Evropská strategie zaměstnanosti a vybrané trendy v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská strategie zaměstnanosti a vybrané trendy v ČR"

Transkript

1 Evropská strategie zaměstnanosti a vybrané trendy v ČR Analýza Mgr. Marek Havrda, M.A. Listopad 2002 Přes značné společné úsilí a dílčí úspěchy především v druhé polovině devadesátých let se Evropské unie potýká s vyšší nezaměstnaností ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi, jako jsou Spojené státy či Japonsko. Ve snaze bojovat s touto nepříznivou situací členské státy přijaly v roce 1997 Evropskou strategii zaměstnanosti (ESZ). ESZ je založena na čtyřech hlavních pilířích: 1. zaměstnatelnost 2. podnikání 3. adaptabilita 4. rovné příležitosti ESZ se tedy orientuje jak na poptávku, tak i nabídku na trhu práce. Očekává se, že Česká republika přistoupí k Evropské unii v roce 2004, a bude muset tedy Evropskou strategii zaměstnanosti formálně aplikovat. Ale už v roce 2000 bylo podepsán Joint Assessment Paper (JAP), společné hodnocení politiky zaměstnanosti, které Česká republika podepsala jako první z kandidátských zemí. Evropská komise a vláda ČR v JAP formulovaly 1

2 priority politiky zaměstnanosti v České republice. Autor se nechce dopodrobna zabývat všemi aspekty trhu práce v ČR ani problematikou Evropské strategie zaměstnanosti. Zaměřuje se pouze na některé klíčové trendy a nástin jejich možných řešení. I když JAP správně pojmenovává nejdůležitější úkoly reformu daňové soustavy, systému sociálních dávek, důchodového systému, zajištění územní mobility a modernizaci vzdělávacího systému v praxi dochází především k hledání a realizaci zástupných řešení. # Hospodářská situace V minulém roce se České republice podařilo udržet hospodářský růst odpovídající 3,6%, a to i přes nepříznivou situaci ve světové ekonomice. Došlo k mírnému nárůstu inflace oproti roku 2000 na 4,7%. Deficit veřejných rozpočtů se zvýšil na 2,5% HDP, přičemž deficit očištěný od privatizačních příjmů dosáhl 5,2% HDP, tedy značně překročil tzv. Maastrichtská kritéria. Navíc nemá cyklickou povahu, ale povahu strukturální. Přes posilující korunu i zpomalující ekonomiky našich obchodních partnerů se ale dařilo mírně zlepšit vnější nerovnováhu. Nezaměstnanost v roce 2001 sice ve srovnání s minulým obdobím mírně klesla (8,0%), ale je stále vysoko nad úrovní roku 1997 (4,3%). V současné době už míra nezaměstnanosti překročila 9% a očekává se její další růst, přes hranici 10%. Jak se ale v tomto poměrně úspěšném roce, odhlédneme-li od rozpočtového deficitu, dařilo čelit dlouhodobějším trendům a naplňovat jednotlivé pilíře ESZ? Jaká jsou další možná řešení? 1. Zaměstnatelnost a podpora prostředí příznivého pro zaměstnanost # Hlavními zdroji dat pro tuto analýzu byly: MPSV, ČSSZ, ČSU, MMR, MF, NVF a Eurostat. 2

