Zkouška z předmětu Účetnictví II I 1. Porovnání zásad účetnictví podle mezinárodních standardů s naším účetnictvím. IAS 32, 39, 30, FAS 60, 97, 120,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkouška z předmětu Účetnictví II I 1. Porovnání zásad účetnictví podle mezinárodních standardů s naším účetnictvím. IAS 32, 39, 30, FAS 60, 97, 120,"

Transkript

1 Zkouška z předmětu Účetnictví II I 1. Porovnání zásad účetnictví podle mezinárodních standardů s naším účetnictvím. IAS 32, 39, 30, FAS 60, 97, 120, ČÚS, účtování, oceňování ČÚS: účtuje se časové rozlišení, sdružují se k sobě náklady a výnosy, ze kterých je počítán hospodářský výsledek, zákonem je dána podoba účetních výkazů, způsob účtování, účtová osnova, účetní výkazy jen shrnují výsledky běžného účtování, z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 502/2002 Sb. Oceňování probíhá v pořizovací ceně = účetní cena + náklady na pořízení (hmotná a nehmotná aktiva) a v reálné hodnotě = tržní hodnota (kvalifikovaný odhad, cenné papíry nedržené do doby splatnosti, finanční deriváty, finanční umístění a technické rezervy), tvorba technických rezerv předepsána z. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví IAS 32 (finanční nástroje: zveřejňování a prezentace): zásadní jsou aktiva a závazky = aktiva vlastní kapitál a jejich oceňování IAS 39 (finanční nástroje: zachycení a oceňování): vydán IASComitee (nyní IASBoard), oceňování na základě fair value = částka, za níž lze vyměnit aktivum nebo vyrovnat závazek mezi nezávislými stranami, finanční nástroj je kotován na aktivních trzích, je ocenitelný spolehlivým oceňovacím modelem, dluhový nástroj nese rating nezávislé agentury FAS: vydán FASBoard, fér hodnota = cena, který by byla v transakci na referenčním trhu za aktivum / závazek zaplacena účastníky aktivum zdroj kontrolovaný účetní jednotkou, z nějž je očekáván ekonomický užitek závazek současný závazek vyplývající z minulých okolností, závazek k vyrovnání zdrojů entity finanční nástroj smlouva, kterou vznikne finanční aktivum (resp. závazek) jedné (resp. druhé) jednotce finanční aktivum peněžní prostředky nebo právo na jejich získání, právo na získání / výměnu jiného aktiva za významně výhodných podmínek, kapitálový nástroj jiného podniku finanční závazek povinnost vyměnit finanční nástroj za jiný za významně nevýhodných podmínek 2. Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy zillmerování, přenáška pojistného, aktivace pořizovacích nákladů, časové rozlišení pořizovacích nákladů ŽP zillmerování je časové rozložení nákladů spojených se vznikem pojištění na celou dobu placení pojistného. Zillmerovaná rezerva je účtována na konci roku, je-li její hodnota záporná, nahradí se nulou a absolutní hodnota je účtována časovým rozlišením pořizovacích nákladů. přenáška pojistného tvoří rezervu na nezasloužené pojistné např. podle 1/24 metody 3. IFRS vydán Issues Paper formulující zásady a problémy účtování, plán nedodržen, 2003 vydán Exposure Draft 5, standard IFRS 4 jako první fáze plnění harmonogramu vydán v březnu 2004, do standardů zařazeno nařízením komice ES zavádění do pojišťovnictví, v další fázi od 12/2005 přezkoumáván původní Issues Paper, harmonogram neznámý. Od povinnost používat mezinárodní účetní standardy pro společnosti kotované na burzách v EU další problémy k diskusi: volba modelu, oceňování, diskontování, souvislost aktiv a závazků, riziková přirážka, zisk a ztráta po započetí smlouvy, pořizovací náklady, smlouvy s podílem na výnosech, kreditní ohodnocení jednotky Rozsah IFRS 4: pojistné a zajistné smlouvy vydané a zajistné smlouvy držené jednotkami, finanční instrumenty s podíly na zisku podle uvážení Účtování a oceňování: vyrovnávací rezerva je součástí vlastního jmění, pojistitel provádí testování přiměřenosti závazků (rezerv) k datu účetní uzávěrky, nejdříve se zaúčtuje brutto hodnota a poté podíl zajistitele. Pojednává také o snížení hodnoty zajistných aktiv, jsou-li objektivní důvody vzniklé po zaúčtování zajistného aktiva (selhání zajistitele) a vliv nezískaných částek lze ocenit. Změna účetních pravidel je možná, jsou-li výsledné výkazy více významné a spolehlivé, zavedení diskontování technických rezerv je možné, ale nelze již měnit. Různá účetní pravidla u podřízených složek nelze zavádět, ale není povinnost je odstraňovat, stejně tak nadměrná obezřetnost v technických rezervách. 4. Rezerva pojistného životních a neživotních pojištění NP: Rezerva pojistného neživotních pojištění se vytváří k těm pojistným odvětvím, u kterých se pojistné stanovuje podle vstupního věku, tj. rozdílu mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného, a pohlaví pojištěného nebo pouze podle vstupního věku pojištěného. Rezerva pojistného neživotních pojištění představuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně matematickými metodami včetně již přiznaných podílů na zisku (podílů na přebytcích pojistného) nebo smluvních nároků na vrácení pojistného a rezerv nákladů spojených se správou pojištění, a

