Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným."

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání V Bobrové 26. srpna

2 Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Motivační název: SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM. Platnost od: Zpracoval: Kolektiv pedagogŧ ZŠ Bobrová Schválila Školská rada při Základní škole Bobrová dne: 30. září 2011 zástupce ŠR Mgr. Jaroslav Strnad ředitel ZŠ Bobrová 2

3 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV DOKUMENTU MOTIVAČNÍ NÁZEV PŘEDKLADATEL CHARAKTERISTIKA ŠKOLY POLOHA A HISTORIE ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU CHARAKTERISTIKA ŢÁKŦ ŠKOLNÍ DRUŢINA DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PROJEKTY 1. STUPNĚ PROJEKTY 2. STUPNĚ CELOŠKOLNÍ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ÚVOD ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŢÁKŦ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŢÁKŦ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŦŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA UČEBNÍ PLÁN ZŠ BOBROVÁ TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU PRO I. STUPEŇ TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU PRO II. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA ROČNÍK MATEMATIKA ROČNÍK INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA

4 5.5. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS EKOVÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK VÝTVARNÁ VÝCHOVA TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI PRACOVNÍ ČINNOSTI ROČNÍK PRACOVNÍ ČINNOSTI ROČNÍK DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DALŠÍ CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK (DÁLE DCJ-AJ) DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK VOLITELNÉ PŘEDMĚTY KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ PRÁCE V DOMÁCNOSTI DÍLNY CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY 9. ROČNÍK VÝTVARNÝ SEMINÁŘ TECHNICKÉ KRESLENÍ SPORTOVNÍ HRY HODNOCENÍ ŢÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY HODNOCENÍ ŢÁKŦ ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŦ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŦ HODNOCENÍ ŢÁKŦ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI FORMY OVĚŘOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŢÁKŦ SEBEHODNOCENÍ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŢÁKŦ VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ PORTFOLIO ŢÁKA EVALUACE ŠKOLY ZÁVĚR

5 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. NÁZEV DOKUMENTU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Bobrová 1.2. MOTIVAČNÍ NÁZEV Svět se otevírá připraveným 1.3. PŘEDKLADATEL Základní škola Bobrová, okres Ţďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa školy: Bobrová 129, IZO ředitelství: IČO: Jméno ředitele: Mgr. Jaroslav Strnad Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Tomáš Šindler Kontakty: Telefon: web: Zřizovatel: Městys Bobrová Bobrová Zástupce zřizovatele: Starostka: Zdeňka Smaţilová Kontakt: : , , Platnost aktualizovaného dokumentu od razítko školy podpis ředitele školy 1

6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. POLOHA A HISTORIE ŠKOLY Areál školy se nalézá v katastrálním území Dolní Bobrová na pravém břehu říčka Bobrŧvky na jihozápadním svahu kopce zvaného Šibínek v nadmořské výšce 520 m.n.m. V dřívějších dobách se učilo na třech rŧzných místech (tzv. měšťanka, škola na Horní Bobrové a několik učeben v budově MŠ Bobrová), avšak v letech byl kolem pŧvodní budovy z roku 1930 vybudován nový školní areál ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Bobrová je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Kaţdý ročník je zpravidla tvořen jednou třídou, jen výjimečně dochází na 2. stupni ke vzniku dvou paralelních tříd. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 280 ţákŧ, v současné době počet ţákŧ kolísá mezi ţáky VYBAVENÍ ŠKOLY MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi, při výuce rŧzných předmětŧ je vyuţíván výukový software. Soustavně je doplňována učitelská i ţákovská knihovna. Kvŧli rozšiřující se nabídce nových knih a časopisŧ (předplaceny jsou časopisy ABC, Lidé a Země, National Geographic, Počítač pro kaţdého, Junior 21. století a Cinema) byly přikoupeny nové police a zájem o návštěvu školní knihovny je mezi ţáky značný. Podle finančních moţností jsou doplňovány a obměňovány sbírky v kabinetech. PROSTOROVÉ Nová škola disponuje bezbariérovým přístupem a nabízí ţákŧm dostatek estetických, světlých a čistých prostor vhodných pro moderní výuku. Na vzhledu školy se podílejí ţáci i učitelé (zvláště učitelé výtvarné výchovy paní Zlatuše Tomková a pan František Zobač). V budovách 1. stupně jsou na chodbách instalovány provazové ţebříky, houpačky a lana vhodná pro relaxaci i ţíněnky pro uvolnění ţáků o přestávkách. Stálou součástí školních chodeb jsou stoly na stolní tenis a fotbálek a pro menší děti basketbalový koš. V koridoru spojujícím budovy jsou umisťovány výstavy a výstupy ze školních projektů. Na prvním i druhém stupni jsou umístěny nástěnky, z nichţ se ţáci i ţákyně dozvídají aktuální informace a výsledky soutěţí. V budově C byla zřízena stálá expozice zachycující dějiny bobrovského školství, ozdobou této expozice je velké mnoţství historických fotografií a dokumentŧ. V budovách A a B jsou umístěny učebny 1. stupně, herna školní druţiny, menší herny na dobu přestávky a učebna hudební výchovy. V budově C se kromě kmenových tříd nacházejí odborné učebny - učebna výpočetní techniky, učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna německého jazyka, učebna anglického jazyka -, dále jsou zde třídy určené k výuce přírodopisu, zeměpisu, matematiky, dějepisu a českého jazyka. Na odborné učebny navazují kabinety. Dále v budově C naleznete ředitelnu, sborovnu a školní knihovnu. V budově D se nachází cvičný byt, školní dílna, tělocvična, školní kuchyň a jídelna. V areálu školy je rovněţ hřiště a školní dvŧr, jenţ je neustále zkrášlován vysazováním květin a okrasných dřevin. Novinkou na školním dvoře se stala jednoduchá šplhací sestava a kmen pokácené lípy, oblíbené místo ţákovských kratochvílí. Na jaře 2009 jsme zakoupili i 8 zahradních laviček, v roce 2010 venkovní trampolínu. V době volna a přestávek vyuţívají ţáci prostory školy, v nichţ je zajištěn dozor (chodby, herny, školní dvŧr, počítačová učebna). Ţákŧm je k dispozici školní bufet s nabídkou minerálek a tyčinek. Na nákup trampolíny a fotbálku byly vyuţity finanční prostředky, které škola získala ze sběrových akcí sběr vyřazených elektrospotřebičŧ. TECHNICKÉ Ve výuce i v běţném chodu školy je jednou z priorit vyuţití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Počítačová učebna se 12 ţákovskými stanicemi slouţí nejen k výuce ICT, ale bývá vyuţívána i v jiných předmětech. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně i v kabinetech, dále mohou pracovat s notebooky a dvěma dataprojektory. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Stálé připojení na internet je zajištěno sluţbou IOL Broadband 1024/256. Kaţdý pracovník školy má svŧj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Moderní vybavení školy doplňují dvě kopírky (černobílá a barevná), scanner, tiskárny (barevná a černobílé), televizory, videa a DVD přehrávače, dále magnetofony a CD přehrávače. 2

