Evropská strategie zaměstnanosti a vybrané trendy v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská strategie zaměstnanosti a vybrané trendy v ČR"

Transkript

1 Evropská strategie zaměstnanosti a vybrané trendy v ČR Analýza Mgr. Marek Havrda, M.A. Listopad 2002 Přes značné společné úsilí a dílčí úspěchy především v druhé polovině devadesátých let se Evropské unie potýká s vyšší nezaměstnaností ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi, jako jsou Spojené státy či Japonsko. Ve snaze bojovat s touto nepříznivou situací členské státy přijaly v roce 1997 Evropskou strategii zaměstnanosti (ESZ). ESZ je založena na čtyřech hlavních pilířích: 1. zaměstnatelnost 2. podnikání 3. adaptabilita 4. rovné příležitosti ESZ se tedy orientuje jak na poptávku, tak i nabídku na trhu práce. Očekává se, že Česká republika přistoupí k Evropské unii v roce 2004, a bude muset tedy Evropskou strategii zaměstnanosti formálně aplikovat. Ale už v roce 2000 bylo podepsán Joint Assessment Paper (JAP), společné hodnocení politiky zaměstnanosti, které Česká republika podepsala jako první z kandidátských zemí. Evropská komise a vláda ČR v JAP formulovaly 1

2 priority politiky zaměstnanosti v České republice. Autor se nechce dopodrobna zabývat všemi aspekty trhu práce v ČR ani problematikou Evropské strategie zaměstnanosti. Zaměřuje se pouze na některé klíčové trendy a nástin jejich možných řešení. I když JAP správně pojmenovává nejdůležitější úkoly reformu daňové soustavy, systému sociálních dávek, důchodového systému, zajištění územní mobility a modernizaci vzdělávacího systému v praxi dochází především k hledání a realizaci zástupných řešení. # Hospodářská situace V minulém roce se České republice podařilo udržet hospodářský růst odpovídající 3,6%, a to i přes nepříznivou situaci ve světové ekonomice. Došlo k mírnému nárůstu inflace oproti roku 2000 na 4,7%. Deficit veřejných rozpočtů se zvýšil na 2,5% HDP, přičemž deficit očištěný od privatizačních příjmů dosáhl 5,2% HDP, tedy značně překročil tzv. Maastrichtská kritéria. Navíc nemá cyklickou povahu, ale povahu strukturální. Přes posilující korunu i zpomalující ekonomiky našich obchodních partnerů se ale dařilo mírně zlepšit vnější nerovnováhu. Nezaměstnanost v roce 2001 sice ve srovnání s minulým obdobím mírně klesla (8,0%), ale je stále vysoko nad úrovní roku 1997 (4,3%). V současné době už míra nezaměstnanosti překročila 9% a očekává se její další růst, přes hranici 10%. Jak se ale v tomto poměrně úspěšném roce, odhlédneme-li od rozpočtového deficitu, dařilo čelit dlouhodobějším trendům a naplňovat jednotlivé pilíře ESZ? Jaká jsou další možná řešení? 1. Zaměstnatelnost a podpora prostředí příznivého pro zaměstnanost # Hlavními zdroji dat pro tuto analýzu byly: MPSV, ČSSZ, ČSU, MMR, MF, NVF a Eurostat. 2

