ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV) Název: ŠVP ZŠ PRUŠÁNKY; č.j. 117/2011 Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace

2 Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace RED IZO: IČ: IZO: Adresa: ZŠ a MŠ Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace, 69621, Prušánky 289 Jméno ředitele školy: Mgr. Alena Kristová Koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Kristová Kontaktní informace: Telefon: , Fax: Web:

3 Zřizovatel: Obec Prušánky Adresa: Obecní úřad Prušánky, , Prušánky 100 Kontaktní informace: Starosta obce: Jan Prčík Telefon:

4 Platnost dokumentu: Platnost dokumentu od , projednán a schválen pedagogickou radou dne Podpis ředitelky školy: Razítko školy:

5 Charakteristika školy ZŠ Prušánky je plně organizovanou základní školou. Od 1. července 2001 je sloučena v jeden právní subjekt s mateřskou školou. Součástí právního subjektu je i školní jídelna a školní družina. Ve školním roce 2010/2011 má škola 188 žáků v devíti ročnících, v devíti třídách. Školní družinu tvoří dvě oddělení. Veškeré budovy, pozemky a hřiště, které škola ke své činnosti používá, jsou pronajaty zřizovatelem na základě smlouvy. Školní areál se nachází v klidné části obce v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště a rybníku, obě tyto lokality jsou využívány školou pro potřeby výuky. Je k dispozici víceúčelové školní hřiště, které je v provozu od začátku školního roku 2007/2008. Prostory pro výuku tvoří učebnový pavilon, tělocvična, žákovské dílny a pavilon SMV, k výchovně vzdělávacím účelům lze využívat i učebnu v přírodě a školní zahradu. Škola má pro potřeby výuky ICT 1 odbornou učebnu a další 2 učebny s multimediálním vybavením. Pro zájmové vzdělávání slouží prostory školní družiny v pavilonu SMV a k pohybové činnosti školní zahrada s pískovištěm a průlezkami. Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelným žákovským nábytkem. K výchovně vzdělávací práci má naše škola dostatek prostor, potřebovali bychom však doplnit učebny dalším nábytkem a některými moderními pomůckami. Vzhledem k naplněnosti tříd je v současné době dostatek prostoru v jednotlivých kmenových učebnách. Všechny prostory pro výuku jsou vybaveny moderním osvětlením a učebny orientované k jižní straně mají okna doplněna žaluziemi k zastínění. Učebnice, učební texty a další materiály používané pro výuku jsou k dispozici v dostatečném množství a dle výběru vyučujících. Řada pedagogů si doplňuje materiály vlastní přípravou a nakopírováním pro žáky. V současné době postupně doplňujeme žákovskou knihovnu i učitelskou knihovnu. Žáci mohou využívat též místní knihovny v obci. Součástí vybavení pomůckami jsou i pomůcky pro žáky s poruchami učení, které slouží zejména dětem na I. stupni, kde nejvíce k identifikaci těchto potřeb dochází. V souvislosti s velkými investicemi zřizovatele do oprav školní budovy bylo vyčerpáno velké množství finančních prostředků do stavebních úprav a rekonstrukce budov. Nyní se chceme více zaměřovat na vybavování školy moderními pomůckami a technikou. Byla provedena rekonstrukce učebny ICT, pro potřeby vyučujících byly dokoupeny notebooky jak pro domácí přípravu, tak k využití pro výuku. Z dalších pomůcek technického rázu máme k dispozici DVD přehrávače, videopřehrávače, dataprojektor, CD přehrávače a televizory. I tuto techniku plánujeme dále rozšířit. Průběžně jsou doplňovány žákovské dílny základním technickým vybavením. K výuce oblasti člověk a svět práce využíváme i cvičnou kuchyň, která však potřebuje značných investic. Dosud jsme realizovali dokoupení 2 sporáků pro výuku vaření. Ke zlepšování hygienických podmínek přispěla celková rekonstrukce školních budov, výměna oken, zateplení budovy, provádíme výměnu tabulí ve třídách. V souvislosti s nízkými počty žáků je ve třídách i dalších učebnách dostatek prostoru.

