ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV) Název: ŠVP ZŠ PRUŠÁNKY; č.j. 117/2011 Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace

2 Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace RED IZO: IČ: IZO: Adresa: ZŠ a MŠ Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace, 69621, Prušánky 289 Jméno ředitele školy: Mgr. Alena Kristová Koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Kristová Kontaktní informace: Telefon: , Fax: Web:

3 Zřizovatel: Obec Prušánky Adresa: Obecní úřad Prušánky, , Prušánky 100 Kontaktní informace: Starosta obce: Jan Prčík Telefon:

4 Platnost dokumentu: Platnost dokumentu od , projednán a schválen pedagogickou radou dne Podpis ředitelky školy: Razítko školy:

5 Charakteristika školy ZŠ Prušánky je plně organizovanou základní školou. Od 1. července 2001 je sloučena v jeden právní subjekt s mateřskou školou. Součástí právního subjektu je i školní jídelna a školní družina. Ve školním roce 2010/2011 má škola 188 žáků v devíti ročnících, v devíti třídách. Školní družinu tvoří dvě oddělení. Veškeré budovy, pozemky a hřiště, které škola ke své činnosti používá, jsou pronajaty zřizovatelem na základě smlouvy. Školní areál se nachází v klidné části obce v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště a rybníku, obě tyto lokality jsou využívány školou pro potřeby výuky. Je k dispozici víceúčelové školní hřiště, které je v provozu od začátku školního roku 2007/2008. Prostory pro výuku tvoří učebnový pavilon, tělocvična, žákovské dílny a pavilon SMV, k výchovně vzdělávacím účelům lze využívat i učebnu v přírodě a školní zahradu. Škola má pro potřeby výuky ICT 1 odbornou učebnu a další 2 učebny s multimediálním vybavením. Pro zájmové vzdělávání slouží prostory školní družiny v pavilonu SMV a k pohybové činnosti školní zahrada s pískovištěm a průlezkami. Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelným žákovským nábytkem. K výchovně vzdělávací práci má naše škola dostatek prostor, potřebovali bychom však doplnit učebny dalším nábytkem a některými moderními pomůckami. Vzhledem k naplněnosti tříd je v současné době dostatek prostoru v jednotlivých kmenových učebnách. Všechny prostory pro výuku jsou vybaveny moderním osvětlením a učebny orientované k jižní straně mají okna doplněna žaluziemi k zastínění. Učebnice, učební texty a další materiály používané pro výuku jsou k dispozici v dostatečném množství a dle výběru vyučujících. Řada pedagogů si doplňuje materiály vlastní přípravou a nakopírováním pro žáky. V současné době postupně doplňujeme žákovskou knihovnu i učitelskou knihovnu. Žáci mohou využívat též místní knihovny v obci. Součástí vybavení pomůckami jsou i pomůcky pro žáky s poruchami učení, které slouží zejména dětem na I. stupni, kde nejvíce k identifikaci těchto potřeb dochází. V souvislosti s velkými investicemi zřizovatele do oprav školní budovy bylo vyčerpáno velké množství finančních prostředků do stavebních úprav a rekonstrukce budov. Nyní se chceme více zaměřovat na vybavování školy moderními pomůckami a technikou. Byla provedena rekonstrukce učebny ICT, pro potřeby vyučujících byly dokoupeny notebooky jak pro domácí přípravu, tak k využití pro výuku. Z dalších pomůcek technického rázu máme k dispozici DVD přehrávače, videopřehrávače, dataprojektor, CD přehrávače a televizory. I tuto techniku plánujeme dále rozšířit. Průběžně jsou doplňovány žákovské dílny základním technickým vybavením. K výuce oblasti člověk a svět práce využíváme i cvičnou kuchyň, která však potřebuje značných investic. Dosud jsme realizovali dokoupení 2 sporáků pro výuku vaření. Ke zlepšování hygienických podmínek přispěla celková rekonstrukce školních budov, výměna oken, zateplení budovy, provádíme výměnu tabulí ve třídách. V souvislosti s nízkými počty žáků je ve třídách i dalších učebnách dostatek prostoru.

