ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

2 1. Identifikační údaje 1. 1 Název vzdělávacího programu 1. 2 Předkladatel 1. 3 Zřizovatel školy 1. 4 Koordinátor 1. 5 Platnost 2. Charakteristika školy 2. 1 Úplnost a velikost školy, prostorová i materiální vybavenost školy 2. 2 Charakteristika pedagogického sboru 2. 3 Dlouhodobé projekty 2. 4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. 1 Zaměření školy 3. 2 Výchovné a vzdělávací strategie 3. 3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. 4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 3. 5 Začlenění průřezových témat 4. Učební plán 4. 1 Učební plán pro 1. stupeň a poznámky k učebnímu plánu 4. 2 Učební plán pro 2. stupeň a poznámky k učebnímu plánu 5. Učební osnovy 5. 1 Název vyučovacího předmětu 5. 2 Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 2 Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost

3 1. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život, č. j. 67/2007 ze dne Předkladatel: Název školy Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace Adresa školy Ježov Ježov IČO: REDIZO: IZO: Jméno ředitele Kontakty Mgr. Marie Pavličíková telefon, , www stránky: ředitelství Zřizovatel: Obec Ježov Ježov Ježov telefon: IČO: Koordinátor: Mgr. Růžena Vnučková Mgr. Anna Rajmicová telefon: Spoluautoři: pedagogičtí pracovníci školy 1. 5 Platnost dokumentu: od

4 2. Charakteristika školy 2. 1 Úplnost a velikost školy, prostorová i materiální vybavenost školy Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 180 žáků. Škola je spádovou školou pro děti z obcí: Ježov, Labuty, Skalka, Žádovice, Kelčany, Vřesovice. Dopravní spojení je vyhovující. Přímo u školy je zřízena pro žáky školy autobusová zastávka. Škola se nachází v klidné části obce Ježov, obklopena zelení. Škola sdružuje níže uvedené součásti: Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Školní jídelna - výdejna Mateřská škola s celodenním provozem, s kapacitou 25 dětí. Je umístěna v samostatné budově v blízkosti školy. Školní družina s kapacitou 25 dětí. Výchovně vzdělávací činnost probíhá v samostatných prostorách. Je zde odpovídající zázemí pro činnost. Využívá dle charakteru činnosti další prostory /tělocvična, areál školy, sportovní areál a hřiště/. Prostory jsou s ohledem na organizaci jednotlivých činností naprosto vyhovující. Vybavení pomůckami, hrami a ostatním materiálem je na dobré úrovni. Žáci mohou navštěvovat školní družinu bezplatně. Kapacita odpovídá požadavkům rodičů. Školní jídelna, která zajišťuje stravování i pitný režim žákům školy a dětem mateřské školy, zajišťuje stravování i pracovníkům celého zařízení. Výuka žáků probíhá v rozlehlém areálu, který tvoří hlavní budova školy, tělocvična, jídelna a víceúčelový sportovní areál. K výuce slouží 9 kmenových učeben, dále odborná učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií, žákovská dílna a keramická dílna s keramickou pecí. Nově byla vybudována víceúčelová místnost, která slouží jako knihovna, výstavní síň i místnost pro relaxaci žáků během přestávek. Kmenové učebny jsou vybaveny příslušným nábytkem, názornými pomůckami i audiovizuální technikou. Ve škole je využívána lokální počítačová síť, do které jsou v několika okruzích připojeny všechny pracovní stanice. První okruh představují počítače odborné učebny informačních a komunikačních technologií, druhý okruh tvoří počítače umístěné v kmenových učebnách a knihovně a do třetího okruhu jsou připojeny počítače sloužící ředitelství školy a pedagogům. Hardwarové i softwarové vybavení učebny informačních a komunikačních technologií odpovídá současným požadavkům nejen na výuku informatiky, ale i požadavkům na využití v jiných vyučovacích předmětech. Učebna je vybavena 18 žákovskými a 1 učitelským počítačem. K vizualizaci slouží napevno zabudovaný multimediální dataprojektor. Všechny pracovní stanice na škole jsou připojeny k internetové síti. Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, výukovými programy i encyklopediemi, odbornou literaturou a časopisy pro samostudium žáků i učitelů. Fond učebnic i učebních pomůcek je průběžně doplňován.

