4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků"

Transkript

1 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 4 strana Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků Ing. Pavel Bûhounek Problematika uplatnění nákladů na straně zaměstnavatele na straně jedné a zdanění tzv. zaměstnaneckých výhod na straně druhé doznala značných změn v souvislosti s použitím nového zákoníku práce od K dalším poměrně významným změnám v této oblasti došlo v zákoně o daních z příjmů (ZDP) zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů od Na straně zaměstnavatele lze za zásadní považovat: 24 odst. 2 písm. j) ZDP řešící daňovou uznatelnost nákladů na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, péči o jejich zdraví a zvýšený rozsah doby jejich odpočinku (zejména bod 5. umožňující již od uplatnění poměrně širokého spektra nákladů na zaměstnance na základě úpravy ve vnitřním předpisu apod.), Úvod Právní úprava 25 odst. 1 písm. h) ZDP vylučující od z nákladů nepeněžní příspěvky zaměstnavatele na kulturní pořady a sportovní akce, nepeněžní poskytnutí použití rekreačního, zdravotnického či sportovního zařízení, mateřské školy a jeslí apod., nepeněžní poskytnutí rekreace a zájezdů do Kč ročně, 25 odst. 1 písm. k) ZDP upravující náklady na provoz vlastních zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob. Z hlediska zdanění příjmu na straně zaměstnance je zásadní vymezení příjmů osvobozených od daně ze závislé činnosti v 6 odst. 9 ZDP, jde např. o: osvobození péče zaměstnavatele o odborný rozvoj zaměstnanců [ 6 odst. 9 písm. a) ZDP],

2 Rubrika 4 strana 2 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH osvobození zaměstnavatelem poskytnutého nebo zabezpečeného stravování [ 6 odst. 9 písm. b) ZDP], osvobození nealkoholických nápojů poskytnutých zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti [ 6 odst. 9 písm. c) ZDP], osvobození nepeněžního příspěvku zaměstnavatele na kulturní pořady a sportovní akce, nepeněžní poskytnutí použití rekreačního, zdravotnického či sportovního zařízení, mateřské školy a jeslí apod., nepeněžní poskytnutí rekreace a zájezdů do Kč ročně [ 6 odst. 9 písm. d) ZDP], osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a pojistného hrazeného zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění zaměstnance [ 6 odst. 9 písm. p) ZDP řeší tuto problematiku nově od ], osvobození hodnoty přechodného ubytování [ 6 odst. 9 písm. i) ZDP, do kterého byl od doplněn finanční limit]. Sociální podmínky zaměstnanců Typickým případem, kdy lze jako daňový náklad zaměstnavatele uznat náklady na sociální podmínky zaměstnanců, jde-li se podle 24 odst. 2 písm. j) bod 5. ZDP o: práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, je platba příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance nebo platba pojistného na soukromé životní pojištění. Splnění podmínky 24 odst. 2 písm. j) bod 5. ZDP je poměrně snadné - u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace, stačí např. zaměstnancům v pracovním poměru nárok zakotvit ve vnitřním

3 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 4 strana 3 předpise. Žádný finanční limit pro daňovou uznatelnost stanoven není. Pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a pojistného na soukromé životní pojištění byl od roku 2008 zaveden úhrnný limit pro obě plnění dohromady ve výši Kč od téhož zaměstnavatele [ 6 odst. 9 písm. p) ZDP]. Limit je důležitý nejen pro zaměstnance (částka překračující limit by byla zdaněna a podrobena srážce pojistného), ale i pro zaměstnavatele - z částky překračující limit by odvedl pojistné na sociální a zdravotní pojištění (ve standardním případě by zaměstnavatel odvedl 35 % nadlimitní částky). Poskytne-li zaměstnavatel příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance nebo uhradí pojistné na soukromé životní pojištění do limitu Kč ročně, je platba zaměstnavatele: daňovým nákladem zaměstnavatele a u zaměstnance příjmem osvobozeným od daně (tím je zabezpečeno, že není podrobena odvodu pojistného). Přitom u každé stokoruny příspěvku: zaměstnavatel v porovnání se mzdou výši 100 Kč ušetří částku 27,65 Kč. Mzda zaměstnavatele spolu s pojistným totiž přijde na 135 % mzdy a při zohlednění sazby daně z příjmů právnických osob 21 % jej stojí 106,65 % mzdy (79 % ze 135 % mzdy). Naproti tomu zkoumané plnění přijde zaměstnavatele jen na 79 % (79 % z hodnoty příspěvku). zaměstnanec proti mzdě ve výši 100 Kč ušetří částku 32,75 Kč. Celkové srážky ze mzdy totiž činí 32,75 % mzdy (daň 20,25 % + pojistné 12,5 %).

