3. Charakteristika ŠVP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Charakteristika ŠVP"

Transkript

1 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy V současné době žijeme ve společnosti plné rychlých změn. Lidé se musí orientovat ve všech oblastech života. Mění se jejich vztahy k přírodě, společnosti, k umění a kultuře, ale také vztah k sobě samým i k ostatním lidem. Aby byl člověk, žák, připraven na tyto požadavky 21. století, tak to je úkolem zejména rodiny a školy. Každá z těchto institucí má jiné poslání. Zatímco rodina musí děti vychovávat a jako budoucím občanům jim dát základy morálky, škola by měla vybavit každého žáka kompetencemi důležitými pro život. Kromě poskytování vědomostí a dovedností je v současné době, aby škola ve spolupráci s rodinou u žáků rozvíjela jejich schopnosti a upevňovala jejich postoje a napomáhala tím žákům lépe zvládat náročné úkoly. Proto chceme naše žáky připravit pro společnost komunikace a spolupráce, pro společnost citlivou k životnímu prostředí a pro společnost, která vytváří vhodné klima pro učení. Základem pro dosažení těchto cílů je vytvořit nejen dobré vztahy mezi lidmi, mezi lidmi a přírodou, ale i dobrý vztah sama k sobě. Společnost komunikace a spolupráce odbourává předsudky vůči kulturám jiných etnik a posiluje dobré vztahy mezi lidmi celého světa. Vedle verbální komunikace je téměř samozřejmostí komunikace po internetu. Právě tyto dvě oblasti jsou základem další lidskou gramotností. Výuka cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií je důležitou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Poznáním jiných států EU a případnou spoluprací se školami z jiných států EU chceme, aby naši žáci získali sebevědomí, že jsou platnými členy lidské společnosti a že jsou stejně dobří jako jejich vrstevníci z jiných států. Základem pro takový typ společnosti je kromě jazykové a informační gramotnosti i týmová spolupráce. Proto vedeme naše žáky k vzájemné pomoci, k vzájemnému respektu a k odpovědnosti za svoji práci v týmu. Toto uplatňujeme při projektovém vyučování a dále tím, že jsme do ŠVP začlenili rozšířenou výuku tělesné výchovy v jedné třídě z ročníku. Společností citlivou k životnímu prostředí rozumíme vytváření vztahů mezi člověkem a přírodou a vztahů mezi samotnými lidmi. Zaměřením se na environmentální výchovu rozvíjíme u žáků takové postoje, které nebudou přírodu zneužívat, ale zároveň nebudou bránit přirozenému rozvoji lidstva. Společností učení rozumíme to, že se zaměříme na takové kompetence, které budou uplatnitelné v životě. Budujeme u žáků pozitivní vztah k učení a rozvíjíme jejich přirozenou zvídavost Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie Prvořadým úkolem školního vzdělávacího programu je rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v 21. století. Jedná se o souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého našeho žáka. Na úrovni základního vzdělávání jsou považovány za klíčové kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Jednotlivé kompetence nemohou být rozvíjeny izolovaně, navzájem spolu souvisejí, prolínají se. Naším cílem je, aby žáci na konci základního vzdělávání je získali jako nepostradatelný základ potřebný pro celoživotní vzdělávání. Plnění tohoto cíle je rozpracováno ve výchovných a vzdělávacích strategiích jednotlivých předmětů (viz. učební osnovy). Další důležitou složkou vzdělávacího programu jsou výchovně vzdělávací strategie, které uplatňují pedagogičtí pracovníci v průběhu vzdělávání. Jedná se o soubor společně uplatňovaných a upřednostňovaných postupů, metod a forem práce, případně aktivit, příležitostí a pravidel, které pedagogičtí pracovníci školy používají ve výuce. Tyto strategie 1