2 to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného. Výše rezervy pojistného neživotních pojištění se vypočítává pojistně matematickými metodami za použití stejných statistických dat a stejných pojistně technických parametrů jako při stanovení pojistného ŽP: Rezerva pojistného životních pojištění se vypočítává podle jednotlivých smluv životních pojištění a je určena ke krytí budoucích závazků ze životních pojištění (změna úmrtnosti, růst nákladů ve vyšším věku, vrácení pojistného v případě bezeškodního průběhu). Při výpočtu se používá stejných statistických dat a téže úrokové míry, jichž bylo použito při výpočtu sazeb pojistného. Rezerva pojistného životních pojištění představuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně matematickými metodami včetně již přiznaných podílů na zisku (podílů na přebytcích pojistného) a rezerv nákladů spojených se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného. Ryzí pojistné se vypočte z hrubého pojistného s nulovými nákladovými složkami αβγ,, (viz I.6). Zillmerování znamená snížení hrubého pojistného o inkasní a běžné náklady. Netto rezerva představuje očekávanou současnou hodnotu peněžního toku budoucích plateb pojistných plnění s odečtením ryzího pojistného. Brutto rezerva totéž s odečtením hrubého pojistného. Zillmerova netto rezerva se vypočte odečtením nákladů βγ., Rezerva brutto = rezerva netto + rezerva na správní náklady. 5. Vyrovnávací rezerva Rezerva na vyrovnávání mimořádných rizik se tvoří k odvětví 14 neživotního pojištění a u odvětví životního pojištění, kde dochází k výkyvům ve škodním poměru, které nemůže pojišťovna ovlivnit. Má funkci vyrovnávací (vyrovnávání rizik v kolektivu a čase, náklady se udržují blíže svým průměrným hodnotám) a bezpečnostní (krytí nepříznivého škodního průběhu). Pro modelování je nutné mít dostatek dat (15-30 let zpětně). Důsledné pojetí rezervy (Německo): je součástí rozvahy, např. změna rezervy R = itechnickár+ ( q qp ), q je škodní poměr, tvoří se jen pokud R [0, R]. Pojetí v omezeném rozsahu: vytvoření dostatečných daňově uznatelných prostředků podle jednotlivých odvětví, dýny maximální a minimální sazby pro tvorbu rezervy a horní mez škodního poměru z, čerpá se Pq ( z ) +. Daňový přístup (Francie): rezerva se tvoří jedinou částkou a nesmí překročit 75% technického výnosu a 200% předepsaného pojistného. Podle IFRS 4 účtuje pojišťovna každou rezervu na plnění ze smluv, které ještě nevznikly, lze ji vykazovat jako vlastní kapitál. Solvency II počítá s vyrovnávací rezervou podle německého modelu. 6. Zdroje zisku v životním pojištění αβγ,, postupně náklady pořizovací, inkasní a správní v % z pojistné částky, spolu s úmrtnostní tabulkou tvoří početní podklady 1. řádu (zásada obezřetnosti). K(0) celková pojistná částka všech pojištění při vstupu do pojištění, očekávaná hodnota pojistného plnění rekurzivně: K(N) = (1-1 q x+n-1 ) K(N-1). Pojistné se určí tak, aby V (0) = α. Vydání ( βp+ 1 γ). Km ( ), příjem PKm. ( ), proto platírm ( ) = ( βp P+ 1γ ). Km ( ) + ( Rm ( + 1) + 1 qx+ m. Km ( ))/(1 + 1i). Dosazením diskontované hodnoty Rm ( ) = KmV ( ). ( m) a Rm ( + 1) = (1 1 qx+ m). KmV ( ). ( m+ 1) dopočteme hodnoty V(N),... V(0), což je výše brutto rezervy na jednotku pojistné částky. Realisticky volené hodnoty jsou podklady 2. řádu. Očekávaný zisk se vypočte jako počáteční rezerva + pojistné náklady pojistné plnění rezerva na konci období. Tedy součet výnosu z úmrtnosti (rozdíl mezi úmrtností podle podkladů 1. a 2. řádu), úrokového nadvýnosu (rozdíl...) a výnosu z nákladové složky γ. 7. Implicitní hodnota pojišťovny Implicitní hodnotu (embedded value) není zachycena v účetnictví, tvoří ji volný kapitál (nevázaný požadavky solventnosti a obchodními vztahy) a výnosová hodnota (diskontovaná očekávaná hodnota budoucích přebytků vyplývajících z platných pojistek ke dni bilance), respektive současná hodnota současných aktiv a diskontovaná hodnota budoucích peněžních toků. Je zavedena především pro životní pojištění. Skutečnou hodnotu pojišťovny (tržní hodnotu) tvoří odhadní hodnota = účetní hodnota + výnosová hodnota + hodnota budoucího nového obchodu. Očekávané přebytky viz. I.6. Výnosová hodnota = t = 1 P/(1 + I) t, kde P t je očekávaný přebytek za rok t, I je diskontní sazba. Výpočet provádí t pojišťovny např. systémem PROPHET. Dělá se rozbor odchylek všech veličin (analýza variancí) s cílem určit, proč se výsledky liší od předpokladů. Záporná odchylka finančního výnosu může ukazovat na špatnou investiční strategii. Nižší výnos z úmrtnosti může být důsledkem chybné taxace rizik. Jednotlivé kroky užití implicitní hodnoty jsou označovány jako cyklus řízení. 8. Poměr kapitálové přiměřenosti neživotní pojišťovny výklad na matematickém modelu