7 HYGIENICKÉ Samozřejmostí nové školy je kvalitní sociální zařízení WC na kaţdém patře, sprchy v dívčích a chlapeckých šatnách u tělocvičny, umývárna u dílen a před jídelnou CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele (koordinátora tvorby ŠVP), přibliţně 14 učitelŧ (včetně 1 výchovné poradkyně, 1 metodičky sociální prevence a 1 koordinátorky EVVO) a 1 vychovatelka školní druţiny. Ve spolupráci s Úřadem práce ve Ţďáře nad Sázavou se nám daří získávat asistentku k integrovaným dětem. Sbor je smíšený, s drtivou převahou ţen (18% muţŧ v roce 2010), věkový prŧměr v roce 2010 činil 40 rokŧ. Ve školním roce 2009/2010 se vyučovalo 310 hodin týdně, z tohoto počtu bylo aprobovaně vyučováno 251 hodin (80 %), neaprobovaně byly vyučovány výchovy (hudební, částečně tělesná, dále zeměpis). Učitelka německého jazyka nemá ukončené vysokoškolské vzdělání, má však státní zkoušku z německého jazyka. Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců je zaměřeno na práci s dětmi se SVPU, na tvorbu ŠVP, na metodiku jednotlivých předmětŧ, na prohloubení jazykových znalostí a počítačových dovedností. V uplynulých letech 100 % zaměstnancŧ prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači a přibliţně 30% pedagogŧ prošlo úrovní P (úvodní modul + volitelné moduly ICT na 1.stupni, ICT ve výuce zeměpisu, grafika a digitální fotografie, vyuţití počítačŧ ve výuce matematiky, multimédia). V roce 2006 tak škola dosáhla v této oblasti úrovně poţadované MŠMT CHARAKTERISTIKA ŢÁKŦ Kromě ţákŧ z Bobrové tvoří výraznou část ţáci dojíţdějící z okolních obcí (hlavně z Bobrŧvky, Mirošova, Dlouhého, Podolí, Radešína, Račic, Zvole, Olešínek, Radešínské Svratky, Moravce a Bohdalce, výjimečně i z jiných obcí). Dlouholeté jsou zkušenosti s integrací dětí s SPVU, v poslední době naše škola integrovala i děti vzdělávané podle osnov zvláštní školy. Kaţdý integrovaný ţák má vypracován na základě doporučení PPP či SPC vlastní individuální vzdělávací plán, jenţ je pravidelně aktualizován a doplňován. Třídy a ţáci ve školním roce 2009/2010 Počet tříd Počet ţákŧ Prŧměr na třídu Počet dívek Počet chlapcŧ Místní Dojíţdějící , Od školního roku 2006/2007 pracuje ve škole školní parlament, který má moţnost podílet se na chodu školy, vznášet připomínky a podávat náměty a podněty. Dle potřeby se schází s ředitelem školy. Ve škole byla rovněţ zřízena schránka důvěry. Ve školním roce 2006/2007 rozhodl ţákovský parlament o sponzorování mývala severního ze ZOO Jihlava (roční příspěvek 3000 Kč v roce 2011 došlo na vrhla ZOO Jihlava změnu a sponzorována je panda červená) a rovněţ souhlasil se vstupem do projektu Adopce na dálku. K adopci byla vybrána indická holčička Ganiga Shony, příspěvek ve výši 4900 Kč ročně je věnován na zabezpečení vzdělání a zdravotní péči ŠKOLNÍ DRUŢINA Školní druţinu navštěvují ţáci 1. stupně. Školní druţina je v provozu od pondělí do pátku v době od do Poplatek za jedno pololetí byl stanoven ve výši 200 Kč. Ve školní druţině je k dispozici dobře vybavená herna, nechybí široký výběr hraček a her pro děti mladšího věku. Zařízení a vybavení ŠD je kaţdoročně obnovováno a doplňováno. Děti si mohou samy vybírat, kterým zájmovým činnostem se budou věnovat. K činnostem školní druţiny je dále vyuţívána např. školní knihovna, tělocvična, cvičný byt, hudebna či sportovní hřiště v areálu školy. V době od do chodí děti na pravidelné vycházky do blízkého okolí, v létě za teplého počasí patří k oblíbeným činnostem koupání v nedalekém rybníku Kaňovci. V prŧběhu školního roku pořádá ŠD tyto celodruţinové akce: - Čertovská diskotéka s programem - Vánoční výstava v koridoru školy - Karneval ŠD - Miss školní druţina - Velikonoční výstava - Slet čarodějnic - Třídenní minitábor Podrobněji se problematikou zabývá příloha č.3 tohoto ŠVP. 3

