pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský

2 1. OBSAH 1. Obsah Identifikační údaje STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 Úplnost a velikost školy... 5 Umístění školy... 5 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky... 5 Žáci... 5 Způsoby spolupráce se školskou radou, rodiči žáků nebo zákonnými zástupci, místními i regionálními partnery, PP poradnami a jinými institucemi Charakteristika ŠVP... 7 Zaměření školy... 7 Výchovné a vzdělávací strategie Učební plány Učební plán I.stupeň Učební plán II.stupeň Povinně volitelné předměty Učební osnovy I. stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk období Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Kultura ducha a těla Člověk a svět práce - Pracovní činnosti Informatika Učební osnovy II. stupeň Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Cvičení z matematiky Dějepis Hudební výchova Chemie Seminář informatiky + Informatika Pracovní činnosti Environmentální výchova Přírodopis Tělesná výchova Výchova ke zdraví a k občanství Výtvarná výchova Zeměpis Fyzika Hodnocení žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Základní vzdělávání

3 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení Kurz pro získání základního vzdělání Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, Kurz pro získání základního vzdělání Odlišnosti pro zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky Způsob získávání podkladů pro hodnocení, Školní řád Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů Závěrečná ustanovení Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka ZŠ a MŠ Deštná ŠVP pro Školní družinu Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině Minimální preventivní program Rámcový vzdělávací plán

4 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Deštná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy: náměstí Míru Deštná Ředitel školy: Mgr. Lubomír Pospíchal Zástupce ředitele: Mgr. F. Poslušný Koordinátor ŠVP: Mgr. H. Tomšů Zřizovatel školy: Město Deštná nám. Míru 65 Deštná IČO: telefon: Kontakty: telefon: web: IČO: IZO: RED-IZO: Platnost dokumentu: Od ( šk.r ) Mgr. Lubomír Pospíchal... razítko školy ředitel školy 4

5 3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola v Deštné je malá škola ve střediskové obci. Je situována v budově na náměstí. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání pro děti ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina, školní jídelna, mateřská škola a školní jídelna. Umístění školy Škola je umístěna na pomezí tří okresů. Jedná se o okresy Jindřichův Hradec, Tábor a Pelhřimov. Do školy dojíždí děti z deseti spádových obcí. Dojíždějící žáci tvoří více než polovinu všech žáků školy. Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Budova školy sice pochází ze starší zástavby, přesto jsou prostorové podmínky ZŠ dobré. Žáci a učitelé se podílejí na vzhledu a výzdobě školy. Výuka probíhá v 8 kmenových třídách a ve 4 odborných učebnách (1 počítačová učebna, učebna chemie a fyziky, učebna na pracovní činnosti a školní kuchyňka). Součástí školy je školní knihovna, kde se v rámci možností snažíme obnovovat knižní fond.v budově školy bylo nově vybudováno oddělení školní družiny. K pohybovým aktivitám žáci používají stůl na stolní tenis na školním dvoře, menší tělocvičnu v budově školy a moderní, nově zbudovanou sportovní halu v obci. Škola využívá kombinované hřiště místního Sokola (výuka tělesné výchovy a činnost kroužků se sportovním zaměřením). 2 počítačové učebny jsou vybaveny PC připojenými k internetu, laserovou tiskárnou a scannerem. Ve 2 učebnách se nachází interaktivní tabule, škola disponuje i dataprojektorem. Vyučující mají zázemí ve dvou sborovnách, sborovna 1. a 2.stupně je vybavena PC, zapojeným do počítačové sítě a dvěma tiskárnami. Všichni učitelé mají volný přístup na internet, využívají tiskárny a kopírku. V roce 2005 bylo v souladu s normami rekonstruováno hygienické zázemí školy. Největším problémem současnosti je najít cestu, jak nezdražovat provoz školy. S rostoucími cenami vstupů a ubývajícím počtem žáků se zvyšují náklady na jednoho žáka a okolním obcím se tak zvyšují neinvestiční náklady. Žáci Pro žáky jsou realizovány útvary dyslexie a logopedie. Od 1. až do 9. ročníku mají všichni možnost zdarma navštěvovat řadu zájmových kroužků vedených pedagogy školy. Dobré jsou výsledky přijímacího řízení žáků na maturitní obory. Způsoby spolupráce se školskou radou, rodiči žáků nebo zákonnými zástupci, místními i regionálními partnery, PP poradnami a jinými institucemi Na podzim 2005 byla při ZŠ zřízena Rada školy. Se školou spolupracuje občanské sdružení Sdružení rodičů přátel školy a dětí při ZŠ. Každá třída ZŠ má možnost mít ve výboru sdružení svého zástupce. Výbor sdružení zve na své schůzky zástupce vedení školy. Sama ZŠ organizuje nejméně 2x do roka třídní schůzky. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků a každoroční zjišťování názorů rodičů 5

