VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu"

Transkript

1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky č. 500/2002Sb. Jateční 660, Klatovy II... Označení POLOŽKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ A Skutečnost v účetním období a VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ běžném minulém uspořádání DRUHOVÉ ČLENĚNÍ 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie 2. Služby + Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatová cena prodaného dlouhodobého majetku 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. mínus splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 0 0 R. Mimořádné náklady 1 1 * Mimořádný výsledek hospodaření -1-1 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Podpisový záznam statutárního orgánu Sestaveno dne: účetní jednotky: Štěpán Heřman v zast. ředitele společnosti Právní forma účetní jednotky: akciová společnost IČ: Předmět podnikání: výroba, rozvod a prodej tepla výroba a prodej elektřiny

2 ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma, název účetní jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. v plném rozsahu... k rozvahovému dni (vykázáno v celých tisících Kč) Připraveno dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. IČ: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště... Jateční 660, Klatovy II Označení POLOŽKY AKTIV Běžné účetní období Minulé účetní období a Brutto Korekce Netto Netto uspořádání AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

3 Označení POLOŽKY PASIV Stav v běžném Stav v minulém a účetním období účetním období uspořádání 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. II. Dlouhodobé závazky Výsledek hosp. běžného účetního období ( +/- ) Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Štěpán Heřman v zast. ředitele společnosti Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání výroba, rozvod a prodej tepla akciová společnost výroba a prodej elektřiny

4 Příloha k rozvahovému dni : Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze /bilanci/ a ve výkazu zisku a ztráty. Hodnotové informace vykazované v peněžních jednotkách české měny jsou v této příloze podány z hlediska jejich významnosti, přičemž hladina významnosti je propočtena takto: 2 % ze zisku před daní (70 tis. Kč), 0,2 % z celkových výnosů (180 tis. Kč), 0,4 % z netto aktiv celkem (445 tis. Kč). Z hodnot běžného roku jako zvolená hladina významnosti /závažnosti/ je vybrána nejnižší z propočtených hodnot ve výši 70 tis. Kč (2 % ze zisku před daní), pokud nebudou dále hodnotové informace uvedeny i pod tuto významnost (hodnotové údaje uvedeny v celých tis. Kč). 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. Sídlo, místo podnikání : Jateční 660, Klatovy II. Identifikační číslo : Právní forma : akciová společnost Předmět podnikání: výroba elektřiny státní licence sk. 11 výroba tepelné energie státní licence sk. 31 rozvod tepelné energie státní licence sk. 32 vodoinstalaterství, topenářství živnostenský list poskytování technických služeb živnostenský list velkoobchod živnostenský list specializovaný maloobchod živnostenský list zámečnictví živnostenský list Datum vzniku účetní jednotky : Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podíl na účetní jednotce /uvést výši vkladu v procentech/ : rozhodující vliv : Město Klatovy IČ: l vlastní 100 % akcií Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku : V roce 2011 došlo v obchodním rejstříku k těmto změnám: Dnem byli z obchodního rejstříku vymazáni jako členové představenstva Ing. Jan Vrána, Mgr. Věra Tomaierová a Ing. Jan Janoušek. Dnem byli do obchodního rejstříku zapsáni jako členové představenstva Bc. Martin Kříž, Marie Hulešová a Ing. Jan Janoušek. Dnem byli z obchodního rejstříku vymazáni jako členové dozorčí rady Ing. Stanislav Míka, Karel Vondráček, Ing. Jiří Dio, Ing. Milan Partyngl, Ing. Jiří Kubát a Zdeněk Wirth. Dnem byli do obchodního rejstříku zapsáni jako členové dozorčí rady Ing. Jaromír Kalivoda, Štěpán Bečvář, Bc. Igor Jakubčík, Stanislav Dubský, Jiří Koranda a Zdeněk Wirth. Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během účetního období : Společnost je samostatně hospodařící výrobní jednotkou s vlastním účtem. V průběhu období se organizační struktura nezměnila.