2 jsou pak definovány na úrovni školy a z nich se pak odvíjejí strategie využívané při práci v jednotlivých předmětech. Strategie na úrovni školy jsou formulovány z pohledu co dělá učitel při výuce. Čili jaké postupy jsou ve škole voleny, abychom u žáků dosahovali odpovídajících obecných klíčových kompetencí. Strategie na úrovni předmětu jsou pak definovány podle daného předmětu a to buď z pohledu co žák dělá nebo co dělá učitel. Domníváme se, že výchovně vzdělávací strategie již nejsou pouze záležitostí učitele, ale jsou záležitostí i žáka, který se tak aktivní formou sám spolupodílí na svém vzdělávání. Členění v textu je orientační a záleží na dohodě učitelů v rámci pedagogického sboru, ke které klíčové kompetenci konkrétní strategii využijí v rámci daných vzdělávacích oblastí. Nejprve definujeme obecné kompetence žáků a z nich pak vycházejí strategie, které by měly vést k jejich dosažení. Obsah obecných kompetencí žáků, kterých by měli dosáhnout na konci základního vzdělávání: Kompetence k učení dokáže v textu najít hlavní myšlenku, čte s porozuměním, analyzuje čtený text vyhledá klíčové informace a vybere to podstatné definuje nebo vysvětlí používané pojmy aplikuje získané vědomostí na skutečnosti, které zná a využívá je k učení při učení využívá všech smyslů vysvětlí spolužákovi postup, jak se danému tématu naučil rozvíjí své logické myšlení stanoví si cíle učení, samostatně plánuje, jak zdokonalit své učení používá všechny dostupné pomůcky, které napomáhají v procesu učení učí se sám a na učení se soustředí popíše vlastní potíže při učení pracuje s jazykovými literárními prameny používá získané informace v běžném životě zdůvodní si naučené poznatky rozlišuje a používá vhodné odborné termíny, znaky a symboly v souvislostech používá analýzu a syntézu Kompetence k řešení problémů rozpozná, případně vyhledá problém nebo nesrovnalosti analyzuje problém, a snaží se ho adekvátním způsobem vyřešit porovná problém s úkoly, s nimiž se již setkal vyhledá nové informace, které může použít při řešení problému navrhne řešení úkolu aplikuje již známé postupy, vytvoří nové postupy řešení, pokusí se navrhnout několik variant řešení, vybere postup, který je nejefektivnější formuluje vlastní závěry a nabízí řešení dokáže zdůvodnit a obhájit navrhované řešení, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí analyzuje vlastní závěry jejich reálnost, přínos, využitelnost, pravděpodobnost mylného závěru sleduje vlastní pokrok při řešení problémů 2

3 Kompetence komunikativní vyjadřuje a formuluje své myšlenky, názory, pocity a stanoviska naslouchá názorům druhých a vhodně na ně reaguje tlumočí získané poznatky přiměřenou formou orientuje se v běžných situacích a přizpůsobuje jim své chování komunikuje na odpovídající úrovni se svými spolužáky i s dospělými vyhodnotí různé typy textů a získané informace z různých zdrojů používá ke komunikaci, alespoň jeden cizí jazyk vhodným způsobem klade otázky v mluveném a písemném projevu se vyjadřuje logicky a výstižně Kompetence sociální a personální spolupracuje se spolužáky, plní úkoly ve skupině, rozděluje práci a podílí se na hodnocení společné práce správně jedná v sociální interakci, vede rozhovor, řídí diskusi, diskutuje respektuje názory ostatních dokáže vhodně zdůvodnit svůj názor pracuje podle daných pravidel, oceňuje zkušenosti druhých lidí má pozitivní vztah k sobě a svému okolí, poskytuje pomoc ostatním v případě potřeby neváhá nabídnout pomoc odmítá projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu a šikany včetně zneužívání sociálních sítí Kompetence občanské uplatňuje kladný vztah k životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu respektuje a uznává společenské hodnoty, zásady, kulturní a historické tradice uvědoměle dodržuje pravidla společenského chování plní si své povinnosti a vhodně uplatňuje svá práva ve škole i mimo ni rozhoduje se odpovědně podle situace a poskytne pomoc podle svých možností zapojuje se do kulturních, společenských a sportovních aktivit odmítá útlak a násilí a je schopen se mu postavit na odpor vůči své osobě i vůči druhým orientuje se v regionu v oblasti společenské a přírodovědné Kompetence pracovní využívá teoretických poznatků při praktických činnostech, dokáže propojit své znalosti a zkušenosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí na základě experimentů dokáže vyvodit důsledky a závěry dodržuje stanovená pravidla, důsledně plní své povinnosti a závazky dodržuje bezpečnost práce tak, aby neohrozil zdraví své, zdraví druhých ani životní prostředí udržuje pořádek na svém pracovním místě rozvrhne si práci, stanoví si cíl práce a zdárně práci dokončí dokáže výsledky své práce zhodnotit využívá získaných zkušeností při řešení dalších problémů a úkolů na základě dosažených výsledků dokáže zhodnotit své vlastní možnosti v dalším vzdělávání a profesním zaměření při práci je ohleduplný k životnímu prostředí 3