5 Vynikající jsou podmínky pro výuku tělesné výchovy i praktických činností. Škola má vlastní tělocvičnu, nově vybudovaný víceúčelový sportovní areál, dílnu praktických činností i keramickou dílnu. Hygienické podmínky výchovy a vzdělávání odpovídají platným hygienickým normám. Jsou součástí organizačních a řídících norem. Žáci mají dostatečný prostor k relaxaci v budově školy a při vhodných teplotních podmínkách i mimo budovu školy. Vedení školy i zřizovatel vytváří dobré podmínky pro zdravý vývoj žáků a pro dobré pracovní podmínky pracovníků. Byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení, které slouží žákům i zaměstnancům školy a plně odpovídá platným normám Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 11 členů. 10 členů pedagogického sboru absolvovalo vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Pro výuku v ročníku jsou všichni plně kvalifikovaní. Věkové složení sboru je optimální. Spojuje se zkušenost starších s iniciativou a elánem mladších členů sboru. Vedení školy podporuje odborný růst všech pedagogických pracovníků. Ve škole je ustanovena funkce výchovného poradce, funkce metodika prevence sociálně patologických jevů, funkce koordinátora environmentální výchovy. Ustanovena je i funkce koordinátora ICT. Na škole pracuje asistentka logopedie a asistentka pedagoga. Pedagogičtí pracovníci pracují jako vedoucí zájmových kroužků a podporují rozvoj zájmové činnosti žáků. Podporují i mimoškolní činnost žáků v oblasti sportovní i umělecké. Všichni vyučující se individuálně vzdělávají, pečují o svůj odborný růst a průběžně se vzdělávají i v oblasti metodické Dlouhodobé projekty a projektové vyučování Projekty a projektové vyučování jsou nedílnou součástí života školy. Témata projektů volí vyučující s ohledem na věk žáků a obsah učiva. Tradiční projekty zařazené do programu školy: projekt Vánoce, projekt Masopust, projekt Ekologické a přírodní zajímavosti našeho regionu, projekt Kapka prevence realizovaný ve spolupráci s Českou policií, projekt Zdravé zuby zaměřený na správnou péči o chrup žáků I. stupně. Tradičními akcemi školy, které mají formu projektu, jsou lyžařský kurz, plavecký výcvik, školní výlety a exkurze, školní akademie, projekt Miniškolička zaměřený na přípravu předškoláků. Zařazeny jsou i celoškolní projekty, které nemají pouze vzdělávací charakter, ale jsou zaměřeny na upevnění třídních kolektivů a zdravou soutěživost mezi nimi. Především jde o projekty zaměření ekologického a sportovního. Dlouhodobým cílem je navázat aktivní spolupráci se školou v zahraničí a umožnit žákům školy uplatnit své jazykové znalosti Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základní škola klade velký důraz na všestrannou spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Vedení školy i členové pedagogického sboru dbají na včasné předávání všech informací souvisejících s výchovou a vzděláváním žáků školy. Předávány jsou informace o způsobu organizace školy, o způsobech výuky a hodnocení žáků, seznámeni jsou s pravidly života školy. Rodiče mají možnost volného přístupu do školy, možnost hovořit s vyučujícími. Pravidelnými akcemi jsou třídní schůzky, konzultační odpoledne s výchovnou poradkyní i třídními učiteli,

