Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti"

Transkript

1 Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření solventnosti pojistitele. Popsaná metoda je následně aplikována na příkladu vybraného pojistitele provozujícího univerzální pojištění. Měřena je disponibilní míra solventnosti a požadovaná míra solventnosti. Výsledek měření je zjištěn testem solventnosti na základě porovnání vypočtených hodnot s minimem garančního fondu. Klíčová slova Míra solventnosti, disponibilní míra solventnosti, požadovaná míra solventnosti, garanční fond, neživotní pojištění, životní pojištění 1 Úvod Z hlediska praktických postupů se v případě metody míry solventnosti jedná o metodiku posuzující, zda vlastní prostředky, které má pojišťovna k dispozici, jsou v dostatečné proporci k objemu obchodu dané pojišťovny. Solventností je tedy v rámci charakterizované metodiky sledován vztah mezi základním kapitálem a vlastními rezervami nepodléhajícími závazkům na jedné straně a ročním objemem obchodu pojišťovny na straně druhé. Pozitivně na takto definovanou solventnost působí zvýšení základního kapitálu, zvýšení rezerv nepodléhajících závazkům či odevzdání větší části přijatého rizika do zajištění. Měření solventnosti na bázi měr solventnosti je postaveno na obdobném principu jako zjišťování míry zadluženosti, respektive skladby kapitálu, u ostatních podnikatelských subjektů. Vzhledem ke specifickému předmětu podnikání v pojišťovnictví je však východisko tohoto měření, tj. vlastní kapitál pojišťovny, vždy modifikován, a to očištěním o určitou část doposud nesplaceného vlastního kapitálu a dále o fondy, jejichž dispozice je omezena (např. zástavním právem, zákonem apod.). Tato korekce odráží zvýšené požadavky na solventnost pojišťovny s ohledem na charakter závazků vůči pojištěným, které je pojišťovna povinna krýt. 2 Charakteristika metodiky V důsledku platnosti direktiv Evropské unie je solventnost zjišťována zvlášť pro životní a zvlášť pro neživotní pojištění. Metodika měření je založena jednak na výpočtu a korekci vlastního kapitálu, který je označován jako disponibilní míra solventnosti (DMS), jednak na stanovení minimálního množství kapitálu potřebného pro úhradu závazků pojišťovny, označovaného jako požadovaná míra solventnosti (PMS). Požadovaná míra solventnosti (PMS) je veličinou, kterou normativně stanovuje dozorčí orgán s ohledem na vývoj na pojistném a finančním trhu a s ohledem na ochranu oprávněných zájmů pojištěných. 1 Ing. Martina Borovcová, katedra financí, Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava, 34

2 V případě, kdy je posuzována solventnost univerzální pojišťovny, tj. pojišťovny provozující životní i neživotní pojištění souběžně, je disponibilní míra solventnosti pojišťovny stanovena, dle vztahu (1), ve výši součtu disponibilních měr solventnosti provozovaných odvětví. Stejným způsobem, vyjádřeným vztahem (2), je stanovena požadovaná míra solventnosti v případě souběhu provozování životního a neživotního pojištění. DMS = DMSNP + DMSŽP (1) PMS = PMSNP + PMSŽP (2) O popisované metodice měření solventnosti se často hovoří jako o testu solventnosti. Samotné provedení testu solventnosti spočívá v porovnání vypočtené disponibilní a požadované míry solventnosti. Disponibilní míra solventnosti a požadovaná míra solventnosti jsou porovnány a na základě tohoto porovnání je získán obraz o solventnosti pojišťovny. Výsledek testu solventnosti pak vypovídá o tom, zda daná úroveň vlastního kapitálu zaručuje pokrytí závazků (včetně budoucích) vůči pojištěným. Pokud je disponibilní míra solventnosti větší než požadovaná míra solventnosti, jak zachycuje vztah (3), jde o zjištění žádoucího stavu, který charakterizuje příznivou situaci v hospodaření pojišťovny, kdy výše vlastního kapitálu odpovídá rozsahu činnosti pojišťovny. DMS > PMS. (3) Je-li však disponibilní míra solventnosti menší než požadovaná míra solventnosti, viz vztah (4), signalizuje tento výsledek testu solventnosti možnost ekonomických problémů v hospodaření pojišťovny, nutnost okamžité korekce a avizuje budoucí problémy při krytí závazků vůči pojištěným. Situace v hospodaření pojišťovny není dobrá a může dojít k výskytu komplikací při úhradách pojistných plnění. DMS < PMS. (4) Výše vlastního kapitálu v takovém případě neposkytuje dostatečnou záruku za závazky z pojištění a v rámci metodiky je následně určena dle vztahu (5) výše garančního fondu (GF). Pracuje se rovněž s absolutním minimem garančního fondu, které je stanoveno konstantou, v závislosti na provozovaných odvětvích pojištění. Garanční fond je tvořen jednou třetinou hodnoty požadované míry solventnosti. GF = 1/3 PMS. (5) Pokud poklesne disponibilní míra solventnosti pod požadovanou míru solventnosti, případně pod hodnotu garančního fondu, nastává v pojišťovně situace, která vyžaduje přijetí mimořádných opatření. 2.1 Disponibilní míra solventnosti Disponibilní míra solventnosti vyjadřuje skutečnou výši kapitálu, který má pojišťovna objektivně k dispozici pro účely krytí svých závazků. Zdrojem informací pro výpočet disponibilní míry solventnosti je bilance pojistitele. Do výpočtu DMS jsou zahrnuty veškeré níže uvedené položky: 1 Splacený základní kapitál z toho: část vyhrazená neživotnímu pojištění část vyhrazená životnímu pojištění 2 Rezervní fondy, které neodpovídají závazkům z pojištění (2) = (2a) + (2b) 2a zákonný rezervní fond 2b ostatní rezervní fondy 3 Přenosy zisku a ztráty (3) = (3a) + (3b) 3a nerozdělený zisk minulých účetních období 3b nerozdělený zisk posledního účetního období 35