4 Rubrika 4 pro daňovou uznatelnost příspěvku hrazeného zaměstnavatelem na penzijní připojištění ZDP stanovoval odlišné podmínky [ 24 odst. 2 písm. zj)], obstrana 4 Soukromé životní pojištění PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Soukromým životním pojištěním se (v roce 2008 stejně jako v roce 2007) rozumí: - pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti. Pro osvobození pojistného hrazeného zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění musí být (v roce 2008 stejně jako v roce 2007) splněny též tyto podmínky: -vesmlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve vroce dosažení věku 60 let. Daňová stimulace penzijního připojištění a soukromého životního pojištění zaměstnanců Ještě za rok 2007 byla daňová stimulace penzijního připojištění a soukromého životního pojištění zaměstnanců řešena poměrně nesystematicky a složitě: podle 6 odst. 9 písm. s) ZDP byl příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění u zaměstnance osvobozeným příjmem do limitu 5 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení, podle 38h odst. 12 byl příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance poukázaný zaměstnavatelem do 8 dnů po zúčtování mezd za uplynulý kalendářní měsíc považován za příjem uplynulého měsíce, podle 6 odst. 9 písm. u) ZDP bylo pojistné hrazené zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění zaměstnance u zaměstnance osvobozeným příjmem do limitu Kč od téhož zaměstnavatele,

5 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 4 strana 5 dobně pro daňovou uznatelnost pojistného hrazeného na soukromé životní pojištění [ 24 odst. 2 písm. zo)]. Přechodným ustanovením zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (bod 9. čl. II), je ošetřen přechod na novou úpravu - příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance poukázaný zaměstnavatelem do 8 dnů po zúčtování mezd za prosinec 2007 bude příjmem roku Přechodným ustanovením zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (bod 7. čl. II), je ošetřeno počítání limitu 5 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení pro osvobození příspěvku na penzijní připojištění pro období roku 2007 (jde tedy o retroaktivní ustanovení). V roce 2007 s počítáním limitu totiž vznikl problém spočívající v tom, že neosvobozená část příspěvku vstupuje do vyměřovacího základu pro pojistné (do tomu tak nebylo - i nadlimitní příspěvek před nepodléhal pojistnému). Přechodné ustanovení počítání limitu zjednodušuje, i když v neprospěch zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů: 7. Ve zdaňovacím období 2007 je osvobozen od daně zpříjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za podmínek stanovených v 6 odst. 9 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, nejvýše však do 5 % částky stanovené postupem pro určení vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž do této částky se nezahrnuje příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem.

6 Rubrika 4 strana 6 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Knové úpravě několik poznámek: Limit Kč se týká plateb od jednoho zaměstnavatele v průběhu kalendářního roku (stačí sledování plateb u konkrétného zaměstnavatele, je nepodstatné, zda zaměstnanci přispěl v daném roce též jiný zaměstnavatel). Překročení limitu by bylo nevýhodné pro obě strany. U zaměstnavatele by sice šlo o daňový náklad, ale stejně jako mzda podrobený odvodu pojistného. Zaměstnanci by bylo stejně jako u mzdy sraženo 32,75 % (daň 20,25 % + pojistné 12,5 % z nadlimitní částky). Aby bylo možné uplatnit platbu jako daňový náklad zaměstnavatele, je třeba ji podložit např. závazným vnitřním předpisem apod. V roce 2007 přitom byly platby do limitů uvedených v 24 odst. 2 (8 000 Kč pro platbu pojistného na soukromé životní pojištění, 3 % úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné pro platbu příspěvku na penzijní připojištění). Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, lze mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, vnitřní předpis stanovit jen tehdy, jestliže to na něj bylo kolektivní smlouvou přeneseno ( 305 zákoníku práce). Při poskytování plnění osobám, které jsou statutárními orgány (jednatelé s.r.o.) anebo členy statutárních orgánů (členové představenstev a.s.), musí být splněny požadavky 66 odst. 3 obchodního zákoníku, podle kterého: Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je orgánem společnosti nebo jeho členem, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

