ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

2 1. Identifikační údaje 1. 1 Název vzdělávacího programu 1. 2 Předkladatel 1. 3 Zřizovatel školy 1. 4 Koordinátor 1. 5 Platnost 2. Charakteristika školy 2. 1 Úplnost a velikost školy, prostorová i materiální vybavenost školy 2. 2 Charakteristika pedagogického sboru 2. 3 Dlouhodobé projekty 2. 4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. 1 Zaměření školy 3. 2 Výchovné a vzdělávací strategie 3. 3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. 4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 3. 5 Začlenění průřezových témat 4. Učební plán 4. 1 Učební plán pro 1. stupeň a poznámky k učebnímu plánu 4. 2 Učební plán pro 2. stupeň a poznámky k učebnímu plánu 5. Učební osnovy 5. 1 Název vyučovacího předmětu 5. 2 Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 2 Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost

3 1. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život, č. j. 67/2007 ze dne Předkladatel: Název školy Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace Adresa školy Ježov Ježov IČO: REDIZO: IZO: Jméno ředitele Kontakty Mgr. Marie Pavličíková telefon, , www stránky: ředitelství Zřizovatel: Obec Ježov Ježov Ježov telefon: IČO: Koordinátor: Mgr. Růžena Vnučková Mgr. Anna Rajmicová telefon: Spoluautoři: pedagogičtí pracovníci školy 1. 5 Platnost dokumentu: od

4 2. Charakteristika školy 2. 1 Úplnost a velikost školy, prostorová i materiální vybavenost školy Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 180 žáků. Škola je spádovou školou pro děti z obcí: Ježov, Labuty, Skalka, Žádovice, Kelčany, Vřesovice. Dopravní spojení je vyhovující. Přímo u školy je zřízena pro žáky školy autobusová zastávka. Škola se nachází v klidné části obce Ježov, obklopena zelení. Škola sdružuje níže uvedené součásti: Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Školní jídelna - výdejna Mateřská škola s celodenním provozem, s kapacitou 25 dětí. Je umístěna v samostatné budově v blízkosti školy. Školní družina s kapacitou 25 dětí. Výchovně vzdělávací činnost probíhá v samostatných prostorách. Je zde odpovídající zázemí pro činnost. Využívá dle charakteru činnosti další prostory /tělocvična, areál školy, sportovní areál a hřiště/. Prostory jsou s ohledem na organizaci jednotlivých činností naprosto vyhovující. Vybavení pomůckami, hrami a ostatním materiálem je na dobré úrovni. Žáci mohou navštěvovat školní družinu bezplatně. Kapacita odpovídá požadavkům rodičů. Školní jídelna, která zajišťuje stravování i pitný režim žákům školy a dětem mateřské školy, zajišťuje stravování i pracovníkům celého zařízení. Výuka žáků probíhá v rozlehlém areálu, který tvoří hlavní budova školy, tělocvična, jídelna a víceúčelový sportovní areál. K výuce slouží 9 kmenových učeben, dále odborná učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií, žákovská dílna a keramická dílna s keramickou pecí. Nově byla vybudována víceúčelová místnost, která slouží jako knihovna, výstavní síň i místnost pro relaxaci žáků během přestávek. Kmenové učebny jsou vybaveny příslušným nábytkem, názornými pomůckami i audiovizuální technikou. Ve škole je využívána lokální počítačová síť, do které jsou v několika okruzích připojeny všechny pracovní stanice. První okruh představují počítače odborné učebny informačních a komunikačních technologií, druhý okruh tvoří počítače umístěné v kmenových učebnách a knihovně a do třetího okruhu jsou připojeny počítače sloužící ředitelství školy a pedagogům. Hardwarové i softwarové vybavení učebny informačních a komunikačních technologií odpovídá současným požadavkům nejen na výuku informatiky, ale i požadavkům na využití v jiných vyučovacích předmětech. Učebna je vybavena 18 žákovskými a 1 učitelským počítačem. K vizualizaci slouží napevno zabudovaný multimediální dataprojektor. Všechny pracovní stanice na škole jsou připojeny k internetové síti. Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, výukovými programy i encyklopediemi, odbornou literaturou a časopisy pro samostudium žáků i učitelů. Fond učebnic i učebních pomůcek je průběžně doplňován.