8 2.7. DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Naše škola v současné době nemá navázánu ţádnou mezinárodní spolupráci. Součástí vzdělávání ţákŧ jsou následující projekty: PROJEKTY 1. STUPNĚ Bezpečně na cestách (červen) Během projektu se ţáci seznámí se základními pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty, s dopravním značením. Všechny získané vědomosti a dovednosti si ţáci ověří v praxi (jízda zručnosti, pohyb po komunikacích v obci, cykloturistika apod.) Den Země (duben) Jednodenní projekt na téma zvolené na začátku školního roku (např. voda, vzduch, odpady, ochrana přírody apod.). Prolíná všemi předměty i ročníky 1. stupně. Kuřata (květen) Ţáci se v rámci projektu seznámí s podmínkami úspěšného líhnutí a sami se podílejí na péči o násadu. Při pravidelných prohlídkách a prosvěcování vajec ţáci pozorují, jak se plod hýbe, jak roste. Mají moţnost sledovat vývoj ţivota od samého počátku. Projekt vrcholí po 3 týdnech vyklubáním kuřat. Kam v Bobrové Projekt je zaměřený na polohu obce, orientaci v mapě, světové strany a sousední obce. Děti vyhledávají známá místa v obci. V literatuře se seznamují s historií obce a s nejvýznamnějšími památkami. Seznamují se s místními pověstmi a dokáţí o nich povídat spoluţákŧm a rodičŧm. Památky poznávají i při vycházkách. Děti pořizují fotografie a z této dokumentace zhotovují mapu bobrovských památek, mapa je doplněna komentářem dětí. Projekt propojuje výuku v českém jazyce, prvouce, pracovních činnostech a výtvarné výchově. V praktických činnostech ţáci tvoří makety kostela, ve výtvarné výchově kreslí významné památky a v českém jazyce píší mluvený komentář. S batohem na cestách Jedná se o projekt zaměřený na turistiku. Jednodenního putování se účastní ţáci 1. stupně v kterémkoli ročním období (minimálně 4 výlety za rok). Výlety jsou směřovány k poznání okolí Bobrové, k zodpovědnému chování v přírodě, k poznávání rŧzných druhŧ rostlin, hub a ţivočichŧ a k vyuţití darŧ přírody PROJEKTY 2. STUPNĚ Projekt OBČAN Projekt občan je určený pro výuku občanské výuky na druhých stupních základních škol či niţších ročnících víceletých gymnázií. Jde o mezinárodní projekt, který vznikl ve Spojených státech a byl adaptován na české podmínky týmem odborníkŧ a učitelŧ pod vedením RNDr. Pavly Polechové a pod záštitou Ústavu rozvoje školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho jádrem je, ţe ţáci samostatně identifikují problémy ve svém okolí, vyberou ten, který jim připadá nejpalčivější, shromáţdí o něm informace, seznámí se s místními občanskými sdruţeními a místní samosprávou a navrhnou jeho moţné řešení. Cílem je rozvíjet v ţácích takové dovednosti, které jim v budoucnu pomohou ovlivňovat veřejnou politiku, neboť ta potřebuje být kontrolována a opravována a nové problémy vyţadují nová řešení. Evropská unie Projekt EU je určen pro výuku občanské výchovy, zeměpisu, přírodopisu a cizího jazyka na II. stupni ZŠ. Projekt bude probíhat prŧběţně ve všech ročnících a informace o Evropské unii, jejím významu a institucích, jakoţ i o jednotlivých členských státech budou postupně v kaţdém ročníku rozšiřovány a prohlubovány. Ţáci by si měli během projektu osvojit schopnosti vyhledávat vhodné informace na internetu, v encyklopediích, atlasech a dalších informačních zdrojích, ověřovat si jejich pravdivost a v neposlední řadě komunikovat se svými vrstevníky z rŧzných státŧ Evropy, coţ bude tvořit podstatnou část informačních materiálŧ. 4

