Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti"

Transkript

1 Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření solventnosti pojistitele. Popsaná metoda je následně aplikována na příkladu vybraného pojistitele provozujícího univerzální pojištění. Měřena je disponibilní míra solventnosti a požadovaná míra solventnosti. Výsledek měření je zjištěn testem solventnosti na základě porovnání vypočtených hodnot s minimem garančního fondu. Klíčová slova Míra solventnosti, disponibilní míra solventnosti, požadovaná míra solventnosti, garanční fond, neživotní pojištění, životní pojištění 1 Úvod Z hlediska praktických postupů se v případě metody míry solventnosti jedná o metodiku posuzující, zda vlastní prostředky, které má pojišťovna k dispozici, jsou v dostatečné proporci k objemu obchodu dané pojišťovny. Solventností je tedy v rámci charakterizované metodiky sledován vztah mezi základním kapitálem a vlastními rezervami nepodléhajícími závazkům na jedné straně a ročním objemem obchodu pojišťovny na straně druhé. Pozitivně na takto definovanou solventnost působí zvýšení základního kapitálu, zvýšení rezerv nepodléhajících závazkům či odevzdání větší části přijatého rizika do zajištění. Měření solventnosti na bázi měr solventnosti je postaveno na obdobném principu jako zjišťování míry zadluženosti, respektive skladby kapitálu, u ostatních podnikatelských subjektů. Vzhledem ke specifickému předmětu podnikání v pojišťovnictví je však východisko tohoto měření, tj. vlastní kapitál pojišťovny, vždy modifikován, a to očištěním o určitou část doposud nesplaceného vlastního kapitálu a dále o fondy, jejichž dispozice je omezena (např. zástavním právem, zákonem apod.). Tato korekce odráží zvýšené požadavky na solventnost pojišťovny s ohledem na charakter závazků vůči pojištěným, které je pojišťovna povinna krýt. 2 Charakteristika metodiky V důsledku platnosti direktiv Evropské unie je solventnost zjišťována zvlášť pro životní a zvlášť pro neživotní pojištění. Metodika měření je založena jednak na výpočtu a korekci vlastního kapitálu, který je označován jako disponibilní míra solventnosti (DMS), jednak na stanovení minimálního množství kapitálu potřebného pro úhradu závazků pojišťovny, označovaného jako požadovaná míra solventnosti (PMS). Požadovaná míra solventnosti (PMS) je veličinou, kterou normativně stanovuje dozorčí orgán s ohledem na vývoj na pojistném a finančním trhu a s ohledem na ochranu oprávněných zájmů pojištěných. 1 Ing. Martina Borovcová, katedra financí, Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava, 34

2 V případě, kdy je posuzována solventnost univerzální pojišťovny, tj. pojišťovny provozující životní i neživotní pojištění souběžně, je disponibilní míra solventnosti pojišťovny stanovena, dle vztahu (1), ve výši součtu disponibilních měr solventnosti provozovaných odvětví. Stejným způsobem, vyjádřeným vztahem (2), je stanovena požadovaná míra solventnosti v případě souběhu provozování životního a neživotního pojištění. DMS = DMSNP + DMSŽP (1) PMS = PMSNP + PMSŽP (2) O popisované metodice měření solventnosti se často hovoří jako o testu solventnosti. Samotné provedení testu solventnosti spočívá v porovnání vypočtené disponibilní a požadované míry solventnosti. Disponibilní míra solventnosti a požadovaná míra solventnosti jsou porovnány a na základě tohoto porovnání je získán obraz o solventnosti pojišťovny. Výsledek testu solventnosti pak vypovídá o tom, zda daná úroveň vlastního kapitálu zaručuje pokrytí závazků (včetně budoucích) vůči pojištěným. Pokud je disponibilní míra solventnosti větší než požadovaná míra solventnosti, jak zachycuje vztah (3), jde o zjištění žádoucího stavu, který charakterizuje příznivou situaci v hospodaření pojišťovny, kdy výše vlastního kapitálu odpovídá rozsahu činnosti pojišťovny. DMS > PMS. (3) Je-li však disponibilní míra solventnosti menší než požadovaná míra solventnosti, viz vztah (4), signalizuje tento výsledek testu solventnosti možnost ekonomických problémů v hospodaření pojišťovny, nutnost okamžité korekce a avizuje budoucí problémy při krytí závazků vůči pojištěným. Situace v hospodaření pojišťovny není dobrá a může dojít k výskytu komplikací při úhradách pojistných plnění. DMS < PMS. (4) Výše vlastního kapitálu v takovém případě neposkytuje dostatečnou záruku za závazky z pojištění a v rámci metodiky je následně určena dle vztahu (5) výše garančního fondu (GF). Pracuje se rovněž s absolutním minimem garančního fondu, které je stanoveno konstantou, v závislosti na provozovaných odvětvích pojištění. Garanční fond je tvořen jednou třetinou hodnoty požadované míry solventnosti. GF = 1/3 PMS. (5) Pokud poklesne disponibilní míra solventnosti pod požadovanou míru solventnosti, případně pod hodnotu garančního fondu, nastává v pojišťovně situace, která vyžaduje přijetí mimořádných opatření. 2.1 Disponibilní míra solventnosti Disponibilní míra solventnosti vyjadřuje skutečnou výši kapitálu, který má pojišťovna objektivně k dispozici pro účely krytí svých závazků. Zdrojem informací pro výpočet disponibilní míry solventnosti je bilance pojistitele. Do výpočtu DMS jsou zahrnuty veškeré níže uvedené položky: 1 Splacený základní kapitál z toho: část vyhrazená neživotnímu pojištění část vyhrazená životnímu pojištění 2 Rezervní fondy, které neodpovídají závazkům z pojištění (2) = (2a) + (2b) 2a zákonný rezervní fond 2b ostatní rezervní fondy 3 Přenosy zisku a ztráty (3) = (3a) + (3b) 3a nerozdělený zisk minulých účetních období 3b nerozdělený zisk posledního účetního období 35