5 Vynikající jsou podmínky pro výuku tělesné výchovy i praktických činností. Škola má vlastní tělocvičnu, nově vybudovaný víceúčelový sportovní areál, dílnu praktických činností i keramickou dílnu. Hygienické podmínky výchovy a vzdělávání odpovídají platným hygienickým normám. Jsou součástí organizačních a řídících norem. Žáci mají dostatečný prostor k relaxaci v budově školy a při vhodných teplotních podmínkách i mimo budovu školy. Vedení školy i zřizovatel vytváří dobré podmínky pro zdravý vývoj žáků a pro dobré pracovní podmínky pracovníků. Byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení, které slouží žákům i zaměstnancům školy a plně odpovídá platným normám Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 11 členů. 10 členů pedagogického sboru absolvovalo vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Pro výuku v ročníku jsou všichni plně kvalifikovaní. Věkové složení sboru je optimální. Spojuje se zkušenost starších s iniciativou a elánem mladších členů sboru. Vedení školy podporuje odborný růst všech pedagogických pracovníků. Ve škole je ustanovena funkce výchovného poradce, funkce metodika prevence sociálně patologických jevů, funkce koordinátora environmentální výchovy. Ustanovena je i funkce koordinátora ICT. Na škole pracuje asistentka logopedie a asistentka pedagoga. Pedagogičtí pracovníci pracují jako vedoucí zájmových kroužků a podporují rozvoj zájmové činnosti žáků. Podporují i mimoškolní činnost žáků v oblasti sportovní i umělecké. Všichni vyučující se individuálně vzdělávají, pečují o svůj odborný růst a průběžně se vzdělávají i v oblasti metodické Dlouhodobé projekty a projektové vyučování Projekty a projektové vyučování jsou nedílnou součástí života školy. Témata projektů volí vyučující s ohledem na věk žáků a obsah učiva. Tradiční projekty zařazené do programu školy: projekt Vánoce, projekt Masopust, projekt Ekologické a přírodní zajímavosti našeho regionu, projekt Kapka prevence realizovaný ve spolupráci s Českou policií, projekt Zdravé zuby zaměřený na správnou péči o chrup žáků I. stupně. Tradičními akcemi školy, které mají formu projektu, jsou lyžařský kurz, plavecký výcvik, školní výlety a exkurze, školní akademie, projekt Miniškolička zaměřený na přípravu předškoláků. Zařazeny jsou i celoškolní projekty, které nemají pouze vzdělávací charakter, ale jsou zaměřeny na upevnění třídních kolektivů a zdravou soutěživost mezi nimi. Především jde o projekty zaměření ekologického a sportovního. Dlouhodobým cílem je navázat aktivní spolupráci se školou v zahraničí a umožnit žákům školy uplatnit své jazykové znalosti Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základní škola klade velký důraz na všestrannou spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Vedení školy i členové pedagogického sboru dbají na včasné předávání všech informací souvisejících s výchovou a vzděláváním žáků školy. Předávány jsou informace o způsobu organizace školy, o způsobech výuky a hodnocení žáků, seznámeni jsou s pravidly života školy. Rodiče mají možnost volného přístupu do školy, možnost hovořit s vyučujícími. Pravidelnými akcemi jsou třídní schůzky, konzultační odpoledne s výchovnou poradkyní i třídními učiteli,

