Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008."

Transkript

1 Vydání Leden Obsah: Aktuality Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění Právo aktuálně Konto pracovní doby - nový pojem v zákoníku práce Daně aktuálně Dùleité změny v souvislosti s daòovou reformou Ekonomika aktuálně Jak se lépe pøipravit na účetní závěrku Podnikové poradenství aktuálně Zajitěná investice s produktem ivotního pojitění Rödl & Partner Intern Témata 2007 Nové semináøe Aktuální kauzy Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku Přelom roku bývá tradičně spojen s bilancováním toho, co se nám v uplynulém roce podařilo i s úvahami o tom, jak dosáhnout dalšího rozvoje a splnění vytčených cílů v roce nadcházejícím. Vždy nás vybízí k zamyšlení se nad rokem předcházejícím tak, abychom se poučili a v dalším roce rostli a možná zvládli to, co se zrovna nepodařilo. Pro kancelář Rödl & Partner byl rok 2007 rokem úspěšným. Jsem proto přesvedčen, že stejně pozitivní byl také pro Vás naše klienty, neboť úspěch naší kanceláře je podmíněn i úspěchem Vaším. Za symbolické pokládám vstup České republiky do Schengenského prostoru v závěru roku Odstranění hranic mezi státy představuje totiž nejen odstranění další bariéry rozvoji přeshraničních podnikatelských aktivit, ale určitě povede i k dalšímu poznávání a sbližování občanů různých evropských zemí a k vytvoření podnikatelsky i lidsky přátelského evropského prostředí. Chtěl bych Vám poděkovat za důvěru, se kterou se na nás obracíte a která nám umožňuje realizovat naši poradenskou činnost. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval také svým kolegům. Jsou pojítkem mezi Vámi a kanceláří Rödl & Partner. Jejich píle, obrovské pracovní nasazení i osobní přesvědčení být Vám více než pouhým poradcem, je zárukou toho, že Vaše problémy jsou v dobrých rukou. Současně oceňuji jejich loajalitu a hrdost na to, že patří ke skupině Rödl & Partner. Právě oni jsou těmi, kdo šíří dobré jméno kanceláře Rödl & Partner v České republice i zahraničí. Vážení přátelé, na závěr bych rád popřál nám všem, abychom uměli vzájemně vedle hodnot hmotných vytvářet i hodnoty jako je úcta, nezištná pomoc, laskavost či tolerance. Jedině tak pomůžeme nejen sami sobě, ale i celému světu se neustále měnit k lepšímu. To je mé přání pro Vás i pro mne do nového roku Váš Petr Novotný