5 Nejvyšším orgánem je jediný akcionář Město Klatovy vykonávající působnost valné hromady. Podle zákona o obcích tuto funkci vykonává Rada města Klatov. Společnost řídí tříčlenné představenstvo a kontrolním orgánem je šestičlenná dozorčí rada. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Představenstvo: Bc. Martin Kříž - předseda představenstva, člen RM Marie Hulešová - členka představenstva, členka ZM Ing. Jan Janoušek - člen představenstva, ředitel společnosti zemřel Dozorčí rada: Ing. Jaromír Kalivoda- předseda dozorčí rady, člen ZM Štěpán Bečvář - člen dozorčí rady Stanislav Dubský - člen dozorčí rady Bc. Igor Jakubčík - člen dozorčí rady, člen ZM Jiří Koranda - člen dozorčí rady, zaměstnanec společnosti Zdeněk Wirth - člen dozorčí rady, zaměstnanec společnosti 2. Vlastnictví podílů Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv na jejich základním kapitálu, s uvedením výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností nebo družstev : Společnost v jiných firmách nevlastní žádné podíly. Informace o případných dohodách mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu : Žádné dohody nejsou uzavřeny. Výše vlastního kapitálu k rozvahovému dni a výše účetního výsledku hospodaření za běžné účetní období jednotlivých obchodních společností, v nichž má účetní jednotka větší než dvacetiprocentní podíl na základním kapitálu, případně jednotlivých obchodních společností, kde dohody mezi společníky zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu : Společnost žádné podíly nemá. Informace o tom, zda jsou uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a jaké povinnosti z nich vyplývají : Ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku nejsou uzavřeny. 3. Zaměstnanci a osobní náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období : v tom řídících : 35 osob 5 osob Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance : tis. Kč v tom na řídící : tis. Kč Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů v běžném účetním období : Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých statutárních orgánů, nebo bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů : 274 tis. Kč nejsou žádné

6 4. Půjčky, úvěry, ostatní plnění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů, nebo jiným řídícím orgánům Půjčky, úvěry, /s uvedením celkové poskytnuté výše, kdy poskytnuto, kdy konečná splatnost, stav k rozvahovému dni/, s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek a poskytnutá zajištění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů, nebo jiných řídících orgánů, včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie : Půjčky, úvěry ani jiná plnění nejsou v současné době poskytována. Ostatní plnění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů, nebo jiným řídícím orgánům, včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů /např. bezplatná předání k užívání osobních automobilů, nebo jiných movitých a nemovitých věcí, nebo využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, nebo platby důchodového připojištění, nebo jiná ostatní plnění/ : Člen představenstva pan Ing. Jan Janoušek dostával příspěvek na penzijní připojištění ve výši Kč měsíčně a příspěvek na životní pojištění ve výši 250 Kč měsíčně po celý rok 2011 do úmrtí. Členové dozorčí rady zaměstnanci pan Jiří Koranda a pan Zdeněk Wirth dostávají příspěvek na penzijní připojištění ve výši Kč měsíčně a příspěvek na životní pojištění ve výši 250 Kč měsíčně vše dle ustanovení kolektivní smlouvy společnosti. Jiná plnění nejsou poskytnuta. 5. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování užité v účetním období Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním dlouhodobého nehmotného majetku : nakupovaného /tj. s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností/ : V hodnoceném období byly bezúplatně nabyty emisní povolenky (dotace od státu), které byly oceněny reprodukční pořizovací cenou. vytvořeného vlastní činností : Vlastní činností nebyl vytvořen žádný nehmotný majetek. Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku : nakupovaného /tj. s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností/ : Je oceňován zásadně v pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením. vytvořeného vlastní činností : Vlastní činností nebyl vytvořen žádný majetek. Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním zásob : nakupovaných : Zásoby materiál a náhradní díly jsou oceňovány zásadně jen v pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením způsob A. Palivo je oceňováno rovněž v pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením. U uhlí je prováděn vážený průměr ceny paliva a množství na skladě a nového nákupu. U mazutu jsou zásoby majetkem dodavatele, fakturována je měsíční spotřeba. vytvořených vlastní činností : Zásoby vlastní činností nebyly vytvořeny. Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním cenných papírů a podílů : Nebyly v roce 2011 pořízeny. Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním pohledávek : Nebyly v roce 2011 pořízeny.

