Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní a mateřská škola Stupno Stupno 62 4.verze upravena k

2 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy a ŠVP 2. 1 Charakteristika školy Velikost a umístění školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Spolupráce s rodiči Charakteristika ŠVP Východiska k tvorbě Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Charakteristika Školního vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie, klíčové kompetence Průřezová témata a jejich začlenění do jednotlivých předmětů Školní projekty a školní akce 3.1. Den otevřených dveří DOD Školní akademie ŠA Seznámení s historií SsH

3 3. 4. Dny prevence DP Den Země - DZ Slavnost Slabikáře SS Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd - SVŽ Učební plán 4.1. Učební plán - 1.stupeň Učební plán 2.stupeň Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků Autoevaluace školy Obecná ustanovení Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení nadaných žáků. 69 Přílohy: Příloha číslo 1 Standardy základního vzdělávání Příloha číslo 2 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: DUHOVÁ ŠKOLA Předkladatel: název školy Základní škola a mateřská škola Stupno REDIZO IČ adresa školy Stupno 62, Břasy 1 ředitel Mgr. Jaroslava Auterská kontakty telefon www zsstupno.cz fax Zřizovatel: zřizovatel Obec Břasy adresa zřizovatele Břasy 350,

5 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy Velikost a umístění školy Základní škola a mateřská škola Stupno je státní úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Jako příspěvková organizace vznikla dne Výuka probíhá od roku 1992 podle vzdělávacího programu Obecná škola Škola sdružuje tyto součásti: IZO Kapacita základní školu školní družinu školní jídelnu mateřskou školu Vybavení školy Výuka probíhá ve dvou budovách. Budova u závor V budově se nachází třídy1.stupně a školní družina. Budova je po generální opravě provedené v roce Třídy jsou světlé, dostatečně prostorné, vybavené výškově nastavitelnými lavicemi, židlemi, postupně se dovybavuje i novým skříňovým nábytkem a základní audiovizuální technikou. Od r je zde zřízena též počítačová učebna a učebna s interaktivní tabulí. V nižších třídách jsou pro děti herní koutky s kobercem. Školní družina je též vybavená novým nábytkem. Každé oddělení školní družiny má k dispozici hernu s odpočívacím koutem, různými hrami a výtvarným materiálem. Prostředí je zařízené tak, aby vyhovovalo po všech stránkách. Budova u kostela Budova potřebuje generální opravu, projekt byl již OÚ zpracován. V budově jsou třídy 2. stupně. V případě potřeby do této budovy umísťujeme i 5. třídu. Třídy jsou světlé, dostatečně prostorné, vybavené výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Samozřejmostí tříd v obou budovách je esteticky vkusné prostředí, na jehož tvorbě se podílí žáci i učitelé. Odborné a specializované učebny školy: odborná učebna přírodopisu odborná učebna chemie a fyziky je po rekonstrukci vybavená novým nábytkem, interaktivní tabulí, počítačem apod. 5

