ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV) Název: ŠVP ZŠ PRUŠÁNKY; č.j. 117/2011 Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace

2 Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace RED IZO: IČ: IZO: Adresa: ZŠ a MŠ Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace, 69621, Prušánky 289 Jméno ředitele školy: Mgr. Alena Kristová Koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Kristová Kontaktní informace: Telefon: , Fax: Web:

3 Zřizovatel: Obec Prušánky Adresa: Obecní úřad Prušánky, , Prušánky 100 Kontaktní informace: Starosta obce: Jan Prčík Telefon:

4 Platnost dokumentu: Platnost dokumentu od , projednán a schválen pedagogickou radou dne Podpis ředitelky školy: Razítko školy:

5 Charakteristika školy ZŠ Prušánky je plně organizovanou základní školou. Od 1. července 2001 je sloučena v jeden právní subjekt s mateřskou školou. Součástí právního subjektu je i školní jídelna a školní družina. Ve školním roce 2010/2011 má škola 188 žáků v devíti ročnících, v devíti třídách. Školní družinu tvoří dvě oddělení. Veškeré budovy, pozemky a hřiště, které škola ke své činnosti používá, jsou pronajaty zřizovatelem na základě smlouvy. Školní areál se nachází v klidné části obce v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště a rybníku, obě tyto lokality jsou využívány školou pro potřeby výuky. Je k dispozici víceúčelové školní hřiště, které je v provozu od začátku školního roku 2007/2008. Prostory pro výuku tvoří učebnový pavilon, tělocvična, žákovské dílny a pavilon SMV, k výchovně vzdělávacím účelům lze využívat i učebnu v přírodě a školní zahradu. Škola má pro potřeby výuky ICT 1 odbornou učebnu a další 2 učebny s multimediálním vybavením. Pro zájmové vzdělávání slouží prostory školní družiny v pavilonu SMV a k pohybové činnosti školní zahrada s pískovištěm a průlezkami. Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelným žákovským nábytkem. K výchovně vzdělávací práci má naše škola dostatek prostor, potřebovali bychom však doplnit učebny dalším nábytkem a některými moderními pomůckami. Vzhledem k naplněnosti tříd je v současné době dostatek prostoru v jednotlivých kmenových učebnách. Všechny prostory pro výuku jsou vybaveny moderním osvětlením a učebny orientované k jižní straně mají okna doplněna žaluziemi k zastínění. Učebnice, učební texty a další materiály používané pro výuku jsou k dispozici v dostatečném množství a dle výběru vyučujících. Řada pedagogů si doplňuje materiály vlastní přípravou a nakopírováním pro žáky. V současné době postupně doplňujeme žákovskou knihovnu i učitelskou knihovnu. Žáci mohou využívat též místní knihovny v obci. Součástí vybavení pomůckami jsou i pomůcky pro žáky s poruchami učení, které slouží zejména dětem na I. stupni, kde nejvíce k identifikaci těchto potřeb dochází. V souvislosti s velkými investicemi zřizovatele do oprav školní budovy bylo vyčerpáno velké množství finančních prostředků do stavebních úprav a rekonstrukce budov. Nyní se chceme více zaměřovat na vybavování školy moderními pomůckami a technikou. Byla provedena rekonstrukce učebny ICT, pro potřeby vyučujících byly dokoupeny notebooky jak pro domácí přípravu, tak k využití pro výuku. Z dalších pomůcek technického rázu máme k dispozici DVD přehrávače, videopřehrávače, dataprojektor, CD přehrávače a televizory. I tuto techniku plánujeme dále rozšířit. Průběžně jsou doplňovány žákovské dílny základním technickým vybavením. K výuce oblasti člověk a svět práce využíváme i cvičnou kuchyň, která však potřebuje značných investic. Dosud jsme realizovali dokoupení 2 sporáků pro výuku vaření. Ke zlepšování hygienických podmínek přispěla celková rekonstrukce školních budov, výměna oken, zateplení budovy, provádíme výměnu tabulí ve třídách. V souvislosti s nízkými počty žáků je ve třídách i dalších učebnách dostatek prostoru.