6 den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků, školní akademie, výstavy žákovských prací v prostorách školy. Informace o činnosti školy získávají rodiče i veřejnost prostřednictvím webových stránek školy nebo prostřednictvím školního zpravodaje, který vydává ředitelství školy dvakrát ročně. Prostřednictvím volených zástupců funguje činnost Klubu přátel školy. Rodiče se spolupodílí na organizaci celoškolních akcí. Dne zřídila Obec Ježov na základě par. 167 zákona č.561/2004 Sb. školskou radu. Dalšími partnery školy jsou obecní úřady ze spádového obvodu školy, Základní škola a mateřská škola Žeravice, Mateřská škola Žádovice a Mateřská škola Vřesovice. Dlouhodobá spolupráce existuje se ZUŠ Kyjov, která zde zřídila detašované pracoviště a zajišťuje pro zájemce výuku hry na dechové hudební nástroje. Pravidelná je spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín v oblasti péče o žáky se SPU a Speciálně pedagogickým centrem v Kyjově a v Brně. Dále spolupracujeme v rámci environmentální výchovy s VIS Bílé Karpaty Veselí nad Moravou. Pro DVPP využíváme nabídky Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hodoníně. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. 1 Zaměření školy Základní škola nemá specifické zaměření. Cílem je vychovávat a vzdělávat žáky školy tak, aby po absolvování povinné školní docházky opouštěli školu vzdělaní, slušní a úspěšní absolventi, kteří se uplatní ve svém osobním i profesním životě a získají základ pro celoživotní vzdělávání. Pro zajištění tohoto cíle vytváříme ve škole přátelské, bezpečné a neohrožující prostředí pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Dále se předpokládá, že absolventi školy budou tvořivě a logicky myslet, řešit problémy, spolupracovat a zároveň brát ohled na individualitu. Zodpovědně plnit své povinnosti a vhodným způsobem uplatňovat svá práva. Získají základy komunikace ve dvou světových jazycích. Ve své činnosti podporujeme zájmovou i mimoškolní činnost žáků, nadané žáky zapojujeme do soutěží a olympiád. Uplatňujeme individuální přístup ke každému žáku a vytváříme pozitivní a příznivé klima školy. Zaměření školy směřuje k zajištění specifických cílů školního vzdělávání: zajistit žákům kvalitní všeobecné vzdělávání orientované na životní praxi a na další studium směřovat žáky k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, zejména těch, které vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, k vyhledávání, analýze a účelnému využívání informací z různých zdrojů tak, aby motivovaly žáka k touze po sebevzdělávání učit žáky odpovědnosti za projevy chování a při řešení životních situací rozvíjet vnímavost k lidem, k přírodě, kulturním i duchovním hodnotám

7 Prostředky k dosažení specifických cílů školního vzdělávání Rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizích jazycích, informačních a komunikačních technologiích Modernizace počítačové učebny, její vybavení včetně audiovizuální techniky Zařazení volitelných předmětů zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností v mateřském i cizích jazycích Výuka předmětu práce s počítačem a informatiky s cílem osvojit si a rozšiřovat dovednosti žáků v ovládání a využití výpočetní techniky a moderních informačních technologií Podporovat estetickou výchovu žáků a celkové estetické cítění Posílení vyučovacích hodin estetického zaměření v učebním plánu školy Podpora zájmové činnosti organizací kroužků keramiky, užité tvorby, výtvarných činností Aktivní účast žáků na výzdobě prostor školy Zapojení žáků do soutěží výtvarného zaměření Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, podporovat rozvoj pohybových dovednost ve školních a mimoškolních aktivitách Využití sportovního areálu a tělocvičny školy Podpora činnosti zájmových kroužků sportovního zaměření Pořádání soutěží a účast žáků v soutěžích Organizace lyžařského kurzu a plaveckého kurzu Uplatňovat prvky environmentální výchovy v každodenním životě školy. Předávat žákům informace o životním prostředí a jeho ochraně Ekologizace provozu školy Posílení ekologického myšlení žáků Zařazení volitelného předmětu zaměřeného na environmentální výchovu Poznávání místních chráněných přírodních lokalit, spolupráce s institucemi 3. 2 Výchovné a vzdělávací strategie Jde o uplatňování společných postupů na úrovni školy, které vyučující uplatňují ve výuce i mimo výuku. Tak cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence. Kompetence k učení - vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit jim osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. 1. Podporovat samostatnost a tvořivost žáků. 2. Klást důraz na práci s textem, čtení s porozuměním, vyhledávání a využívání informací v literatuře a na internetu. 3. Posilovat kladný vztah k učení a sebevzdělávání. 4. Vést žáky k sebehodnocení. 5. Zařazovat do výuky metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami. 6. Pracovat s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení. 7. Zajímat se, jak žákům vyhovuje náš způsob výuky. 8. Sledovat úspěšnost jednotlivých žáků a oceňovat jejich pokroky.