3 1.1. Růst mezd a produktivita práce Zvýšení platových tarifů v nepodnikatelské sféře k 1. lednu 2001 dostatečně kompenzoval růst produktivity v podnikatelské sféře, a proto nedošlo k podstatné disparitě mezi celkovým růstem mezd a růstem produktivity práce. Konkurenceschopnost české ekonomiky tak nebyla zásadně ohrožena. V poslední době dochází k nárůstu reálných mezd, který nedoprovází odpovídající nárůst produktivity. Je ale pravděpodobné, že se tento trend částečně zpomalí, a snad i zvrátí, především díky nerozšiřování platových tabulek a polovičnímu růstu mezd státních zaměstnanců Minimální mzda a životní minimum Pro minimální mzdu je zásadní její poměr k životnímu minimu. I když se minimální mzda týká velmi malého počtu zaměstnanců, z hlediska struktury nezaměstnanosti může hrát docela důležitou úlohu, a to především u nezaměstnanosti absolventů. Přestože se minimální mzda mezi lety 1998 a 2002 zvýšila o 115%, čistá minimální mzda přesahuje životní minium samostatně žijící dospělé osoby pouze o 15%. Tento rozdíl určitě není dostatečně motivující. Z hlediska mikroekonomické analýzy zřejmě převáží hodnota volného času (a možnost jeho využití v neformální ekonomice) nad užitkem plynoucím z několika stokorun. Občan se tak dostává do tzv. pasti chudoby. Závažnější je ale poměr mezi minimální mzdou a životním minimem u mladistvých. Čistá minimální mzda mladistvých, vycházející z 80% minimální mzdy, je Kč, životní minimum samostatně žijící osoby v tomto věkovém pásmu činí Kč. Minimální mzda je tedy o necelých 10% nižší než životní minimum! To je jednoznačně demotivující. Míra nezaměstnanosti mládeže (věková skupina let) se mezi lety 1998 a 2001 zvýšila z 12,4 na 16,3%. Přičemž ve věkové skupině let je nárůst za stejné období ještě výraznější, z 25,1 na 37,3%, tedy o víc než 12%. Alarmující je nezaměstnanost dívek ve věku let, která 3

4 v roce 2001 překročila 43%. I když příčinou vysoké nezaměstnanosti této části populace je především příprava většiny mládeže na budoucí povolání, demotivující poměr mezi minimální mzdou a životním minimem jistě hraje důležitou roli Zdanění práce Zdanění práce je v České republice relativně vysoké. Průměrné zdanění včetně odvodů na povinné pojištění je 21,3%. K tomu je ale nutné přičíst příspěvky zaměstnavatele na sociální pojištění ve výši 35% objemu mezd. Zdanění práce je tedy víc než padesátiprocentní. Kromě minimálního daňového zvýhodnění životního pojištění a penzijního připojištění nedošlo v této oblasti k zásadnějšímu pozitivnímu posunu Demografický vývoj a reforma důchodového systému Česká republika, stejně jako ostatní kandidátské i členské země, má velmi daleko ke splnění směrnice Evropské komise, tedy k dosažení padesátiprocentní zaměstnanosti osob ve věku let. Navíc lze v ČR pozorovat, že zaměstnanost této skupiny mírně klesá z 40% v roce 1997 na 38,7% v roce V roce 2001 byl průměrný věk odchodu do starobního důchodu 58 let. Muži odcházeli v průměru v 60 letech a ženy v 56 letech. Vzhledem k roku 1996 se nejedná v podstatě o žádný posun, ani přes zvyšující se věk pro nárok na důchod (každý rok o dva měsíce u mužů a čtyři měsíce u žen). Příčinou jsou především předčasné odchody do důchodu, a to až o tři roky. Tuto šanci využilo v roce 2001 přes 58% osob, kterým byl v daném roce přiznán důchod. Z hlediska konstrukce důchodového systému byl odchod do předčasného důchodu jednoznačně výhodný, o zhruba 10% vzhledem k celoživotnímu důchodu. Pozornost si ale zasluhuje podíl vyplácených předčasných starobních důchodů na všech starobních důchodech, mezi lety 1996 a 2001 vzrostl skoro dvacetkrát, z 0,61 na 11,35%. 4

