikou penzijního připojištění. Praktická část je zaměřena na porovnání investičního životního pojištění a penzijního připojištění v závislosti na délce spoření a výši měsíčního vkladu klienta a dále porovnává tyto produkty z hlediska daňových úspor z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. Klíčová slova Životní pojištění, penzijní připojištění, státní příspěvek. Abstract The aim of the bachelor thesis is a comparison of additional pension insurance with life insurance as possible to ensure a happy and dignified old age. The theoretical part of this work deals with the characteristics of individual life insurance products, the characteristics of additional pension insurance. The practical part is focused on the comparison of life insurance and additional pension insurance depending on the length of the savings deposit and the monthly deposit of client and then compares these products in term of tax saving from the perspective of employees and employers. Keywords Life insurance, additional pension insurance, state contribution.

7 1 Úvod Cíl práce Metodika a struktura práce Životní pojištění Klasifikace životního pojištění Přehled produktů životního pojištění Dočasné pojištění pro případ smrti Trvalé pojištění pro případ smrti Smíšené životní pojištění (pojištění pro případ smrti nebo dožití) Zvláštní produkty životního pojištění pro zabezpečení rodiny Důchodové typy pojištění Druhy připojištění k životnímu pojištění Skupinové životní pojištění Daňové výhody soukromého životního pojištění Členské pojišťovny ČAP poskytující životní pojištění Penzijní připojištění Penzijní fondy Účast na penzijním připojištění Příspěvek účastníka Státní příspěvek Daňové zvýhodnění penzijního připojištění Dávky penzijního připojištění Druhy penzí Zánik penzijního připojištění Přehled penzijních fondů povolených Ministerstvem financí Analytická část Penzijní připojištění a životní pojištění příspěvek účastníka... 33

8 5.2 Penzijní připojištění a životní pojištění příspěvek zaměstnavatele Komparace na základě vybraných parametrů Výplata naspořené částky Závěr Použité zdroje Monografie Legislativní dokumenty Internetové zdroje Seznam grafů a tabulek Seznam grafů Seznam tabulek... 50

9 1 Úvod V demografickém vývoji obyvatelstva České republiky stále narůstá počet osob v důchodovém věku a naopak počet osob v produktivním věku stagnuje nebo spíše klesá. Stávající důchodový systém je založen na principu průběžného financování, což znamená, že pojistné placené zaměstnanci je použito na výplatu důchodů. Jelikož výše uvedené faktory způsobují v důchodovém systému rostoucí nerovnováhu, je tento systém dlouhodobě neudržitelný. Mnoho lidí stále ještě spoléhá na stát a na státní důchod jako na jediné finanční zabezpečení důchodového věku. Neuvědomují si ale, že až budou v důchodovém věku, stát nemusí být schopen vyplácet jim dostatečně velký důchod, aby z něho byli schopni pokrýt životní náklady nebo aby jim tato částka dokonce zajistila dostatečnou životní úroveň. Proto je zapotřebí přemýšlet o vhodném finančním zabezpečení v důchodovém věku s dostatečným časovým předstihem, neboť spoléhat se pouze na stát a státní důchod by bylo nerozumné. Možností, jak si zajistit dostatek finančních prostředků pro život v důchodovém věku je celá řada. Můžeme se rozhodnout mezi více či méně rizikovými variantami. Obecně platí, že čím je vyšší riziko dané investice, tím je vyšší výnosnost této investice. Mezi nejvíce rizikové patří investice na kapitálových trzích. Většina lidí má však obavy z rizikovějších investic, a proto volí spíše jistotu a nižší riziko. Mezi investice spojené s nižším rizikem patří penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. Oba tyto produkty jsou podporovány i ze strany státu (daňové zvýhodnění, eventuálně státní příspěvek u penzijního připojištění). Tato bakalářská práce se věnuje dvěma produktům finančního trhu (penzijní připojištění a životní pojištění) a zejména jejich vzájemnému srovnání v závislosti na délce spoření a výši měsíčního vkladu klienta. 8