6 na dílčí problémy vzdělávání v ZŠ formou anket a dotazníků. Vedení ZŠ a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v J. Hradci, s Odborem soc. věcí a zdravot. MěÚ v J. Hradci, s Městskou policií v J. Hradci a s Policií ČR (za dobu několikaleté spolupráce se vytvořila mezi těmito subjekty a jejími představiteli i řada velmi funkčních neformálních vztahů, které tuto spolupráci ještě více zefektivňují). Se svým zřizovatelem se vedení ZŠ pravidelně setkává. 6

7 4. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Naše škola vede žáky k získávání vědomostí a sociálních dovedností, které využijí v praktickém životě. Podporujeme aktivní učení a ne jen získávání encyklopedických vědomostí. Chceme: - otevřít školu všem dětem, rodičům i veřejnosti - zlepšit spolupráci s obcí ( školská rada ) - zvyšovat odbornost pedagogických pracovníků - zajišťovat mimoškolní činnost - zlepšit společenskou prestiž učitele na veřejnosti - vést žáky ke vzájemné spolupráci - zlepšit spolupráci s rodiči problémových žáků - zvýšit samostatnost žáků při osvojování učiva vlastní úvahy nad zadaným problémem, vyhledávání nových poznatků ( internet, encyklopedie ), prezentace vlastních vědomostí a poznatků ( referáty ) - rozšířit nabídku cizích jazyků - zavést patronát starších žáků nad mladšími - snažit se potlačovat negativní vlivy, které v současné době žáky ohrožují alkohol, kouření, drogy, krádeže, šikana, agresivita ( traumatologický plán ) - zavádět do výuky efektivní metody, které děti podněcují k vyšší aktivitě, např. skupinové vyučování a týmová práce, zařazovat do výuky prvky dramatické výchovy, která vede k oživení pedagogického procesu - od 2. stupně vést žáky ke správnému výběru při volbě povolání - vést žáky ke zdravému vztahu k opačnému pohlaví - vést žáky k dodržování stanovených pravidel ve škole i na veřejnosti ( školní řád, pravidla silničního provozu, vztahy v rodině i mimo ni ) - uplatňovat individuální přístup k problémovým žákům a věnovat jim zvýšenou pozornost, náš ŠVP počítá s jejich integrací - snažit se prohlubovat a podporovat jakékoli nadání žáků ( intelektuální, manuální, pohybové i estetické ) - snažit se o prohloubení znalostí nadaných žáků ( diferencovaná výuka, výběr volitelných a nepovinných předmětů i zájmových činností ), nabídnout jim možnost zúčastnit se různých soutěží školního i okresního charakteru - vést děti ke zdravému životnímu stylu zdravé stravování, pitný režim, prevence proti nemocem, dodržování správného režimu dne Naším cílem je posílit prestiž školy na veřejnosti, rozvíjet silné stránky naší školy a eliminovat nedostatky. 7