5 Vláda tedy bojovala s nezaměstnaností prostřednictvím předčasných odchodů do penze. Zvýhodněné předčasné odchody do důchodu krátkodobě pomáhají řešit problém nezaměstnanosti. Zřejmě přispěly k velmi nízkým mírám nezaměstnanosti v první polovině devadesátých let. Z hlediska středního a dlouhého období se ale jedná o neudržitelnou politiku, která vytváří velmi škodlivý sociální vzor (negative social pattern), jehož odbourání je politicky velmi obtížné. Touto politikou došlo ke snížení ekonomické aktivity věkové skupiny let, čímž se zvýšila její sociální závislost. Zároveň se dále zvýšil tlak na penzijní systém, který si při průběžném financování vyžaduje zvýšení odvodů (nebo samozřejmě deficitní financování), a tak vede ke zvýšení nákladů práce. Tím se komparativně snižuje konkurenceschopnost ekonomiky a dále zvyšuje tlak na nezaměstnanost. V souvislosti s demografickým vývojem v ČR se jedná o smrtící koktejl Mobilita pracovní síly Stále existují v míře nezaměstnanosti značné regionální rozdíly. V regionu Moravskoslezsko překračuje nezaměstnanost 14%, zatímco v Praze nedosahuje ani 4%. Zároveň jsou v České republice značné rozdíly v příjmech, vyjádřeno v HDP na hlavu jsou z kandidátských zemí v ČR druhé největší rozdíly, hned po Polsku. Z toho jasně vyplývají závažné problémy s mobilitou pracovní síly. Negativním faktorem je určitě to, že ani po dvanácti letech tržních reforem neexistuje trh s nájemními byty. Z mezinárodního srovnání je zřejmé, že Česká republika netrpí absolutním nedostatkem bytů. A z tohoto hlediska je třeba na bytovou politiku nahlížet. V roce 2001 bylo ze státního rozpočtu vynaloženo deset miliard korun jako podpora stavebního spoření, přičemž takto naspořené peníze se často do bydlení neinvestují neexistují zde žádné kontrolní mechanismy. Současně je ale zachováno regulované nájemné v části soukromých bytů. 5

6 Z hlediska mobility pracovní síly v rámci EU je třeba zmínit přípravu ČR na vstup do systému EURES (European Employment Services) Evropské služby zaměstnanosti. Jde o informační systém, který shromažďuje, poskytuje a aktualizuje informace o volných pracovních místech a životních a pracovních podmínkách v jednotlivých státech EU, v Norsku a na Islandu. Jeho skutečná hodnota pro Českou republiku bude záviset na tom, do jaké míry jednotlivé členské státy aplikují přechodná opatření omezující volný pohyb osob Rozvoj lidských zdrojů Podíl studující mládeže je v České republice velmi nízký. Ve školním roce 1999/2000 sice studovalo 100% patnáctiletých (zavedení devátých tříd), ale jen 70,1% osmnáctiletých. V tomto ohledu ČR zaostává nejen za EU (74,5%), ale i za Polskem a Maďarskem (obě země víc než 77%). Katastrofická je situace dvacetiletých, kterých v ČR studuje pouze 28,6%, v EU 48,9%, v Maďarsku 45,1% a Polsku dokonce 54,8%. Vyrůstá tak generace lidí, kteří budou mít v průměru nižší vzdělání než jejich vrstevníci v zemích EU. To může mít velmi závažné důsledky pro Českou republiku v dlouhém období. Zároveň, jak už bylo zmíněno, znepokojujícím tempem roste nezaměstnanost mladých (skupina let z 7,0 v roce 1997 na 16,6% v roce 2001). Ve stejném období se zvýšila i relativní nezaměstnanost této skupiny vzhledem k nezaměstnanosti v celé populaci v České republice z 1,6násobku celkové míry nezaměstnanosti v roce 1997 na dvojnásobek v roce Podíl výdajů podniků na celoživotní vzdělávání je v ČR ve srovnání s mnoha členskými zeměmi Evropské unie nízký. Sociální partneři jsou tak do procesu rozvoje lidských zdrojů zapojeni nedostatečně Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 6

