VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu"

Transkript

1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky č. 500/2002Sb. Jateční 660, Klatovy II... Označení POLOŽKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ A Skutečnost v účetním období a VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ běžném minulém uspořádání DRUHOVÉ ČLENĚNÍ 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie 2. Služby + Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatová cena prodaného dlouhodobého majetku 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. mínus splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 0 0 R. Mimořádné náklady 1 1 * Mimořádný výsledek hospodaření -1-1 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Podpisový záznam statutárního orgánu Sestaveno dne: účetní jednotky: Štěpán Heřman v zast. ředitele společnosti Právní forma účetní jednotky: akciová společnost IČ: Předmět podnikání: výroba, rozvod a prodej tepla výroba a prodej elektřiny

2 ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma, název účetní jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. v plném rozsahu... k rozvahovému dni (vykázáno v celých tisících Kč) Připraveno dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. IČ: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště... Jateční 660, Klatovy II Označení POLOŽKY AKTIV Běžné účetní období Minulé účetní období a Brutto Korekce Netto Netto uspořádání AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

3 Označení POLOŽKY PASIV Stav v běžném Stav v minulém a účetním období účetním období uspořádání 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. II. Dlouhodobé závazky Výsledek hosp. běžného účetního období ( +/- ) Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Štěpán Heřman v zast. ředitele společnosti Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání výroba, rozvod a prodej tepla akciová společnost výroba a prodej elektřiny

4 Příloha k rozvahovému dni : Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze /bilanci/ a ve výkazu zisku a ztráty. Hodnotové informace vykazované v peněžních jednotkách české měny jsou v této příloze podány z hlediska jejich významnosti, přičemž hladina významnosti je propočtena takto: 2 % ze zisku před daní (70 tis. Kč), 0,2 % z celkových výnosů (180 tis. Kč), 0,4 % z netto aktiv celkem (445 tis. Kč). Z hodnot běžného roku jako zvolená hladina významnosti /závažnosti/ je vybrána nejnižší z propočtených hodnot ve výši 70 tis. Kč (2 % ze zisku před daní), pokud nebudou dále hodnotové informace uvedeny i pod tuto významnost (hodnotové údaje uvedeny v celých tis. Kč). 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. Sídlo, místo podnikání : Jateční 660, Klatovy II. Identifikační číslo : Právní forma : akciová společnost Předmět podnikání: výroba elektřiny státní licence sk. 11 výroba tepelné energie státní licence sk. 31 rozvod tepelné energie státní licence sk. 32 vodoinstalaterství, topenářství živnostenský list poskytování technických služeb živnostenský list velkoobchod živnostenský list specializovaný maloobchod živnostenský list zámečnictví živnostenský list Datum vzniku účetní jednotky : Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podíl na účetní jednotce /uvést výši vkladu v procentech/ : rozhodující vliv : Město Klatovy IČ: l vlastní 100 % akcií Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku : V roce 2011 došlo v obchodním rejstříku k těmto změnám: Dnem byli z obchodního rejstříku vymazáni jako členové představenstva Ing. Jan Vrána, Mgr. Věra Tomaierová a Ing. Jan Janoušek. Dnem byli do obchodního rejstříku zapsáni jako členové představenstva Bc. Martin Kříž, Marie Hulešová a Ing. Jan Janoušek. Dnem byli z obchodního rejstříku vymazáni jako členové dozorčí rady Ing. Stanislav Míka, Karel Vondráček, Ing. Jiří Dio, Ing. Milan Partyngl, Ing. Jiří Kubát a Zdeněk Wirth. Dnem byli do obchodního rejstříku zapsáni jako členové dozorčí rady Ing. Jaromír Kalivoda, Štěpán Bečvář, Bc. Igor Jakubčík, Stanislav Dubský, Jiří Koranda a Zdeněk Wirth. Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během účetního období : Společnost je samostatně hospodařící výrobní jednotkou s vlastním účtem. V průběhu období se organizační struktura nezměnila.