6 2 učebny výpočetní techniky s 20 počítači připojenými k internetu, řadou výukových a grafických programů, moderními laserovými tiskárnami 1 jazyková učebna s didaktickými pomůckami a audiovizuální technikou odborná učebna hudební výchovy s interaktivní tabulí keramická dílna s pecí školní dílna cvičná kuchyně vybavená běžnými domácími spotřebiči školní pozemek se skleníkem, který se však v současné době nevyužívá Učitelé mají k dispozici i dva dataprojektory, zpětné projektory, notebooky, videokameru a digitální fotoaparát, které jsou využívány pro dokumentaci školních akcí, při tvorbě školní kroniky, webových stránek a samozřejmě při výuce. Všechny počítače jak žákovské, tak pro administrativu jsou připojeny k internetu, rodiče mohou komunikovat se školou prostřednictvím ové pošty nebo sledovat dění ve škole na webových stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány. Škola má zpracovaný ICT plán rozvoje. Součástí školy je tělocvična s měkkým umělým povrchem a hřiště s umělým povrchem. Na prostory tělocvičny navazuje nářaďovna s tělovýchovným nářadím a sportovním náčiním. Zázemí tělocvičny tvoří šatny a sociální zařízení. Hřiště je vybaveno doskočištěm, běžeckou dráhou a plochou na hry (házená, odbíjená, košíková, nohejbal, tenis, malá kopaná a další). V době přestávek se mohou žáci volně pohybovat v prostorách školy. Po celé škole je umístěna řada informačních nástěnek, vkusná výzdoba, jejíž součástí je prezentace žákovských prací, a bohatá vnitřní zeleň. Stravování žáků a zaměstnanců zajišťuje zrekonstruovaná školní jídelna s vybavením, které odpovídá hygienickým normám. Veškerá agenda je vedena počítačem. Škola nabízí řadu kroužků (výtvarné, sportovní, pěvecký, dopravní, rybářský a další) a také možnost práce na počítačích po vyučování. Pracovní zázemí pedagogických i ostatních pracovníků školy je postupně vylepšováno a modernizováno. Ve sborovně školy jsou k dispozici počítače s volným přístupem na internet a tiskárny. Je zde vytvořeno prostředí pro krátké porady, na stěnách jsou umístěny informační a rozvrhové tabule. Součástí sboroven je kuchyňský kout pro rychlé občerstvení. Prostory pro osobní hygienu žáků i učitelů jsou na dobré úrovni, jsou přizpůsobeny fyziologickým potřebám daného věku a splňují příslušné hygienické normy. Samozřejmostí je na každé škole sprchový kout, tekutá mýdla a papírové ručníky na toaletách Charakteristika pedagogického sboru Největším bohatstvím školy je stabilizovaný kvalifikovaný pedagogický sbor, který vytváří příjemnou tvořivou pracovní atmosféru, používá moderní pedagogické a výchovné metody a vede děti a žáky k odpovědnosti, pracovitosti, samostatnosti a vstřícnému morálnímu chování vůči vrstevníkům i dospělým. Všichni pedagogové jsou odborně způsobilí, v případě potřeby si neustále doplňují svojí odbornost. Výuka ve všech hlavních předmětech je plně aprobovaná. Vedení školy tvoří ředitelka školy a zástupkyně ředitelky. 6

7 Všichni učitelé i vychovatelé školní družiny ovládají práci na počítači, mají složené zkoušky ze základní úrovně počítačových znalostí, většina učitelů dokončila i další stupeň znalostí P (pokročilí). Výuka informatiky je zabezpečována plně kvalifikovanými učiteli. Na 1. stupni je výuka jazyků zajišťována učiteli 1. stupně, kteří absolvovali kurz JAME (Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na ZŠ) a své jazykové vzdělání si dále doplňují v jazykových kurzech MEJA a v jazykových školách. Na 2.stupni jsou cizí jazyky vyučovány pedagogy, kteří si doplňují v tomto oboru vzdělání. Učitelé se pravidelně vzdělávají v rámci svého oboru, ale i v oblasti nových forem a metod práce. Škola také zajišťuje pro všechny pedagogické pracovníky vzdělávací akce přímo na škole. Na škole pracuje výchovný poradce s vystudovaným nástavbovým studiem pro výchovné poradce, metodik prevence rizikového chování a metodik environmentální výchovy. Práce školní družiny je zabezpečována vychovatelkami s odpovídajícím vzděláním. Klima školy je příznivé, liberální. Řízení školy je založeno na demokratických principech, opírá se o jasně určenou vnitřní strukturu a kompetence Charakteristika žáků Škola poskytuje základní vzdělání pro děti z těchto obcí : Břasy (Břasy, Stupno, Kříše, Vranovice, Darová), Bezděkov, Březina, Všenice, Střapole, Sedlecko, Bušovice Do naší školy často přicházejí žáci, kteří vyhledávají vstřícné prostředí a pohodové klima školy. Poměrně málo žáků odchází po 5. ročníku do víceletých gymnázií. Počet integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se pohybuje mezi 8 10% z celkového počtu žáků školy. Vyučující podporují talentované žáky ve všech oborech a připravují je tak, aby se mohli zúčastnit soutěží a olympiád. Projekty, pořádané akce, spolupráce s jinými organizacemi Škola každoročně již od roku 2005 zpracovává projekt vyhlašovaný Odborem školství, mládeže a sportu KÚ PK - Preventivní programy. Získané finanční prostředky využívá v prevenci sociálně patologických jevů. Další projekt byl zpracován v roce 2006 v rámci ICT jako dvouletý, tento byl však financován pouze v prvním roce a dále zrušen. Pro žáky 1. stupně je pořádán plavecký výcvik, v 7. ročníku absolvují lyžařský výcvikový kurz. Během školního roku vyjíždějí třídní kolektivy na řadu exkurzí, výletů, účastní se divadelních i filmových představení, navštěvují výstavy a koncerty. Při zahraničním zájezdu mají děti možnost ověřit si své jazykové znalosti. Škola úzce spolupracuje s OÚ Břasy, tělovýchovnými organizacemi, hasičským sborem. Dobré zkušenosti máme se spoluprací s Úřadem práce v Rokycanech a Policií ČR. Tradičně spolupracujeme s mateřskými školami ve spádové oblasti školy, které jsou součástí organizační složky školy Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči se neustále vyvíjí. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době každotýdenních konzultačních hodin a během třídních aktivů. 7