3 Kapitálová přiměřenost podle S&P obecně: CAD = (u(t) C1 C2) / (C3 + C4 + C5 + C6), u(t) upravený kapitál, C1 investiční riziko, C2 úvěrové riziko, C3 technické riziko, C4 riziko vývoje škodních rezerv, C5 riziko rezerv ŽP, C6 ostatní obchodní riziko, pro neživotní pojišťovnu stačí jednodušší model CAD = (u(t) C1) / (C3 + C4) R1, E1, C1... investiční riziko, R2, E2, C3... technické riziko, R3, E3, C4... riziko vývoje škodních rezerv E 3 =-EZ t,e 1 = EI t Astřednívýnosaktiv s 2 HDUL = vardu = R 1 + R 2 + R 3,EDU=E 1 +E 2 +E 3 u HtL = 1 a Hz 1-e s HDUL - EDUL = 3 i j z 1-e R i i=1 k s HDUL - E y iz = C1 + C3 + C4 { U a VarU se vypočte podle modelu Ut = Ut 1 + At + Bt Xt Zt, A výnos aktiv, B předepsané zasloužené pojistné, X výplata pojistného plnění, Z chyba ve výpočtu z předešlých rezerv (Viz. II.1). 100% kapitálová přiměřenost, pokud (, r σ ) leží na přímce kapitálové přiměřenosti r = z σ 1 ε a. 9. Sledování solventnosti pojišťoven Solventnost představuje platební schopnost. Její sledování je dáno zákonem a vyhláškou. Regulační přístup je zaveden Basilejskou dohodou na základě rizikově vážených aktiv (váhy podle protistrany: vládní dluhy 0%, mezibankovní půjčky 20%, hypotekární půjčky 50%, obchodní půjčky 100%). Kromě tohoto přístupu je uplatňována také hodnota v riziku (VaR) definovaná vztahem P( U < VaR) = ε, kde U je změna hodnoty portfolia za období zpravidla jednodenní. Slouží k rozboru tržního rizika. Užívání VaR je doplněno testováním scénářů k objasnění vlivu nepříznivých podmínek dynamické testování solventnosti. Podniky musí vytvořit přiměřené rozpětí solventnosti = aktiva předpokládané závazky nehmotné položky pro svůj celý obchod. V ČR je toto rozpětí nazýváno minimální mírou solventnosti. Předepsaná výše rizikové rezervy u má splňovat P(X(i,j) > u + (1 c).b(i,j)) = ε. Pro škodní poměr R(i,j) se předpokládá Beta(p,q) rozdělení, podíl nákladové složky odhadnut pro každou zemi, X(i,j) = R(i,j)*B(i,j), p,q se určí momentovou metodou porovnáním s empirickými momenty. Nedostatkem je, že je výpočet solventnosti založen na hrubém a nikoliv ryzím pojistném. Vyšší riziková přirážka proto znamená vyšší minimální míru solventnosti, ačkoliv je potřeba záruk nižší. Stejný vliv má i nákladová přirážka. Nápravu má sjednat Solvency II omezuje rizikový kapitál pojišťoven zásahem do finančních trhů. Pojišťovna může svou sledovací kapacitu zvýšit vložením kapitálu do dceřiné společnosti. Německý pojistný dozor proto vyžaduje, aby byla při výpočtu solventnosti z vlastního jmění odečtena hodnota podílů v jiných pojišťovnách, protože je tento kapitál vázán jako garance solventnosti v jiné pojišťovně. NP: požadovaná míra solventnosti je vyšší z čísel a) 18% z prvních 50 mil. eur + 16% z dalšího předepsaného pojistného * koeficient podílu škod na vlastním vrubu (max 0,5) za 3 roky b) 26% z prvních 35 mil. eur + 23% z dalšího průměrného úhrnu škod za poslední 3 roky * koeficient... ŽP: požadovaná míra solventnosti je součet a) 4% výše technických rezerv * podíl zajištění na rezervách (min. 0,85) b) 0,1-0,3% rizikového kapitálu NP i ŽP: disponibilní míra solventnosti: 1. a) splacený základní kapitál hodnota vlastních akcií b) rezervní fondy c) přenos zisku a ztráty d) jiné položky (prioritní akciový kapitál, podřízený dluh nesmí být více než 50%) nehmotný majetek vložený do základního kapitálu e) fond na příští příděly (rezervní fond, jen částka, která nebude rozdělena pojistníkům) 2. Vyžaduje souhlas dozoru a) polovina nesplaceného ZK b) oceňovací rozdíly aktiv c) budoucí zisky ze ŽP: 0,5 * průměrná roční ztráta * průměrná zbývající doba trvání pojištění, nejvýše 6 let d) podíly plynoucí z nezillmerování nebo částečného zillmerování ŽP Solventnost musí být minimálně 90 mil. podle garančního fondu, požadovaná míra solventnosti musí být minimálně 90 mil. pro odvětví 10-15, 60 mil. pro ostatní.

