Příloha I. Seznam názvů, lékové formy, množství účinné látky v lécích, způsob podávání a uchazeči v členských státech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha I. Seznam názvů, lékové formy, množství účinné látky v lécích, způsob podávání a uchazeči v členských státech"

Transkript

1 Příloha I Seznam názvů, lékové formy, množství účinné látky v lécích, způsob podávání a uchazeči v členských státech 1

2 Členský stát EU/EHS Název společnosti uchazeče, adresa (Smyšlený název) Název Množství účinné látky Léková forma Způsob podávání Dánsko Finsko Irsko Lucembursko Norsko Španělsko Švédsko Dexamed 5 mg Tableta Perorální podání Attentin 5 mg 5 mg Tableta Perorální podání Dexamed 5 mg tablets 5 mg Tableta Perorální podání Attentin 5 mg 5 mg Tableta Perorální podání Attentin 5 mg Tableta Perorální podání Dexamed 5 mg 5 mg Tableta Perorální podání comprimidos Attentin 5 mg 5 mg Tableta Perorální podání 2

3 Členský stát EU/EHS Název společnosti uchazeče, adresa (Smyšlený název) Název Množství účinné látky Léková forma Způsob podávání Nizozemsko Spojené království Tentin 5 mg 5 mg Tableta Perorální podání Dexamed 5 mg 5 mg Tableta Perorální podání 3

4 Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění kladného stanoviska předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 4

5 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Dexamed (viz příloha I) Dexamfetamin, (2S)-1-fenylpropan-2-amin, je pravotočivý stereoizomer amfetaminu. Jedná se o stimulans centrálního nervového systému, které je silnější než racemická směs. Amfetaminy zvyšují hladinu katecholaminů v synaptické štěrbině blokádou zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu do presynaptických neuronů, uvolňováním dopaminu a noradrenalinu z dopaminergních neuronů a případně i inhibicí monoaminoxidázy. Existují také důkazy, že amfetaminy zvyšují uvolňování a přeměnu serotoninu. Dexamfetamin se v současné době používá k léčbě narkolepsie a poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) v několika zemních EU, včetně referenčního členského státu v tomto postupu. Jeho mechanismus účinku u ADHD není zcela objasněn, ale jeho účinnost v rámci léčby ADHD nebyla během tohoto postupu zpochybněna. Během postupu dospěla skupina CMDh ke shodě, že dexamfetamin je při léčbě ADHD účinný, přičemž jeho účinnost není v žádném případě nižší než u ostatních stimulancií. V souvislosti s tímto léčivem jsou ale vnímána rizika nesprávného používání a zneužívání. Proto jako opatření ke zmírnění tohoto rizika navrhl žadatel přeřadit dexamfetamin do druhé linie léčby ADHD a používat jej u dětí a dospívajících ve věku od 6 do 17 let, pokud jiné léčivé přípravky a nefarmakologické možnosti léčby nevedou k odpovídajícím výsledkům. Kromě toho žadatel navrhl provést studii užívání léků, která by sledovala hlášení o zneužívání a/nebo předávkování, a neintervenční poregistrační studii bezpečnosti, která by sledovala nejdůležitější nežádoucí příhody. Navíc by mohly být lékařům i pacientům poskytnuty vzdělávací materiály, včetně kontrolních seznamů, obdobné jako u ostatních léčivých přípravků používaných k léčbě ADHD. Konečná diskuse skupiny CMDh se týkala dvou hlavních otázek, u kterých se členským státům nepodařilo dosáhnout shody. Výbor CHMP byl proto požádán, aby posoudil: zda jsou přeřazení přípravku do druhé linie léčby a navrhovaná opatření k minimalizaci rizik dostatečná pro zmírnění obav ohledně vnímaného potenciálu pro nesprávné používání a zneužívání, zda existují dostatečné vědecké a klinické důkazy podporující užívání přípravku ve druhé linii léčby ADHD. Účinnost ve druhé linii léčby ADHD Předložená žádost o přeřazení přípravku Dexamed do druhé linie léčby ADHD je bibliografická žádost (na základě dobře zavedeného použití). Posouzení účinnosti tedy vychází z intenzivního průzkumu literatury i ze současných evropských doporučení pro léčbu. To je přijatelné, protože u žádosti vycházejících z dobře zavedeného použití není požadováno, aby žadatelé předložili výsledky preklinických testů a klinických studií, protože ty mají být nahrazeny odpovídající vědeckou literaturou. Klinické studie ukazují, že existují pacienti s ADHD, kteří reagují na methylfenidát, a nikoliv na dexamfetamin a naopak. Studie autorů Elia a kol. (1991) dospěla k závěru, že z důvodu existence individuální variability reakce na léčbu je nutné vyzkoušet obě stimulancia. Důvodem odlišné reakce na léčbu může být odlišný farmakologický mechanismus účinku. Methylfenidát se reverzibilně váže na presynaptický transportní protein, což vede k inhibici zpětného vychytávání katecholaminů do presynaptického neuronu (Volkow a kol., 2002), zvyšuje uvolňování dopaminu z presynaptických cytoplasmatických zásobních vezikul a blokuje vychytávání dopaminu do cytoplazmatických zásobních 5