10 2 Cíl práce Hlavním cílem této práce je na základě analýzy a komparace penzijního připojištění a životního pojištění posoudit jejich výhodnost v souvislosti se zajištěním finančních prostředků na stáří. Dílčím cílem je stanovit vhodná kritéria pro srovnání těchto produktů a na základě těchto kritérií vyhodnotit, která varianta je pro účastníka těchto produktů výhodnější. 2.1 Metodika a struktura práce Tato práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá charakteristikou životního pojištění, různými typy životního pojištění a také charakteristikou penzijního připojištění včetně daňových výhod u těchto produktů. Druhá část je zaměřena na konkrétní produkty penzijního připojištění od Generali penzijní fond a.s. a životního pojištění od Generali Pojišťovna a.s.. Produktem životního pojištění je zvoleno investiční životní pojištění CLEVER Invest. Tyto produkty jsou porovnávány v závislosti na výši měsíčního vkladu a na délce spoření. Výše měsíčního vkladu je zvolena v částce 500 Kč, Kč a Kč, délka spoření je zvolena od 5 let (což je nejkratší možná doba) do 35 let v pětiletých intervalech. U obou produktů jsou spočítány částky, které účastník naspoří za dané období při určitém zhodnocení vkladů. Výše tohoto zhodnocení vychází u penzijního připojištění ze zhodnocení vkladů účastníků penzijního připojištění za období posledních 6 let, tj. od roku 2005 do roku 2010, a je spočítán aritmetický průměr. U životního pojištění se vychází z výkonnosti otevřených podílových fondů Generali za posledních 12 měsíců, kde je opět spočítán aritmetický průměr, který je z důvodu opatrnosti ještě snížen. Dále je tato část zaměřena na daňové výhody těchto produktů a na porovnání těchto daňových výhod z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. V neposlední řadě je tato část zaměřena na různé způsoby výběru naspořené částky u uvedených produktů, včetně dopadu volby dané možnosti výběru na sumu vyplacených finančních prostředků. Poslední část této práce je věnována zhodnocení výsledků tohoto srovnání. 9

11 3 Životní pojištění Životní pojištění je jedna z možných variant zajištění spokojeného a důstojného stáří. Počátky životního pojištění na území České republiky sahají až na počátek 19. století, kdy zde začaly působit rakouské pojišťovny. Od druhé poloviny 19. století nastal boom zakládání českých pojišťoven. Životní pojištění se průběžně vyvíjelo. 1 Životní pojištění bylo prvoplánově zamýšleno zejména jako zabezpečení určitých zdrojů pro rodinu v případě úmrtí nebo ztráty výdělečné schopnosti živitele. Původní pojištění rizika smrti mělo (ještě zhruba před sto lety) většinou podobu tzv. pohřebního pojištění s pojistnou částkou odpovídající zhruba nákladům pohřbu. Soudobé životní pojištění se od tohoto pojetí diametrálně liší, jeho původní význam se výrazně posouvá a rozšiřuje. Sjednáním vhodného moderního životního pojištění může jednotlivec získat na jedné straně jistotu, že v případě, že se mu stane něco osudově nepříznivého, budou jeho nejbližší finančně zabezpečeni, na druhé straně v případě, že se on sám ve zdraví dožije smluvního konce pojištění, bude mu vyplacena dohodnutá pojistná částka. Rostoucí bohatsví společnosti a stále se zvyšující úroveň kladou oproti minulosti na konstrukci produktů životního pojištění zcela jiné nároky, zejména týkající se úrovně ekonomického zabezpečení pojištěného nebo jeho rodiny sjednanou pojistnou částkou. Zlatá poučka v tomto smyslu praví: Aby životní pojištění bylo skutečně účinné pro řešení životního rizika jednotlivce, měla by sjednaná částka pro případ smrti i pro případ dožití se sjednaného věku činit minimálně čtyřnásobek jeho ročního příjmu. 2 Životní pojištění je také specifickým nástrojem finančního investování. Produkty životních pojišťoven představují makroekonomicky dlouhodobý nástroj kolektivního investování. Pojišťovny nashromážděné prostředky z inkasovaného pojistného na životní pojištění realokují zpět do ekonomiky. Pojišťovny samoregulují provádění investiční politiky tak, aby jejich operace na finančním trhu byly konzervativní, oblast ukládací politiky pojišťoven a jejich hospodaření s životními rezervami je obsahem regulace a dohledu ze strany státního dozoru nad pojišťovnictvím. Dobře fungující životní pojištění má pozitivní vliv na celkovou ekonomickou rovnováhu. 3 V současné době je životní pojištění produkt, jehož základní přednost spočívá v kombinaci spoření a pojištění. Kromě toho k řadě produktů životního pojištění lze 1 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s. 9 2 DUCHÁČKOVÁ, Eva; Daňhel, Jaroslav. Teorie pojistných trhů. s DUCHÁČKOVÁ, Eva; Daňhel, Jaroslav. Teorie pojistných trhů. s