9 Jaké informace budou muset ţáci zjistit? Kromě základních informací o daném státě (poloha, rozloha, počet obyvatel, hlavní město ) také údaje o přírodě a ochraně přírody, o hospodářství a politice, o školství z pohledu školákŧ, o ţivotním stylu, o zajímavých místech (doporučení k návštěvě). Oţivením budou fotografie a ukázky zpěvu a řeči v jazycích dotyčného státu. Výstupním materiálem v projektu budou výukové prezentace v programu PowerPoint, plakáty a také soubor testŧ a kvízŧ, díky kterým si budou ţáci moci ověřit své znalosti o Evropské unii a členských státech. Příběhy bezpráví Projekt probíhá ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Je určen ţákŧm 9. ročníku, kteří se prostřednictvím projektu seznamují s poválečnou historií své země. Součástí projektu je promítání dokumentárního filmu a beseda s člověkem, jenţ se stal obětí totalitního reţimu. Den netradiční výuky V předvánočním období se ţáci účastní projektu, v němţ učitelé nabízejí ţákŧm neobvyklý úhel pohledu na předmět, jemuţ vyučují (ve školním roce 2006/2007 se objevila například tato témata: Středověké skriptorium, Kdyţ legendy umírají aneb Indiáni prérií, Hry se slovy aneb Šifra mistra Agatona Saxe, Projektování aquaparku, Tvoříme z balzy, Modelování formy, Buď clever aneb Fyzika je záţitek, Pod pokličkou a pod kŧţičkou, Kuchyně česká i zahraniční) CELOŠKOLNÍ PROJEKTY Bobr sport Tour Dlouhodobá sportovní soutěţ pro ţáky všech ročníkŧ. Ţáci soutěţí ve čtyřech disciplínách přespolní běh, běh na lyţích, atletický víceboj, jízda na horském kole. Účastní se i ţáci okolních škol. Škola lesní moudrosti dlouhodobý projekt Pro osvojování poznatkŧ, rozvoj vnímání přírody a utváření správných postojŧ a návykŧ dětí je velmi účinným postupem zprostředkování osobní (praktické) zkušenosti. Plocha v těsné blízkosti školy uvolněná těţbou dřeva vybízí k uskutečnění školního projektu, v němţ kaţdý ţák pečuje o dva stromky (listnáč, jehličnan) a případně další zvolené rostliny po celou dobu své docházky do ZŠ. Cílem projektu je zvýšení motivace dětí k péči o přírodu a získávání poznatkŧ o rŧstu lesa a o lesním ekosystému cestou praktických činností. Dílčím cílem je udrţení lesa u školy /školy v lese/ a získávání znalostí i dovedností v pěstování a péči o rostliny. Neseparuj se, separuj třídíme odpad Celoškolní a celoroční projekt zaměřený na třídění odpadu. Ve třídách se umístěny koše či krabice na třídění odpadu (bio, papír, smíšený), na chodbách je koš na plasty. Prostřednictvím dlouhodobé činnosti si ţáci osvojují základní návyk, jímţ v moderní společnosti třídění odpadu bezesporu je. Vrcholem je pak účast ţákŧ na akci PETMAN. Za dlouhodobé projekty mŧţeme povaţovat i zapojení ţákŧ do Adopce na dálku či sponzorování pandy červené v jihlavské ZOO SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Zdravé a příjemné klima školy vytváří společně ţáci, učitelé a rodiče. Naše škola se snaţí vytvořit pro všechny skupiny prostředí dŧvěry a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích. Významnější problémy jsou probírány na pedagogických poradách, běţné otázky školního ţivota jsou probírány a diskutovány na neformálních sezeních. Problémy ţákŧ řeší třídní učitel na třídnických hodinách, otázky kariérového a výchovného poradenství s ţáky řeší výchovná poradkyně, prevencí sociálně patologických jevŧ se zabývá metodička prevence. Ţáci mají k dispozici schránku dŧvěry. Třídní kolektivy vyjíţdějí na řadu exkurzí, poznávacích zájezdů a výletů. V nabídce školy jsou adaptační kurz pro ţáky 6. ročníku, besedy a přednášky, divadelní a filmová představení, koncerty. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek, na konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičŧ či zákonných zástupcŧ. Dŧleţité informace jsou zveřejňovány na školních webových stránkách. Pro rodiče a veřejnost škola pořádá Drakiádu, Den otevřených dveří, Vánoční besídku, školní ples a Velikonoční výstavu. Ve spolupráci s občanským sdruţením Vysočina Bobrová jsou prŧběţně realizovány výstavy v koridoru školy. Pro děti své i děti z okolních malotřídních a mateřských škol pořádáme mikulášskou nadílku, dětský karneval a Dětský den. Ve spolupráci s TJ Sokol Bobrová se konají tradiční 5