6 den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků, školní akademie, výstavy žákovských prací v prostorách školy. Informace o činnosti školy získávají rodiče i veřejnost prostřednictvím webových stránek školy nebo prostřednictvím školního zpravodaje, který vydává ředitelství školy dvakrát ročně. Prostřednictvím volených zástupců funguje činnost Klubu přátel školy. Rodiče se spolupodílí na organizaci celoškolních akcí. Dne zřídila Obec Ježov na základě par. 167 zákona č.561/2004 Sb. školskou radu. Dalšími partnery školy jsou obecní úřady ze spádového obvodu školy, Základní škola a mateřská škola Žeravice, Mateřská škola Žádovice a Mateřská škola Vřesovice. Dlouhodobá spolupráce existuje se ZUŠ Kyjov, která zde zřídila detašované pracoviště a zajišťuje pro zájemce výuku hry na dechové hudební nástroje. Pravidelná je spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín v oblasti péče o žáky se SPU a Speciálně pedagogickým centrem v Kyjově a v Brně. Dále spolupracujeme v rámci environmentální výchovy s VIS Bílé Karpaty Veselí nad Moravou. Pro DVPP využíváme nabídky Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hodoníně. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. 1 Zaměření školy Základní škola nemá specifické zaměření. Cílem je vychovávat a vzdělávat žáky školy tak, aby po absolvování povinné školní docházky opouštěli školu vzdělaní, slušní a úspěšní absolventi, kteří se uplatní ve svém osobním i profesním životě a získají základ pro celoživotní vzdělávání. Pro zajištění tohoto cíle vytváříme ve škole přátelské, bezpečné a neohrožující prostředí pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Dále se předpokládá, že absolventi školy budou tvořivě a logicky myslet, řešit problémy, spolupracovat a zároveň brát ohled na individualitu. Zodpovědně plnit své povinnosti a vhodným způsobem uplatňovat svá práva. Získají základy komunikace ve dvou světových jazycích. Ve své činnosti podporujeme zájmovou i mimoškolní činnost žáků, nadané žáky zapojujeme do soutěží a olympiád. Uplatňujeme individuální přístup ke každému žáku a vytváříme pozitivní a příznivé klima školy. Zaměření školy směřuje k zajištění specifických cílů školního vzdělávání: zajistit žákům kvalitní všeobecné vzdělávání orientované na životní praxi a na další studium směřovat žáky k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, zejména těch, které vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, k vyhledávání, analýze a účelnému využívání informací z různých zdrojů tak, aby motivovaly žáka k touze po sebevzdělávání učit žáky odpovědnosti za projevy chování a při řešení životních situací rozvíjet vnímavost k lidem, k přírodě, kulturním i duchovním hodnotám

7 Prostředky k dosažení specifických cílů školního vzdělávání Rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizích jazycích, informačních a komunikačních technologiích Modernizace počítačové učebny, její vybavení včetně audiovizuální techniky Zařazení volitelných předmětů zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností v mateřském i cizích jazycích Výuka předmětu práce s počítačem a informatiky s cílem osvojit si a rozšiřovat dovednosti žáků v ovládání a využití výpočetní techniky a moderních informačních technologií Podporovat estetickou výchovu žáků a celkové estetické cítění Posílení vyučovacích hodin estetického zaměření v učebním plánu školy Podpora zájmové činnosti organizací kroužků keramiky, užité tvorby, výtvarných činností Aktivní účast žáků na výzdobě prostor školy Zapojení žáků do soutěží výtvarného zaměření Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, podporovat rozvoj pohybových dovednost ve školních a mimoškolních aktivitách Využití sportovního areálu a tělocvičny školy Podpora činnosti zájmových kroužků sportovního zaměření Pořádání soutěží a účast žáků v soutěžích Organizace lyžařského kurzu a plaveckého kurzu Uplatňovat prvky environmentální výchovy v každodenním životě školy. Předávat žákům informace o životním prostředí a jeho ochraně Ekologizace provozu školy Posílení ekologického myšlení žáků Zařazení volitelného předmětu zaměřeného na environmentální výchovu Poznávání místních chráněných přírodních lokalit, spolupráce s institucemi 3. 2 Výchovné a vzdělávací strategie Jde o uplatňování společných postupů na úrovni školy, které vyučující uplatňují ve výuce i mimo výuku. Tak cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence. Kompetence k učení - vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit jim osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. 1. Podporovat samostatnost a tvořivost žáků. 2. Klást důraz na práci s textem, čtení s porozuměním, vyhledávání a využívání informací v literatuře a na internetu. 3. Posilovat kladný vztah k učení a sebevzdělávání. 4. Vést žáky k sebehodnocení. 5. Zařazovat do výuky metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami. 6. Pracovat s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení. 7. Zajímat se, jak žákům vyhovuje náš způsob výuky. 8. Sledovat úspěšnost jednotlivých žáků a oceňovat jejich pokroky.