12 sjednat připojištění (doplňková pojištění), např. úrazové, pro případ nemoci, pro případ vážných chorob, pro případ pobytu v nemocnici apod Klasifikace životního pojištění Životní pojištění můžeme členit dle různých hledisek. Základní rozdělení životního pojištění: riziková pojištění jsou to taková pojištění, u kterých není jisté, zda dojde k pojistné události a tím také k výplatě pojistného plnění (dočasná pojištění pouze pro případ smrti), rezervotvorná pojištění u těchto typů pojištění musí pojišťovna počítat s výplatou pojistného plnění vždy, a proto musí být vytvořena rezerva na pojistné plnění pro každé jednotlivé pojištění (smíšená pojištění pro případ smrti nebo dožití, samostatná pojištění pro případ dožití nebo trvalé pojištění pro případ smrti). 5 Rozdělení životního pojištění podle jejich hlavního účelu a z toho vyplývající doby a formy plnění: dočasná pojištění pro případ smrti, trvalá pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, smíšená pojištění pro případ smrti a dožití, důchodová pojištění, rodinná pojištění, pojištění dětí a mládeže, stipendijní pojištění, pojištění věna, různá speciální pojištění (pojištění partnerů v podnikání, pojištění klíčových pracovníků v podnikání). Pojištění pro případ dožití a smíšená pojištění pro případ dožití a smrti se nazývají kapitálová pojištění. Životní pojištění dále můžeme dělit na: 4 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s. 9 5 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

13 individuální životní pojištění, skupinové (kolektivní) pojištění obvykle pojištění zaměstnanců jednoho podniku nebo oboru. 6 Lidé v České republice upřednostňují pojištění neživotní před pojištěním životním. V následujícím grafu je znázorněn podíl životního pojištění v ČR. Graf č.. 1: Podíl životního a neživotního pojištění v ČR 100% 80% 60% 40% 20% 0% Podíl neživotního pojištění v ČR v % Podíl životního pojištění v ČR v % Pramen: Výroční zpráva 2009, Česká asociace pojišťoven 3.2 Přehled produktů životního pojištění Dočasné pojištění pro případ smrti Jedná se o pojištění rizikové, nevytváří se žádná rezerva pojistného. Pojistná částka je vyplacena pouze v případě smrti pojištěného, pokud k ní dojde v průběhu pojistné doby. Na konci pojištění není vyplacena žádná částka. Pojištění se sjednává na dobu určitou nebo do určitého věku pojištěného. Je relativně levné, výhodné pro zabezpečení rodiny a to i na vyšší částky, ale nezabezpečuje samotného pojištěného pro případ potřeby dodatečných zdrojů v budoucnosti. Velmi často je používáno ke krytí úvěrů ze stavebního spoření nebo hypotečních úvěrů (obvykle ho vyžadují banky poskytující úvěry). 6 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

14 Představuje významné zabezpečení rodiny před finančními potížemi v případě úmrtí pojištěného Trvalé pojištění pro případ smrti Nazývá se také doživotním pojištěním. Pojistná částka je vyplacena vždy, a proto se musí vytvořit rezerva. Tím se trvalé pojištění podobá kapitálovému pojištění, jinak se od něj podstatně liší: není sjednáno na určitou dobu, pojistná částka bude vyplacena pouze v případě smrti, obvykle je sjednáno na nižší částky, neboť cílem je především krytí nákladů souvisejících s úmrtím (pohřeb, dědická daň apod.), ale může to být i zabezpečení partnera či jiného člena rodiny. Pojistné může být placeno po celou dobu pojištění. Obvykle se však platí omezenou dobu a po ukončení placení zůstává v platnosti až do smrti pojištěného, kdy je pojistná částka vyplacena oprávněné osobě. Pojistná částka může být také vyplacena při dožití 85 let věku pojištěného. Některé pojišťovny nabízejí i pojištění nákladů na pohřeb. V podstatě se jedná o variantu trvalého pojištění pro případ smrti, ale k pojistnému plnění dochází pouze v případě smrti (není zde výjimka výplaty v 85 letech). Pojistné částky jsou obvykle nižší a doba placení je kratší (5-10 let) Smíšené životní pojištění (pojištění pro případ smrti nebo dožití) Jedná se o rezervotvorné pojištění a je nejdůležitějším druhem životního pojištění. Zabezpečuje nejen rodinu v případě smrti pojištěného, ale zároveň vytváří prostředky pro případ dožití pojištěného. Varianty smíšeného životního pojištění: pojištění pro případ smrti na stejnou částku, jaká bude vyplacena při dožití, 7 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