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Leden 2008 A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění také likvidátoøi a členové uvedených orgánù společností, jako i jejich zaměstnavatelé, tedy právnické osoby se sídlem v tuzemsku, které jim uvedené pøíjmy poskytují. Vliv opatøení pøijatých zákonem o stabilizaci veøejných rozpočtù č. 261/2007 Sb. na veøejnoprávní pojitění členù statutárních a jiných orgánù společností v r Významné změny i v oblasti sociálního a zdravotního pojitění. V oblasti sociálního zabezpečení (zahrnuje pojistné na dùchodové pojitění, pojitění na nemocenské pojitění a pøíspěvek na státní politiku zaměstnanosti) i zdravotního pojitění dochází k rozíøení okruhu pøíjmù započitatelných do vyměøovacího základu pro odvod pojistného. Podle nové úpravy je takovým pøíjmem úhrn pøíjmù poskytnutých zaměstnanci: v penění nebo nepenění formě formou výhody pøedáno v jeho prospěch, pøíp. pøipsáno k jeho dobru spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Nově se tak do vyměøovacího základu zaměstnance i zaměstnavatele pro účely odvodu na sociální i zdravotní pojitění bude započítávat napø. částka ve výi 1 % ze vstupní ceny vozidla poskytovaného zaměstnanci ke sluebním i soukromým účelùm. Také ale i dalí benefity, které zaměstnanec obdrí a které jsou pøedmětem daně z pøíjmu nebo nejsou od ní osvobozeny. Dále je tøeba upozornit na to, e pro účely zdravotního pojitění se nově stanoví okruh osob, které se povaují za zaměstnance, a tedy plátce zdravotního pojitění. Tento okruh osob je vymezen v 5 písm. a) zákona o veobecném zdravotním pojitění (č. 48/1997 Sb. dále jen VZP) tak, e jde o fyzickou osobu, které plynou nebo by měly plynout pøíjmy ze závislé činnosti nebo funkčních poitkù podle 6 zákona o daních z pøíjmù (č. 586/1992 Sb. dále jen ZoDzP), pouze s výslovně uvedenými výjimkami v 5 písm. a) VZP. Za pøíjem ze závislé činnosti označuje ZoDzP ve znění účinném od 1. ledna 2008 v 6 odst. 1 v písm. b) nejen jako dosud pøíjem společníkù a jednatelù společností s ručením omezeným a komanditistù komanditních společností, ale nově také likvidátory a v písm. c) také nově odměny členù statutárních orgánù a dalích orgánù právnických osob (tj. členù pøedstavenstva, členù dozorčí rady, členù správní rady). Je proto tøeba počítat s tím, e od 1. ledna 2008 mohou být povinnými plátci zdravotního pojitění z pøíjmù poskytnutých zaměstnavateli se sídlem na území České republiky (a ji poskytnutých pravidelně nebo jednorázově) Právo aktuálně Vzhledem k tomu, e vznik povinnosti odvádět zdravotní pojitění z pøíjmù členù statutárních a jiných orgánù společností se sídlem v České republice odvisí od øady podmínek (napø. souběh zaměstnání v rùzných státech EU, støedisko ivotních zájmù osob apod.), doporučujeme zejména u členù těchto orgánù, kteøí mají trvalé bydlitě v zahraničí, prověøit, zda v konkrétních pøípadech budou jejich odměny v České republice skutečně podléhat zdravotnímu pojitění podle českých pøedpisù či nikoliv. V této souvislosti znovu doporučujeme také prověøit, zda v pøípadě, e statutární orgán nebo člen statutárního orgánu má se společností uzavøenu také pracovní smlouvu, je obsahová náplò obou vztahù (tedy jak obchodního, tak pracovněprávního) rozdílná. Pro úplnost uvádíme, e odvodu na sociální zabezpečení odměny členù statutárních ani jiných orgánù společnosti i nadále nepodléhají. Kontakt pro dalí informace: JUDr. Eva Blechová Advokátka/Associate Partner Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Konto pracovní doby, nový pojem v zákoníku práce NAPSAL VÁCLAV VLK O tomto právním institutu, který byl zaveden novým zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) bylo napsáno mnoho, ať už přínosného či nikoliv. Začátkem roku převažovala optimistická proroctví, která operovala zejména se slovem flexibilita, a to v různých obměnách. Ke konci roku 2007 používají autoři odborných článků daleko střízlivější až pesimistická slovní spojení ( náročnost na evidenci, administrativa apod.). Jak to tedy s kontem vlastně je?

3 Konto pracovní doby je podle nového zákoníku práce jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Zaměstnavatel tak při uplatnění konta bude zaměstnanci přidělovat práci průběžně podle potřeb podniku, délka týdenní pracovní doby tak může a bude každý týden jiná. Zaměstnavatel však při plánování musí vycházet z toho, že směna může trvat maximálně 12 hodin. Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance, a to nejpozději jeden týden před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Pokud se tedy zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne na jiné době po seznámení s rozvrhem týdenní pracovní doby. Toto období se nazývá vyrovnávací období. Po jeho uplynutí se zjistí rozdíly a případná práva zaměstnance (maximální délka vyrovnávacího období je 26 týdnů po sobě jdoucích, kolektivní smlouva může stanovit vyrovnávací období až 52 týdnů po sobě jdoucích). Jedná se vlastně o zdánlivě jednoduchý princip a zavedení konta tak může být lákavé zejména pro společnosti, kterým v průběhu roku kolísá výroba, popř. poskytují služby nebo práce převážně jen v určitém ročním období. Po skončení vyrovnávacího období se provede součet skutečně odpracované doby, který se porovná se stanovenou týdenní pracovní dobou. Jestliže následný výsledek bude kladný, pak rozdíl je prací přesčas, za kterou přísluší mzda a příplatek, popř. se lze dohodnout o poskytnutí náhradního volna místo příplatku. Pokud by byl výsledek záporný, jednalo by se vlastně o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci by náležela náhrada mzdy, tato situace je však předem řešena pomocí tzv. stálé mzdy (viz dále). Výhody pro zaměstnance Konto pracovní doby by mělo být výhodné i pro zaměstnance, kteří tak mají tzv. stálou mzdu i v měsících, kdy pracují méně, a to alespoň 80 % průměrného měsíčního výdělku (pro určení stálé mzdy se vychází z předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích). Stejně jako se po uplynutí vyrovnávacího období porovnává skutečně odpracovaná doba se stanovenou týdenní pracovní dobou, porovná se i mzda stálá a mzda skutečně dosažená podle zákona a sjednaných podmínek a kladný rozdíl se zaměstnanci doplatí. Bariéry pro uplatnění konta odborová organizace, pak jeho zavedení vnitřním předpisem zaměstnavatele. Dále je nutný předchozí souhlas konkrétních zaměstnanců, jichž se bude nerovnoměrné rozvržení pracovní doby týkat. Zákonodárce předchozí souhlas zdůvodňuje tím, že kontem je zasaženo do práva zaměstnance pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu. Stanovená týdenní pracovní doba podle pracovní smlouvy musí být dodržena pouze jako průměr za vyrovnávací období, stejným způsobem se přistupuje i k práci přesčas, kdy celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně ve vyrovnávacím období a za kalendářní rok více než 150 hodin celkem, pokud jinak neupravuje dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pøedpokládaná náročnost na administrativu Zaměstnavatel je povinen při uplatnění konta vést přesnou evidenci pracovní doby a mzdy formou účtu pracovní doby a účtu mzdy. Na účtu pracovní doby zaměstnance se vykazuje stanovená týdenní pracovní doba, rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden. Zaměstnavatel je povinen vykazovat každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou. Na účtu mzdy zaměstnance se vykazuje stálá mzda zaměstnance a dosažená mzda zaměstnance za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo právo podle zákoníku práce a podle sjednaných podmínek. Závěr Konto pracovní doby má tedy skutečně určitá úskalí a očividně se tak nestalo hitem loňské sezóny. Připravovaná novela zákoníku práce má však právě mimo jiné přinést určité změny stran tohoto právního institutu. Zejména se má pak jednat o umožnění změn rozvržení pracovní doby v průběhu vyrovnávacího období, napříště také nemá být zapotřebí pro zavedení konta předchozího souhlasu jednotlivých zaměstnanců. Ať už změny budou či nikoliv, stále zde zůstává možnost řešit výkyvy výroby nebo prací pomocí původního nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a zároveň vyčkat, co přinese rok 2008 a zda zavládne na jeho začátku opět nějaké nadšení. Kontakt pro dalí informace: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: Opusťme sčítání a odečítání a podívejme se na to, co musí předcházet zavedení konta pracovní doby. Je to jeho sjednání v kolektivní smlouvě a v případech společností, kde nepůsobí