4 10. US GAAP pro pojištění bez podílu na výnosech (SFAS 60) Vydává FASBoard FAS 60 se týká klasického pojištění, početními podklady jsou tabulky úmrtnosti, úrokové míry, stanovení nákladů, vychází z nejlepších odhadů upravených rezervou na nepříznivé odchylky (PAD), ta je implicitně zachycena v účetních podkladech. Zásada neměnnosti početních podkladů (lock in principle). Aktivace pořizovacích nákladů: aktivovatelné (DAC, deferable acquisition costs) jsou náklady na pořízení pojistných smluv, jejich výše má být měrná objemu upsaného obchodu, kolikrát je větší nový obchod, tolikrát se mohou zvýšit náklady. Je možno je uhradit z přebytku mezi pojistným určeným na tvorbu rezervy a hrubým pojistným. Rezerva pojistného na budoucí pojistná plnění má tyto složky: 1 ) přijaté hrubé pojistné 2 ) pojistná polnění n 1 m+ 1 n ( Kmq ( ) x+ mv Knv ( ) ) m= 0 + náklady α K(0), 4 ) ostatní budoucí náklady n 1 n 1 m PKmv. ( ), m= 0, kde K(n) je plnění při dožití věku n, 3 ) aktivované pořizovací m ( Km ( ).( βp+ γ) v. m Rezervové pojistné představuje B(t) = (2 ) + 4 ) ) P / 1 ). Amortizační pojistné potřebné na splacení nákladů je ve výši P 0 = 3 ) P / 1 ). Rezerva je vypočtena retrospektivně Rt () = ( Rt ( 1) + Bt ())(1 + i) St () Et (), neamortizované pořizovací náklad DAC jsou E0() t = ( E0( t 1) B0())(1 t + i) S0() t, kde S 0 (t) jsou odpisy. Je-li rezerva podle nejlepších odhadů získaných prospektivně vyšší než R(t) E 0 (t), poté nastala ztráta a dojde k odepsání DAC. Pokud ani to nestačí, doplní se rezerva na požadovanou výši (poruší se lock in principles). Zisk vzniká uvolněním z rizika nebo výnosem z přijatého pojistného. II 1. Riziková přirážka v neživotním pojištění n S = Zi,Z i iid, EZ i =p,varz i =s 2,ES = n p,vars =s!! n,! DU=np H1+ ll - S i=1 hrubépojistné =p 1+ l 1- c,lrizikovápřirážka,cpodílnákladovésložky volnýkapitálu,apodílvolnéhokapitáluprokrytítechnickéhorizika P HDU <-aul = P i j k npl +au s!!! n S - n p s!!! n > n p l + au s!!! n y z > 1 -F i j { k n p l + au s!!! n y z e { z 1-e,u= 1 a Iz 1-e s!!! n -n p lm, velkénumožňujísnížitl 2. Finanční umístění prostředků technických rezerv zásady limitů finanční skladby Podle vyhlášky musí finanční umístění splňovat požadavky likvidity, bezpečnosti, diverzifikace a rentability, prostředky uloženy jako depozita. Nízká rentabilita zdražuje pojištění, pojišťovna musí mít k dispozici dostatek likvidních prostředků, aby pokryla pojistná plnění. Např. dluhopisy vydané členským státem a jeho centrální bankou a dluhopisy, za které převzal záruku, pokladniční poukázky, dluhopisy ECB, Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj: 75% z celkových technických rezerv, dluhopisy vydané bankami členského státu, hypoteční zástavní listy, vklady, pohledávky za zajišťovnami: 50% (u jedné banky nesmí přesáhnout 20%), kotované dluhopisy obchodních společností, kotované komunální dluhopisy, nemovitosti, cenné papíry fondů: 20% (u jednoho subjektu 5%), avalové směnky, kotované akcie: 10%, umělecká díla, zajišťovací deriváty: 5%. 3. Výkaz zisku a ztráty Rozdělen na technický účet NP, technický účet ŽP a netechnický účet. Technické účty zahrnují peněžní toky v pojišťovací činnosti (technické výnosy / náklady): pojistné / pojistné plnění, zajistné / účast zajistitele na pojistném plnění, netechnický účet zahrnuje hospodářský výsledek obou technických účtů, hospodaření s finančním umístěním a ostatní náklady (osobní, provozní, správní, daně, dividendy), je z něj vypočítán celkový hospodářský výsledek, který se stává součástí rozvahy.