10 párkové závody v běhu na lyţích. Okolní školy se rovněţ účastní etapové sportovní soutěţe Bobr Sport Tour (orientační běh, běh na lyţích, atletický trojboj, závod na horských kolech). Na základě zákona č.561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných ţákŧ je úzká spolupráce s PPP ve Ţďáru nad Sázavou a s SPC Ţďár nad Sázavou. Školní sportovní klub ZŠ Bobrová je součástí Asociace školních sportovních klubŧ. Dětem naší školy nabízíme celou řadu zájmových útvarů (volejbal, florbal, výtvarný, krouţek, dramatický krouţek, aerobic, badminton, psaní všemi deseti, ). Součástí vzdělávání je plavecká výuka ve 3. a 4. ročníku a lyţařský kurz v 7. ročníku (běţecké i sjezdové lyţování). V rámci environmentální výchovy pořádáme na Den Země ekologicko-cyklistickou akci PET MAN, spolupracujeme s nadací Tereza a Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Na dobré úrovni je spolupráce se ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě. Samozřejmostí je úzká spolupráce s obcí. 6

11 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Svět se otevírá připraveným 3.1. ÚVOD Nový školský zákon definuje cíle základního vzdělávání takto: Základní vzdělávání vede k tomu, aby si ţáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoţivotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a ţivotní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další ţivotní dráze a svém profesním uplatnění ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Cílem naší školy je poskytnout ţákŧm kvalitní základní vzdělání. Naučit je číst, psát, počítat, pracovat s informacemi, ovládat počítač, porozumět jednoduchým přírodním jevŧm a základním společenským vztahŧm. Jako venkovská škola pro děti ze širokého okolí nejsme školou specializovanou, ale tento nedostatek bychom chtěli v duchu motivačního názvu našeho ŠVP Svět se otevírá připraveným nahradit všeobecným zaměřením, jeţ ze slabiny mŧţe učinit přednost. Kromě výše uvedené priority bychom chtěli dát prostor pro: - poznávání regionu - posílení environmentální výchovy a zodpovědného vztahu ţáků k ţivotnímu prostředí - osobnostní a sociální rozvoj ţáků (osvojení si občanských ctností) - činnosti, které směřují k uplatnění ţáků v praktickém ţivotě - udrţování tradic - myšlení v evropských souvislostech - zdravý ţivotní styl (kvalitní prostředí, stravovací návyky, podpora duševního zdraví, nabídka sportovních aktivit, relaxační přestávky, šplhadla a trampolína na chodbě, gymnastické míče, zásady I. pomoci ) 7

12 3.3. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Budu se ho jen ptát, ale neučit ho a on bude se mnou sdílet poznávání: a ty kontroluj, ţe mu nic nevysvětluji, ale rodím jeho vlastní názor. Sokrates Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příleţitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţákŧ. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoţivotní učení a orientaci v kaţdodenním praktickém ţivotě. Kompetence ţákŧ podle RVP Kompetence k učení Výchovné a vzdělávací postupy ZŠ Bobrová Rozvíjíme u ţákŧ samostatnost a tvořivost při práci. Učíme ţáky učit se. Podporujeme rŧzné přijatelné zpŧsoby dosaţení cíle. Pěstujeme návyk sebekontroly, vlastního hodnocení a kritického přístupu k výsledkŧm práce. Pomocí vhodných příkladŧ ţáky motivujeme, vysvětlujeme jim smysl a cíl učení a posilujeme jejich pozitivní vztah k učení. Podporujeme schopnost ţákŧ dávat si získané vědomosti do souvislostí. Učíme ţáky plánovat a organizovat vlastní činnosti. Učíme ţáky získávat a zpracovávat informace z rŧzných zdrojŧ (literatura, internet apod). Ve vyučovacích předmětech podporujeme pouţívání výpočetní techniky. Umoţňujeme ţákŧm pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Uplatňujeme individuální přístup k ţákŧm. Vedeme ţáky k účasti na rŧzných soutěţích a olympiádách. Ţáky učíme trpělivosti, povzbuzujeme je, při hodnocení pouţíváme převáţně prvky pozitivní motivace. Kompetence ţákŧ podle RVP Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací postupy ZŠ Bobrová Dŧsledně vyţadujeme dodrţování pravidel stanovených ve školním řádu a umoţňujeme ţákŧm podílet se na sestavování těchto pravidel. Učíme ţáky vyjadřovat se bez agresivních, hrubých, vulgárních a nezdvořilých projevŧ. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi ţáky z rŧzných tříd, ročníkŧ, věkových kategorií. Jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace učíme ţáky naslouchat druhým. Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. Klademe dŧraz na týmovou práci a kooperativní vyučování. Ţáci mají moţnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty, řízené diskuse). 8