8 Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. 1. Učit žáky nevzdávat se, nebát se řešit problémy, nenechat se odradit neúspěchy. 2. Podněcovat žáky ke spolupráci při řešení problémů. 3. Využívat dostupnou literaturu a techniku k řešení problémů. 4. Klást otevřené otázky, zadávat problémové úkoly a úlohy rozvíjející tvořivost. 5. Umožňovat žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení. Kompetence komunikativní - vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. 1. Zaměřit se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce a v informačních technologiích. 2. Podporovat přátelské vztahy mezi žáky ve třídách a mezi jednotlivými ročníky. 3. Klást důraz na zdvořilé a slušné projevy chování mezi dětmi a dospělými. 4. Umět obhajovat své názory. 5. Zajímat se o názory, náměty a zkušenosti žáků. 6. Zadávat úkoly, při kterých žáci spolupracují. 7. Zadávat úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 1. Vést žáky k pomoci mladším nebo slabším spolužákům. 2. Upevňovat a podporovat mezi žáky kladné mezilidské vztahy. 3. Učit žáky pracovat v týmu v různých rolích, respektovat názory a práci ostatních, vhodně prosazovat své názory a nápady, uvědoměle spolupracovat. 4. Podporovat integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu. 5. Vést žáky k důslednosti při dodržování pravidel jednání a chování. 6. Sledovat úspěšnost jednotlivých žáků a oceňovat jejich pokrok. 7. Zadávat diferencované úkoly podle individuálních schopností žáků. Kompetence občanské - vychovávat žáky jako svobodné občany, jako osobnosti a ohleduplné bytosti, zodpovědně plnící povinnosti 1. Sledovat chování žáků, účinně a včas zasahovat v případě hrozícího problému. 2. Netolerovat projevy rasismu a sociálně patologické projevy chování. 3. Klást důraz na zdvořilé, ohleduplné a slušné jednání s druhými lidmi, na kultivované vystupování. 4. Řešit důsledně kázeňské přestupky. 5. Vést žáky k odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních. 6. Netolerovat nezdvořilé a hrubé chování žáků k dospělým i vůči sobě navzájem. 7. Vést žáky k zodpovědnému chování k životnímu prostředí. 8. Podporovat sebedůvěru žáků. 9. Učit žáky přiznat svou chybu a poučit se z ní, umět se omluvit. 10. Reflektovat ve výuce společenské i přírodní dění. 11. Zajímat se o názory, náměty a zkušenosti žáků.

9 Kompetence pracovní - vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit je používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, chránit své zdraví při práci. 1. Vytvářet klidné, aktivní a tvořivé pracovní prostředí. 2. Vést žáky k poctivému plnění pracovních povinností. 3. Povzbuzovat žáky pochvalou za dobře odvedenou práci a snahu. 4. Vést žáky k uvědomělé volbě povolání, kladení si reálných cílů. 5. Zařazovat metody, při kterých žáci sami docházejí k objevům, řešením a závěrům Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola integruje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení - žáci jsou integrováni do běžných tříd. Vzděláváni jsou podle individuálně vzdělávacích plánů, které jsou zpracovány výchovným poradcem ve spolupráci s třídními učiteli, na 2. stupni i s učiteli odborných předmětů, a to na základě závěrů vyšetření Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra. Postupuje se na základě žádosti zákonného zástupce žáka a ve spolupráci s nimi. Na základě závěrů a doporučení z vyšetření je v IVP uveden konkrétní postup a pomůcky potřebné k práci s integrovaným žákem a způsob jeho hodnocení. Při klasifikaci těchto žáků se přihlíží k charakteru vývojové poruchy a hodnotí se tolerantně. Při výuce se dbá na účelné používání názorných pomůcek. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování - žáci jsou integrováni do běžných tříd. Na doporučení PPP se budou žáci vzdělávat podle individuálně vzdělávacích plánů, popřípadě bude využita pomoc asistenta pedagoga. Při řešení výchovných problémů budou vzájemně spolupracovat třídní učitel, výchovný poradce, ostatní vyučující a zákonní zástupci žáka. Dle potřeby bude rozvíjena spolupráce s PPP, SPC, popř. jinými institucemi. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením - žáci jsou integrováni do běžných tříd. Vzděláváni jsou podle individuálně vzdělávacích plánů. Učitelé budou respektovat změny v učebním plánu či omezení v určitých předmětech, jako jsou tělesná, výtvarná výchova, pracovní činnosti, geometrie. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta. Žákovi bude umožněno používat kompenzační pomůcky dle jeho potřeb. Učitelé stanoví pravidla a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Pozornost bude věnována i pravidelné komunikaci a spolupráci s rodinou žáka. Škola bude úzce spolupracovat se Speciálním pedagogickým centrem. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - žákům vytváříme ve škole příznivé společenské klima. Snahou školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí do běžných tříd. Vzhledem k tomu, že žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Učitelé budou využívat různé způsoby organizace výuky a spolupracovat s Pedagogicko psychologickou poradnou, sociálními pracovníky, případně s dalšími odborníky. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním - žákům dlouhodobě nemocným nebo žákům s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování budou vytvořeny konkrétní podmínky na podporu úspěšnosti ve vzdělávání žáka. Úzká bude spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Hodnocení vzdělávání proběhne tak, aby měl žák podmínky na dostatečné osvojení učiva. Vzdělávání žáků s více vadami - žáci jsou integrováni do běžných tříd. Na základě doporučení PPP, SPC budou vzděláváni podle individuálně vzdělávacích plánů, popřípadě

