Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI"

Transkript

1 Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje str Charakteristika školy str Charakteristika ŠVP str Učební plán str Učební osnovy str Hodnocení žáků a autoevaluace str. 22 2

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíče k budoucnosti Předkladatel : Název organizace Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Adresa Fryčovice 628, IČO REDIZO Ředitel školy Mgr. Alexandra Filarová Telefon , , www zsfrycovice.cz Zřizovatel : Název organizace Obec Fryčovice Adresa Fryčovice 83, Starosta obce Ing. Jiří Volný Telefon

4 2. Charakteristika školy Historie školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Historie školy Písemných a geografických materiálů o obci se zachovalo velice málo, některá období jsou v kronice zaznamenána velmi stručně a možná s malou nepřesností. První zmínka o existenci školy ve starých kronikách spadá do roku Původní školní budova (snad pětitřídní) byla postavena v roce První přístavba byla provedena v roce , druhá, tzv. jižní křídlo, v roce K další rekonstrukci došlo až v roce Ač byla budova pečlivě udržována, přestala vyhovovat požadavkům moderního vyučování. Scházely místnosti pro školní jídelnu, odborné pracovny pro zajištění výuky chemie, fyziky a jazyků, nedostatečná byla kapacita šaten. Provizorní podmínky byly stále neúnosnější vzhledem k vysokému počtu žáků i vzhledem ke skladovacím kapacitám. Proto byla na konci roku 1984 zahájena výstavba nové panelové školy. Slavnostní otevření školy proběhlo a v prosinci téhož roku se žáci druhého stupně mohli přestěhovat do nové budovy. Po dvouleté přestávce byla na podzim roku 1990 zahájena stavba druhé etapy. Významným dnem nejen v životě základní školy, ale i v historii obce se stal 6. únor 1995, kdy došlo k otevření třetí části budovy. V roce 2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy zateplení celé budovy, výměna oken, rekonstrukce kotelny. Škola dostala nový veselejší kabát. Byla přistavěna obecní knihovna. Úplnost a velikost školy Základní škola Fryčovice je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky. Poskytuje vzdělání asi dvěma stům žákům (kapacita školy je 290 žáků). Ročníky jsou vesměs zastoupeny jednou třídou, v případě většího počtu žáků v ročníku dvěma třídami. Budova školy je umístěna ve středu obce, je školou spádovou (druhý stupeň navštěvují žáci z obce Staříč). Součástí školy je školní družina a školní jídelna. 4

5 Materiální Vybavení školy Škola je velice dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány. Prostorové V budově školy se nacházejí prostorné třídy, odborné učebny (F,Ch+Př, Aj, Inf,, cvičná kuchyňka, dílny, učebna dramatické výchovy, multimediální učebny s interaktivní tabulí, keramická dílna), kabinety, školní družina, malé divadélko, moderní kuchyň, velká jídelna, vícepokojový byt. Jedna místnost je vyhrazena jako učebna ZUŠ. V prostorných vestibulech si žáci mohou zahrát stolní tenis, stolní fotbal, v přízemí v odpočinkové části čekat na odpolední vyučování. Vedle školy se nachází sportovní areál TJ Sokol Fryčovice tělocvična i ostatní prostory slouží k výuce Tv. Se školou je propojeno sportovní centrum s tělocvičnou, bazénem a místností pro squash, je rovněž využíváno základní školou. Hygienické Pro dodržování pitného režimu jsou zajištovány nápoje připravované ve školní jídelně a hrazené z rozpočtu Unie rodičů. Pro relaxaci slouží ve třídách nižších ročníků relaxační koberce, ve vyšších třídách mohou žáci využívat odpočinkové kouty na chodbách, hrát stolní tenis, stolní fotbal, na odpolední vyučování mohou čekat v odpočinkové části v přízemí školy. Kmenové třídy jsou vybaveny novými lavicemi a nábytkem Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí. Nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i ŠD a při školních akcích je využíván sportovní areál TJ Sokol Fryčovice a Fry Relax Fryčovice Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupce ředitele, přibližně 14 pedagogických pracovníků (počet závisí na počtu žáků) včetně jednoho výchovného poradce a vychovatelky školní družiny, případně asistenti integrovaných žáků. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin a podle náplně učiva, reagují na aktuální dění ve škole a společnosti. Některé projekty mohou být třídní, jiné jsou školní. 5