8 Vždy za dva roky pořádáme Den otevřených dveří, při nichž žáci zpracují dané téma různými způsoby. Témata těchto dnů jsou určována vždy na začátku školního roku s přihlédnutím k aktuálnímu celospolečenskému dění a zájmu žáků. Dny otevřených dveří probíhají na úrovni celé školy a těší se zájmu rodičů i ostatní veřejnosti. Den otevřených dveří střídá Školní žákovská akademie opět na dané téma s vystoupením všech tříd. Žáci 1. ročníků zvou své rodiče na Den Slabikáře a deváťáci na Slavnostní vyřazení. Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme informační schůzky. Rodiče jsou o činnosti školy i jednotlivých tříd informováni prostřednictvím webových stránek (www.zsstupno.cz ) a novinových článků. Na škole pracuje Školská rada 2.2 Charakteristika ŠVP Východiska k tvorbě Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti, metodičnosti; učme žáky tak, aby uměli pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly a úkolky, kdy a kdekoliv se k nim dostanou. (T. G. Masaryk) Školní vzdělávací program rozpracovává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Zaměřuje se na uplatnění principů českého činnostního učení ve vzdělávacím procesu, a tím navazuje jak na Komenského tradice v naší zemi, tak na vynikající snahy českých reformních škol a jejich učitelů. Při jeho zpracování jsme čerpali poznatky z programu Tvořivá škola, a principy tohoto programu jsme rozpracovali na podmínky naší školy. Rámcový vzdělávací program vytváří prostor pro tvořivou práci školy, možnosti změn v atmosféře školy a uplatňování inovačních záměrů škol na základě týmové práce pedagogického kolektivu ve prospěch rozvoje každého žáka. Obecná charakteristika ŠVP Vzdělávací program navazuje na tradice české činné školy a pozitivní zkušenosti ze současného vzdělávacího programu Obecná škola vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Hlavními záměry ŠVP jsou: výchova kulturního člověka, kterému záleží na kvalitě jeho života, který se dokáže nalézt uplatnění v životě výchova člověka komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce výchova ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka výchova člověka odpovědného, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu výchova člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně a citlivě reagujícího v konkrétních praktických životních situacích výchova člověka hledajícího, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života 8

9 příprava na celoživotní vzdělávání Naším hlavním úkolem je utvářet samostatné myšlení žáků, jejich vůli a schopnosti. Naši školu orientujeme na všestranný rozvoj osobnosti žáka, rozvoj jeho zděděných i získaných dispozic. Přitom dbáme, aby žáci nebyli ve škole přetěžováni. Víme, že dítě je proto dítětem, aby se připravilo na život dospělého člověka. V dětské psychologii je často zdůrazňováno: Čím déle žák zůstává dítětem, tím úplnějším se stane jeho vývoj. Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Ve škole dbáme na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Kdybychom na zájmy dětí nedbali, naše výchovné snahy by nebyly úspěšné. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovovat každému nápadu. Dětské touhy je třeba usměrňovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žákům necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska i řešit různé opravdové životní situace. Školní práci přizpůsobujeme fyziologii a psychologii dítěte. Motivace a účelnost učení jsou charakteristickými znaky tvořivé školy Charakteristika Školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech činnostního učení. Školní vzdělávací program vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že: v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe, (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo); k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku; nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, k tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry objevovat; chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu; kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život; efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka; pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva. ŠVP pro základní vzdělávání navazuje svým pojetím na tradice české činné školy, kterou lze charakterizovat: má činnostní ráz je pozitivní vůči žákům podněcuje žáky k tvořivé práci navrací do školy zdravý selský rozum při výuce využívá zkušeností žáků 9