5 Nejvyšším orgánem je jediný akcionář Město Klatovy vykonávající působnost valné hromady. Podle zákona o obcích tuto funkci vykonává Rada města Klatov. Společnost řídí tříčlenné představenstvo a kontrolním orgánem je šestičlenná dozorčí rada. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Představenstvo: Bc. Martin Kříž - předseda představenstva, člen RM Marie Hulešová - členka představenstva, členka ZM Ing. Jan Janoušek - člen představenstva, ředitel společnosti zemřel Dozorčí rada: Ing. Jaromír Kalivoda- předseda dozorčí rady, člen ZM Štěpán Bečvář - člen dozorčí rady Stanislav Dubský - člen dozorčí rady Bc. Igor Jakubčík - člen dozorčí rady, člen ZM Jiří Koranda - člen dozorčí rady, zaměstnanec společnosti Zdeněk Wirth - člen dozorčí rady, zaměstnanec společnosti 2. Vlastnictví podílů Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv na jejich základním kapitálu, s uvedením výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností nebo družstev : Společnost v jiných firmách nevlastní žádné podíly. Informace o případných dohodách mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu : Žádné dohody nejsou uzavřeny. Výše vlastního kapitálu k rozvahovému dni a výše účetního výsledku hospodaření za běžné účetní období jednotlivých obchodních společností, v nichž má účetní jednotka větší než dvacetiprocentní podíl na základním kapitálu, případně jednotlivých obchodních společností, kde dohody mezi společníky zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu : Společnost žádné podíly nemá. Informace o tom, zda jsou uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a jaké povinnosti z nich vyplývají : Ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku nejsou uzavřeny. 3. Zaměstnanci a osobní náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období : v tom řídících : 35 osob 5 osob Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance : tis. Kč v tom na řídící : tis. Kč Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů v běžném účetním období : Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých statutárních orgánů, nebo bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů : 274 tis. Kč nejsou žádné

6 4. Půjčky, úvěry, ostatní plnění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů, nebo jiným řídícím orgánům Půjčky, úvěry, /s uvedením celkové poskytnuté výše, kdy poskytnuto, kdy konečná splatnost, stav k rozvahovému dni/, s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek a poskytnutá zajištění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů, nebo jiných řídících orgánů, včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie : Půjčky, úvěry ani jiná plnění nejsou v současné době poskytována. Ostatní plnění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů, nebo jiným řídícím orgánům, včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů /např. bezplatná předání k užívání osobních automobilů, nebo jiných movitých a nemovitých věcí, nebo využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, nebo platby důchodového připojištění, nebo jiná ostatní plnění/ : Člen představenstva pan Ing. Jan Janoušek dostával příspěvek na penzijní připojištění ve výši Kč měsíčně a příspěvek na životní pojištění ve výši 250 Kč měsíčně po celý rok 2011 do úmrtí. Členové dozorčí rady zaměstnanci pan Jiří Koranda a pan Zdeněk Wirth dostávají příspěvek na penzijní připojištění ve výši Kč měsíčně a příspěvek na životní pojištění ve výši 250 Kč měsíčně vše dle ustanovení kolektivní smlouvy společnosti. Jiná plnění nejsou poskytnuta. 5. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování užité v účetním období Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním dlouhodobého nehmotného majetku : nakupovaného /tj. s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností/ : V hodnoceném období byly bezúplatně nabyty emisní povolenky (dotace od státu), které byly oceněny reprodukční pořizovací cenou. vytvořeného vlastní činností : Vlastní činností nebyl vytvořen žádný nehmotný majetek. Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku : nakupovaného /tj. s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností/ : Je oceňován zásadně v pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením. vytvořeného vlastní činností : Vlastní činností nebyl vytvořen žádný majetek. Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním zásob : nakupovaných : Zásoby materiál a náhradní díly jsou oceňovány zásadně jen v pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením způsob A. Palivo je oceňováno rovněž v pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením. U uhlí je prováděn vážený průměr ceny paliva a množství na skladě a nového nákupu. U mazutu jsou zásoby majetkem dodavatele, fakturována je měsíční spotřeba. vytvořených vlastní činností : Zásoby vlastní činností nebyly vytvořeny. Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním cenných papírů a podílů : Nebyly v roce 2011 pořízeny. Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním pohledávek : Nebyly v roce 2011 pořízeny.