6 Náš pedagogický sbor je poměrně stabilní, většinu tvoří místní učitelky, část pedagogů dojíždí z Hodonína, Břeclavi a Moravského Žižkova. První stupeň je plně pokryt kvalifikovanými učitelkami. Na druhém stupni učí 1 nekvalifikovaný pedagog s vystudovanou specializací na pedagogiku volného času. Na zlomkový úvazek učí také jedna z vychovatelek školní družiny. Ostatní učitelé mají plnou pedagogickou i odbornou způsobilost. Většina našich pedagogů absolvovala řadu vzdělávacích seminářů i vícedenních se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu, kritické myšlení, dramatickou výchovu, environmentální výchovu, spolupráci rodiny a školy. V rámci přípravy na práci se žáky se specifickými potřebami absolvovaly 3 vyučující kurz pro asistentky pro dyslektiky (a další poruchy). Pedagog speciálně vyškolený na práci s mimořádně talentovaným dítětem u nás na škole není. Škola se dlouhodobě zaměřuje na EVVO a OSV (Environmentální výchova vzdělání a osvěta a Osobnostní a sociální výchova). Z tohoto zaměření vychází i naše zapojení do různých projektů, zejména v EVVO většinou celoroční soustavná práce na jednom tématu. (Měření přízemního ozonu, měření množství srážek). V roce 2010 byl naší škole udělen titul Ekoškola, stali jsme se tak součástí celé mezinárodní sítě škol se zaměřením na EVVO. Při naší škole pracuje již řadu let Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. V rámci této spolupráce se propojují aktivity rodičů i aktivity školy, zejména při organizaci plesu, který je největší akcí každého roku. V průběhu roku se sdružení podílí na podpoře aktivit školy zejména po finanční stránce - úhrada dopravy na exkurze a do divadla, podpora sportující mládeže (proplácení cestovného), doplňování pomůcek, popř. nákup knižních odměn pro žáky na konci školního roku. Spolupráce se školskou radou probíhá standardním způsobem, pokud je potřeba mimořádného projednání záležitostí školy, školská rada pružně zareaguje. Spolupráce s poradenskými zařízeními se pomalu zlepšuje, termíny na objednání dětí na vyšetření jsou už kratší, problémem zůstávají zprávy z vyšetření, které jdou někdy se zpožděním (předpokladem je samozřejmě souhlas rodičů). Nejlepší je spolupráce s naším zřizovatelem, většinu našich potřeb pokrývá - s ohledem na aktuální finanční situaci. Velké náročnější investiční záměry projednáváme s předstihem a postupně se je daří naplňovat. Žáci navštěvující naši školu jsou ze dvou obcí, asi šestina dětí je ze sousední obce Josefov. Naše obce jsou zejména zaměřeny na vinohradnictví a to se projevuje nejvíce při organizování akcí v době největšího náporu zemědělských prací. Společné akce pro děti i rodiče organizujeme mimo hlavní sezónní práce. V poslední době stagnuje zájem dětí o pohybové aktivity, proto se snažíme dle našich možností a ve spolupráci s dalšími organizacemi nabídnout dětem smysluplné trávené volného času. V našich obcích moc široká nabídka není. Sportovně nadané děti nám odebírají střediska mládeže (Hodonín nebo Šardice) a zvyšuje se zájem také o osmiletá gymnázia. Tento trend se pak projevuje v náročnosti práce a výsledcích vzdělávání.

7 Charakteristika Školního vzdělávacího programu Základní školy Prušánky Při tvorbě našeho vzdělávacího programu jsme vycházeli z již dříve vybraných priorit, kterými jsou osobnostní a sociální výchova a environmentální výchova. V současné době, při současné velikosti školy není možno volit specializace na předměty, ale vycházet z celkového zaměření naší výchovné a vzdělávací práce. Chceme-li, aby z našich dětí byli zodpovědní občané naší obce, kteří se zajímají o prostředí, v němž žijí, pak musíme už od začátku školní docházky na děti v tomto smyslu působit. Náš záměr jsme před zahájením práce na ŠVP předložili rodičům (včetně profilu absolventa naší školy) a rodiče se vyjádřili pozitivně. K našim záměrům také patří posilování spolupráce rodiny a školy jako partnerů ve výchově dětí. K tomu směřují i naše další akce mimo vyučování. Naše hlavní cíle: 1) poskytovat základní všeobecné vzdělávání, které orientuje žáka na další studium a uplatnění v praxi 2) výchovné a vzdělávací metody zaměřovat na utváření klíčových kompetencí 3) podporovat fyzické a psychické zdraví 4) vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity jako součást výchovy ke zdraví Profil absolventa: V oblasti kompetencí k učení: žák je přístupný motivaci k učení po celý život žák si dokáže organizovat a řídit vlastní učení žák umí pracovat s informačními zdroji, vyhledává a třídí informace využívá je v procesu učení i praktickém životě V oblasti kompetencí k řešení problémů: žák samostatně řeší problémy, umí hledat varianty řešení a vybrat nejvhodnější žák umí odlišit podstatné od nepodstatného (např. v textu, při samostatných výpiscích) žák dokáže aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situacích