5 4. Pojistná smlouva podle IFRS Podle IFRS 4: Smlouva, na jejímž základě jedna strana (pojišťovatel) přejímá významné pojistné riziko druhé strany a tím souhlasí s kompenzací pojistníka, pokud by určitá nejistá událost v budoucnosti nastala a nepříznivě postihla pojistníka. Nejistá událost je ve smyslu, že není jisté, zda nastane, nebo je jisté, že nastane, ale není možné určit kdy nebo v jaké výši. Tuto definici nesplňuje samopojištění a finanční deriváty bez přenosu pojistného rizika. Změna peněžních toků v důsledku pojistné události musí být nezanedbatelná, smlouva zaniká se zánikem práv a závazků 5. Excedentní zajištění životních pojištění na rizikové bázi neproporcionální excedentní zajištění představuje závazek zajišťovny účastnit se na pojistném plnění v případě, že vzniklá škoda překročí vlastní vrub pojišťovny W, pro pojistnou částku K hradí zajišťovna část (K-W)/W. riziková báze = pojistná částka rezerva pojistného ŽP počítané podle početních podkladů uvedených v zajistné smlouvě, zajistné se průběžně mění, v případě pojistné události uhradí zajišťovna R(t)(K-W)/W, kde R(t) je riziková báze, roční zajistné činí q x,t R(t)(K-W)/W, kde q x,t je pravděpodobnost, že pojištěnec ve věku x zemře do dožití se věku x+t 6. Rezerva pojistného neživotních pojištění Rezerva pojistného neživotních pojištění se vytváří k těm pojistným odvětvím, u kterých se pojistné stanovuje podle vstupního věku, tj. rozdílu mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného, a pohlaví pojištěného nebo pouze podle vstupního věku pojištěného. Rezerva pojistného neživotních pojištění představuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně matematickými metodami včetně již přiznaných podílů na zisku (podílů na přebytcích pojistného) nebo smluvních nároků na vrácení pojistného a rezerv nákladů spojených se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného. Výše rezervy pojistného neživotních pojištění se vypočítává pojistně matematickými metodami za použití stejných statistických dat a stejných pojistně technických parametrů jako při stanovení pojistného. 7. Přímka kapitálové přiměřenosti Aby byla investice efektivní, musí bod (, r σ ) ležet nad přímkou kapitálového trhu PKT i nad přímkou kapitálové přiměřenosti PKP, která spojuje bezrizikový výnos r f a výnos Markowitzova efektivního portfolia M M, r f a z 1 ε r = EDU u z 1-e!!!!!!!!!!!! VarDU u =s,vizii.1., Hr, sl = i!!!!!!!!!!!! EDU j k u, VarDU u y z { 8. Budoucí zisky započitatelné do skutečné míry solventnosti Do disponibilní míry solventnosti ŽP lze započítat budoucí zisky ze ŽP, sice ve výši 0,5 * průměrná roční ztráta * průměrná zbývající doba trvání pojištění, nejvýše 6 let 9. Sledování solventnosti v pojišťovací skupině solventnost holdingu = DMP PMS, S = ( qs U ), S i solventnost spřízněných společností, q i podíl na i i i i základním kapitálu nebo 1, je-li S i < 0, U i účetní hodnota i-té společnosti Podle zákona musí mít pojišťovna neustále zdroje ve výši PMR, je-li hodnota nižší, ale vyšší než hodnota garančního fondu (=max(1/3 PMS, 90 mil.)), předloží ČNB pojišťovna ozdravný plán, když je PMS mižší než garanční fond, zavede ČNB nucenou správu. Je-li účetní ztráta pojišťovny vyšší než 20% základního kapitálu, nařídí ČNB snížení základního kapitálu (tedy snížení nominální hodnoty akcií). 10. Deponování technických rezerv K plnění závazků z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, je pojišťovna povinna vytvářet technické rezervy. Tyto rezervy jsou deponovány za podmínek rentability, diverzifikace, bezpečnosti a likvidity, aby byla pojišťovna schopna kdykoliv dostát svým závazkům vzniklým na základě pojištění. Pro takto uložené rezervy platí zákonem stanovené limity.