3 4 Polovina případných dodatečných příspěvků během účetního období 5 (5) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 6 Nehmotný majetek vložený do základního kapitálu vyhrazený pro neživotní pojištění vyhrazený pro životní pojištění DMS (DMS) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) (6) Schéma 1: Výpočet disponibilní míry solventnosti (DMS) Výčet započtených položek může být rozšířen o položky specifické pro životní nebo neživotní pojištění v závislosti na provozovaném odvětví pojištění, k jejichž zahrnutí do výpočtu disponibilní míry solventnosti pojišťovnou je nutné povolení orgánu státního dozoru (např. polovina nesplaceného základního kapitálu, oceňovacích rozdílů, budoucích zisků, rozdílů plynoucího z nezillmerování nebo částečného zillmerování rezerv pojistného). 2.2 Požadovaná míra solventnosti Požadovaná míra solventnosti v sobě obsahuje velikost výkonů pojišťovny. Tyto výkony jsou měřitelné jednak přijatým pojistným a jednak poskytnutými pojistnými plněními. Při výpočtu požadované míry solventnosti jsou proto vypočteny dílčí požadované míry solventnosti: požadovaná míra solventnosti z objemu pojistného (PMS) A a požadovaná míra solventnosti z objemu pojistných plnění (PMS) B. Svou hodnotou určuje požadovaná míra solventnosti jakousi minimální hranici solventnosti. I požadovaná míra solventnosti je stanovena zvlášť pro životní pojištění (PMS ŽP ) a pro neživotní pojištění (PMS NP ). V případě měření požadované míry solventnosti univerzálních pojišťoven je výsledná PMS součtem obou minimálních hranic solventnosti zjištěných oběma výše uvedenými způsoby. = { ( PMSŽP ), ( PMSNP )} PMS. (6) Požadovaná míra solventnosti v neživotním pojištění (PMS NP ) Požadovaná míra solventnosti v neživotním pojištění dle přijatého pojistného (PMS NP ) A Požadovaná míra solventnosti je zjištěna na základě redukce přijatého pojistného a zajistného (z aktivního zajištění). Upravuje se o vliv míry zajištění pomocí tzv. korekčního koeficientu. Korekční koeficient vyjadřuje podíl zajištění na celkovém pojistném plnění. Korekční koeficient a jeho použití ve výpočtu solventnosti dokládá důležitost zajištění jako instrumentu zvyšujícího kapacitu pojišťovny, tj. její schopnost sjednávat pojistná krytí nad rámec toho, co by jí umožnil vlastní kapitál. Je-li korekční koeficient nižší než 0,5, použije se ve výpočtu požadované míry solventnosti hodnota 0,5. Pokud je vypočtený korekční koeficient roven nebo je větší než 0,5, je použita k výpočtu požadované míry solventnosti aktuální vypočtená hodnota korekčního koeficientu. ( PMSNP ) = [ 0,18 min ( S; ) + 0,16 max ( S ; 0) ] max ( K1;0,5), (7) A kde S je součet předepsaného hrubého pojistného, hrubého zajistného a částky pojistného odpovídající daním a poplatkům (pojistné u vybraných druhů pojištění je zvýšeno o 50%) a K 1 je poměr mezi náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění. Požadovaná míra solventnosti v neživotním pojištění dle pojistných plnění (PMS NP ) B 36