6 vezikul neuronu, díky čemuž je v presynaptické cytoplazmě k dispozici více dopaminu pro vyplavení do synaptické štěrbiny (Sulzer a kol., 2005). Ve studii autorů Elia a kol. přibližně 30 % účastníků nevykazovalo reakci na jeden z léků, ale pouze 4 % byla bez reakce na oba léky. I když nemáme informace o posloupnosti léků, zejména z důvodu překříženého plánu studie, jsou výsledky přesvědčivé. V této studii se však vyskytly metodické problémy. Počet pacientů byl nízký a statistická významnost zjištění je nejistá. Navíc se jednalo o nezávislou studii publikovanou v roce 1991, což znemožňuje posoudit původní data. Výbor CHMP proto dospěl k názoru, že na tuto publikaci je možné pohlížet jen jako na studii podporující účinnost, ale nikoli jako na studii přinášející jednoznačné důkazy. Tato data jsou dále podpořena studií Arnolda a kol. (1978). Důležitější je srovnávací přehled Arnolda LE (2000), který analyzoval šest nezdvojených studií, v nichž byla vypočítána míra reakce na léčbu 66 % u dexamfetamin sulfátu, 56 % u methylfenidátu a 85 % při vyzkoušení obou stimulancií. Autor dospěl k závěru, že profily reakce u jednotlivých pacientů se neshodují a že absence reakce nebo netolerovatelné nežádoucí účinky u jednoho stimulans nevylučují dobrou reakci na druhé stimulans. I když přehled vykazoval metodické nedostatky, jeho závěry vycházejí z relevantních důkazů. Publikace rovněž zahrnuje úplný přehled preklinické farmakodynamiky obou sloučenin, který může pomoci vysvětlit pozorovanou variabilitu reakcí. Dospěla k závěru, že methylfenidát je selektivnější pro transportér dopaminu, zatímco dexamfetamin vykazuje také řadu dalších účinků, včetně přímého účinku na receptory a ovlivnění dalších způsobů vychytávání dopaminu i účinku na další katecholaminy. Ramtvedt a kol. (2013) publikovali, že ve zkřížené klinické studii zahrnující 36 dětí s diagnostikovanou ADHD (podle norských diagnostických doporučení), které užívaly postupně vždy po 2 týdnech methylfenidát, dexamfetamin a placebo, vedly dexamfetamin a methylfenidát k příznivé reakci u 26 dětí (72 %), ale ne vždy u stejných dětí. Po vyzkoušení obou stimulancií se ale počet pacientů s reakcí na léčbu zvýšil na 33 (92 %). Z publikace samotné je obtížné posoudit smysluplnost navrhovaného rozsahu účinnosti, na jehož základě byla hodnocena míra reakce na léčbu, ale i přes určité nejasnosti ohledně metodiky je třeba uvést, že závěry jsou v souladu se závěry studie autorů Elia a kol. Navíc nejméně 7 doporučení pro farmakologickou léčbu ADHD založených na důkazech doporučuje dexamfetamin jako terapii první linie a ostatní obsahují jasné příznivé doporučení pro jeho podávání jako terapeutické možnosti u ADHD (Seixas a kol., 2012). Je třeba uvést, že všechna doporučení zmíněná v tomto článku pocházejí ze zemí, kde je dexamfetamin již dodáván na trh pro léčbu ADHD. Nakonec je třeba uvést, že lisdexamfetamin je neúčinné proléčivo, které je absorbováno do krevního řečiště, kde je postupně přeměňováno na dexamfetamin. Lisdexamfetamin byl nedávno schválen v některých členských státech v rámci komplexního programu léčby ADHD u dětí od 6 let věku, u nichž je reakce na předchozí léčbu methylfenidátem považována za klinicky nedostatečnou. Lisdexamfetamin a dexamfetamin lze považovat za farmakodynamicky identické, a proto by udělení registrace pro dexamfetamin jako léčbu ADHD druhé linie bylo v souladu s nedávným schválením podávání lisdexamfetaminu u stejné populace. Po zvážení všech dostupných údajů dospěl výbor k názoru, že existuje dostatek důkazů k vyvození závěru, že dexamfetamin může být přínosem pro pacienty bez léčebné reakce na methylfenidát. Obě látky mají v rámci léčby ADHD podobnou účinnost, ale odlišný mechanismus účinku. Methylfenidát je selektivnější pro transportér dopaminu, zatímco dexamfetamin má také řadu dalších účinků, včetně přímého účinku na receptory a ovlivnění dalších způsobů vychytávání dopaminu i účinku na další katecholaminy. I když žádnou samostatnou studii nelze brát jako stěžejní důkaz, publikace (které zahrnují nejen publikované studie, ale také terapeutická doporučení a učebnice) předložené s žádostí podporují účinnost v rámci druhé linie léčby ADHD. 6