6 Náš pedagogický sbor je poměrně stabilní, většinu tvoří místní učitelky, část pedagogů dojíždí z Hodonína, Břeclavi a Moravského Žižkova. První stupeň je plně pokryt kvalifikovanými učitelkami. Na druhém stupni učí 1 nekvalifikovaný pedagog s vystudovanou specializací na pedagogiku volného času. Na zlomkový úvazek učí také jedna z vychovatelek školní družiny. Ostatní učitelé mají plnou pedagogickou i odbornou způsobilost. Většina našich pedagogů absolvovala řadu vzdělávacích seminářů i vícedenních se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu, kritické myšlení, dramatickou výchovu, environmentální výchovu, spolupráci rodiny a školy. V rámci přípravy na práci se žáky se specifickými potřebami absolvovaly 3 vyučující kurz pro asistentky pro dyslektiky (a další poruchy). Pedagog speciálně vyškolený na práci s mimořádně talentovaným dítětem u nás na škole není. Škola se dlouhodobě zaměřuje na EVVO a OSV (Environmentální výchova vzdělání a osvěta a Osobnostní a sociální výchova). Z tohoto zaměření vychází i naše zapojení do různých projektů, zejména v EVVO většinou celoroční soustavná práce na jednom tématu. (Měření přízemního ozonu, měření množství srážek). V roce 2010 byl naší škole udělen titul Ekoškola, stali jsme se tak součástí celé mezinárodní sítě škol se zaměřením na EVVO. Při naší škole pracuje již řadu let Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. V rámci této spolupráce se propojují aktivity rodičů i aktivity školy, zejména při organizaci plesu, který je největší akcí každého roku. V průběhu roku se sdružení podílí na podpoře aktivit školy zejména po finanční stránce - úhrada dopravy na exkurze a do divadla, podpora sportující mládeže (proplácení cestovného), doplňování pomůcek, popř. nákup knižních odměn pro žáky na konci školního roku. Spolupráce se školskou radou probíhá standardním způsobem, pokud je potřeba mimořádného projednání záležitostí školy, školská rada pružně zareaguje. Spolupráce s poradenskými zařízeními se pomalu zlepšuje, termíny na objednání dětí na vyšetření jsou už kratší, problémem zůstávají zprávy z vyšetření, které jdou někdy se zpožděním (předpokladem je samozřejmě souhlas rodičů). Nejlepší je spolupráce s naším zřizovatelem, většinu našich potřeb pokrývá - s ohledem na aktuální finanční situaci. Velké náročnější investiční záměry projednáváme s předstihem a postupně se je daří naplňovat. Žáci navštěvující naši školu jsou ze dvou obcí, asi šestina dětí je ze sousední obce Josefov. Naše obce jsou zejména zaměřeny na vinohradnictví a to se projevuje nejvíce při organizování akcí v době největšího náporu zemědělských prací. Společné akce pro děti i rodiče organizujeme mimo hlavní sezónní práce. V poslední době stagnuje zájem dětí o pohybové aktivity, proto se snažíme dle našich možností a ve spolupráci s dalšími organizacemi nabídnout dětem smysluplné trávené volného času. V našich obcích moc široká nabídka není. Sportovně nadané děti nám odebírají střediska mládeže (Hodonín nebo Šardice) a zvyšuje se zájem také o osmiletá gymnázia. Tento trend se pak projevuje v náročnosti práce a výsledcích vzdělávání.