3 1.1. Růst mezd a produktivita práce Zvýšení platových tarifů v nepodnikatelské sféře k 1. lednu 2001 dostatečně kompenzoval růst produktivity v podnikatelské sféře, a proto nedošlo k podstatné disparitě mezi celkovým růstem mezd a růstem produktivity práce. Konkurenceschopnost české ekonomiky tak nebyla zásadně ohrožena. V poslední době dochází k nárůstu reálných mezd, který nedoprovází odpovídající nárůst produktivity. Je ale pravděpodobné, že se tento trend částečně zpomalí, a snad i zvrátí, především díky nerozšiřování platových tabulek a polovičnímu růstu mezd státních zaměstnanců Minimální mzda a životní minimum Pro minimální mzdu je zásadní její poměr k životnímu minimu. I když se minimální mzda týká velmi malého počtu zaměstnanců, z hlediska struktury nezaměstnanosti může hrát docela důležitou úlohu, a to především u nezaměstnanosti absolventů. Přestože se minimální mzda mezi lety 1998 a 2002 zvýšila o 115%, čistá minimální mzda přesahuje životní minium samostatně žijící dospělé osoby pouze o 15%. Tento rozdíl určitě není dostatečně motivující. Z hlediska mikroekonomické analýzy zřejmě převáží hodnota volného času (a možnost jeho využití v neformální ekonomice) nad užitkem plynoucím z několika stokorun. Občan se tak dostává do tzv. pasti chudoby. Závažnější je ale poměr mezi minimální mzdou a životním minimem u mladistvých. Čistá minimální mzda mladistvých, vycházející z 80% minimální mzdy, je Kč, životní minimum samostatně žijící osoby v tomto věkovém pásmu činí Kč. Minimální mzda je tedy o necelých 10% nižší než životní minimum! To je jednoznačně demotivující. Míra nezaměstnanosti mládeže (věková skupina let) se mezi lety 1998 a 2001 zvýšila z 12,4 na 16,3%. Přičemž ve věkové skupině let je nárůst za stejné období ještě výraznější, z 25,1 na 37,3%, tedy o víc než 12%. Alarmující je nezaměstnanost dívek ve věku let, která 3

4 v roce 2001 překročila 43%. I když příčinou vysoké nezaměstnanosti této části populace je především příprava většiny mládeže na budoucí povolání, demotivující poměr mezi minimální mzdou a životním minimem jistě hraje důležitou roli Zdanění práce Zdanění práce je v České republice relativně vysoké. Průměrné zdanění včetně odvodů na povinné pojištění je 21,3%. K tomu je ale nutné přičíst příspěvky zaměstnavatele na sociální pojištění ve výši 35% objemu mezd. Zdanění práce je tedy víc než padesátiprocentní. Kromě minimálního daňového zvýhodnění životního pojištění a penzijního připojištění nedošlo v této oblasti k zásadnějšímu pozitivnímu posunu Demografický vývoj a reforma důchodového systému Česká republika, stejně jako ostatní kandidátské i členské země, má velmi daleko ke splnění směrnice Evropské komise, tedy k dosažení padesátiprocentní zaměstnanosti osob ve věku let. Navíc lze v ČR pozorovat, že zaměstnanost této skupiny mírně klesá z 40% v roce 1997 na 38,7% v roce V roce 2001 byl průměrný věk odchodu do starobního důchodu 58 let. Muži odcházeli v průměru v 60 letech a ženy v 56 letech. Vzhledem k roku 1996 se nejedná v podstatě o žádný posun, ani přes zvyšující se věk pro nárok na důchod (každý rok o dva měsíce u mužů a čtyři měsíce u žen). Příčinou jsou především předčasné odchody do důchodu, a to až o tři roky. Tuto šanci využilo v roce 2001 přes 58% osob, kterým byl v daném roce přiznán důchod. Z hlediska konstrukce důchodového systému byl odchod do předčasného důchodu jednoznačně výhodný, o zhruba 10% vzhledem k celoživotnímu důchodu. Pozornost si ale zasluhuje podíl vyplácených předčasných starobních důchodů na všech starobních důchodech, mezi lety 1996 a 2001 vzrostl skoro dvacetkrát, z 0,61 na 11,35%. 4