3 4 Polovina případných dodatečných příspěvků během účetního období 5 (5) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 6 Nehmotný majetek vložený do základního kapitálu vyhrazený pro neživotní pojištění vyhrazený pro životní pojištění DMS (DMS) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) (6) Schéma 1: Výpočet disponibilní míry solventnosti (DMS) Výčet započtených položek může být rozšířen o položky specifické pro životní nebo neživotní pojištění v závislosti na provozovaném odvětví pojištění, k jejichž zahrnutí do výpočtu disponibilní míry solventnosti pojišťovnou je nutné povolení orgánu státního dozoru (např. polovina nesplaceného základního kapitálu, oceňovacích rozdílů, budoucích zisků, rozdílů plynoucího z nezillmerování nebo částečného zillmerování rezerv pojistného). 2.2 Požadovaná míra solventnosti Požadovaná míra solventnosti v sobě obsahuje velikost výkonů pojišťovny. Tyto výkony jsou měřitelné jednak přijatým pojistným a jednak poskytnutými pojistnými plněními. Při výpočtu požadované míry solventnosti jsou proto vypočteny dílčí požadované míry solventnosti: požadovaná míra solventnosti z objemu pojistného (PMS) A a požadovaná míra solventnosti z objemu pojistných plnění (PMS) B. Svou hodnotou určuje požadovaná míra solventnosti jakousi minimální hranici solventnosti. I požadovaná míra solventnosti je stanovena zvlášť pro životní pojištění (PMS ŽP ) a pro neživotní pojištění (PMS NP ). V případě měření požadované míry solventnosti univerzálních pojišťoven je výsledná PMS součtem obou minimálních hranic solventnosti zjištěných oběma výše uvedenými způsoby. = { ( PMSŽP ), ( PMSNP )} PMS. (6) Požadovaná míra solventnosti v neživotním pojištění (PMS NP ) Požadovaná míra solventnosti v neživotním pojištění dle přijatého pojistného (PMS NP ) A Požadovaná míra solventnosti je zjištěna na základě redukce přijatého pojistného a zajistného (z aktivního zajištění). Upravuje se o vliv míry zajištění pomocí tzv. korekčního koeficientu. Korekční koeficient vyjadřuje podíl zajištění na celkovém pojistném plnění. Korekční koeficient a jeho použití ve výpočtu solventnosti dokládá důležitost zajištění jako instrumentu zvyšujícího kapacitu pojišťovny, tj. její schopnost sjednávat pojistná krytí nad rámec toho, co by jí umožnil vlastní kapitál. Je-li korekční koeficient nižší než 0,5, použije se ve výpočtu požadované míry solventnosti hodnota 0,5. Pokud je vypočtený korekční koeficient roven nebo je větší než 0,5, je použita k výpočtu požadované míry solventnosti aktuální vypočtená hodnota korekčního koeficientu. ( PMSNP ) = [ 0,18 min ( S; ) + 0,16 max ( S ; 0) ] max ( K1;0,5), (7) A kde S je součet předepsaného hrubého pojistného, hrubého zajistného a částky pojistného odpovídající daním a poplatkům (pojistné u vybraných druhů pojištění je zvýšeno o 50%) a K 1 je poměr mezi náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění. Požadovaná míra solventnosti v neživotním pojištění dle pojistných plnění (PMS NP ) B 36