7 V letech se zvýšila dlouhodobá nezaměstnanost z 1,3 na 4,1%. Tento nárůst naznačuje zvýšení podílu strukturální nezaměstnanosti na nezaměstnanosti celkové. Zároveň mezi lety 1997 a 2001 vzrostl i podíl dlouhodobé nezaměstnanost na celkové z 0,30 na 0,51%. V boji proti dlouhodobé nezaměstnanosti měla vláda v roce 2002 začít aplikovat pilotní program První příležitost (pro mladé uchazeče o zaměstnání do 25 let před uplynutím šesti měsíců jejich nezaměstnanosti) a program Nový start (pro dospělé uchazeče nad 25 let před uplynutím dvanácti měsíců jejich nezaměstnanosti). Hodnocení jejich výsledků by bylo pravděpodobně předčasné. Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti v letech vzrostly víc než čtyřnásobně z 0,9 miliard na čtyři miliardy korun. Přitom efektivita vynaložených prostředků je více než sporná. Ani přes příhodné makroekonomické podmínky nedošlo ke snížení nezaměstnanosti nebo zlepšení její struktury (např. zkrácení průměrné doby nezaměstnanosti). APZ by měla především vést k posílení zaměstnatelnosti a zabránit sociálnímu vyloučení. Navzdory značnému navýšení výdajů se v zásadě podíl nezaměstnaných účastnících se opatření APZ nezměnil. Přes obecné doporučení Evropské komise zaměřit APZ na rekvalifikace a vzdělání snížila Česká republika mezi lety 1998 a 2001 výdaje na rekvalifikace z 16,3 na 9,5% celkových výdajů APZ. Zásadním způsobem vzrostly výdaje na společensky účelová pracovní místa (pětinásobně) a veřejně prospěšné práce (víc než trojnásobně). Díky těmto opatřením ale počet umístěných uchazečů vzrostl v roce 2001 oproti roku 1998 jen dvojnásobně. Dotovaná pracovní místa a veřejné práce jsou mnohem méně efektivní než vzdělávání a podobné investice do lidských zdrojů. Navíc způsobují distorzi (nerovnováhu) trhu a vytvářejí potenciál ke korupci. Problémem rekvalifikací a APZ obecně je tzv. creaming effect programů APZ se neúčastní nejvíc potřební nezaměstnaní, ale ti 7

8 nejflexibilnější. V rámci hodnocení APZ neexistují relevantní kritéria, která by dovolila vyhodnocovat její efektivitu z tohoto hlediska. 2. Podnikání Malé a střední podniky, které jsou aktivní především v rozvíjejícím se sektoru služeb, mohou mít zásadní význam pro absorpci pracovníků z restrukturalizovaných odvětví. Vhodný rámec jejich fungování patří i mezi čtyři hlavní principy ESZ. Přestože procento samostatně výdělečných osob v ČR odpovídá průměru Evropské unie, Česká republika nevytváří vhodné prostředí pro rozvoj podnikání. Nejproblematičtějšími otázkami zůstávají málo průhledná zakládání společností, příliš regulovaný trh práce, nedostatečné systémy financování malých a středních podniků a vysoké zdanění práce. 3. Adaptabilita Podle dvou indikátorů adaptability uvedených v ESZ práce na dobu určitou a částečných úvazků je v České republice jednoznačně rigidní prostředí. Trh práce v ČR je charakteristický uzavíráním pracovních smluv na plný úvazek na dobu neurčitou. Na dobu určitou pracovalo v roce 2001 necelých 8% zaměstnanců, což odpovídá roku Přičemž smlouvy na dobu určitou zřejmě přispívají k vyšší adaptabilitě zaměstnavatelů. Česká republika v této oblasti zdaleka nedosahuje průměrné úrovně EU (13,4% v roce 2001). V České republice bylo v roce 2001 zaměstnáno na plný pracovní úvazek přes 95% všech zaměstnanců. Počet částečných úvazků za poslední čtyři roky mírně klesá. Částečné úvazky jsou ale jako indikátor adaptability problematické. Mohly by sloužit jako indikátor adaptability, pokud by byly založené na dobrovolném vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. I tak je ale ČR hluboko pod průměrem EU, který v roce 2001 činil 17,9%. 8