8 žák je tvůrčí (nová řešení při problémových úlohách) žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí, je schopen je obhájit V oblasti kompetencí komunikativních: žák se dokáže výstižně, souvisle a kultivovaně vyjadřovat v písemném i ústním projevu žák se učí naslouchat druhým, účinně se zapojuje do diskuze, vhodně argumentuje a obhajuje svůj názor žák dokáže komunikovat s dospělými i s vrstevníky žák dokáže při komunikaci využívat informační a komunikační prostředky a technologie žák je schopen komunikace v cizím jazyce v rámci situací v běžném životě (např. požádat o informace, nakupovat, odpovědět na dotaz, porozumět jednoduchým textům) V oblasti kompetencí sociálních a personálních: žák dokáže pracovat ve skupině, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, svým chováním přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů žák umí dodržet dané slovo, je zodpovědný při plnění úkolů žák je schopen kritiky i sebekritiky V oblasti kompetencí občanských: žák respektuje názory druhých lidí, je tolerantní žák si je vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu žák odmítá útlak a hrubé zacházení žák dle svých možností poskytne účinnou pomoc v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka žák je vnímavý ke svému prostředí a k přírodě, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí žák dodržuje základní hygienické návyky a zdravý životní styl V oblasti kompetencí pracovních:

9 žák využívá získané znalosti a dovednosti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí Výchovné a vzdělávací strategie, vedoucí k utváření klíčových kompetencí Učitel: zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úkoly rozvíjející tvořivost zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům sami žáci zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení formuluje spolu s žáky cíl činnosti preferuje diferencované úkoly podle individuálních schopností žáků umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, na nichž si mohou ověřit správnost svého řešení sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje pokrok ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech důsledně vyžaduje dodržování pravidel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vnímá a aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků vybízí žáky, aby kladli věcné otázky vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů, techniky a vybavení umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení ve výuce reflektuje společenské a přírodní dění poskytuje žákům v dostatečném množství studijní materiály a další zdroje

10 Učební plány I. stupeň Ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 3 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnosti Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

11 II. stupeň Ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Občanská a rodinná výchova 1 1+1* Dějepis Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Biologie člověka 0 0 2* 0 2 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 3 Pracovní činnosti Mediální výchova Doplňující vzdělávací obory Přírodovědný seminář Společenskovědní seminář Osobnostní a sociální výchova Německý jazyk Provoz domácnosti Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Informatika

12 Celkem základní Celkem základní Celkem disponibilní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Celkem v ročníku Vysvětlivky k učebnímu plánu: Disponibilní hodiny uváděny v podobě + n (n = příslušný počet v daném předmětu) Nabídka doplňujících oborů je postupně rozšiřována V plánu označena * hodinová dotace věnovaná výchově ke zdraví (většina výchovy ke zdraví realizována v biologii člověka, další témata v ORv) Všechny doplňující vzdělávací obory-předměty z nabídky jsou vyučovány v 1 hodinové týdenní časové dotaci, jsou zařazovány dle výběru žáků na každý školní rok dle rozpisu

13 Přehled začleněných tematických okruhů průřezových témat realizovaných integrací v předmětu Občanská a rodinná výchova Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována na I. stupni integrací do předmětů. Na II. stupni jsou realizována průřezová témata v samostatném předmětu osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova a mediální výchova. Zbývající jsou realizovány integrací převážně do občanské a rodinné výchovy a menší část do dalších předmětů Občanská a rodinná výchova ORv 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Výchova demokratického občana VDO Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Multikulturní výchova MKV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Etnický původ Multikulturalita Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Principy sociálního smíru a solidarity Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané

14 Seznam použitých zkratek a vysvětlivky Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Dějepis Občanská a rodinná výchova Zeměpis Matematika Přírodopis Fyzika Chemie Biologie člověka Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Sportovní hry Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Německý jazyk Přírodovědný seminář Společenskovědní seminář Informatika Konverzace v anglickém jazyce Vlastivěda Prvouka Přírodověda Provoz domácnosti Dramatická výchova Čj Aj D ORv Z M Př F Ch Bi Hv Vv Pč Tv Sh MDV OSV Nj Přs Svs Inf KAj Vl Prv Přv Pd Drv

