Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1"

Transkript

1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion of Life Insurance Companies Specifické kombinované meody oceňování komerčních živoních pojišťoven 1 Markéa Hejduková 2 Absrac This aricle deepens he issues relaed o he valuaion of insurance companies and pays aenion o specific combined approach for valuing life insurance companies, namely o Embedded Value and Appraisal Value. In addiion o he mehodology of heir calculaion i is shown how hese mehods are used in pracice of insurance indusry and how hey can be used by appraisers. Key words Insurance Companies; Valuaion; Specific Combined Approach; Embedded Value; Appraisal Value JEL Classificaion: G22, G30 1. Úvod Oceňování komerčních pojišťoven sice sojí na sejných obecných zásadách a principech jako oceňování klasických podniků nefinanční povahy, nicméně komerční pojišťovny jsou specifickými podniky, keré se v mnohém odlišují od klasických podniků, a k jako akovým k nim musí bý přisupováno při jejich oceňování. Specifické rysy komerčních pojišťoven se promíají do celého posupu ocenění, především do volby a aplikace vhodné meody ocenění. 3 Vzhledem k omu, že komerční pojišťovny bývají obvykle prosperujícími podniky s dobrou perspekivou do budoucna, jeví se ze své podsay jako nejvhodnější meody pro základní ocenění výnosové meody, neboť zohledňují budoucí výnosový poenciál pojišťoven. V lierauře se v souvislosi s oceňováním komerčních pojišťoven nejčasěji z výnosových meod uvádí meoda DCF equiy a dividendový diskonní model, je však možné použí i další výnosové meody ve varianě equiy. Aplikace výnosových meod je ovšem u komerčních pojišťoven obížnější než u klasických podniků, což má vliv na jejich vypovídací schopnos. To vede ješě k silnějšímu důrazu na druhé doplňkové ocenění. 4 Meody ržního porovnání mohou u komerčních pojišťoven dobře poslouži k ověření přiměřenosi výnosového ocenění, neboť u pojišťoven je vzhledem k jednoné regulaci 1 Článek je zpracován jako jeden z výsupů výzkumného projeku Oceňování specifických podniků regisrovaného u Inerní granové agenury Vysoké školy ekonomické v Praze pod regisračním číslem F1/4/2010 (IG104030). 2 Ing. Markéa Hejduková, Kaedra financí a oceňování podniku VŠE v Praze, Insiu oceňování majeku při VŠE, 3 O specifikách komerčních pojišťoven pojednává Hejduková (2009). 4 Výnosovým meodám oceňování komerčních pojišťoven se blíže věnuje Hejduková (2010a).

2 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 dosaženo vyšší srovnaelnosi než u klasických podniků. Mohou dokonce nasa i případy, kdy se oceňovael rozhodne, že meody ržního porovnání mají vyšší vypovídací schopnos než výnosové ocenění a že je zvolí jako základní meodu ocenění a výnosové ocenění bude hrá jen doplňkový význam. Majekové meody mají sice díky povinnosi přeceňova někeré rozvahové položky na reálnou hodnou vyšší vypovídací schopnos než u klasických podniků, ale vzhledem k omu, že vychází jen ze souču majekových hodno a nezohledňují synergické efeky plynoucí ze spojení veškerého majeku do funkčního celku, vedou v případě ocenění prosperující komerční pojišťovny ke sanovení dolní meze ocenění. V éo roli mají lepší vypovídací schopnos, než je omu u klasických podniků. 5 Kombinované meody oceňování jsou akové meody, keré kombinují výnosové a majekové ocenění. Teorie oceňování podniků rozlišuje ři základní ypy ěcho meod. Prvním ypem je amorizační hodnoa, kerá předpokládá, že podnik bude ješě několik le fungova a pak bude zlikvidován. K ocenění fáze zbývající doby exisence se použije meoda diskonovaných peněžních oků. K éo hodnoě se přiče likvidační hodnoa diskonovaná k dau ocenění. Při oceňování komerčních pojišťoven nehraje amorizační hodnoa éměř žádnou roli. Pojišťovny, keré mají s hospodařením problémy, věšinou přisoupí k nějaké formě sanace, nebo je převezme jiná pojišťovna. Vyloučen není ani zásah sáu. Druhým ypem jsou korigované meody, keré slouží k indikaci výsledné hodnoy ze samosaného výnosového a majekového ocenění. K éo kombinaci je přisupováno především z důvodu oparnosi, neboť dojde k čásečné eliminaci nedosaků majekového ocenění. Aplikace ěcho meod je však podmíněna malým rozpěím mezi výnosovým a majekovým oceněním. K ěmo meodám paří Schmelenbachova meoda sřední hodnoy a meoda vážené sřední hodnoy. Pro oceňování komerčních pojišťoven je nelze doporuči, neboť výnos a subsance pojišťovny nejsou přímo podmíněné, přičemž vzájemná podmíněnos výnosové a majekové meody je základním předpokladem éo meody. Třeím ypem jsou meody nadzisku, podle kerých se hodnoa podniku skládá z hodnoy subsance a hodnoy goodwillu. Dle obecné eorie oceňování sem paří meoda kapializovaných mimořádných čisých výnosů a meoda ekonomické přidané hodnoy. Meodu kapializovaných mimořádných čisých výnosů nelze pro účely oceňování komerčních pojišťoven paušálně zavrhnou, lze ji používa, ale vzhledem k jejím omezením spíše jen jako doplňkovou meodu ocenění v rámci souhrnného ocenění. Meoda ekonomické přidané hodnoy se pro komerční pojišťovny jeví jako vhodný násroj pro ocenění. Při ocenění pojišťovny je důležié, že ao meoda sejně jako výnosové meody nazírá na pojišťovnu jako na funkční celek a zohledňuje její budoucí výnosový poenciál. Na podobné bázi byly prakiky v oboru živoního pojišění vyvinuy specifické kombinované meody, keré zohledňují specifické rysy živoních pojišťoven, a o Embedded Value a Appraisal Value. Tyo meody jsou násrojem pro ocenění komerčních živoních pojišťoven a měří hodnou porfolia dlouhodobých pojisných smluv. Slouží k efekivnímu řízení živoních pojišťoven, hodnocení a komparaci jejich výkonnosi. Na základě meody Embedded Value pojišťovny sesavují finanční repory, keré jako doplněk k radičním účením závěrkám poskyují ekonomicky reálnější pohled na jejich hospodaření a hodnou. Cílem ohoo příspěvku je prohloubi problemaiku oceňování komerčních pojišťoven a rozebra specifické kombinované meody oceňování komerčních živoních pojišťoven Embedded Value a Appraisal Value. Kromě meodologie jejich výpoču je uvedeno, jak se yo meody používají v oboru pojišťovnicví a jak mohou bý využiy znaleckou a odhadcovskou praxí. 5 Majekovým meodám oceňování komerčních pojišťoven se blíže věnuje Hejduková (2010b).