8 Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 1) Kompetence k učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem,vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Umožňujeme žákům prožít úspěch. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Tam kde je to vhodné, vytváříme takové situace v nichž má žák z učení pro samotné učení a pro jeho přínos. Zadáváme žákům procvičovací úkoly. 2) Kompetence k řešení problémů Žáci hledají různá řešení problémů, svoje řešení si dokážou obhájit. Žáci řeší netradiční úlohy (matematický Klokan, Phytagoriáda). Využíváme úlohy z praxe. Žáci pracují s informacemi ze všech možných zdrojů (tisk, média, internet). Žáci prezentují své názory myšlenkami a nápady ve školním časopise Deštík. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěžích a olympiád. Žáci se účastní různých aktivit (Spor pro občanské záležitosti vítání občánků, vystoupení pro důchodce). 3) Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Učitelé se žáky připravují 1x za tři roky školní akademii. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. Spolupracujeme s dětmi MŠ při jejich přechodu do ZŠ. 4) Kompetence sociální a personální Skupinovým vyučováním vedeme žáky ke vzájemné spolupráci. Vedeme žáky k tomu aby se respektovali a vzájemně se pomáhali. Žáky vedeme k respektování ke společně dohodnutých pravidel chování na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Žáci mají možnost anonymního vyjádření ve Schránce důvěry. Žáci jsou zapojováni do třídní samosprávy. 5) Kompetence občanské Pravidla chování vytvořená ve třídách navazují na školní řád. Respektujeme individuální rozdíly mezi lidmi (národnostní, kulturní) a vedeme k tomu i žáky. 8

9 Vedeme žáky k šetrnému chování k okolí, ke třídění odpadu. Vedeme žáky k zodpovědnosti na výletech, exkurzích, lyžařském kurzu, kulturních akcích. 6) Kompetence pracovní Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci (Vzdělání a řemeslo, Burza škol, návštěva IPS, profitesty, spolupráce s PPP). Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Výběrem témat v jednotlivých předmětech pomáháme žákům při výběru povolání. Umožňujeme propagaci jednotlivých typů škol pro naše žáky(letáky, náboráři). Vedeme žáky ke sběru léčivých rostlin. Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další orientaci. Vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení (Pč, laboratorní práce, informatika) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ( SVP) je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde o spolupráci třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s výchovným poradcem. Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou, kde je nutný respekt obou stran. Zásady komunikace učitele s rodičem: - vytvoření klidné atmosféry - dostatek času pro rozhovor - nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení - popsat situaci - uvést své poznatky, totéž umožnit rodičům - nedávat dítěti nálepky Žáky, u kterých předpokládáme specifickou poruchu učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Nový trend- rodiče si toto vyšetření zajišťují sami. Na základě vyšetření a doporučení z PPP učitelé s těmito žáky pracují při vyučování. Pro integrované žáky máme vypracované individuální plány ( způsob nápravy, pomůcky, způsob hodnocení, schválení rodiči). Všechny žáky se SVP máme rozdělené do malých skupin a je s nimi pravidelně prováděna reedukace vyškolenými pedagogy. Žákům na naší škole je věnována i logopedická péče a je pro ně zavedena zdravotní tělesná výchova. Při klasifikaci žáků se SVP přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Zaměřujeme se na využívání vhodných metod a forem práce ( např. doplňovací diktáty, pomalejší tempo, relaxace, nacházet oblasti, kde je dítě úspěšné, odstraňovat rušivé vlivy atd.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. S těmito žáky pracujeme obdobně jako se žáky se SPU. 9

10 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte na základě lékařského a speciálně- pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Po zařazení dítěte do školy je nezbytná spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je, s rodiči. Na základě vyšetření se vypracuje individuálně vzdělávací plán a zajistí se speciální pomůcky. Potřebám žáků přizpůsobujeme metody a formy práce individuální přístup. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces, kde jde především o pozorování žáka při školní práci,o rozbor pracovních výsledků žáka, o rozhovor se žákem a jeho rodiči. Pomoc při identifikaci mimořádného nadání poskytne PPP. U nadaných žáků zařazujeme v jednotlivých předmětech náročnější úkoly, které rozšiřují základní učivo do hloubky. Respektujeme jejich nadání a přednosti, individuální učební tempo, rychlejší postup v učení. Poskytujeme jim určitou volnost v rozhodování, stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce. Pro tyto žáky vypracujeme individuální vzdělávací plán. Žáci se SVP i žáci nadaní mívají výkyvy v chování. Proto jejich chování usměrňujeme ( rovný přístup ke všem žákům, vedeme je k toleranci, k ochotě pomáhat druhým). - průřezová témata se realizují v průběhu prvního a druhého stupně - učitel volí průřezová témata tak, aby podporoval výchovné a vzdělávací strategie školy - průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tématických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Použité zkratky: OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MUV Multikulturní výchova EV Environmentální výchova MEV Mediální výchova 10