7 Použití a důvody použití reprodukční pořizovací ceny : Reprodukční pořizovací cena byla použita při oceňování jiného dlouhodobého nehmotného majetku povolenek na emise skleníkových plynů. V souladu s 25 odst. 4 písm. b) zákona o účetnictví se reprodukční pořizovací cenou rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje povolenky se obchodují na veřejném trhu (burze) v EUR přepočtem na Kč v platném kurzu ke dni účtování. V roce 2011 v naší společnosti se jedná o tuto transakci: Dne bylo připsáno na náš účet u OTE ks EUA kusů emisních povolenek pro rok 2011 v ceně 15,15 EUR/ks EUA, v tento den činil kurz ČNB 24,350 Kč/EUR. Reprodukční pořizovací cena jedné povolenky je tedy 368,90 Kč/ks, tj. hodnota tis. Kč. Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení opravných položek k majetku : Ve 12/2002 byla vytvořena zákonná opravná položka k pohledávkám ve výši 100 % - přihláška do konkurzního řízení ŠKODA KLATOVY s.r.o. 689 tis. Kč Ve 12/2005 byla vytvořena zákonná opravná položka k pohledávkám ve výši 20 % za ŠKODA KLATOVY s.r.o. v konkurzním řízení 631 tis. Kč Ve 12/2005 byla vytvořena účetní opravná položka k pohledávkám ve výši 20 % za ŠKODA KLATOVY s.r.o. v konkurzním řízení 631 tis. Kč Ve 12/2006 byla vytvořena zákonná opravná položka k pohledávkám ve výši 100 % - přihláška do konkurzního řízení Golondrina a.s. Praha 596 tis. Kč Ve 12/2007 byla vytvořena účetní opravná položka k pohledávkám ve výši 10 % za ŠKODA KLATOVY s.r.o. v konkurzním řízení 315 tis. Kč Ve 12/2009 byla vytvořena účetní opravná položka k pohledávkám ve výši 10 % za ŠKODA KLATOVY s.r.o. v konkurzním řízení 315 tis. Kč Ve 12/2010 byla vytvořena zákonná opravná položka k pohledávkám ve výši 100 % za Šumavským Masokombinátem s.r.o. - přihláška do insolvenčního řízení tis. Kč V roce 2011 nebyly vytvořeny žádné opravné položky. Celkem vytvořené opravné položky k tis. Kč Způsob stanovení oprávek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše oprávek : Oprávky k majetku a jejich výše je stanovena vnitropodnikovou směrnicí č. 3/2002 Účetní odpisový plán. Výše oprávek vychází z předpokládané doby použitelnosti pořizovaného majetku. Pravidla pro vykazování nehmotného a hmotného majetku v položce dlouhodobého majetku : Nehmotný majetek je zařazován do položky dlouhodobého majetku v hodnotě pořízení nad 60 tis. Kč. Do této hodnoty je účtován přímo do spotřeby. Hmotný majetek je zařazován do položky dlouhodobého majetku v hodnotě pořízení nad 40 tis. Kč. Od 1 tis. Kč do hodnoty 40 tis. Kč je účtován přímo do spotřeby a je veden v operativní evidenci. Způsob odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku : Účetní odpisy jsou prováděny měsíčně podle sazeb stanovených směrnicí č. 3/2002. Sazby odepisování jsou stanoveny podle doby použitelnosti a v účetním období se nezměnily. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu : V hodnoceném období byl přepočet uplatněn pouze při ocenění emisních povolenek viz výše. Způsob stanovení reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku oproti předchozímu účetnímu období a způsob jejich proúčtování : Nebylo v účetním období 2011 uplatněno.