3 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember Embedded Value Embedded value je v současnosi v Evropě považována za klíčové měříko výkonnosi v oblasi živoního pojišění. Počáek éo meody lze zasadi zhruba do devadesáých le dvacáého soleí, kdy někeré evropské pojišťovny Embedded Value používaly pro svou pořebu jako násroj efekivního řízení a zároveň ji zveřejňovaly v rámci finančního reporingu. Konkréní aplikace Embedded Value se však lišila v jednolivých zemích a někdy dokonce i různé pojišťovny v jedné zemi pojímaly eno ukazael a jeho jednolivé komponeny různě. Proo Embedded Value různých pojišťoven nebyly vzájemně porovnaelné. To vyvolalo lak na sandardizaci. V roce 2002 nejvěší evropší pojisielé předsavující významnou čás evropského pojisného rhu založili sdružení The European Insurance CFO Forum (CFO Forum), jehož cílem je ovlivni vývoj finančního výkaznicví, hodnoově orienovaného výkaznicví a právní úpravy v oblasi pojišťovnicví ak, aby invesorům, analyikům, reguláorům a osaním sakeholderům byla zajišěna vyšší sabilia, ransparennos, konzisennos a srovnaelnos. Hlavní činnosí CFO Forum je vorba principů pro sanovení Embedded Value a spolupráce s pracovní skupinou Rady pro mezinárodní účení sandardy věnující se problemaice sandardu IFRS 4 Pojisné smlouvy a s úvarem Evropské komise zabývajícím se koncepem Solvency II. V oblasi vorby principů pro sanovení Embedded Value CFO Forum v roce 2005 zavedlo zcela nový koncep European Embedded Value a vydalo European Embedded Value Principles. Jednalo se o první sandard obsahující 12 principů, keré zpřesnily posup kalkulace radičního ukazaele Embedded Value a upřesnily obsah zveřejňovaných reporů. I když eno sandard dopomohl k vyšší ransparennosi a konzisennosi, sále byl ponechán značný prosor pro flexibiliu a zůsalo několik oblasí nedořešených, např. oceňování finančních deriváů či sanovení rizikové diskonní míry. Proo v roce 2008 CFO Forum vyhlásilo Marke Consisen Embedded Value Principles. Tao nová rozšířená verze sandardu obsahuje 17 principů, keré zpřesňují předchozí principy. Sandard je založen na myšlence s rhem konzisenního ocenění majeku, edy ocenění pomocí ržních cen am, kde je rozšířený a dosaečně likvidní rh (Mark-o-Marke přísup), a v osaních případech ocenění pomocí finančních modelů založených na ržních očekáváních (Mark-o-Model přísup). Sandard zůsal do určié míry flexibilní. Někeré oblasi jsou ve sandardu upraveny jen na obecné úrovni a pojišťovna si může zvoli vlasní způsob jejich zohlednění, někde je možné vybra si z několika možnosí. V planosi jsou obě verze sandardu a pojišťovny mohou kalkulova sarší a jednodušší European Embedded Value (EEV) nebo novější, ale komplikovanější Marke Consisen Embedded Value (MCEV). 6 Obě verze sandardu doplňují rozšiřující maeriály, zv. Basis for Conclusions, keré obsahují podrobnější popis a vysvělení obecných pravidel uvedených ve sandardu. Zveřejňování Embedded value reporů není v současnosi vyžadováno žádnými právními předpisy, nicméně dobrovolně je publikují pojišťovny sdružené v CFO Forum, např. AEGON, Allianz, Aviva, Eureko, Generali, ING, Mapfre, Prudenial, Swiss Re, a někeré další evropské pojišťovny, např. jedna z nejvěších evropských pojišťovacích insiucí Vienna Insurance Group. Embedded value je možné naléz i ve výročních zprávách několika kanadských pojišťoven, např. nejvěší kanadské finanční skupiny Manulife Financials či čvré nejvěší kanadské živoní pojišťovny Indusrial Alliance. Je možné předpokláda, že mnohé další pojišťovny kalkulují Embedded Value pro své účely, ale veřejnosi ji nepředkládají. Embedded Value dle MCEV principů vyjadřuje konsolidovanou hodnou akcionářského podílu na předměném porfoliu a je složena z hodnoy čisých akiv naakumulované za 6 Dle průzkumu Towers Wason [7] za rok 2010 reporovalo Embedded Value 28 pojišťoven dle EEV principů a 13 dle MCEV principů.