10 klade důraz na motivaci žáků k učení při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny je snahou všech vyučujících, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto umožňuje účelně spojovat učiva několika předmětů do projektů zdůrazňuje mezipředmětové vztahy Výchovně vzdělávací cíle a kompetence Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzdělávací program se v plném rozsahu ztotožňuje s výchovně vzdělávacími cíli a kompetencemi uváděnými v RVP ZV: 1. Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení. 2. Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy. 3. Všestranně a účinně komunikovat. 4. Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 5. Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost. 6. Projevovat pozitivní city v chování a v prožívání životních situací; vnímavost a citové vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě. 7. Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví. 8. Žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. 9. Poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. Získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Přednosti školního programu založeného na principech činnostního učení: 1. Tempo výuky se přizpůsobuje schopnostem žáků ve třídě. 2. Činnostní charakter výuky podporuje soustředění žáků na výuku. 3. Každý den přináší dítěti pokrok. 4. Činnostní učení neustále podněcuje zájem žáků o učení. 5. Důsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení je dobrá kázeň ve třídě. 10

11 6. Žáci jsou činnostmi, svými otázkami a odpověďmi vedeni k sebedůvěře, nezávislosti a lepším pracovním návykům. 7. Zpětná vazba mezi učitelem a žákem umožňuje okamžitě odhalovat chyby žáků, pracovat s nimi, průběžně a snadno je odstraňovat. 8. Žáci nejsou přetěžováni, jejich psychický vývoj probíhá přirozeně. Činnostní učení napomáhá rozvoji schopností všech žáků. 9. Učiteli činnostní učení umožňuje důkladnější poznání každého žáka, vede ho k úvahám o tom, co dál který žák potřebuje ke svému individuálnímu rozvoji. 10. Prostor pro naučení je dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné nebo i podprůměrné. 11. Činnostní charakter výuky dává dostatek prostoru k dobrému individuálnímu rozvoji nadaných žáků. 12. Výsledky jsou trvalejší pokračuje se až po zvládnutí předchozí látky většinou žáků. Stálé podněcování žáků k sebekontrole a sebehodnocení, které činnostní výuku vždy provází, přivádí mnohé žáky k dovednosti pracovat bezchybně. 13. Činnostní učení vyhovuje dětem typů zrakového, sluchového i motorického, protože se do výuky zapojuje více smyslů. 14. Hodnocení žáků je snadnější, neboť učitel může průběžně sledovat pokroky v pochopení a aplikaci učiva. 15. Při činnostním učení se vytváří velmi dobrý lidský kontakt mezi učitelem a žákem i mezi žáky navzájem. Tento kontakt se postupně přetváří ve společně uznávaná pravidla naplněná aktivitou, spoluprací, prostorem pro každého. 16. Díky aktivnímu zapojení všech žáků do výuky vede činnostní učení k přirozené integraci dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Vzdělávací období základního vzdělávání Základní vzdělávání žáků se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky. Vzdělávací a výchovný proces je v RVP základního vzdělávání rozdělen na 3 období: 1. období ročník; 2. období ročník; 3. období ročník. Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou pro 2. a 3. období závazné. Učivo je v pojetí RVP ZV chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů a představuje závazný výčet témat, námětů a činností, které musí každá škola nabídnout všem žákům k osvojování. 11

12 Výchovné a vzdělávací strategie, klíčové kompetence Poznámka: Dílčí kompetence s popisem.1. možnost 1. a 2. období / ročník / 2. možnost 3. období / ročník/ Konkrétní kompetence pro jednotlivé předměty jsou uvedeny v učebních osnovách. Výchovně vzdělávací strategie škola je nabízí žákům pro zvládnutí klíčových kompetencí Kompetence k učení Na úrovni základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 12