9 4. Rovné příležitosti Statistiky dlouhodobě vykazují nižší zaměstnanost žen, přičemž jejich průměrný příjem se pohybuje mírně přes 70% příjmu mužů. Ženy se tedy musí potýkat nejen s vyšší nezaměstnaností (9,9% v roce 2001 oproti 6,8% nezaměstnaných mužů ve stejném období), ale i menším výdělkem. Závěr Vývoj nezaměstnanosti v České republice vykazuje řadu negativních trendů. Nejedná se ani tak o nezaměstnanost jako takovou, ta se příliš neodchyluje od průměru EU, ale o její strukturu. Nejzávažnější je rostoucí podíl dlouhodobě nezaměstnaných a zvyšující se podíl nezaměstnaných mladých lidí. Zároveň na nezaměstnanost negativně působí a budou působit obecnější vlivy, jako je stárnutí populace. Vláda si tyto negativní trendy uvědomuje, ale jí zvolené postupy jim nejsou schopné efektivně čelit. Tradiční nástroje státní aktivní politiky zaměstnanosti nejsou dostatečně účinné. Přes razantní navýšení prostředků, určených především na aktivní politiku zaměstnanosti, doprovázené příznivými makroekonomickými podmínkami (především hospodářským růstem) se nepodařilo negativní trendy zvrátit ani zastavit. Současný stav částečně souvisí s nedokončenou restrukturalizací ekonomiky, ale hlubší kořeny má nejspíš v rigiditě českého trhu práce. Obecně lze doporučit individuální a adresný přístup k jednotlivcům, a to jak v oblasti sociálních dávek, tak i při motivaci k tomu, aby si udrželi práci, eventuelně při její ztrátě hledali práci novou. Na druhé straně by mělo být podnikatelské prostředí co nejstabilnější a motivující zaměstnavatele k vytváření dalších pracovních míst potřebuje tedy nízké zdanění a administrativní zatížení. Stát by měl především vytvářet tzv. level field. Vláda by se měla zaměřit na zlepšení tržního prostředí, které by uvítaly všechny subjekty, a rovnováhu trhu dále nenarušovat. To může mít 9

10 multiplikační efekt (např. přilákání přímých zahraničních investic, zvýšení konkurenceschopnosti atd.), a tak i pozitivní vliv na nezaměstnanost. Všechna níže uvedená doporučení jsou indikativní. Každá jednotlivá oblast by si zasloužila zvláštní studii. Autor si je vědom i toho, že je politicky obtížné je prosadit. Doporučení 1. Zaměstnatelnost a podpora prostředí příznivého pro zaměstnanost 1.1. Růst mezd a produktivita práce Je třeba nadále monitorovat vztah mezd a produktivity práce a ve spolupráci se sociálními partnery zabránit, aby růst mezd převýšil růst produktivity práce Minimální mzda a životní minimum Výše minimální mzdy se nemůže určovat podle mzdy průměrné, ale s vědomím možných následků pro nejvíc dotčené skupiny. Rozdíl mezi minimální mzdou a životním minimem musí být skutečně motivujícím faktorem, aby si nezaměstnaní aktivně hledali práci i za minimální mzdu. Zvýšení rozdílu mezi minimální mzdou a životním minimem by bylo možné dosáhnout i diferenciací životního minima podle regionů, protože životní náklady se v jednotlivých regionech značně liší. Co se týče rostoucí nezaměstnanosti mládeže, je třeba ji řešit prostřednictvím reformy systému vzdělání tak, aby se dařilo udržet ve vzdělávacím procesu co největší procento mladých lidí. Problematika přípravy na strukturální fondy byla úmyslně opomenuta, protože SF se bude zabývat příští pracovní skupina Fóra pro evropskou politiku. 10