4 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 minulos a hodnoy sávajícího pojisného kmene, kerá bude generována v budoucnu. Výpoče Embedded Value lze zapsa následujícími rovnicemi: EV = NAV + VIF (1) NAV = FS + ReC (2) VIF = PVFP TVFOG C Re C CNHR (3) EV = FS + Re C + PVFP TVFOG C ReC CNHR (4) kde EV Embedded Value, NAV hodnoa čisých akiv (Ne Asse Value), VIF hodnoa sávajícího pojisného kmene (Value of In-Force Covered Business), FS volné zdroje (Free Surplus), ReC požadovaný kapiál (Required Capial), PVFP současná hodnoa budoucích zisků (Presen Value of Fuure Profis), TVFOG časová hodnoa finančních opcí a garancí (Time Value of Financial Opions and Guaranees), CReC náklady na držbu požadovaného kapiálu (Fricional Cos of Required Capial), CNHR náklady na osaní nezajisielná rizika (Cos of Residual Non-Hedgeable Risks). Figure 1: Calculaion of Embedded Value PVFP ReC FS TVFOG CReC CNHR VIF NAV Source: auhor s own Hodnoa čisých akiv (NAV) je dána ržní hodnoou akiv pojišťovny, kerá neslouží na kryí závazků, odpovídá edy ržní hodnoě vlasního kapiálu pojišťovny a vyjadřuje hodnou naakumulovaných zdrojů z minulosi. Skládá se z volných zdrojů (FS), keré by mohly bý vyplaceny akcionářům, a požadovaného kapiálu (ReC) sloužícího na kryí požadované míry solvennosi pojišťovny. Hodnoa sávajícího pojisného kmene (VIF) předsavuje hodnou, kerá bude v budoucnu generována pojisnými smlouvami uzavřenými do daa ocenění. Hodnoa smluv, keré eprve budou uzavřeny, se do Embedded Value nezapočíává, čili ao hodnoa neobsahuje hodnou goodwillu v akárském pojeí. Proo bývá řazena mezi konzervaivní meody ocenění. Hodnoa sávajícího pojisného kmene je dána rozdílem mezi současnou hodnoou budoucích zisků k dau ocenění na sraně jedné a na sraně druhé časovou hodnoou opcí a garancí, náklady na nehedgovaelná rizika a náklady na držbu požadovaného kapiálu. Současná hodnoa budoucích zisků (PVFP) se ze všech komponen Embedded Value zpravidla podílí nejvěší měrou na její výši, proo jejímu výpoču musí bý věnována dosaečná pozornos. Dokumeny CFO Forum Marke Consisen Embedded Value Principles a Marke Consisen Embedded Value Basis for Conclusions však podávají pouze koncepční rámec pro její výpoče a konkréní způsob výpoču neuvádějí. Z dokumenů plyne, že současná hodnoa budoucích zisků je deerminována dvěma veličinami. Za prvé je o zisk/zráa v jednolivých leech budoucnosi a za druhé je o diskonní míra pro odúročení budoucích zisků na hodnou k dau ocenění, kerá zohledňuje časovou hodnou peněz a riziko. Teno vzah lze maemaicky zapsa následující rovnicí: EV