7 Riziko zneužívání a závislosti Během posuzování žádosti o registraci přípravku Dexamed vyvstaly obavy ohledně potenciálního zneužívání dexamfetaminu a závislosti na něm. Členský stát, který vznesl námitku, se domníval, že na základě farmakodynamiky a farmakokinetiky dexamfetaminu je potenciální riziko závislosti a zneužívání spojené s tímto přípravkem vyšší než u jiných možností léčby ADHD. Panuje vlastně shoda v tom, že stimulancia, včetně dexamfetaminu, mají potenciál pro nesprávné používání, zneužívání a vznik závislosti. Účinnost dexamfetaminu v rámci léčby ADHD ovšem nebyla zpochybněna. Užívání dexamfetaminu ve druhé linii léčby ADHD v současné žádosti představuje opatření zavedené pro zmírnění těchto obav. Indikace zahrnuje také vyjádření, že léčbu by měl zahájit a pravidelně kontrolovat lékař s odbornými znalostmi o duševním zdravím dětí a dospívajících poté, co komplexní vyšetření ukáže diagnózu ADHD. Cílem navržení tohoto a dalších opatření v plánu řízení rizik je zajistit, aby byl dexamfetamin dostupný pouze pro pacienty, kteří ho skutečně potřebují a pro které může být přínosem, a tím zmírnit riziko nesprávného používání a zneužívání. Z hlediska rizika nesprávného používání a zneužívání u populace s ADHD dospěl metaanalytický přehled autorů Lee a kol. (2011) k závěru, že pacienti s ADHD jsou vystaveni značně vyššímu riziku zneužívání látek než (věkově odpovídající) obecná populace. V dalších publikacích autoři zřejmě dospěli k dalšímu závěru, že léčba ADHD stimulancii v dětství je spojena se snížením rizika zneužívání návykových látek později v životě (Biederman a kol., 1999, Wilens a kol., 2003). Nicméně aktuálnější metaanalýza, kterou provedli Humphreys a kol. (2013), hodnotila publikované i nepublikované zprávy týkající se celkem 15 různých studií a dospěla k závěru, že účinná léčba ADHD, obvykle methylfenidátem, zřejmě nemá na zneužívání návykových látek v pozdějším životě vliv. V této metaanalýze byla identifikována řada klíčových otázek, které mohou vysvětlovat rozdíly ve výsledcích studií, a autoři uvedli, že i když stavíme na práci Wilense a kol. (2003), je počet zařazených studií stále relativně skromný. Proto není v současné době jasné, zda léčba pacientů s ADHD stimulancii ovlivňuje jejich riziko zneužívání návykových látek později v životě, důkazy ale zřejmě ukazují, že u populace s ADHD léčené stimulancii není riziko vyšší než u neléčené populace s ADHD. Během postupu provedl držitel rozhodnutí o registraci další průzkum literatury on-line, v databázích evropských zdravotnických orgánů a Světové zdravotnické organizace a ve své vlastní bezpečnostní databázi. I když je známo, že nesprávné používání, zneužívání a závislost jsou záležitosti, které nemusejí být vždy předepisujícímu lékaři nahlášeny, průzkum v zemích, ve kterých je dexamfetamin dostupný na trhu pro léčbu ADHD, ukázal velmi nízký výskyt těchto případů. Je třeba uvést, že rozhodujícím faktorem pro zneužívání návykových látek může být věk. Experimentování s rekreačními drogami obvykle začíná během dospívání, zatímco léčba ADHD může být zahájena v dřívějším věku. Kromě toho jsou pacientům s ADHD předepisována stimulancia až po stanovení diagnózy ADHD na rozdíl od záměrného vyhledávání stimulancií. Je známo, že k zneužívání a závislosti může dojít, nicméně se zdá, že mezi populací, která zneužívá stimulancia, a obecnou populací s ADHD existuje rozdíl. Odborníci, kteří byli požádáni o konzultaci, uvedli skutečnost, že je méně pravděpodobné, že ADHD vyvolá u dětí euforii, pokud jsou přípravky podávány určeným způsobem. Odborníci byli toho názoru, že v současné době je jen málo důkazů naznačujících, že dexamfetamin je u léčené populace s ADHD spojen s vyšším rizikem závislosti než u populace bez ADHD. Navíc se u krátkodobě působící léčby očekává, že bude mít v porovnání s dlouhodobě působící léčbou určité výhody. Krátkodobě působící léčba skutečně narušuje spánkový rytmus a chuť k jídlu s nižší pravděpodobností než dlouhodobě působící přípravky. U forem s okamžitým uvolňováním může být také snazší dosáhnout optimalizace léčby, když je ke stanovení správně úrovně dávky nutná počáteční titrační fáze. 7