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Leden 2008 Daně aktuálně Dùleité změny v souvislosti s daòovou reformou NAPSALA JANA DLOUHÁ Nová daňová reforma přináší pro daňové poplatníky mnoho nového. Změnám v oblasti stanovení daňových odpisů u dopravních prostředků, v oblasti finančního leasingu či sazby daně z příjmů právnických osob jako jedné ze změn pozitivních, se věnuje následující článek podrobněji. Daòové odpisy dopravních prostøedkù zahrnutých v majetku poplatníka S účinností od 1. ledna 2008 došlo ke zrušení odpisové skupiny 1a. Do této skupiny byly zahrnuty pro účely stanovení daňových odpisů osobní automobily (M1) a dále nákladní automobily, které mají v technickém průkazu zapsanou kategorii vozidla N1. Od roku 2008 se doba odepisování u těchto dopravních prostředků prodlužuje ze 4 na 5 let. Vzhledem k tomu, že v rámci přechodných ustanovení není tato problematika upravena, dotkne se tato změna i automobilů, které nebyly k 1. lednu 2008 zcela odepsány. Zároveň došlo ke zrušení limitu vstupní ceny ve výši Kč pro uplatnění daňových odpisů u osobních automobilů. Pro osobní automobily pořízené ve zdaňovacím období započatém v roce 2007 a dříve nelze tuto změnu uplatnit a i nadále bude pro účely stanovení odpisů použita případná snížená vstupní cena. Tato změna se týká i osobních automobilů pořízených v rámci finančního leasingu, u kterých byla částkou Kč limitována celková hodnota nájmu, kterou lze zahrnout do základu daně. Finanční leasing od 1. ledna 2008 dochází k omezení daňové uznatelnosti nákladů u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku. Do daňově uznatelných nákladů nelze zahrnout 1 % z úhrnu nájemného. Toto omezení se nebude vztahovat na finanční náklady u finančního pronájmu, které v úhrnu za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, nepřevýší Kč. U smluv uzavřených do se uplatní znění zákona platné do konce roku 2007; v rámci podmínek, za kterých lze zahrnout nájemné u finančního pronájmu mezi náklady na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, dochází k prodloužení stanovené minimální doby nájmu, a to nejméně na minimální dobu odepisování majetku podle zákona o dani z příjmů. Konkrétně u osobních a nákladních automobilů bude minimální doba trvání leasingové smlouvy prodloužena z obvykle používaných tří na pět let. Nájemce již tedy nebude hodnotu pořizovaného předmětu zahrnovat do nákladů tak rychle jako dříve. Tyto změny v oblasti finančního leasingu se netýkají pouze dopravních prostředků, ale i dalšího movitého a nemovitého majetku pořízeného na základě smlouvy o finančním pronájmu. Tzn. v případě pořízení strojů a zařízení zařazených ve 2. odpisové skupině bude muset minimální doba nájmu činit 5 let a v případě 3. odpisové skupiny 10 let. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. V případě smluv uzavřených do se uplatní znění zákona platné do konce roku 2007; v rámci finančního leasingu ze zahraničí dochází ke zvýšení sazby srážkové daně z 1 % na 5 %. Výše uvedené změny nebudou mít pouze vliv na uživatele finančního leasingu, ale dotýkají se také značnou měrou poskytovatelů těchto služeb. Kromě výše uvedené změny doby nájmu bude od 1. ledna 2008 pro leasingové společnosti zrušena možnost uplatňování výhodnějšího odepisování pronajímaných předmětů po dobu nájmu. Sazba daně z pøíjmù právnických osob V průběhu následujících třech let bude docházet k postupnému snižování daně z příjmů právnických osob: pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008, bude činit sazba daně z příjmů právnických osob 21 %; pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009, bude činit sazba daně z příjmů právnických osob 20 %; pro zdaňovací období, které započalo v roce 2010, bude činit sazba daně z příjmů právnických osob 19 %. Na rozdíl od předchozí právní úpravy se pro stanovení daně použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Na základě této změny poplatníci, jejichž hospodářský rok je odlišný od kalendářního, budou novou nižší sazbu daně uplatňovat vždy se zpožděním. Kontakt pro dalí informace: Ing. Jana Dlouhá Asistentka daòového poradce Tel.:

5 Ekonomika aktuálně Jak se lépe pøipravit na účetní závěrku NAPSALA LENKA KUDRNOVÁ Termín účetní závěrky se neúprosně blíží. Následující text proto nejen připomíná a upřesňuje témata již známá, ale také se věnuje novince v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů odložené dani. Odloená daò a správný výběr daòové sazby Mezi nejvítanější změny, které přinesla novela zákona o daních z příjmů, patří snížení sazby daně z příjmů právnických osob, jak již zmiňuje předchozí článek. V této souvislosti se budeme společně s kolegy z účtáren zamýšlet nad otázkou, kterou z daňových sazeb použijeme letos při výpočtu odložené daně: jako nejjednodušší řešení se nabízí přepočítat odloženou daň sazbou platnou v nejbližším příštím účetním období, tedy 21 %. Jeho nedostatkem je však skutečnost, že některé z rozdílů se projeví až po roce 2008, 2009 a později. Odložený daňový závazek či pohledávka by tedy byly k rozvahovému dni letošního roku nadhodnoceny; jiným zjednodušením, kdy upřednostníme princip opatrnosti, je vyčíslení odloženého daňového závazku tou nejvyšší sazbou, zatímco pohledávku sazbou nejnižší. I když je uvedený přístup nejméně rizikový, bude zejména u významných položek všemi stranami zavržen, protože je nespravedlivý ve svém rozdílném pohledu na výnos versus náklad/pohledávku versus závazek; jistě nejpřesnějším by byla snaha přesně chronologicky naplánovat rozdíly a k příslušnému období přiřadit příslušnou sazbu. To ovšem považujeme za tak časově náročné a pracné, že náklady na zpracování by mohly v některých případech daleko přesáhnout efekt, neboli akceptovatelnou chybu; v praxi po zvážení všech pro a proti výše uvedených variant by bylo akceptovatelné použití průměrné sazby. Přitom jsme se snažili zohlednit i časový faktor to znamená, v kterém období se předpokládá, že budou rozdíly nejvýznamnější. Skoro jako klišé už zní závěrem často opakovaná zásada. Každý z případů je u každé z firem nutné posuzovat individuálně. A ať bude zvolena kterákoliv ze zmiňovaných metod, měla by být jednoznačně popsána v příloze k účetní závěrce. Odložená daň a rekapitulace národní účetní úpravy obecné východisko lze nalézt v zákoně o účetnictví; metoda odložené daně je obsahem 59 prováděcí vyhlášky pro podnikatele (č. 500/2002 Sb.); samostatný Český účetní standard pro podnikatele č. 003 ODLOŽENÁ DAŇ; Interpretace Národní účetní rady I 4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence; Interpretace Národní účetní rady I 9 Odložená daň první vykázání. Rezerva na daò z pøíjmù Už tradičně si při sestavování účetních výkazů vzájemně vyjasňujeme, jak správně vykázat rezervu na daň z příjmů v případě, že má účetní jednotka k datu účetní závěrky již zaplacené zálohy na daň. I v kontextu Interpretace Národní účetní rady I 3 Rezerva na splatnou daň, vydané k , jde v řešení tohoto problému o pouhé připomenutí: předpokládaná částka splatné daně se zaúčtuje vždy v plné výši jako náklad ve výsledovce; pokud jsou k datu účetní závěrky vykázány již zaplacené zálohy a tyto jsou nižší než rezerva na splatnou daň, pak se rezerva vykáže ve výši nedoplatku daně; v případě, že zaplacené zálohy převyšují očekávanou splatnou daň, bude předpokládaný přeplatek z titulu zaplacených záloh vykázán v aktivech účetní jednotky; detailní rozpis zaplacených záloh a vytvořené rezervy na splatnou daň se uvádí v příloze k účetní závěrce. Rezerva na penále a úroky z prodlení V případě tvorby rezervy na penále a úroky z prodlení je nutné si uvědomit, že 1. ledna 2007 vstoupila v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která změnila způsob výpočtu penále a úroků z prodlení. U daní, jejichž splatnost nastává až po datu účinnosti novely, je penále ukládáno jako jednorázová povinnost ve výši 20 % z dodatečně vyměřené daně nebo ze snížení odpočtu daně či 5 % ze snížení ztráty. U úroku z prodlení je základem reposazba ČNB platná k prvnímu dni kalendářního pololetí zvýšená o 14 %. Tento způsob výpočtu úroku z prodlení se taktéž vztahuje na daně splatné po datu účinnosti novely, tzn. po 1. lednu Kontakt pro dalí informace: Ing. Lenka Kudrnová Auditorka Tel.:

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Leden 2008 Podnikové poradenství aktuálně Zajitěná investice s produktem ivotního pojitění NAPSAL DAVID PRIATKA V říjnu loňského roku byl zahájen ve střední a východní Evropě prodej speciálního produktu jednorázového investičního životního pojištění denominovaného v EUR s pojistným plněním v případě dožití se nebo v případě smrti. Je nabízen v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Polsku, Rumunsku a také na Slovensku. Jedná se o vůbec první produkt, který si mohou klienti sjednat za podobných podmínek v několika zemích najednou. První verze pojistného produktu nazvaného Euroindex I. je jednorázové investiční životní pojištění, které garantuje vložení peněz do investičních instrumentů s návratností minimálně 120 % z vloženého pojistného za deset let trvání pojištění, a zároveň umožňuje participovat na růstu evropského akciového indexu Dow Jones EuroStoxx 50. Poptávka po investičních produktech se zaručeným zhodnocením a participací na potenciálu akciových investic se ve střední a východní Evropě neustále zvětšuje. Produkt je připraven zejména pro klienty, kteří zvažují dlouhodobou investici v kombinaci s životním pojištěním, chtějí mít zaručen jistý výnos a potenciálně vysoký podíl na zisku nebo pro ty, kterým končí smlouvy například penzijního připojištění či stavebního spoření a chtějí tyto prostředky dále zhodnocovat. Také kombinuje výhody životního pojištění s velmi zajímavě strukturovaným zhodnocením. Prostřednictvím tohoto pojištění klienti investují do cenného papíru na dobu 10 let. Jedná se o cenný papír nazvaný EuroStoxx 50 Linked EMTN Notes s ratingovým hodnocením A spravovaný Dresdner Bank - třetí největší bankou v Německu. Do konce minulého roku běžela již třetí verze pojistného produktu nazvaná Euroindex III. Při vývoji nové verze produktu je vždy snaha nějakým způsobem najít možnost jeho vylepšení ve prospěch zákazníka. Oproti předchozím verzím je v případě třetí tranše poskytován například garantovaný minimální výnos ve výši 125 %. Minimální výše pojistného je stanovena na 2 tisíce eur. Na konci pojištění se vyplatí klientovi ke vkladu minimálně 25% zhodnocení. Horní výše potenciálního zhodnocení pak není omezena, odvíjí se od průměrného nárůstu indexu Dow Jones EuroStoxx 50 za deset let trvání pojištění. Investice je v zásadě složena z kombinace investování do dluhopisů (zajištění garantovaného výnosu) a opce na akciový index Dow Jones EuroStoxx 50 (investiční instrument zajišťující podíl na výkonnosti Euroindexu). Index Dow Jones EuroStoxx 50 Akciový index Dow Jones EuroStoxx 50 zahrnuje 50 nejvýznamnějších evropských firem. Index je pravidelně počítaný podle transparentních pravidel a dopředu známých kritérií. Mezi společnosti v hodnocení indexu zahrnuté nejvyšší vahou patří například Total, Sanofi-Aventis, Nokia, Telefonica, ENI či Siemens. Podle uskutečněného propočtu bylo průměrné zvýšení indexu EuroStoxx 50 po dobu 10 let (období od roku 1997 do roku 2006) 90 %. Parametry současné verze pojistného produktu Euroindex III. Investiční životní pojištění je sjednáváno na dobu 10 let s garantovaným výnosem 125 %. Pojistnou událostí se v tomto pojištění rozumí dožití pojištěného konce pojistné doby nebo smrt pojištěného, dojde-li k ní v době trvání pojištění. Při dožití pojištěného konce pojištění se vyplácí pojistné plnění ve výši hodnoty podílových jednotek k datu konce pojištění. V případě smrti pojištěného za doby trvání pojištění pojistitel poskytne oprávněné osobě pojistné plnění ve výši 105 % hodnoty podílových jednotek zjištěné k oceňovacímu dni, který následoval po dni oznámení pojistné události pojistiteli, anebo pokud je to pro oprávněnou osobu výhodnější, pojistné plnění ve výši zaplaceného pojistného. Novinkou oproti předchozím verzím pojistného produktu je zavedení pojistného plnění i v případě smrti pojištěného následkem úrazu, kdy pojistitel navíc vyplatí jedno dodatečné plnění ve výši zaplaceného pojistného v eurech, maximálně však ve výši eur na jednu pojistnou smlouvu, přičemž není stanovena horní hranice počtu smluv, které může daný účastník pojištění uzavřít. Pojistné plnění v tomto případě vypadá následovně: Klient vložil při sjednání pojištění například eur, po třech letech ho přejede auto, aktuální hodnota fondu je eur. Vyplaceno bude oprávněné osobě 105 % z částky eur (pojistné plnění za smrt) eur (maximální pojistná částka za smrt úrazem). Pojistné plnění vyplacené pojišťovnou bude tedy činit eur. Pojištění se sjednává samostatně bez možnosti dalších připojištění. Na základě žádosti pojistníka o zkrácení pojistné doby, kterou pojistitel obdrží nejdříve 12 týdnů a nejpozději 6 týdnů před 5. výročním dnem počátku pojištění, zkrátí pojistitel pojistnou dobu pojištění na 5 let. Poté je k 5. výročnímu dni vyplaceno pojistné plnění ve výši hodnoty podílových jednotek k tomuto dni dožití. V tomto případě však není garantováno minimální zhodnocení ve výši 125 %. Žádost o zkrácení pojistné doby doručená pojistiteli v jiném termínu není pojistitelem akceptována. Pojištěná osoba musí být v rozmezí věku od 0 do 70 let. Konečným věkem při ukončení pojištění je tedy hranice 80 let. Pojistné se platí jednorázově, přičemž na jednu pojistnou smlouvu činí minimální pojistné eur, maximální pojistné eur. Další novinkou je zavedení

