ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST"

Transkript

1 Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1

2 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Podmínky školy Spolupráce s rodiči a jinými organizacemi Charakteristika žáka Vlastní hodnocení školy 8 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Učební plán 1.stupně Volitelné předměty 1.stupně Učební plán 2.stupně Volitelné předměty 2.stupně Učební osnovy 27 Učební osnovy 1. stupně základní školy 28 Český jazyk 29 Anglický jazyk 48 atematika 54 Informační a komunikační technologie 67 Člověk a jeho svět ( Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda ) 71 Hudební výchova 92 Výtvarná výchova 99 Tělesná výchova 105 Pracovní výchova 113 Učební osnovy volitelných předmětů 1.stupně 123 Pohybová výchova 124 Umělecká výchova 131 2

3 Učební osnovy 2. stupně základní školy 138 Český jazyk a literatura 139 Anglický jazyk 165 Cizí jazyk německý 177 atematika 186 Informační a komunikační technologie 198 Dějepis 203 Občanská výchova 212 Fyzika 225 Chemie 235 Přírodopis 245 Zeměpis 259 Hudební výchova 271 Výtvarná výchova 281 Výchova ke zdraví 294 Tělesná výchova 303 Pracovní činnosti 314 Učební osnovy volitelných předmětů 2.stupně 323 Anglická konverzace 324 Environmentální výchova Hodnocení výsledků a vzdělávání žáků Závěr 336 3

4 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ) Vzdělání pro budoucnost č.j. ZŠŠB 684/2014 zpracovaný dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( RVP verze platná od ) Údaje o škole: Název školy: Adresa školy: Buštěhrad, Tyršova 77, PSČ Jméno ředitele: gr. Bc. Kristýna Krečová Koordinátor ŠVP: gr. artina Zelová Kontakty: telefon: webové stránky: IČO IZO Zřizovatel: Název zřizovatele: ěsto Buštěhrad Adresa zřizovatele: Buštěhrad, Revoluční 1, PSČ Kontakty: telefon: fax: webové stránky: Platnost dokumentu: Datum: od Podpis ředitele: Razítko školy: 4

5 2. Charakteristika školy Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 2.1. Úplnost a velikost školy Škola je příspěvkovou organizací, je organizována jako úplná základní škola s devíti ročníky. Část prvního stupně a školní družina sídlí v budově, která je asi 120 let stará.v těsné blízkosti je budova z padesátých let, ve které sídlí zbytek prvního a celý druhý stupeň. Součástí školy je i mateřská škola, která sídlí v samostatném objektu v centru města a jedna třída na odloučeném pracovišti v budově základní školy. Kapacita školy je stanovena na 370 žáků. Převážná většina žáků je z Buštěhradu, avšak školu navštěvují i žáci z okolních oblastí Lidic, akotřas, Dřetovic, Stehelčevse a z města Kladna Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má v současné době více než 20 pedagogů. Věkový průměr se snížil. Pedagogický sbor se stabilizuje, postupně se doplňuje o nové pedagogy převážně z důvodu kapacitního naplňování prvního i druhého stupně, mateřské a rodičovské dovolené. Pedagogové si doplňují vzdělání kvalifikační, rozšiřující i specializační, dochází k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníku dle aktuální potřeby školy a pedagogů. Do výuky jsou zaváděny nové výukové metody. Na škole se pracuje s prvky programu Začít spolu a v první třídě se zavádí čtení genetickou metodou. Ve škole není školní psycholog, škola má výchovnou poradkyni a metodika prevence, kteří však nemají k této funkci zvýšenu kvalifikaci. Naopak je ve škole vyškolený koordinátor ŠVP a koordinátor EVVO. Podle potřeby jsou žádáni také asistenti pedagoga Dlouhodobé projekty Škola pracuje na několika projektech, z nichž dlouhodobý charakter má projekt Les ve škole, Veřejné čtení, Noc s Andersenem. V posledních letech se osvědčují celoroční práce pro 9. třídu. Žáci si vyberou téma podle zájmu, které písemně během roku zpracovávají. Svoji celoroční práci pak prezentují na konci školního roku formou aturit na nečisto. Projektová vyučování jsou obohacením o další aktuální problémy a světová témata: - ochrana člověka za mimořádných okolností 1. zapojení rodičů žáků 2. společná práce žáků ZŠ a Š v tématu EVVO 3. témata zaměřená k PP a Dni Země 4. Děti učí děti, tzv. Den naruby Do této oblasti začleňujeme i pravidelné akce - dopravní výchova - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - sběr odpadových surovin - sportovní turnaje V posledních letech se obnovila spolupráce s Lidickou galerií i obcí Lidice. Škola se tak účastní celé řady aktivit. 5