6 Náš pedagogický sbor je poměrně stabilní, většinu tvoří místní učitelky, část pedagogů dojíždí z Hodonína, Břeclavi a Moravského Žižkova. První stupeň je plně pokryt kvalifikovanými učitelkami. Na druhém stupni učí 1 nekvalifikovaný pedagog s vystudovanou specializací na pedagogiku volného času. Na zlomkový úvazek učí také jedna z vychovatelek školní družiny. Ostatní učitelé mají plnou pedagogickou i odbornou způsobilost. Většina našich pedagogů absolvovala řadu vzdělávacích seminářů i vícedenních se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu, kritické myšlení, dramatickou výchovu, environmentální výchovu, spolupráci rodiny a školy. V rámci přípravy na práci se žáky se specifickými potřebami absolvovaly 3 vyučující kurz pro asistentky pro dyslektiky (a další poruchy). Pedagog speciálně vyškolený na práci s mimořádně talentovaným dítětem u nás na škole není. Škola se dlouhodobě zaměřuje na EVVO a OSV (Environmentální výchova vzdělání a osvěta a Osobnostní a sociální výchova). Z tohoto zaměření vychází i naše zapojení do různých projektů, zejména v EVVO většinou celoroční soustavná práce na jednom tématu. (Měření přízemního ozonu, měření množství srážek). V roce 2010 byl naší škole udělen titul Ekoškola, stali jsme se tak součástí celé mezinárodní sítě škol se zaměřením na EVVO. Při naší škole pracuje již řadu let Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. V rámci této spolupráce se propojují aktivity rodičů i aktivity školy, zejména při organizaci plesu, který je největší akcí každého roku. V průběhu roku se sdružení podílí na podpoře aktivit školy zejména po finanční stránce - úhrada dopravy na exkurze a do divadla, podpora sportující mládeže (proplácení cestovného), doplňování pomůcek, popř. nákup knižních odměn pro žáky na konci školního roku. Spolupráce se školskou radou probíhá standardním způsobem, pokud je potřeba mimořádného projednání záležitostí školy, školská rada pružně zareaguje. Spolupráce s poradenskými zařízeními se pomalu zlepšuje, termíny na objednání dětí na vyšetření jsou už kratší, problémem zůstávají zprávy z vyšetření, které jdou někdy se zpožděním (předpokladem je samozřejmě souhlas rodičů). Nejlepší je spolupráce s naším zřizovatelem, většinu našich potřeb pokrývá - s ohledem na aktuální finanční situaci. Velké náročnější investiční záměry projednáváme s předstihem a postupně se je daří naplňovat. Žáci navštěvující naši školu jsou ze dvou obcí, asi šestina dětí je ze sousední obce Josefov. Naše obce jsou zejména zaměřeny na vinohradnictví a to se projevuje nejvíce při organizování akcí v době největšího náporu zemědělských prací. Společné akce pro děti i rodiče organizujeme mimo hlavní sezónní práce. V poslední době stagnuje zájem dětí o pohybové aktivity, proto se snažíme dle našich možností a ve spolupráci s dalšími organizacemi nabídnout dětem smysluplné trávené volného času. V našich obcích moc široká nabídka není. Sportovně nadané děti nám odebírají střediska mládeže (Hodonín nebo Šardice) a zvyšuje se zájem také o osmiletá gymnázia. Tento trend se pak projevuje v náročnosti práce a výsledcích vzdělávání.

7 Charakteristika Školního vzdělávacího programu Základní školy Prušánky Při tvorbě našeho vzdělávacího programu jsme vycházeli z již dříve vybraných priorit, kterými jsou osobnostní a sociální výchova a environmentální výchova. V současné době, při současné velikosti školy není možno volit specializace na předměty, ale vycházet z celkového zaměření naší výchovné a vzdělávací práce. Chceme-li, aby z našich dětí byli zodpovědní občané naší obce, kteří se zajímají o prostředí, v němž žijí, pak musíme už od začátku školní docházky na děti v tomto smyslu působit. Náš záměr jsme před zahájením práce na ŠVP předložili rodičům (včetně profilu absolventa naší školy) a rodiče se vyjádřili pozitivně. K našim záměrům také patří posilování spolupráce rodiny a školy jako partnerů ve výchově dětí. K tomu směřují i naše další akce mimo vyučování. Naše hlavní cíle: 1) poskytovat základní všeobecné vzdělávání, které orientuje žáka na další studium a uplatnění v praxi 2) výchovné a vzdělávací metody zaměřovat na utváření klíčových kompetencí 3) podporovat fyzické a psychické zdraví 4) vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity jako součást výchovy ke zdraví Profil absolventa: V oblasti kompetencí k učení: žák je přístupný motivaci k učení po celý život žák si dokáže organizovat a řídit vlastní učení žák umí pracovat s informačními zdroji, vyhledává a třídí informace využívá je v procesu učení i praktickém životě V oblasti kompetencí k řešení problémů: žák samostatně řeší problémy, umí hledat varianty řešení a vybrat nejvhodnější žák umí odlišit podstatné od nepodstatného (např. v textu, při samostatných výpiscích) žák dokáže aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situacích