7 možnosti platby pojistného v korunách, pojistné je poté v momentě připsání na účet fondu přepočteno na eura kurzem KB devizy prodej. Za tento převod pojistník neplatí žádný poplatek, rovněž nehradí žádné poplatky za vedení účtu. Minimální výše zálohy na pojistné v korunách činí 60 tisíc korun, maximální výše zálohy 4,5 milionu korun na jednu pojistnou smlouvu. Je důležité rovněž zdůraznit, že v průběhu pojištění nelze vkládat žádné mimořádné pojistné. Při sjednávání pojištění není pojistitelem požadováno vyplnění zdravotního dotazníku či absolvování zdravotní prohlídky. V případě zániku pojištění v prvním roce jeho trvání se vyplácí odkupné ve výši 94 %, ve druhém roce 96 %, ve třetím až desátém roce 98 % odkupného z aktuální hodnoty účtu pojistníka. Je-li však tato částka vyšší než zaplacené pojistné, odkupné se vyplácí ve výši zaplaceného jednorázového pojistného. Veškeré výplaty pojistného plnění či odkupného jsou prováděny v eurech. Je důležité rovněž upozornit na to, že se vždy jedná o limitovanou sérii, kdy pojišťovna nakoupí cenné papíry v určité předem známé hodnotě, které jsou později po určitou dobu upisovány. Pojištění je tedy možné sjednat pouze v tomto období, jež je rovněž předem známé. Daòové výhody V případě sjednání tohoto pojistného produktu lze využít rovněž daňové výhody, které jsou zde uplatňovány ve stejném rozsahu jako u ostatních pojistných produktů jednorázově placeného životního pojištění. Musí být tedy splněny podmínky, kdy pojistník je shodný s pojištěným, pojištění končí nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let, minimální doba pojištění činí pět let. Daňový základ lze snížit až o 12 tisíc korun ročně. Jednorázově zaplacené pojistné se rozpočítá na dny a pojistitel zasílá svým zákazníkům každoročně potvrzení o zaplaceném pojistném vztahujícím se k danému roku, za který je uplatňována daňová výhoda. Nejnovějí verze pojistného produktu Euroindex IV. Počátkem prosince minulého roku bylo rozhodnuto o podmínkách zavedení nové tranše nazvané Euroindex IV., která je klientům nabízena k úpisu od 15. prosince 2007 do 31. března Pojištění bude sjednáváno za stejných podmínek jako Euroindex III. pouze s jednou změnou, a to ve výši garantovaného výnosu. Garantovaný výnos bude stejně jako v případě Euroindexu I. a II. stanoven ve výši 120 %. Podle našeho názoru se jedná o průhledný pojistný produkt s jasně definovanými pravidly, který klientovi poskytuje minimální garantovaný výnos z investic do dluhových cenných papírů, možnost vysokého podílu na zisku z investic na akciovém trhu a zároveň zejména pojistnou ochranu pro případ dožití se, pro případ smrti a pro případ smrti následkem úrazu. V případě Vašeho zájmu o sjednání výše popsaného pojistného produktu či poskytnutí jakýchkoliv doplňujících informací jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici. Kontakt pro dalí informace: Ing. David Priatka Podnikový poradce Tel.: Rödl & Partner Intern Témata 2007 Leden 2007 Úpadková řízení s mezinárodním dopadem Cestovní náhrady a daň z příjmů po 1. lednu 2007 Co podniknout, abychom si usnadnili sestavení zprávy o propojených osobách Rödl & Partner Intern Nové semináře Únor 2007 Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění Interpretace českých účetních předpisů Národní účetní rady Bøezen 2007 Možnosti čerpání dotací z aktuálních programů veřejné podpory Leasingová smlouva jako jedna z forem poskytnutí spotřebitelského úvěru Daňové aspekty zaměstnávání cizinců v ČR Snižujeme základní kapitál veřejným návrhem smlouvy o odkupu akcií Porovnání cen stavebních pozemků dle cenové mapy Duben 2007 Program veřejné podpory inovace Obchodní rejstřík a jeho elektronizace Pokyn D-300 Otazníky kolem stavebních zakázek-věrný a poctivý obraz