4 Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost, rozvíjíme paměť. Seznamujeme žáky s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, učíme žáky samostatně si plánovat a organizovat vlastní učení. Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. Učíme žáky vyhodnocovat jejich činnosti. Individuálně přistupujeme k žákům s cílem maximalizovat jejich šanci prožít úspěch. Ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. Ve výuce rozlišujeme základní a nezbytné učivo a učivo rozšiřující. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z literatury nebo z internetu. Ve vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky k učení a vyučování. Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Motivujeme žáky k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. Při hodnocení používáme v převaze prvky pozitivní motivace. Vedeme žáky k sebekontrole, k vyhledávání vlastních chyb a jejich opravě. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme a motivujeme žáky k učení. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly a krátké projekty. Učíme žáky odborné termíny, znaky a symboly a vedeme je k tomu, aby je vhodným způsobem využívali. Kompetence k řešení problémů Učíme žáky problémy řešit a své řešení obhajovat, vytváříme praktické problémové úlohy a situace. Na modelových příkladech ve svých předmětech učíme žáky algoritmu řešení problémů. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. Využíváme netradiční způsoby řešení problémů (olympiády, Kalibro, matematický Klokan, Sudoku, apod.). Učíme žáky nebát se problémů a vedeme je k aktivitě je řešit. Podporujeme nejen samostatnost, tvořivost a logické myšlení u žáků, ale i týmovou spolupráci při řešení problémů. Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. Ve škole a při školních akcích sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. Vedeme žáky k tomu, aby uměli vyhledávat, třídit a vhodný způsobem využívat informace ze všech možných zdrojů. Učíme základům logického vyvozování přírodních zákonů a jejich aplikaci při řešení problému. Učíme žáky zaznamenávat postupy a výsledky řešení a vytvářet dokumentaci. Vyžadujeme vhodné odpovědi na položené otázky. 4

5 Kompetence komunikativní Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a podporujeme a rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Používáme a rozšiřujeme slovní zásobu cizího jazyka i v jiných předmětech než je výuka cizího jazyka. Při výuce uplatňujeme v některých předmětech metodu CLIL. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. Podporujeme zdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů a netolerujeme agresivitu, hrubost a vulgaritu. Ve vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků a věkových kategorií. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných situacích. Vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven a na akcích mimo školu. Učíme žáky naslouchat druhým, asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. Jdeme příkladem přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejnosti. Podporujeme komunikaci s druhou základní školou na úrovni pedagogických sborů a žáků. Kompetence sociální a personální Využíváme skupinovou výuku a vedeme žáky ke spolupráci. Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Odmítáme a netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Sledujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Kompetence občanské Netolerujeme sociálně patologické projevy v chování (distribuce a užívání návykových látek, šikana, kyberšikana, kriminalita apod.), projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu, agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy v chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Podporujeme kamarádské chování a neodmítnutí požadované pomoci. Dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, hasiči a dalšími organizacemi a spolky v obci. 5