6 2.4. Podmínky školy Základní škola v Buštěhradě sídlí ve 2 budovách. Část prvního stupně a školní družina sídlí v budově, která je asi 120 let stará.v těsné blízkosti je budova z padesátých let, ve které sídlí zbytek prvního a celý druhý stupeň. Budovy jsou opravené a přiměřeně udržované. V podkroví staré budovy jsou 4 byty pro zaměstnance školy. Nová budova byla zateplena a nově opláštěna. Všechny budovy jsou obklopeny zahradou a zelení. Škola má standardní vybavení z dřívější doby, nové pomůcky se kupují dle potřeby. V posledních letech se maximálně využívá počítačová učebna a internet, který je rozveden do všech učeben 1. i 2. stupně a obou sboroven. V rámci grantu EU z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, který škola získala, bylo možno doplnit vybavení školy o kvalitní mikroskopy, kameru s počítačem a programem na úpravu filmového materiálu, fotoaparát, laminovačku, 2 dataprojektory a notebooky pro všechny pedagogy zapojené do grantu. Žáci mají k dispozici škálu výukových programů, které jsou ve všech předmětech pravidelně využívány. Ve školním roce 2011/2012 byla kompletně přebudována počítačová učebna, která nyní obsahuje 30 počítačů a dataprojektor. Do obou sboroven a do všech tříd byl zaveden internet. Ve škole je dále k dispozici 5 dataprojektorů a dvě interaktivní tabule. Počítače jsou nainstalované do všech tříd a od září 2014 se využívají elektronické třídní knihy a elektronické žákovské knížky. Zpětné projektory ani jiné starší vybavení se již nevyužívá. Většina tříd je vybavena novým nábytkem a průběžně jsou vyměňovány zastaralé a již velmi opotřebované tabule. Novým nábytkem byly vybaveny i třídy školní družiny. Škola dále zakoupila keramickou pec. Škola má prozatím dostatek učeben. Odborné učebny fyziky a chemie byly sloučeny, zůstaly odborné učebny přírodopisu, výtvarné výchovy, anglického jazyka a zeměpisu. Škola disponuje jednou tělocvičnou se standardním vybavením, ve které je od roku 2014 nová odpružená podlaha a malá nářaďovna. Dále má škola k dispozici nové víceúčelové a dobře vybavené hřiště. V atriu školy je možno využívat venkovní učebnu. Hygienické vybavení je velmi dobré, WC na 1. i 2. stupni jsou zrekonstruovány, velmi slušné jsou i šatny a WC u tělocvičny, v rámci rekonstrukce podlahy v tělocvičně došlo u k rekonstrukci sprch. Na WC je teplá voda, každá toaleta má automaty na papírové ručníky. Do oken na jižní straně obou budov byly nainstalovány žaluzie. Díky zateplení a izolaci podkroví splňuje škola vyhláškou stanovené teploty chodeb i tělocvičny. Z příspěvku města byla zrekonstruována školní kuchyně a vybavena novými přístroji. Školní jídelna získala nový nábytek a je zde nainstalováný čipovací systém na objednávání obědů. 6