7 Použití a důvody použití reprodukční pořizovací ceny : Reprodukční pořizovací cena byla použita při oceňování jiného dlouhodobého nehmotného majetku povolenek na emise skleníkových plynů. V souladu s 25 odst. 4 písm. b) zákona o účetnictví se reprodukční pořizovací cenou rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje povolenky se obchodují na veřejném trhu (burze) v EUR přepočtem na Kč v platném kurzu ke dni účtování. V roce 2011 v naší společnosti se jedná o tuto transakci: Dne bylo připsáno na náš účet u OTE ks EUA kusů emisních povolenek pro rok 2011 v ceně 15,15 EUR/ks EUA, v tento den činil kurz ČNB 24,350 Kč/EUR. Reprodukční pořizovací cena jedné povolenky je tedy 368,90 Kč/ks, tj. hodnota tis. Kč. Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení opravných položek k majetku : Ve 12/2002 byla vytvořena zákonná opravná položka k pohledávkám ve výši 100 % - přihláška do konkurzního řízení ŠKODA KLATOVY s.r.o. 689 tis. Kč Ve 12/2005 byla vytvořena zákonná opravná položka k pohledávkám ve výši 20 % za ŠKODA KLATOVY s.r.o. v konkurzním řízení 631 tis. Kč Ve 12/2005 byla vytvořena účetní opravná položka k pohledávkám ve výši 20 % za ŠKODA KLATOVY s.r.o. v konkurzním řízení 631 tis. Kč Ve 12/2006 byla vytvořena zákonná opravná položka k pohledávkám ve výši 100 % - přihláška do konkurzního řízení Golondrina a.s. Praha 596 tis. Kč Ve 12/2007 byla vytvořena účetní opravná položka k pohledávkám ve výši 10 % za ŠKODA KLATOVY s.r.o. v konkurzním řízení 315 tis. Kč Ve 12/2009 byla vytvořena účetní opravná položka k pohledávkám ve výši 10 % za ŠKODA KLATOVY s.r.o. v konkurzním řízení 315 tis. Kč Ve 12/2010 byla vytvořena zákonná opravná položka k pohledávkám ve výši 100 % za Šumavským Masokombinátem s.r.o. - přihláška do insolvenčního řízení tis. Kč V roce 2011 nebyly vytvořeny žádné opravné položky. Celkem vytvořené opravné položky k tis. Kč Způsob stanovení oprávek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše oprávek : Oprávky k majetku a jejich výše je stanovena vnitropodnikovou směrnicí č. 3/2002 Účetní odpisový plán. Výše oprávek vychází z předpokládané doby použitelnosti pořizovaného majetku. Pravidla pro vykazování nehmotného a hmotného majetku v položce dlouhodobého majetku : Nehmotný majetek je zařazován do položky dlouhodobého majetku v hodnotě pořízení nad 60 tis. Kč. Do této hodnoty je účtován přímo do spotřeby. Hmotný majetek je zařazován do položky dlouhodobého majetku v hodnotě pořízení nad 40 tis. Kč. Od 1 tis. Kč do hodnoty 40 tis. Kč je účtován přímo do spotřeby a je veden v operativní evidenci. Způsob odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku : Účetní odpisy jsou prováděny měsíčně podle sazeb stanovených směrnicí č. 3/2002. Sazby odepisování jsou stanoveny podle doby použitelnosti a v účetním období se nezměnily. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu : V hodnoceném období byl přepočet uplatněn pouze při ocenění emisních povolenek viz výše. Způsob stanovení reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku oproti předchozímu účetnímu období a způsob jejich proúčtování : Nebylo v účetním období 2011 uplatněno.