4 Za sledované referenční období je proveden součet objemu vyplacených pojistných plnění včetně pojistných plnění z aktivního zajištění a změny stavu rezervy na pojistná plnění. Z celkového objemu pojistných plnění je na základě zohlednění počtu let referenčního období vyčíslena průměrná roční hodnota pojistných plnění. Tato hodnota je dále redukována obdobným způsobem, jako v případě předchozího způsobu výpočtu požadované míry solventnosti. ( PMS NP ) = [ 0,26 min ( PP Ř ; ) + 0,23 max ( PP Ř ; 0) ] max( K 2 ;0,5), B (8) kde PP Ø jsou průměrné roční hrubé náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění za příslušné referenční období a K 2 je poměr mezi náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění v referenčním období. PPH + PPZH + TR PPK VR TR PPZ PPØ =, RO kde PP H jsou hrubé náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění v referenčním období (výše nákladů na pojistná plnění příslušející odvětvím č. 11, 12 a 13 je zvýšena o 50 %), PP ZH jsou hrubé náklady na pojistná plnění z aktivního zajištění neživotních pojištění v referenčním období, TR PPK je hrubá výše rezervy na pojistná plnění z neživotních pojištění na konci referenčního období, V R jsou výnosy dosažené z regresů, TR PPZ je hrubá výše rezervy na pojistná plnění z neživotních pojištění na začátku referenčního období, a RO je délka referenčního období. Požadovanou mírou solventnosti neživotních pojištění je následně, dle vztahu (9), zvolena vyšší z obou vypočtených hodnot minimálních měr solventnosti. PMS NP = max {( PMSNP) A, ( PMSNP)} B. (9) Je tomu tak v případě, kdy absolutní minimum garančního fondu (MGF) je menší než vypočtené požadované míry solventnosti. V opačném případě je nutné pro stanovení požadované míry solventnosti neživotních pojištění použít jak obou vypočtených hodnot požadovaných měr solventnosti (PMS NP ) A a (PMS NP ) B, tak absolutního minima garančního fondu. Požadovanou mírou solventnosti neživotních pojištění je zvolena, jak uvádí vztah (10), nejvyšší hodnota z porovnávaných. PMSNP= max PMSNP A, PMSNP B, MGF (10) {( ) ( ) ( )} Požadovaná míra solventnosti životních pojištění (PMSŽP) Při stanovení požadované míry solventnosti životních pojištění vychází výpočty ze tří různých základen. Požadovaná míra solventnosti je tak stanovena: dle technických rezerv životního pojištění (PMS ŽP ) A, dle velikosti rizikového kapitálu (PMS ŽP ) B, dle předepsaného hrubého pojistného (PMS ŽP ) C. Požadovaná míra solventnosti životních pojištění dle technických rezerv životního pojištění (PMS ŽP ) A Stanovení požadované míry solventnosti životních pojištění na základě výše technických rezerv životního pojištění znamená v podstatě korekci hrubé výše konkrétního typu rezervy životních pojištění korekčním koeficientem (v zájmu zohlednění míry zajištění) a pevně daným koeficientem, nabývajícím podle provozovaných druhů životních pojištění hodnot (0,0015; 0,003; 0,01; 0,04). 37