15 Ostatní použité zkratky Průřezová témata PT Multikulturní výchova MKV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS První stupeň I. st. Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd LVVZ Biologie člověka Biol.čl. Evropská unie EU Elektrický el. Atletika Atl. Mezipředmětové vazby MV Výchova demokratického občana VDO Environmentální výchova EV Druhý stupeň II. st. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP Národnostní Národn. Ročník r. Století Stol. Česká republika ČR Sportovní gymnastika SG Počítač PC

16 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí žáci se zdravotním či sociálním znevýhodněním a žáci se zdravotním postižením. U žáků se zdravotním znevýhodněním budeme využívat vyrovnávacích opatření (pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu případně služeb asistenta pedagoga2). Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Se žáky se zdravotním postižením budeme pracovat dle vyhlášky č.147/2011 Sb. formou podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga), snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka (dle doporučení školského poradenského zařízení). Na základě vyšetření dítěte poradenským zařízením a vyjádření zákonných zástupců dítěte bude zpracováván individuální vzdělávací plán, který bude vycházet z ŠVP a zároveň bude respektovat doporučení poradenského zařízení ke specifickým potřebám dítěte. Škola má k dispozici pomůcky pro žáky s poruchami učení (včetně pracovních listů) a proškolené asistentky pro dyslektiky z řad pedagogických pracovníků. Ve spolupráci s rodinou a poradenským zařízením budeme vytvářet optimální podmínky pro rozvoj dítěte a maximálně takové dítě stimulovat v jeho rozvoji (individualizace výuky, začleňování do skupin při skupinové práci a přiřazování adekvátních úkolů, respektování individuálního tempa a způsobu práce dítěte apod.). Hodnocení žáků se specifickými potřebami se odráží též ve zpracovaném klasifikačním řádu. Dle doporučení poradenského zařízení bude možno hodnotit slovně či kombinovaným způsobem (část známkou a část slovně). V případě sociálního znevýhodnění dítěte budeme vytvářet podmínky k vyrovnání nepříznivého rodinného prostředí, ovlivňujícího přípravu dítěte na výuku, (např. pomoc při vypracování domácích úkolů, příprava na výuku), popř. prostor a podmínky ke smysluplnému trávení volného času (např. pobyt ve školní družině, zapojení do zájmové činnosti apod.) Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

17 V případě mimořádně talentovaných žáků budeme využívat jako podpůrných opatření speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nebo jinou úpravu organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků. Pokud do naší školy bude takový žák docházet, obrátíme se (ve spolupráci s rodiči) na poradenské zařízení ve věci vyšetření rozsahu a zaměření mimořádného nadání dítěte. S ohledem na získaná doporučení budeme takovému dítěti poskytovat diferencované náročnější úkoly, větší rozsah informací, odlišný způsob zpracování samostatných úkolů a zapojení dítěte v rámci výuky jako asistenta pro děti méně nadané (pokud to bude vycházet z možností talentovaného dítěte a jeho zájmu). Je reálná i možnost poskytnout takovému dítěti výuku dle výukového programu vyššího ročníku a na základě zvládnutí učiva a přezkoušení postup dítěte do vyššího ročníku. Také zde předpokládáme zpracování individuálního vzdělávacího plánu, který bude na základě doporučení poradenského zařízení zaměřen na oblasti mimořádného nadání dítěte. Podle tohoto učebního plánu se vyučuje na II.stupni mimo 9.ročník, který dokončuje vzdělávání podle výše uvedeného UP tj. v 9.ročníku 3 hodiny volitelného předmětu s posílením 1.cizího jazyka a doplnění 2 hodinami z nabídky doplňujících vzdělávacích oborů. II. stupeň Ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Německý jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Občanská a rodinná výchova 1 1+1* Dějepis Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

18 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Biologie člověka 0 0 2* 0 2 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 3 Pracovní činnosti Mediální výchova Doplňující vzdělávací obory Přírodovědný seminář Společenskovědní seminář Osobnostní a sociální výchova Provoz domácnosti Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Informatika Celkem základní Celkem základní Celkem disponibilní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Celkem v ročníku Všechny doplňující vzdělávací obory-předměty z nabídky jsou vyučovány v 1 hodinové týdenní časové dotaci, jsou zařazovány dle výběru žáků na každý školní rok dle rozpisu Zásady pro hodnocení Obecné zásady - při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi, rovněž přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu či jiné indispozici, která by mohla vést k zakolísání v učebních výkonech žáka

