Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI"

Transkript

1 Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje str Charakteristika školy str Charakteristika ŠVP str Učební plán str Učební osnovy str Hodnocení žáků a autoevaluace str. 22 2

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíče k budoucnosti Předkladatel : Název organizace Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Adresa Fryčovice 628, IČO REDIZO Ředitel školy Mgr. Alexandra Filarová Telefon , , www zsfrycovice.cz Zřizovatel : Název organizace Obec Fryčovice Adresa Fryčovice 83, Starosta obce Ing. Jiří Volný Telefon

4 2. Charakteristika školy Historie školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Historie školy Písemných a geografických materiálů o obci se zachovalo velice málo, některá období jsou v kronice zaznamenána velmi stručně a možná s malou nepřesností. První zmínka o existenci školy ve starých kronikách spadá do roku Původní školní budova (snad pětitřídní) byla postavena v roce První přístavba byla provedena v roce , druhá, tzv. jižní křídlo, v roce K další rekonstrukci došlo až v roce Ač byla budova pečlivě udržována, přestala vyhovovat požadavkům moderního vyučování. Scházely místnosti pro školní jídelnu, odborné pracovny pro zajištění výuky chemie, fyziky a jazyků, nedostatečná byla kapacita šaten. Provizorní podmínky byly stále neúnosnější vzhledem k vysokému počtu žáků i vzhledem ke skladovacím kapacitám. Proto byla na konci roku 1984 zahájena výstavba nové panelové školy. Slavnostní otevření školy proběhlo a v prosinci téhož roku se žáci druhého stupně mohli přestěhovat do nové budovy. Po dvouleté přestávce byla na podzim roku 1990 zahájena stavba druhé etapy. Významným dnem nejen v životě základní školy, ale i v historii obce se stal 6. únor 1995, kdy došlo k otevření třetí části budovy. V roce 2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy zateplení celé budovy, výměna oken, rekonstrukce kotelny. Škola dostala nový veselejší kabát. Byla přistavěna obecní knihovna. Úplnost a velikost školy Základní škola Fryčovice je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky. Poskytuje vzdělání asi dvěma stům žákům (kapacita školy je 290 žáků). Ročníky jsou vesměs zastoupeny jednou třídou, v případě většího počtu žáků v ročníku dvěma třídami. Budova školy je umístěna ve středu obce, je školou spádovou (druhý stupeň navštěvují žáci z obce Staříč). Součástí školy je školní družina a školní jídelna. 4

5 Materiální Vybavení školy Škola je velice dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány. Prostorové V budově školy se nacházejí prostorné třídy, odborné učebny (F,Ch+Př, Aj, Inf,, cvičná kuchyňka, dílny, učebna dramatické výchovy, multimediální učebny s interaktivní tabulí, keramická dílna), kabinety, školní družina, malé divadélko, moderní kuchyň, velká jídelna, vícepokojový byt. Jedna místnost je vyhrazena jako učebna ZUŠ. V prostorných vestibulech si žáci mohou zahrát stolní tenis, stolní fotbal, v přízemí v odpočinkové části čekat na odpolední vyučování. Vedle školy se nachází sportovní areál TJ Sokol Fryčovice tělocvična i ostatní prostory slouží k výuce Tv. Se školou je propojeno sportovní centrum s tělocvičnou, bazénem a místností pro squash, je rovněž využíváno základní školou. Hygienické Pro dodržování pitného režimu jsou zajištovány nápoje připravované ve školní jídelně a hrazené z rozpočtu Unie rodičů. Pro relaxaci slouží ve třídách nižších ročníků relaxační koberce, ve vyšších třídách mohou žáci využívat odpočinkové kouty na chodbách, hrát stolní tenis, stolní fotbal, na odpolední vyučování mohou čekat v odpočinkové části v přízemí školy. Kmenové třídy jsou vybaveny novými lavicemi a nábytkem Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí. Nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i ŠD a při školních akcích je využíván sportovní areál TJ Sokol Fryčovice a Fry Relax Fryčovice Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupce ředitele, přibližně 14 pedagogických pracovníků (počet závisí na počtu žáků) včetně jednoho výchovného poradce a vychovatelky školní družiny, případně asistenti integrovaných žáků. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin a podle náplně učiva, reagují na aktuální dění ve škole a společnosti. Některé projekty mohou být třídní, jiné jsou školní. 5