15 možno sjednat pro případ smrti pojistnou částku vyšší (např. trojnásobek pojistné částky při dožití), kapitálová pojištění, u kterých je kladen vyšší důraz na dosažení co nejvyšší částky při dožití a v případě úmrtí je vyplacena pouze do té doby akumulovaná rezerva, pojištění s dvojí výplatou pojistné částky, a to v případě úmrtí pojištěného po jeho smrti a pak znovu v době smluveného konce pojištění, pojištění dvojice osob (manžel a manželka, druh a družka, jiné partnerské dvojice, partneři v podnikání), pojistná částka se vyplatí, pokud zemře kdokoliv z pojištěné dvojice, obvykle druhé pojištěné osobě, v případě dožití je částka vyplacena oběma pojištěným rovným dílem, výhodou tohoto pojištění je nižší pojistné, než kdyby se pojišťoval každý zvlášť. Smíšeným životním pojištěním (ale i jiným typem životního pojištění) může pojištěný zabezpečit jakoukoliv osobu, u které zabezpečení formou závěti by bylo z různých důvodů problematické. Smíšené životní pojištění může být kapitálové nebo investiční. Kapitálové životní pojištění zabezpečuje nejen rodinu pro případ smrti pojištěného, ale vytváří zároveň prostředky pro případ dožití pojištěného. Sjednaná částka je vyplacena buď v případě smrti pojištěného oprávněné osobě nebo při dožití konce pojistné doby přímo pojištěnému. Výhodou tohoto pojištění je také podíl na zisku (podíl na výnosech a přebytcích), který pojišťovny k tomuto produktu obvykle nabízejí a který zajišťuje, že naspořená částka není v zásadě ohrožena inflací. Další výhodou je i široká nabídka různých druhů připojištění, které pojišťovny nabízejí k tomuto druhu životního pojištění (např. pro případ úrazu, vážné choroby, invalidity apod.). 9 Investiční životní pojištění je rezervotvorné pojištění s výplatou pojistné částky v případě smrti nebo dožití konce pojištění. Výhodou tohoto pojištění je možnost volby klienta, kam budou jeho prostředky investovány, a to do investičních podílových fondů s rozdílnou investiční strategií (peněžní fondy, dluhopisové fondy, akciové fondy, ). Tím je umožněno vyšší zhodnocení prostředků klienta, ale také riziko, že očekávané výnosy budou nižší než ty, které jsou zaručeny v kapitálovém pojištění. Pojišťovny nezaručují výnos z investovaných prostředků a výsledný výnos může být i negativní (tj. celková částka při dožití je nižší než vložené prostředky), ale je zaručena výplata 9 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

16 sjednané pojistné částky pro případ smrti. Toto pojištění lze uzavřít kdykoliv mezi 15. a 60. rokem života, a to za běžné nebo jednorázové pojistné. Sjednává se na určitou dohodnutou dobu nebo do určitého věku pojištěného. Vzhledem k možnosti kolísání výnosů z investičních fondů, do kterých je investováno, je výhodné dlouhodobé pojištění. Klient má možnost volby vzájemného poměru mezi výší rizikového pojištění a výší investice. Rozhoduje v jakém poměru budou jeho finanční prostředky určené do investování rozděleny do jednotlivých investičních fondů. Na konci pojistné doby obdrží pojištěný aktuální hodnotu podílových jednotek a to ve formě jednorázové výplaty nebo formou pravidelného důchodu. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna oprávněným osobám sjednanou pojistnou částku a aktuální hodnotu podílových jednotek. Výhody investičního životního pojištění: pojistník má možnost se rozhodnout o výši pojistného určeného na investování, a tím o poměru mezi pojištěním a investicí, výše pojistného na investování není omezena a lze ji v průběhu pojištění měnit, kdykoliv v průběhu pojištění je možné zaplatit mimořádné jednorázové pojistné, naspořené prostředky mohou být v průběhu pojištění částečně odčerpány, vlastní volba investiční strategie, kdykoli je možné přemístit již existující podílové jednotky mezi fondy navzájem, pojištění může být kdykoliv ukončeno, naspořená částka je vyplacena pojistníkovi jednorázově nebo ve formě pravidelných výplat, možnost zvyšování pojistné částky a pojistného v závislosti na míře inflace tak, aby byla zachována reálná hodnota pojištění (dynamizace pojištění), možnost i s minimálním množstvím peněžních prostředků vstoupit na tuzemský i zahraniční kapitálový trh Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