10 bude využita pomoc asistenta pedagoga. Škola bude úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáka Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá formou individuální integrace do běžných tříd. Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků s ohledem na jejich mimořádné schopnosti a dovednosti v určité oblasti jejich poznání a zájmu. V rámci výuky je uplatňováno diferencované zadávání úkolů, které odpovídá úrovni dovedností žáka v oblasti jeho zájmů a schopností. Jejich mimořádné schopnosti budou rozvíjeny i v rámci mimoškolní činnosti. Cílem individuálního přístupu je umožnit mimořádně nadaným žákům seberealizaci, zapojit je do soutěží a olympiád. Pedagogičtí pracovníci budou spolupracovat s rodiči mimořádně nadaných žáků a podle individuálního talentu nadaného žáka s příslušnými institucemi Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou odrazem aktuálních problémů současného světa. Tematické okruhy průřezových témat prolínají do všech vzdělávacích oblastí a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejefektivněji, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jednotlivých vyučovacích předmětů a do projektové činnosti školy. V základním vzdělávání jsou vymezena následující témata: 1) Osobnostní a sociální výchova OSV 2) Výchova demokratického občana VDO 3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS 4) Multikulturní výchova MKV 5) Environmentální výchova ENV 6) Mediální výchova MDV

11 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Tematický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Osobnostní rozvoj Předmět roč. Předmět roč. Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Čj 5. Aj Hv Ov Aj 6. Vv Čj D Nj Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů Aj Pč dovednosti pro učení a studium Aj 4. já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně Tv Aj 3. Aj 6. Pč Nj Čj D Aj D Nj Aj Vv VkZ 6. Tv Aj 8. Vv VkZ 6. moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) Tv 4.,5. co o sobě vím a co ne VkZ 6. jak se promítá mé já v mém chování VkZ 6. Vv 6. můj vztah ke mně samé/mu Vv VkZ 6. moje učení VkZ 6. moje vztahy k druhým lidem Vv VkZ 6. zdravé a vyrovnané sebepojetí VkZ 6. cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle Čj 1. Pč Pč organizace vlastního času, plánování učení a studia Aj 6. VkZ 6.,7. stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení VkZ 7. dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému VkZ 7. sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích VkZ 7. dobrá organizace času Pč Pč dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolněnírelaxace, efektivní komunikace atd.) Hv 9. VkZ hledání pomoci při potížích VkZ 7. cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity F (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět Pč Vv 6. věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat I 4.,5. I 6.-9.