6 Pravidelné projekty : 1., 2., 3. třída zařazuje do své práce 1x 4x ročně projekt Vyučování s rodiči Celoškolní projekty Vánoce ve škole Den jazyků Ekologický den Kdo přežije (ochrana člověka za mimořádných situací) Mezinárodní spolupráci škola nemá. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně nebo telefonicky. U příležitosti zápisu do první třídy pořádá škola pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří. Každoročně zveme k návštěvě žáky pátého ročníku ZŠ Staříč, kteří se účastní výuky, jsou seznámeni se školními prostorami. Během roku nás často navštěvují i děti MŠ Fryčovice, těsná spolupráce probíhá mezi třídní učitelkou 1. ročníku a tzv. předškoláky. Se školou spolupracuje Unie rodičů při ZŠ Fryčovice. Každá třída má možnost mít ve výboru unie dva i více zástupců. Unie rodičů se schází dle potřeby, na své schůzky zve zástupce učitelského sboru. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 167 a 168 zřizovatel zřizuje školskou radu. Ve školské radě zastupují školu dva členové zvoleni pedagogickými pracovníky školy. Vedení školy, výchovný poradce a třídní učitelé úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP ve Frýdku Místku, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Frýdek Místek, s Policií ČR. Úzce spolupracujeme se základními školami povodí Ondřejnice, s MŠ Fryčovice, se ZUŠ Brušperk, se Svazem dobrovolných hasičů, s TJ Sokol Fryčovice, s místním Českým svazem zahradkářů, obecní knihovnou. 6

7 3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průřezová témata Zaměření školy Škola je zaměřena všeobecně, větší důraz je kladen na osobnostní a sociální výchovu rozvoj osobnosti dítěte, na sportovní výchovu a ekologickou výchovu, na nabídku volitelných předmětů a zájmových útvarů. Řídíme se těmito klíči: Klíč ke vzdělávání Tento klíč pomáhá nalézt pro každého cestu, která mu bude nejlépe vyhovovat, osvojit si strategii učení a připravit se na celoživotní vzdělávání. Vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Každý má mít možnost projevovat se jako svébytná, svobodná a zároveň zodpovědná osobnost, která uplatňuje svá práva a plní své povinnosti. Klíč k pozitivnímu přístupu k životu Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování, cílem je kreativní člověk s aktivním přístupem k životu a k řešení problémů. Podporujeme spolupráci s ostatními státy cizí jazyk jako důležitý nástroj domluvy. Rozvíjíme schopnosti spolupráce a respektujeme práci a úspěchy vlastní i jiných. Vychováváme žáky ve vzájemné úctě a toleranci. Vedeme žáky k ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám, duchovním hodnotám. Klíč ke zdravému životnímu stylu Aktivně rozvíjíme a chráníme fyzické, duševní a sociální zdraví ve vší zodpovědnosti k sobě i druhým. Podporujeme projevy pozitivních citů v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjíme vnímavost, citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě. Chceme Výchovné a vzdělávací strategie učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatitelné v životě (méně encyklopedických znalostí, více se zaměřit na praxi) zavádět do výuky efektivní formy výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu 7

8 vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání posílit a zkvalitnit výuku cizích jazyků rozvíjet osobnost dítěte i v rámci prvků dramatické výchovy vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména školního řádu, pravidel společenského chování) stejnou péči věnovat všem klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) stejně podporovat žáky s různým druhem nadání (intelektuální, hudební, pohybové, manuální, estetické) provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených zaměřovat se na děti nadané, vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost se prezentovat a při přípravě dochází k dalšímu rozvoji jejich znalostí a schopností rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Co představuje v životě žáka a co ve výuce Rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost Dostatek informačních zdrojů a učebních nabídek encyklopedie, žákovská knihovna, Internet, exkurze, besedy Propojení informací se skutečným životem Samostatnost, organizace vlastní činnosti Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu Poznávání vlastních možností Prezentace výsledků vlastní činnosti Tvořivost Účast na organizaci vzdělávání Práce v motivujícím prostředí 8