6 Pravidelné projekty : 1., 2., 3. třída zařazuje do své práce 1x 4x ročně projekt Vyučování s rodiči Celoškolní projekty Vánoce ve škole Den jazyků Ekologický den Kdo přežije (ochrana člověka za mimořádných situací) Mezinárodní spolupráci škola nemá. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně nebo telefonicky. U příležitosti zápisu do první třídy pořádá škola pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří. Každoročně zveme k návštěvě žáky pátého ročníku ZŠ Staříč, kteří se účastní výuky, jsou seznámeni se školními prostorami. Během roku nás často navštěvují i děti MŠ Fryčovice, těsná spolupráce probíhá mezi třídní učitelkou 1. ročníku a tzv. předškoláky. Se školou spolupracuje Unie rodičů při ZŠ Fryčovice. Každá třída má možnost mít ve výboru unie dva i více zástupců. Unie rodičů se schází dle potřeby, na své schůzky zve zástupce učitelského sboru. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 167 a 168 zřizovatel zřizuje školskou radu. Ve školské radě zastupují školu dva členové zvoleni pedagogickými pracovníky školy. Vedení školy, výchovný poradce a třídní učitelé úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP ve Frýdku Místku, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Frýdek Místek, s Policií ČR. Úzce spolupracujeme se základními školami povodí Ondřejnice, s MŠ Fryčovice, se ZUŠ Brušperk, se Svazem dobrovolných hasičů, s TJ Sokol Fryčovice, s místním Českým svazem zahradkářů, obecní knihovnou. 6

7 3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průřezová témata Zaměření školy Škola je zaměřena všeobecně, větší důraz je kladen na osobnostní a sociální výchovu rozvoj osobnosti dítěte, na sportovní výchovu a ekologickou výchovu, na nabídku volitelných předmětů a zájmových útvarů. Řídíme se těmito klíči: Klíč ke vzdělávání Tento klíč pomáhá nalézt pro každého cestu, která mu bude nejlépe vyhovovat, osvojit si strategii učení a připravit se na celoživotní vzdělávání. Vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Každý má mít možnost projevovat se jako svébytná, svobodná a zároveň zodpovědná osobnost, která uplatňuje svá práva a plní své povinnosti. Klíč k pozitivnímu přístupu k životu Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování, cílem je kreativní člověk s aktivním přístupem k životu a k řešení problémů. Podporujeme spolupráci s ostatními státy cizí jazyk jako důležitý nástroj domluvy. Rozvíjíme schopnosti spolupráce a respektujeme práci a úspěchy vlastní i jiných. Vychováváme žáky ve vzájemné úctě a toleranci. Vedeme žáky k ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám, duchovním hodnotám. Klíč ke zdravému životnímu stylu Aktivně rozvíjíme a chráníme fyzické, duševní a sociální zdraví ve vší zodpovědnosti k sobě i druhým. Podporujeme projevy pozitivních citů v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjíme vnímavost, citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě. Chceme Výchovné a vzdělávací strategie učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatitelné v životě (méně encyklopedických znalostí, více se zaměřit na praxi) zavádět do výuky efektivní formy výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu 7

8 vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání posílit a zkvalitnit výuku cizích jazyků rozvíjet osobnost dítěte i v rámci prvků dramatické výchovy vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména školního řádu, pravidel společenského chování) stejnou péči věnovat všem klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) stejně podporovat žáky s různým druhem nadání (intelektuální, hudební, pohybové, manuální, estetické) provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených zaměřovat se na děti nadané, vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost se prezentovat a při přípravě dochází k dalšímu rozvoji jejich znalostí a schopností rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Co představuje v životě žáka a co ve výuce Rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost Dostatek informačních zdrojů a učebních nabídek encyklopedie, žákovská knihovna, Internet, exkurze, besedy Propojení informací se skutečným životem Samostatnost, organizace vlastní činnosti Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu Poznávání vlastních možností Prezentace výsledků vlastní činnosti Tvořivost Účast na organizaci vzdělávání Práce v motivujícím prostředí 8

9 Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Hodnocení za to, co žáka zvládá, ne za to, co neumí Výuka bez situací nerovnosti a ponížení Stanovení dílčích cílů Zařazování metod, které podporují zvídavost Využívání kladného hodnocení Dobré výsledky podporují motivaci 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Osobní příklad Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě Uplatňování mezipředmětových vztahů Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám Praktická cvičení Uplatňování základních myšlenkových operací rovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce Rozvíjení schopnosti logického uvažování Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Podpora netradičních způsobů řešení Prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.) Dodržování pravidel (etiky) komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních aj. názorů) 9