8 Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. 1. Učit žáky nevzdávat se, nebát se řešit problémy, nenechat se odradit neúspěchy. 2. Podněcovat žáky ke spolupráci při řešení problémů. 3. Využívat dostupnou literaturu a techniku k řešení problémů. 4. Klást otevřené otázky, zadávat problémové úkoly a úlohy rozvíjející tvořivost. 5. Umožňovat žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení. Kompetence komunikativní - vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. 1. Zaměřit se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce a v informačních technologiích. 2. Podporovat přátelské vztahy mezi žáky ve třídách a mezi jednotlivými ročníky. 3. Klást důraz na zdvořilé a slušné projevy chování mezi dětmi a dospělými. 4. Umět obhajovat své názory. 5. Zajímat se o názory, náměty a zkušenosti žáků. 6. Zadávat úkoly, při kterých žáci spolupracují. 7. Zadávat úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 1. Vést žáky k pomoci mladším nebo slabším spolužákům. 2. Upevňovat a podporovat mezi žáky kladné mezilidské vztahy. 3. Učit žáky pracovat v týmu v různých rolích, respektovat názory a práci ostatních, vhodně prosazovat své názory a nápady, uvědoměle spolupracovat. 4. Podporovat integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu. 5. Vést žáky k důslednosti při dodržování pravidel jednání a chování. 6. Sledovat úspěšnost jednotlivých žáků a oceňovat jejich pokrok. 7. Zadávat diferencované úkoly podle individuálních schopností žáků. Kompetence občanské - vychovávat žáky jako svobodné občany, jako osobnosti a ohleduplné bytosti, zodpovědně plnící povinnosti 1. Sledovat chování žáků, účinně a včas zasahovat v případě hrozícího problému. 2. Netolerovat projevy rasismu a sociálně patologické projevy chování. 3. Klást důraz na zdvořilé, ohleduplné a slušné jednání s druhými lidmi, na kultivované vystupování. 4. Řešit důsledně kázeňské přestupky. 5. Vést žáky k odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních. 6. Netolerovat nezdvořilé a hrubé chování žáků k dospělým i vůči sobě navzájem. 7. Vést žáky k zodpovědnému chování k životnímu prostředí. 8. Podporovat sebedůvěru žáků. 9. Učit žáky přiznat svou chybu a poučit se z ní, umět se omluvit. 10. Reflektovat ve výuce společenské i přírodní dění. 11. Zajímat se o názory, náměty a zkušenosti žáků.