7 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Jedním ze zásadních ustanovení řešících osvobození příjmů od daně ze závislé činnosti podle 6 odst. 9 ZDP je osvobození podle písm. d), které se pro rok 2008 nijak nemění - k souvisejícím změnám dochází u posuzování daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele. Jde o osvobození nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům: Rubrika 4 Pokud zaměstnavatel zajišťuje zaměstnancům nepeněžní formou použití rekreačních, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, předškolních zařízení, zástrana 7 Některá nepeněžní plnění poskytovaná jako nedaňový náklad zaměstnavatele z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě: možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce. Jde-li o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance. Pokud zaměstnavatel zajišťuje zaměstnancům nepeněžní formou příspěvky na kulturní a sportovní akce, jde od automaticky o nedaňový náklad zaměstnavatele podle 25odst. 1 písm h) bod 1. ZDP, a je tak automaticky zajištěno osvobození tohoto příspěvku na straně zaměstnance podle 6 odst. 1 písm. d) ZDP.

8 Rubrika 4 strana 8 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH vodních knihoven, tělovýchovných zařízení atd., a to nad rámec povinností zaměstnavatele podle 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 3, jde od automaticky o nedaňový náklad zaměstnavatele podle 25odst. 1 písm h) bod 2. ZDP, a je tak automaticky zajištěno osvobození tohoto příspěvku na straně zaměstnance podle 6 odst. 1 písm. d) ZDP. Nepeněžní poskytnutí rekreace do Kč ročně je od automaticky považováno za nedaňový náklad zaměstnavatele podle 25odst. 1 písm h) bod 3. ZDP, a je tak automaticky zajištěno osvobození tohoto benefitu na straně zaměstnance podle 6 odst. 1 písm. d) ZDP. Hodnota překračující uvedený limit může být daňovým nákladem zaměstnavatele, ale jen za cenu podrobení tohoto příjmu tzv. triádě. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci nějaké plnění ve výši 100 Kč, které: Je nedaňovým nákladem zaměstnavatele. Je u zaměstnance osvobozeno od daně (např. nepeněžní možnost využívat sportovní či školské zařízení, nepeněžní příspěvek na kulturu či sport, rekreace do Kč ročně). Ušetří zaměstnavatel proti mzdě ve výši 100 Kč částku 6,65 Kč. Mzda zaměstnavatele spolu s pojistným totiž přijde na 135 % mzdy a při zohlednění sazby daně z příjmů právnických osob 21 % jej stojí 106,65 % mzdy (79 % ze 135 % mzdy). Naproti tomu zkoumané plnění přijde zaměstnavatele jen na 100 % (nedochází sice k úspoře na dani z příjmů právnických osob, ale nejsou odvody pojistného). Ušetří zaměstnanec proti mzdě ve výši 100 Kč částku 32,75 Kč. Celkové srážky ze mzdy totiž činí 32,75 % mzdy (daň 20,25 % + pojistné 12,5 %). Zaměstnavatel (v porovnání se mzdou) na poskytnutí uvedeného plnění mírně vydělá, u zaměstnance dojde ke značné úspoře.

9 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH V roce 2007 byl pro náklady na přechodné ubytování zaměstnance stanoven v 24 odst. 2 písm. zu) ZDP finanční limit Kč měsíčně, s výjimkou přechodného ubytování v rodinném domě nebo bytě. Formulace uvedeného ustanovení v roce 2007 paradoxně znevýhodňovala přechodné ubytování mimo rodinné domy a byty proti přechodnému ubytování v rodinných domech a bytech. Protože v roce 2007 pro osvobození hodnoty přechodného ubytování na straně zaměstnance [ 6 odst. 9 písm. k)] nebyl stanoven žádný finanční limit, bylo zabezpečení přechodného ubytování zaměstnavatelem v rodinných domech a bytech poměrně výhodné. Od roku 2008 je pro osvobození přechodného ubytování u zaměstnanců zaveden finanční limit Kč [ 6 odst. 9 písm. i)]. Zamûstnavatel na základû ujednání v pracovní smlouvû zabezpeãuje zamûstnanci v obci pravidelného pracovi tû byt k pfiechodnému ubytování. Trvalé bydli tû má zamûstnanec v jiné obci ve svém rodinném domû, kter má k dispozici ke svému bydlení. Zamûstnavatel svoji povinnost zabezpeãil pronájmem bytu k pfiechodnému ubytování zamûstnance, nájemné a dal í náklady spojené s provozem bytu ãiní Kã mûsíãnû. Jde o daàov náklad zamûstnavatele? Rubrika 4 strana 9 Přechodné ubytování zaměstnanců (mimo pracovní cesty) Pfiíklad 1 Ano, v roce 2007 i 2008 jde o daàov náklad zamûstnavatele podle 24 odst. 2 písm. j), bod 5. ZDP - náklad na sociální podmínky zamûstnance, právo je zakotveno v pracovní smlouvû a ZDP jej nevyluãuje z daàov ch nákladû. V roce 2007 byla hodnota pfiechodného ubytování pfiíjmem zamûstnance zcela osvobozen m od danû a tím i nezatíïen m pojistn m. Od roku 2008 je z hodnoty Kã osvobozeno pouze Kã a Kã pfiedstavuje pfiíjem zamûstnance podléhající dani ze závislé ãinnosti a pojistnému. ProtoÏe zamûstnavatel z ãástky Kã odvede pojistné v úhrnné v i 35 %, bude základem pro zdanûní pfiíjmu zamûstnance 15% daní 135 % z ãástky Kã - tato ãástka tedy bude reálnû zdanûna 20,25 % a zamûstnanci z ní bude sraïeno pojistné v celkové v i 12,5 %. Z ãástky Kã tedy zamûstnavatel