11 1.3. Zdanění práce Je žádoucí reformovat daňový systém směrem od přímých k nepřímým daním tak, aby se snížilo daňové zatížení práce. Kromě pozitivního vlivu na zaměstnanost se sníží náklady podnikatelů a tím se zvýší konkurenceschopnost české ekonomiky i flexibilita trhu práce. Navíc by tak odpadly i důvody k nelegálnímu zaměstnávání. Je nezbytná i reforma důchodového systému viz níže. 1.4.Demografický vývoj a reforma důchodového systému Změny, ke kterým došlo k 1. červenci 2001, i když jdou správným směrem, se zdají být nedostatečné. Musí se vytvořit takový systém, který bude motivovat zaměstnance, aby zůstávali pracovně aktivní co nejdéle. Je třeba zrušit nebo alespoň účinně penalizovat předčasné odchody do důchodu. Reforma penzijního systému musí zajistit, aby se starobní penze vypočítávala pokud možno z celoživotního příjmu. Tak by příjmy z důchodového systému lépe odrážely odvody do důchodového systému v průběhu ekonomicky aktivního období. Je naprosto nezbytné aplikovat víc prvků kapitálového financování důchodů, jak na státní, tak i na individuální úrovni. Z hlediska demografického vývoje je třeba umožnit imigraci kvalifikovaných pracovníků do ČR Mobilita pracovní síly Ke zlepšení mobility pracovní síly není třeba další státní podpora bydlení, ale deregulace nájemného hlavním omezujícím faktorem mobility je nelikvidní trh nájemního bydlení. Deregulaci nájemného musí provázet adresná sociální podpora. Dosavadní zvyšování nájmů vedlo k tomu, že v některých regionech regulované nájemné v podstatě dosahuje úrovně nájemného tržního. Bohužel k tomu dochází v regionech s vyšší nezaměstnaností, a ne v regionech, kde by bylo třeba většího počtu bytů, aby bylo možné se stěhovat za prací. 11

12 Nedávné signály z Ministerstva pro místní rozvoj naznačují, že by mohlo k deregulaci dojít. Otázkou zůstává její rychlost. Je nutné také reformovat stávající systém podpory stavebního spoření a ostatních podpůrných mechanismů tak, aby byly využívány výhradně pro řešení bytové situace potřebných. Nebylo by od věci zvážit daňové zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele na přesídlení nového zaměstnance Rozvoj lidských zdrojů Aby se podařilo zvrátit negativní trendy účasti na vzdělávacím procesu, které mohou mít zásadní dlouhodobé dopady, je nutné reformovat vzdělávací systém, a především jeho terciární složku. Terciární vzdělání musí být atraktivní i dostupné. Zároveň musí být vzdělávací systém dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na měnící se potřeby ekonomiky. Proto je nutné zlepšit spolupráci mezi privátními firmami a státním školstvím tak, aby učební plány více zohledňovaly potřeby zaměstnavatelů. Bylo by také vhodné zvážit další možnosti daňových odpisů pro zaměstnavatele, kteří přispívají na rozvoj lidských zdrojů Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) APZ by se měla víc orientovat na rekvalifikaci a další vzdělávání. V úzké návaznosti na poptávku na trhu práce by měla být schopná pružně reagovat na měnící se podmínky. Je třeba pozorně monitorovat efektivitu APZ jak z hlediska vynaložených prostředků a její účinnosti na různé skupiny nezaměstnaných, tak vzhledem k makroekonomickým indikátorům. 2. Podnikání Je třeba zavést systém podnikatelsky přátelských daní a snížit všemožné administrativní zátěže při zakládání i rušení malých a středních podniků a při přijímání nových pracovníků. 12

13 3. Adaptabilita Je nutné přijmout takovou legislativu, která by umožnila navazovat flexibilnější právní vztahy a zároveň dávala zaměstnancům dostatečné jistoty. V tomto procesu je třeba maximálně využít švédské zkušenosti a zohlednit zkušenosti holandského modelu flexibilního zaměstnávání podle potřeb dané firmy a trhu práce. 4. Rovné příležitosti Je třeba vytvářet podmínky pro snížení nezaměstnanosti žen (flexibilní pracovní vztahy) a pro vyrovnání jejich mezd s platy mužů důsledně prosazovat princip stejného výdělku za stejnou práci. Přitom lze využít praktické zkušenosti členských zemí EU s tzv. mainstreamingem. 13