9 Kompetence pracovní - vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit je používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, chránit své zdraví při práci. 1. Vytvářet klidné, aktivní a tvořivé pracovní prostředí. 2. Vést žáky k poctivému plnění pracovních povinností. 3. Povzbuzovat žáky pochvalou za dobře odvedenou práci a snahu. 4. Vést žáky k uvědomělé volbě povolání, kladení si reálných cílů. 5. Zařazovat metody, při kterých žáci sami docházejí k objevům, řešením a závěrům Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola integruje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení - žáci jsou integrováni do běžných tříd. Vzděláváni jsou podle individuálně vzdělávacích plánů, které jsou zpracovány výchovným poradcem ve spolupráci s třídními učiteli, na 2. stupni i s učiteli odborných předmětů, a to na základě závěrů vyšetření Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra. Postupuje se na základě žádosti zákonného zástupce žáka a ve spolupráci s nimi. Na základě závěrů a doporučení z vyšetření je v IVP uveden konkrétní postup a pomůcky potřebné k práci s integrovaným žákem a způsob jeho hodnocení. Při klasifikaci těchto žáků se přihlíží k charakteru vývojové poruchy a hodnotí se tolerantně. Při výuce se dbá na účelné používání názorných pomůcek. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování - žáci jsou integrováni do běžných tříd. Na doporučení PPP se budou žáci vzdělávat podle individuálně vzdělávacích plánů, popřípadě bude využita pomoc asistenta pedagoga. Při řešení výchovných problémů budou vzájemně spolupracovat třídní učitel, výchovný poradce, ostatní vyučující a zákonní zástupci žáka. Dle potřeby bude rozvíjena spolupráce s PPP, SPC, popř. jinými institucemi. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením - žáci jsou integrováni do běžných tříd. Vzděláváni jsou podle individuálně vzdělávacích plánů. Učitelé budou respektovat změny v učebním plánu či omezení v určitých předmětech, jako jsou tělesná, výtvarná výchova, pracovní činnosti, geometrie. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta. Žákovi bude umožněno používat kompenzační pomůcky dle jeho potřeb. Učitelé stanoví pravidla a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Pozornost bude věnována i pravidelné komunikaci a spolupráci s rodinou žáka. Škola bude úzce spolupracovat se Speciálním pedagogickým centrem. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - žákům vytváříme ve škole příznivé společenské klima. Snahou školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí do běžných tříd. Vzhledem k tomu, že žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Učitelé budou využívat různé způsoby organizace výuky a spolupracovat s Pedagogicko psychologickou poradnou, sociálními pracovníky, případně s dalšími odborníky. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním - žákům dlouhodobě nemocným nebo žákům s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování budou vytvořeny konkrétní podmínky na podporu úspěšnosti ve vzdělávání žáka. Úzká bude spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Hodnocení vzdělávání proběhne tak, aby měl žák podmínky na dostatečné osvojení učiva. Vzdělávání žáků s více vadami - žáci jsou integrováni do běžných tříd. Na základě doporučení PPP, SPC budou vzděláváni podle individuálně vzdělávacích plánů, popřípadě

10 bude využita pomoc asistenta pedagoga. Škola bude úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáka Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá formou individuální integrace do běžných tříd. Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků s ohledem na jejich mimořádné schopnosti a dovednosti v určité oblasti jejich poznání a zájmu. V rámci výuky je uplatňováno diferencované zadávání úkolů, které odpovídá úrovni dovedností žáka v oblasti jeho zájmů a schopností. Jejich mimořádné schopnosti budou rozvíjeny i v rámci mimoškolní činnosti. Cílem individuálního přístupu je umožnit mimořádně nadaným žákům seberealizaci, zapojit je do soutěží a olympiád. Pedagogičtí pracovníci budou spolupracovat s rodiči mimořádně nadaných žáků a podle individuálního talentu nadaného žáka s příslušnými institucemi Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou odrazem aktuálních problémů současného světa. Tematické okruhy průřezových témat prolínají do všech vzdělávacích oblastí a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejefektivněji, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jednotlivých vyučovacích předmětů a do projektové činnosti školy. V základním vzdělávání jsou vymezena následující témata: 1) Osobnostní a sociální výchova OSV 2) Výchova demokratického občana VDO 3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS 4) Multikulturní výchova MKV 5) Environmentální výchova ENV 6) Mediální výchova MDV

11 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Tematický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Osobnostní rozvoj Předmět roč. Předmět roč. Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Čj 5. Aj Hv Ov Aj 6. Vv Čj D Nj Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů Aj Pč dovednosti pro učení a studium Aj 4. já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně Tv Aj 3. Aj 6. Pč Nj Čj D Aj D Nj Aj Vv VkZ 6. Tv Aj 8. Vv VkZ 6. moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) Tv 4.,5. co o sobě vím a co ne VkZ 6. jak se promítá mé já v mém chování VkZ 6. Vv 6. můj vztah ke mně samé/mu Vv VkZ 6. moje učení VkZ 6. moje vztahy k druhým lidem Vv VkZ 6. zdravé a vyrovnané sebepojetí VkZ 6. cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle Čj 1. Pč Pč organizace vlastního času, plánování učení a studia Aj 6. VkZ 6.,7. stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení VkZ 7. dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému VkZ 7. sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích VkZ 7. dobrá organizace času Pč Pč dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolněnírelaxace, efektivní komunikace atd.) Hv 9. VkZ hledání pomoci při potížích VkZ 7. cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity F (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět Pč Vv 6. věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat I 4.,5. I 6.-9.