5 Uvedeným způsobem výpočtu je měřena požadovaná míra solventnosti pro tyto druhy životních pojištění: 1. Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného, svatební pojištění nebo pojištění na výživu dětí, důchodové pojištění. Jsou-li pojistitelem provozovány výše uvedené druhy životního pojištění, výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění (PMS ŽP ) A1 je následující: ( PMS ) = TR P 0,04 max ( K 3; 0,85), (11) ŽP A1 kde TR P je hrubá výše rezerv pojistného životních pojištění, kromě rezerv připadajících na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník a K 3 je korekční koeficient; podíl čisté výše technických rezerv životních pojištění kromě rezerv připadajících na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (TR N ), k hrubé výši technických rezerv (TR P ). 2. Životní pojištění spojené s investičním fondem. Je-li pojistitelem provozován uvedený druh životního pojištění, výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění (PMS ŽP ) A2 je následující: ( PMS ) = 0,04 TR A1 max ( K 4; 0,85) + TR A2 0,01 max ( K 4; 0,85), (12) ŽP A2 kde TR A1 je hrubá výše technických rezerv životního pojištění odpovídající obchodu, kdy pojišťovna nese investiční riziko, TR A2 je hrubá výše technických rezerv životního pojištění odpovídající obchodu, kdy investiční riziko nese pojistník a K 4 je korekční koeficient; poměr mezi čistou a hrubou výší technických rezerv. 3. Kapitálové činnosti. Je-li pojistitelem provozován uvedený druh životního pojištění, výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění (PMS ŽP ) A3 je následující: ( PMS ) = TR 0,04, (13) ŽP A3 PKČ kde TR PKČ je výše rezerv pojistného životních pojištění připadající na kapitálové činnosti. Požadovaná míra solventnosti životních pojištění dle rizikového kapitálu (PMS ŽP ) B Druhým způsobem stanovení požadované míry solventnosti životních pojištění je výpočet na základě objemu rizikového kapitálu. Rizikový kapitál je roven rozdílu částky splatné v případě pojistné události a rezervy pojistného životních pojištění vytvořené k dané pojistné smlouvě. Pro výpočet požadované míry solventnosti se uvažují pouze smlouvy, jejichž rizikový kapitál je nezáporný. Do výpočtu se uvádí vždy úhrn rizikových kapitálů k jednotlivým smlouvám příslušných dané skupině pojištění. Obdobně, jako tomu bylo v předchozích výpočtech, tak i nyní jsou použity dvě úrovně korekčního koeficientu, kterými je korigována hodnota nezáporného rizikového kapitálu. První korekční koeficient je v rámci zjištění požadované míry solventnosti vypočten a zohledňuje míru zajištění životních pojištění. Druhý, pevně stanovený koeficient, nabývá podle provozovaných druhů uzavřených smluv životních pojištění hodnot (0.0015; 0,003; 0,01). Uvedeným způsobem výpočtu je měřena požadovaná míra solventnosti pro tyto druhy životních pojištění: 1. Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožité se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného, svatební pojištění nebo pojištění na výživu dětí, důchodové pojištění. Jsou-li pojistitelem provozovány výše uvedené druhy životního pojištění, výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění (PMS ŽP ) B1 je následující: 38