10 Základ pro hledání a objevování problémů Základ spolupráce a společného prožívání Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i jiných Práce v týmu Jasná pravidla pro soužití ve škole práva, povinnosti, sankce Atmosféra demokracie a přátelství Kooperativní učení, spolupráce ve výuce Osobní odpovědnost za výsledky společné práce Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Spolupráce s rodiči a dalšími partnery Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání Vhodnou formou prosazovat své zájmy Učit se argumentovat Pracovat se školním řádem 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě Školní parlament účast zástupců tříd Chápání bohatství a složitosti citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žiji Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích S pomocí dospělých řešit své citové vztahy Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k 10

11 přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání Čistota prostředí školy Vhodné hygienické zázemí Vhodné prostředí účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí spoluúčast na jeho úpravě Organizace denního režimu časová, obsahová Zdravý stravovací a pitný režim Kompenzační a hygienické přestávky v učení Pohybové relaxační přestávky Škola bez návykových látek Důsledná prevence šikany a násilí Vztahy ve škole úcta, sounáležitost, uznání 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení Chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti Otevřenost vůči spolužákům Solidarita s druhými Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Integrace žáků vyžadující zvláštní péči Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech Rozvíjení schopnosti empatie Multikulturní výchova porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných 11

12 kulturních prostředí 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem Uplatňování sebehodnocení žáků Harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace Osvojování základních pracovních dovedností a návyků Výstupní hodnocení žáků Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem maximalizujeme šanci prožít úspěch. Umožňujeme žákům realizovat ve vhodných případech vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Vytváříme takové situace učení, aby se žák sám aktivně a s chutí zapojil do práce pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme zajímavé domácí úkoly. Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a dokázali je zdůvodnit. Žáci si zdokonalují práci s informacemi z různých zdrojů (ústních, tištěných, mediálních, počítačových), aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými nejen ve škole, ale i mimo ni. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při vyučování. Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 12

13 Vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování. Učíme je k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy ve škole. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. Používáme skupinovou práci, vzájemnou pomoc při učení. Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o exkurze, besedy. Motivuje žáky, aby se aktivně zapojili do oblasti Svět práce Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Podle 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je: a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných upravuje 17 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných též upravuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Vzdělávání obou skupin žáků se na škole realizuje formou individuální integrace v běžných třídách. Škola se opírá o doporučení a spolupráci s pedagogicko-psychologickou 13

14 poradnou (PPP) nebo speciálně pedagogickým centrem (SPC) či praktickým lékařem pro děti a dorost. Ředitel školy může povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a v souladu s doporučením školského poradního zařízení (PPP, SPC) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). IVP poskytuje údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální i skupinové speciální péče o žáka. Pravidelné konzultace výchovného poradce, učitelů, zákonných zástupců žáka a pracovníka PPP nebo SPC slouží ke kontrole funkčnosti tohoto plánu během školního roku. Důležitá je tato spolupráce hlavně pro žáky sociálně znevýhodněné, kde je nutné spolupracovat též s Odborem sociálních věcí příslušného úřadu. Podrobnosti o vzdělávání podle IVP obsahuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Může být realizován těmito opatřeními: 1. Reedukační péče na 1. stupni a na 2. stupni - dle počtu žáků, potřeb a možností - 1 hodina týdně individuální nebo skupinová péče, práce na PC, 2. Vzdělávání žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku ZŠ žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se mohou vzdělávat v nižším ročníku žáci mimořádně nadaní se mohou vzdělávat ve vyšším ročníku 3. Osobní asistent, asistent pedagoga - osobní asistent není zajišťován školou (zajišťuje si zákonný zástupce žáka) - asistent pedagoga pracuje s žákem; ředitel školy zřizuje funkci asistenta pedagoga se souhlasem krajského úřadu 4. Zajištění speciálních pomůcek dle potřeb žáků 5. Zohledňování postižení či znevýhodnění integrovaných žáků při výuce a při hodnocení výsledků vzdělávání Průřezová témata Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova 14