13 Dílčí kompetence s popisem Výchovně vzdělávací strategie -metody, strategie učení A pokouší se/za pomoci učitele/ řešit úkoly různými způsoby A- vybírá z nabídky vhodný způsob řešení B-umí si vytvořit klidné prostředí pro učení, respektuje potřeby ostatních, nevyužívá přestávky k dohánění látky, střídá přípravu na vyučování s relaxací B-pro vlastní učení zvolí takové prostředí, které mu nejlépe vyhovuje, přizpůsobuje ho svým potřebám, dodržuje psychohygienu učení C- aktivně vstupuje do výuky, nebojí se požádat o vysvětlení, zajímá se o získání dalších poznatků, přizpůsobí se různým výukovým aktivitám C-ovlivňuje postup výuky a učení, aktivně žádá o objasnění souvislostí, zajímá se o alternativní zdroje informací D-na základě porozumění textu zpracuje pod vedením učitele přiměřeně dlouhé poznámky z učebnice D-aktivně využívá poznatky a dovednosti nabyté v určitém předmětu, cíleně si osvojuje poznatky a dovednosti zaměřené k jeho další profesní orientaci A - zadáváme úkoly, při jejichž řešení je možno využívat různých způsobů řešení B - vedeme žáky k vhodnému výběru prostředí k učení, pravidel, střídání učení s relaxací C- motivujeme žáky k tomu, aby o problémech uvažovali, vyjadřovali vlastní názor D - nácvikem práce s učebnicí se snažíme vytvářet předpoklady pro samostudium i celoživotní vzdělávání 13

14 -vyhledávání, třídění na základě pochopení a využívání informací A vysvětlí a uvede příklady, jak se může konkrétní učivo, informace nebo dovednost z výuky hodit v jeho osobním životě, popřípadě v dalším studiu A- vysvětlí proč zpracovává a osvojuje si různé druhy poznatků a dovedností, chápe, jak se dají využít v jeho dalším studiu, práci, osobním životě B-při učení se snaží získat informace ze slovníků, pravidel č. pravopisu, odborné literatury, internetu B-zajímá se o alternativní zdroje informací a sám je navrhuje C-sleduje pokusy prováděné učitelem k ověřování vědomostí nebo sám jednoduché pokusy provádí C-při sledování pokusů si zapisuje postup, provádí jednoduché pokusy podle návodu, zaznamenává průběh do protokolu, formuje anketní otázky, účastní se anketních šetření D-rozumí běžně užívaným slovům, obratům a nejčastěji užívaným cizím výrazům, používá je ve správných souvislostech D-čte s porozuměním informace z přečteného textu, dává je do souvislostí, rozumí cizím výrazům nebo je dokáže najít ve slovníku cizích slov A - klademe důraz na návaznost mezi jednotlivými poznatky a dovednostmi, zaměřujeme se objasňování jejich dalšího využití B - při vyhledávání a ověřování informací využíváme v hodinách odbornou literaturu, slovníky, encyklopedie, internet C - zařazujeme pokusy, experimenty, výzkumy a ankety D -vyžadujeme reprodukci čteného textu, podněcujeme žáky k vyhledávání jim neznámých výrazů ve slovnících 14

15 E-navštíví školní nebo místní knihovnu, vypůjčenou knihu si přečte, vypráví o přečtených knihách, vybírá z nich vhodné ukázky E-umí zvolit vhodnou knihu k určenému tématu, zpracuje samostatně poznámky, je schopen zpracovat přehledně i práce rozsáhlejšího charakteru E - usilujeme o rozvoj čtenářské aktivity u žáků předkládáním vhodné literatury, snažíme se rozvíjet chápání obsahu sdělení /klademe otázky, které je nutí přemýšlet o přečteném textu/ -znaky a symboly, výsledky učení A-rozpozná obecně užívané znaky, symboly a termíny, používá je v zadaných úkolech A-používá základní terminologii v praxi, operuje s obecně využívanými znaky, symboly a termíny B-vyhledává s pomocí učitele chybu ve své práci, nevyhýbá se otevřenému přiznání chyb B-identifikuje vlastní chybu, zjistí její příčinu a hledá způsoby její nápravy C-vyhledává náměty z osobního života při řešení úkolů zadaných učitelem C-využívá poznatky o dovednosti nabyté v určitém předmětu i v jiných předmětech a oblastech A-užíváním správné terminologie, znaků a symbolů vedeme žáky k jejich použití ve správných souvislostech a k jejich automatizaci B-vyžadujeme od žáků identifikaci chyb, jejich pojmenování a návrh na zlepšení C-dáváme příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce 15