7 2.5. Spolupráce s rodiči a jinými organizacemi Rodiče dostávají informace o žácích prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních dnů, elektronických žákovských knížek, telefonicky, osobní návštěvou, em. Zákonní zástupci žáků mají možnost zúčastnit se (po dohodě s vyučujícím) výuky. Rodiče se účastní různých akcí školy slavnostního zahájení školního roku a vítání prvňáčků, slavnosti Halloween, vánoční besídky a vánočních trhů, jarní zahradní slavnosti, předávání pamětních listů žákům 9. třídy. V neposlední řadě jsou školou pořádány vánoční a velikonoční keramické dny, kde si rodiče spolu se svými dětmi vyrábějí keramické výrobky. Do školy přicházejí i rodiče předškolních dětí a to několikrát do roka na akci Škola před školou a Předškolák. Zatímco se děti seznamují s prostředím školy, mají rodiče možnost diskutovat s vedením školy i pedagogy o všem, co je ve škole zajímá. Velmi úzká spolupráce je mezi vedením školy a městem. Škola se na zástupce města obrací s problémy týkajícími se nejen zajištění běžného provozu školy, ale zejména při vzniku mimořádných situací jako jsou drobné havárie, větší údržba atd. Vedení města vždy vychází škole vstříc a přednostně se zabývá jejími problémy. Spolupráce se Školskou radou probíhá formou jednání, která se konají v souladu se zákonem minimálně 2x ročně. Zápisy z jednání jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Velkou podporou školy vyjadřují i větší podniky a soukromí podnikatelé, např. firma Peroutka, letiště Ruzyně, autobazar Štěpánek, odtahová a vyprošťovací služba Robert Oplt a další. Díky jejich podpoře má škola víceúčelové hřiště, ceny pro žáky a další. Velmi dobrou spolupráci má škola s Policií ČR, kurátory oddělení péče o děti a mládež agistrátu města Kladna i s PPP Kladno. Díky této spolupráci se daří včas podchycovat a řešit problémy patologického chování žáků Charakteristika žáků Většina žáků je přímo z Buštěhradu, do buštěhradské školy však chodí i žáci z nejbližšího okolí - Lidic, Dřetovic, akotřas, Stehelčevse a jednotlivě jsou to i žáci z Kladna. Ve městě žije několik romských rodin, jejichž děti také navštěvují základní školu. Škole se daří zapojit tyto žáky do učebního procesu tak, že nejsou vnímány mezi ostatními spolužáky jako odlišní. Ve škole nejsou mezi dětmi výrazné sociální rozdíly. Velmi častým jevem jsou děti žijící po rozvodu rodičů v nové rodině. Tyto děti mívají zpočátku problémy v prospěchu i chování. Obecně lze charakterizovat žáky jako běžnou populaci bez výrazných rozdílů. Ve škole jsou i děti s mentální retardací, Aspergerovým syndromem a jinými zdravotními komplikacemi. Integrace všech těchto dětí je bezproblémová. V poslední době dochází v Buštěhradu k velké výstavbě rodinných domků, do kterých se stěhují převážně mladé rodiny. Děti z těchto rodin ve většině případů přicházejí do naší školy. Rodiny se stěhují nejvíce z Prahy a mají na školu vysoké požadavky. Škola proto musí pružně reagovat na požadavky těchto rodičů a neustále usilovat o vysokou kvalitu své práce. 7

8 2.7. Vlastní hodnocení školy Cílem evaluační činnosti školy je získat, shromáždit a provádět rozbory informací, které škole pomohou ke zkvalitnění a zefektivnění procesu výuky. Z tohoto důvodu jsme si stanovili oblasti, cíle, kritéria, nástroje a časové rozvržení evaluačních činností. Oblasti autoevaluace Vize školy (přiměřenost a srozumitelnost, soulad vize s ŠVP, cíle školy jsou v souladu s očekáváním a potřebami žáků a zákonných zástupců). Podmínky ke vzdělávání (kvalifikace pracovníků, vybavení školy, finanční zabezpečení). Školní vzdělávací program (charakteristika žáků, přiměřenost k podmínkám školy, klíčové kompetence, realizace ŠVP, organizace vzdělávacího procesu). Průběh vzdělávání (vhodnost metod výuky a hodnocení žáků, přiměřenost stanovených cílů, rozsah využívání pomůcek, techniky a učebnic, využívání vhodných forem práce, aktivita a zapojení žáků do výuky, využívání týmové práce a sebehodnocení). Kultura školy (podpora školy směrem k žákům, spolupráce se zákonnými zástupci, vzájemné vztahy, výchovné poradenství, práce třídních učitelů). Řízení školy (plánování, organizace školy, vedení lidí, kontrola). Zajišťování kvality školy (plánování a provádění vlastního hodnocení školy, systematičnost, úspěšnost využívaných metod, výběr priorit, realizace aktivit). Výsledky vzdělávání (zjišťování výsledků vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání). Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům (využívání lidských zdrojů, materiálních zdrojů a finančních zdrojů). Výše uvedené oblasti vlastního hodnocení pomáhají odpovědět na otázku: Je naše škola úspěšná? Cíle a kritéria autoevaluace Hlavním cílem vlastního hodnocení je zhodnocení stavu, tj. zjištění informací o tom, jak se osvědčil školní vzdělávací program, jak funguje škola jako celek, jaké je ve škole pracovní prostředí apod. Na zjištění stavu budou navazovat kroky, které povedou ke zkvalitnění výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Pro každou oblast má škola stanovena kritéria, podle kterých jednotlivé oblasti hodnotí. K těmto kritériím patří např.: míra souladu cílů školy s očekáváním žáků a jejich zákonných zástupců, stupeň odbornosti a aprobovanosti učitelů, stupeň vybavení školy, míra přiměřenosti cílů ŠVP k možnostem žáků, stupeň koordinace klíčových kompetencí, kvalita školního řádu a rozvrhu hodin, úroveň využívání didaktické techniky, pomůcek a vhodných metod, stupeň využívání samostatné a týmové práce žáků, míra odpovědnosti žáka za své učení, stupeň motivace žáků, úroveň vzájemných vztahů mezi žáky, kvalita vztahu učitelů a žáků, míra vzájemné spolupráce učitelů, úroveň podpory učitelů při zavádění změn ve škole, úroveň dalšího vzdělávání učitelů, hloubka a systematičnost kontrolní činnosti, míra úspěšnosti používaných metod a forem práce, efektivita nástrojů využívaných ke zjišťování výsledků vzdělávání, míra spokojenosti rodičů s prací školy, úroveň individuální péče o jednotlivé žáky apod. 8