8 Tabulka s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41 : V průběhu účetního období nebylo v účtové skupině 41 účtováno nevznikl důvod. V případě, že nebyl cenný papír, podíl a derivát oceněn ke konci rozvahového dne reálnou hodnotou nebo ekvivalencí uvést důvody a případnou výši opravné položky : Netýká se hospodaření společnosti. Informace o odchylkách od metod podle 7, odst.5, zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek, závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky : V průběhu hodnoceného období nedošlo k žádným změnám v používaných zásadách vedení účetnictví ani v uplatňovaných metodách oproti předcházejícímu období. 6. Doplňující informace k rozvaze /bilanci/ a k výkazu zisku a ztráty Ve výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu v oddílu II. Výkony, v řádku 3. Aktivace je odečtena hodnota tis. Kč vedená na účtu pára pro sekunder. Stejná hodnota je odečtena také v oddílu B.1. spotřeba materiálu a energie, vedená na účtu spotřeba páry pro sekunder. Uvedená hodnota je odečtena proto, aby nebyly zkreslovány vykazované údaje hlavně v porovnání s minulým rokem. V řádku 3. Aktivace za rok 2011 zůstává vykázána hodnota 522 tis. Kč výroba vlastního tepla vedená na účtu a hodnota tis. Kč výroba vlastní elektřiny vedená na účtu Stejné hodnoty pak zvyšují v oddílu B.l. spotřebu materiálu a energie, vedené na účtech spotřeba vlastního tepla a spotřeba vlastní vyrobené elektřiny. Dlouhodobý nehmotný majetek : přírůstky s popisem rozhodujících přírůstků : dne připsáno ks emisních povolenek CO2 oceněné reprodukční pořizovací cenou 368,90 Kč/ks úbytky s popisem rozhodujících úbytků : dne prodán přebytek EP z roku 2010 celkem ks odpis oceněn reprodukční pořizovací cenou 325,80 Kč/ks spotřeba za rok 2011 dle rozhodnutí ověřovatele celkem ks k oceněné reprodukční pořizovací cenou 368,90 Kč/ks tis. Kč tis. Kč tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek : přírůstky v tis.kč s popisem rozhodujících přírůstků : 0 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek provedené technické zhodnocení komínu bude ukončeno v 02/12. úbytky v tis.kč s popisem rozhodujících úbytků: 15 tis. Kč - IČ 207 pila rámová na železo zastaralá, již nefunkční (nahrazena) 15 tis. Kč Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období : V roce 2011 nebyla doměřena daň z příjmů právnických osob. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky s uvedením počátečního stavu běžného účetního období, změn v běžném účetním období a konečného stavu k rozvahovému dni s popisem přechodných rozdílů, které vstupují do propočtu odložené daně :