8 žák je tvůrčí (nová řešení při problémových úlohách) žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí, je schopen je obhájit V oblasti kompetencí komunikativních: žák se dokáže výstižně, souvisle a kultivovaně vyjadřovat v písemném i ústním projevu žák se učí naslouchat druhým, účinně se zapojuje do diskuze, vhodně argumentuje a obhajuje svůj názor žák dokáže komunikovat s dospělými i s vrstevníky žák dokáže při komunikaci využívat informační a komunikační prostředky a technologie žák je schopen komunikace v cizím jazyce v rámci situací v běžném životě (např. požádat o informace, nakupovat, odpovědět na dotaz, porozumět jednoduchým textům) V oblasti kompetencí sociálních a personálních: žák dokáže pracovat ve skupině, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, svým chováním přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů žák umí dodržet dané slovo, je zodpovědný při plnění úkolů žák je schopen kritiky i sebekritiky V oblasti kompetencí občanských: žák respektuje názory druhých lidí, je tolerantní žák si je vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu žák odmítá útlak a hrubé zacházení žák dle svých možností poskytne účinnou pomoc v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka žák je vnímavý ke svému prostředí a k přírodě, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí žák dodržuje základní hygienické návyky a zdravý životní styl V oblasti kompetencí pracovních:

9 žák využívá získané znalosti a dovednosti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí Výchovné a vzdělávací strategie, vedoucí k utváření klíčových kompetencí Učitel: zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úkoly rozvíjející tvořivost zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům sami žáci zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení formuluje spolu s žáky cíl činnosti preferuje diferencované úkoly podle individuálních schopností žáků umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, na nichž si mohou ověřit správnost svého řešení sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje pokrok ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech důsledně vyžaduje dodržování pravidel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vnímá a aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků vybízí žáky, aby kladli věcné otázky vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů, techniky a vybavení umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení ve výuce reflektuje společenské a přírodní dění poskytuje žákům v dostatečném množství studijní materiály a další zdroje

10 Učební plány I. stupeň Ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 3 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní činnosti Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

11 II. stupeň Ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Občanská a rodinná výchova 1 1+1* Dějepis Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Biologie člověka 0 0 2* 0 2 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 3 Pracovní činnosti Mediální výchova Doplňující vzdělávací obory Přírodovědný seminář Společenskovědní seminář Osobnostní a sociální výchova Německý jazyk Provoz domácnosti Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Informatika

12 Celkem základní Celkem základní Celkem disponibilní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Celkem v ročníku Vysvětlivky k učebnímu plánu: Disponibilní hodiny uváděny v podobě + n (n = příslušný počet v daném předmětu) Nabídka doplňujících oborů je postupně rozšiřována V plánu označena * hodinová dotace věnovaná výchově ke zdraví (většina výchovy ke zdraví realizována v biologii člověka, další témata v ORv) Všechny doplňující vzdělávací obory-předměty z nabídky jsou vyučovány v 1 hodinové týdenní časové dotaci, jsou zařazovány dle výběru žáků na každý školní rok dle rozpisu

13 Přehled začleněných tematických okruhů průřezových témat realizovaných integrací v předmětu Občanská a rodinná výchova Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována na I. stupni integrací do předmětů. Na II. stupni jsou realizována průřezová témata v samostatném předmětu osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova a mediální výchova. Zbývající jsou realizovány integrací převážně do občanské a rodinné výchovy a menší část do dalších předmětů Občanská a rodinná výchova ORv 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Výchova demokratického občana VDO Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Multikulturní výchova MKV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Etnický původ Multikulturalita Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Principy sociálního smíru a solidarity Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané

14 Seznam použitých zkratek a vysvětlivky Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Dějepis Občanská a rodinná výchova Zeměpis Matematika Přírodopis Fyzika Chemie Biologie člověka Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Sportovní hry Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Německý jazyk Přírodovědný seminář Společenskovědní seminář Informatika Konverzace v anglickém jazyce Vlastivěda Prvouka Přírodověda Provoz domácnosti Dramatická výchova Čj Aj D ORv Z M Př F Ch Bi Hv Vv Pč Tv Sh MDV OSV Nj Přs Svs Inf KAj Vl Prv Přv Pd Drv