10 Rubrika 4 strana 10 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH odvede pojistné ve v i 35 % a zamûstnanec zaplatí na dani a pojistném celkem 32,75 %. Pfiíklad 2 Zamûstnavatel zamûstnanci v pracovním pomûru zabezpeãuje v obci pravidelného pracovi tû k pfiechodnému ubytování ubytovnu. Trvalé bydli tû má zamûstnanec v jiné obci ve svém rodinném domû, kter má k dispozici ke svému bydlení. Mûsíãní náklady zamûstnavatele na pfiechodné ubytování ãiní Kã mûsíãnû. Jde o daàov náklad zamûstnavatele? V roce 2007 mûïe zamûstnavatel uplatnit jako daàov náklad pouze ãástku Kã, protoïe je limitován ustanovením 24 odst. 2 písm. zu) (i kdyby lo o právo zamûstnance zakotvené napfi. v pracovní smlouvû). Vroce 2008 jde o daàov náklad zamûstnavatele podle 24 odst. 2 písm. j), bod 5. ZDP v plné v i, pokud toto právo zamûstnanci náleïí (napfi. na základû ujednání v pracovní smlouvû) - náklad na sociální podmínky zamûstnance, právo je zakotveno v pracovní smlouvû a ZDP jej nevyluãuje z daàov ch nákladû. V roce 2007 byla hodnota pfiechodného ubytování pfiíjmem zamûstnance zcela osvobozen m od danû a tím i nezatíïen m pojistn m. Od roku 2008 je z hodnoty Kã osvobozeno pouze Kã a Kã pfiedstavuje pfiíjem zamûstnance podléhající dani ze závislé ãinnosti a pojistnému. ProtoÏe zamûstnavatel z ãástky Kã odvede pojistné v úhrnné v i 35 %, bude základem pro zdanûní pfiíjmu zamûstnance 15% daní 135 % z ãástky Kã - tato ãástka tedy bude reálnû zdanûna 20,25 % a zamûstnanci z ní bude sraïeno pojistné v celkové v i 12,5 %. Z ãástky Kã tedy zamûstnavatel odvede pojistné ve v i 35 % a zamûstnanec zaplatí na dani a pojistném celkem 32,75 %. Podle 25 odst. 1 písm. k) byly v roce 2007 náklady na provoz vlastních zařízení pro přechodné ubytování zaměstnanců převyšující výnosy daňově neuznatelné s výjimkou přechodného ubytování uvedeného v 24 odst. 2 písm. zu) ZDP. V roce 2007 tak byly daňově

11 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 4 strana 11 uznatelné např. odpisy a náklady na provoz vlastních ubytoven, nikoli náklady na vlastní byty a rodinné domy. V roce 2008 je v tomto směru situace lepší - náklady na provoz vlastních zařízení pro přechodné ubytování zaměstnanců převyšující výnosy mohou být u zařízení sloužících k přechodnému ubytování daňově uznatelné. Daňově uznatelné tak mohou být např. i náklady na provoz vlastních bytů či rodinných domů sloužících pro přechodné ubytování zaměstnanců. Podle 227 zákoníku práce účinného od zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců, což zahrnuje: Vzdělávání zaměstnanců a) zaškolení a zaučení, b) odbornou praxi absolventů škol, c) prohlubování kvalifikace, d) zvyšování kvalifikace. Prohlubováním kvalifikace se podle 230 odst. 1 zákoníku práce rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Prohlubováním kvalifikace je též její udržování a obnovování. Náklady na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel, může se však na nich podílet i zaměstnanec (požaduje-li prohloubení kvalifikace ve finančně náročnější formě). Zvýšením kvalifikace se podle 231 odst. 1 zákoníku práce rozumí změna hodnoty kvalifikace a také její získání či rozšíření. Náklady na zvýšení kvalifikace zaměstnavatel hradit nemusí, pouze musí poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy na vlastní zvyšování kvalifikace. Prohlubování kvalifikace Zvýšení kvalifikace