9 Odložený daňový závazek počáteční stav běžného účetního období tis. Kč V roce 2011 vyplývá rozdíl daňových a účetních zůstatkových cen v hodnotě tis. Kč x 19 % (daň v roce 2012) = zůstatek tis. Kč Do této hodnoty byla doúčtována částka za rok tis. Kč Rozpis rezerv s odděleným uvedením jednotlivých rezerv s uvedením počátečního stavu běžného účetního období, změn v běžném účetním období a konečného stavu k rozvahovému dni : Směrnicí č. 1/2010 je tvořena rezerva na opravy hmotného majetku jedná se o: IČ 414 venkovní kanalizace IČ 415 zásobování pitnou vodou IČ 509 komunikace vnitřní Na tyto vzájemně propojené opravy byla vykalkulována celková částka tis.kč, tvorba rezervy probíhá tak, že za roky 2010, 11, 12 a 13 bude tvořena částka 1,5 mil. Kč ročně s tím, že rok 2014 bude rokem realizace oprav. K je tedy vytvořena rezerva na opravy ve výši 3 mil. Kč. Rozpis bankovních úvěrů včetně uvedení úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů : 1. Kontokorentní úvěr u Československé obchodní banky a.s., pobočky Klatovy je sjednán od na dobu neurčitou do výše úvěrového limitu 5 mil. Kč. V roce 2011 byl čerpán od do z důvodu ukončení technického zhodnocení komínu a nutnosti zaplatit 80 % ceny technického zhodnocení, tj. cca 8,6 mil. Kč. Z nečerpané částky úvěru se platí závazková provize 0,5 % ročně. 2. Investiční úvěr u Československé obchodní banky a.s., pobočky Klatovy je sjednán od ve výši tis. Kč (bez DPH) na výstavbu nového tepelného zdroje kotle K4 na spalování hnědého uhlí. Splácení je stanoveno na 10 let od začátku čerpání úvěru (7/2008). Splácen je měsíčními částkami 438 tis. Kč - k rozvahovému dni činí zůstatek úvěru tis. Kč - splatný do jednoho roku tis. Kč - splatný po jednom roce tis. Kč Úrok je sjednán ve výši měsíčního PRIBORU ke konci roku 2011 činil 0,96 %, plus marže v pevné výši 0,04 % p.a. Zajištění obou úvěrů je stanoveno ručením veškerým nemovitým majetkem společnosti a pohledávkami za teplo cca 90 % tržeb za teplo, jejichž placení probíhá přes banku ČSOB. 3. Spotřebitelský úvěr CITROEN JUMPER pojízdná dílna pořízen na dobu 5 let. Celkem splátky po dobu nájmu 387 tis. Kč K zaplaceno 207 tis. Kč Zbývá zaplatit do konce úvěru 180 tis. Kč - splatný do jednoho roku 88 tis. Kč - splatný po jednom roce 92 tis. Kč Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti : Vznikly z mezd za měsíc prosinec 2011 v hodnotě 255 tis. Kč, splaceny budou v 1/2012. Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění : Vznikly z mezd za měsíc prosinec 2011 v hodnotě 113 tis. Kč, splaceny budou v 1/2012. Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů : Daňový nedoplatek u daně z příjmů právnických osob za rok 2011 nevznikl - po započtení záloh vznikl přeplatek ve výši 437 tis. Kč, o který bude v řádném termínu do požádáno.