12 Kreativita nápady do reality) Pč Nj 8. tvořivost v mezilidských vztazích VkZ 6.,7. Vv Nj 8. Sociální rozvoj Poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě Aj 3.,4. Aj 6.,7. Ov VkZ 6.,7. Vv rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Tv 4.,5. VkZ 6.,7. chyby při poznávání lidí VkZ 6.,7. Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy Tv Hv 8. VkZ 6. Tv chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc Pč Aj 5. Pč lidská práva jako regulativ vztahů Komunikace Kooperace a kompetice vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků cvičení pozorování a empatického a aktivního Čj 5. Pč naslouchání Čj 4.,5. dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování) specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu rétorika ) Hv 6. Ch 8. D Pč Vv D Aj 7. D D Z D Z dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů) Čj 5. Aj 5. komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, Aj přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, Čj 4. vysvětlování, žádost apod.) Aj 4. D efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace pravda, lež a předstírání v komunikaci rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet Aj 9. Hv 6.,7. F 6.-9.

13 Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.) rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) Tv 4.,5. rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence Čj 4.,5. Tv 4.,5. dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci M 5. Z ČJ Aj 9. Z Tv Z, Př, F, M Z Aj 9. Vv8. Aj 9. Vv 8. analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí Tv 4.,5. vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, Aj 8. respektování atd. Tv pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) VkZ 6.,7. dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne VkZ 6.,7.

14 2. Výchova demokratického občana (VDO) Tématický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Občanská společnost a škola škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Čj 5. Prv 1.,2. Aj 8. Ov Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy- žákovských rad či parlamentů) Čj 5. Prv Vl 5. Ov formy participace žáků na životě místní komunity Ov spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci Ov občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) Pč Ov 8. Nj 9. Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana Čj 5. Vl 5. Ov 6.,7. úloha občana v demokratické společnosti Vl 4. základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost) Vl 4.,5. Ov principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) Hv 8.,9. Aj 7. Pč Nj 9. volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) Vl 4. Ov 9. obec jako základní jednotka samosprávy státu Vl 4. společenské organizace a hnutí Ov Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování demokracie jako protiváha diktatury a anarchie D Aj 9., Ov 9. D Vv principy demokracie Vl 4. základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) Vl 4. Ov význam Ústavy jako základního zákona země Vl 4. Ov 8.,9. demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti Ov 6.-9.

15 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Tématický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Aj 8. Evropa a svět nás zajímá Ov 6. rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa Čj 4. Vl 5. místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu Vl 5. M 4. Vl 4. Vv1.-3. naši sousedé v Evropě Vl 5. život dětí v jiných zemích Čj 2. Vl 5. lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy Čj 1.,2.,5. Aj 3.,4.,5. Hv Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa Aj 5. Vl 5. evropské krajiny Vl 5. Evropa a svět mezinárodní setkávání státní a evropské symboly Vl 5. Den Evropy život Evropanů a styl života v evropských rodinách životní styl a vzdělávání mladých Evropanů Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace M 5 klíčové mezníky evropské historie M 5 Ch Aj 7. Aj 6.,7.,8. Hv 6.,7. Aj 9. Z 7.,8.,9. Z 7.,8.,9. Nj 7. Hv 8.,9. Aj 9. Ov 8., Ch 8. Z 7.,8.,9. Ov 9., Z 7.,9. Tv Ov 6. Z 7.,8.,9. Nj 7. Vv 8. Z 7. Aj 9. Ov 7. D D Z7,8,9, Nj 7-9 Evropská integrace instituce Evropské unie a jejich fungování Vl 5 D 9., čtyři svobody a jejich dopad na život jedince Ov 6.-9.

16 co Evropu spojuje a co ji rozděluje mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže Vl 5 Nj 7. Z 9. Ov Multikulturní výchova (MKV) Tématický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Aj 7.,9. Čj 3. Kulturní diference Vv 4.,5. Lidské vztahy Etnický původ jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika Čj 4. Prv 2. Vl 5. poznávání vlastního kulturního zakotvení respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci Př 5. Hv Prv.1 udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost Vv 4.,5. vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti) Čj 4. Př 5. VkZ 7. Aj 6. Z 8. Hv 8. Z 9. Z 8. Hv 9. Aj 7.,8. Ov 6.,9. Z 6.,7. Z 6.,7. D předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace) VkZ 7. důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích Ov 8.,9. uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Tv 4.,5. Prv 1. Aj 5. Př 5. Aj 7. Ov 9. Tv Hv Prv 1. VkZ 6. tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého Tv Čj 2.,3.,4. VkZ 7. Tv lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Prv VkZ Hv 8. Z 6.,7. Vv 4.,5. rovnocennost všech etnických skupin a kultur Př 5. odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost Př 5. VkZ 7.