6 ( PMS ) = RK 0,003 max ( K ; 0,5) + RK 0,0015 max ( K ; 0,5) ŽP B RK 3 0,001 max ( K 5; 0,5), kde RK 1 je rizikový kapitál k životním pojištěním s výjimkou dočasných pojištění pro případ smrti s pojistnou dobou nejvýše 5 let, RK 2 je rizikový kapitál k dočasným pojištěním pro případ smrti s pojistnou dobou delší než 3 roky a kratší než 5 let, RK 3 je rizikový kapitál k dočasným pojištěním pro případ smrti s pojistnou dobou nejvýše 3 roky a K 5 je korekční koeficient, poměr mezi čistou a hrubou výší nezáporného rizikového kapitálu. 2. Životní pojištění spojené s investičním fondem. Východiskem pro výpočet požadované míry solventnosti je hrubá výše nezáporného rizikového kapitálu plynoucí pouze ze smluv kryjících riziko smrti. Je-li pojistitelem provozován uvedený druh životního pojištění, výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění (PMS ŽP ) B2 je následující: ( ) RK 0,003 max ( K ; 0,5), PMS = ŽP B2 5 (15) kde RK je hrubá výše nezáporného rizikového kapitálu. Požadovaná míra solventnosti životních pojištění dle předepsaného hrubého pojistného (PMS ŽP ) C Výpočet požadované míry solventnosti je založen na stejném základě jako (PMS NP ) A. Východiskem je redukované přijaté pojistné a zajistné (z aktivního zajištění) k životním pojištěním. Upravuje se o vliv míry zajištění pomocí tzv. korekčního koeficientu. ( PMS ) = [ 0,18 min ( S ; ) + 0,16 max ( S ; 0) ] max ( K 6;0,5), ŽP C ŽP ŽP (16) kde S ŽP je součet předepsaného hrubého pojistného, hrubého zajistného a částky pojistného odpovídající daním a poplatkům z životních pojištění a K 6 je poměr mezi náklady na pojistná plnění z životních pojištění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění životních pojištění na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění. Požadovaná míra solventnosti v životním pojištění je následně vypočtena z výsledků pro jednotlivá odvětví životních pojištění. Vyjádřeno vzorcem XX, představuje součet dílčích požadovaných měr solventnosti: PMS ŽP = ( PMS ŽP ) A1 ) A2 ) A3 ) B1 ) B2 ) C. (17) 3 Ověření metody míry solventnosti Pojišťovna, jejíž solventnost je měřena metodou míry solventnosti, je univerzální pojišťovnou, akciovou společností, nabízející jak životních tak neživotních pojištění (14) Disponibilní míra solventnosti (DMS) Ve výkazech pojišťovny, provozující obě odvětví pojištění, figurují položky, které jsou vykazovány za obě odvětví, životní i neživotní, a je proto nutné je z důvodu výpočtu rozdělit, tak aby odpovídaly provozovanému životnímu a neživotnímu pojištění. Položka základního kapitálu je z důvodu výpočtu DMS NP a DMS ŽP rozdělena tak, aby pro každé odvětví byly dodrženy požadavky na minimální výši základního kapitálu. Ostatní položky, použité ve výpočtu DMS, které nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivých činnostem, jsou rozděleny mezi životní a neživotní pojištění v poměru výší částí základního kapitálu pro jednotlivé činnosti. Je-li minimální výše základního kapitálu (ZK) pro 39

7 provozovaná životní pojištění Kč a pro provozovaná neživotní pojištění Kč, potom poměr, ve kterém budou děleny jednoznačně nepřiřazené položky, je 1: 2,22. Pojišťovně nebyl udělen souhlas ministerstva financí, proto ve výpočtu DMS nebudou zahrnuty: dodatečné příspěvky, jiné položky, nehmotný majetek vložený do ZK, nesplacený ZK, oceňovací rozdíly, budoucí zisky ze životního pojištění, částka plynoucí z nezillmerování nebo částečného zillmerování rezerv a fond na budoucí příděly. Vstupní údaje pro výpočet DMS NP a DMS ŽP jsou uvedeny v tab. 1. Název položky Neživotní pojištění (v Kč) Životní pojištění (v Kč) Celkem (v Kč) Minimální výše ZK Splacený ZK Zákonný rezervní fond Ostatní rezervní fondy Nerozdělený zisk minulých účetních období Nerozdělený zisk posledního účetního období Tab. 1: Vstupní údaje pro výpočet DMS NP a DMS ŽP Dosazením vstupních údajů z tab.1 do postupu uvedeného ve schématu 1 je získána DMS NP, DMS ŽP a dle vzorce (1) výsledná DMS. DMS NP = Kč, DMS ŽP = Kč, DMS = Kč. Požadovaná míra solventnosti (PMS) Požadovaná míra solventnosti neživotního pojištění (PMS NP ) PMS NP je vypočtena z objemu pojistného (PMS NP ) A a z průměrných nákladů na pojistná plnění (PMS NP ) B. Výslednou PMS NP je na základě vztahu (9) vyšší z obou vypočtených hodnot. Veškeré vstupní informace pro výpočet PMS jsou čerpány z výročních zpráv pojistitele. Z důvodu rozsahu tyto informace nejsou v příspěvku uvedeny. (PMS NP ) A = Kč. (PMS NP ) B = Kč. PMS NP = Kč. Požadovaná míra solventnosti životního pojištění (PMS ŽP ) V životním pojištění je požadovaná míra solventnosti vypočtena z objemu technických rezerv a z rizikového kapitálu. Dle metodiky je při stanovení PMS ŽP použit ten způsob výpočtu, ke kterému jsou dostupné údaje. PMS ŽP bude určena na základě výpočtu (PMS ŽP ) A1 a (PMS ŽP ) A2. (PMS ŽP ) A1 = Kč (PMS ŽP ) A2 = Kč PMS ŽP = Kč. PMS = Kč. Test solventnosti 40