5 Vláda tedy bojovala s nezaměstnaností prostřednictvím předčasných odchodů do penze. Zvýhodněné předčasné odchody do důchodu krátkodobě pomáhají řešit problém nezaměstnanosti. Zřejmě přispěly k velmi nízkým mírám nezaměstnanosti v první polovině devadesátých let. Z hlediska středního a dlouhého období se ale jedná o neudržitelnou politiku, která vytváří velmi škodlivý sociální vzor (negative social pattern), jehož odbourání je politicky velmi obtížné. Touto politikou došlo ke snížení ekonomické aktivity věkové skupiny let, čímž se zvýšila její sociální závislost. Zároveň se dále zvýšil tlak na penzijní systém, který si při průběžném financování vyžaduje zvýšení odvodů (nebo samozřejmě deficitní financování), a tak vede ke zvýšení nákladů práce. Tím se komparativně snižuje konkurenceschopnost ekonomiky a dále zvyšuje tlak na nezaměstnanost. V souvislosti s demografickým vývojem v ČR se jedná o smrtící koktejl Mobilita pracovní síly Stále existují v míře nezaměstnanosti značné regionální rozdíly. V regionu Moravskoslezsko překračuje nezaměstnanost 14%, zatímco v Praze nedosahuje ani 4%. Zároveň jsou v České republice značné rozdíly v příjmech, vyjádřeno v HDP na hlavu jsou z kandidátských zemí v ČR druhé největší rozdíly, hned po Polsku. Z toho jasně vyplývají závažné problémy s mobilitou pracovní síly. Negativním faktorem je určitě to, že ani po dvanácti letech tržních reforem neexistuje trh s nájemními byty. Z mezinárodního srovnání je zřejmé, že Česká republika netrpí absolutním nedostatkem bytů. A z tohoto hlediska je třeba na bytovou politiku nahlížet. V roce 2001 bylo ze státního rozpočtu vynaloženo deset miliard korun jako podpora stavebního spoření, přičemž takto naspořené peníze se často do bydlení neinvestují neexistují zde žádné kontrolní mechanismy. Současně je ale zachováno regulované nájemné v části soukromých bytů. 5

6 Z hlediska mobility pracovní síly v rámci EU je třeba zmínit přípravu ČR na vstup do systému EURES (European Employment Services) Evropské služby zaměstnanosti. Jde o informační systém, který shromažďuje, poskytuje a aktualizuje informace o volných pracovních místech a životních a pracovních podmínkách v jednotlivých státech EU, v Norsku a na Islandu. Jeho skutečná hodnota pro Českou republiku bude záviset na tom, do jaké míry jednotlivé členské státy aplikují přechodná opatření omezující volný pohyb osob Rozvoj lidských zdrojů Podíl studující mládeže je v České republice velmi nízký. Ve školním roce 1999/2000 sice studovalo 100% patnáctiletých (zavedení devátých tříd), ale jen 70,1% osmnáctiletých. V tomto ohledu ČR zaostává nejen za EU (74,5%), ale i za Polskem a Maďarskem (obě země víc než 77%). Katastrofická je situace dvacetiletých, kterých v ČR studuje pouze 28,6%, v EU 48,9%, v Maďarsku 45,1% a Polsku dokonce 54,8%. Vyrůstá tak generace lidí, kteří budou mít v průměru nižší vzdělání než jejich vrstevníci v zemích EU. To může mít velmi závažné důsledky pro Českou republiku v dlouhém období. Zároveň, jak už bylo zmíněno, znepokojujícím tempem roste nezaměstnanost mladých (skupina let z 7,0 v roce 1997 na 16,6% v roce 2001). Ve stejném období se zvýšila i relativní nezaměstnanost této skupiny vzhledem k nezaměstnanosti v celé populaci v České republice z 1,6násobku celkové míry nezaměstnanosti v roce 1997 na dvojnásobek v roce Podíl výdajů podniků na celoživotní vzdělávání je v ČR ve srovnání s mnoha členskými zeměmi Evropské unie nízký. Sociální partneři jsou tak do procesu rozvoje lidských zdrojů zapojeni nedostatečně Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 6