6 Zajištění v podstatě "pojištění rizika převzatého pojistitelem". Zajištění umožňuje, aby pojistitel převzal do krytí i jednotlivá velká rizika, která by díky své omezené kapitálové vybavenosti jinak nemohl pojistit. Dalším významem zajištění je vykrýt mnoho menších škod, které by např. při živelné katastrofě mohly ohrozit kapitálové zdroje pojistitele. Zajišťovna pak dále předává část svých rizik jiným zajišťovnám (retrocese). Kvótové zajištění forma proporcionálního zajištění (Quota share). Jedná se o pevně stanovené rozdělení rizika mezi pojistitele a zajistitele při kterém se zajistitel podílí proporcionálně na každé škodě a dostává stejný podíl z pojistného. Příklad: pro pojištění požáru je sjednáno kvotové zajištění na 90%. Zajistitel bude krýt 90% z každé škody a 10% bude vlastní vrub pojišťovny. Zajistitel obdrží 90% pojistného. V zajistné smlouvě je stanovena maximální pojistná částka, kterou může pojistitel přijmout a která je automaticky zařazená do zajištění. Nad tento limit se musí zajištění sjednávat individuálně = fakultativní zajištění. Neproporcionální zajištění je taková forma zajištění, kdy se zajistitel zavazuje zaplatit všechny škody, které překročí limit vlastního vrubu pojistitele. Tento limit si musí pojistitel stanovit na základě analýzy svých pojistných smluv (kmene). Limit se určuje buď v penězích pro jednotlivé smlouvy (typ Excess of Loss) nebo stanovuje v procentech podíl krytí zajistitele na celkových ztrátách pojišťovny za dané období (Stop Loss). Neproporcionální zajištění je založeno na škodách a nikoli na pojistném, proto se i jeho ceny kalkulují nezávisle na cenách pojistitele.