9 Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Hodnocení za to, co žáka zvládá, ne za to, co neumí Výuka bez situací nerovnosti a ponížení Stanovení dílčích cílů Zařazování metod, které podporují zvídavost Využívání kladného hodnocení Dobré výsledky podporují motivaci 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Osobní příklad Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě Uplatňování mezipředmětových vztahů Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám Praktická cvičení Uplatňování základních myšlenkových operací rovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce Rozvíjení schopnosti logického uvažování Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Podpora netradičních způsobů řešení Prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.) Dodržování pravidel (etiky) komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních aj. názorů) 9

10 Základ pro hledání a objevování problémů Základ spolupráce a společného prožívání Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i jiných Práce v týmu Jasná pravidla pro soužití ve škole práva, povinnosti, sankce Atmosféra demokracie a přátelství Kooperativní učení, spolupráce ve výuce Osobní odpovědnost za výsledky společné práce Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Spolupráce s rodiči a dalšími partnery Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání Vhodnou formou prosazovat své zájmy Učit se argumentovat Pracovat se školním řádem 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě Školní parlament účast zástupců tříd Chápání bohatství a složitosti citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žiji Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích S pomocí dospělých řešit své citové vztahy Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k 10

11 přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání Čistota prostředí školy Vhodné hygienické zázemí Vhodné prostředí účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí spoluúčast na jeho úpravě Organizace denního režimu časová, obsahová Zdravý stravovací a pitný režim Kompenzační a hygienické přestávky v učení Pohybové relaxační přestávky Škola bez návykových látek Důsledná prevence šikany a násilí Vztahy ve škole úcta, sounáležitost, uznání 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení Chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti Otevřenost vůči spolužákům Solidarita s druhými Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Integrace žáků vyžadující zvláštní péči Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech Rozvíjení schopnosti empatie Multikulturní výchova porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných 11

12 kulturních prostředí 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem Uplatňování sebehodnocení žáků Harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace Osvojování základních pracovních dovedností a návyků Výstupní hodnocení žáků Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem maximalizujeme šanci prožít úspěch. Umožňujeme žákům realizovat ve vhodných případech vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Vytváříme takové situace učení, aby se žák sám aktivně a s chutí zapojil do práce pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme zajímavé domácí úkoly. Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a dokázali je zdůvodnit. Žáci si zdokonalují práci s informacemi z různých zdrojů (ústních, tištěných, mediálních, počítačových), aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými nejen ve škole, ale i mimo ni. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při vyučování. Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 12

13 Vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování. Učíme je k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy ve škole. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. Používáme skupinovou práci, vzájemnou pomoc při učení. Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o exkurze, besedy. Motivuje žáky, aby se aktivně zapojili do oblasti Svět práce Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Podle 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je: a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných upravuje 17 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných též upravuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Vzdělávání obou skupin žáků se na škole realizuje formou individuální integrace v běžných třídách. Škola se opírá o doporučení a spolupráci s pedagogicko-psychologickou 13

14 poradnou (PPP) nebo speciálně pedagogickým centrem (SPC) či praktickým lékařem pro děti a dorost. Ředitel školy může povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a v souladu s doporučením školského poradního zařízení (PPP, SPC) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). IVP poskytuje údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální i skupinové speciální péče o žáka. Pravidelné konzultace výchovného poradce, učitelů, zákonných zástupců žáka a pracovníka PPP nebo SPC slouží ke kontrole funkčnosti tohoto plánu během školního roku. Důležitá je tato spolupráce hlavně pro žáky sociálně znevýhodněné, kde je nutné spolupracovat též s Odborem sociálních věcí příslušného úřadu. Podrobnosti o vzdělávání podle IVP obsahuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Může být realizován těmito opatřeními: 1. Reedukační péče na 1. stupni a na 2. stupni - dle počtu žáků, potřeb a možností - 1 hodina týdně individuální nebo skupinová péče, práce na PC, 2. Vzdělávání žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku ZŠ žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se mohou vzdělávat v nižším ročníku žáci mimořádně nadaní se mohou vzdělávat ve vyšším ročníku 3. Osobní asistent, asistent pedagoga - osobní asistent není zajišťován školou (zajišťuje si zákonný zástupce žáka) - asistent pedagoga pracuje s žákem; ředitel školy zřizuje funkci asistenta pedagoga se souhlasem krajského úřadu 4. Zajištění speciálních pomůcek dle potřeb žáků 5. Zohledňování postižení či znevýhodnění integrovaných žáků při výuce a při hodnocení výsledků vzdělávání Průřezová témata Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova 14