5 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 kde PVFP P&L dr j PVFP = = 1 ( 1+ dr ) j= 1 P & L současná hodnoa budoucích zisků (Presen Value of Fuure Profis), zisk/zráa v roce (Profi and Loss), diskonní míra v % (Discoun Rae). Zisk v jednolivých leech budoucnosi plynoucí ze sávajícího pojisného kmene je vořen pojisným a invesičním výnosem z echnických rezerv, keré jsou snížené o pojisná plnění, odkupy, daně a běžné náklady a provize. Výpoče zisku v jednom roce lze schemaicky zapsa následovně: EMBED Equaion.3 kde P&L zisk/zráa v roce, P pojisné, I invesiční výnos, B pojisná plnění, C provize, E náklady, V, +1 rezervy, T daň. P L j = P + I B C E ( V + V ) T & 1 (6) Sanovení diskonní míry pro odúročení budoucích zisků na hodnou k dau ocenění je velmi komplikovanou záležiosí, čemuž odpovídá i nepřehledná úprava ve sandardu a dalších dokumenech CFO Forum. Exisuje více přísupů, jak lze diskonní míru sanovi. Top-Down přísup využívá model vážených průměrných nákladů kapiálu pojišťovny jako celku (Weighed Average Cos of Capial) a modelu oceňování kapiálových akiv (Capial Asse Pricing Model). Diskonní míra je pak složena z bezrizikové výnosnosi a rizikové prémie zohledňující riziko dané pojišťovny a použije se na všechny peněžní oky a produky. Teoreicky by se diskonní míra u různých peněžních oků a produků měla liši. To respekuje Boom-Up přísup, kdy je zohledněno riziko konkréního produku a každý peněžní ok je diskonován s použiím akové diskonní míry, jaká by byla použia k ocenění ohoo peněžního oku na kapiálovém rhu. U peněžních oků, keré jsou na nezávislé na pohybech na rhu nebo jim jsou přímo úměrné, se použije meoda jisoních ekvivalenů, při níž se pro diskonování používá bezrizikovou výnosnos. Boom-Up přísup je sice komplikovanější než Top-Down, ale je modernější a je v souladu se sále více se prosazujícím koncepem ržní konzisence. Používají ho všechny pojišťovny, keré kalkulují Embedded Value dle MCEV principů, a zhruba ři čvriny pojišťoven vycházejících z EEV principů. 7 Časová hodnoa finančních opcí a garancí 8 (TVFOG) je jedna ze dvou složek celkové hodnoy finančních opcí a garancí. Druhou složkou je jejich vniřní hodnoa. Zaímco vniřní hodnoa (Inrinsic Value) je při kalkulaci Embedded Value zahrnua do současné hodnoy budoucích zisků zjišěné deerminisickým modelem, časovou hodnou (Time Value) je nuné sanovi samosaně sochasickým modelem. Pro její výpoče musí bý použiy meody a předpoklady konzisenní s celkovou kalkulací Embedded Value a s akuálním vývojem ržních cen obdobných opcí obchodovaných na kapiálovém rhu. Bývají využívány 7 Průzkum Towers Wason [7] 8 Ujednání o finančních opcích a garancích bývají časo součásí pojisných smluv živoního pojišění jako jakési exra benefiy pro klieny. Příkladem akových ujednání může bý opce kliena měni pojisnou smlouvu, garanovaná echnická úroková míra, garanované nejvyšší poplaky, garanovaná odkupní hodnoa a různé jiné bonusy. (5)