7 V letech se zvýšila dlouhodobá nezaměstnanost z 1,3 na 4,1%. Tento nárůst naznačuje zvýšení podílu strukturální nezaměstnanosti na nezaměstnanosti celkové. Zároveň mezi lety 1997 a 2001 vzrostl i podíl dlouhodobé nezaměstnanost na celkové z 0,30 na 0,51%. V boji proti dlouhodobé nezaměstnanosti měla vláda v roce 2002 začít aplikovat pilotní program První příležitost (pro mladé uchazeče o zaměstnání do 25 let před uplynutím šesti měsíců jejich nezaměstnanosti) a program Nový start (pro dospělé uchazeče nad 25 let před uplynutím dvanácti měsíců jejich nezaměstnanosti). Hodnocení jejich výsledků by bylo pravděpodobně předčasné. Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti v letech vzrostly víc než čtyřnásobně z 0,9 miliard na čtyři miliardy korun. Přitom efektivita vynaložených prostředků je více než sporná. Ani přes příhodné makroekonomické podmínky nedošlo ke snížení nezaměstnanosti nebo zlepšení její struktury (např. zkrácení průměrné doby nezaměstnanosti). APZ by měla především vést k posílení zaměstnatelnosti a zabránit sociálnímu vyloučení. Navzdory značnému navýšení výdajů se v zásadě podíl nezaměstnaných účastnících se opatření APZ nezměnil. Přes obecné doporučení Evropské komise zaměřit APZ na rekvalifikace a vzdělání snížila Česká republika mezi lety 1998 a 2001 výdaje na rekvalifikace z 16,3 na 9,5% celkových výdajů APZ. Zásadním způsobem vzrostly výdaje na společensky účelová pracovní místa (pětinásobně) a veřejně prospěšné práce (víc než trojnásobně). Díky těmto opatřením ale počet umístěných uchazečů vzrostl v roce 2001 oproti roku 1998 jen dvojnásobně. Dotovaná pracovní místa a veřejné práce jsou mnohem méně efektivní než vzdělávání a podobné investice do lidských zdrojů. Navíc způsobují distorzi (nerovnováhu) trhu a vytvářejí potenciál ke korupci. Problémem rekvalifikací a APZ obecně je tzv. creaming effect programů APZ se neúčastní nejvíc potřební nezaměstnaní, ale ti 7

8 nejflexibilnější. V rámci hodnocení APZ neexistují relevantní kritéria, která by dovolila vyhodnocovat její efektivitu z tohoto hlediska. 2. Podnikání Malé a střední podniky, které jsou aktivní především v rozvíjejícím se sektoru služeb, mohou mít zásadní význam pro absorpci pracovníků z restrukturalizovaných odvětví. Vhodný rámec jejich fungování patří i mezi čtyři hlavní principy ESZ. Přestože procento samostatně výdělečných osob v ČR odpovídá průměru Evropské unie, Česká republika nevytváří vhodné prostředí pro rozvoj podnikání. Nejproblematičtějšími otázkami zůstávají málo průhledná zakládání společností, příliš regulovaný trh práce, nedostatečné systémy financování malých a středních podniků a vysoké zdanění práce. 3. Adaptabilita Podle dvou indikátorů adaptability uvedených v ESZ práce na dobu určitou a částečných úvazků je v České republice jednoznačně rigidní prostředí. Trh práce v ČR je charakteristický uzavíráním pracovních smluv na plný úvazek na dobu neurčitou. Na dobu určitou pracovalo v roce 2001 necelých 8% zaměstnanců, což odpovídá roku Přičemž smlouvy na dobu určitou zřejmě přispívají k vyšší adaptabilitě zaměstnavatelů. Česká republika v této oblasti zdaleka nedosahuje průměrné úrovně EU (13,4% v roce 2001). V České republice bylo v roce 2001 zaměstnáno na plný pracovní úvazek přes 95% všech zaměstnanců. Počet částečných úvazků za poslední čtyři roky mírně klesá. Částečné úvazky jsou ale jako indikátor adaptability problematické. Mohly by sloužit jako indikátor adaptability, pokud by byly založené na dobrovolném vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. I tak je ale ČR hluboko pod průměrem EU, který v roce 2001 činil 17,9%. 8