15 Formy - Vzor: P = daný tématický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí 1. stupeň 2. stupeň Pr,Hv Jk, m, Pr, Tv, Tv, Tv Pr, Jk, M Jk, M, Pr,, Hv Pr, Vv A, Č, M, Pr,, Hv Tv Č, M, P, Vl,, Tv Př A, I, M, Vl, Př, Tv,, Č, Vv A Tv Tv A, Hv, Vv Pr, Jk - A, Vv - A,, Hv, M, Č Č, M, Vl, Tv A, I, M, Vl, Tv, Př, Č,, Vv F, Vz, Z, Č, Tv I, M, P,, D, Tv, M,, Vz, A,, Vz F, Vz, Z, Č, Tv M, P, D, Tv, Č, Vz F, Č, M,, Vz F, Z, Č, Tv M, P,, D,, Ch Tv, Č,, A, Č, F, Z, Č, Tv M, P,, D,, Ch, A Tv, Č,,, A F, Č, A, Tv,, Vz Vz A, VV, M,,, Vz Z, D, I, M,, Vz VV,, Vz Z, Č, D, M,, Vz M, F, Z, Č, D, M, Ch, Č, M, A, Ch, Z, Č, A, Ch, Mezilidské vztahy Pr, Jk Pr, Jk, Č Č, Vl A Č, A,, Vz Č, A,, Vz Č,, A,, Č, A, 15

16 Komunikace Jk, Pr Jk, Pr Č, A Č,, Vz Kooperace a kompetice A M, Č,, Vz Vv F, Č, Ch, Ch, A, Č, Ch,, A, Ch MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Pr, M, Tv M, Jk, Pr, v,, Tv A, Č, Pr, M, Č, M, Tv M, I, Vl, Př, Tv,, Č, Vv Č, D, I, M,,, Vz Č, M,, Vz M, Ch,, Č, M, Ch,, Hodnoty, postoje, praktická etika Vv Pr Č Vl -, Vz, Vz, A,, Č, A, 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát 1. stupeň 2. stupeň Pr, Jk Pr, Jk Pr,, Č Č, M, Př, Vl A, I, M, Vl, Č, Př,, Vv Pr Pr Pr Vl M, I, Vl, Př, Č,, Vv I, Č,, D, A, I, Z, D, A, Z, Č, D,, Č,, Z, Č, D, A, Formy participace občanů v politickém životě - - Pr Př, Vl - - Z, Z,, A, Z, D, A, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - - Pr Vl Vl, Př,, I, Č D, I Z, Z, D,, Z, D, A, 16

17 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1. stupeň 2. stupeň Jk, Hv Pr, - Jk VV, Pr, A Č, M, Vl Jsme Evropané - Jk, Pr Prv, Č Př, Č, Vl 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA A, Tv, M, Č, Vl, Př,, I, Hv Č, Př A, I, M, Vl, Tv, Př, Č,, Vv M, Př, Vl, Č, I, Tv, Z, D, A, Tv, I F, Z, I, D Z, A, I Z, Č, D, Tv F, Z, D, Tv, Ch Z, D F, Z, D, A, Ch Z, Č, Hv Z, Hv F, Z, D, A, Tv, M, Ch, F, Z, D, A, Ch, F, Z, A Tématické okruhy Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikultu ralita Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupeň 2. stupeň Pr Pr - Vl A, I, M, Vl, Tv, Př, Č,, Vv Pr,, Jk, M, Tv Pr,, Jk, M, Tv Pr,, Jk, M, A Č, M, Př,, Vl Č, M, Př,, Vl Pr Pr Pr Vl A, Č, Vl, Př, I, Tv Hv Pr Pr Č, Hv A, I, M, Vl, Tv, Př, Č,, Vv Pr Pr Pr Př, Vl Vl, Tv,, Č, I, Hv Z, Č, D, Tv, I Z, Č, D, Tv, I,,, Vz Z, Č, D, I Z, Č, I Z, Č, I, Vz Z, Č, D, Tv, Z, Č, D, Tv,, Vz Z, Č, D, Tv Z, Č, D, Tv, Z, Č, Hv Č, Hv Z, Č, Hv Z, Č, D Z, Č, D, A, Tv F, Z, Č, D, A, Tv, Č, D, A Z, Č Z, Č, Hv Z, Č, Hv Z, D, A 17