19 - na I.stupni lze využít slovního hodnocení, převážně se bude používat hodnocení známkou, u žáků se specifickými potřebami je možno využít slovního hodnocení i na II.stupni ( dopo-ručení poraden.zařízení a žádost rodičů) - hodnocení a klasifikace se uskuteční po procvičení učiva ve škole, zejména v závěrech tématických celků učiva - žák by měl vědět kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude hodnocen - podklady pro klasifikaci učitel získává: a) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na výuku b) zkouškami písemnými, ústními, praktickými (včetně pohybových),didaktickými testy - učitel oznámí žákovi výsledek každé klasifikace, zdůvodní ji a poukáže na klady a rezervy. Po ústním zkoušení oznámí žákovi výsledek ihned, výsledky písemných prací oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů po jejich dokončení - kontrolní písemnou práci za delší období přesahující (30 minut ) mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu takové práce oznámí vyučující žákům nejméně 1 týden předem a pro informaci ostatním vyučujícím zapíše tuto práci do třídní knihy ( pro II.stupeň ) - kontrolní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nehromadily v určitých obdobích - kratší testy (10-15 ) mohou být zařazeny u žáků II.stupně v průběhu dne i ve více hodinách - učitel vede evidenci o každé klasifikaci, aby mohl doložit správnost klasifikace i způsob získání známky a informovat zákonné zástupce a vedení školy - na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, kterých žák dosáhl za celé klasifikační období, přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období - v případě neúčasti ve výuce daného předmětu přesahující 30% hodinové dotace předmětu za konkrétní klasifikační období může být žák přezkoušen, popř. přezkoušen před komisí - žák musí mít jasno, proč byl klasifikován příslušných klasifikačním stupněm, jaké se dopustil chyby a jak ji může napravit (práce s chybou) - případné zaostávání žáků v učení a problémy v jejich chování se projednají na pedagogické radě a třídní učitel sdělí výsledky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka - žák má právo na začátku hodiny se omluvit, že není připraven a navrhnout náhradní termín prověření jeho znalostí - v případě, že klasifikaci za dané období v jednom předmětu provádí více vyučujících ( zá-stupy apod.), výsledný klasifikační stupeň je určen na základě dohody příslušných pedagogů Sebehodnocení - do hodnocení žáka spadá i sebehodnocení, ve kterém žák posoudí jak výsledky své práce, tak i své osobní možnosti pro další práci - sebehodnocení se tak stává součástí procesu hodnocení a zároveň i tím, co

20 chceme žáky naučit ( kompetence). Kromě toho se učí žáci kriticky a objektivně posuzovat i práci druhých - k sebehodnocení lze využít i měsíčních (popř.týdenních) plánů, stručný výčet učiva a úroveň splnění úkolů je zhodnoceno žákem-jak učivo zvládl, komentář učitele k témuž. Měsíční(týdenní) plány jsou součástí portfolia. - do portfolia se ukládají ukázky toho, co žák zvládl. Žáci jsou spolutvůrci svého portfolia, spolurozhodují, které ukázky budou do portfolia zařazeny. Portfolia jsou využívána při schůzkách s rodiči - na II.stupni bude žákům oznámeno kolik čtvrtletních prací budou žáci psát a budou seznámeni s bodovým hodnocením - vyučující může k rozhodnutí o známce využít diskuze se žáky, kde si žáci lépe ujasní kritéria hodnocení,posílí se tak jejich dovednosti hodnocení a sebehodnocení - v rámci hodnocení i sebehodnocení a zpětné vazby se budou i nadále využívat dovednostní a tématické testy Kalibro a Cermat (popř.další vhodné)

21 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Na I.stupni: v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika-minimálně 5 dílčích hodnocení z písemného či ústního prověření znalostí a dovedností na konci klasifikačního období v předmětech prvouka, vlastivěda a přírodověda minimálně 3 dílčí hodnocení z písemného či ústního prověření znalostí a dovedností v předmětech hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a praktické činnosti minimálně 3 dílčí hodnocení praktického rázu-dovednosti veškeré podklady pro hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem během získávání podkladu pro klasifikaci musí učitel brát zřetel na okamžitý zdravotní a psychický stav dítěte a na prokázané vývojové poruchy chování a učení ústní zkoušení musí probíhat před ostatními spolužáky, jeho rozsah a délka musí odpovídat věku a individuálním zvláštnostem žáka písemní zkoušení, pro jehož vypracování potřebuje průměrný žák dobu delší než 20 minut, je přípustné pouze v českém jazyce a matematice, a to maximálně v délce 45 minut a to pouze v 5.ročníku u ostatních předmětů nesmí tato doba přesáhnout hranici 20 minut ve všech ročnících I.stupně II.stupeň přírodovědné předměty Hodnocení úrovně - používání rýsovacích potřeb a dalších pomůcek - orientace v užívání M-F-Ch tabulek, kalkulátoru, PC, map, grafů