12 Rubrika Za daňové výdaje na vzdělávání zaměstnanců podle 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona se považují výdaje (náklady) na vzdělávání, pokud soustrana 12 Osvobození péče zaměstnavatele o odborný rozvoj zaměstnanců od DPFO ze závislé činnosti PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Osvobození péče zaměstnavatele o odborný rozvoj zaměstnanců od DPFO ze závislé činnosti řeší 6 odst. 9 písm. a) ZDP. Toto ustanovení od : používá aktuální pracovněprávní terminologii (do ustanovení osvobozovalo doškolování zaměstnanců v souvislosti s podnikáním zaměstnavatele), zavádí podmínku, že osvobození se uplatní pouze tehdy, nedochází-li ke zvýšení kvalifikace. Zajistí-li zaměstnavatel na své náklady zvýšení kvalifikace, nelze sice uplatnit osvobození podle 6 odst. 9 písm. a) ZDP, ale v případě nepeněžního plnění lze uplatnit osvobození podle 6 odst. 9 písm. d) (možnost používat vzdělávací zařízení), a to ivpřípadě, kdyby ke zvýšení kvalifikace docházelo nad rámec odborného rozvoje zaměstnanců. V tomto případě by však šlo na straně zaměstnavatele automaticky o daňově neuznatelný náklad [ 25 odst. 1 písm. h) bod 2.]. Protože hranice mezi prohloubením kvalifikace a jejím zvýšením není v praxi zcela jednoznačná, je namístě odkázat na důvodovou zprávu k zákonu č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, podle které se za zvýšení kvalifikace považuje též její získání, rozšíření či změna její hodnoty (převzato z 231 odst. 1 zákoníku práce) a dále např. jiná forma přípravy na dosažení vyššího stupně vzdělání nebo studium další vysoké školy. Pro období roku 2007 (nikoli však již pro období roku 2008), stejně jako za období roku 2006, např. bylo možné (s přihlédnutím ke změnám zákoníku práce) uplatnit tento výklad MF v pokynu D-300 k 24 odst. 2 ZDP:

13 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 4 strana 13 visejí s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo spracovním zařazením zaměstnance. Mezi daňové výdaje lze zahrnout také náhrady mzdy za pracovní úlevy, případně studijní příspěvek poskytovaný podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a vyhlášky č. 197/1994 Sb.). Těmito daňovými výdaji jsou také výdaje (náklady) za účast na školení a studiu zaměstnance při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu sjednané práce, její doplnění nebo rozšíření. V souvislosti se vzděláváním upozorňuji na drobnou novelu ZDP obsaženou s účinností od vzákoně č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tato novela umožňuje (již za rok 2007) úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání za určitých omezujících podmínek uplatnit jako odčitatelnou položku od daňového základu fyzické osoby ( 15 odst. 8 ZDP) nebo jako daňový výdaj [ 24 odst. 2 písm. zv) ZDP] - od přesunuto a označeno jako [ 24 odst. 2 písm. zo) ZDP]. Možnost odpočtu od daňového základu si vynutila nový formulář tiskopisu prohlášení k dani (vzor č. 17, v letošním roce nahrazen vzorem č. 18). Změna ZDP účinná od je v praxi velmi mylně chápána tak, že jde např. o školné či kurzovné. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání umožňuje osobám, které ovládají určitou práci, ale nemají na ni papír (výuční list, maturitní vysvědčení), získat na tuto práci uznávané oprávnění (certifikát dílčí kvalifikace). Na základě certifikátů z dílčích kvalifikací potom lze získat výuční list v oboru. Platby za zkoušky, které potvrzují příslušné znalosti a dovednosti, jsou těmi částkami, o kterých s účinností od hovoří ZDP - nikoli tedy platby za získání znalostí a dovedností.