12 Kreativita nápady do reality) Pč Nj 8. tvořivost v mezilidských vztazích VkZ 6.,7. Vv Nj 8. Sociální rozvoj Poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě Aj 3.,4. Aj 6.,7. Ov VkZ 6.,7. Vv rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Tv 4.,5. VkZ 6.,7. chyby při poznávání lidí VkZ 6.,7. Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy Tv Hv 8. VkZ 6. Tv chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc Pč Aj 5. Pč lidská práva jako regulativ vztahů Komunikace Kooperace a kompetice vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků cvičení pozorování a empatického a aktivního Čj 5. Pč naslouchání Čj 4.,5. dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování) specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu rétorika ) Hv 6. Ch 8. D Pč Vv D Aj 7. D D Z D Z dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů) Čj 5. Aj 5. komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, Aj přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, Čj 4. vysvětlování, žádost apod.) Aj 4. D efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace pravda, lež a předstírání v komunikaci rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet Aj 9. Hv 6.,7. F 6.-9.

13 Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.) rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) Tv 4.,5. rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence Čj 4.,5. Tv 4.,5. dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci M 5. Z ČJ Aj 9. Z Tv Z, Př, F, M Z Aj 9. Vv8. Aj 9. Vv 8. analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí Tv 4.,5. vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, Aj 8. respektování atd. Tv pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) VkZ 6.,7. dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne VkZ 6.,7.

14 2. Výchova demokratického občana (VDO) Tématický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Občanská společnost a škola škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Čj 5. Prv 1.,2. Aj 8. Ov Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy- žákovských rad či parlamentů) Čj 5. Prv Vl 5. Ov formy participace žáků na životě místní komunity Ov spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci Ov občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) Pč Ov 8. Nj 9. Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana Čj 5. Vl 5. Ov 6.,7. úloha občana v demokratické společnosti Vl 4. základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost) Vl 4.,5. Ov principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) Hv 8.,9. Aj 7. Pč Nj 9. volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) Vl 4. Ov 9. obec jako základní jednotka samosprávy státu Vl 4. společenské organizace a hnutí Ov Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování demokracie jako protiváha diktatury a anarchie D Aj 9., Ov 9. D Vv principy demokracie Vl 4. základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) Vl 4. Ov význam Ústavy jako základního zákona země Vl 4. Ov 8.,9. demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti Ov 6.-9.

15 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Tématický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Aj 8. Evropa a svět nás zajímá Ov 6. rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa Čj 4. Vl 5. místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu Vl 5. M 4. Vl 4. Vv1.-3. naši sousedé v Evropě Vl 5. život dětí v jiných zemích Čj 2. Vl 5. lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy Čj 1.,2.,5. Aj 3.,4.,5. Hv Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa Aj 5. Vl 5. evropské krajiny Vl 5. Evropa a svět mezinárodní setkávání státní a evropské symboly Vl 5. Den Evropy život Evropanů a styl života v evropských rodinách životní styl a vzdělávání mladých Evropanů Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace M 5 klíčové mezníky evropské historie M 5 Ch Aj 7. Aj 6.,7.,8. Hv 6.,7. Aj 9. Z 7.,8.,9. Z 7.,8.,9. Nj 7. Hv 8.,9. Aj 9. Ov 8., Ch 8. Z 7.,8.,9. Ov 9., Z 7.,9. Tv Ov 6. Z 7.,8.,9. Nj 7. Vv 8. Z 7. Aj 9. Ov 7. D D Z7,8,9, Nj 7-9 Evropská integrace instituce Evropské unie a jejich fungování Vl 5 D 9., čtyři svobody a jejich dopad na život jedince Ov 6.-9.