7 Charakteristika Školního vzdělávacího programu Základní školy Prušánky Při tvorbě našeho vzdělávacího programu jsme vycházeli z již dříve vybraných priorit, kterými jsou osobnostní a sociální výchova a environmentální výchova. V současné době, při současné velikosti školy není možno volit specializace na předměty, ale vycházet z celkového zaměření naší výchovné a vzdělávací práce. Chceme-li, aby z našich dětí byli zodpovědní občané naší obce, kteří se zajímají o prostředí, v němž žijí, pak musíme už od začátku školní docházky na děti v tomto smyslu působit. Náš záměr jsme před zahájením práce na ŠVP předložili rodičům (včetně profilu absolventa naší školy) a rodiče se vyjádřili pozitivně. K našim záměrům také patří posilování spolupráce rodiny a školy jako partnerů ve výchově dětí. K tomu směřují i naše další akce mimo vyučování. Naše hlavní cíle: 1) poskytovat základní všeobecné vzdělávání, které orientuje žáka na další studium a uplatnění v praxi 2) výchovné a vzdělávací metody zaměřovat na utváření klíčových kompetencí 3) podporovat fyzické a psychické zdraví 4) vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity jako součást výchovy ke zdraví Profil absolventa: V oblasti kompetencí k učení: žák je přístupný motivaci k učení po celý život žák si dokáže organizovat a řídit vlastní učení žák umí pracovat s informačními zdroji, vyhledává a třídí informace využívá je v procesu učení i praktickém životě V oblasti kompetencí k řešení problémů: žák samostatně řeší problémy, umí hledat varianty řešení a vybrat nejvhodnější žák umí odlišit podstatné od nepodstatného (např. v textu, při samostatných výpiscích) žák dokáže aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situacích

8 žák je tvůrčí (nová řešení při problémových úlohách) žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí, je schopen je obhájit V oblasti kompetencí komunikativních: žák se dokáže výstižně, souvisle a kultivovaně vyjadřovat v písemném i ústním projevu žák se učí naslouchat druhým, účinně se zapojuje do diskuze, vhodně argumentuje a obhajuje svůj názor žák dokáže komunikovat s dospělými i s vrstevníky žák dokáže při komunikaci využívat informační a komunikační prostředky a technologie žák je schopen komunikace v cizím jazyce v rámci situací v běžném životě (např. požádat o informace, nakupovat, odpovědět na dotaz, porozumět jednoduchým textům) V oblasti kompetencí sociálních a personálních: žák dokáže pracovat ve skupině, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, svým chováním přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů žák umí dodržet dané slovo, je zodpovědný při plnění úkolů žák je schopen kritiky i sebekritiky V oblasti kompetencí občanských: žák respektuje názory druhých lidí, je tolerantní žák si je vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu žák odmítá útlak a hrubé zacházení žák dle svých možností poskytne účinnou pomoc v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka žák je vnímavý ke svému prostředí a k přírodě, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí žák dodržuje základní hygienické návyky a zdravý životní styl V oblasti kompetencí pracovních:

9 žák využívá získané znalosti a dovednosti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí Výchovné a vzdělávací strategie, vedoucí k utváření klíčových kompetencí Učitel: zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úkoly rozvíjející tvořivost zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům sami žáci zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení formuluje spolu s žáky cíl činnosti preferuje diferencované úkoly podle individuálních schopností žáků umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, na nichž si mohou ověřit správnost svého řešení sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje pokrok ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech důsledně vyžaduje dodržování pravidel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vnímá a aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků vybízí žáky, aby kladli věcné otázky vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů, techniky a vybavení umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení ve výuce reflektuje společenské a přírodní dění poskytuje žákům v dostatečném množství studijní materiály a další zdroje

10 Učební plány I. stupeň Ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 3 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnosti Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

11 II. stupeň Ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Občanská a rodinná výchova 1 1+1* Dějepis Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Biologie člověka 0 0 2* 0 2 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 3 Pracovní činnosti Mediální výchova Doplňující vzdělávací obory Přírodovědný seminář Společenskovědní seminář Osobnostní a sociální výchova Německý jazyk Provoz domácnosti Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Informatika

