Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008."

Transkript

1 Vydání Leden Obsah: Aktuality Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění Právo aktuálně Konto pracovní doby - nový pojem v zákoníku práce Daně aktuálně Dùleité změny v souvislosti s daòovou reformou Ekonomika aktuálně Jak se lépe pøipravit na účetní závěrku Podnikové poradenství aktuálně Zajitěná investice s produktem ivotního pojitění Rödl & Partner Intern Témata 2007 Nové semináøe Aktuální kauzy Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku Přelom roku bývá tradičně spojen s bilancováním toho, co se nám v uplynulém roce podařilo i s úvahami o tom, jak dosáhnout dalšího rozvoje a splnění vytčených cílů v roce nadcházejícím. Vždy nás vybízí k zamyšlení se nad rokem předcházejícím tak, abychom se poučili a v dalším roce rostli a možná zvládli to, co se zrovna nepodařilo. Pro kancelář Rödl & Partner byl rok 2007 rokem úspěšným. Jsem proto přesvedčen, že stejně pozitivní byl také pro Vás naše klienty, neboť úspěch naší kanceláře je podmíněn i úspěchem Vaším. Za symbolické pokládám vstup České republiky do Schengenského prostoru v závěru roku Odstranění hranic mezi státy představuje totiž nejen odstranění další bariéry rozvoji přeshraničních podnikatelských aktivit, ale určitě povede i k dalšímu poznávání a sbližování občanů různých evropských zemí a k vytvoření podnikatelsky i lidsky přátelského evropského prostředí. Chtěl bych Vám poděkovat za důvěru, se kterou se na nás obracíte a která nám umožňuje realizovat naši poradenskou činnost. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval také svým kolegům. Jsou pojítkem mezi Vámi a kanceláří Rödl & Partner. Jejich píle, obrovské pracovní nasazení i osobní přesvědčení být Vám více než pouhým poradcem, je zárukou toho, že Vaše problémy jsou v dobrých rukou. Současně oceňuji jejich loajalitu a hrdost na to, že patří ke skupině Rödl & Partner. Právě oni jsou těmi, kdo šíří dobré jméno kanceláře Rödl & Partner v České republice i zahraničí. Vážení přátelé, na závěr bych rád popřál nám všem, abychom uměli vzájemně vedle hodnot hmotných vytvářet i hodnoty jako je úcta, nezištná pomoc, laskavost či tolerance. Jedině tak pomůžeme nejen sami sobě, ale i celému světu se neustále měnit k lepšímu. To je mé přání pro Vás i pro mne do nového roku Váš Petr Novotný

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Leden 2008 A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění také likvidátoøi a členové uvedených orgánù společností, jako i jejich zaměstnavatelé, tedy právnické osoby se sídlem v tuzemsku, které jim uvedené pøíjmy poskytují. Vliv opatøení pøijatých zákonem o stabilizaci veøejných rozpočtù č. 261/2007 Sb. na veøejnoprávní pojitění členù statutárních a jiných orgánù společností v r Významné změny i v oblasti sociálního a zdravotního pojitění. V oblasti sociálního zabezpečení (zahrnuje pojistné na dùchodové pojitění, pojitění na nemocenské pojitění a pøíspěvek na státní politiku zaměstnanosti) i zdravotního pojitění dochází k rozíøení okruhu pøíjmù započitatelných do vyměøovacího základu pro odvod pojistného. Podle nové úpravy je takovým pøíjmem úhrn pøíjmù poskytnutých zaměstnanci: v penění nebo nepenění formě formou výhody pøedáno v jeho prospěch, pøíp. pøipsáno k jeho dobru spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Nově se tak do vyměøovacího základu zaměstnance i zaměstnavatele pro účely odvodu na sociální i zdravotní pojitění bude započítávat napø. částka ve výi 1 % ze vstupní ceny vozidla poskytovaného zaměstnanci ke sluebním i soukromým účelùm. Také ale i dalí benefity, které zaměstnanec obdrí a které jsou pøedmětem daně z pøíjmu nebo nejsou od ní osvobozeny. Dále je tøeba upozornit na to, e pro účely zdravotního pojitění se nově stanoví okruh osob, které se povaují za zaměstnance, a tedy plátce zdravotního pojitění. Tento okruh osob je vymezen v 5 písm. a) zákona o veobecném zdravotním pojitění (č. 48/1997 Sb. dále jen VZP) tak, e jde o fyzickou osobu, které plynou nebo by měly plynout pøíjmy ze závislé činnosti nebo funkčních poitkù podle 6 zákona o daních z pøíjmù (č. 586/1992 Sb. dále jen ZoDzP), pouze s výslovně uvedenými výjimkami v 5 písm. a) VZP. Za pøíjem ze závislé činnosti označuje ZoDzP ve znění účinném od 1. ledna 2008 v 6 odst. 1 v písm. b) nejen jako dosud pøíjem společníkù a jednatelù společností s ručením omezeným a komanditistù komanditních společností, ale nově