11 Začlenění průřezových témat ve vyučovacích předmětech ČJ M AJ Prv Vl Z Ch F D ZOv Tv Vv Hv Pč Sin+I n OSV Rozvoj schopnosti poznání Sebepoznání sebepojetí Seberegulace sebeorganizace Psychohygiena Kreativita a a I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,VI,VII,V III,IX I,II,III,IV,V, VII,I X I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,VI,VII,V III,IX IIII,I V,V IV I,III,I V III,IV, V,VI, VII,VI II,IX III,IV, V,VI, VII,VI II,IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X II,III VII VIII VI,VI I,VIII, IX I,II,III I,II,III VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VIII I,VI,V II,VII I,IX VI,VII I,II,VI,VII,V III,IX VII,VI II,IX VI,VII,VIII II I,II VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,I X VI,VI I,IX I,II,III,IV,V, VI,VI I,IX I,III,V I,VII, VIII,I X II,VI, VII,VI II,IX III,VI, VII,VI II,IX I,II,III,VI,VI I,VIII, IX I,II,III,V,VI, VII,VI II,IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX Př IV V 11

12 12 Poznávání lidí I,II,III,IV,VI,VII,V III,IX I,IV III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,II,III VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VII I,II,VI,VII,V III,IX VI,VII,VIII,I X IV,VI, VII,VI II,IX VI,VI I,VIII, IX Mezilidské vztahy I,II,III,IV,VI,VII,V III, I,IV III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,II,III VI,IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,IX II,VI, VII,V III,IX I,II,III,IV,V VI,VI II I,II,III,VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX Komunikace I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX III,IV III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,III VI,VI I,VIII, IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VII,I X V I,II,III,IV,V I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX IIII,V I,VII, VIII,I X VI,VI I,VIII, IX IV,V, VIII,I X Kooperace a kompetice I,II,III,IV,VI,VII,V III I,III,I V VI,VII,VIII,I X VI,VI II VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX I,II VI,VII,VIII,I X VI I,III,, VI,VII,VIII,I X VI,VI I,VIII, IX Řešení problémů a rozhodovací dovednosti I,III,I V,VI, VII,V III,IX III,IV, VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X III VI,VI II,IX VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX I,V,VI,VII VI,VII,VIII,I X IIII,V I,VII, VIII,I X VI,VI I,VIII, IX IV,IX Hodnoty, postoje, praktická etika I,III,I V,VI, VII,I X I,IV VI,VII,VIII,I X I,III VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX V,VI, VII VI,VII,VIII,I X III,IV I,VII, VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VIII VDO Občanská společnost a škola II,III, V VI,VII,VIII,I X I,II,III IV,V VI,VI I,VIII, IX VI I,VI,V II,VII I,IX I,II IV

13 Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět III,V, VIII VII I,II,III,IV, VI II,III, VIII VI,VII,VIII,I X VIII,I X VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI VIII VI,VII,VIII,I X Jsme Evropané VII III,IV, V,VI, VII,VI II,IX MUV Kulturní diference III,IV, V,VI, VII,V III,IX II III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I V VI,VI I VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VI I V IX VIII VI,VI I,VIII, IX II IV,V VII VI,VI I,VIII, IX I V VI,VI I,VIII, IX III IV,V VII,V III IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX I,III V VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X VI,VII I VIII VI,VII,IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX I,VI,V II VI,VII VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V IX IX VI,VI I,VIII, IX VIII I,II,III,IV,V, VII VI,VI II IX VII IX II,III, V,IX V,VIII IV VI,VII,VIII,I X IV V 13