9 Nástroje autoevaluace Nástroje vlastního hodnocení umožňují měřit jednotlivé oblasti, na které se autoevaluce zaměřuje. Je možné je rozdělit na následující okruhy: školní dokumentace (třídní knihy, tématické plány...) dotazníky pro žáky, učitele a rodiče žákovské práce (pravidelné písemné práce, výkresy, domácí úkoly, výrobky z různých oblastí) testy vlastní, případně převzaté od jiných právních subjektů (SCIO) rozhovory se žáky, s učiteli a dalšími zaměstnanci, se zástupci veřejnosti a se zákonnými zástupci hospitace a vzájemné hospitace a jejich vyhodnocení systematické sledování práce učitele (plánování práce učitele, stanovování cílů a jejich naplňování apod.) Všechny tyto, případně i jiné nástroje, je nutné používat promyšleně a plánovitě tak, aby jejich využití bylo efektivní a aby poskytovaly dostatek pokud možno objektivních informací o kvalitě výchovné a vzdělávací práce školy. Časové rozvržení evaluačních činností Evaluační činnost je možné rozvrhnout na čtyři etapy, z nichž každá má své specifické poslání: V první etapě tvoříme školní vzdělávací program (ať už nový či upravený podle aktuální legislativy) a jde o posouzení připravenosti školy vypracovat a realizovat školní vzdělávací program. Ve druhé etapě půjde o průběžné sledování práce učitelů a žáků, o ověřování ŠVP v běžné práci školy a případně o korigování tohoto programu. Ve třetí etapě bude škola hodnotit výsledky na konci určitého období např. na konci třetího ročníku, případně na konci pátého ročníku atd. Bude se hodnotit např. efektivita ŠVP, dopad ŠVP na klima školy, přístup učitelů k žákům, chování žáků atd. Čtvrtá etapa je završením autoevaluačních činností školy, dochází v ní k celkovému hodnocení případně k přehodnocení školního vzdělávacího programu. V této etapě bude možné upravit ŠVP tak, aby odpovídal měnícím se podmínkám výchovy a vzdělání. Na základě těchto etap bude škola zpracovávat na jednotlivá období plán evaluační činnosti, který bude určovat jednotlivé evaluační činnosti rozvržené do jednotlivých měsíců. 9

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program vytváří na úrovni jednotlivých ročníků a předmětů předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Jedná se o kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní Zaměření školy Základní škola Oty Pavla je školou, která nemá specifické zaměření. Ve svém vzdělávacím programu však vychází ze specifik regionu i moderních trendů ve výchově a vzdělání. Škola se zaměřuje zejména na: - jazykovou vybavenost žáků (alespoň jeden světový jazyk na komunikační úrovni) - gramotnosti čtenářskou, matematickou, jazykovou, ekologickou, etickou. - zdravý životní styl - tělesnou zdatnost - rozvoj matematických a technických dovedností - vnímání umění - pochopení základních přírodních zákonů Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru, ze vzdělávacích tradic školy a je v souladu se vzdělávacími cíli vymezenými Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Těmito cíli jsou: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva, ale respektovali i běžné povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 10