6 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 sochasické simulace, keré zohledňují chování managemenu pojišťovny a pojišěnců v různých ekonomických scénářích. Náklady na držbu požadovaného kapiálu (CReC) vyjadřují náklady ušlé příležiosi akcionářů. Vzhledem k omu, že pojišťovna musí udržova pořebnou míru kapiálu na kryí požadované míry solvennosi, nemají akcionáři čás svého kapiálu k dispozici a nemohou ho invesova jinak. Náklady na držbu požadovaného kapiálu se sesávají z daně z invesičního výnosu z akiv kryjících požadovaný kapiál a invesičních nákladů na ao akiva. Náklady na osaní nezajisielná rizika (CNHR) zahrnují pouze náklady na rizika, kerá nejsou zahrnua v jiných složkách hodnoy sávajícího pojisného kmene. V současné hodnoě budoucích zisků a časové hodnoě finančních opcí a garancí se zohledňují náklady na zajisielná rizika a je možné sem zahrnou i čás nezajisielných rizik. Zbývající čás nákladů na nezajisielná rizika musí bý vyjádřena samosaně. Do nezajisielných rizik je řeba zahrnou nefinanční i finanční rizika. Nezajisielná finanční rizika nejčasěji vznikají am, kde rh neexisuje vůbec nebo je nedosaečně rozvinuý a nelikvidní, a proo není možné se proi ěmo rizikům zajisi. Nezajisielná nefinanční rizika jsou spojena např. s úmrnosí, délkou živoa, nemocnosí, náklady a operačními riziky. Dokumeny CFO Forum Marke Consisen Embedded Value Principles a Marke Consisen Embedded Value Basis for Conclusions nepředepisují přesný způsob výpoču nákladů na nezajisielná rizika. Každá pojišťovna si může vyvoři svůj vlasní model, kerý bude vyhovova jejímu inernímu vymezení rizikového kapiálu a míře zahrnuí nezajisielných rizik v současné hodnoě budoucích zisků a časové hodnoě finančních opcí a garancí. Vyvořený model by měl vycháze z meody nákladů kapiálu (Cos of Capial Mehod) odpovídající požadavkům Solvency II. Náklady na osaní nezajisielná rizika jsou deerminovány sazbou nákladů na kapiál, kerou si pojišťovna určí, a kapiálem, kerý je z ekonomického hlediska požadován na kryí nezajisielných rizik. Kalkulaci Embedded Value je možno ilusrova na příkladu reporu finanční skupiny Allianz za rok Figure 2: Allianz Marke Cinsisen Embedded Value Source: Allianz [1] Pro kvaliní hodnocení výkonnosi pojišťovny je důležié analyzova kromě výše Embedded Value a jejích jednolivých komponen v jednolivých leech éž jejich meziroční změny, idenifikova příčiny ěcho změn a esova cilivos Embedded Value na změnu jednolivých předpokladů, např. na změnu bezrizikové výnosnosi, kapiálových požadavků, ržních hodno majeku, úmrnosi apod. V reporech pojišťoven bývá cilivosním analýzám věnován značný prosor. Samosaně je rovněž analyzováno, jak k vorbě Embedded Value přispěly nově sjednané obchody v průběhu sledovaného roku. Jedná se o zv. hodnou nových obchodů (Value of

7 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 New Business). Mechanismus výpoču hodnoy nových obchodů je sejný jako u výpoču hodnoy sávajícího pojisného kmene jen s ím rozdílem, že zde se počíá s oky spojenými pouze se smlouvami, keré byly uzavřeny v průběhu sledovaného roku. Hodnoa nových obchodů je edy vořena současnou hodnoou budoucích zisků z ěcho nových smluv očišěnou o časovou hodnou finančních opcí a garancí, náklady na držbu požadovaného kapiálu a náklady na osaní nezajisielná rizika. Záporná hodnoa nových obchodů by znamenala, že nově uzavřené smlouvy jsou zráové. Hodnoa nových obchodů je důležiým měříkem výkonnosi pojišťovny a časo slouží jako odrazový můsek pro odhad hodnoy budoucího nového pojisného kmene při kalkulaci Appraisal Value, jak bude rozebráno v následující kapiole. Pojišťovny hodnou nových obchodů v reporech vykazují samosaně a počíají její marži, což si lze opě ilusrova na příkladu reporu finanční skupiny Allianz za rok Figure 3: Allianz Value of New Business Source: Allianz [1] V oblasi oceňování živoních pojišťoven může mí Embedded Value široké uplanění. Jakožo klíčové měříko výkonnosi v oblasi živoního pojišění může reporovaná Embedded Value slouži jako vhodný násroj pro mezipodnikové srovnání výkonnosi pojišťoven v rámci finanční a sraegické analýzy. Lze uvažova i o použií éo hodnoy při ocenění pomocí meody ržního porovnání. Oceňovael by však v ěcho případech měl ověři, zda jsou reporované Embedded Value srovnaelných pojišťoven skuečně navzájem porovnaelné a zda vycházejí ze sejných předpokladů. Neporovnaelnos může vyplýva z rozdílů v samoné meodologii kalkulace (EEV versus MCEV) nebo v konkréní aplikaci dané meodologie. Z pohledu oceňovaele je Embedded Value nejvýznamnější v roli samosané meody ocenění pojišťovny. Reporovaná Embedded Value, kerou pojišťovna kalkulovala v souladu s koncepem ržní konzisence, by měla vés k ržní hodnoě pojišťovny. V případě, že oceňovael nepovažuje použié vsupy do kalkulace za dosaečně ržní nebo hledá invesiční hodnou, měl by Embedded Value přepočía dle odpovídajících předpokladů nebo provés zcela nové ocenění ouo meodou. Co se ýče použií Embedded Value jako meody ocenění, je řeba si uvědomi, že odráží pouze současný výnosový poenciál, nepočíá s růsem pojišťovny v budoucnosi. Zohledňuje pouze budoucí výnosy ze současných pojisných smluv, uzavírání nových smluv neuvažuje. Proo by v případě ocenění komerčních pojišťoven, keré jsou zpravidla prosperující a mají dobrou perspekivu do budoucna, neměla bý použia jako hlavní meoda ocenění, ale jen jako doplňková meoda pro určení spodní meze výnosového ocenění. Nenahradielnou funkci má meoda Embedded Value jako základní savební kámen hodnoy Appraisal Value.