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

2.3. Trh práce. Dopad poklesu výkonnosti na trh práce. Pokles zaměstnanosti a její struktura. Růst nezaměstnanosti nejvyšší za dobu existence ČR

2.3. Trh práce. Dopad poklesu výkonnosti na trh práce. Pokles zaměstnanosti a její struktura. Růst nezaměstnanosti nejvyšší za dobu existence ČR 2.. Trh práce Dopad poklesu výkonnosti na trh práce Růst nezaměstnanosti nejvyšší za dobu existence ČR Nezaměstnanost v roce 29 prudce narostla 1, růst byl nejrychlejší za celou dobu sledování. Absolutní

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Ekonomická svoboda předpoklad úspěchu. Ing. Jan Skopeček. 21. Ledna 2012, Hradec Králové

Ekonomická svoboda předpoklad úspěchu. Ing. Jan Skopeček. 21. Ledna 2012, Hradec Králové Ekonomická svoboda předpoklad úspěchu Ing. Jan Skopeček 21. Ledna 2012, Hradec Králové Kvalita podnikatelského prostředí Podmínky zahájení a ukončení podnikání Efektivnost produktových trhů Efektivnost

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Senát 11. května 2011 Podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti V porovnání

Více

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 15. června 2015 (OR. en) 9263/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184

Více

Výzkum a vývoj, spolupráce škol a podniků a konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj, spolupráce škol a podniků a konkurenceschopnost Výzkum a vývoj, spolupráce škol a podniků a konkurenceschopnost Diskusní fórum, ŠkodaAuto Vysoká škola 14/12/05 Martin Jahn Místopředseda vlády pro ekonomiku Úřad vlády ČR Osnova 1. Makroekonomický vývoj

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Popis varianty parametrická optimalizace

Popis varianty parametrická optimalizace Popis varianty parametrická optimalizace 1. Propočítat, jak se projeví poslední schválené úpravy odvodů do důchodového fondu (zvýšení na 28%, zvýšení odvodů za OSVČ). 2. Při předpokládaném růstu mezd ročně

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 340 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Rakouska z roku 2016

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na sociální statut obyvatel Gabriela Nekolová, DiS. náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí předsedkyně HSR-ÚK zástupkyně

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Německa na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Německa na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 326 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Německa na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Německa z roku 2016 CS

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně 27. března, 2014, Brno Ex ante koordinace hospodářských politik co čeká ČR? doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendel European Centre Jean Monnet Centre of Excelllence Příprava a členství v EU strana 2 Příprava

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Konference Programovací období : Výzvy pro města

Konference Programovací období : Výzvy pro města Konference Programovací období 2014 2020: Výzvy pro města 5. června 2012, Ostrava www.ostrava.cz Ostrava 1989 Ocelové srdce republiky vrchol 150ti letého intenzivního růstu těžkého průmyslu extenzivní

Více

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Lidský kapitál v ekonomické teorii - Termín pro označení znalostí a schopností pracovníka. - Merkantelisté, William Pety vzdělání za jeden z důleţitých faktorů

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

Rizika předčasného přijetí společné měny. šík

Rizika předčasného přijetí společné měny. šík Evropské fórum podnikání: : Zájmy Z České republiky a přijetp ijetí společné evropské měny Rizika předčasného přijetí společné měny Vladimír r Tomší šík Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 17. září 28 Strategie

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Zneužívání chudoby: čísla a fakta Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Chudoba: co je to? Absolutní chudoba = nejsou zajištěny základní potřeby Relativní chudoba = srovnání životní úrovně jedince s průměrnou

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více