8 Tabulka s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41 : V průběhu účetního období nebylo v účtové skupině 41 účtováno nevznikl důvod. V případě, že nebyl cenný papír, podíl a derivát oceněn ke konci rozvahového dne reálnou hodnotou nebo ekvivalencí uvést důvody a případnou výši opravné položky : Netýká se hospodaření společnosti. Informace o odchylkách od metod podle 7, odst.5, zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek, závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky : V průběhu hodnoceného období nedošlo k žádným změnám v používaných zásadách vedení účetnictví ani v uplatňovaných metodách oproti předcházejícímu období. 6. Doplňující informace k rozvaze /bilanci/ a k výkazu zisku a ztráty Ve výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu v oddílu II. Výkony, v řádku 3. Aktivace je odečtena hodnota tis. Kč vedená na účtu pára pro sekunder. Stejná hodnota je odečtena také v oddílu B.1. spotřeba materiálu a energie, vedená na účtu spotřeba páry pro sekunder. Uvedená hodnota je odečtena proto, aby nebyly zkreslovány vykazované údaje hlavně v porovnání s minulým rokem. V řádku 3. Aktivace za rok 2011 zůstává vykázána hodnota 522 tis. Kč výroba vlastního tepla vedená na účtu a hodnota tis. Kč výroba vlastní elektřiny vedená na účtu Stejné hodnoty pak zvyšují v oddílu B.l. spotřebu materiálu a energie, vedené na účtech spotřeba vlastního tepla a spotřeba vlastní vyrobené elektřiny. Dlouhodobý nehmotný majetek : přírůstky s popisem rozhodujících přírůstků : dne připsáno ks emisních povolenek CO2 oceněné reprodukční pořizovací cenou 368,90 Kč/ks úbytky s popisem rozhodujících úbytků : dne prodán přebytek EP z roku 2010 celkem ks odpis oceněn reprodukční pořizovací cenou 325,80 Kč/ks spotřeba za rok 2011 dle rozhodnutí ověřovatele celkem ks k oceněné reprodukční pořizovací cenou 368,90 Kč/ks tis. Kč tis. Kč tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek : přírůstky v tis.kč s popisem rozhodujících přírůstků : 0 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek provedené technické zhodnocení komínu bude ukončeno v 02/12. úbytky v tis.kč s popisem rozhodujících úbytků: 15 tis. Kč - IČ 207 pila rámová na železo zastaralá, již nefunkční (nahrazena) 15 tis. Kč Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období : V roce 2011 nebyla doměřena daň z příjmů právnických osob. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky s uvedením počátečního stavu běžného účetního období, změn v běžném účetním období a konečného stavu k rozvahovému dni s popisem přechodných rozdílů, které vstupují do propočtu odložené daně :