8 Výbor rovněž konstatoval, že přípravky obsahující dexamfetamin jsou v EU dostupné několik let bez plánu řízení rizik, a proto lze očekávat, že zavedení přípravku obsahujícího dexamfetamin s plánem řízení rizik bude pro pacienty znamenat významné zlepšení. Rizika spojená s dlouhodobým užíváním Z hlediska dalších potenciálních rizik spojených s dlouhodobým užíváním dexamfetaminu, jako je možné narušení neurokognitivního vývoje a riziko kardiomyopatie, neexistují žádné klinické důkazy, které by podporovaly možnost jakéhokoli nepříznivého vlivu dlouhodobé léčby na neurokognitivní vývoj. Je však třeba uvést, že celkově je v klinické praxi dostupných jen velmi málo dat na podporu tohoto tvrzení. Identifikované riziko kardiomyopatie souvisí hlavně s chronickým užíváním, zejména ve vysokých dávkách. Skupina odborníků toto riziko připouští, jeho frekvenci ale považuje za nízkou. Bylo uvedeno, že může dojít ke zvýšení krevního tlaku nebo k tachykardii. Kromě specifických opatření v rámci plánu řízení rizik výbor s ohledem na minimalizaci těchto rizik doporučil sledování krevního tlaku a tepové frekvence. Po zvážení všech dostupných údajů výbor uznal, že dexamfetamin má potenciál pro nesprávné používání, zneužívání a také vznik závislosti. Výbor ovšem dospěl také k názoru, že navržená opatření k minimalizaci rizik jsou vhodná pro zmírnění tohoto rizika. Indikace byla omezena na druhou linii, plán řízení rizik pro přípravek zahrnuje vzdělávací materiály pro předepisující lékaře i pro pacienty/pečovatele i studii užívání léků, která byla rozšířena o získávání informací speciálně o zneužívání a nesprávném používání. Předpokládá se, že všechna tato opatření společně se stávajícími vnitrostátními zákony týkajícími se výroby, distribuce a předepisování regulovaných léků vyváží dané riziko. Plán řízení rizik Navrhovaná opatření k minimalizaci rizik jsou kombinací rutinních činností (včetně upozornění v informacích o přípravku) a následujících vzdělávacích materiálů a nástrojů: průvodce pro lékaře pro předepisování včetně postupu diagnostiky podle doporučení DSM/ICD a pro rozpoznání a vyloučení pacientů se zneužíváním, nesprávným používáním a závislostí v anamnéze, kontrolní seznamy pro předběžný screening a probíhající sledování krevního tlaku, tepové frekvence, růstu (hmotnosti, výšky, chuti k jídlu) a výskytu psychóz u pacientů. Během posuzování žádosti na úrovni členských států byla vyžádána rada výboru PRAC ohledně plánu řízení rizik a žadatel souhlasil s doporučením: provést studii užívání léků, která by sledovala užívání předepsaného dexamfetaminu v Evropské unii s využitím dat z různých zdrojů. Tato studie užívání léků by dále měla být rozšířena o aktivní získávání hlášení o zneužívání, nesprávném používání a závislosti u dětí s ADHD z toxikologických center, center pro monitorování drog, dalších databází, veřejně dostupných informací v literatuře i on-line, provést poregistrační studii bezpečnosti s cílem vyhodnotit dlouhodobý bezpečnostní profil dexamfetaminu u dětí s ADHD a zaměřit se speciálně na hlavní problémy, jako jsou kardiovaskulární příhody, růst a související psychiatrické nežádoucí příhody. Tato retrospektivní studie (s novými uživateli) bude také porovnávat relativní riziko mezi dexamfetaminem a dalšími stimulancii u dané populace pacientů. Kromě toho výbor CHMP doporučil, aby byl plán řízení rizik dále aktualizován (viz příloha IV). Během postupu přezkoumání výbor CHMP doporučil změny v informacích o přípravku týkající se bezpečnosti: 8

9 úpravy bodu 4.1, který má uvádět, že léčba má probíhat pod dohledem odborníka na poruchy chování u dětí a/nebo dospívajících a že dexamfetamin není indikován u všech dětí s ADHD a rozhodnutí podávat dexamfetamin musí vycházet z velmi pečlivého posouzení závažnosti a chronicity příznaků u dítěte ve vztahu k jeho věku a potenciálu pro zneužívání nebo nesprávné používání, v bodě 4.4 uvedení textu o zneužívání a nesprávném používání informujícího o tom, že riziko je u krátkodobě působících stimulancií obecně vyšší než u odpovídajících dlouhodobě působících přípravků, v bodě 4.8 uvedení textu o hlášení podezření na nežádoucí účinky. V souladu s tím byly upraveny i odpovídající body informací o přípravku. Po zvážení údajů předložených v žádosti je výbor CHMP toho názoru, že k bezpečnému a účinnému používání léčivého přípravku je nezbytné výše uvedené řízení rizik. Celkový poměr přínosů a rizik Po zvážení údajů předložených žadatelem dospěl výbor CHMP k názoru, že existuje dostatek důkazů k vyvození závěru, že dexamfetamin může být přínosem pro pacienty bez léčebné reakce na methylfenidát. Dostupné klinické údaje společně s klinickými doporučeními a skutečností, že mechanismus účinku se liší od jiných terapeutických možností, podporují účinnost dexamfetaminu ve druhé linii léčby ADHD. Připouští se, že dexamfetamin má potenciál pro nesprávné používání, zneužívání a také vznik závislosti. Jeho podávání pouze ve druhé linii léčby, přes jeho prokázanou účinnost, je opatřením zavedeným kvůli zmírnění této obavy. Indikace zahrnuje také text, že přípravek má předepisovat pouze odborník, pokud byla u pacienta diagnostikována ADHD po komplexním posouzení chronicity a závažnosti podle doporučení DSM a ICD, a pouze pokud se léčba methylfenidátem ukázala jako neúčinná. Během léčby je třeba pravidelně hodnotit nutnost léčby (viz níže) a možný výskyt nadměrného užívání, závislosti nebo zneužívání. Celkově výbor dospěl k názoru, že navržená opatření k minimalizaci rizika zneužívání jsou vhodná pro jeho zmírnění. Plán řízení rizik pro přípravek zahrnuje vzdělávací materiály pro předepisující lékaře i pro pacienty/pečovatele i studii užívání léků, která byla rozšířena na získávání informací speciálně o zneužívání a nesprávném používání. Předpokládá se, že všechna tato opatření společně se stávajícími vnitrostátními zákony týkajícími se výroby, distribuce a předepisování regulovaných léků vyváží dané riziko. Výbor CHMP konstatoval, že navržený plán řízení rizik je v souladu se stávajícími plány řízení rizik pro jiná stimulancia (methylfenidát a lisdexamfetamin) a také to, že přípravky obsahující dexamfetamin jsou v EU dostupné již několik desetiletí bez plánu řízení rizik. Proto lze očekávat, že zavedení přípravku obsahujícího dexamfetamin s plánem řízení rizik zajistí významné zlepšení díky shromažďování informací o užívání přípravku v podmínkách reálného života i díky zavedení opatření k minimalizaci rizik, která v současné době přijata nejsou. 9