16 co Evropu spojuje a co ji rozděluje mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže Vl 5 Nj 7. Z 9. Ov Multikulturní výchova (MKV) Tématický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Aj 7.,9. Čj 3. Kulturní diference Vv 4.,5. Lidské vztahy Etnický původ jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika Čj 4. Prv 2. Vl 5. poznávání vlastního kulturního zakotvení respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci Př 5. Hv Prv.1 udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost Vv 4.,5. vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti) Čj 4. Př 5. VkZ 7. Aj 6. Z 8. Hv 8. Z 9. Z 8. Hv 9. Aj 7.,8. Ov 6.,9. Z 6.,7. Z 6.,7. D předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace) VkZ 7. důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích Ov 8.,9. uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Tv 4.,5. Prv 1. Aj 5. Př 5. Aj 7. Ov 9. Tv Hv Prv 1. VkZ 6. tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého Tv Čj 2.,3.,4. VkZ 7. Tv lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Prv VkZ Hv 8. Z 6.,7. Vv 4.,5. rovnocennost všech etnických skupin a kultur Př 5. odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost Př 5. VkZ 7.

17 Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity D 9. postavení národnostních menšin Z 9. základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti Vl 5. Z 8. různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa Př 5. Aj 9. projevy rasové nesnášenlivosti jejich rozpoznávání a důvody vzniku VkZ 7. multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti Ov 7.,9. multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování Hv 7. specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem Ov význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Aj 3.,4.,5. Aj 8.,9. odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám VkZ 6. nekonfliktní život v multikulturní společnosti Vl 5. VkZ 7. aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin Př 5. otázka lidských práv, základní dokumenty Vl 5. Ov 8.,9. 5. Environmentální výchova (ENV) Tématický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Ekosystémy les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa) Prv Př 4.,5. pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) Prv Př 4.,5. Ch 8. Z 8.,9. vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás) lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky) kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Prv Př 4.,5. F 8. Z Ch 8. Prv Př 4.,5. Z 6.,7. Prv Př 4.,5. Z 9. Prv Př 4.,5. Z 9.

18 Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení) ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás) půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové Prv Př 4.,5. Prv Př 4.,5. Prv Př 4.,5. F 7. Z 6.,9. F 7. VkZ 6. Z 6.,9. Ch 9. Z 6.,9. funkce zemědělství v krajině ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) Př 4. Z 6.,9. ekosystémy biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás) Z 6. energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) zemědělství a životní prostředí, ekologické Př 4. zemědělství Pč1.-5. doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na M 3.,4. prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, Prv 1.,2. doprava a globalizace) Př 4.,5. průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti) Př 4., 5. odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny) Prv Př 4.,5. Pč F 8. Z 9. F 8.,9. Z 6.,9. Čj 9. Pč Z 9. Ch 8. Z 9. Ch 8. F 9. Z 9. Čj Pč Aj 8., F 8. Ov 7.,9. Z 9. Pč Aj 8. Z ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek) Vv právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti Př 6.-9.

19 Vztah člověka k prostředí ochrana přírody při masových sportovních akcích zásady MOV Př změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) Z dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního Př 5. prostředí OSN, Den Země apod.) naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé) náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace) prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví) nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) Prv 1.,2.,3. Aj 5. M Prv 1.,2.,3. Př 5. Tv 4.,5. Čj 1.,5. Př 5. Tv Prv 1. Př 4.,5. Aj 6.,7.,9. Ov 6.,7.,9. Pč Z 8. Hv 7. Aj 7.,9. F 8. Z 8. Vv 7.,9. Tv Aj 9. Hv 6. VkZ 6. Hv 8.,9. Z Tv Př D 6.

20 6. Mediální výchova (MDV) Tématický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Čj D 9. rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných Z hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů) Hv 6. Z hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Z chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel Aj 5. Vv Hv 4.,5. identifikování základních orientačních prvků v textu Z různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem VkZ 7. hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality) VkZ 7. vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) VkZ 7. Tv 9. identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií) Čj 5. I 6.,7. principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost) příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) Ov identifikování postojů a názorů autora v Čj 2. Ov 9. mediovaném sdělení Hv výrazové prostředky a jejich uplatnění pro

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k 1.9.2013 Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1 Obsah:

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 ŠVP ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Cokoli se ve školách dělá, nechť slouží a napomáhá budoucímu životu. Verze 1.6 z 29.08.2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více