11 Zájmová činnost školy Škola nabízí žákům různé druhy zájmových činností nad rámec výuky. V rámci družiny se žáci mohou zapojit do bezplatných kroužků organizovaných družinou, jedná se o následující kroužky: ornitologický, kaktusářský, pěvecký, výtvarný, konverzace v angličtině a počítačový. Škola dále nabízí placené kroužky, kterých se děti mohou zúčastnit. Jedná se o kroužky: keramický, počítačový, šikovné ručičky, švadlenky, angličtina, sportovní hry a taneční kroužek. Škola dále zdarma nabízí kroužek florbalu pro mladší žáky, kroužek filmového štábu a v rámci Šachové školy Anatolije Karpova také bezplatný kroužek šachů Výchovné a vzdělávací strategie Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence se různými způsoby prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. se snaží být školou pro všechny žáky tzn. pro žáky průměrně nadané, žáky s SPU i žáky nadané. Škola vede žáky k úctě k životu, přírodě a ke kvalitním životním hodnotám. Začleňuje projektová vyučování - rozvíjí klíčové kompetence. Od první třídy se používají metody programu Step by step, ale i další metody méně tradičních směrů - kritické myšlení, matematika profesora Hejného, prvky montessori pedagogiky. Dbáme hodně na rozvíjení spolupráce s rodinou, zejména s rodiči problémových žáků. V této části charakteristiky ŠVP škola předkládá všechny zásadní postupy, které povedou ve škole k utváření a naplňování klíčových kompetencí žáků. Tyto strategie budou uplatňovány všemi jejími pedagogy u všech žáků ve všech vyučovacích předmětech. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány prostřednictvím společně realizovaných a upřednostňovaných postupů, metod a forem práce, případně aktivit, příležitostí či pravidel. Kompetence k učení Klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. Zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků. Vedeme žáky k sebekontrole a sebehodnocení. Zadáváme žákům zajímavé a tvůrčí domácí úkoly a práce. Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání a zpracování informací z různých zdrojů. Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty. Podněcujeme žáky k účasti na různých soutěžích. Vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce a prezentaci výsledků své práce. 11

12 Kompetence k řešení problémů Vytváříme a zadáváme pro žáky problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy. Snažíme se vést žáky k hledání různých variant řešení a k obhájení správnosti řešení. Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů a využití praktických dovedností z různých oblastí. Vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů, k vyslechnutí názoru druhých, k diskuzi, k vyjádření vlastního postoje a k pomoci druhému. Realizujeme projekty, které vedou k řešení problémů. Učíme žáky asertivnímu chování. Umožňujeme žákům pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy a vytvářet hypotézy Spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo ně (problémy s kázní, nedodržování pravidel, komunikace s jinými lidmi, konflikty mezi žáky) Dáváme možnost žákům pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení. Nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem školy. Umožňujeme žákům se podílet na všech fázích činností - přípravě, realizaci, hodnocení i plánování. Kompetence komunikativní Vedeme žáky k ústnímu i písemnému vyjadřování. Vytváříme ve třídě atmosféru bezpečné a přátelské komunikace. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli i s ostatními a to ve škole i mimo ni. Učíme žáky obhajovat vlastní názor a argumentovat vhodnou formou. Vedeme žáky k naslouchání názoru druhých. Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme internet. Využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků. Vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při třídnických hodinách a v netradičních metodách práce. Pro komunikaci s veřejností pořádáme Den otevřených dveří a další akce pro rodiče a žáky během školního roku. Jednání s rodiči vedeme ve formách třídních schůzek či konzultací. Podporujeme komunikaci s dalšími organizacemi, školami a poradenskými zařízeními. 12