4 Za sledované referenční období je proveden součet objemu vyplacených pojistných plnění včetně pojistných plnění z aktivního zajištění a změny stavu rezervy na pojistná plnění. Z celkového objemu pojistných plnění je na základě zohlednění počtu let referenčního období vyčíslena průměrná roční hodnota pojistných plnění. Tato hodnota je dále redukována obdobným způsobem, jako v případě předchozího způsobu výpočtu požadované míry solventnosti. ( PMS NP ) = [ 0,26 min ( PP Ř ; ) + 0,23 max ( PP Ř ; 0) ] max( K 2 ;0,5), B (8) kde PP Ø jsou průměrné roční hrubé náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění za příslušné referenční období a K 2 je poměr mezi náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění v referenčním období. PPH + PPZH + TR PPK VR TR PPZ PPØ =, RO kde PP H jsou hrubé náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění v referenčním období (výše nákladů na pojistná plnění příslušející odvětvím č. 11, 12 a 13 je zvýšena o 50 %), PP ZH jsou hrubé náklady na pojistná plnění z aktivního zajištění neživotních pojištění v referenčním období, TR PPK je hrubá výše rezervy na pojistná plnění z neživotních pojištění na konci referenčního období, V R jsou výnosy dosažené z regresů, TR PPZ je hrubá výše rezervy na pojistná plnění z neživotních pojištění na začátku referenčního období, a RO je délka referenčního období. Požadovanou mírou solventnosti neživotních pojištění je následně, dle vztahu (9), zvolena vyšší z obou vypočtených hodnot minimálních měr solventnosti. PMS NP = max {( PMSNP) A, ( PMSNP)} B. (9) Je tomu tak v případě, kdy absolutní minimum garančního fondu (MGF) je menší než vypočtené požadované míry solventnosti. V opačném případě je nutné pro stanovení požadované míry solventnosti neživotních pojištění použít jak obou vypočtených hodnot požadovaných měr solventnosti (PMS NP ) A a (PMS NP ) B, tak absolutního minima garančního fondu. Požadovanou mírou solventnosti neživotních pojištění je zvolena, jak uvádí vztah (10), nejvyšší hodnota z porovnávaných. PMSNP= max PMSNP A, PMSNP B, MGF (10) {( ) ( ) ( )} Požadovaná míra solventnosti životních pojištění (PMSŽP) Při stanovení požadované míry solventnosti životních pojištění vychází výpočty ze tří různých základen. Požadovaná míra solventnosti je tak stanovena: dle technických rezerv životního pojištění (PMS ŽP ) A, dle velikosti rizikového kapitálu (PMS ŽP ) B, dle předepsaného hrubého pojistného (PMS ŽP ) C. Požadovaná míra solventnosti životních pojištění dle technických rezerv životního pojištění (PMS ŽP ) A Stanovení požadované míry solventnosti životních pojištění na základě výše technických rezerv životního pojištění znamená v podstatě korekci hrubé výše konkrétního typu rezervy životních pojištění korekčním koeficientem (v zájmu zohlednění míry zajištění) a pevně daným koeficientem, nabývajícím podle provozovaných druhů životních pojištění hodnot (0,0015; 0,003; 0,01; 0,04). 37