22 - schopnosti logického rozboru řešení slovních úloh a algebraických výrazů - numerických výpočtů - sestrojování grafů, nákresů ( F, Ch, M, Př) - prostorového vnímání těles - rozboru a konstrukce rovinných útvarů - práce s učebními pomůckami při laborator. pracích (mikroskop aj.) formou frontálního prověřování znalostí, prostřednictvím samostatných prací ( písemná forma), testů a prověrek se stanoveným bodovým hodnocením V matematice budou napsány 4 čtvrtletní práce v trvání 45 V ostatních předmětech maximálně v trvání Písemné zkoušení formou krátkých testů, aplikace fyzikálních zákonitostí (výpočty příkladů), kombinace zadávání otevřených a uzavřených otázek v testech Ústní zkoušení ( před tabulí )- rozsáhlejší prověření znalostí (příp. dovedností) před třídou, nemělo by být na úkor efektivity vyučovací hodiny, kombinace uceleného projevu žáka s kladením otázek Seminární práce 1x za pololetí v informatice, komplexní samostatná práce se stanovenými pravidly obsahu i formy Žák má možnost opravit si nejhorší získanou známku v daném klasifikačním období ( otázky k učivu posledního měsíce) Žáci se specifickými potřebami mají možnost na základě doporučení poradenského zařízení zpracovávat úkol v delší časové dotaci II.stupeň společenskovědní předměty Mateřský jazyk - hodnocení úrovně vyjadřovacích schopností, práce s textem, osvojení pravopisu prostřednictvím diktátů, doplňovacích cvičení, slohových prací (písemný i ústní projev žáka), osvojení literárních pojmů - sebehodnocení využívat po slohových pracích menšího rozsahu - celohodinové čtvrtletní práce charakter prověřování učiva

23 - celohodinové pololetní práce shrnutí, blížily by se podobě dovednostních testů (např. viz Kalibro) Cizí jazyk - úroveň schopnosti komunikovat, hodnotí se znalost základních obratů daných okruhů, slovní zásoba a s tím související znalosti gramatických jevů, schopnost improvizace ( umět se vyjádřit jinak-opisem apod.) - k ověřování bude využito ústních projevů, rozhovorů, písemných úkolů ( cvičení zaměřené na gramatické dovednosti, testy, souhrnné práce delší než 30 minut budou zařazeny od 6.ročníku Dějepis, ( částečně - rodinná výchova, občanská výchova - menší hod.dotace) Hodnocení zahrnuje 2 složky - objektivní: a) prověřování formou testů, samostatné práce (uzavřené typy otázek, znalostní charakter b) ústní zkoušení ( uplatňuje se znalost a porozumění) c) samostatné práce širšího záběru (založeno na domácí přípravě a zaměřeno na analytické vnímání) d) projektové skupinové aktivity - subjektivní: hodnocení přístupu žáka k předmětu za celé hodnotící období, aktivita v hodinách Pč, Tč (pracovní a technické činnosti)

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů 1) soustavná diagnostická pozorování žáka 2) různé druhy zkoušek ústní písemné grafické praktické

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště. Pravidla pro hodnocení

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace Klasifikační řád Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydává ředitel školy tento vnitřní klasifikační řád, který

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim, Nádražní 253 www.zsht.cz, email: zsht@centrum.cz IČO: 71002782 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 3. ŠKOLNÍ ŘÁD-PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracovala:

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle vyhl. MŠMT č. 48/2005 Sb. o zákl. vzděl. ve znění vyhlášky 256/2012 Sb. Základní škola Vodičkova Vodičkova 22, Praha 1 I. KLASIFIKACE

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1. Pravidla hodnocení žáků: příloha Školního řádu Křesťanského gymnázia Praha Hostivař (KG) Obsah: A. Obecná ustanovení I. Cíle hodnocení II. Předpoklady objektivního

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Příloha školního řádu : Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Platný od 1. 9. 2013 Poznámka: text psaný kurzívou cituje Vyhlášku

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více