18 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Pr, Vv Pr, Vv Pr, Vv Č, Př Vl, Č, Př, I, Tv Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Pr 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Pr, Pr, Pr, Vv Pr, Pr Č, M, Př,, Vl Pr Pr Pr, M,, Č, A Př, M, I, Vl, Tv, Př, Č,, Vv, A A, M, Vl, Př,, I, Tv, Č A, M, Vl, Př,, I, Tv, Č P, I, F, P, Z, M F, Z, P, Č, M, Ch P, I, D Č F, Č, M, Ch F, P, Č, Tv, I, F, P, D, A, Tv, I, F, P, Z, Č, Tv, M, F, P, Z, D, A, Tv, F, P, Z, Č, M, Tv, A, Ch F, P, Z, Č, M, A, Tv, Ch F, P, Z, Č, D, M, A, Ch, F, P, Č, M, Ch F, P, Z, Č, M, Tv, A, Ch F, P, Z, Č, M, A, Tv, Ch,, D Tématické okruhy kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení 1. stupeň 2. stupeň Pr, Jk Pr, Jk Pr, Č Č, Př, Vl Jk Jk Př, Č,, Vl Vl, Př, I, Č M, Vl, Př, I, Č Pr Č, Vl M, I, Vl, Č, Př Pr, Jk, Vv Jk, Prv Prv, Č Č,, Př, Vl Vl, I, Č, Př, Tv P, Č, I P, Č, M, I, Č, M, P, Č, M, Ch,, Č, Ch, Č, I Č Č, Ch, Č, I Č, M, F, P, Z, Č, M, Ch,. Z, Č, M, Ch F, Č, Ch Č, Ch Č, M, Ch 18

19 fungování a vliv médií ve společnosti Př, Vl M, I, Vl, Č, Př, Tv,, Hv Č, Tv, I, Č, Tv Č, Tv, Ch, Č, D, Tv, M, Ch tvorba mediálního sdělení Jk Jk Č, Vl Aj, Vl, Př, I, Č Č, I Č, M Č, Ch, Č, M, Aj, Ch práce v realizačním týmu Pr, Jk, M, Vv Jk, M, Prv, Prv, Č, M, Hv M, I, Vl, Př, Tv,, Č, Vv P, Č, I, Aj, M, P, Č, M, Aj F, P, Č, D,, Aj, Ch F, P, Z, Č, Ch, Aj, M 19

20 4. Učební plán Učební plán 1. stupeň srovnání s RVP Vzdělávací oblasti ZŠ RVP Jazyk a jazyková Jazyk a jaz. kom komunikace Český jazyk ,5 6 39,5 35 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a kom. tech Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Finanční gramotnost ,5-15,5 12 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Disponibilní časová dotace 14 Celkem Učební plán 2. stupeň srovnání s RVP Vzdělávací oblasti ZŠ RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Informační a kom. tech Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Volitelné předměty Disponibilní časová dotace 24 Celkem

21 Poznámky : Předmět Jazyk a jazyková komunikace (1. stupeň, 1., 2. třída) integrovaný předmět - jazyk český a jazyk anglický Nabídka povinně volitelných předmětů: Nabídka vychází z organizačních možností školy, realizovány jsou ty předměty, o které z předložené nabídky pro konkrétní školní rok projeví zájem žáci a jejich zákonní zástupci. Do nabídky jsou zařazovány předměty výchovné (Sportovní výchova, Plavání, Volejbal, Výtvarná tvorba, Technický seminář, Materiálová tvorba, Dramatická výchova, Sociální dovednosti a komunikace, Psaní všemi deseti) i naukové (Cvičení z ČJ, Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce, Fyzikální seminář, Chemicko-fyzikální seminář, Informatika, Přírodo-zeměpisný seminář). 5. Učební osnovy Učební osnovy tvoří samostatnou součást ŠVP. Součástí je Název vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 21