5 Uvedeným způsobem výpočtu je měřena požadovaná míra solventnosti pro tyto druhy životních pojištění: 1. Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného, svatební pojištění nebo pojištění na výživu dětí, důchodové pojištění. Jsou-li pojistitelem provozovány výše uvedené druhy životního pojištění, výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění (PMS ŽP ) A1 je následující: ( PMS ) = TR P 0,04 max ( K 3; 0,85), (11) ŽP A1 kde TR P je hrubá výše rezerv pojistného životních pojištění, kromě rezerv připadajících na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník a K 3 je korekční koeficient; podíl čisté výše technických rezerv životních pojištění kromě rezerv připadajících na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (TR N ), k hrubé výši technických rezerv (TR P ). 2. Životní pojištění spojené s investičním fondem. Je-li pojistitelem provozován uvedený druh životního pojištění, výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění (PMS ŽP ) A2 je následující: ( PMS ) = 0,04 TR A1 max ( K 4; 0,85) + TR A2 0,01 max ( K 4; 0,85), (12) ŽP A2 kde TR A1 je hrubá výše technických rezerv životního pojištění odpovídající obchodu, kdy pojišťovna nese investiční riziko, TR A2 je hrubá výše technických rezerv životního pojištění odpovídající obchodu, kdy investiční riziko nese pojistník a K 4 je korekční koeficient; poměr mezi čistou a hrubou výší technických rezerv. 3. Kapitálové činnosti. Je-li pojistitelem provozován uvedený druh životního pojištění, výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění (PMS ŽP ) A3 je následující: ( PMS ) = TR 0,04, (13) ŽP A3 PKČ kde TR PKČ je výše rezerv pojistného životních pojištění připadající na kapitálové činnosti. Požadovaná míra solventnosti životních pojištění dle rizikového kapitálu (PMS ŽP ) B Druhým způsobem stanovení požadované míry solventnosti životních pojištění je výpočet na základě objemu rizikového kapitálu. Rizikový kapitál je roven rozdílu částky splatné v případě pojistné události a rezervy pojistného životních pojištění vytvořené k dané pojistné smlouvě. Pro výpočet požadované míry solventnosti se uvažují pouze smlouvy, jejichž rizikový kapitál je nezáporný. Do výpočtu se uvádí vždy úhrn rizikových kapitálů k jednotlivým smlouvám příslušných dané skupině pojištění. Obdobně, jako tomu bylo v předchozích výpočtech, tak i nyní jsou použity dvě úrovně korekčního koeficientu, kterými je korigována hodnota nezáporného rizikového kapitálu. První korekční koeficient je v rámci zjištění požadované míry solventnosti vypočten a zohledňuje míru zajištění životních pojištění. Druhý, pevně stanovený koeficient, nabývá podle provozovaných druhů uzavřených smluv životních pojištění hodnot (0.0015; 0,003; 0,01). Uvedeným způsobem výpočtu je měřena požadovaná míra solventnosti pro tyto druhy životních pojištění: 1. Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožité se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného, svatební pojištění nebo pojištění na výživu dětí, důchodové pojištění. Jsou-li pojistitelem provozovány výše uvedené druhy životního pojištění, výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění (PMS ŽP ) B1 je následující: 38

6 ( PMS ) = RK 0,003 max ( K ; 0,5) + RK 0,0015 max ( K ; 0,5) ŽP B RK 3 0,001 max ( K 5; 0,5), kde RK 1 je rizikový kapitál k životním pojištěním s výjimkou dočasných pojištění pro případ smrti s pojistnou dobou nejvýše 5 let, RK 2 je rizikový kapitál k dočasným pojištěním pro případ smrti s pojistnou dobou delší než 3 roky a kratší než 5 let, RK 3 je rizikový kapitál k dočasným pojištěním pro případ smrti s pojistnou dobou nejvýše 3 roky a K 5 je korekční koeficient, poměr mezi čistou a hrubou výší nezáporného rizikového kapitálu. 2. Životní pojištění spojené s investičním fondem. Východiskem pro výpočet požadované míry solventnosti je hrubá výše nezáporného rizikového kapitálu plynoucí pouze ze smluv kryjících riziko smrti. Je-li pojistitelem provozován uvedený druh životního pojištění, výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění (PMS ŽP ) B2 je následující: ( ) RK 0,003 max ( K ; 0,5), PMS = ŽP B2 5 (15) kde RK je hrubá výše nezáporného rizikového kapitálu. Požadovaná míra solventnosti životních pojištění dle předepsaného hrubého pojistného (PMS ŽP ) C Výpočet požadované míry solventnosti je založen na stejném základě jako (PMS NP ) A. Východiskem je redukované přijaté pojistné a zajistné (z aktivního zajištění) k životním pojištěním. Upravuje se o vliv míry zajištění pomocí tzv. korekčního koeficientu. ( PMS ) = [ 0,18 min ( S ; ) + 0,16 max ( S ; 0) ] max ( K 6;0,5), ŽP C ŽP ŽP (16) kde S ŽP je součet předepsaného hrubého pojistného, hrubého zajistného a částky pojistného odpovídající daním a poplatkům z životních pojištění a K 6 je poměr mezi náklady na pojistná plnění z životních pojištění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění životních pojištění na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění. Požadovaná míra solventnosti v životním pojištění je následně vypočtena z výsledků pro jednotlivá odvětví životních pojištění. Vyjádřeno vzorcem XX, představuje součet dílčích požadovaných měr solventnosti: PMS ŽP = ( PMS ŽP ) A1 ) A2 ) A3 ) B1 ) B2 ) C. (17) 3 Ověření metody míry solventnosti Pojišťovna, jejíž solventnost je měřena metodou míry solventnosti, je univerzální pojišťovnou, akciovou společností, nabízející jak životních tak neživotních pojištění (14) Disponibilní míra solventnosti (DMS) Ve výkazech pojišťovny, provozující obě odvětví pojištění, figurují položky, které jsou vykazovány za obě odvětví, životní i neživotní, a je proto nutné je z důvodu výpočtu rozdělit, tak aby odpovídaly provozovanému životnímu a neživotnímu pojištění. Položka základního kapitálu je z důvodu výpočtu DMS NP a DMS ŽP rozdělena tak, aby pro každé odvětví byly dodrženy požadavky na minimální výši základního kapitálu. Ostatní položky, použité ve výpočtu DMS, které nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivých činnostem, jsou rozděleny mezi životní a neživotní pojištění v poměru výší částí základního kapitálu pro jednotlivé činnosti. Je-li minimální výše základního kapitálu (ZK) pro 39