6 V rámci svých předmětů a při mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. Využíváme pomoci a zkušeností odborníků výchovných poradců, koordinátora environmentální výchovy, PPP, OSPOD, policie. Využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. Kázeňské přestupky řešíme individuálně, nežádoucí chování probíráme se žáky. Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.). V hodnocení žáků převážně uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jdeme příkladem žákům při podání pomoci. Žáky vedeme k třídění odpadu, k zodpovědnému nakládání s odpady a k citlivosti vůči životnímu prostředí. Učíme žáky vnímat tradice, kulturní a historické dědictví nejen ČR a Evropy, ale hlavně regionu. Probíráme s žáky způsoby chování při mimořádných situacích. Kompetence pracovní Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme a tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně jejich zdraví a zdraví ostatních, k plnění svých povinností a závazků. Různými formami (exkurze, filmy, besedy, projekty, spolupráce s úřadem práce, apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. Pomáháme žákům konkretizovat jejich představu o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia s perspektivou dalšího povolání. Vyučujeme žáky předmětu volba povolání. Učíme žáky ekonomického a hospodárnému chování s ohledem na životní prostředí. Vyžadujeme kvalitně odváděnou práci. 6

7 3.3 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (OSV) Název tematického 1. stupeň 2. stupeň okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Čj, Ma, Aj, ČaS, Pč, Aj, ČaS,,Tv Čj, Ma, Aj, ČaS, Pč,, Vv Aj, ČaS,, Tv Čj, Aj, ČaS,Pč,, Vv, VDV, VTD Aj, ČaS,, Tv, VDV, VGy Čj, Ma, Aj, ČaS, Pč,, Vv, VTD Aj, ČaS,, VKoA, VGy Ma, Aj, ČaS, Inf, Pč,, VKoA, VTD Aj, ČaS,, Vv, VKoA, VGy Aj, Čj, F, D, Ov, Tv, Aj, VCsH, Aj, F, LVK, Aj, Čj, Př, Aj, Čj, Aj, LVK, Aj, Čj, VKoA, Př, VoP, CvH,, VNj Čj, VKoA,, VNj ČaS, Pč ČaS, Pč ČaS, Pč ČaS, Pč ČaS, Pč Pč, Tv Aj Aj, VKoA Aj, VNj Ma, ČaS, Pč,, Tv Pč,, Vv Ma, ČaS, Pč, Tv Čj, Ma, Pč,, Vv Poznávání lidí Aj, ČaS, Ma, ČaS, Mezilidské vztahy Komunikace Ma, ČaS,, Tv Čj, Aj, ČaS, Pč, Čj, Ma, ČaS, Čj Aj, ČaS, Pč,, Vv Kooperace a kompetice Pč,, Tv Pč, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika ČaS, Pč, Tv ČaS, Pč ČaS, Pč ČaS, Pč,, Vv, VDV Aj, ČaS,, VDV, VGo ČaS,, VDV, VTD, VGo Aj, ČaS, Pč,, VPA, VDV, VTD, VGo Pč,, VDV, VGo Pč,, Vv Sociální rozvoj Čj, Aj, ČaS,, VKoA Čj, ČaS,, VPA Aj, ČaS, Pč,, VKoA Pč,, VPA Morální rozvoj ČaS, Inf, Pč,, Vv Čj, Aj, ČaS,, VKoA Čj, ČaS, Pč,, Tv, VPA Čj, Aj, ČaS, Pč,, VKoA ČaS, Pč,, Tv, VPA Vv, Pč, VCsH, VDV Čj, Vv, Pč, VCsH, VDV, VDV Př, VCsH VSH Čj, VDV, Čj, VDU, VCsH, Čj, Aj, D, Tv, Aj, Aj, VKoA,, VNj Aj, Čj, Z, Inf, Tv, VkZ, Čj, Z, Vv, Pč, Tv, VRj, Z, D, DV,, VNj Aj, Čj, Z, D, Tv, VSH,, VDV Aj, Čj,VRj, Př, Z, D, VoP, VPřS, Aj, Čj, VKoA, Z, VoP, Tv, VPřS, Aj, Z, D, Aj, VKoA, Čj, Z, VP, LVK, VSH, ČaS, Pč Ma, ČaS, Pč ČaS, Pč, Tv, VGy ČaS, Pč ČaS, Pč Pč, VkZ, VFl F, Z, D, Tv VoP, VSH, Cykl.K D, Tv ČaS, VGo ČaS Inf Z Z, D, Tv, VNj, LVK Čj, Př, Z, Tv, Cykl. K, VPřS Čj, Z, Tv 7