13 Kompetence sociální a personální Vytváříme společně pravidla vzájemného soužití a vyžadujeme od žáků zodpovědnost za jejich plné dodržování. Seznamujeme žáky i rodiče se školním řádem. Budujeme pozitivní klima školní i třídní. Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, povzbuzují se, oceňují či jinak kooperují. Podporujeme týmovou práci a přijímání různých rolí ve skupině. Zadáváme individuální úkoly tak, aby všichni žáci zažili úspěch. Kompetence občanská Důsledně dbáme na dodržování dohodnutých pravidel. Vedeme třídnické hodiny a naplňujeme je podle aktuální situace ve třídě. Zadáváme žákům konkrétní úkoly z každodenního života. Žáky vedeme ke spolupráci při vytváření pravidel chování ve třídě. Hledáme s žáky kompromisy při urovnávání pozitivního klimatu ve třídě. Škola pořádá a podporuje různé kulturní a sportovní akce pro veřejnost. Nabízíme zájmové kroužky, exkurze, kulturní akce, které vedou k pozitivně strávenému času. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. Podporujeme toleranci a respekt k druhým, pomoci slabším a starším občanům, k úctě k životu. Seznamujeme žáky s významnými osobnostmi, jinými kulturami. Zařazujeme činnosti reprezentující město ( kulturní vystoupení, soutěže apod.). Kompetence pracovní Zařazujeme činnosti k ovládnutí a manipulaci různých nástrojů a materiálů. Vedeme žáky k co nejvíce rozmanitých praktických činností. Vedeme žáky k smysluplnému využití informačních technologií. Vyžadujeme, aby žáci dokázali zhodnotit práci svou i ostatních, vedeme je k hledání návrhu zlepšení. Umožňujeme žákům podílet se na výrobě a tvorbě pomůcek do výuky, upomínkových předmětů. Vedeme žáky v odpovědné volbě budoucího povolání. Profesní orientaci rozvíjíme nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů. Vyžadujeme dokončení práce ve stanovené kvalitě a čase. 13

14 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy). Při zabezpečení vzdělávání těchto žáků se vychází ze Školského zákona 561/ 2004 Sb. a Vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných č.73/ 2005 Sb. a vyhlášky č.62/ Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vždy je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a odborného pracoviště. V rámci školy jde o spolupráci mezi vyučujícími žáka, třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence sociálně patologických jevů a vedením školy. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je realizováno soustavné další vzdělávání a zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Při zabezpečení vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a pro ideální rozvoj těchto žáků škola využívá vhodné metody a formy práce a individuální integraci. U žáků je realizována individuální speciálně pedagogická péče vedoucí k reedukaci obtíží. Žáky, u kterých vysledujeme projevy některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracuje zkušená učitelka, a to na 1. i 2. stupni. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné nápravy - reedukaci na obou stupních školy (děti jsou do reedukačního programu zařazovány se souhlasem rodičů). V případě, že pedagogicko - psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení a doporučí integraci, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje a je mu věnována individuální reedukační péče. V IVP uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jména vyučujících, kteří budou s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme je s tolerancí dle školského zákona. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Podmínkou vypracování a trvání platnosti IVP při reedukaci je nejen spolupráce zákonných zástupců, ale také pravidelná domácí příprava žáka za aktivní přítomnosti zákonného zástupce (nejen u ústních domácích úkolů, ale i u písemných prací). Žáci, kteří nemají doporučenou reedukaci ani individuální vzdělávací plán, jsou v hodinách individuálně zohledňováni podle doporučení PPP. Jedná se např. o zkrácení rozsahu práce žáka, používání vhodných forem a metod výuky a hodnocení prací žáka. V případě potřeby, v souladu s právními předpisy, umožní škola žákovi na základě doporučení PPP asistenta pedagoga ve třídě. Škola při práci s žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním využívá zejména těchto pedagogicko organizačních úprav: 1) Seznámí všechny pedagogy s postižením nebo znevýhodněním žáka a jeho specifiky, možností úlev a tolerancí. 2) Uplatňuje princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem a metod výuky. 14