také likvidátory a v písm. c) také nově odměny členù statutárních orgánù a dalích orgánù právnických osob (tj. členù pøedstavenstva, členù dozorčí rady, členù správní rady). Je proto tøeba počítat s tím, e od 1. ledna 2008 mohou být povinnými plátci zdravotního pojitění z pøíjmù poskytnutých zaměstnavateli se sídlem na území České republiky (a ji poskytnutých pravidelně nebo jednorázově) Právo aktuálně Vzhledem k tomu, e vznik povinnosti odvádět zdravotní pojitění z pøíjmù členù statutárních a jiných orgánù společností se sídlem v České republice odvisí od øady podmínek (napø. souběh zaměstnání v rùzných státech EU, støedisko ivotních zájmù osob apod.), doporučujeme zejména u členù těchto orgánù, kteøí mají trvalé bydlitě v zahraničí, prověøit, zda v konkrétních pøípadech budou jejich odměny v České republice skutečně podléhat zdravotnímu pojitění podle českých pøedpisù či nikoliv. V této souvislosti znovu doporučujeme také prověøit, zda v pøípadě, e statutární orgán nebo člen statutárního orgánu má se společností uzavøenu také pracovní smlouvu, je obsahová náplò obou vztahù (tedy jak obchodního, tak pracovněprávního) rozdílná. Pro úplnost uvádíme, e odvodu na sociální zabezpečení odměny členù statutárních ani jiných orgánù společnosti i nadále nepodléhají. Kontakt pro dalí informace: JUDr. Eva Blechová Advokátka/Associate Partner Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Konto pracovní doby, nový pojem v zákoníku práce NAPSAL VÁCLAV VLK O tomto právním institutu, který byl zaveden novým zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) bylo napsáno mnoho, ať už přínosného či nikoliv. Začátkem roku převažovala optimistická proroctví, která operovala zejména se slovem flexibilita, a to v různých obměnách. Ke konci roku 2007 používají autoři odborných článků daleko střízlivější až pesimistická slovní spojení ( náročnost na evidenci, administrativa apod.). Jak to tedy s kontem vlastně je?

3 Konto pracovní doby je podle nového zákoníku práce jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Zaměstnavatel tak při uplatnění konta bude zaměstnanci přidělovat práci průběžně podle potřeb podniku, délka týdenní pracovní doby tak může a bude každý týden jiná. Zaměstnavatel však při plánování musí vycházet z toho, že směna může trvat maximálně 12 hodin. Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance, a to nejpozději jeden týden před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Pokud se tedy zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne na jiné době po seznámení s rozvrhem týdenní pracovní doby. Toto období se nazývá vyrovnávací období. Po jeho uplynutí se zjistí rozdíly a případná práva zaměstnance (maximální délka vyrovnávacího období je 26 týdnů po sobě jdoucích, kolektivní smlouva může stanovit vyrovnávací období až 52 týdnů po sobě jdoucích). Jedná se vlastně o zdánlivě jednoduchý princip a zavedení konta tak může být lákavé zejména pro společnosti, kterým v průběhu roku kolísá výroba, popř. poskytují služby nebo práce převážně jen v určitém ročním období. Po skončení vyrovnávacího období se provede součet skutečně odpracované doby, který se porovná se stanovenou týdenní pracovní dobou. Jestliže následný výsledek bude kladný, pak rozdíl je prací přesčas, za kterou přísluší mzda a příplatek, popř. se lze dohodnout o poskytnutí náhradního volna místo příplatku. Pokud by byl výsledek záporný, jednalo by se vlastně o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci by náležela náhrada mzdy, tato situace je však předem řešena pomocí tzv. stálé mzdy (viz dále). Výhody pro zaměstnance Konto pracovní doby by mělo být výhodné i pro zaměstnance, kteří tak mají tzv. stálou mzdu i v měsících, kdy pracují méně, a to alespoň 80 % průměrného měsíčního výdělku (pro určení stálé mzdy se vychází z předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích). Stejně jako se po uplynutí vyrovnávacího období porovnává skutečně odpracovaná doba se stanovenou týdenní pracovní dobou, porovná se i mzda stálá a mzda skutečně dosažená podle zákona a sjednaných podmínek a kladný rozdíl se zaměstnanci doplatí. Bariéry pro uplatnění konta odborová organizace, pak jeho zavedení vnitřním předpisem zaměstnavatele. Dále je nutný předchozí souhlas konkrétních zaměstnanců, jichž se bude nerovnoměrné rozvržení pracovní doby týkat. Zákonodárce předchozí souhlas zdůvodňuje tím, že kontem je zasaženo do práva zaměstnance pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu. Stanovená týdenní pracovní doba podle pracovní smlouvy musí být dodržena pouze jako průměr za vyrovnávací období, stejným způsobem se přistupuje i k práci přesčas, kdy celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně ve vyrovnávacím období a za kalendářní rok více než 150 hodin celkem, pokud jinak neupravuje dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pøedpokládaná náročnost na administrativu Zaměstnavatel je povinen při uplatnění konta vést přesnou evidenci pracovní doby a mzdy formou účtu pracovní doby a účtu mzdy. Na účtu pracovní doby zaměstnance se vykazuje stanovená týdenní pracovní doba, rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden. Zaměstnavatel je povinen vykazovat každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou. Na účtu mzdy zaměstnance se vykazuje stálá mzda zaměstnance a dosažená mzda zaměstnance za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo právo podle zákoníku práce a podle sjednaných podmínek. Závěr Konto pracovní doby má tedy skutečně určitá úskalí a očividně se tak nestalo hitem loňské sezóny. Připravovaná novela zákoníku práce má však právě mimo jiné přinést určité změny stran tohoto právního institutu. Zejména se má pak jednat o umožnění změn rozvržení pracovní doby v průběhu vyrovnávacího období, napříště také nemá být zapotřebí pro zavedení konta předchozího souhlasu jednotlivých zaměstnanců. Ať už změny budou či nikoliv, stále zde zůstává možnost řešit výkyvy výroby nebo prací pomocí původního nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a zároveň vyčkat, co přinese rok 2008 a zda zavládne na jeho začátku opět nějaké nadšení. Kontakt pro dalí informace: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: Opusťme sčítání a odečítání a podívejme se na to, co musí předcházet zavedení konta pracovní doby. Je to jeho sjednání v kolektivní smlouvě a v případech společností, kde nepůsobí

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Leden 2008 Daně aktuálně Dùleité změny v souvislosti s daòovou reformou NAPSALA JANA DLOUHÁ Nová daňová reforma přináší pro daňové poplatníky mnoho nového. Změnám v oblasti stanovení daňových odpisů u dopravních prostředků, v oblasti finančního leasingu či sazby daně z příjmů právnických osob jako jedné ze změn pozitivních, se věnuje následující článek podrobněji. Daòové odpisy dopravních prostøedkù zahrnutých v majetku poplatníka S účinností od 1. ledna 2008 došlo ke zrušení odpisové skupiny 1a. Do této skupiny byly zahrnuty pro účely stanovení daňových odpisů osobní automobily (M1) a dále nákladní automobily, které mají v technickém průkazu zapsanou kategorii vozidla N1. Od roku 2008 se doba odepisování u těchto dopravních prostředků prodlužuje ze 4 na 5 let. Vzhledem k tomu, že v rámci přechodných ustanovení není tato problematika upravena, dotkne se tato změna i automobilů, které nebyly k 1. lednu 2008 zcela odepsány. Zároveň došlo ke zrušení limitu vstupní ceny ve výši Kč pro uplatnění daňových odpisů u osobních automobilů. Pro osobní automobily pořízené ve zdaňovacím období započatém v roce 2007 a dříve nelze tuto změnu uplatnit a i nadále bude pro účely stanovení odpisů použita případná snížená vstupní cena. Tato změna se týká i osobních automobilů pořízených v rámci finančního leasingu, u kterých byla částkou Kč limitována celková hodnota nájmu, kterou lze zahrnout do základu daně. Finanční leasing od 1. ledna 2008 dochází k omezení daňové uznatelnosti nákladů u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku. Do daňově uznatelných nákladů nelze zahrnout 1 % z úhrnu nájemného. Toto omezení se nebude vztahovat na finanční náklady u finančního pronájmu, které v úhrnu za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, nepřevýší Kč. U smluv uzavřených do se uplatní znění zákona platné do konce roku 2007; v rámci podmínek, za kterých lze zahrnout nájemné u finančního pronájmu mezi náklady na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, dochází k prodloužení stanovené minimální doby nájmu, a to nejméně na minimální dobu odepisování majetku podle zákona o dani z příjmů. Konkrétně u osobních a nákladních automobilů bude minimální doba trvání leasingové smlouvy prodloužena z obvykle používaných tří na pět let. Nájemce již tedy nebude hodnotu pořizovaného předmětu zahrnovat do nákladů tak rychle jako dříve. Tyto změny v oblasti finančního leasingu se netýkají pouze dopravních prostředků, ale i dalšího movitého a nemovitého majetku pořízeného na základě smlouvy o finančním pronájmu. Tzn. v případě pořízení strojů a zařízení zařazených ve 2. odpisové skupině bude muset minimální doba nájmu činit 5 let a v případě 3. odpisové skupiny 10 let. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. V případě smluv uzavřených do se uplatní znění zákona platné do konce roku 2007; v rámci finančního leasingu ze zahraničí dochází ke zvýšení sazby srážkové daně z 1 % na 5 %. Výše uvedené změny nebudou mít pouze vliv na uživatele finančního leasingu, ale dotýkají se také značnou měrou poskytovatelů těchto služeb. Kromě výše uvedené změny doby nájmu bude od 1. ledna 2008 pro leasingové společnosti zrušena možnost uplatňování výhodnějšího odepisování pronajímaných předmětů po dobu nájmu. Sazba daně z pøíjmù právnických osob V průběhu následujících třech let bude docházet k postupnému snižování daně z příjmů právnických osob: pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008, bude činit sazba daně z příjmů právnických osob 21 %; pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009, bude činit sazba daně z příjmů právnických osob 20 %; pro zdaňovací období, které započalo v roce 2010, bude činit sazba daně z příjmů právnických osob 19 %. Na rozdíl od předchozí právní úpravy se pro stanovení daně použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Na základě této změny poplatníci, jejichž hospodářský rok je odlišný od kalendářního, budou novou nižší sazbu daně uplatňovat vždy se zpožděním. Kontakt pro dalí informace: Ing. Jana Dlouhá Asistentka daòového poradce Tel.:

5 Ekonomika aktuálně Jak se lépe pøipravit na účetní závěrku NAPSALA LENKA KUDRNOVÁ Termín účetní závěrky se neúprosně blíží. Následující text proto nejen připomíná a upřesňuje témata již známá, ale také se věnuje novince v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů odložené dani. Odloená daò a správný výběr daòové sazby Mezi nejvítanější změny, které přinesla novela zákona o daních z příjmů, patří snížení sazby daně z příjmů právnických osob, jak již zmiňuje předchozí článek. V této souvislosti se budeme společně s kolegy z účtáren zamýšlet nad otázkou, kterou z daňových sazeb použijeme letos při výpočtu odložené daně: jako nejjednodušší řešení se nabízí přepočítat odloženou daň sazbou platnou v nejbližším příštím účetním období, tedy 21 %. Jeho nedostatkem je však skutečnost, že některé z rozdílů se projeví až po roce 2008, 2009 a později. Odložený daňový závazek či pohledávka by tedy byly k rozvahovému dni letošního roku nadhodnoceny; jiným zjednodušením, kdy upřednostníme princip opatrnosti, je vyčíslení odloženého daňového závazku tou nejvyšší sazbou, zatímco pohledávku sazbou nejnižší. I když je uvedený přístup nejméně rizikový, bude zejména u významných položek všemi stranami zavržen, protože je nespravedlivý ve svém rozdílném pohledu na výnos versus náklad/pohledávku versus závazek; jistě nejpřesnějším by byla snaha přesně chronologicky naplánovat rozdíly a k příslušnému období přiřadit příslušnou sazbu. To ovšem považujeme za tak časově náročné a pracné, že náklady na zpracování by mohly v některých případech daleko přesáhnout efekt, neboli akceptovatelnou chybu; v praxi po zvážení všech pro a proti výše uvedených variant by bylo akceptovatelné použití průměrné sazby. Přitom jsme se snažili zohlednit i časový faktor to znamená, v kterém období se předpokládá, že budou rozdíly nejvýznamnější. Skoro jako klišé už zní závěrem často opakovaná zásada. Každý z případů je u každé z firem nutné posuzovat individuálně. A ať bude zvolena kterákoliv ze zmiňovaných metod, měla by být jednoznačně popsána v příloze k účetní závěrce. Odložená daň a rekapitulace národní účetní úpravy obecné východisko lze nalézt v zákoně o účetnictví; metoda odložené daně je obsahem 59 prováděcí vyhlášky pro podnikatele (č. 500/2002 Sb.); samostatný Český účetní standard pro podnikatele č. 003 ODLOŽENÁ DAŇ; Interpretace Národní účetní rady I 4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence; Interpretace Národní účetní rady I 9 Odložená daň první vykázání. Rezerva na daò z pøíjmù Už tradičně si při sestavování účetních výkazů vzájemně vyjasňujeme, jak správně vykázat rezervu na daň z příjmů v případě, že má účetní jednotka k datu účetní závěrky již zaplacené zálohy na daň. I v kontextu Interpretace Národní účetní rady I 3 Rezerva na splatnou daň, vydané k , jde v řešení tohoto problému o pouhé připomenutí: předpokládaná částka splatné daně se zaúčtuje vždy v plné výši jako náklad ve výsledovce; pokud jsou k datu účetní závěrky vykázány již zaplacené zálohy a tyto jsou nižší než rezerva na splatnou daň, pak se rezerva vykáže ve výši nedoplatku daně; v případě, že zaplacené zálohy převyšují očekávanou splatnou daň, bude předpokládaný přeplatek z titulu zaplacených záloh vykázán v aktivech účetní jednotky; detailní rozpis zaplacených záloh a vytvořené rezervy na splatnou daň se uvádí v příloze k účetní závěrce. Rezerva na penále a úroky z prodlení V případě tvorby rezervy na penále a úroky z prodlení je nutné si uvědomit, že 1. ledna 2007 vstoupila v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která změnila způsob výpočtu penále a úroků z prodlení. U daní, jejichž splatnost nastává až po datu účinnosti novely, je penále ukládáno jako jednorázová povinnost ve výši 20 % z dodatečně vyměřené daně nebo ze snížení odpočtu daně či 5 % ze snížení ztráty. U úroku z prodlení je základem reposazba ČNB platná k prvnímu dni kalendářního pololetí zvýšená o 14 %. Tento způsob výpočtu úroku z prodlení se taktéž vztahuje na daně splatné po datu účinnosti novely, tzn. po 1. lednu Kontakt pro dalí informace: Ing. Lenka Kudrnová Auditorka Tel.:

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Leden 2008 Podnikové poradenství aktuálně Zajitěná investice s produktem ivotního pojitění NAPSAL DAVID PRIATKA V říjnu loňského roku byl zahájen ve střední a východní Evropě prodej speciálního produktu jednorázového investičního životního pojištění denominovaného v EUR s pojistným plněním v případě dožití se nebo v případě smrti. Je nabízen v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Polsku, Rumunsku a také na Slovensku. Jedná se o vůbec první produkt, který si mohou klienti sjednat za podobných podmínek v několika zemích najednou. První verze pojistného produktu nazvaného Euroindex I. je jednorázové investiční životní pojištění, které garantuje vložení peněz do investičních instrumentů s návratností minimálně 120 % z vloženého pojistného za deset let trvání pojištění, a zároveň umožňuje participovat na růstu evropského akciového indexu Dow Jones EuroStoxx 50. Poptávka po investičních produktech se zaručeným zhodnocením a participací na potenciálu akciových investic se ve střední a východní Evropě neustále zvětšuje. Produkt je připraven zejména pro klienty, kteří zvažují dlouhodobou investici v kombinaci s životním pojištěním, chtějí mít zaručen jistý výnos a potenciálně vysoký podíl na zisku nebo pro ty, kterým končí smlouvy například penzijního připojištění či stavebního spoření a chtějí tyto prostředky dále zhodnocovat. Také kombinuje výhody životního pojištění s velmi zajímavě strukturovaným zhodnocením. Prostřednictvím tohoto pojištění klienti investují do cenného papíru na dobu 10 let. Jedná se o cenný papír nazvaný EuroStoxx 50 Linked EMTN Notes s ratingovým hodnocením A spravovaný Dresdner Bank - třetí největší bankou v Německu. Do konce minulého roku běžela již třetí verze pojistného produktu nazvaná Euroindex III. Při vývoji nové verze produktu je vždy snaha nějakým způsobem najít možnost jeho vylepšení ve prospěch zákazníka. Oproti předchozím verzím je v případě třetí tranše poskytován například garantovaný minimální výnos ve výši 125 %. Minimální výše pojistného je stanovena na 2 tisíce eur. Na konci pojištění se vyplatí klientovi ke vkladu minimálně 25% zhodnocení. Horní výše potenciálního zhodnocení pak není omezena, odvíjí se od průměrného nárůstu indexu Dow Jones EuroStoxx 50 za deset let trvání pojištění. Investice je v zásadě složena z kombinace investování do dluhopisů (zajištění garantovaného výnosu) a opce na akciový index Dow Jones EuroStoxx 50 (investiční instrument zajišťující podíl na výkonnosti Euroindexu). Index Dow Jones EuroStoxx 50 Akciový index Dow Jones EuroStoxx 50 zahrnuje 50 nejvýznamnějších evropských firem. Index je pravidelně počítaný podle transparentních pravidel a dopředu známých kritérií. Mezi společnosti v hodnocení indexu zahrnuté nejvyšší vahou patří například Total, Sanofi-Aventis, Nokia, Telefonica, ENI či Siemens. Podle uskutečněného propočtu bylo průměrné zvýšení indexu EuroStoxx 50 po dobu 10 let (období od roku 1997 do roku 2006) 90 %. Parametry současné verze pojistného produktu Euroindex III. Investiční životní pojištění je sjednáváno na dobu 10 let s garantovaným