8 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember Appraisal Value Appraisal Value lze v podsaě vyjádři jako souče Embedded Value a hodnoy nového pojisného kmene pojišťovny. Na rozdíl od Embedded Value není Appraisal Value upravena žádnými sandardy a ani pojišťovny ji nereporují ani nezveřejňují, informace o éo hodnoě si sřeží. Výpoče Appraisal Value je možné zapsa následující rovnicí: AV EV + VFNB AV NAV + VIF + VFNB = (7) = (8) kde AV Appraisal Value, EV Embedded Value, NAV hodnoa čisých akiv (Ne Asse Value), VIF hodnoa sávajícího pojisného kmene (Value of In-Force Covered Business), VFNB hodnoa budoucího nového pojisného kmene (Value of Fuure New Business). První dvě složky Appraisal Value jsou vořeny obdobně, jako omu bylo u Embedded Value. Hodnoa budoucího nového pojisného kmene je vořena současnou hodnoou budoucích zisků, keré budou pojišťovně plynou z pojisných smluv, keré budou uzavřeny až po dau ocenění, očišěnou o náklady podobně jako u hodnoy sávajícího pojisného kmene. Pro diskonování k dau ocenění se používá diskonní míra obvykle vyšší než u sávajícího pojisného kmene, neboť je zde vyšší riziko. Pro odhad hodnoy budoucího nového pojisného kmene je nuné naprojekova nové produky a pojisné smlouvy a s nimi spojené výnosy a náklady v jednolivých leech budoucnosi. To je však úkol poměrně obížný jak pro samoný managemen pojišťovny, ak obzvlášť pro exerního oceňovaele. Proo se v praxi používají někerá zjednodušení. Například hodnoa budoucího nového pojisného kmene bývá někdy zjišěna na základě hodnoy nových obchodů (Value of New Business) k dau ocenění a odhadnuého empa růsu pomocí vzorce pro perpeuiu s růsem. Někeří analyici zase pro zjednodušení používají součin hodnoy nových obchodů k dau ocenění a odhadnuého muliplikáoru nových obchodů (New Business Muliple). Teno součin pak spolu s Embedded Value voří Appraisal Value. Výše muliplikáorů nových obchodů se v poslední době pohybovala od 0 do 30. V současnosi jsou však evropské živoní pojišťovny obchodovány zhruba na 0,99 násobku Embedded Value, což značí, že muliplikáor nových obchodů je akuálně záporný. Z uvedeného vyplývá, že použií muliplikáorů vyžaduje dlouhodobé zkušenosi a široký přehled o dění na rhu, neboť je zde velká míra subjekiviy. Jiní analyici nerozkládají výpoče Appraisel Value na jednolivé komponeny dle doby vorby hodnoy a počíají Appraisal Value zjednodušeně jako součin Embedded Value a odhadnuého muliplikáoru Embedded Value (Embedded Value Muliple). Muliplikáor Embedded Value může bý odhadnu na základě informací z rhu o srovnaelných pojišťovnách, nebo přímo dle fundamenálních fakorů deerminujících hodnou oceňované pojišťovny, edy očekávané výnosnosi, růsu a rizika. Výpoče Appraisal Value ímo způsobem lze znázorni následující rovnicí: kde AV Appraisal Value, NAV Embedded Value, ROEV renabilia Embedded Value, CoE náklady vlasního kapiálu, g empo růsu. ROEV g AV = EV * (9) CoE g