16 D-nevnímá chybu jako vlastní selhání, nebojí se přijít za učitelem a poradit se D-nenechá se odradit chybou, ale bere ji jako výzvu D-pomáháme podpořit sebedůvěru žáků ve vlastní schopnosti -práce s informacemi A-vypracuje jednoduchý úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů A-aktivně využívá různé zdroje informací /knihy, encyklopedie../ B-zpracuje z učebnice podle osnovy zadané učitelem poznámky, výpisky B-samostatně sestaví poznámky, výpisky k danému tématu C-pozoruje pokusy, experimenty, výzkumy prováděné učitelem a aktivně spolupracuje C-provádí/pod dohledem učitele/ pokusy, experimenty, výzkumy, anketa A- individuálně vedeme žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály B-učíme žáky zvládnout poznámky a výpisky, podle kterých jsou schopni srozumitelně mluvit a učit se C-zařazujeme pokusy, experimenty, výzkumy, ankety -výsledky učení, souvislosti a propojení poznatků A-vlastními slovy formuluje, jaký význam má získaná informace pro běžný život 16

17 A-dokáže vysvětlit smysl, osvojení poznatků nebo dovedností B-sestaví s pomocí učitele předem podmínky a kritéria, za kterých bude jeho práce úspěšná B-při učení samostatně nebo s pomocí učitele zvolí cíl a časový harmonogram C-sestaví plán postupu učení, s pomocí učitele rozliší důležité a méně důležité cíle C-pro své učení samostatně zvolí cíl a časový harmonogram, sestaví plán postupu učení A-vysvětlujeme na praktických příkladech smysl a cíl učení pro reálný život B- vedeme žáky k plánování postupů a úkolů, zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů C-tvoříme společně s žáky plány postupu ke zvládnutí určitého úkolu, k překonání překážky -vymezením kritérií hodnocení přivádíme žáky k sebehodnocení a posouzení vlastního pokroku -používáme při hodnocení žáků prvky pozitivní motivace - vnímáme rozdíl pozitivního a negativního hodnocení Kompetence k řešení problémů Na úrovni základního vzdělávání žák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 17

18 Dílčí kompetence s popisem Výchovně vzdělávací strategie -analýza problému, plánování řešení A-sám nebo ve spolupráci s učitelem problém pojmenuje, určí koho a čeho se týká A- odhadne co problém způsobuje, určí zda se s ním už setkal B-pod vedením učitele se snaží najít příčiny, které k problému vedly B-snaží se najít místo, které je z hlediska řešení problému rizikové, rozpozná příčinu, důsledek a vztah mezi nimi A-učíme žáky nebát se problémů, neztrácet motivaci při jejich řešení B-zadáváme úkoly umožňující volbu různých řešení -vyhledávání informací k řešení problému A-vyhledává s pomocí učitele různé zdroje řešení problémů, řešení, které se mu zdá nejvhodnější použije v praxi A-vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází shodné, podobné a odlišné varianty B-spolupracuje se spolužáky na zadaném úkolu, zjišťuje informace v literatuře nebo na internetu A-podporujeme netradiční způsoby řešení problémů, snažíme se posilovat logické myšlení žáků 18

19 B-pracuje sám na svém dílčím úkolu, který mu byl přidělen, ověřuje informace /literatura, internet/ a třídí je B-volíme výukové metody, při kterých žáci samostatně objevují nové skutečnosti, získávají informace z různých zdrojů -obhajoba rozhodnutí, odpovědnost za ně A-diskutuje o výsledcích práce, hodnotí názory spolužáků, je odpovědný za své rozhodnutí, dokáže ho změnit na základě nových informací A-po vypracování úkolu prezentuje svoji práci, diskutuje o svém A-nacvičujeme se žáky obhajobu vlastních rozhodnutí a přijetí názoru, oponuje vhodnými argumenty odlišným názorům, změní své odpovědnosti za svá rozhodnutí závěry na základě nových informací či změněných podmínek Kompetence komunikativní Na úrovni základního vzdělávání žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 19

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy: ZŠ Proseč IZO: 102 142

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více