7 provozovaná životní pojištění Kč a pro provozovaná neživotní pojištění Kč, potom poměr, ve kterém budou děleny jednoznačně nepřiřazené položky, je 1: 2,22. Pojišťovně nebyl udělen souhlas ministerstva financí, proto ve výpočtu DMS nebudou zahrnuty: dodatečné příspěvky, jiné položky, nehmotný majetek vložený do ZK, nesplacený ZK, oceňovací rozdíly, budoucí zisky ze životního pojištění, částka plynoucí z nezillmerování nebo částečného zillmerování rezerv a fond na budoucí příděly. Vstupní údaje pro výpočet DMS NP a DMS ŽP jsou uvedeny v tab. 1. Název položky Neživotní pojištění (v Kč) Životní pojištění (v Kč) Celkem (v Kč) Minimální výše ZK Splacený ZK Zákonný rezervní fond Ostatní rezervní fondy Nerozdělený zisk minulých účetních období Nerozdělený zisk posledního účetního období Tab. 1: Vstupní údaje pro výpočet DMS NP a DMS ŽP Dosazením vstupních údajů z tab.1 do postupu uvedeného ve schématu 1 je získána DMS NP, DMS ŽP a dle vzorce (1) výsledná DMS. DMS NP = Kč, DMS ŽP = Kč, DMS = Kč. Požadovaná míra solventnosti (PMS) Požadovaná míra solventnosti neživotního pojištění (PMS NP ) PMS NP je vypočtena z objemu pojistného (PMS NP ) A a z průměrných nákladů na pojistná plnění (PMS NP ) B. Výslednou PMS NP je na základě vztahu (9) vyšší z obou vypočtených hodnot. Veškeré vstupní informace pro výpočet PMS jsou čerpány z výročních zpráv pojistitele. Z důvodu rozsahu tyto informace nejsou v příspěvku uvedeny. (PMS NP ) A = Kč. (PMS NP ) B = Kč. PMS NP = Kč. Požadovaná míra solventnosti životního pojištění (PMS ŽP ) V životním pojištění je požadovaná míra solventnosti vypočtena z objemu technických rezerv a z rizikového kapitálu. Dle metodiky je při stanovení PMS ŽP použit ten způsob výpočtu, ke kterému jsou dostupné údaje. PMS ŽP bude určena na základě výpočtu (PMS ŽP ) A1 a (PMS ŽP ) A2. (PMS ŽP ) A1 = Kč (PMS ŽP ) A2 = Kč PMS ŽP = Kč. PMS = Kč. Test solventnosti 40