17 3.2.4 Zvláštní produkty životního pojištění pro zabezpečení rodiny U těchto pojištění jsou vedle dětí obvykle pojištěni i rodiče. Pojištěn může být jeden rodič nebo oba rodiče současně (v tomto případě k pojistnému plnění dochází v případě úmrtí, kteréhokoliv z rodičů a v případě úmrtí obou rodičů se plnění obvykle zvyšuje). V případě úmrtí pojištěného rodiče dochází obvykle ke zproštění od placení pojistného a je zajištěno pokračování pojištění do konce pojistné doby a výplata sjednané pojistné částky. Výhodou těchto pojištění je, že obvykle umožňují i pojištění úrazu jak pro dítě, tak i pro rodiče. Stipendijní pojištění pojištěnou osobou je dítě a pojistné plnění je buď jednorázové nebo může být přeměněno na pravidelnou výplatu stipendia Důchodové typy pojištění Důchodové pojištění je životní pojištění s určitými zvláštnostmi, které se týkají plnění. U důchodového pojištění při dožití (respektive od sjednaného věku) dochází k výplatě pravidelných důchodových splátek. Nabízí širší ochranu v případě plné invalidity, a to je možnost sjednání dočasného důchodu, který je vyplácen po celou dobu plné invalidity až do dosažení důchodového věku, kdy pojišťovna začne vyplácet sjednaný základní důchod. Pojišťovny nabízejí mnoho variant důchodového pojištění a mnoho kombinací, ze kterých lze vybrat tu, která nejvíce odpovídá potřebám klienta. Součástí nabídky obvykle je: základní doživotní důchod, dočasný důchod v případě plné invalidity, důchod pro pozůstalé, připojištění, například pojištění invalidity. Základní důchod je obdoba starobního důchodu vypláceného státním důchodovým pojištěním. Obvykle je vyplácen od dosažení důchodového věku, ale může být smluvně ujednána i jiná doba počátku výplaty základního důchodu. Pojištěnému bývá poskytnuta 11 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

18 možnost volby různých variant výplaty základního důchodu. Varianty výplaty základního důchodu: zkrácená doba výplaty důchodu, např. po dobu 5 nebo 10 let, důchodové splátky jsou v tomto případě vyšší, možnost přeměny jednotlivých splátek na jednorázovou výplatu, odklad výplaty základního důchodu, např. v případě, že pojištěný pokračuje v práci a zdroj dodatečných příjmů prozatím nepotřebuje, pozdější důchodové splátky se tím zvyšují. Dočasný důchod je vyplácen v případě přiznání plné invalidity pojištěného, je obdobou invalidního důchodu ze státního sociálního zabezpečení. Dočasný důchod se vyplácí po celou dobu plné invalidity a končí buď ukončením plné invalidity nebo vznikem nároku na výplatu základního důchodu. Důchod pro pozůstalé slouží pro zajištění příjmů pozůstalých v případě smrti pojištěného a to ať k úmrtí dojde v době placení pojistného nebo již v době výplaty základního důchodu. Jedná se o volitelnou součást důchodového pojištění (nemusí být zvolena). Doba výplaty důchodu pro pozůstalé se v jednotlivých pojišťovnách liší. Výše důchodu závisí na době úmrtí (před vznikem nároku na výplatu základního důchodu výplata je vyšší, po zahájení výplaty základního důchodu v prvních letech ve výši základního důchodu, později se výše výplaty snižuje), pozůstalí se mohou rozhodnout pro jednorázové plnění místo výplaty důchodu. Další možností je důchodové pojištění pro dvojici osob, u kterého se vyplácí základní důchod doživotně prvnímu pojištěnému a po jeho smrti důchod pro pozůstalé druhé osobě, a to opět doživotně. Základní výhodou důchodového pojištění je krytí případných rizik, a to zejména invalidity a smrti. Výplata důchodu v případě pojistné události není závislá na výši zaplaceného pojistného na rozdíl od spoření u penzijního fondu (je vyplaceno jen to, co bylo do té doby naspořeno). Obě formy zabezpečení prostředků pro stáří mají svůj význam a nejvýhodnější je kombinace obou forem Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