15 3) Zohledňuje druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení a klasifikaci žáků. 4) Umožňuje žákům používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky,výukové programy, vhodné alternativní učebnice, texty a pomůcky uzpůsobené jeho individuálním potřebám. 5) S přihlédnutím k možnostem školy a návrhu poradenského pracoviště zajišťuje snížení počtu žáků ve třídě. 6) Umožňuje žákovi kompenzovat své znevýhodnění jinými činnostmi, ve kterých je úspěšný. 7) Uplatňuje pozitivní přístup k žákům - žák je chválen nejen za výkon, ale i za snahu, jsou hodnoceny jeho (třeba i dílčí) úspěchy. 8) Snaží se navodit klidnou atmosféru a eliminovat rušivé vlivy. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pochází z prostředí sociálně, kulturně nebo jazykově odlišného. Při vzdělávání těchto žáků je uplatňována individuální péče, odpovídající formy a metody práce. Při zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním využívá škola specifické učebnice a materiály, v případě nutnosti zajišťuje menší počet žáků ve třídě či pomoc asistenta třídního učitele, dále pak spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně dalšími odborníky. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami) Vzdělávání žáků zdravotně postižených může probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se mohou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není zcela bezbariérová (bezbariérový přístup je pouze do 2 tříd), bylo by v případě potřeby nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Škola má zatím zkušenost se žákyní se zbytky zraku, která je v současné době integrována. Do naší školy nastoupila v první třídě. Žákyně je pod dohledem SPC a pracuje podle individuálního plánu. Na základě doporučení SPC zajišťuje škola kromě IVP i vhodné podmínky pro integraci (jiný typ lavice, osvětlení, sešity, vhodné pomůcky atd.) Spolupráce s rodinou je mimořádně dobrá, neboť rodina dítě zbytečně neprotěžuje, ale snaží se o maximální spolupráci. Škola hledá možnosti, ve kterých by žákyně podle svých předpokladů mohla být úspěšná. Ve škole jsou dále vzděláváni dva žáci s Aspergerovým syndromem, žák s mentální retardací a několik žáků s vadami řeči. 15

16 Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí se žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině - mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň,. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce - volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Při samotné výuce bývají nadaní žáci pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu v různých soutěžích a olympiádách. V mimořádném případě je možné přeřadit žáka do vyššího ročníku. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 16

17 3.5. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů, popř. realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Přehled průřezových témat a jejich zkratek v tabulkách: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VDO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ultikulturní výchova (KV) Environmentální výchova (EV) ediální výchova (EV) Osobnostní a sociální výchova její specifikou je, že se učivem stává sám žák (se svými individuálními potřebami i zvláštnostmi), stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získávání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. ultikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí (z hlediska ekologického, ekonomického, vědeckotechnického, politického a občanského, časového i prostorového). Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. 17

18 ediální výchova. édia se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. ediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje osvojení si některých základních poznatků o existenci a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování) a o získání dovedností k zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Vysvětlivky zkratek předmětů k následujícím tabulkám: VYUČOVACÍ PŘEDĚT Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk atematika Informační a komunikační technologie Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Pracovní činnosti ZKRATKA PŘEDĚTU NJ IKT PŘ VL D OV F CH P Z VV VKZ PČ Formy zařazení průřezových témat v předmětech: Průřezová témata jsou do předmětů integrována. Do volitelných předmětů jsou rovněž zařazena průřezová témata, avšak v tabulce nejsou uvedená, aby bylo zřejmé, že každý žák školy v průběhu vzdělávání na 1. i 2. stupni se se všemi průřezovými tématy seznámí. Vzhledem k měnícím se aktuálním problémům a potřebám, škola obměňuje svá projektová témata, do kterých jsou nad rámec zařazována i průřezová témata. 18

19 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) OSV Osobnostní rozvoj 1.stupeň 2.stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Rozvoj schopnosti poznávání VV VV VV F,, D NJ F Sebepoznání a sebepojetí PŘ VV Seberegulace a sebeorganizace, VV VV,, VV, VV NJ VKZ Psychohygiena, PŘ,,P V Kreativita, VV NJ F, VV Sociální rozvoj Poznávání lidí NJ OV D ezilidské vztahy NJ Komunikace F NJ Kooperace a kompetice NJ orální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VKZ Hodnoty, postoje, praktická etika VKZ 19

20 VÝCHOVA DEOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) VDO 1.stupeň 2.stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Občanská společnost a škola VL OV Občan, občanská společnost a stát VL OV VKZ Formy participace občanů na pol. životě VL OV Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL D D VÝCHOVA K YŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ( EGS ) EGS 1.stupeň 2.stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Evropa a svět nás zajímá VL NJ Z Objevujeme Evropu a svět VL Z OV Z VV Z Jsme Evropané VL D NJ, D PČ Z D Z 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Účinnost od: 1. 9. 2013 č. j. 276/2013 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Začít spolu. Účinnost od 01. 09. 2006 Platný pro školní rok 2009/2010

Školní vzdělávací program. Začít spolu. Účinnost od 01. 09. 2006 Platný pro školní rok 2009/2010 Školní vzdělávací program Začít spolu Účinnost od 01. 09. 2006 Platný pro školní rok 2009/2010 Základní a Mateřská škola Bošovice,okres Vyškov, příspěvková organizace, Školní 106, 683 55 Bošovice, tel.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více