9 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Appraisal Value má pro oceňovaele význam jako samosaná meoda ocenění živoní pojišťovny. Na rozdíl od Embedded Value zahrnuje i nově uzavřené pojisné smlouvy, edy goodwill v akuárském pojeí. Počíá s růsem v budoucnosi a zobrazuje budoucí výnosový poenciál pojišťovny. I když je mnohem náročnější, je pro ocenění pojišťovny vhodnější. Obzvlášť pokud je pro výpoče Appraisal Value použi preciznější výpoče dle vzorce (7) a hodnoa budoucího nového pojisného kmene je prognózována alespoň pro několik nejbližších le budoucnosi pro každý jednolivý rok zvlášť a v dalších leech pomocí konsanního empa růsu, může bý Appraisal Value docela spolehlivou hlavní meodou ocenění komerční pojišťovny. Pro rychlé orienační ocenění je možné použí Appraisal Value dle vzorce (9) s použiím reporované Embedded Value. 4. Závěr Specifické kombinované meody oceňování komerčních živoních pojišťoven byly vyvořeny pro účely praxe pojišťovnicví, nicméně se mohou uplani i jako meody ocenění živoních pojišťoven ve znalecké a odhadcovské praxi. Meodu Appraisal Value je možné použí jako hlavní meodu ocenění živoní pojišťovny. Tao meoda zohledňuje sávající i budoucí obchodní akiviy pojišťovny. Sejně jako meoda ekonomické přidané hodnoy je Appraisal Value založena na koncepu nadzisku, přičemž respekuje specifika oboru pojišťovnicví. Hodnoa živoní pojišťovny je dle éo meody deerminována hodnoou porfolia dlouhodobých pojisných smluv a lze ji rozloži dle doby její vorby na hodnou naakumulovanou za minulos, hodnou, kerá bude generována v budoucnu ze sávajících pojisných smluv, a hodnou, kerá bude plynou v budoucnu z nově uzavřených pojisných smluv. První dvě složky hodnoy dohromady voří Embedded Value. Při ocenění živoní pojišťovny meodou Appraisal Value by Embedded Value neměla bý auomaicky převzaa z reporu pojišťovny. Je řeba prověři, zda reporovaná Embedded Value sojí na předpokladech konzisenních s účelem ocenění a hledanou kaegorií hodnoy, a pokud nesojí, ak je řeba ji přepočía nebo kalkulova celou od začáku. Ocenění živoní pojišťovny ouo meodou je poměrně složié a náročné na znalosi a zkušenosi z oboru pojišťovnicví. Oceňovael se při její aplikaci nemusí přesně řídi principy uvedenými ve sandardech pro reporování Embedded Value, může si je upravi, nebo v nich může hleda inspiraci při aplikaci jiné meody ocenění. Například při ocenění meodou ekonomické přidané hodnoy může využí myšlenku rozdělení hodnoy dle doby její vorby a sesavi plán zvlášť pro sávající pojisný kmen a zvlášť pro budoucí nový pojisný kmen. I meoda Embedded Value může bý použia jako samosaná meoda ocenění živoní pojišťovny. Vzhledem k omu, že odráží pouze současný výnosový poenciál sávajícího pojisného kmene, neměla by bý použia jako hlavní meoda ocenění, ale jen jako doplňková meoda pro určení spodní meze výnosového ocenění. References [1] ALLIANZ GROUP, Marke Consisen Embedded Value Repor [online] Available a: <hps://www.allianz.com/saicresources/en/invesor_relaions/repors_and_financial_daa/annual_repor/ar2010/v_ /evr2010.pdf> [Accessed 10 Augus 2011]. [2] HEJDUKOVÁ, M., Specifika komerčních pojišťoven jakožo předměu ocenění s důrazem na finanční analýzu. Oceňování, 4/2009, pp

10 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 [3] HEJDUKOVÁ, M., 2010a. Výnosové meody oceňování komerčních pojišťoven. Oceňování, 3/2010, pp [4] HEJDUKOVÁ, M., 2010b. Majekové meody oceňování komerčních pojišťoven. In: Slezská univerzia v Opavě, Sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference dokorandů a mladých vědeckých pracovníků [CD-ROM]. Karviná 5 November 2010, pp [5] THE EUROPEAN INSURANCE CFO FORUM, European Embedded Value Principles. [online] Available a: < hp://www.cfoforum.nl/leers/eev_principles.pdf> [Accessed 10 Augus 2011]. [6] THE EUROPEAN INSURANCE CFO FORUM, Marke Consisen Embedded Value Principles. [online] Available a: <hp://www.cfoforum.nl/downloads/mcev_principles_and_guidance_ocober_2009.p df > [Accessed 10 Augus 2011]. [7] TOWERS WATSON, Insighs EEV/MCEV Focus on value and cashflow. [online] Available a: <hp://www.owerswason.com/asses/pdf/4712/tw-eu pdf> [Accessed 10 Augus 2011].

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko správní Tesování zisku živoních pojišťoven Bc. Marina Černíková Diplomová práce 2008 SOUHRN V diplomové práci se zabývám problemaikou esování zisku živoních pojišťoven.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Scenario analysis application in investment post audit

Scenario analysis application in investment post audit 6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice #

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice # Několik poznámek k oceňování plynárenských akiv v prosředí regulace činnosi disribuce zemního plynu v České republice # Jiří Hnilica * Odvěví disribuce zemního plynu paří mezi regulovaná odvěví. Způsoby

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Company Valuation Models Comparison Under Risk and Flexibility

Company Valuation Models Comparison Under Risk and Flexibility 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-U Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 011 Company Valuaion Models Comparison

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU Absrak PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. Úsav financí, Fakula podnikaelská, Vysoké učení echnické v Brně, Kolejní

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Petr Sotona Rizikové přirážky v testu postačitelnosti rezerv

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Petr Sotona Rizikové přirážky v testu postačitelnosti rezerv Univerzia Karlova v Praze Maemaicko-fyzikální fakula DIPLOMOVÁ PRÁCE Per Soona Rizikové přirážky v esu posačielnosi rezerv živoního pojišění Kaedra pravděpodobnosi a maemaické saisiky Vedoucí diplomové