10 Zdůvodnění kladného stanoviska, úprav v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci a podmínek registrace Vzhledem k tomu, že: výbor zvážil oznámení o předložení záležitosti k přezkoumání iniciované Spojeným královstvím podle čl. 29 odst. 4 směrnice 2001/83/ES. Nizozemsko dospělo k názoru, že udělení rozhodnutí o registraci představuje potenciální závažné riziko pro veřejné zdraví, výbor přezkoumal všechny údaje předložené žadatelem na podporu účinnosti dexamfetaminu ve druhé linii léčby ADHD a návrhy na zmírnění rizika nesprávného používání a zneužívání, výbor je toho názoru, že dexamfetamin má jiný mechanismus účinku než methylfenidát a že dostupné údaje podporují účinnost dexamfetaminu při léčbě ADHD, výbor je také názoru, že navržená opatření k minimalizaci rizik jsou vhodná pro zmírnění rizika nesprávného používání a zneužívání. Dále byla požadována studie užívání léků, která by sledovala užívání předepsaného dexamfetaminu v Evropské unii s využitím dat z různých zdrojů. Kromě toho výbor požadoval, aby byla provedena poregistrační studie bezpečnosti, která by zhodnotila dlouhodobý bezpečnostní profil dexamfetaminu u dětí s ADHD a zaměřila se speciálně na hlavní problémy, jako jsou kardiovaskulární příhody, růst a související psychiatrické nežádoucí příhody, výbor CHMP proto dospěl k názoru, že poměr přínosů a rizik přípravku Dexamed a souvisejících názvů lze považovat za příznivý. Výbor CHMP vydal kladné stanovisko, ve kterém doporučil udělit pro přípravek Dexamed a související názvy (viz příloha I) rozhodnutí o registraci, pro které jsou souhrn údajů o přípravku a příbalová informace uvedeny v příloze III stanoviska výboru CHMP a podmínky registrace v příloze IV stanoviska výboru CHMP. 10

11 Příloha III Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci Poznámka: Tyto změny je třeba zapracovat do platného souhrnu údajů o přípravku, označení na obalu a příbalové informace, které jsou finální verzí, získanou během postupu v koordinační skupině. 11

12 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 12

13 [Text uvedený níže se musí vložit do horní části dokumentu] Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace [Text této části by měl znít takto] Dexamfetamin je indikován jako součást komplexního léčebného programu poruchy pozornosti/hyperaktivity (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) u dětí a dospívajících ve věku 6 až 17 let, kdy odpověď na předchozí léčbu methylfenidátem je považována za klinicky nedostatečnou. Komplexní léčebný program obvykle zahrnuje psychologické, vzdělávací a sociální opatření. Diagnóza se musí stanovit podle kritérií DSM-5 a pokynů v MKN-10 a měla by být založena na komplexním multidisciplinárním zhodnocení pacienta. Dexamfetamin není indikován u všech dětí s ADHD a rozhodnutí použít dexamfetamin musí být založeno na velmi důkladném posouzení závažnosti a chronicity symptomů dítěte ve vztahu k věku dítěte a potenciálu pro abúzus, nesprávné užití nebo zneužití. Léčba má probíhat pod dohledem specialisty na poruchy chování u dětí a/nebo dospívajících. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Zneužití, nesprávné užívání a diverze [Text níže vymazat] Dexamfetamin má vysoký potenciál způsobovat závislost a byl/je často zneužíván. [Následující větu přidat na její místo] Riziko je obecně větší u krátkodobě působících stimulancií než u odpovídajících dlouhodobě působících přípravků (viz bod 4.1). 4.8 Nežádoucí účinky [Následující text přidat na konec této části] Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. 13