14 Rubrika 4 strana 14 Nealkoholické nápoje PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Již pro rok 2007 byla do 6 odst. 9 písm. c) ZDP vložena podmínka, že hodnota nealkoholických nápojů poskytnutých zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti je na straně zaměstnanců od daně osvobozena pouze za podmínky (zjednodušeně), že hodnota nápojů nebude uplatněna jako daňový náklad zaměstnavatele. Od je tato podmínka automaticky splněna, protože podle 25 odst. 1 písm. zn) ZDP jsou uvedené náklady automaticky daňově neuznatelné. Daňová neuznatelnost a případné zdanění na straně zaměstnance se netýká ochranných nápojů ani zásobování pracovišť pitnou vodou ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - jde o daňový náklad podle 24 odst. 2 písm. j), bod 1. ZDP v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požadavků na hygienické vybavení pracovišť. Pitná voda je definována v 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jako: veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo s lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. Definici pitné vody zřejmě vyhovuje zřejmě i minerální voda či sycená voda, osobně bych však doporučil na tuto pitnou vodu hledět jako na nealkoholický nápoj, a pokud by nebyla podávána jako ochranný nápoj, tak jako na nedaňový náklad zaměstnavatele.

15 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Z důvodu změn předpisů o pojistném některá plnění nově od podléhají pojistnému, např.: poskytnutí služebního vozidla i k soukromým účelům zaměstnance, Rubrika 4 strana 15 Pojistné za zaměstnavatele jako daňový náklad odměny členů statutárních orgánů (pouze odvod pojistného na zdravotní pojištění). Pojistné, které je zaměstnavatel povinen hradit, je daňovým nákladem. Zaměstnavatelem je v tomto případě míněna osoba vyplácející příjmy ze závislé činnosti, tedy např. i akciová společnost vyplácející odměny členům svého představenstva - i v tomto případě, kdy je odměna daňově neuznatelná, je pojistné na zdravotní pojištění hrazené z této odměny a.s. jako zaměstnavatelem daňově uznatelné.

16 Rubrika 4 strana 16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - konkrétní možnosti zaměstnavatele RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele,

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Daňová podpora stravování ANO či NE?

Daňová podpora stravování ANO či NE? Daňová podpora stravování ANO či NE? Obsah 1. Dispozice pro nový zákon o daních z příjmů (NZDP) - Programové prohlášení vlády - zákoník práce 2. Možnosti kompenzace 3. Benefity a jejich daňové dopady 1.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Změny v oblasti pracovního práva a jejich dopady na zdaňování zaměstnanců Nejvyšší správní soud ČR Brno, 20. 11. 2007

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Péče o zaměstnance. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Péče o zaměstnance. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz spokojenost a dobré pracovní podmínky zaměstnanců jsou i v zájmu zaměstnavatele - efektivní regenerace pracovní síly a rozvoj pracovních

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 8. Prohlubování kvalifikace Mgr. Zuzana Válková ZÁKLADNÍ

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Zdaňování příjmů a základní daňové dopady změn v oblasti pracovního práva American Chamber of Commerce in the Czech

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová Ing. Olga Krchovová VI. Sociální pojištění VI.2.2 Zaměstnanci 3 odst. 1 písm. b) Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 rozumějí zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

7. TÝDEN ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

7. TÝDEN ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 7. TÝDEN ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Po prostudování následující kapitoly budete mít základní potřebné informace o zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob zaměstnanců.

Více

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY Libuše Čekanová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Key words: Servant, employer, employee motivation, tax preferences,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány: 3.1 Zaměstnanec 3001 Zaměstnanci. Příjmy za práci zaměstnanců, které jsou jinak nazývány jako příjmy ze závislé činnosti, podléhají zdanění v České republice podle 6 ZDP. Ustanovení 22 odst. 1 písm. b)

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA

NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA Čornejova 9.8.2007 14:00 Stránka 1 NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Čornejova 9.8.2007 14:00 Stránka 2 OBSAH I. Úvod 1.1. Změny

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Komparace zdaňování příjmů zaměstnanců v České republice a ve vybraných státech EU Diplomová práce Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce:

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Změna: 99/2006

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově, 2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 4 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 4 ze dne č.j.: 2/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 4 ze dne 04.01.2017 Směrnice Rady městské části č. RMČ/2017/1 k čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2017 Rada

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A.

Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A. Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A. Heřmanová Ve Zprávách č. 4/2013 byla uveřejněna směrnice č. j. MF

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Daňový dopad využívání zaměstnaneckých benefitů

Daňový dopad využívání zaměstnaneckých benefitů Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Daňový dopad využívání zaměstnaneckých benefitů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Lucie Bartůňková Lucie Antošová Brno

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0115.docx Autor Ing. Adam Skovajsa

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více