13 Umoţňujeme ţákŧm podílet se na přípravě rozhlasových relací a vytvořit si školní časopis. Vedeme ţáky k vyuţívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupŧ (časopis, webová stránka, prezentace,...). Při výuce uplatňujeme metody proţitkového vyučování. Kompetence ţákŧ podle RVP Kompetence sociální a personální Výchovné a vzdělávací postupy ZŠ Bobrová Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, učíme ţáky vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce, kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci i práci ostatních členŧ týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc ţákŧ, vytváříme situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují. Podporujeme integraci ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivŧ. Prŧběţně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Dŧsledně vyţadujeme dodrţování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulaci se ţáci sami podíleli, učíme ţáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky (mezi ţáky a učiteli). Ve třídách funguje ţákovská samospráva, ţáci mají moţnost vznášet připomínky přes ţákovský parlament. Do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování. Ve výuce jsou vyuţívány hry, na jejichţ tvorbě se podílejí sami ţáci. V rámci spolupráce s rŧznými věkovými skupinami se ţáci podílí na organizaci akcí pro mladší spoluţáky, rodiče i širší veřejnost. Kompetence ţákŧ podle RVP Kompetence k řešení problémů Výchovné a vzdělávací postupy ZŠ Bobrová Vytváříme pro ţáky praktické problémové úlohy a situace, které vyţadují propojení znalostí z rŧzných vyučovacích předmětŧ. Učíme ţáky vyhledávat informace vyuţitelné pro řešení konkrétního problému a volit vhodné zpŧsoby řešení. Nabízíme ţákŧm k řešení úkoly, které vyţadují vyuţití praktických dovedností z rŧzných oblastí lidské činnosti, a tudíţ i více přístupŧ k řešení. Vedeme ţáky k tomu, aby po vyřešení úkolu dokázali vysvětlit a obhájit postupy pouţité při řešení problému. 9

14 Kompetence ţákŧ podle RVP Kompetence občanské Výchovné a vzdělávací postupy ZŠ Bobrová V rámci exkurzí se ţáci seznamují s tradicemi, kulturním a historickým dědictvím a učí se je ocenit. Škola pořádá akce připomínající lidové tradice (Vánoční den, Velikonoční den). Společně se ţáky se podílíme na rŧzných projektech (Příběhy bezpráví, Adopce na dálku, Česko proti chudobě apod.), které učí ţáky vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení. Začleňováním řízených diskusí do výuky přibliţujeme ţákŧm základní principy demokratické společnosti. Umoţňujeme ţákŧm zapojovat se do sportovních, vědomostních a výtvarných soutěţí pořádaných školou a jinými subjekty. Ve spolupráci s SDH Bobrová, ČČK vytváříme modelové situace, ve kterých se ţáci učí poskytovat dle svých moţností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka. Dŧsledně vyţadujeme dodrţování pravidel stanovených ve školním řádu a umoţňujeme ţákŧm podílet se na sestavování těchto pravidel. Od prvního ročníku se ţáci spolupodílejí na vytváření pravidel vlastní třídy. Ve třídách funguje ţákovská samospráva, ţáci mají moţnost vznášet připomínky přes ţákovský parlament. Na ekologických projektech (Den země, Ekotýden, třídění odpadu, Neţ mě vyhodíš, pohraj si se mnou, Kuřátka, Čistá obec) se ţáci učí zodpovědnému přístupu k ţivotnímu prostředí. Kompetence ţákŧ podle RVP Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací postupy ZŠ Bobrová Podněcujeme u ţákŧ zájmovou činnost a smysluplné vyuţití volného času. Dodrţováním řádŧ odborných učeben a dílen si ţáci osvojují základní pravidla bezpečnosti při práci a ochrany zdraví. Vyţadujeme od ţákŧ objektivní zhodnocení vlastní práce a práce spoluţákŧ, návrhy moţných zlepšení. S ohledem na věkové zvláštnosti ujasňujeme ţákŧm jejich předpoklady pro volbu budoucího povolání, seznamujeme je s přehledem rŧzných profesí (Festival vzdělávání, exkurze a jiné) a zdŧrazňujeme nezbytnost celoţivotního vzdělávání. Zadáváním rŧzných činností a rolí ve skupině rozvíjíme u ţákŧ schopnost reagovat na změněné pracovní podmínky. Při všech činnostech vedeme ţáky k zodpovědnému vztahu k ţivotnímu prostředí. Umoţňujeme ţákŧm prezentovat výsledky své práce formou výstav, propagačních materiálŧ a podílem na výzdobě školy. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před ţáky, rodiči i širší veřejností. 10