8 8 9 Mandantenbrief Vydání Leden 2008 Květen 2007 Přeshraniční fúze Ekologická daňová reforma Možnosti uplatnění daňových ztrát v následujících obdobích a nový pokyn D-300 Červen 2007 Dotace z programů veřejné podpory Kolektivní smlouva Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních společností Vybrané body zamýšlené reformy daně z příjmů Rezerva na rizika z odpovědnosti za dodávky výrobků, zboží, prací a služeb a související účtování Odměňování zaměstnanců v podnikové sféře Rödl & Partner Intern Aktuální kauzy Červenec-srpen 2007 Nové právní předpisy související se zapojováním ČR do Evropské unie Diskriminace podle nového zákoníku práce Nová pravidla investičních pobídek v České republice Nižší sazba DPH a bytová výstavba Změna účetního software v průběhu účetního období Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nové semináře Aktuální kauzy Záøí 2007 Reforma veřejných financí Možnosti čerpání dotací z aktuálních programů veřejné podpory Nárok na příplatek ke mzdě První kroky po založení nové společnosti Oprava chyb a srovnatelnost údajů Rödl & Partner Intern Nové semináře Øíjen 2007 Možnosti čerpání dotací z aktuálních programů veřejné podpory Oznamovací povinnost směrem k úřadu práce Slučitelnost funkce prokuristy a statutárního orgánu společnosti Intrastat a povinnosti s ním související Srovnatelnost informací v individuální účetní závěrce podnikatelů Listopad 2007 Zákon na ochranu spotřebitele Daňová reforma nízká kapitalizace Inventura kapitálových účtů Provedeme Vás procesem Mergers & Acquisitions Oceňování podniku v nové ekonomice Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nové semináře Prosinec 2007 Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru K odstoupení od smlouvy Zaměstnanecké benefity od 1. ledna 2008 Účetní závěrka na Mikuláše, audit na Štěpána? Vlastně proč ne... Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nové semináře Aktuální kauzy Nové semináøe Investiční pobídky v České republice Rödl & Partner připravuje na druhou polovinu února seminář týkající se systému investičních pobídek v České republice. Dále se bude věnovat aktuálním programům pro podporu podnikání ze strukturálních fondů EU. Jako přednášející vystoupí kromě zástupců společnosti Rödl & Partner také představitel UniCredit Bank. Bližší informace k programu, přesný termín a místo konání budou zveřejněny v pozvánce v následujícím čísle, stejně jako na webových stránkách Pracovní právo ze vech směrù Alena Klikar, advokátka, Rödl & Partner, bude jednou z přednášejících na setkání prestižního cyklu tématicky zaměřených seminářů, organizovaných pod hlavičkou Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Její přednáška bude zaměřena na vznik pracovního poměru na základě pracovní smlouvy s praktickým příkladem a dále na pracovní dobu a konto pracovní doby. Vedle ní účastníci rovněž vyslechnou novinky v podání zástupců Deloitte a Price Water House Coopers.