12 Celkem základní Celkem základní Celkem disponibilní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Celkem v ročníku Vysvětlivky k učebnímu plánu: Disponibilní hodiny uváděny v podobě + n (n = příslušný počet v daném předmětu) Nabídka doplňujících oborů je postupně rozšiřována V plánu označena * hodinová dotace věnovaná výchově ke zdraví (většina výchovy ke zdraví realizována v biologii člověka, další témata v ORv) Všechny doplňující vzdělávací obory-předměty z nabídky jsou vyučovány v 1 hodinové týdenní časové dotaci, jsou zařazovány dle výběru žáků na každý školní rok dle rozpisu

13 Přehled začleněných tematických okruhů průřezových témat realizovaných integrací v předmětu Občanská a rodinná výchova Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována na I. stupni integrací do předmětů. Na II. stupni jsou realizována průřezová témata v samostatném předmětu osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova a mediální výchova. Zbývající jsou realizovány integrací převážně do občanské a rodinné výchovy a menší část do dalších předmětů Občanská a rodinná výchova ORv 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Výchova demokratického občana VDO Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Multikulturní výchova MKV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Etnický původ Multikulturalita Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Principy sociálního smíru a solidarity Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané

14 Seznam použitých zkratek a vysvětlivky Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Dějepis Občanská a rodinná výchova Zeměpis Matematika Přírodopis Fyzika Chemie Biologie člověka Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Sportovní hry Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Německý jazyk Přírodovědný seminář Společenskovědní seminář Informatika Konverzace v anglickém jazyce Vlastivěda Prvouka Přírodověda Provoz domácnosti Dramatická výchova Čj Aj D ORv Z M Př F Ch Bi Hv Vv Pč Tv Sh MDV OSV Nj Přs Svs Inf KAj Vl Prv Přv Pd Drv

15 Ostatní použité zkratky Průřezová témata PT Multikulturní výchova MKV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS První stupeň I. st. Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd LVVZ Biologie člověka Biol.čl. Evropská unie EU Elektrický el. Atletika Atl. Mezipředmětové vazby MV Výchova demokratického občana VDO Environmentální výchova EV Druhý stupeň II. st. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP Národnostní Národn. Ročník r. Století Stol. Česká republika ČR Sportovní gymnastika SG Počítač PC

16 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí žáci se zdravotním či sociálním znevýhodněním a žáci se zdravotním postižením. U žáků se zdravotním znevýhodněním budeme využívat vyrovnávacích opatření (pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu případně služeb asistenta pedagoga2). Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Se žáky se zdravotním postižením budeme pracovat dle vyhlášky č.147/2011 Sb. formou podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga), snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka (dle doporučení školského poradenského zařízení). Na základě vyšetření dítěte poradenským zařízením a vyjádření zákonných zástupců dítěte bude zpracováván individuální vzdělávací plán, který bude vycházet z ŠVP a zároveň bude respektovat doporučení poradenského zařízení ke specifickým potřebám dítěte. Škola má k dispozici pomůcky pro žáky s poruchami učení (včetně pracovních listů) a proškolené asistentky pro dyslektiky z řad pedagogických pracovníků. Ve spolupráci s rodinou a poradenským zařízením budeme vytvářet optimální podmínky pro rozvoj dítěte a maximálně takové dítě stimulovat v jeho rozvoji (individualizace výuky, začleňování do skupin při skupinové práci a přiřazování adekvátních úkolů, respektování individuálního tempa a způsobu práce dítěte apod.). Hodnocení žáků se specifickými potřebami se odráží též ve zpracovaném klasifikačním řádu. Dle doporučení poradenského zařízení bude možno hodnotit slovně či kombinovaným způsobem (část známkou a část slovně). V případě sociálního znevýhodnění dítěte budeme vytvářet podmínky k vyrovnání nepříznivého rodinného prostředí, ovlivňujícího přípravu dítěte na výuku, (např. pomoc při vypracování domácích úkolů, příprava na výuku), popř. prostor a podmínky ke smysluplnému trávení volného času (např. pobyt ve školní družině, zapojení do zájmové činnosti apod.) Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