výnosem 125 %. Pojistnou událostí se v tomto pojištění rozumí dožití pojištěného konce pojistné doby nebo smrt pojištěného, dojde-li k ní v době trvání pojištění. Při dožití pojištěného konce pojištění se vyplácí pojistné plnění ve výši hodnoty podílových jednotek k datu konce pojištění. V případě smrti pojištěného za doby trvání pojištění pojistitel poskytne oprávněné osobě pojistné plnění ve výši 105 % hodnoty podílových jednotek zjištěné k oceňovacímu dni, který následoval po dni oznámení pojistné události pojistiteli, anebo pokud je to pro oprávněnou osobu výhodnější, pojistné plnění ve výši zaplaceného pojistného. Novinkou oproti předchozím verzím pojistného produktu je zavedení pojistného plnění i v případě smrti pojištěného následkem úrazu, kdy pojistitel navíc vyplatí jedno dodatečné plnění ve výši zaplaceného pojistného v eurech, maximálně však ve výši eur na jednu pojistnou smlouvu, přičemž není stanovena horní hranice počtu smluv, které může daný účastník pojištění uzavřít. Pojistné plnění v tomto případě vypadá následovně: Klient vložil při sjednání pojištění například eur, po třech letech ho přejede auto, aktuální hodnota fondu je eur. Vyplaceno bude oprávněné osobě 105 % z částky eur (pojistné plnění za smrt) eur (maximální pojistná částka za smrt úrazem). Pojistné plnění vyplacené pojišťovnou bude tedy činit eur. Pojištění se sjednává samostatně bez možnosti dalších připojištění. Na základě žádosti pojistníka o zkrácení pojistné doby, kterou pojistitel obdrží nejdříve 12 týdnů a nejpozději 6 týdnů před 5. výročním dnem počátku pojištění, zkrátí pojistitel pojistnou dobu pojištění na 5 let. Poté je k 5. výročnímu dni vyplaceno pojistné plnění ve výši hodnoty podílových jednotek k tomuto dni dožití. V tomto případě však není garantováno minimální zhodnocení ve výši 125 %. Žádost o zkrácení pojistné doby doručená pojistiteli v jiném termínu není pojistitelem akceptována. Pojištěná osoba musí být v rozmezí věku od 0 do 70 let. Konečným věkem při ukončení pojištění je tedy hranice 80 let. Pojistné se platí jednorázově, přičemž na jednu pojistnou smlouvu činí minimální pojistné eur, maximální pojistné eur. Další novinkou je zavedení

7 možnosti platby pojistného v korunách, pojistné je poté v momentě připsání na účet fondu přepočteno na eura kurzem KB devizy prodej. Za tento převod pojistník neplatí žádný poplatek, rovněž nehradí žádné poplatky za vedení účtu. Minimální výše zálohy na pojistné v korunách činí 60 tisíc korun, maximální výše zálohy 4,5 milionu korun na jednu pojistnou smlouvu. Je důležité rovněž zdůraznit, že v průběhu pojištění nelze vkládat žádné mimořádné pojistné. Při sjednávání pojištění není pojistitelem požadováno vyplnění zdravotního dotazníku či absolvování zdravotní prohlídky. V případě zániku pojištění v prvním roce jeho trvání se vyplácí odkupné ve výši 94 %, ve druhém roce 96 %, ve třetím až desátém roce 98 % odkupného z aktuální hodnoty účtu pojistníka. Je-li však tato částka vyšší než zaplacené pojistné, odkupné se vyplácí ve výši zaplaceného jednorázového pojistného. Veškeré výplaty pojistného plnění či odkupného jsou prováděny v eurech. Je důležité rovněž upozornit na to, že se vždy jedná o limitovanou sérii, kdy pojišťovna nakoupí cenné papíry v určité předem známé hodnotě, které jsou později po určitou dobu upisovány. Pojištění je tedy možné sjednat pouze v tomto období, jež je rovněž předem známé. Daòové výhody V případě sjednání tohoto pojistného produktu lze využít rovněž daňové výhody, které jsou zde uplatňovány ve stejném rozsahu jako u ostatních pojistných produktů jednorázově placeného životního pojištění. Musí být tedy splněny podmínky, kdy pojistník je shodný s pojištěným, pojištění končí nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let, minimální doba pojištění činí pět let. Daňový základ lze snížit až o 12 tisíc korun ročně. Jednorázově zaplacené pojistné se rozpočítá na dny a pojistitel zasílá svým zákazníkům každoročně potvrzení o zaplaceném pojistném vztahujícím se k danému roku, za který je uplatňována daňová výhoda. Nejnovějí verze pojistného produktu Euroindex IV. Počátkem prosince minulého roku bylo rozhodnuto o podmínkách zavedení nové tranše nazvané Euroindex IV., která je klientům nabízena k úpisu od 15. prosince 2007 do 31. března Pojištění bude sjednáváno za stejných podmínek jako Euroindex III. pouze s jednou změnou, a to ve výši garantovaného výnosu. Garantovaný výnos