14 PŘÍBALOVÁ INFORMACE 14

15 Příbalová informace: informace pro pacienta Dexamed 5 mg tablety Dexamfetamini sulfas [Text uvedený níže se musí vložit do horní části dokumentu] Tento léčivý podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu CO JE PŘÍPRAVEK DEXAMED A K ČEMU SE POUŽÍVÁ K čemu se používá [Odrážky by měly znít takto] Dexamed se používá k léčbě poruchy pozornosti/hyperaktivity (ADHD). používá se u dětí a dospívajících ve věku 6 až 17 let. není určen pro všechny děti s ADHD. používá se pouze v případě, že jiný léčivý přípravek s názvem methylfenidát nebyl dostatečně účinný. musí se používat jako součást léčebného programu, který obvykle zahrnuje psychologické, vzdělávací a sociální opatření. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY [Následující text přidat na konec této části] Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 15

16 Příloha IV Podmínky registrací 16

17 Podmínky registrací Příslušné vnitrostátní orgány koordinované referenčním členským státem zajistí, aby držitelé rozhodnutí o registraci splnili tyto podmínky: Podmínky Žadatel předloží aktualizovaný plán řízení rizik a vezme přitom v úvahu tato doporučení: Termín Do 3 měsíců od přijetí rozhodnutí Komise 1. bod VI.2.5 dokumentace pro veřejný souhrn by měl zahrnovat souhrn opatření k minimalizaci rizik týkajících se bezpečnosti; 2. příloha 2 by měla kromě navrhovaného souhrnu údajů o přípravku zahrnovat i navrhovaný text příbalové informace; 3. příloha 7: by měla zahrnovat text navrhovaného formuláře pro následné sledování, který je určen ke sledování konkrétních nežádoucích příhod; 4. část III, plán farmakovigilance: pro poregistrační studii bezpečnosti a studii užívání léků je třeba přidat kategorii 1. Žadatel provede studii užívání léků, která bude sledovat užívání předepsaného dexamfetaminu v Evropské unii s využitím dat z různých zdrojů. V rámci této studie bude držitel rozhodnutí o registraci aktivně získávat hlášení o zneužívání, nesprávném používání a závislosti u dětí s ADHD z toxikologických center, center pro monitorování drog, dalších databází, veřejně dostupných informací v literatuře i on-line. Žadatel provede poregistrační studii bezpečnosti s cílem vyhodnotit dlouhodobý bezpečnostní profil dexamfetaminu u dětí s ADHD, přičemž se zaměří speciálně na hlavní problémy, jako jsou kardiovaskulární příhody, růst a související psychiatrické nežádoucí příhody. Tato 5letá retrospektivní studie (s novými uživateli) bude také porovnávat relativní riziko mezi dexamfetaminem a dalšími stimulancii u dané populace pacientů. Předložení protokolu v souladu s čl. 107n odst. 1 směrnice 2001/83/ES do 3 měsíců od přijetí rozhodnutí Komise Předložení konečných výsledků studie do 2. čtvrtletí 2020 Předložení protokolu v souladu s čl. 107n odst. 1 směrnice 2001/83/ES do 3 měsíců od přijetí rozhodnutí Komise Předložení konečných výsledků studie do 2. čtvrtletí

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění kladného stanoviska předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění kladného stanoviska předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění kladného stanoviska předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 4 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Dexamed (viz příloha I) Dexamfetamin,

Více

Příloha II. Vědecké závěry

Příloha II. Vědecké závěry Příloha II Vědecké závěry 11 Vědecké závěry Po zvážení revidovaného konečného doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) ze dne 10. července 2014 týkajícího se léčivých přípravků

Více

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, LÉKOVÉ FORMY, KONCENTRACE, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITELÉ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, LÉKOVÉ FORMY, KONCENTRACE, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITELÉ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, LÉKOVÉ FORMY, KONCENTRACE, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITELÉ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH 1 Členský stát Česká republika Česká republika Německo Německo

Více

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATEL O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATEL O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATEL O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH 1 Členský stát EU/EEA Žadatel Název a adresa společnosti (Smyšlený) název Koncentrace

Více

Vědecké závěry předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Vědecké závěry předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha I Vědecké závěry, závěry týkající se podobnosti a uplatnění výjimky z výhradního práva a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předkládané

Více

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZEV LÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITELÉ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZEV LÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITELÉ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZEV LÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITELÉ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH 1 Členský stát Držitel rozhodnutí o registraci Smyšlený název Koncentrace

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zachování rozhodnutí o registraci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA)

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zachování rozhodnutí o registraci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zachování rozhodnutí o registraci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) 25 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravků obsahujících

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Vědecké závěry a zdůvodnění závěrů Výbor CHMP zvážil níže uvedené

Více

Simvastatin Krka 80 mg Potahované tablety. Simvastatin Krka 80 mg Potahované tablety. Simvastatin Krka 80 mg Potahované tablety

Simvastatin Krka 80 mg Potahované tablety. Simvastatin Krka 80 mg Potahované tablety. Simvastatin Krka 80 mg Potahované tablety PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÝCH FOREM, OBSAU LÉČIVÝCH LÁTEK V LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH, ZPŮSOBŮ PODÁNÍ, ŽADATELŮ A DRŽITELŮ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Členský stát Držitel rozhodnutí o registraci