15 3.4. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŢÁKŦ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ŠVP ZŠ Bobrová je vytvořen tak, aby umoţňoval rozvoj kaţdého ţáka ve prospěch jeho osobního maxima. V případě, ţe ţák je nějak znevýhodněn, je zařazen do našeho integračního programu. V případě integrace postupujeme při tvorbě integrovaného učebního plánu (dále IVP) dle toho, kam lze znevýhodnění zařadit: vzdělávání ţákŧ se zdravotním postiţením, zejména specifickými poruchami učení a chování vzdělávání ţákŧ se zdravotním znevýhodněním, tj. zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími poruchami vedoucími k poruchám učení a chování vzdělávání ţákŧ se sociálním znevýhodněním Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou se souhlasem zákonných zástupcŧ posláni do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou zařazeni do reedukační péče. Diagnostikovaní ţáci se vzdělávají podle IVP, který je zpracován na základě ŠVP a individuálních potřeb. Na tvorbě IVP se podílejí: třídní učitel vyučující příslušných předmětŧ školské poradenské zařízení (PPP, SPC) speciální pedagog, eventuálně jiný odborník rodiče činnost koriguje výchovný poradce plán schvaluje ředitel školy Ředitel školy a třídní učitel se zákonnými zástupci uzavírají dohodu o vzájemné spolupráci. Jsou v ní stanoveny pro obě strany úkoly, jeţ by měly vést k nápravě. Dohoda je součástí IVP a má tyto náleţitosti: doporučení a závěry školského poradenského zařízení obecné podmínky pro individuální vzdělávání konkrétní zpŧsoby a postupy reedukace rozpracované pro jednotlivé předměty pomŧcky, které se budou při nápravě pouţívat zpŧsob hodnocení doporučené postupy pro rodiče osobní úkoly pro ţáka sledování stavu spolupráce rodiny a školy výsledky a prognózy učebního procesu Těţištěm náprav je sice dŧsledná práce podle IVP, ale úspěšná cesta k nápravě vede všemi předměty a veškerými činnostmi. Úspěch závisí na pedagogické umu a fundovanosti všech pedagogických pracovníkŧ. Další postupy, které vedou k uspokojivému rozvoji ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami: návštěva ţáka v dyslektickém krouţku náprava za přítomnosti asistenta práce s výukovými a nápravnými programy v PC individuální náprava v ročníku uskutečňovaná třídním učitelem, v době před depistáţí dětí se speciálními poruchami učení náprava bez IVP, formou individuálního přístupu k výuce ţáka- u lehčích případŧ SPU logopedická náprava Vzděláváním diagnostikovaných ţákŧ, kompenzací poruch, seznámením s individuálními plány seznamují vyučující pedagogické porady s výchovným a vzdělávacím zaměřením. Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem ve Ţďáře nad Sázavou. Poradenské sluţby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci se speciálním pedagogem PPP, metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro ţáky, rodiče a pedagogické pracovníky. 11

16 3.5. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŢÁKŦ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Mimořádně nadaní ţáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat a vyhovět jim. Mimořádně nadaný ţák mŧţe disponovat výjimečným nadáním v rŧzných směrech. Je proto nutno nadání včas odhalit a rozvíjet: pro rozpoznání a rozvíjení talentu je třeba včasná identifikace, kterou škola provede ve spolupráci s poradenským pracovištěm na základě odborného vyšetření lze realizovat IVP, jenţ vychází z RVP a individuálních předpokladŧ ţáka mimořádně nadaný ţák mŧţe být přeřazen do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky pro mimořádně nadaného ţáka učitel připravuje rozšíření základního učiva a zadává práci, která rozvíjí úroveň jeho dovedností a vědomostí v oblasti jeho nadání Koordinátorem péče o mimořádně nadané ţáky je výchovný poradce, který spolupracuje s rodiči, třídním učitelem a vyučujícími předmětŧ, v nichţ ţák vyniká. Tvorba IVP a dohoda mezi školou a rodiči podléhá stejným pravidlŧm jako v předchozí kapitole. 12

17 3.6. ZAČLENĚNÍ PRŦŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémŧ současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou dŧleţitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příleţitosti pro individuální uplatnění ţákŧ i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost ţáka především v oblasti postojŧ a hodnot. Pro realizaci PT jsme většinou zvolili formu integrace obsahu tematických okruhŧ prŧřezového tématu do jednotlivých předmětů, v menší míře jsou pak tematické okruhy PT realizovány formou krátkodobých projektů OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Přínos prŧřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: vede k porozumění sobě samému a druhým napomáhá k zvládání vlastního chování přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahŧ ve třídě i mimo ni rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci umoţňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení sloţitých situací (např. konfliktŧ) formuje studijní dovednosti podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci vede k uvědomování si hodnoty rŧznosti lidí, názorŧ, přístupŧ k řešení problémŧ přispívá k uvědomování mravních rozměrŧ rŧzných zpŧsobŧ lidského chování napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevŧ a škodlivých zpŧsobŧ chování OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA I. STUPEŇ PT/tematický okruh/téma ročník Forma realizace Osobnostní a sociální výchova Schopnost poznávání ČJ, Ma ČJ ČJ Ma Inf Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Ma ČJ Psychohygiena ČJ, Tv ČJ ČJ ČJ ČJ Prv Forma realizace Kreativita Vv, Ma Aj Ma, Nj Inf Aj-integrace Poznávání lidí Prv Prv Mezilidské vztahy Prv Prv Inf Kooperace a kompetice ČJ ČJ ČJ Prv, Aj, Čj-Sl, Komunikace Prv Čj-Sl Inf Řešení problémŧ a rozhodovací dovednosti Ma ČJ ČJ,PČ Ma, ČJ Hodnoty, postoje, praktická etika LV VV PČ Aj-integrace 13