9 Odložený daňový závazek počáteční stav běžného účetního období tis. Kč V roce 2011 vyplývá rozdíl daňových a účetních zůstatkových cen v hodnotě tis. Kč x 19 % (daň v roce 2012) = zůstatek tis. Kč Do této hodnoty byla doúčtována částka za rok tis. Kč Rozpis rezerv s odděleným uvedením jednotlivých rezerv s uvedením počátečního stavu běžného účetního období, změn v běžném účetním období a konečného stavu k rozvahovému dni : Směrnicí č. 1/2010 je tvořena rezerva na opravy hmotného majetku jedná se o: IČ 414 venkovní kanalizace IČ 415 zásobování pitnou vodou IČ 509 komunikace vnitřní Na tyto vzájemně propojené opravy byla vykalkulována celková částka tis.kč, tvorba rezervy probíhá tak, že za roky 2010, 11, 12 a 13 bude tvořena částka 1,5 mil. Kč ročně s tím, že rok 2014 bude rokem realizace oprav. K je tedy vytvořena rezerva na opravy ve výši 3 mil. Kč. Rozpis bankovních úvěrů včetně uvedení úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů : 1. Kontokorentní úvěr u Československé obchodní banky a.s., pobočky Klatovy je sjednán od na dobu neurčitou do výše úvěrového limitu 5 mil. Kč. V roce 2011 byl čerpán od do z důvodu ukončení technického zhodnocení komínu a nutnosti zaplatit 80 % ceny technického zhodnocení, tj. cca 8,6 mil. Kč. Z nečerpané částky úvěru se platí závazková provize 0,5 % ročně. 2. Investiční úvěr u Československé obchodní banky a.s., pobočky Klatovy je sjednán od ve výši tis. Kč (bez DPH) na výstavbu nového tepelného zdroje kotle K4 na spalování hnědého uhlí. Splácení je stanoveno na 10 let od začátku čerpání úvěru (7/2008). Splácen je měsíčními částkami 438 tis. Kč - k rozvahovému dni činí zůstatek úvěru tis. Kč - splatný do jednoho roku tis. Kč - splatný po jednom roce tis. Kč Úrok je sjednán ve výši měsíčního PRIBORU ke konci roku 2011 činil 0,96 %, plus marže v pevné výši 0,04 % p.a. Zajištění obou úvěrů je stanoveno ručením veškerým nemovitým majetkem společnosti a pohledávkami za teplo cca 90 % tržeb za teplo, jejichž placení probíhá přes banku ČSOB. 3. Spotřebitelský úvěr CITROEN JUMPER pojízdná dílna pořízen na dobu 5 let. Celkem splátky po dobu nájmu 387 tis. Kč K zaplaceno 207 tis. Kč Zbývá zaplatit do konce úvěru 180 tis. Kč - splatný do jednoho roku 88 tis. Kč - splatný po jednom roce 92 tis. Kč Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti : Vznikly z mezd za měsíc prosinec 2011 v hodnotě 255 tis. Kč, splaceny budou v 1/2012. Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění : Vznikly z mezd za měsíc prosinec 2011 v hodnotě 113 tis. Kč, splaceny budou v 1/2012. Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů : Daňový nedoplatek u daně z příjmů právnických osob za rok 2011 nevznikl - po započtení záloh vznikl přeplatek ve výši 437 tis. Kč, o který bude v řádném termínu do požádáno.