15 Formy - Vzor: P = daný tématický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí 1. stupeň 2. stupeň Pr,Hv Jk, m, Pr, Tv, Tv, Tv Pr, Jk, M Jk, M, Pr,, Hv Pr, Vv A, Č, M, Pr,, Hv Tv Č, M, P, Vl,, Tv Př A, I, M, Vl, Př, Tv,, Č, Vv A Tv Tv A, Hv, Vv Pr, Jk - A, Vv - A,, Hv, M, Č Č, M, Vl, Tv A, I, M, Vl, Tv, Př, Č,, Vv F, Vz, Z, Č, Tv I, M, P,, D, Tv, M,, Vz, A,, Vz F, Vz, Z, Č, Tv M, P, D, Tv, Č, Vz F, Č, M,, Vz F, Z, Č, Tv M, P,, D,, Ch Tv, Č,, A, Č, F, Z, Č, Tv M, P,, D,, Ch, A Tv, Č,,, A F, Č, A, Tv,, Vz Vz A, VV, M,,, Vz Z, D, I, M,, Vz VV,, Vz Z, Č, D, M,, Vz M, F, Z, Č, D, M, Ch, Č, M, A, Ch, Z, Č, A, Ch, Mezilidské vztahy Pr, Jk Pr, Jk, Č Č, Vl A Č, A,, Vz Č, A,, Vz Č,, A,, Č, A, 15

16 Komunikace Jk, Pr Jk, Pr Č, A Č,, Vz Kooperace a kompetice A M, Č,, Vz Vv F, Č, Ch, Ch, A, Č, Ch,, A, Ch MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Pr, M, Tv M, Jk, Pr, v,, Tv A, Č, Pr, M, Č, M, Tv M, I, Vl, Př, Tv,, Č, Vv Č, D, I, M,,, Vz Č, M,, Vz M, Ch,, Č, M, Ch,, Hodnoty, postoje, praktická etika Vv Pr Č Vl -, Vz, Vz, A,, Č, A, 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát 1. stupeň 2. stupeň Pr, Jk Pr, Jk Pr,, Č Č, M, Př, Vl A, I, M, Vl, Č, Př,, Vv Pr Pr Pr Vl M, I, Vl, Př, Č,, Vv I, Č,, D, A, I, Z, D, A, Z, Č, D,, Č,, Z, Č, D, A, Formy participace občanů v politickém životě - - Pr Př, Vl - - Z, Z,, A, Z, D, A, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - - Pr Vl Vl, Př,, I, Č D, I Z, Z, D,, Z, D, A, 16

17 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1. stupeň 2. stupeň Jk, Hv Pr, - Jk VV, Pr, A Č, M, Vl Jsme Evropané - Jk, Pr Prv, Č Př, Č, Vl 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA A, Tv, M, Č, Vl, Př,, I, Hv Č, Př A, I, M, Vl, Tv, Př, Č,, Vv M, Př, Vl, Č, I, Tv, Z, D, A, Tv, I F, Z, I, D Z, A, I Z, Č, D, Tv F, Z, D, Tv, Ch Z, D F, Z, D, A, Ch Z, Č, Hv Z, Hv F, Z, D, A, Tv, M, Ch, F, Z, D, A, Ch, F, Z, A Tématické okruhy Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikultu ralita Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupeň 2. stupeň Pr Pr - Vl A, I, M, Vl, Tv, Př, Č,, Vv Pr,, Jk, M, Tv Pr,, Jk, M, Tv Pr,, Jk, M, A Č, M, Př,, Vl Č, M, Př,, Vl Pr Pr Pr Vl A, Č, Vl, Př, I, Tv Hv Pr Pr Č, Hv A, I, M, Vl, Tv, Př, Č,, Vv Pr Pr Pr Př, Vl Vl, Tv,, Č, I, Hv Z, Č, D, Tv, I Z, Č, D, Tv, I,,, Vz Z, Č, D, I Z, Č, I Z, Č, I, Vz Z, Č, D, Tv, Z, Č, D, Tv,, Vz Z, Č, D, Tv Z, Č, D, Tv, Z, Č, Hv Č, Hv Z, Č, Hv Z, Č, D Z, Č, D, A, Tv F, Z, Č, D, A, Tv, Č, D, A Z, Č Z, Č, Hv Z, Č, Hv Z, D, A 17