18 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA II. STUPEŇ Osobnostní a sociální výchova Schopnost poznávání Forma realizace Čj; Inf, M, F, Vob, D Čj, M, F, Vob, Z, D Čj, M, F, Vob, Z, D Čj,M,F, Vob,D,CvČj Sebepoznání a sebepojetí Vv Čj, Vv Čj,Vv, Vob Vv, Vob Seberegulace a sebeorganizace Inf, Ch Ch, F Ch, F, Vob F Psychohygiena Ch, Hv Ch, Hv Ch,Vob,Hv Hv Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Aj, Inf, Nj, Vv,Hv,Vob Vob Vv, M, Pč, Vob, D Vvsem, Vv, Hv Čj, Vv, Vob, Z Vv,M, Pč, Vob, Z, D Kooperace a kompetice Ch, Vob, Z Ch, Vob Komunikace Řešení problémŧ a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj, Aj, M, Pč, Př, Vob, Z, D Aj, Vob Ch,F,Př,D Čj, Nj, M, Pč, Vob, Z, D Ch,F,D Vvsem,Vv, Nj, Vob, Z,Hv Čj, Vv, Vob, Z Vv, M, Pč, Vob,Z,D,F Aj, Ch, F, Vob, Z Čj, Nj, M, Pč, Vob, Z,D Čj, Ch, F, Vob, D, Z Vv, Nj, Z, Hv Vv, Vob, Z Vv, M, Pč, Z, D, Vob F, Vob Čj, Nj, M, Pč, Vob, Z,D,CvČj Čj, F, D Vob,D D, Vob Vob, Z, D Vob, Z, D F integrace do předmětu Ch-laboratorní práce, integrace do předmětu F laboratorní práce, integrace do předmětu Ch-laboratorní práce, integrace do předmětu Aj-všude integrace do předmětu Ch-skupinové krátkodobé projekty Ch-laboratorní práce Den zdravovědy F laboratorní práce VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Přínos prŧřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodrţování lidských práv a svobod vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonŧ pro fungování společnosti umoţňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich dŧsledkŧ rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování vede k uvaţování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v ţivotě vychovává k úctě k zákonu rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku učí sebeúctě a sebedŧvěře, samostatnosti a angaţovanosti přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorŧ motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším umoţňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z rŧzných úhlŧ pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 14

19 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - I. STUPEŇ Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Vl Vl Občan, občanská společnost a stát Hv Vl Vl, Hv Občan a politický ţivot Vl Principy demokracie Vl Forma realizace VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II. STUPEŇ Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan,občanská společnost a stát Forma realizace Vob Vob Z Vob F, Vob Vob F, Ch, Vob, Z Vob, Z F integrace do předmětu Ch-integrace do předmětu Občan a politický ţivot D D, Vob D D, Vob, Z Principy demokracie D Vob, D Vob, Z, D Vob, Z, D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Přínos prŧřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílŧ na vznik a řešení globálních problémŧ v jejich vzájemných souvislostech prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémŧ v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodrţování lidských práv rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenŧ a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský ţivot jednotlivce i s moţnostmi jejich zpětného ovlivňování a vyuţívání vede k poznání a pochopení ţivota a díla významných Evropanŧ a iniciuje zájem ţákŧ o osobnostní vzory rozvíjí schopnost racionálně uvaţovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských perspektiv V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: pomáhá překonávat stereotypy a předsudky obohacuje pohledy ţáka na sebe sama z hlediska otevřených ţivotních perspektiv rozšířených o moţnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí ţivota utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám upevňuje osvojování vzorcŧ chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost 15

20 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH I. STUPEŇ VME a GS Evropa a svět nás zajímá Aj Vl,Nj Vl,Vv Objevujeme Evropu a svět Aj Vl,Tv,Nj Vl,Tv Jsme Evropané Vl Forma realizace Ajintegrace Ajintegrace VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH II. STUPEŇ VME a GS Forma realizace Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Vv, Aj, Vob Nj, Ch Aj, Vv, Hv, Z Vv,Nj,Ch, Vob, Z Vv, Z, Hv Vv, Nj, Čj, Ch, F, Z Vv, Z, Hv Nj,Vv,Čj,F, Vob, Z Vv,Čj, Vob Z, Hv Jsme Evropané Nj Vob,Aj,Z Nj, Z, D Vob, Z, D Ch-skupinové krátkodobé projekty, exkurze F projekty MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Přínos prŧřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: poskytuje ţákŧm základní znalosti o rŧzných etnických a kulturních skupinách ţijících v české a evropské společnosti rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a vyuţívat interkulturních kontaktŧ k obohacení sebe i druhých učí ţáky komunikovat a ţít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, ţe všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a ţádná není nadřazena jiné rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboţenských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie učí ţáky uvědomovat si moţné dopady svých verbálních i neverbálních projevŧ a připravenosti nést odpovědnost za své jednání, poskytuje znalost některých základních pojmŧ multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: pomáhá ţákŧm prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníkŧ ostatních sociokulturních skupin a uznávat je napomáhá ţákŧm uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém ţákŧ, učí je vnímat odlišnost jako příleţitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboţenské či jiné) intolerance s principy ţivota v demokratické společnosti vede k angaţovanosti při potírání projevŧ intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám 16

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534.

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Radostné učení. Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Radostné učení. Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Radostné učení Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Rohozná Základní údaje o škole Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více