19 3.2.6 Druhy připojištění k životnímu pojištění Připojištění je obvykle možné sjednat u kapitálových životních pojištění, důchodového pojištění, případně dalších rezervotvorných pojištění. Druhy připojištění: připojištění invalidity některé pojišťovny nabízejí pojištění invalidity jako připojištění, jiné je zahrnují do základní nabídky některých produktů, připojištění úrazu - pojištění pro případ smrti následkem úrazu, - pojištění pro případ trvalých následků úrazu, - denní odškodné / pojištění doby nezbytného léčení, připojištění vážných chorob, pojištění dlouhodobé péče Skupinové životní pojištění Existuje mnoho variant skupinového pojištění. Nejvýznamnější je pojištění zaměstnanců zaměstnavatelem, ale existuje i pojištění členů odborových organizací, pojištění klientů bank a stavebních spořitelen při čerpání úvěrů, pojištění držitelů platebních karet, pojištění členů sportovních klubů, nebo pojištění klientů cestovních kanceláří apod.. Skupinové pojištění má oproti individuálnímu pojištění řadu výhod. Jedná se o nižší pojistné vyplývající z jednodušší správy pojištění a tedy z nižších nákladů a o jednodušší zkoumání zdravotního stavu (bývá stanoven určitý limit bez individuálního zkoumání zdravotního stavu). 14 V následujícím grafu je zobrazena struktura pojistného trhu životního pojištění v České republice v letech Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

20 Graf. č. 2: Struktura pojistného trhu v ČR životní pojištění pojištění pro případ dožití nebo smrti nebo dožití Pojištění spojené s investičním fondem doplňková pojištění důchodové pojištění pojištění svatební, prostředků pro výživu dětí pojištění pro případ smrti kapitálové činnosti Pramen: Výroční zpráva 2009, Česká asociace pojišťoven 3.3 Daňové výhody soukromého životního pojištění Dne nabyl účinnosti zákon č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byla upravena též problematika zdanění a daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění. Vzhledem k tomu, že stát měl zájem daňově zvýhodnit pouze ty pojistné produkty životního pojištění, které mají charakter spoření na stáří a mohou doplnit státní důchodové pojištění, proto se daňové výhody týkají v podstatě jen soukromého životního pojištění. 15 Tento pojem je vymezen v 6 odst. 9 písm. p) takto: pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen soukromé životní pojištění ), Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010: úplná znění platná k s

21 Jinými slovy to znamená, že daný pojem nezahrnuje všechna životní pojištění a vždy je nutno zkoumat, zda uzavřená pojistná smlouva odpovídá požadavkům zákona o daních z příjmů. Obecně mohou mít daňové výhody různou konstrukci. V České republice bylo zvoleno řešení na vstupu, na straně placeného pojistného, kdy je možné u poplatníka odpočítat zaplacené pojistné do stanovené výše od základu daně. V případě, kdy platí pojistné za zaměstnance zaměstnavatel, není pojistné do stanoveného limitu započteno zaměstnanci do zdanitelného příjmu a zaměstnavatel může jím zaplacené pojistné také do stanovené výše zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Daňová úleva se však vztahuje jen na ty pojistné smlouvy, ve kterých je sjednána výplata pojistného plnění (jednorázového nebo důchodu) až po 60 měsících od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v němž poplatník dosáhne věku 60 let. 17 Dle 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů : Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň Kč. U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této 17 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s

22 skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. 18 Poplatník prokazuje plátci daně nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně smlouvou o soukromém životním pojištění a potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění za uplynulé zdaňovací období. Pojišťovna vystavuje potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem za soukromé životní pojištění na uplynulé zdaňovací období. 19 Od roku 2008 na základě zákona č. 261/2007 Sb. platí, že pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně na soukromé životní pojištění zaměstnance je osvobozeno od daně z příjmů až do výše Kč ročně u téhož zaměstnavatele (do této částky se započítává též příspěvek, který hradí zaměstnavatel svému zaměstnanci na penzijní připojištění) Členské pojišťovny ČAP 21 poskytující životní pojištění Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Komerční pojišťovna, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., Allianz pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna a.s., Amcico pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 18 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010: úplná znění platná k s Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. s PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik: 9. aktualizované vydání. s Česká asociace pojišťoven 21

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Bc. Jana Berková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES APLIKACE ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta Bc. Jiří Zezula Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Práce se zabývá sestavení finančního portfolia pro konkrétního klienta. Cílem

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Optimization of Insurance Protection in Insurance of Individuals Diplomová práce Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI PROSPECTS OF HOUSING FINANCING

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI PROSPECTS OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Více