Více

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATELÉ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATELÉ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZPŮSOB PODÁNÍ, ŽADATELÉ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH 1 Členský stát EU/EHP Žadatel (Smyšlený) Název Síla Léková forma Cesta podání Česká

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha IV Vědecké závěry, zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 1 Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 145753/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaserc 16 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 16 mg

Více

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014. Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika SCENIHR Předběžné stanovisko na Bezpečnost zubního amalgámu a alternativních zubních výplňových materiálů pro pacienty a uživatele SCENIHR

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 *UOHSX004YEZZ* UOHSX004YEZZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Seznam názvů, lékových forem, sil veterinárních léčivých přípravků, druhů zvířat, způsobů podání, držitelů rozhodnutí o registraci v členských státech

Seznam názvů, lékových forem, sil veterinárních léčivých přípravků, druhů zvířat, způsobů podání, držitelů rozhodnutí o registraci v členských státech Příloha I Seznam názvů, lékových forem, sil veterinárních léčivých přípravků, druhů zvířat, způsobů podání, držitelů rozhodnutí o registraci v členských státech 1 Členský Držitel rozhodnutí o Název INN

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS154890/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Trihydrát amoxicilinu. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate

Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Trihydrát amoxicilinu. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate. Amoxicillin trihydrate Příloha I Seznam názvů, lékových forem, sil veterinárních léčivých přípravků, živočišných druhů, způsobů podání, indikací/ochranných lhůt a žadatelů/držitelů rozhodnutí o registraci v členských státech

Více

Příloha I. Vědecké závěry a důvody pro změnu v podmínkách rozhodnutí o registraci

Příloha I. Vědecké závěry a důvody pro změnu v podmínkách rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké závěry a důvody pro změnu v podmínkách rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S přihlédnutím k hodnotící zprávě PRAC k PSUR pro anagrelid, vědecké závěry výboru CHMP jsou následující:

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 73 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 131, 228. Vyhláška o registraci léčivých přípravků 229. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv O B S A H : Strana

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny registrací

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny registrací Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění změny registrací 29 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení Autoinjektory byly vynalezeny v 60. letech 20. století v rámci vojenského výzkumu ve Spojených

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42544-6/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pexogies 0,088 mg tablety Pexogies 0,18 mg tablety Pexogies 0,7 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek podmíněných registrací a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 85 Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého

Více

Pradaxa je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku dabigatran-etexilát. Je dostupný ve formě tobolek (75, 110 a 150 mg).

Pradaxa je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku dabigatran-etexilát. Je dostupný ve formě tobolek (75, 110 a 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost dabigatranum etexilatum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Příloha III. Tyto změny příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou výsledkem referral procedury.

Příloha III. Tyto změny příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou výsledkem referral procedury. Příloha III Změny příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tyto změny příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou výsledkem referral procedury.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zyrtec 10 mg potahované tablety. cetirizini dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zyrtec 10 mg potahované tablety. cetirizini dihydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Zyrtec 10 mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 132/2010-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a

Více

Leflunomide Apotex 10 mg, tabletten. Leflunomide Apotex 20 mg, tabletten. LEFLUNOMIDA APOTEX 10 mg comprimidos EFG

Leflunomide Apotex 10 mg, tabletten. Leflunomide Apotex 20 mg, tabletten. LEFLUNOMIDA APOTEX 10 mg comprimidos EFG PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ LÉČIVÉHO(LÉČIVÝCH) PŘÍPRAVKU(Ů), LÉKOVÁ(É) FORMA(Y), KONCENTRACE, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL(É) ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH 1 Členský stát EU/EHP Držitel rozhodnutí

Více

Otázky a odpovědi týkající se Evropské webové databáze hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků

Otázky a odpovědi týkající se Evropské webové databáze hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků Otázky a odpovědi týkající se Evropské webové databáze hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků 1. O webových stránkách Jaké informace mohu na webových (www.adrreports.eu) stránkách najít? Naleznete

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VPRIV 200 U prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 200 jednotek* (U) velaglucerasum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg Tablety (Tizanidini hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg Tablety (Tizanidini hydrochloridum) sp.zn.sukls13118/2011, sp.zn.sukls13119/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg Tablety (Tizanidini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30081/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pramipexol Orion 0,088 mg Pramipexol Orion 0,18 mg Pramipexol Orion 0,35 mg Pramipexol Orion

Více

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum Sp.z. sukls177880/2014 a k sp.zn. sukls129971/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční

Více

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70416/2010 a příloha ke sp.zn. sukls184749/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70416/2010 a příloha ke sp.zn. sukls184749/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70416/2010 a příloha ke sp.zn. sukls184749/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SINGULAIR 4 mg granule montelukastum Přečtěte si pozorně

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Muscoril cps. Jedna tvrdá tobolka obsahuje thiocolchicosidum 4 mg. Jedna ampule (2 ml) obsahuje thiocolchicosidum 4 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Muscoril cps. Jedna tvrdá tobolka obsahuje thiocolchicosidum 4 mg. Jedna ampule (2 ml) obsahuje thiocolchicosidum 4 mg. sp.zn. sukls129911/2014 Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Více