10 Daňový nedoplatek u daně z příjmů fyzických osob vznikl ve výši 87 tis. Kč z mezd za měsíc prosinec 2011, splacen bude v 1/2012. Poplatek Úřadu práce za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců byl zúčtován ve výši 37 tis. Kč. Společnost nezaměstnávala v roce 2011 žádného pracovníka se zdravotním postižením ale využila možnosti zákona a odebírala výrobky od společností zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením jde o fi PAPIRIUS Plzeň, obchodující prostřednictvím firmy EXODUS Třemošná (papír a ostatní kancelářské potřeby), fi KAMPI OFFICE (papír a kancelářské potřeby) a fi Thomas-Romano Klatovy (osobní ochranné pracovní prostředky). Plnila tak stanovený podíl 1,39 zaměstnance se zdravotním postižením na hodnotu 0,76 zaměstnance a ušetřila na zákonném poplatku 45 tis. Kč. Výše pohledávek určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou : Pohledávky k obchodování nebyly v hodnoceném roce nabídnuty. Popis a výše přijatých dotací na investiční a provozní účely v běžném účetním období : V roce 2011 byly přijaty dotace na účet ve výši tis. Kč jedná se o přidělené emisní povolenky podle pokynu Ministerstva financí ČR. Popis částky vykázané v položce rozvahy B.I.1 Zřizovací výdaje : V položce zřizovací výdaje nebylo účtováno. Rozpis finančního leasingu s uvedením splátek splatných do jednoho roku po konci rozvahového dne a splátek splatných po jednom roce : Leasing KIA SPORTAGE osobní nájem pořízen , splácení 5 let Celkem splátky po dobu nájmu (bez DPH) 600 tis. Kč K zaplaceno (bez DPH) 424 tis. Kč Zbývá zaplatit do konce nájmu 176 tis. Kč - splatné do jednoho roku 96 tis. Kč - splatné po jednom roce 80 tis. Kč Výše pohledávek k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti od 90 do 180 dnů : 0 Výše pohledávek k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti více než 180 dnů : tis. Kč - pohledávka za ŠKODA KLATOVY s.r.o. přihlášená do konkurzu v 12/ tis. Kč - pohledávka za ŠKODA KLATOVY s.r.o. v konkurzním řízení - vzniklá v 1.-4./ tis. Kč - pohledávka za Golondrina a.s. Praha přihlášená do konkurzu v 4/ tis. Kč - pohledávka za Stavebním podnikem a.s. přihlášená do konkurzu v 9/07 10 tis. Kč - pohledávka za Šumavským Masokombinátem s.r.o. přihlášená do insolvenčního řízení v 7/ tis. Kč Výše pohledávek, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let : 0 Výše pohledávek k rozvah. dni za účetními jednotkami v rámci konsol.celku : 0 Výše závazků k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti od 90 do 180 dnů : 0 Výše závazků k rozvahovému dni po lhůtě splatností více než 180 dnů : 0 Výše závazků, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let : 0 Výše závazků k rozvah. dni k účetním jednotkám v rámci konsolidačního celku : 0 Informace o zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem a uvedení převedeného nebo poskytnutého zajištění :

11 Kontokorentní úvěr a investiční úvěr je zajištěn Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2739/06/5068 ze dne a dále Smlouvou o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2738/06/5068 rovněž z Informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí v případě, kdy došlo v běžném účetním období k přechodu nemovitostí, byl v běžném účetním období podán návrh na zápis této skutečnosti do katastru nemovitostí a do okamžiku sestavení této přílohy katastr tuto skutečnost ještě nezapsal : V roce 2011 k této skutečnosti nedošlo. Výše drobného nehmotného a hmotného majetku neuvedeného v rozvaze /bilanci/ : Drobný hmotný majetek pořizovaný v hodnotě od 1 tis. do 40 tis. Kč je účtován přímo do spotřeby a není veden v rozvaze - je v operativní evidenci a k jeho hodnota činí tis. Kč. Výše cizího majetku uvedeného v rozvaze /např. majetek v rámci najatého podniku nebo jeho části/: Cizí ani najatý majetek není v rozvaze uveden. Výše závazků neuvedených v rozvaze : Veškeré závazky jsou v rozvaze uvedeny. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky dle 19, odst.5, zákona o účetnictví : Mezi termínem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem. V případě, že výkaz zisku a ztráty byl k rozvahovému dni sestaven v účelovém členění, uvedení : nákladů a výnosů provozního výsledku hospodaření v druhovém členění Výkaz zisku a ztráty nebyl sestaven v účelovém členění. Počet a jmenovitá hodnota nebo ocenění podle 25 zákona o účetnictví vydaných akcií během účetního období a to u každého druhu akcií zvlášť : Netýká se hospodaření společnosti. Popis změn podílů na základním kapitálu v průběhu účetního období : K žádným změnám základního kapitálu v průběhu roku 2011 nedošlo. Popis významného zvýšení a snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu ke konci rozvahového dne oproti stavu k předcházejícímu účetnímu období /s tím, že detailní rozpis jednotlivých složek vlastního kapitálu a to jak ve stavu k rozvahovému dni předcházejícího účetního období, změn v běžném účetním období a konečného zůstatku k rozvahovému dni běžného účetního období je uveden v samostatném výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu k rozvahovému dni / : Je patrno z přehledu o změnách vlastního kapitálu, že nedošlo k významnému zvýšení ani snížení jednotlivých položek oproti předcházejícímu účetnímu období. Popis struktury vlastního kapitálu po přeměně : K přeměně společnosti nedošlo. struktura vlastního kapitálu po přeměně : 0 výše oceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách : 0 další významné údaje ve vztahu k přeměnám společností : 0