10 Daňový nedoplatek u daně z příjmů fyzických osob vznikl ve výši 87 tis. Kč z mezd za měsíc prosinec 2011, splacen bude v 1/2012. Poplatek Úřadu práce za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců byl zúčtován ve výši 37 tis. Kč. Společnost nezaměstnávala v roce 2011 žádného pracovníka se zdravotním postižením ale využila možnosti zákona a odebírala výrobky od společností zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením jde o fi PAPIRIUS Plzeň, obchodující prostřednictvím firmy EXODUS Třemošná (papír a ostatní kancelářské potřeby), fi KAMPI OFFICE (papír a kancelářské potřeby) a fi Thomas-Romano Klatovy (osobní ochranné pracovní prostředky). Plnila tak stanovený podíl 1,39 zaměstnance se zdravotním postižením na hodnotu 0,76 zaměstnance a ušetřila na zákonném poplatku 45 tis. Kč. Výše pohledávek určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou : Pohledávky k obchodování nebyly v hodnoceném roce nabídnuty. Popis a výše přijatých dotací na investiční a provozní účely v běžném účetním období : V roce 2011 byly přijaty dotace na účet ve výši tis. Kč jedná se o přidělené emisní povolenky podle pokynu Ministerstva financí ČR. Popis částky vykázané v položce rozvahy B.I.1 Zřizovací výdaje : V položce zřizovací výdaje nebylo účtováno. Rozpis finančního leasingu s uvedením splátek splatných do jednoho roku po konci rozvahového dne a splátek splatných po jednom roce : Leasing KIA SPORTAGE osobní nájem pořízen , splácení 5 let Celkem splátky po dobu nájmu (bez DPH) 600 tis. Kč K zaplaceno (bez DPH) 424 tis. Kč Zbývá zaplatit do konce nájmu 176 tis. Kč - splatné do jednoho roku 96 tis. Kč - splatné po jednom roce 80 tis. Kč Výše pohledávek k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti od 90 do 180 dnů : 0 Výše pohledávek k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti více než 180 dnů : tis. Kč - pohledávka za ŠKODA KLATOVY s.r.o. přihlášená do konkurzu v 12/ tis. Kč - pohledávka za ŠKODA KLATOVY s.r.o. v konkurzním řízení - vzniklá v 1.-4./ tis. Kč - pohledávka za Golondrina a.s. Praha přihlášená do konkurzu v 4/ tis. Kč - pohledávka za Stavebním podnikem a.s. přihlášená do konkurzu v 9/07 10 tis. Kč - pohledávka za Šumavským Masokombinátem s.r.o. přihlášená do insolvenčního řízení v 7/ tis. Kč Výše pohledávek, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let : 0 Výše pohledávek k rozvah. dni za účetními jednotkami v rámci konsol.celku : 0 Výše závazků k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti od 90 do 180 dnů : 0 Výše závazků k rozvahovému dni po lhůtě splatností více než 180 dnů : 0 Výše závazků, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let : 0 Výše závazků k rozvah. dni k účetním jednotkám v rámci konsolidačního celku : 0 Informace o zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem a uvedení převedeného nebo poskytnutého zajištění :

11 Kontokorentní úvěr a investiční úvěr je zajištěn Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2739/06/5068 ze dne a dále Smlouvou o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2738/06/5068 rovněž z Informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí v případě, kdy došlo v běžném účetním období k přechodu nemovitostí, byl v běžném účetním období podán návrh na zápis této skutečnosti do katastru nemovitostí a do okamžiku sestavení této přílohy katastr tuto skutečnost ještě nezapsal : V roce 2011 k této skutečnosti nedošlo. Výše drobného nehmotného a hmotného majetku neuvedeného v rozvaze /bilanci/ : Drobný hmotný majetek pořizovaný v hodnotě od 1 tis. do 40 tis. Kč je účtován přímo do spotřeby a není veden v rozvaze - je v operativní evidenci a k jeho hodnota činí tis. Kč. Výše cizího majetku uvedeného v rozvaze /např. majetek v rámci najatého podniku nebo jeho části/: Cizí ani najatý majetek není v rozvaze uveden. Výše závazků neuvedených v rozvaze : Veškeré závazky jsou v rozvaze uvedeny. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky dle 19, odst.5, zákona o účetnictví : Mezi termínem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem. V případě, že výkaz zisku a ztráty byl k rozvahovému dni sestaven v účelovém členění, uvedení : nákladů a výnosů provozního výsledku hospodaření v druhovém členění Výkaz zisku a ztráty nebyl sestaven v účelovém členění. Počet a jmenovitá hodnota nebo ocenění podle 25 zákona o účetnictví vydaných akcií během účetního období a to u každého druhu akcií zvlášť : Netýká se hospodaření společnosti. Popis změn podílů na základním kapitálu v průběhu účetního období : K žádným změnám základního kapitálu v průběhu roku 2011 nedošlo. Popis významného zvýšení a snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu ke konci rozvahového dne oproti stavu k předcházejícímu účetnímu období /s tím, že detailní rozpis jednotlivých složek vlastního kapitálu a to jak ve stavu k rozvahovému dni předcházejícího účetního období, změn v běžném účetním období a konečného zůstatku k rozvahovému dni běžného účetního období je uveden v samostatném výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu k rozvahovému dni / : Je patrno z přehledu o změnách vlastního kapitálu, že nedošlo k významnému zvýšení ani snížení jednotlivých položek oproti předcházejícímu účetnímu období. Popis struktury vlastního kapitálu po přeměně : K přeměně společnosti nedošlo. struktura vlastního kapitálu po přeměně : 0 výše oceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách : 0 další významné údaje ve vztahu k přeměnám společností : 0