bude stejně jako v případě Euroindexu I. a II. stanoven ve výši 120 %. Podle našeho názoru se jedná o průhledný pojistný produkt s jasně definovanými pravidly, který klientovi poskytuje minimální garantovaný výnos z investic do dluhových cenných papírů, možnost vysokého podílu na zisku z investic na akciovém trhu a zároveň zejména pojistnou ochranu pro případ dožití se, pro případ smrti a pro případ smrti následkem úrazu. V případě Vašeho zájmu o sjednání výše popsaného pojistného produktu či poskytnutí jakýchkoliv doplňujících informací jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici. Kontakt pro dalí informace: Ing. David Priatka Podnikový poradce Tel.: Rödl & Partner Intern Témata 2007 Leden 2007 Úpadková řízení s mezinárodním dopadem Cestovní náhrady a daň z příjmů po 1. lednu 2007 Co podniknout, abychom si usnadnili sestavení zprávy o propojených osobách Rödl & Partner Intern Nové semináře Únor 2007 Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění Interpretace českých účetních předpisů Národní účetní rady Bøezen 2007 Možnosti čerpání dotací z aktuálních programů veřejné podpory Leasingová smlouva jako jedna z forem poskytnutí spotřebitelského úvěru Daňové aspekty zaměstnávání cizinců v ČR Snižujeme základní kapitál veřejným návrhem smlouvy o odkupu akcií Porovnání cen stavebních pozemků dle cenové mapy Duben 2007 Program veřejné podpory inovace Obchodní rejstřík a jeho elektronizace Pokyn D-300 Otazníky kolem stavebních zakázek-věrný a poctivý obraz

8 8 9 Mandantenbrief Vydání Leden 2008 Květen 2007 Přeshraniční fúze Ekologická daňová reforma Možnosti uplatnění daňových ztrát v následujících obdobích a nový pokyn D-300 Červen 2007 Dotace z programů veřejné podpory Kolektivní smlouva Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních společností Vybrané body zamýšlené reformy daně z příjmů Rezerva na rizika z odpovědnosti za dodávky výrobků, zboží, prací a služeb a související účtování Odměňování zaměstnanců v podnikové sféře Rödl & Partner Intern Aktuální kauzy Červenec-srpen 2007 Nové právní předpisy související se zapojováním ČR do Evropské unie Diskriminace podle nového zákoníku práce Nová pravidla investičních pobídek v České republice Nižší sazba DPH a bytová výstavba Změna účetního software v průběhu účetního období Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nové semináře Aktuální kauzy Záøí 2007 Reforma veřejných financí Možnosti čerpání dotací z aktuálních programů veřejné podpory Nárok na příplatek ke mzdě První kroky po založení nové společnosti Oprava chyb a srovnatelnost údajů Rödl & Partner Intern Nové semináře Øíjen 2007 Možnosti čerpání dotací z aktuálních programů veřejné podpory Oznamovací povinnost směrem k úřadu práce Slučitelnost funkce prokuristy a statutárního orgánu společnosti Intrastat a povinnosti s ním související Srovnatelnost informací v individuální účetní závěrce podnikatelů Listopad 2007 Zákon na ochranu spotřebitele Daňová reforma nízká kapitalizace Inventura kapitálových účtů Provedeme Vás procesem Mergers & Acquisitions Oceňování podniku v nové ekonomice Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nové semináře Prosinec 2007 Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru K odstoupení od smlouvy Zaměstnanecké benefity od 1. ledna 2008 Účetní závěrka na Mikuláše, audit na Štěpána? Vlastně proč ne... Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nové semináře Aktuální kauzy Nové semináøe Investiční pobídky v České republice Rödl & Partner připravuje na druhou polovinu února seminář týkající se systému investičních pobídek v České republice. Dále se bude věnovat aktuálním programům pro podporu podnikání ze strukturálních fondů EU. Jako přednášející vystoupí kromě zástupců společnosti Rödl & Partner také představitel UniCredit Bank. Bližší informace k programu, přesný termín a místo konání budou zveřejněny v pozvánce v následujícím čísle, stejně jako na webových stránkách Pracovní právo ze vech směrù Alena Klikar, advokátka, Rödl & Partner, bude jednou z přednášejících na setkání prestižního cyklu tématicky zaměřených seminářů, organizovaných pod hlavičkou Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Její přednáška bude zaměřena na vznik pracovního poměru na základě pracovní smlouvy s praktickým příkladem a dále na pracovní dobu a konto pracovní doby. Vedle ní účastníci rovněž vyslechnou novinky v podání zástupců Deloitte a Price Water House Coopers.