12 Výnosy podle druhů činnosti - tuzemsko : z prodeje zboží : 0 z prodeje výrobků : tis. Kč z prodeje služeb : 32 tis. Kč Výnosy podle druhů činnosti - zahraničí : z prodeje zboží : 0 z prodeje výrobků : 0 z prodeje služeb : 0 Informace o tom zda došlo ke sloučení některých položek /označených vpředu arabskou číslicí - přílohy č.1,2,3, vyhlášky 500/2002 Sb./ rozvahy a výkazu zisku a ztráty : Nedošlo ke sloučení položek. Popis úprav informací za bezprostředně předcházející účetní období /minulé účetní období/ v rozvaze /bilanci/ a ve výkazu zisku a ztráty, případně odůvodnění ponechání nesrovnatelných informací : V rozvaze (bilanci) za rok 2011 nedošlo k úpravě informací za předcházející účetní období. Ve výkazu zisku a ztráty za rok 2011 nedošlo k úpravě informací za předcházející účetní období. Doplňující informace k Přehledu o peněžních tocích k rozvahovému dni : uvedení položek zahrnovaných do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů nebo přijatou zásadu pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů : Položky zahrnované do peněžních toků byly získány z hlavní účetní knihy a zahrnují peníze v hotovosti, peníze na běžných účtech a ceniny. popis změny v uplatňované zásadě včetně změny v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů oproti předchozímu účetnímu období včetně pravděpodobných účinků : Oproti předchozímu účetnímu období nedošlo ke změně modelu, konstrukci a obsahové náplni přehledu o peněžních tocích. popis výjimek ze zákazu kompenzace v peněžních tocích provozních, investičních nebo finančních : Výjimky nebyly použity. popis a výše vyplacených kapitalizovaných úroků zahrnutých do investiční činnosti : Do investiční činnosti nebyly zahrnuty žádné kapitalizované úroky. Datum podpisu statutárního orgánu, tj. okamžik sestavení přílohy : 28. února 2012 Jméno a podpis statutárního orgánu : Štěpán Heřman, v zast. ředitele společnosti

13 Přehled o změnách vlastního kapitálu k rozvahovému dni : (hodnotové údaje uvedeny v celých tis.kč) Obchodní firma : KLATOVSKÁ TEPLÁRNA akciová společnost Sídlo : Jateční 660, Klatovy II. IČ: Právní forma : akciová společnost Předmět podnikání : výroba, rozvod a prodej tepla, výroba a prodej elektřiny Položka vlastního Stav k rozv.dni předch. Zvýšení Snížení Konečný zůstatek k rozv. kapitálu úč.období, resp. počáteční + - dni běžného účetního zůst.běžného úč.období období Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny zákl..kapitálu Emisní ážio Ostatní kap.fondy Oceň. rozdíly z přecen. majetku a závazků Oceň. rozdíly z přecen. při přeměnách Zákonný rezerv.fond Stat.a ost.fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření účetního období Celkem vlastní kapitál Předpis výše dividend /podílů na zisku/ - brutto v běžném úč.období : tis. Kč Vyplacené dividendy /podíly na zisku/ - brutto v běžném úč.období : tis. Kč a uvedení zdroje, ze kterého bylo čerpáno : zisk za rok 2010 Datum podpisu statutárního orgánu : 28. února 2012 Jméno a podpis statutárního orgánu : Štěpán Heřman, v zast. ředitele společnosti

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více