9 Setkání se uskuteční 5. února 2008 v prostorách Italského kulturního institutu. Přihlášku a bližší informace k programu lze získat v sekretariátu Italsko-české obchodní komory. Kontakt: Daniela Herkuczová, tel.: , Aktuální kauzy Aluprodukt Romania SRL patnáctým členem Inter Pool Cover Team Zápisem rumunské společnosti ALUPRODUKT ROMANIA SRL jako nového člena evropského hospodářského zájmového sdružení Inter Pool Cover Team (IPCT) dosáhla tato evropská společnost se sídlem v České republice celkového počtu 15 členů. Tato skutečnost přitom potvrzuje klíčové a výsadní postavení IPCT a jejího leadera, společnosti ALUKOV HZ, spol. s r.o., na evropském trhu v oblasti zastřešení bazénů a vířivých van. Inter Pool Cover Team vznikl jako jedna z prvních evropských společností v České republice krátce po přistoupení České republiky k Evropské unii v roce Založen byl zejména za účelem rozvoje hospodářské činnosti svých členů v oblasti nadnárodní podpory a propagace prodeje moderních systémů zastřešení bazénů značky ALUKOV v rámci společného prostoru EU. Zakládajících členů bylo jedenáct, následně byly přijaty za členy obchodní společnosti z Velké Británie, Bulharska, Španělska a nyní nově i z Rumunska. Založení a existence IPCT jako skutečně fungující evropské společnosti je jedním z praktických důkazů prospěšnosti a využití evropského práva pro hospodářskou spolupráci napříč Evropskou unií, říká advokát Pavel Koukal z kanceláře Rödl & Partner, která poskytuje od samého počátku veškerou právní podporu a servis samotnému sdružení i společnosti ALUKOV HZ. Stane se Rödl & Partner poradcem pro prodej Budvaru? Rödl & Partner je jednou ze tří firem, jež se ucházejí o poradenství při transformaci státního podniku Budějovický Budvar na akciovou společnost. Vítěze soutěže začne pětičlenná komise vybírat v lednu. Hlavním problémem při převodu Budvaru na akciovou společnost je zajištění ochrany známky. Pokud by byla porušena, může to ohrozit Budvar ve sporech s americkou skupinou AnheuserBusch. S ní vede Budvar ve světě desítky sporů o ochrannou známku. Ta má podle odhadů hodnotu až třicet miliard korun. Účast ve veřejné soutěži považujeme za prestižní záležitost, jedná se o součást národního bohatství. Jsem přesvědčen o tom, že vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem s projekty tohoto druhu, máme skutečně co nabídnout, komentuje Petr Novotný z kanceláře Rödl & Partner. Posoudíme zejména odbornou úroveň a výši nabízené ceny, řekl k výběru poradenské firmy ministr zemědělství Petr Gandalovič. Podle vyjádření premiéra Mirka Topolánka by přeměna Budvaru na akciovou společnost mohla trvat rok až rok a půl. Budvar je posledním pivovarem v majetku státu. Loni zvýšil hrubý zisk o 15 procent na více než 267 milionů korun a tržby na zhruba dvě miliardy. Vzrostla i produkce na 1,152 milionu hektolitrů piva. -jv-

10 10 Mandantenbrief Vydání Leden 2008 Mandantenbrief Leden 2008, č. 1 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vydání Červen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Aktuálně z veřejné podpory > Jak je vnímán nový živnostenský zákon? Právo aktuálně > Novelizace katastrálního zákona Daně aktuálně > Daňová uznatelnost

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Obsah: Upozornění. Vydání Červen 2007 www.roedl.cz. Právo aktuálně > Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních

Obsah: Upozornění. Vydání Červen 2007 www.roedl.cz. Právo aktuálně > Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních Vydání Červen 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních společností Daně aktuálně Vybrané body zamýlené reformy daní z pøíjmù Ekonomika aktuálně Rezerva

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností?

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností? www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny Praha a Reality: Jsou proluky vzácností? Právní poradna: Jak na pohledávky (foto: vkv) Praha podporuje podnikání 1/2014

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více