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká Sandard IAS 9 a výpoče výše rezervy na zaměsnanecké benefiy Šárka Hezoučká Agenda Rezerva na zaměsnanecké benefiy Typy zaměsnaneckých benefiů Moivace pro vorbu rezervy Sandard IAS 9 Výpoče rezervy Přírůsková

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté Mařík, M. - Maříková, P.: Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé. Odhadce a oceňování podniku č. 3/2012, ročník XVIII, sr. 4-17, ISSN 1213-8223 Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé prof. Miloš Mařík, doc. Pavla

Více

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Nerovnovážné modely rhu úvěrů s aplikací na Českou republiku DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. Pavla Vodová VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu Využií programového sysému MATLAB pro řízení laboraorního modelu WAGNEROVÁ, Renaa 1, KLANER, Per 2 1 Ing., Kaedra ATŘ-352, VŠB-TU Osrava, 17. lisopadu, Osrava - Poruba, 78 33, renaa.wagnerova@vsb.cz, 2

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi. 24. 25. lisopadu 214 1 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Oddělení majetku penzijního fondu od majetku klientů

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Oddělení majetku penzijního fondu od majetku klientů Univerzia Karlova v Praze Maemaicko-fyzikální fakula DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Rada Oddělení majeku penzijního fondu od majeku klienů Kaedra pravděpodobnosi a maemaické saisiky Vedoucí diplomové práce: RNDr.

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Úvod. Ve finanční oblasti má důležitou roli regulace a dohled. Tento dohled v ČR vykonává

Úvod. Ve finanční oblasti má důležitou roli regulace a dohled. Tento dohled v ČR vykonává Úvod Ve finanční oblasi má důležiou roli regulace a dohled. Teno dohled v ČR vykonává Česká národní banka. Ta mimo hlavních úkolů jako je např. oběh peněz ad. vydává aké vyhlášky a opaření. Dnem přisoupení

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakerisika školního vzdělávacího programu 3.1. Filozofie školy 3.1.1. Úvod V souladu s novými principy kurikulární poliiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (zv. Bílé knize),

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Koncesní smlouva Příloha 1 Definice pojmů

Koncesní smlouva Příloha 1 Definice pojmů Koncesní smlouva Příloha 1 Definice pojmů Kanalizace Technické zhodnocení Obnova Oprava Invesice Plán prevenivní Údržby Údržba Havárie Porucha znamená kanalizace ve smyslu usanovení 2 ods. 2 ZVaK v rozsahu

Více

SROVNÁNí APROXIMAČNíCH METOD V TEORII RIZIKA

SROVNÁNí APROXIMAČNíCH METOD V TEORII RIZIKA ROBUST 000, 47 56 c JČMF 001 SROVNÁNí APROXIMAČNíCH METOD V TEORII RIZIKA MARTIN ROTKOVSKÝ Absrak. One of he main erms of he risk heory is so called individual model, which describes for example oal aggregae

Více

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE P Ř Í K L A D Č. OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Projek : FRVŠ 0 - Analýza meod výpoču železobeonových lokálně podepřených desek Řešielský kolekiv : Ing. Marin Tipka Ing. Josef

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 3/2002 Efek bohasví základní východiska, meody a výsledky Jan Kubíček INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIK VSOKÁ ŠKOLA

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční rhy Devizový rh Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Invesiční bankovnicví Devizový rh Trh, na kerém se obchoduje s bezhoovosní formou zahraničních měn (v hoovosní formě

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH KONCEP UDRŽIELNOSI NEGAIVNÍ ČISÉ INVESIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LEECH 1999 2011 Karel Brůna, Vysoká škola ekonomická v Praze 1 1. Úvod Pro ranziivní ekonomiky je ypické,

Více

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Akční plán Sraegie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2008 2009 Zpracovael: Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 1 Akční plán Sraegie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TECHNOLOGICKÉ

Více

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru Asabilní obvod s reálnými operačními zesilovači Josef PUNČOCHÁŘ Kaedra eoreické elekroechniky Fakula elekroechnicky a informaiky Vysoká škola báňská - Technická universia Osrava ř. 17 lisopadu 15, 708

Více

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU Analýza zaměsnanosi cizinců v ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Marin

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o audiorech a o změně někerých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, audiorského sandardu č. 52, dalších relevanních přepisů vydaných

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Prognostické modely v oblasti modelování finančních časových řad

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Prognostické modely v oblasti modelování finančních časových řad ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Prognosické modely v oblasi modelování finančních časových řad diserační práce Auor: Školiel: RNDr. Vladimíra PETRÁŠKOVÁ Doc. RNDr.Bohumil

Více

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1 Přednáška kurzu MPOV Klasifikáory, srojové učení, auomaické řídění 1 P. Peyovský (email: peyovsky@feec.vubr.cz), kancelář E530, Inegrovaný objek - 1/25 - Přednáška kurzu MPOV... 1 Pojmy... 3 Klasifikáor...

Více