17 V případě mimořádně talentovaných žáků budeme využívat jako podpůrných opatření speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nebo jinou úpravu organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků. Pokud do naší školy bude takový žák docházet, obrátíme se (ve spolupráci s rodiči) na poradenské zařízení ve věci vyšetření rozsahu a zaměření mimořádného nadání dítěte. S ohledem na získaná doporučení budeme takovému dítěti poskytovat diferencované náročnější úkoly, větší rozsah informací, odlišný způsob zpracování samostatných úkolů a zapojení dítěte v rámci výuky jako asistenta pro děti méně nadané (pokud to bude vycházet z možností talentovaného dítěte a jeho zájmu). Je reálná i možnost poskytnout takovému dítěti výuku dle výukového programu vyššího ročníku a na základě zvládnutí učiva a přezkoušení postup dítěte do vyššího ročníku. Také zde předpokládáme zpracování individuálního vzdělávacího plánu, který bude na základě doporučení poradenského zařízení zaměřen na oblasti mimořádného nadání dítěte. Podle tohoto učebního plánu se vyučuje na II.stupni mimo 9.ročník, který dokončuje vzdělávání podle výše uvedeného UP tj. v 9.ročníku 3 hodiny volitelného předmětu s posílením 1.cizího jazyka a doplnění 2 hodinami z nabídky doplňujících vzdělávacích oborů. II. stupeň Ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Německý jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Občanská a rodinná výchova 1 1+1* Dějepis Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

18 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Biologie člověka 0 0 2* 0 2 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 3 Pracovní činnosti Mediální výchova Doplňující vzdělávací obory Přírodovědný seminář Společenskovědní seminář Osobnostní a sociální výchova Provoz domácnosti Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Informatika Celkem základní Celkem základní Celkem disponibilní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Celkem v ročníku Všechny doplňující vzdělávací obory-předměty z nabídky jsou vyučovány v 1 hodinové týdenní časové dotaci, jsou zařazovány dle výběru žáků na každý školní rok dle rozpisu Zásady pro hodnocení Obecné zásady - při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi, rovněž přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu či jiné indispozici, která by mohla vést k zakolísání v učebních výkonech žáka

19 - na I.stupni lze využít slovního hodnocení, převážně se bude používat hodnocení známkou, u žáků se specifickými potřebami je možno využít slovního hodnocení i na II.stupni ( dopo-ručení poraden.zařízení a žádost rodičů) - hodnocení a klasifikace se uskuteční po procvičení učiva ve škole, zejména v závěrech tématických celků učiva - žák by měl vědět kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude hodnocen - podklady pro klasifikaci učitel získává: a) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na výuku b) zkouškami písemnými, ústními, praktickými (včetně pohybových),didaktickými testy - učitel oznámí žákovi výsledek každé klasifikace, zdůvodní ji a poukáže na klady a rezervy. Po ústním zkoušení oznámí žákovi výsledek ihned, výsledky písemných prací oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů po jejich dokončení - kontrolní písemnou práci za delší období přesahující (30 minut ) mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu takové práce oznámí vyučující žákům nejméně 1 týden předem a pro informaci ostatním vyučujícím zapíše tuto práci do třídní knihy ( pro II.stupeň ) - kontrolní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nehromadily v určitých obdobích - kratší testy (10-15 ) mohou být zařazeny u žáků II.stupně v průběhu dne i ve více hodinách - učitel vede evidenci o každé klasifikaci, aby mohl doložit správnost klasifikace i způsob získání známky a informovat zákonné zástupce a vedení školy - na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, kterých žák dosáhl za celé klasifikační období, přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období - v případě neúčasti ve výuce daného předmětu přesahující 30% hodinové dotace předmětu za konkrétní klasifikační období může být žák přezkoušen, popř. přezkoušen před komisí - žák musí mít jasno, proč byl klasifikován příslušných klasifikačním stupněm, jaké se dopustil chyby a jak ji může napravit (práce s chybou) - případné zaostávání žáků v učení a problémy v jejich chování se projednají na pedagogické radě a třídní učitel sdělí výsledky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka - žák má právo na začátku hodiny se omluvit, že není připraven a navrhnout náhradní termín prověření jeho znalostí - v případě, že klasifikaci za dané období v jednom předmětu provádí více vyučujících ( zá-stupy apod.), výsledný klasifikační stupeň je určen na základě dohody příslušných pedagogů Sebehodnocení - do hodnocení žáka spadá i sebehodnocení, ve kterém žák posoudí jak výsledky své práce, tak i své osobní možnosti pro další práci - sebehodnocení se tak stává součástí procesu hodnocení a zároveň i tím, co