9 4. Rovné příležitosti Statistiky dlouhodobě vykazují nižší zaměstnanost žen, přičemž jejich průměrný příjem se pohybuje mírně přes 70% příjmu mužů. Ženy se tedy musí potýkat nejen s vyšší nezaměstnaností (9,9% v roce 2001 oproti 6,8% nezaměstnaných mužů ve stejném období), ale i menším výdělkem. Závěr Vývoj nezaměstnanosti v České republice vykazuje řadu negativních trendů. Nejedná se ani tak o nezaměstnanost jako takovou, ta se příliš neodchyluje od průměru EU, ale o její strukturu. Nejzávažnější je rostoucí podíl dlouhodobě nezaměstnaných a zvyšující se podíl nezaměstnaných mladých lidí. Zároveň na nezaměstnanost negativně působí a budou působit obecnější vlivy, jako je stárnutí populace. Vláda si tyto negativní trendy uvědomuje, ale jí zvolené postupy jim nejsou schopné efektivně čelit. Tradiční nástroje státní aktivní politiky zaměstnanosti nejsou dostatečně účinné. Přes razantní navýšení prostředků, určených především na aktivní politiku zaměstnanosti, doprovázené příznivými makroekonomickými podmínkami (především hospodářským růstem) se nepodařilo negativní trendy zvrátit ani zastavit. Současný stav částečně souvisí s nedokončenou restrukturalizací ekonomiky, ale hlubší kořeny má nejspíš v rigiditě českého trhu práce. Obecně lze doporučit individuální a adresný přístup k jednotlivcům, a to jak v oblasti sociálních dávek, tak i při motivaci k tomu, aby si udrželi práci, eventuelně při její ztrátě hledali práci novou. Na druhé straně by mělo být podnikatelské prostředí co nejstabilnější a motivující zaměstnavatele k vytváření dalších pracovních míst potřebuje tedy nízké zdanění a administrativní zatížení. Stát by měl především vytvářet tzv. level field. Vláda by se měla zaměřit na zlepšení tržního prostředí, které by uvítaly všechny subjekty, a rovnováhu trhu dále nenarušovat. To může mít 9

10 multiplikační efekt (např. přilákání přímých zahraničních investic, zvýšení konkurenceschopnosti atd.), a tak i pozitivní vliv na nezaměstnanost. Všechna níže uvedená doporučení jsou indikativní. Každá jednotlivá oblast by si zasloužila zvláštní studii. Autor si je vědom i toho, že je politicky obtížné je prosadit. Doporučení 1. Zaměstnatelnost a podpora prostředí příznivého pro zaměstnanost 1.1. Růst mezd a produktivita práce Je třeba nadále monitorovat vztah mezd a produktivity práce a ve spolupráci se sociálními partnery zabránit, aby růst mezd převýšil růst produktivity práce Minimální mzda a životní minimum Výše minimální mzdy se nemůže určovat podle mzdy průměrné, ale s vědomím možných následků pro nejvíc dotčené skupiny. Rozdíl mezi minimální mzdou a životním minimem musí být skutečně motivujícím faktorem, aby si nezaměstnaní aktivně hledali práci i za minimální mzdu. Zvýšení rozdílu mezi minimální mzdou a životním minimem by bylo možné dosáhnout i diferenciací životního minima podle regionů, protože životní náklady se v jednotlivých regionech značně liší. Co se týče rostoucí nezaměstnanosti mládeže, je třeba ji řešit prostřednictvím reformy systému vzdělání tak, aby se dařilo udržet ve vzdělávacím procesu co největší procento mladých lidí. Problematika přípravy na strukturální fondy byla úmyslně opomenuta, protože SF se bude zabývat příští pracovní skupina Fóra pro evropskou politiku. 10