Č. j.: R128/2007/03-16662/2007/310-Hr V Brně dne 11. září 2007. Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10.7.2007 společností

Č. j.: R128/2007/03-16662/2007/310-Hr V Brně dne 11. září 2007. Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10.7.2007 společností Č. j.: R128/2007/03-16662/2007/310-Hr V Brně dne 11. září 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10.7.2007 společností LAVET, s. r. o., IČ 26235609, se sídlem Na bitevní pláni 1419/21, 140 00 Praha

Více

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67:

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67: Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Menveo prášek a roztok pro injekční roztok. Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W135 a Y 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Montelukast Mylan 5 mg žvýkací tablety montelukastum natricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Montelukast Mylan 5 mg žvýkací tablety montelukastum natricum Sp.zn.sukls47551/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Montelukast Mylan 5 mg žvýkací tablety montelukastum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Prubeven 750 mg potahované tablety. Glucosamini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Prubeven 750 mg potahované tablety. Glucosamini sulfas sp.zn.sukls99781/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Prubeven 750 mg potahované tablety Glucosamini sulfas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. URSOSAN, 250 mg, tvrdé tobolky. (acidum ursodeoxycholicum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. URSOSAN, 250 mg, tvrdé tobolky. (acidum ursodeoxycholicum) sp. zn. sukls21251/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele URSOSAN, 250 mg, tvrdé tobolky (acidum ursodeoxycholicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 17. září 2015 Cena Kč 45, O B S A H : 236. Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VENORUTON FORTE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy). Úplný seznam pomocných

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrdé tobolky netupitantum/palonosetronum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrdé tobolky netupitantum/palonosetronum Příbalová informace: informace pro pacienta Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrdé tobolky netupitantum/palonosetronum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Bicalutamid Actavis 150 mg Potahované tablety Bicalutamidum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Bicalutamid Actavis 150 mg Potahované tablety Bicalutamidum Sp.zn. sukls199328/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Potahované tablety Bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 66/2011-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jana

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum)

CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum) sp.zn. sukls117792/2010 a sukls46226/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum) Přečtěte si

Více

Sp.zn.sukls185381/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls185381/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls185381/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MINOXIDIL LAVINELI 5% kožní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Minoxidilum 50 mg/ml (5% w/v). Jeden střik spreje MINOXIDIL

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 *UOHSX0063SQR* UOHSX0063SQR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn. sukls272512/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Kaloba 20 mg potahované tablety Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) extrahováno ethanolem 11% (m/m) (EPs 7630), vysušený

Více

Eylea. afliberceptum. Co je Eylea? K čemu se přípravek Eylea používá? Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Eylea. afliberceptum. Co je Eylea? K čemu se přípravek Eylea používá? Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost EMA/677928/2015 EMEA/H/C/002392 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost afliberceptum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European public assessment report, EPAR) pro přípravek.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-BICALUTAMID 150 mg potahované tablety (bicalutamidum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-BICALUTAMID 150 mg potahované tablety (bicalutamidum) Příbalová informace: informace pro uživatele APO-BICALUTAMID 150 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 406 Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Ibuprofen je nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID)

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum sp.zn. sukls98861/2014, sukls98862/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Obsah léčivých látek. název přípravku. Loratadine Vitabalans 10 mg tablety. 10 mg tableta Perorální podání. Loratadine Vitabalans

Obsah léčivých látek. název přípravku. Loratadine Vitabalans 10 mg tablety. 10 mg tableta Perorální podání. Loratadine Vitabalans Příloha I Seznam názvů, lékových forem, obsahů léčivých látek v léčivých přípravcích, způsobu podání, žadatelů / držitelů rozhodnutí o registraci v členských státec 1 Členský stát EU/EHP Držitel rozhodnutí

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety Kalii iodidum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety Kalii iodidum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls226447/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety Kalii iodidum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 4. 4. 2014 V Praze dne 4. 4. 2014 č. j.: MZDR40990/2013 sp. zn. FAR: L145/2013 k sp. zn.: SUKLS146833/2013 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem sp. zn. sukls175449/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 lahvička

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Benfogamma 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje: Benfotiaminum 50,0 mg Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Obalené tablety.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GLEPARK 0,18mg GLEPARK 0,7mg (pramipexolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GLEPARK 0,18mg GLEPARK 0,7mg (pramipexolum) Sp. zn. sukls93476/2013, sukls93478/2013 a k sp. zn. sukls118031/2014, sukls111818/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GLEPARK 0,18mg GLEPARK 0,7mg (pramipexolum) Přečtěte

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum). Sp.zn.sukls82355/2012 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levocetirizin Actavis 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 76/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls50128/2012 a sp.zn. sukls209283/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Agnucaston potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta Agnucastonu obsahuje:

Více

Č.j.: 3R 41/01-Ku V Brně dne 20.11.2001

Č.j.: 3R 41/01-Ku V Brně dne 20.11.2001 Č.j.: 3R 41/01-Ku V Brně dne 20.11.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 7.9.2001 podaném Milanem Jelínkem, podnikajícím pod obchodním jménem Milan Jelínek KOMTERM, IČO 101 52 407, s místem podnikání

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI)) P7_TA-PROV(2013)0091 Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI))

Více

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více