20 chceme žáky naučit ( kompetence). Kromě toho se učí žáci kriticky a objektivně posuzovat i práci druhých - k sebehodnocení lze využít i měsíčních (popř.týdenních) plánů, stručný výčet učiva a úroveň splnění úkolů je zhodnoceno žákem-jak učivo zvládl, komentář učitele k témuž. Měsíční(týdenní) plány jsou součástí portfolia. - do portfolia se ukládají ukázky toho, co žák zvládl. Žáci jsou spolutvůrci svého portfolia, spolurozhodují, které ukázky budou do portfolia zařazeny. Portfolia jsou využívána při schůzkách s rodiči - na II.stupni bude žákům oznámeno kolik čtvrtletních prací budou žáci psát a budou seznámeni s bodovým hodnocením - vyučující může k rozhodnutí o známce využít diskuze se žáky, kde si žáci lépe ujasní kritéria hodnocení,posílí se tak jejich dovednosti hodnocení a sebehodnocení - v rámci hodnocení i sebehodnocení a zpětné vazby se budou i nadále využívat dovednostní a tématické testy Kalibro a Cermat (popř.další vhodné)

21 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Na I.stupni: v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika-minimálně 5 dílčích hodnocení z písemného či ústního prověření znalostí a dovedností na konci klasifikačního období v předmětech prvouka, vlastivěda a přírodověda minimálně 3 dílčí hodnocení z písemného či ústního prověření znalostí a dovedností v předmětech hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a praktické činnosti minimálně 3 dílčí hodnocení praktického rázu-dovednosti veškeré podklady pro hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem během získávání podkladu pro klasifikaci musí učitel brát zřetel na okamžitý zdravotní a psychický stav dítěte a na prokázané vývojové poruchy chování a učení ústní zkoušení musí probíhat před ostatními spolužáky, jeho rozsah a délka musí odpovídat věku a individuálním zvláštnostem žáka písemní zkoušení, pro jehož vypracování potřebuje průměrný žák dobu delší než 20 minut, je přípustné pouze v českém jazyce a matematice, a to maximálně v délce 45 minut a to pouze v 5.ročníku u ostatních předmětů nesmí tato doba přesáhnout hranici 20 minut ve všech ročnících I.stupně II.stupeň přírodovědné předměty Hodnocení úrovně - používání rýsovacích potřeb a dalších pomůcek - orientace v užívání M-F-Ch tabulek, kalkulátoru, PC, map, grafů

22 - schopnosti logického rozboru řešení slovních úloh a algebraických výrazů - numerických výpočtů - sestrojování grafů, nákresů ( F, Ch, M, Př) - prostorového vnímání těles - rozboru a konstrukce rovinných útvarů - práce s učebními pomůckami při laborator. pracích (mikroskop aj.) formou frontálního prověřování znalostí, prostřednictvím samostatných prací ( písemná forma), testů a prověrek se stanoveným bodovým hodnocením V matematice budou napsány 4 čtvrtletní práce v trvání 45 V ostatních předmětech maximálně v trvání Písemné zkoušení formou krátkých testů, aplikace fyzikálních zákonitostí (výpočty příkladů), kombinace zadávání otevřených a uzavřených otázek v testech Ústní zkoušení ( před tabulí )- rozsáhlejší prověření znalostí (příp. dovedností) před třídou, nemělo by být na úkor efektivity vyučovací hodiny, kombinace uceleného projevu žáka s kladením otázek Seminární práce 1x za pololetí v informatice, komplexní samostatná práce se stanovenými pravidly obsahu i formy Žák má možnost opravit si nejhorší získanou známku v daném klasifikačním období ( otázky k učivu posledního měsíce) Žáci se specifickými potřebami mají možnost na základě doporučení poradenského zařízení zpracovávat úkol v delší časové dotaci II.stupeň společenskovědní předměty Mateřský jazyk - hodnocení úrovně vyjadřovacích schopností, práce s textem, osvojení pravopisu prostřednictvím diktátů, doplňovacích cvičení, slohových prací (písemný i ústní projev žáka), osvojení literárních pojmů - sebehodnocení využívat po slohových pracích menšího rozsahu - celohodinové čtvrtletní práce charakter prověřování učiva