15 Ostatní použité zkratky Průřezová témata PT Multikulturní výchova MKV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS První stupeň I. st. Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd LVVZ Biologie člověka Biol.čl. Evropská unie EU Elektrický el. Atletika Atl. Mezipředmětové vazby MV Výchova demokratického občana VDO Environmentální výchova EV Druhý stupeň II. st. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP Národnostní Národn. Ročník r. Století Stol. Česká republika ČR Sportovní gymnastika SG Počítač PC

16 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí žáci se zdravotním či sociálním znevýhodněním a žáci se zdravotním postižením. U žáků se zdravotním znevýhodněním budeme využívat vyrovnávacích opatření (pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu případně služeb asistenta pedagoga2). Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Se žáky se zdravotním postižením budeme pracovat dle vyhlášky č.147/2011 Sb. formou podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga), snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka (dle doporučení školského poradenského zařízení). Na základě vyšetření dítěte poradenským zařízením a vyjádření zákonných zástupců dítěte bude zpracováván individuální vzdělávací plán, který bude vycházet z ŠVP a zároveň bude respektovat doporučení poradenského zařízení ke specifickým potřebám dítěte. Škola má k dispozici pomůcky pro žáky s poruchami učení (včetně pracovních listů) a proškolené asistentky pro dyslektiky z řad pedagogických pracovníků. Ve spolupráci s rodinou a poradenským zařízením budeme vytvářet optimální podmínky pro rozvoj dítěte a maximálně takové dítě stimulovat v jeho rozvoji (individualizace výuky, začleňování do skupin při skupinové práci a přiřazování adekvátních úkolů, respektování individuálního tempa a způsobu práce dítěte apod.). Hodnocení žáků se specifickými potřebami se odráží též ve zpracovaném klasifikačním řádu. Dle doporučení poradenského zařízení bude možno hodnotit slovně či kombinovaným způsobem (část známkou a část slovně). V případě sociálního znevýhodnění dítěte budeme vytvářet podmínky k vyrovnání nepříznivého rodinného prostředí, ovlivňujícího přípravu dítěte na výuku, (např. pomoc při vypracování domácích úkolů, příprava na výuku), popř. prostor a podmínky ke smysluplnému trávení volného času (např. pobyt ve školní družině, zapojení do zájmové činnosti apod.) Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

17 V případě mimořádně talentovaných žáků budeme využívat jako podpůrných opatření speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nebo jinou úpravu organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků. Pokud do naší školy bude takový žák docházet, obrátíme se (ve spolupráci s rodiči) na poradenské zařízení ve věci vyšetření rozsahu a zaměření mimořádného nadání dítěte. S ohledem na získaná doporučení budeme takovému dítěti poskytovat diferencované náročnější úkoly, větší rozsah informací, odlišný způsob zpracování samostatných úkolů a zapojení dítěte v rámci výuky jako asistenta pro děti méně nadané (pokud to bude vycházet z možností talentovaného dítěte a jeho zájmu). Je reálná i možnost poskytnout takovému dítěti výuku dle výukového programu vyššího ročníku a na základě zvládnutí učiva a přezkoušení postup dítěte do vyššího ročníku. Také zde předpokládáme zpracování individuálního vzdělávacího plánu, který bude na základě doporučení poradenského zařízení zaměřen na oblasti mimořádného nadání dítěte. Podle tohoto učebního plánu se vyučuje na II.stupni mimo 9.ročník, který dokončuje vzdělávání podle výše uvedeného UP tj. v 9.ročníku 3 hodiny volitelného předmětu s posílením 1.cizího jazyka a doplnění 2 hodinami z nabídky doplňujících vzdělávacích oborů. II. stupeň Ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Německý jazyk Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Občanská a rodinná výchova 1 1+1* Dějepis Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

18 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Biologie člověka 0 0 2* 0 2 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 3 Pracovní činnosti Mediální výchova Doplňující vzdělávací obory Přírodovědný seminář Společenskovědní seminář Osobnostní a sociální výchova Provoz domácnosti Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Informatika Celkem základní Celkem základní Celkem disponibilní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Celkem v ročníku Všechny doplňující vzdělávací obory-předměty z nabídky jsou vyučovány v 1 hodinové týdenní časové dotaci, jsou zařazovány dle výběru žáků na každý školní rok dle rozpisu Zásady pro hodnocení Obecné zásady - při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi, rovněž přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu či jiné indispozici, která by mohla vést k zakolísání v učebních výkonech žáka