22 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci nebo studenti (dále jen žáci) osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. (citace 51 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) I. Zásady hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání a chování by mělo být jednoznačné, srozumitelné, všestranné a srovnatelné s kritérii, která jsou předem stanovena. Požaduje se pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné hodnocení. To musí vycházet z míry dosažení očekávaných výstupů tak, jak jsou formulovány ve školním vzdělávacím programu (a stanoveny v rámcovém vzdělávacím programu, který je podpořen školským zákonem). Hodnocení výsledků vzdělávání Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Učitel bere při hodnocení výsledků vzdělávání na zřetel dosažení cílů daného stupně vzdělání. Učitel rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků. Učitel přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem vůči žákovi. V případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího hodnocení. Učitel zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Učitel hodnotí žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita i kvantita hodnocení (klasifikace) vytváří předpoklad objektivního posouzení vzdělávání žáka. Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady i nedostatky hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků. Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období tak, aby žák nebyl nadměrně přetěžován. V tomto smyslu spolupracuje s třídním učitelem. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení žáka. Zabezpečí stanoveným způsobem informování zákonného zástupce žáka. Podklady pro hodnocení pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle, výsledků a sebehodnocení 22

23 dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání (jeho příprava, práce, komunikace, spolupráce s ostatními, sebehodnocení) z hlediska naplňování cílových kompetencí vzdělávání různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) kontrolními písemnými pracemi rozhovory se zákonnými zástupci žáků konzultace s ostatními učiteli konzultace (podle potřeby) s psychologem či odborným lékařem Hodnocení chování Hodnocení a klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří v dané třídě vyučují, a s ostatními učiteli. Třídní učitel vychází z úrovně dodržování pravidel chování, jak jsou uvedena ve školním řádu. Třídní učitel bere v úvahu motivační funkci hodnocení a klasifikace chování, přihlíží k účinnosti předešlých výchovných opatření. Ve škole jsou žáci hodnoceni a klasifikování za své chování v době vyučování nebo akce, která má na vyučování přímou vazbu. Porušil-li žák zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování mimo vyučování, zaujmou učitelé vůči takovému chování etický postoj a využijí žákova pochybení k pedagogickému působení na žáka, případně na další žáky. Pedagogové se v tomto smyslu nezříkají povinnosti podporovat rodinu při výchově k vytváření návyků a postojů, které vedou ke společensky hodnotnému chování. Zásady slovního hodnocení a zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Učitel jasně, přesně a srozumitelně popíše slovním vyjádřením výsledky vzdělávání žáka stanovené školním vzdělávacím programem, chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům. Učitel přihlíží ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka. Učitel zahrne do slovního hodnocení posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnotí jeho píli a jeho přístup ke vzdělávání, přičemž přihlédne i k souvislostem, které ovlivňují jeho výkon, a naznačí další rozvoj žáka. Učitel uvede zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Při slovním hodnocení se postupuje obdobně podle zásad a kritérií pro klasifikaci, neboť musí být zachována vazba mezi klasifikací (číselným vyjádřením) a slovním hodnocením. O použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace rozhoduje v souladu se školským zákonem ředitel (se souhlasem školské rady). U žáka s vývojovou poruchou učení potřebuje k takovémuto rozhodnutí žádost zákonného zástupce žáka. Slovní hodnocení je po souhlasu školské rady použito v prvním ročníku a v prvním pololetí druhého ročníku, na konci druhého ročníku se použije klasifikace pomocí známek doplněna dopisem učitele. 23

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze platná od 1. 9. 2013 Praha 2013 Motto: Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi. (Polykleitos

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES DĚČÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ ÁKLANÍ ŠKOLA VARNSORF, NÁĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES ĚČÍN srpen 2014 ředitel školy: gr. Bc. Václav emler ákladní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres ěčín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY STAŇKOV, KOMENSKÉHO 196 1 Z á k l a d n í š k o l a S t a ň k o v, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 Tel.: 379410611

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Účinnost od: 1. 9. 2013 č. j. 276/2013 Obsah 1. Identifikační

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 0 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor K l a s i f i k a č n í ř á d 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Osvobození 212 DYMOKURY

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Osvobození 212 DYMOKURY MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY Dodatek č. 2 ŠVP MZŠ Dymokury ze dne: 12. 5. 2014 č. j. : MZSD 132/2014 ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ PŘEDMĚT 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. Disp. h.

Více