18 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Pr, Vv Pr, Vv Pr, Vv Č, Př Vl, Č, Př, I, Tv Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Pr 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Pr, Pr, Pr, Vv Pr, Pr Č, M, Př,, Vl Pr Pr Pr, M,, Č, A Př, M, I, Vl, Tv, Př, Č,, Vv, A A, M, Vl, Př,, I, Tv, Č A, M, Vl, Př,, I, Tv, Č P, I, F, P, Z, M F, Z, P, Č, M, Ch P, I, D Č F, Č, M, Ch F, P, Č, Tv, I, F, P, D, A, Tv, I, F, P, Z, Č, Tv, M, F, P, Z, D, A, Tv, F, P, Z, Č, M, Tv, A, Ch F, P, Z, Č, M, A, Tv, Ch F, P, Z, Č, D, M, A, Ch, F, P, Č, M, Ch F, P, Z, Č, M, Tv, A, Ch F, P, Z, Č, M, A, Tv, Ch,, D Tématické okruhy kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení 1. stupeň 2. stupeň Pr, Jk Pr, Jk Pr, Č Č, Př, Vl Jk Jk Př, Č,, Vl Vl, Př, I, Č M, Vl, Př, I, Č Pr Č, Vl M, I, Vl, Č, Př Pr, Jk, Vv Jk, Prv Prv, Č Č,, Př, Vl Vl, I, Č, Př, Tv P, Č, I P, Č, M, I, Č, M, P, Č, M, Ch,, Č, Ch, Č, I Č Č, Ch, Č, I Č, M, F, P, Z, Č, M, Ch,. Z, Č, M, Ch F, Č, Ch Č, Ch Č, M, Ch 18

19 fungování a vliv médií ve společnosti Př, Vl M, I, Vl, Č, Př, Tv,, Hv Č, Tv, I, Č, Tv Č, Tv, Ch, Č, D, Tv, M, Ch tvorba mediálního sdělení Jk Jk Č, Vl Aj, Vl, Př, I, Č Č, I Č, M Č, Ch, Č, M, Aj, Ch práce v realizačním týmu Pr, Jk, M, Vv Jk, M, Prv, Prv, Č, M, Hv M, I, Vl, Př, Tv,, Č, Vv P, Č, I, Aj, M, P, Č, M, Aj F, P, Č, D,, Aj, Ch F, P, Z, Č, Ch, Aj, M 19

20 4. Učební plán Učební plán 1. stupeň srovnání s RVP Vzdělávací oblasti ZŠ RVP Jazyk a jazyková Jazyk a jaz. kom komunikace Český jazyk ,5 6 39,5 35 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a kom. tech Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Finanční gramotnost ,5-15,5 12 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Disponibilní časová dotace 14 Celkem Učební plán 2. stupeň srovnání s RVP Vzdělávací oblasti ZŠ RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Informační a kom. tech Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Volitelné předměty Disponibilní časová dotace 24 Celkem

21 Poznámky : Předmět Jazyk a jazyková komunikace (1. stupeň, 1., 2. třída) integrovaný předmět - jazyk český a jazyk anglický Nabídka povinně volitelných předmětů: Nabídka vychází z organizačních možností školy, realizovány jsou ty předměty, o které z předložené nabídky pro konkrétní školní rok projeví zájem žáci a jejich zákonní zástupci. Do nabídky jsou zařazovány předměty výchovné (Sportovní výchova, Plavání, Volejbal, Výtvarná tvorba, Technický seminář, Materiálová tvorba, Dramatická výchova, Sociální dovednosti a komunikace, Psaní všemi deseti) i naukové (Cvičení z ČJ, Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce, Fyzikální seminář, Chemicko-fyzikální seminář, Informatika, Přírodo-zeměpisný seminář). 5. Učební osnovy Učební osnovy tvoří samostatnou součást ŠVP. Součástí je Název vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 21

22 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci nebo studenti (dále jen žáci) osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. (citace 51 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) I. Zásady hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání a chování by mělo být jednoznačné, srozumitelné, všestranné a srovnatelné s kritérii, která jsou předem stanovena. Požaduje se pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné hodnocení. To musí vycházet z míry dosažení očekávaných výstupů tak, jak jsou formulovány ve školním vzdělávacím programu (a stanoveny v rámcovém vzdělávacím programu, který je podpořen školským zákonem). Hodnocení výsledků vzdělávání Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Učitel bere při hodnocení výsledků vzdělávání na zřetel dosažení cílů daného stupně vzdělání. Učitel rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků. Učitel přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem vůči žákovi. V případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího hodnocení. Učitel zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Učitel hodnotí žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita i kvantita hodnocení (klasifikace) vytváří předpoklad objektivního posouzení vzdělávání žáka. Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady i nedostatky hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků. Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období tak, aby žák nebyl nadměrně přetěžován. V tomto smyslu spolupracuje s třídním učitelem. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení žáka. Zabezpečí stanoveným způsobem informování zákonného zástupce žáka. Podklady pro hodnocení pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle, výsledků a sebehodnocení 22