19 - na I.stupni lze využít slovního hodnocení, převážně se bude používat hodnocení známkou, u žáků se specifickými potřebami je možno využít slovního hodnocení i na II.stupni ( dopo-ručení poraden.zařízení a žádost rodičů) - hodnocení a klasifikace se uskuteční po procvičení učiva ve škole, zejména v závěrech tématických celků učiva - žák by měl vědět kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude hodnocen - podklady pro klasifikaci učitel získává: a) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na výuku b) zkouškami písemnými, ústními, praktickými (včetně pohybových),didaktickými testy - učitel oznámí žákovi výsledek každé klasifikace, zdůvodní ji a poukáže na klady a rezervy. Po ústním zkoušení oznámí žákovi výsledek ihned, výsledky písemných prací oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů po jejich dokončení - kontrolní písemnou práci za delší období přesahující (30 minut ) mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu takové práce oznámí vyučující žákům nejméně 1 týden předem a pro informaci ostatním vyučujícím zapíše tuto práci do třídní knihy ( pro II.stupeň ) - kontrolní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nehromadily v určitých obdobích - kratší testy (10-15 ) mohou být zařazeny u žáků II.stupně v průběhu dne i ve více hodinách - učitel vede evidenci o každé klasifikaci, aby mohl doložit správnost klasifikace i způsob získání známky a informovat zákonné zástupce a vedení školy - na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, kterých žák dosáhl za celé klasifikační období, přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období - v případě neúčasti ve výuce daného předmětu přesahující 30% hodinové dotace předmětu za konkrétní klasifikační období může být žák přezkoušen, popř. přezkoušen před komisí - žák musí mít jasno, proč byl klasifikován příslušných klasifikačním stupněm, jaké se dopustil chyby a jak ji může napravit (práce s chybou) - případné zaostávání žáků v učení a problémy v jejich chování se projednají na pedagogické radě a třídní učitel sdělí výsledky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka - žák má právo na začátku hodiny se omluvit, že není připraven a navrhnout náhradní termín prověření jeho znalostí - v případě, že klasifikaci za dané období v jednom předmětu provádí více vyučujících ( zá-stupy apod.), výsledný klasifikační stupeň je určen na základě dohody příslušných pedagogů Sebehodnocení - do hodnocení žáka spadá i sebehodnocení, ve kterém žák posoudí jak výsledky své práce, tak i své osobní možnosti pro další práci - sebehodnocení se tak stává součástí procesu hodnocení a zároveň i tím, co

20 chceme žáky naučit ( kompetence). Kromě toho se učí žáci kriticky a objektivně posuzovat i práci druhých - k sebehodnocení lze využít i měsíčních (popř.týdenních) plánů, stručný výčet učiva a úroveň splnění úkolů je zhodnoceno žákem-jak učivo zvládl, komentář učitele k témuž. Měsíční(týdenní) plány jsou součástí portfolia. - do portfolia se ukládají ukázky toho, co žák zvládl. Žáci jsou spolutvůrci svého portfolia, spolurozhodují, které ukázky budou do portfolia zařazeny. Portfolia jsou využívána při schůzkách s rodiči - na II.stupni bude žákům oznámeno kolik čtvrtletních prací budou žáci psát a budou seznámeni s bodovým hodnocením - vyučující může k rozhodnutí o známce využít diskuze se žáky, kde si žáci lépe ujasní kritéria hodnocení,posílí se tak jejich dovednosti hodnocení a sebehodnocení - v rámci hodnocení i sebehodnocení a zpětné vazby se budou i nadále využívat dovednostní a tématické testy Kalibro a Cermat (popř.další vhodné)