9 Setkání se uskuteční 5. února 2008 v prostorách Italského kulturního institutu. Přihlášku a bližší informace k programu lze získat v sekretariátu Italsko-české obchodní komory. Kontakt: Daniela Herkuczová, tel.: , Aktuální kauzy Aluprodukt Romania SRL patnáctým členem Inter Pool Cover Team Zápisem rumunské společnosti ALUPRODUKT ROMANIA SRL jako nového člena evropského hospodářského zájmového sdružení Inter Pool Cover Team (IPCT) dosáhla tato evropská společnost se sídlem v České republice celkového počtu 15 členů. Tato skutečnost přitom potvrzuje klíčové a výsadní postavení IPCT a jejího leadera, společnosti ALUKOV HZ, spol. s r.o., na evropském trhu v oblasti zastřešení bazénů a vířivých van. Inter Pool Cover Team vznikl jako jedna z prvních evropských společností v České republice krátce po přistoupení České republiky k Evropské unii v roce Založen byl zejména za účelem rozvoje hospodářské činnosti svých členů v oblasti nadnárodní podpory a propagace prodeje moderních systémů zastřešení bazénů značky ALUKOV v rámci společného prostoru EU. Zakládajících členů bylo jedenáct, následně byly přijaty za členy obchodní společnosti z Velké Británie, Bulharska, Španělska a nyní nově i z Rumunska. Založení a existence IPCT jako skutečně fungující evropské společnosti je jedním z praktických důkazů prospěšnosti a využití evropského práva pro hospodářskou spolupráci napříč Evropskou unií, říká advokát Pavel Koukal z kanceláře Rödl & Partner, která poskytuje od samého počátku veškerou právní podporu a servis samotnému sdružení i společnosti ALUKOV HZ. Stane se Rödl & Partner poradcem pro prodej Budvaru? Rödl & Partner je jednou ze tří firem, jež se ucházejí o poradenství při transformaci státního podniku Budějovický Budvar na akciovou společnost. Vítěze soutěže začne pětičlenná komise vybírat v lednu. Hlavním problémem při převodu Budvaru na akciovou společnost je zajištění ochrany známky. Pokud by byla porušena, může to ohrozit Budvar ve sporech s americkou skupinou AnheuserBusch. S ní vede Budvar ve světě desítky sporů o ochrannou známku. Ta má podle odhadů hodnotu až třicet miliard korun. Účast ve veřejné soutěži považujeme za prestižní záležitost, jedná se o součást národního bohatství. Jsem přesvědčen o tom, že vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem s projekty tohoto druhu, máme skutečně co nabídnout, komentuje Petr Novotný z kanceláře Rödl & Partner. Posoudíme zejména odbornou úroveň a výši nabízené ceny, řekl k výběru poradenské firmy ministr zemědělství Petr Gandalovič. Podle vyjádření premiéra Mirka Topolánka by přeměna Budvaru na akciovou společnost mohla trvat rok až rok a půl. Budvar je posledním pivovarem v majetku státu. Loni zvýšil hrubý zisk o 15 procent na více než 267 milionů korun a tržby na zhruba dvě miliardy. Vzrostla i produkce na 1,152 milionu hektolitrů piva. -jv-

10 10 Mandantenbrief Vydání Leden 2008 Mandantenbrief Leden 2008, č. 1 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Vymezení účetnictví a daňové evidence

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Rezervami podle 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více