8 Výchova demokratického občana (VDO) Název tematického okruhu 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola Čj, ČaS Ov, Tv D Občan, občanská společnost a stát ČaS ČaS D D VoP Čj, D, VEg, VoP Formy participace občanů v politickém životě ČaS D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČaS ČaS D, Tv Čj, D D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEGS) Název tematického okruhu 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímají, VDV ČaS, ČaS, VKoA, Aj, Z, D, Vv, Aj, Čj, VRj, Z, D,, VNj Objevujeme Evropu a svět Ma, Aj, ČaS, Aj, ČaS, Aj, M, Z, D, Vv M, Z, D, VNj Čj, Aj,V KoA, Z, D, VDU, VPřS, Čj, VRj, M, Z, VDU,, VNj Aj, VKoA, Čj, F, Z, D,, VNj Aj, VKoA, Z, D, VoP Jsme Evropané Aj, ČaS ČaS ČaS Čj, Z, D, Ov, Vv Čj, Z, F, D Čj, M, Z, VDU, F, VNj Čj, F, Z, D, VNj 8

9 Multikulturní výchova (MV) Název tematického okruhu 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference Pč, Tv, ČaS,, Pč Pč,, VDV ČaS, Pč, ČaS, Lidské vztahy Pč, ČaS,, Pč, Vv Čj, Pč,, Vv, VDV Čj, ČaS, Pč, Čj, AJ, ČaS, H v Aj, Čj, Z, D, Ov, Vv, Čj, Aj, Z, D, Aj, Čj, Z, Aj, Čj, Z, D, LVK, VDV, Čj, Z, D,VDU, PřS, Čj, Př, Z, VPřS, Z, Aj, Čj, Z, D, VoP, Etnický původ ČaS, ČaS,, VDV Čj, ČaS, Čj, ČaS, Čj, Z, D, Ov, Vv, Z, D, Čj, Př, Z,VPřS, Čj, Z, D, Multikulturalita Pč, Aj, ČaS, Pč, Čj, Aj, Pč,, VDV Aj, VKoA, Pč, Aj, ČaS, VKoA, Aj, Z, VDV, Aj, Z, VDV,, VNj Čj, Z, VDU, VPřS, Z, D,, VNj Princip sociálního smíru a solidarity ČaS ČaS ČaS D Environmentální výchova (EV) Název tematického okruhu 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy ČaS ČaS ČaS Čj, Př, Z, VPřS VPř, Z Ch, Z, VNj Ch, Z, VPřS Základní podmínky života ČaS ČaS ČaS ČaS ČaS Čj, Př, Z, D, VPřS Př, Z, VPřS Ch, Př, Z, VPřS Ch, Př, Z, F, VPřS Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČaS ČaS ČaS Př, Z, F, Vv, VPřS Př, Z, F, VPřS Ch, Z, F, VPřS Ch, Př, Z, F, VPřS Vztah člověka k prostředí ČaS, Pč, Vv, ČaS, Pč, Vv, ČaS, Pč, Vv,, VPA, VTD, VDV ČaS, Pč, Vv,,VPA, VTD, Ma, VKoA, ČaS, Pč, Vv,, VPA, VTD, Tv Čj, Z, D, Vv, Čj, Z, D, VPřS, Ch, Př, Z, VDU, VPřS, Ch, Př, Z, VVaP,, VNj 9