21 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Na I.stupni: v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika-minimálně 5 dílčích hodnocení z písemného či ústního prověření znalostí a dovedností na konci klasifikačního období v předmětech prvouka, vlastivěda a přírodověda minimálně 3 dílčí hodnocení z písemného či ústního prověření znalostí a dovedností v předmětech hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a praktické činnosti minimálně 3 dílčí hodnocení praktického rázu-dovednosti veškeré podklady pro hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem během získávání podkladu pro klasifikaci musí učitel brát zřetel na okamžitý zdravotní a psychický stav dítěte a na prokázané vývojové poruchy chování a učení ústní zkoušení musí probíhat před ostatními spolužáky, jeho rozsah a délka musí odpovídat věku a individuálním zvláštnostem žáka písemní zkoušení, pro jehož vypracování potřebuje průměrný žák dobu delší než 20 minut, je přípustné pouze v českém jazyce a matematice, a to maximálně v délce 45 minut a to pouze v 5.ročníku u ostatních předmětů nesmí tato doba přesáhnout hranici 20 minut ve všech ročnících I.stupně II.stupeň přírodovědné předměty Hodnocení úrovně - používání rýsovacích potřeb a dalších pomůcek - orientace v užívání M-F-Ch tabulek, kalkulátoru, PC, map, grafů

22 - schopnosti logického rozboru řešení slovních úloh a algebraických výrazů - numerických výpočtů - sestrojování grafů, nákresů ( F, Ch, M, Př) - prostorového vnímání těles - rozboru a konstrukce rovinných útvarů - práce s učebními pomůckami při laborator. pracích (mikroskop aj.) formou frontálního prověřování znalostí, prostřednictvím samostatných prací ( písemná forma), testů a prověrek se stanoveným bodovým hodnocením V matematice budou napsány 4 čtvrtletní práce v trvání 45 V ostatních předmětech maximálně v trvání Písemné zkoušení formou krátkých testů, aplikace fyzikálních zákonitostí (výpočty příkladů), kombinace zadávání otevřených a uzavřených otázek v testech Ústní zkoušení ( před tabulí )- rozsáhlejší prověření znalostí (příp. dovedností) před třídou, nemělo by být na úkor efektivity vyučovací hodiny, kombinace uceleného projevu žáka s kladením otázek Seminární práce 1x za pololetí v informatice, komplexní samostatná práce se stanovenými pravidly obsahu i formy Žák má možnost opravit si nejhorší získanou známku v daném klasifikačním období ( otázky k učivu posledního měsíce) Žáci se specifickými potřebami mají možnost na základě doporučení poradenského zařízení zpracovávat úkol v delší časové dotaci II.stupeň společenskovědní předměty Mateřský jazyk - hodnocení úrovně vyjadřovacích schopností, práce s textem, osvojení pravopisu prostřednictvím diktátů, doplňovacích cvičení, slohových prací (písemný i ústní projev žáka), osvojení literárních pojmů - sebehodnocení využívat po slohových pracích menšího rozsahu - celohodinové čtvrtletní práce charakter prověřování učiva

23 - celohodinové pololetní práce shrnutí, blížily by se podobě dovednostních testů (např. viz Kalibro) Cizí jazyk - úroveň schopnosti komunikovat, hodnotí se znalost základních obratů daných okruhů, slovní zásoba a s tím související znalosti gramatických jevů, schopnost improvizace ( umět se vyjádřit jinak-opisem apod.) - k ověřování bude využito ústních projevů, rozhovorů, písemných úkolů ( cvičení zaměřené na gramatické dovednosti, testy, souhrnné práce delší než 30 minut budou zařazeny od 6.ročníku Dějepis, ( částečně - rodinná výchova, občanská výchova - menší hod.dotace) Hodnocení zahrnuje 2 složky - objektivní: a) prověřování formou testů, samostatné práce (uzavřené typy otázek, znalostní charakter b) ústní zkoušení ( uplatňuje se znalost a porozumění) c) samostatné práce širšího záběru (založeno na domácí přípravě a zaměřeno na analytické vnímání) d) projektové skupinové aktivity - subjektivní: hodnocení přístupu žáka k předmětu za celé hodnotící období, aktivita v hodinách Pč, Tč (pracovní a technické činnosti)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze platná od 1. 9. 2013 Praha 2013 Motto: Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi. (Polykleitos

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY STAŇKOV, KOMENSKÉHO 196 1 Z á k l a d n í š k o l a S t a ň k o v, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 Tel.: 379410611

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Účinnost od: 1. 9. 2013 č. j. 276/2013 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Přes duhový most za vzděláním

Přes duhový most za vzděláním Přes duhový most za vzděláním Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Prachatice, Národní 1018 Obsah: Obsah 2 I. Identifikační údaje 4 II. Charakteristika školy, dlouhodobé projekty,

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Gymnázium Žamberk Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Obsah OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 8 4 UČEBNÍ PLÁN... 14 5 UČEBNÍ

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: SPGŠ Futurum, s.r.o. Kód a název oboru vzdělání RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více