11 1.3. Zdanění práce Je žádoucí reformovat daňový systém směrem od přímých k nepřímým daním tak, aby se snížilo daňové zatížení práce. Kromě pozitivního vlivu na zaměstnanost se sníží náklady podnikatelů a tím se zvýší konkurenceschopnost české ekonomiky i flexibilita trhu práce. Navíc by tak odpadly i důvody k nelegálnímu zaměstnávání. Je nezbytná i reforma důchodového systému viz níže. 1.4.Demografický vývoj a reforma důchodového systému Změny, ke kterým došlo k 1. červenci 2001, i když jdou správným směrem, se zdají být nedostatečné. Musí se vytvořit takový systém, který bude motivovat zaměstnance, aby zůstávali pracovně aktivní co nejdéle. Je třeba zrušit nebo alespoň účinně penalizovat předčasné odchody do důchodu. Reforma penzijního systému musí zajistit, aby se starobní penze vypočítávala pokud možno z celoživotního příjmu. Tak by příjmy z důchodového systému lépe odrážely odvody do důchodového systému v průběhu ekonomicky aktivního období. Je naprosto nezbytné aplikovat víc prvků kapitálového financování důchodů, jak na státní, tak i na individuální úrovni. Z hlediska demografického vývoje je třeba umožnit imigraci kvalifikovaných pracovníků do ČR Mobilita pracovní síly Ke zlepšení mobility pracovní síly není třeba další státní podpora bydlení, ale deregulace nájemného hlavním omezujícím faktorem mobility je nelikvidní trh nájemního bydlení. Deregulaci nájemného musí provázet adresná sociální podpora. Dosavadní zvyšování nájmů vedlo k tomu, že v některých regionech regulované nájemné v podstatě dosahuje úrovně nájemného tržního. Bohužel k tomu dochází v regionech s vyšší nezaměstnaností, a ne v regionech, kde by bylo třeba většího počtu bytů, aby bylo možné se stěhovat za prací. 11

12 Nedávné signály z Ministerstva pro místní rozvoj naznačují, že by mohlo k deregulaci dojít. Otázkou zůstává její rychlost. Je nutné také reformovat stávající systém podpory stavebního spoření a ostatních podpůrných mechanismů tak, aby byly využívány výhradně pro řešení bytové situace potřebných. Nebylo by od věci zvážit daňové zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele na přesídlení nového zaměstnance Rozvoj lidských zdrojů Aby se podařilo zvrátit negativní trendy účasti na vzdělávacím procesu, které mohou mít zásadní dlouhodobé dopady, je nutné reformovat vzdělávací systém, a především jeho terciární složku. Terciární vzdělání musí být atraktivní i dostupné. Zároveň musí být vzdělávací systém dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na měnící se potřeby ekonomiky. Proto je nutné zlepšit spolupráci mezi privátními firmami a státním školstvím tak, aby učební plány více zohledňovaly potřeby zaměstnavatelů. Bylo by také vhodné zvážit další možnosti daňových odpisů pro zaměstnavatele, kteří přispívají na rozvoj lidských zdrojů Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) APZ by se měla víc orientovat na rekvalifikaci a další vzdělávání. V úzké návaznosti na poptávku na trhu práce by měla být schopná pružně reagovat na měnící se podmínky. Je třeba pozorně monitorovat efektivitu APZ jak z hlediska vynaložených prostředků a její účinnosti na různé skupiny nezaměstnaných, tak vzhledem k makroekonomickým indikátorům. 2. Podnikání Je třeba zavést systém podnikatelsky přátelských daní a snížit všemožné administrativní zátěže při zakládání i rušení malých a středních podniků a při přijímání nových pracovníků. 12

13 3. Adaptabilita Je nutné přijmout takovou legislativu, která by umožnila navazovat flexibilnější právní vztahy a zároveň dávala zaměstnancům dostatečné jistoty. V tomto procesu je třeba maximálně využít švédské zkušenosti a zohlednit zkušenosti holandského modelu flexibilního zaměstnávání podle potřeb dané firmy a trhu práce. 4. Rovné příležitosti Je třeba vytvářet podmínky pro snížení nezaměstnanosti žen (flexibilní pracovní vztahy) a pro vyrovnání jejich mezd s platy mužů důsledně prosazovat princip stejného výdělku za stejnou práci. Přitom lze využít praktické zkušenosti členských zemí EU s tzv. mainstreamingem. 13

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Implementace a rozvoj systému celoživotního učení

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti. Pavel Janíčko poradce ČMKOS

ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti. Pavel Janíčko poradce ČMKOS ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti Pavel Janíčko poradce ČMKOS Program ČMKOS 2010-2014 ČMKOS bude jako aktivní člen evropských a světových odborů podporovat, aby sociální práva a sociální

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více