8 Z níže uvedeného grafu je patrné, že disponibilní míra solventnosti, jak v neživotním, tak v životním pojištění, několikanásobně převyšuje požadovanou míru solventnosti pojišťovny. Pojišťovna by, podle provedených výpočtů, měla být schopna bez problémů plnit své přijaté závazky plynoucí z uzavřených pojistných smluv NP ŽP DMS PMS Graf 1: Test solventnosti vybraného pojistitele (v tis. Kč) 4 Závěr K měření solventnosti pojistitele je možné použít několika metod, založených na různých principech. V příspěvku byla popsána a následně použita metoda míry solventnosti. Hodnoceným pojistitelem byla zvolena pojišťovna, akciová společnost, provozující jak životní, tak neživotní pojištění. Měřena byla solventnost pojistitele pro provozování neživotního pojištění. Na základě výpočtu disponibilní míry solventnosti, požadované míry solventnosti a poměření obou vypočtených hodnot s absolutním minimem garančního fondu je možné konstatovat, že požadavek na výši vlastních zdrojů vybrané pojišťovny (disponibilní míra solventnosti) je splněn a pojišťovna pro provozování neživotního pojištění může být hodnocena jako solventní. Literatura [1] BOROVCOVÁ, M.: Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, ISBN [2] CIPRA, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2002, 271 s. ISBN [3] Financial Solvency of Insurance Companies. [4] Solvency II (online). [5] Solvency control levels quidance paper (online), October [6] Výroční zprávy České pojišťovny, a.s. (online), ( ) [7] Zákon č.39/2004 Sb. o pojišťovnictví 41

9 Summary The paper is focused on description and applying of solvency margin method. This is one of methods testing of insures solvency. Described method is applied to selected insurer insuring non-life assurance and life assurance. Measured value of available solvency margin and required solvency margin are confrontation to minimum of the guarantee fund. 42

Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele

Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na zjištění vlivu vybraných faktorů na solventnost pojistitele. Pomocí analýzy

Více

303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst. 4, 21a odst. 3 písm. c) a odst.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Změna: 96/2006 Sb., 458/2006 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst.

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu Údaje o pojišťovně Základní údaje o pojišťovně Obchodní firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách Sedmá přednáška z UCPO TÉMA: Účtování o technických rezervách Technické rezervy Na účtech účtové skupiny 4x Technické rezervy účtuje pojišťovna o technických rezervách podle zvláštních předpisů o pojišťovnictví

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 Pojišťovnictv ovnictví z pohledu regulace Monika Šťástková,, Iva Justová Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 1. část Zpráva odpovědn dného pojistného matematika Monika Šťástková Obsah Úvod Regulace

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Rizika v činnosti pojišťoven

Rizika v činnosti pojišťoven Rizika v činnosti pojišťoven Pojistně technické riziko Tržní riziko Kreditní riziko Riziko likvidity Operační rizika ALM (Asset-liability matching) rizika Rizika při provozování produktů neživotního pojištění

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 15.11.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.9.2010 Obchodní

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2012 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 24.10.2012 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.6.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 14.10.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2010 Obchodní

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S.

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní kapitál Počet akcií Předmět podnikání Obchodní jméno společnosti: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 Třídící znak 2 0 4 0 7 5 5 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 o předkládání jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států a dokladů o činnosti

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA k 3. září 24 Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: 45272956 v tisících Kč I. AKTIVA Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše 1 2 3 4 B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C.

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha 7. Ekonomické údaje

Příloha 7. Ekonomické údaje Příloha 7. Ekonomické údaje Podle zákoníku práce a souvisejících účinných právních předpisů je ochrana zaměstnanců před dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání konstruována jako zákonné pojištění odpovědnosti

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka Srovnávací tabulka návrhu novely zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), s legislativou ES PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.)

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Stav ke dni: 1. ledna 2013 (rozhodný den)

Stav ke dni: 1. ledna 2013 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 52 43 Změna Českého účetního standardu č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 9. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Solventnost II v České republice

Solventnost II v České republice Solventnost II v České republice Vladimír Tomšík Viceguvernér, Česká národní banka Výroční shromáždění členů České asociace pojišťoven Praha, 7. dubna 2016 Obsah Vývoj pojistného trhu v roce 2015 Aktuální

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Metodický list č. 1 pro kombinované studium předmětu Kontrola a interní audit v pojišťovnictví

Metodický list č. 1 pro kombinované studium předmětu Kontrola a interní audit v pojišťovnictví Metodický list č. 1 pro kombinované studium předmětu Kontrola a interní audit v pojišťovnictví Název tématického celku : Vymezení vnitřního řídícího a kontrolního systému Cíl : Předmětem výkladu je vývoj,

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

STAV KE DNI: 30. 09. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 09. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s.

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 23 až 25 vyhlášky

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s.

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s. Obsah Charakteristika Společnosti... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 9 Finanční údaje o činnosti Společnosti... 12 2 Charakteristika Společnosti Základní informace

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více