12 Výnosy podle druhů činnosti - tuzemsko : z prodeje zboží : 0 z prodeje výrobků : tis. Kč z prodeje služeb : 32 tis. Kč Výnosy podle druhů činnosti - zahraničí : z prodeje zboží : 0 z prodeje výrobků : 0 z prodeje služeb : 0 Informace o tom zda došlo ke sloučení některých položek /označených vpředu arabskou číslicí - přílohy č.1,2,3, vyhlášky 500/2002 Sb./ rozvahy a výkazu zisku a ztráty : Nedošlo ke sloučení položek. Popis úprav informací za bezprostředně předcházející účetní období /minulé účetní období/ v rozvaze /bilanci/ a ve výkazu zisku a ztráty, případně odůvodnění ponechání nesrovnatelných informací : V rozvaze (bilanci) za rok 2011 nedošlo k úpravě informací za předcházející účetní období. Ve výkazu zisku a ztráty za rok 2011 nedošlo k úpravě informací za předcházející účetní období. Doplňující informace k Přehledu o peněžních tocích k rozvahovému dni : uvedení položek zahrnovaných do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů nebo přijatou zásadu pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů : Položky zahrnované do peněžních toků byly získány z hlavní účetní knihy a zahrnují peníze v hotovosti, peníze na běžných účtech a ceniny. popis změny v uplatňované zásadě včetně změny v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů oproti předchozímu účetnímu období včetně pravděpodobných účinků : Oproti předchozímu účetnímu období nedošlo ke změně modelu, konstrukci a obsahové náplni přehledu o peněžních tocích. popis výjimek ze zákazu kompenzace v peněžních tocích provozních, investičních nebo finančních : Výjimky nebyly použity. popis a výše vyplacených kapitalizovaných úroků zahrnutých do investiční činnosti : Do investiční činnosti nebyly zahrnuty žádné kapitalizované úroky. Datum podpisu statutárního orgánu, tj. okamžik sestavení přílohy : 28. února 2012 Jméno a podpis statutárního orgánu : Štěpán Heřman, v zast. ředitele společnosti

13 Přehled o změnách vlastního kapitálu k rozvahovému dni : (hodnotové údaje uvedeny v celých tis.kč) Obchodní firma : KLATOVSKÁ TEPLÁRNA akciová společnost Sídlo : Jateční 660, Klatovy II. IČ: Právní forma : akciová společnost Předmět podnikání : výroba, rozvod a prodej tepla, výroba a prodej elektřiny Položka vlastního Stav k rozv.dni předch. Zvýšení Snížení Konečný zůstatek k rozv. kapitálu úč.období, resp. počáteční + - dni běžného účetního zůst.běžného úč.období období Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny zákl..kapitálu Emisní ážio Ostatní kap.fondy Oceň. rozdíly z přecen. majetku a závazků Oceň. rozdíly z přecen. při přeměnách Zákonný rezerv.fond Stat.a ost.fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření účetního období Celkem vlastní kapitál Předpis výše dividend /podílů na zisku/ - brutto v běžném úč.období : tis. Kč Vyplacené dividendy /podíly na zisku/ - brutto v běžném úč.období : tis. Kč a uvedení zdroje, ze kterého bylo čerpáno : zisk za rok 2010 Datum podpisu statutárního orgánu : 28. února 2012 Jméno a podpis statutárního orgánu : Štěpán Heřman, v zast. ředitele společnosti

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Základní údaje : Odstavec 1 Název společnosti: Technické služby Lanškroun, s.r.o. Identifikační číslo osoby: 25951459 Sídlo společnosti:

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více