17 Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity D 9. postavení národnostních menšin Z 9. základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti Vl 5. Z 8. různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa Př 5. Aj 9. projevy rasové nesnášenlivosti jejich rozpoznávání a důvody vzniku VkZ 7. multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti Ov 7.,9. multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování Hv 7. specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem Ov význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Aj 3.,4.,5. Aj 8.,9. odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám VkZ 6. nekonfliktní život v multikulturní společnosti Vl 5. VkZ 7. aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin Př 5. otázka lidských práv, základní dokumenty Vl 5. Ov 8.,9. 5. Environmentální výchova (ENV) Tématický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Ekosystémy les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa) Prv Př 4.,5. pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) Prv Př 4.,5. Ch 8. Z 8.,9. vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás) lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky) kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Prv Př 4.,5. F 8. Z Ch 8. Prv Př 4.,5. Z 6.,7. Prv Př 4.,5. Z 9. Prv Př 4.,5. Z 9.

18 Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení) ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás) půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové Prv Př 4.,5. Prv Př 4.,5. Prv Př 4.,5. F 7. Z 6.,9. F 7. VkZ 6. Z 6.,9. Ch 9. Z 6.,9. funkce zemědělství v krajině ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) Př 4. Z 6.,9. ekosystémy biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás) Z 6. energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) zemědělství a životní prostředí, ekologické Př 4. zemědělství Pč1.-5. doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na M 3.,4. prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, Prv 1.,2. doprava a globalizace) Př 4.,5. průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti) Př 4., 5. odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny) Prv Př 4.,5. Pč F 8. Z 9. F 8.,9. Z 6.,9. Čj 9. Pč Z 9. Ch 8. Z 9. Ch 8. F 9. Z 9. Čj Pč Aj 8., F 8. Ov 7.,9. Z 9. Pč Aj 8. Z ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek) Vv právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti Př 6.-9.

19 Vztah člověka k prostředí ochrana přírody při masových sportovních akcích zásady MOV Př změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) Z dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního Př 5. prostředí OSN, Den Země apod.) naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé) náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace) prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví) nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) Prv 1.,2.,3. Aj 5. M Prv 1.,2.,3. Př 5. Tv 4.,5. Čj 1.,5. Př 5. Tv Prv 1. Př 4.,5. Aj 6.,7.,9. Ov 6.,7.,9. Pč Z 8. Hv 7. Aj 7.,9. F 8. Z 8. Vv 7.,9. Tv Aj 9. Hv 6. VkZ 6. Hv 8.,9. Z Tv Př D 6.

20 6. Mediální výchova (MDV) Tématický okruh Téma I. stupeň II. stupeň Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Čj D 9. rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných Z hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů) Hv 6. Z hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Z chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel Aj 5. Vv Hv 4.,5. identifikování základních orientačních prvků v textu Z různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem VkZ 7. hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality) VkZ 7. vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) VkZ 7. Tv 9. identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií) Čj 5. I 6.,7. principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost) příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) Ov identifikování postojů a názorů autora v Čj 2. Ov 9. mediovaném sdělení Hv výrazové prostředky a jejich uplatnění pro

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů - Naše škola Hra na učitele, jsem učitelem a mám své žáky naučit libovolné látce, co vše to s sebou přináší,

Více

b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů

b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA I. název vzdělávacího oboru: SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ (Ssvp) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Je zařazen jako

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s p ř í l o h o u u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s l e h k ý m m e n t á l n

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

! " # " Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV: Škola pro 21. století okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534.

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více