8 Z níže uvedeného grafu je patrné, že disponibilní míra solventnosti, jak v neživotním, tak v životním pojištění, několikanásobně převyšuje požadovanou míru solventnosti pojišťovny. Pojišťovna by, podle provedených výpočtů, měla být schopna bez problémů plnit své přijaté závazky plynoucí z uzavřených pojistných smluv NP ŽP DMS PMS Graf 1: Test solventnosti vybraného pojistitele (v tis. Kč) 4 Závěr K měření solventnosti pojistitele je možné použít několika metod, založených na různých principech. V příspěvku byla popsána a následně použita metoda míry solventnosti. Hodnoceným pojistitelem byla zvolena pojišťovna, akciová společnost, provozující jak životní, tak neživotní pojištění. Měřena byla solventnost pojistitele pro provozování neživotního pojištění. Na základě výpočtu disponibilní míry solventnosti, požadované míry solventnosti a poměření obou vypočtených hodnot s absolutním minimem garančního fondu je možné konstatovat, že požadavek na výši vlastních zdrojů vybrané pojišťovny (disponibilní míra solventnosti) je splněn a pojišťovna pro provozování neživotního pojištění může být hodnocena jako solventní. Literatura [1] BOROVCOVÁ, M.: Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, ISBN [2] CIPRA, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2002, 271 s. ISBN [3] Financial Solvency of Insurance Companies. [4] Solvency II (online). [5] Solvency control levels quidance paper (online), October [6] Výroční zprávy České pojišťovny, a.s. (online), ( ) [7] Zákon č.39/2004 Sb. o pojišťovnictví 41

9 Summary The paper is focused on description and applying of solvency margin method. This is one of methods testing of insures solvency. Described method is applied to selected insurer insuring non-life assurance and life assurance. Measured value of available solvency margin and required solvency margin are confrontation to minimum of the guarantee fund. 42

303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst. 4, 21a odst. 3 písm. c) a odst.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Změna: 96/2006 Sb., 458/2006 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst.

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Částka 138 Sbírka zákonů č. 434 / 2009 Strana 7067 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Výroční zpráva 2008 Sídlo:

Výroční zpráva 2008 Sídlo: Výroční zpráva 2008 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 HVP, a. s. 14.8.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Zkouška z předmětu Účetnictví II I 1. Porovnání zásad účetnictví podle mezinárodních standardů s naším účetnictvím. IAS 32, 39, 30, FAS 60, 97, 120,

Zkouška z předmětu Účetnictví II I 1. Porovnání zásad účetnictví podle mezinárodních standardů s naším účetnictvím. IAS 32, 39, 30, FAS 60, 97, 120, Zkouška z předmětu Účetnictví II I 1. Porovnání zásad účetnictví podle mezinárodních standardů s naším účetnictvím. IAS 32, 39, 30, FAS 60, 97, 120, ČÚS, účtování, oceňování ČÚS: účtuje se časové rozlišení,

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Rezerva pojistného v režimu Solvency II (neživotní pojištění) Jaroslav Hůrka Seminář z aktuárských věd 13.12.2013

Rezerva pojistného v režimu Solvency II (neživotní pojištění) Jaroslav Hůrka Seminář z aktuárských věd 13.12.2013 Rezerva pojistného v režimu Solvency II (neživotní pojištění) Jaroslav Hůrka Seminář z aktuárských věd 13.12.2013 Obsah Legislativní rámec Výpočet rezervy pojistného Segmentace Kvalita údajů Výpočet Combined

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 138 Rozeslána dne 10. prosince 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 433. Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 434.

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Oceňování majetku pro potřeby pojišťovnictví v České republice

Oceňování majetku pro potřeby pojišťovnictví v České republice Oceňování majetku pro potřeby pojišťovnictví v České republice Lenka Přečková 1 Abstrakt Článek s názvem"oceňování majetku pro potřeby pojišťovnictví v České republice" analyzuje a porovnává hlavní metody

Více

Výroční zpráva 2005 Sídlo:

Výroční zpráva 2005 Sídlo: Výroční zpráva 2005 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 07 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Ing. Jan Pokorný 1 Obsah 1. Zdravotní pojišťovny jako potenciální účastníci trhu smluvního zdravotního pojištění východiska, současná situace 2.

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14

PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14 Aktualizováno dne 9. ledna 2015 Tento pracovní dokument je určen výhradně uživatelům účetního systému FIS3000, firmy COMPEX, spol. s r.o. Zlín. PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14 Důležité!

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 159/2000

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více