10 Mediální výchova (MEDV) Název tematického okruhu 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Čj Čj, Inf, Čj, Z, D, Tv, VDV Z, VDV, VNj Aj, Z, Ch, VoP, VMV,, VNj Z, D, VEg, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. ČJ, Z, Tv Z Z, VoP, MV,, VPřS, Z, F, VoP, Stavba mediálních sdělení. Čj, Inf Čj Čj, VMV Čj, Vv Vnímání autora mediálních sdělení. Inf Čj VMV, Fungování a vliv médií ve společnosti. Z Čj, Z Z, VMV, VPřS,, VNj Aj, VKoA, Z, Vv, Tvorba mediálního sdělení. Čj, ČaS Čj, Tv VNj VMV, Vv, Práce v realizačním týmu. Vv ČaS, Vv Aj, Vv, VDV Aj, VDV VMV D 10

11 3.4 Poradenské služby a prevence sociálně patologických jevů Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Vyhledávání těchto žáků je prováděno na 1. stupni učiteli a v rámci spolupráce i PPP. Výchovné poradkyně a třídní učitelé poté doporučují vyšetření na specializovaném pracovišti a s jejich závěry a náměty jsou seznamováni, prostřednictvím třídních učitelů, ti vyučující, do jejichž předmětu se SVP promítá. Výchovné poradkyně vedou kartotéku žáků se SVP, sledují platnost jednotlivých vyšetření a informují rodiče o možnostech obnovit kontrolní vyšetření. Poskytují rodičům další informace z oboru výchovného poradenství, vedou příruční knihovničku s odbornou literaturou, pracují s rodiči v konzultačních hodinách. Dále spolupracují s třídními učiteli, kontrolují uplatňování vhodných postupů a metodicky vedou učitele. Péče o žáky se SVP je prováděna komplexně a včas jako prevence případných nežádoucích patologických jevů v chování. Rodiče jsou seznamováni při schůzkách s výchovnou poradkyní s obsahem a průběhem poradenských služeb. Kariérové poradenství volba povolání (VoP) Žáci 9. ročníku stojí před rozhodnutím, zda se budou dále vzdělávat a v jakém oboru. Volba povolání, která jako samostatný předmět je zařazena do vzdělávacího programu od 2. pololetí v 8. ročníku je v 9. ročníku vyústěním přípravy během školní docházky. Je třeba dát žákům šanci, aby se naučili zvládat životní situace, aby poznali sami sebe a uměli se rozhodnout dle svých možností a s ohledem na své okolí. Předmět VoP rozšiřuje poznatky o světě práce, přibližuje žákům charakteristické znaky konkrétních povolání, existující pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Je třeba, aby se žáci učili zvládat situace, které je čekají, až opustí školní lavice a seznámili se s úskalími různých životních situací a naučili se je řešit. Ve škole v rámci projektu jsme vybudovali informační a poradenské centrum, které bude sloužit žákům a jejich rodičům v lepší orientaci v nabídce maturitních a učebních oborů. Prevence sociálně-patologických jevů metodik primární prevence Škola realizuje Minimální preventivní program. Jeho cílem je vytvořit ve škole pozitivní psychosociální klima, vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, pozitivně formovat osobnost žáků se zaměřením na hodnotovou orientaci, komunikaci, sebepoznání, sebepojetí, sebeúctu, nekonfliktní řešení problémových situací a vzájemnou toleranci k odlišnostem. Program je rozpracován pro 1. i 2. stupeň ZŠ v rámci výuky jednotlivých předmětů. Škola preventivně působí na žáky v těchto oblastech: - zdravý životní styl (péče o zdraví, osobní hygiena, denní režim, pohybové aktivity, rozvoj osobnosti), - rodina a širší sociální prostředí (pravidla slušného chování, osobní bezpečí, dospívání), - sexuální výchova (vztahy vrstevníků, prevence, hygiena), - prevence zneužívání návykových látek (tabákové výrobky, alkohol, nácvik odmítání návykových látek, smysluplné trávení volného času), - prevence šikany (vytváření zdravého prostředí ve třídách, tolerance odlišností, pomoc při vytváření spolupracujícího třídního kolektivu, kyberšikana). Součástí Minimálního preventivního programu je poradenství pro žáky i rodiče, doplňování knihovny, videotéky, nástěnek, průběžná informovanost rodičů o preventivních 11