23 dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání (jeho příprava, práce, komunikace, spolupráce s ostatními, sebehodnocení) z hlediska naplňování cílových kompetencí vzdělávání různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) kontrolními písemnými pracemi rozhovory se zákonnými zástupci žáků konzultace s ostatními učiteli konzultace (podle potřeby) s psychologem či odborným lékařem Hodnocení chování Hodnocení a klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří v dané třídě vyučují, a s ostatními učiteli. Třídní učitel vychází z úrovně dodržování pravidel chování, jak jsou uvedena ve školním řádu. Třídní učitel bere v úvahu motivační funkci hodnocení a klasifikace chování, přihlíží k účinnosti předešlých výchovných opatření. Ve škole jsou žáci hodnoceni a klasifikování za své chování v době vyučování nebo akce, která má na vyučování přímou vazbu. Porušil-li žák zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování mimo vyučování, zaujmou učitelé vůči takovému chování etický postoj a využijí žákova pochybení k pedagogickému působení na žáka, případně na další žáky. Pedagogové se v tomto smyslu nezříkají povinnosti podporovat rodinu při výchově k vytváření návyků a postojů, které vedou ke společensky hodnotnému chování. Zásady slovního hodnocení a zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Učitel jasně, přesně a srozumitelně popíše slovním vyjádřením výsledky vzdělávání žáka stanovené školním vzdělávacím programem, chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům. Učitel přihlíží ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka. Učitel zahrne do slovního hodnocení posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnotí jeho píli a jeho přístup ke vzdělávání, přičemž přihlédne i k souvislostem, které ovlivňují jeho výkon, a naznačí další rozvoj žáka. Učitel uvede zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Při slovním hodnocení se postupuje obdobně podle zásad a kritérií pro klasifikaci, neboť musí být zachována vazba mezi klasifikací (číselným vyjádřením) a slovním hodnocením. O použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace rozhoduje v souladu se školským zákonem ředitel (se souhlasem školské rady). U žáka s vývojovou poruchou učení potřebuje k takovémuto rozhodnutí žádost zákonného zástupce žáka. Slovní hodnocení je po souhlasu školské rady použito v prvním ročníku a v prvním pololetí druhého ročníku, na konci druhého ročníku se použije klasifikace pomocí známek doplněna dopisem učitele. 23

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace a hodnocení

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. Kritéria hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Právní vymezení: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání (školský zákon) vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání v platném znění Hodnocení výsledků

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, Č. Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, Č. Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, Č. Budějovice Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Právní vymezení 2. Pravidla pro hodnocení 2.1. Podklady pro hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola. J. A. Komenského Fulnek, Česká ul příspěvková organizace. Školní řád přílohy

Základní škola. J. A. Komenského Fulnek, Česká ul příspěvková organizace. Školní řád přílohy Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká ul. 339 příspěvková organizace Školní řád přílohy 1. Pravidla hodnocení žáků 2. Organizace a zajištění dozoru v průběhu vyučování a při činnostech mimo prostory

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016 (součást Školního řádu) Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Pravidla

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 ke Školnímu řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Kapitola I. Obecná ustanovení 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Pravidla klasifikace a hodnocení žáků

Pravidla klasifikace a hodnocení žáků Pravidla klasifikace a hodnocení žáků Obsah: I. Úvod II. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci III. Zásady klasifikace a hodnocení IV. Stupně klasifikace a hodnocení. Kritéria pro jednotlivé stupně

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Příloha č. 1 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Příloha č. 1 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci nebo studenti (dále jen žáci) osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ředitel Gymnázia Ústí nad Orlicí vydává Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jako součást školního řádu gymnázia. Pravidla vychází: - ze zákona

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků

Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracoval: Vydal: 01 - POR/001/2006-02 Mgr. Jiří Doutnáč,

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola Mělník - Pšovka, příspěvková organizace. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 008/2013

Základní škola Mělník - Pšovka, příspěvková organizace. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 008/2013 Základní škola Mělník - Pšovka, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 008/2013 Vypracoval: Mgr. Martin Kružica, Mgr. Monika Štajncová Mgr. Zdeňka Karlovcová Schválil:

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště. Pravidla pro hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více