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst. 4, 21a odst. 3 písm. c) a odst.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Změna: 96/2006 Sb., 458/2006 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst.

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách Sedmá přednáška z UCPO TÉMA: Účtování o technických rezervách Technické rezervy Na účtech účtové skupiny 4x Technické rezervy účtuje pojišťovna o technických rezervách podle zvláštních předpisů o pojišťovnictví

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Vymezení Finanční umístění aktiva (majetek) pojišťovny, jejichž zdrojem krytí jsou zejména technické rezervy (případně vlastní zdroje) a jež slouží především

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Účetnictví pojišťoven:

Účetnictví pojišťoven: Účetnictví pojišťoven: UT 1 Investice Vymezení Investice (dříve tzv. finanční umístění) aktiva (majetek) pojišťovny, jejichž zdrojem krytí jsou zejména technické rezervy (případně vlastní zdroje) a jež

Více

Rizika v činnosti pojišťoven

Rizika v činnosti pojišťoven Rizika v činnosti pojišťoven Pojistně technické riziko Tržní riziko Kreditní riziko Riziko likvidity Operační rizika ALM (Asset-liability matching) rizika Rizika při provozování produktů neživotního pojištění

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Informace podle 7 odst. 5 zákona

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Došlo k dooprávkování dlohodobého majetku

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00850659 Obec Výkleky Výkleky 72, 751 25 Veselíčko sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 3.2.2014 13:59:09 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) U DSO nenastává žádná skutečnost, která by ho omezovala nebo mu zabraňovala v této činnosti

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona vyplnění se nepředpokládá A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Popis účetních metod stanovených účetní jednotkou ve vnitroorganizačních

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272736 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Obec Jasenná Jasenná čp. 68, 552 22 Jasenná Finanční okruhy Účetnictví 3.44.1 (jasenna), verze: 2010.12 1 z 15 A.1. Informace

Více

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

PŘÍLOHA. Město Černošice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

PŘÍLOHA. Město Černošice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00241121 Název: Město Černošice NS: 00241121 MěÚ Černošice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Pojištění obnosová (sumová)

Pojištění obnosová (sumová) Pojistné plnění 1. náhrada škody u pojištění kryjících konkrétní potřeby pojištěných, tedy zejména pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2. výplata pojistného plnění u pojištění kryjících abstraktní

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 16.5.201320:34:04 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu Údaje o pojišťovně Základní údaje o pojišťovně Obchodní firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 30.4.2015 13:51:29 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč)

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč) A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Není informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona 1. Změna v účtování pořizování dlouhodobého

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Sídlo: A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Ke dni 1.6. 2011 se stala účetní jednotka plátcem DPH. A 2 Informace podle

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Předměřice nad Labem

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Předměřice nad Labem A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka účtuje poskytnuté příspěvky do nákladů

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 10.2.2014 8:13:42 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00568520 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dešná Účetní

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 Pojišťovnictv ovnictví z pohledu regulace Monika Šťástková,, Iva Justová Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 1. část Zpráva odpovědn dného pojistného matematika Monika Šťástková Obsah Úvod Regulace

Více

Licence: DF66 XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DF66 XCRGUPXA / PXA ( / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00285676 Název: Obec Brzkov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Nemáme

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Pojišťovnictví. 7. přednáška

Pojišťovnictví. 7. přednáška Pojišťovnictví 7. přednáška 1 Pojistnětechnické riziko Vyskytuje se v činnosti pojišťoven Výdaje a příjmy pojišťovny Pojistné = ryzí pojistné + správní náklady + kalkulovaný zisk Ryzí pojistné určeno na

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k 312010 IČO 70998370 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Mateřská škola Kramolna Kramolna čp. 170, 547 01 Kramolna Finanční okruhy Účetnictví 44.1 (Škola), verze: 2010.13 1 z 17 A.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Účetní

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A 2 0 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) a) způsob účtování zásob A b) opravné položky účtovány k 31.12.kalendářního

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více