12 aktivitách školy, provádění dotazníkových šetření a jejich následné vyhodnocování s cílem zlepšit klima a vztahy ve třídních kolektivech. Škola je schopna provádět krizovou intervenční činnost a v případě potřeby zprostředkovat odbornou konzultaci a péči v odborných zařízeních. Nezbytnou součástí preventivních aktivit je spolupráce s rodiči, odbornými pracovišti, orgány veřejné správy a širokou veřejností. Pravidelným vyhodnocováním preventivních aktivit zjišťujeme jejich účinnost a dopad na vytváření zdravého kolektivu a jedince. 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných U žáků se SVP, ale i u žáků mimořádně nadaných se uplatňují speciální metody a formy práce. Pedagogové jsou kompetentní k rozvíjení této práce. S učiteli spolupracují i asistenti pedagoga. Žáci jsou zařazeni do běžných tříd a řada z nich je vzdělávána podle individuálních vzdělávacích plánů. Nabízíme a uplatňujeme tyto metody a formy práce: - edukativně stimulační skupiny pro budoucí žáky prvních tříd předškolní příprava - vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, jehož výsledkem se řídí učitelé při výchovně vzdělávací práci, - individuální přístup a respektování pracovního tempa žáka, - individuální vzdělávací program, jehož naplňování se děje v úzké spolupráci školy, rodiny a pedagogicko-psychologické poradny - vhodná motivace učení, - dyslektická poradna pro rodiče (jak pracovat s dítětem při domácí přípravě), podle potřeby zabezpečují výchovné poradkyně - klasifikace slovní hodnocení. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Nejčastěji je u žáků se SVP diagnostikována porucha dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Součástí těchto poruch bývá často nesoustředěnost a hyperaktivita. Dále mohou být diagnostikovány poruchy chování, které pak mají vliv na vzdělávání žáka. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, máme na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. V naší škole jsme schopni zajistit tyto podmínky pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka - umožnit využívat všech podpůrných opatření vyplývajících z vyhlášky 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných - uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky 12

13 - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání - spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů) - spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - umožnit využití vyšší časové dotace (ve všech ročnících) k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáků vyšší časovou dotaci vyžadují - umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním: - individuální nebo skupinová péče - přípravné třídy - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - můžeme nabídnout spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky V případě, že naše škola není schopna zajistit vhodné podmínky, dle přání rodičů žáka, nabízíme rodičům přestup do Základní školy Slavkov u Brna, Malinovského, která má speciální vzdělávací program pro tyto žáky. Péče o žáky mimořádně nadané Ukazatelé k identifikaci žáka: - bystrý, vnímavý - rychle se učí nové věci - bohatá slovní zásoba - aktivně se zapojuje do získávání nových vědomostí - výborná paměť - nápadité, originální řešení úkolů. Individuální rozvoj dítěte zajišťujeme: - individuálním zadáváním složitějších úkolů - diferencovanou prací ve vyučování - při práci ve skupině je těmto žákům přidělena odpovídající funkce - účastí se školních, okresních kol soutěží, olympiádách - nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů podle zaměření žáka - možností využití žákovské knihovny a počítačových pracoven - podporou nadání a talentu žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky 3.7 Zájmové vzdělávání školní družina Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Vzdělávací program školní družiny je přílohou školního vzdělávacího programu. 13

14 školní klub Školní klub je zřízen podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Je realizován prostřednictvím kroužků. Žáci si mohou podle svého zájmu vybrat z velké nabídky. Největší zájem je o jazykové kroužky, výtvarné a keramické, o florbal, o sportovní gymnastiku a cheerleading, o divadelní kroužek a kroužek country tanců. Zapojení žáků v mimoškolní činnosti doplňuje a dále rozvíjí osobnost žáka. Vzdělávací program školního klubu je přílohou školního vzdělávacího programu. 14

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název našeho ŠVP Učíme se s Amosem vychází z čestného názvu školy, který je spojený se jménem učitele národů Jana Amose Komenského. ŠVP vychází z obecných

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 3.1. Obecné pojetí ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Základní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více