23 - celohodinové pololetní práce shrnutí, blížily by se podobě dovednostních testů (např. viz Kalibro) Cizí jazyk - úroveň schopnosti komunikovat, hodnotí se znalost základních obratů daných okruhů, slovní zásoba a s tím související znalosti gramatických jevů, schopnost improvizace ( umět se vyjádřit jinak-opisem apod.) - k ověřování bude využito ústních projevů, rozhovorů, písemných úkolů ( cvičení zaměřené na gramatické dovednosti, testy, souhrnné práce delší než 30 minut budou zařazeny od 6.ročníku Dějepis, ( částečně - rodinná výchova, občanská výchova - menší hod.dotace) Hodnocení zahrnuje 2 složky - objektivní: a) prověřování formou testů, samostatné práce (uzavřené typy otázek, znalostní charakter b) ústní zkoušení ( uplatňuje se znalost a porozumění) c) samostatné práce širšího záběru (založeno na domácí přípravě a zaměřeno na analytické vnímání) d) projektové skupinové aktivity - subjektivní: hodnocení přístupu žáka k předmětu za celé hodnotící období, aktivita v hodinách Pč, Tč (pracovní a technické činnosti)

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace Klasifikační řád Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydává ředitel školy tento vnitřní klasifikační řád, který

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle vyhl. MŠMT č. 48/2005 Sb. o zákl. vzděl. ve znění vyhlášky 256/2012 Sb. Základní škola Vodičkova Vodičkova 22, Praha 1 I. KLASIFIKACE

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA LYSÁ NAD LABEM, PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Právní vymezení: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Příloha č. 1 k bodu č. V- Hodnocení žáků Školního řádu Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Tento klasifikační řád vychází z platných dokumentů, tzn. zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona),

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Potůčky PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (klasifikační řád) Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 06. 12. 2011 Platnost od: 07.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon) a z vyhlášky č. 48/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 1. Zásady hodnocení

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

6. Hodnocení žáků PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ. a) Zásady hodnocení. b) Sebehodnocení žáků

6. Hodnocení žáků PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ. a) Zásady hodnocení. b) Sebehodnocení žáků 6. Hodnocení žáků PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ a) Zásady hodnocení Hodnocení žáka vyjadřuje stupeň osvojení požadovaných dovedností a znalostí a úroveň plnění konkrétních úkolů směřujících k cílům základního

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ Úvod Hodnocení a klasifikace žáků je nedílnou součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k zodpovědnému vztahu žáka

Více

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a) Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 1. Hodnocení

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim, Nádražní 253 www.zsht.cz, email: zsht@centrum.cz IČO: 71002782 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 3. ŠKOLNÍ ŘÁD-PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracovala:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ a) Zásady hodnocení Hodnocení žáka plní především úlohu informační, vyjadřuje stupeň osvojení požadovaných dovedností a znalostí a úroveň

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 1. HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ. I. Klasifikace prospěchu

Příloha č. 1. HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ. I. Klasifikace prospěchu Příloha č. 1. HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Podle zákona č. 561/ 2004 Sb. v platném znění. I. Klasifikace prospěchu Každé pololetí vydává škola žákům vysvědčení. Za 1. pololetí lze místo vysvědčení vydat žákům

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový

Více

1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Klasifikační řád Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083 1. Úvodní ustanovení 1. Tento klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více