14 Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity EV ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII IV,V, VI,IX II,III,I V,V,V I,VII, VIII,I X III III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,II,III V VI,IX VI,VI I,VIII, IX IX II,III V VII,V III III,IV, IX VI,VI I,VIII, IX VIII,I X VII IX I,III V VIII,I X VIII,I X VII,V III,IX I,VII, VIII,I X I,III,I V,VI, VII,V III,IX IV,VI II I,III,I V,VII, VIII IX II,III V VI,VI I,IX VIII,I X VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III V VI,VI II,IX II,III IV,V VII,V III,IX I,II,III V VI,VI II,IX VIII VIII,I X VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VII,IX VI,VII,IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VIII VII,V III I,III,V,IX II VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX V,IX V,VIII VIII VI,IX I IV,V VI,VII,VIII,I X I V,VI, VII,V III,IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V, VIII VII VI,VI II,IX II I,II III,VI, VII,VI III,IX I,II,III,,V,VI,VII,V III,IX VI,VI I,VIII, IX IV,V, VI,VII,IX IV,V, VI,VII I,IX IV,V, VII IV,V, VII,VI II,IX 14

15 MEV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace stavu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií na společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,VI,V III,IX V,VI, VIII V,VI, VII,I X V,VI, VII,V III,IX II,V,V I,VII, VIII,I X III,V, VI,VI I,VIII, IX IV VIII,I X VIII,I X IX IX VIII,I X IX III VII,V III,IX VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VIII,I X VII,V III,IX VIII VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,V VI,VI I,VIII, IX IX VIII VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,I X IX III VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX II VI,VI I,VIII, IX IV,V, VIII,I X IV 15

16 ČJ český jazyk F fyzika SIn +In seminář informatiky, informatika M matematika D dějepis Př přírodověda, přírodopis AJ anglický jazyk ZOv výchova ke zdraví a občanství NJ německý jazyk Prv prvouka Tv tělesná výchova Vl vlastivěda Vv výtvarná výchova Z zeměpis Hv hudební výchova Ch chemie Pč pracovní činnosti 16

17 5. UČEBNÍ PLÁNY Učební plán I.stupeň Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Z toho disponibilní Celkem Český jazyk 9(7+2) 10(7+3) 10(7+3) 8(7+1) 7(0) 9 44 (35 + 9) Anglický jazyk Matematika 4 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 4 24 (20 + 4) Informatika Přírodověda Vlastivěda Spojeny s vlastivědou 2 Spojeny s vlastivědou 2 Spojeny s vlastivědou 2 1 2(1+1) Celkem 13 ( ) Pracovní činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Celkem 20 (18+2) 22 (18+4) 25 (21+4) 25 (23+2) 26 (24+2)

18 Učební plán II.stupeň Vyučovací předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Z toho disponibilní celkem Český jazyk (3+1) 1 16 (15 + 1) Cvičení z ČJ PVP 0 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3 3 (0+3) Anglický jazyk 0 2(0+2) 3(0+3) Německý jazyk Matematika Cvičení z matematiky PVP Informatika (3+1) 1 0 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3 16 (15+1) (0+3) Seminář z informatiky PVP 1(0+1) 0 0 2(0+2) 3 Fyzika 2 2 Zeměpis Chemie Přírodopis (1+1) (1+1) 2(1+1) (1+1) 1 2 (1+1) 2 (1+1) 2 3 (0+3) 7 (6+1) 8 (6+2) 4 (3+1) 8 (6+2) Dějepis Výchova ke zdraví a občanství Pracovní činnosti (1+1) (0+1) 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova (5+1) 4 (3+1) Celkem 28 (27+1) 30 (26+4) 32 (24+8) 32 (21+11) (98+24) 18

19 Poznámky k učebnímu plánu 1. Na I. stupni je vyučováno v p.r. 118 hodin týdně. Z toho je 14 disponibilních hodin. Na II.stupni je týdně vyučováno 122 hodin a z toho je 24 disponibilních hodin. 2. Hodinová dotace jednotlivých předmětů ŠVP vycházející z RVP je obsažena v tabulce. Součástí tabulky je také přehledné rozdělení disponibilní časové dotace konkrétním předmětů I. a II. stupně. 3. Poznámky a doplňující údaje specifické pro jednotlivé předměty jsou uvedeny v jejich charakteristice, která je součástí osnov. 4. Vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků budou na prvním stupni plánovitě spojovány třídy. Podle konkrétních počtů se bude řešit v daném školním roce. Na tuto situaci budou navazovat úpravy ŠVP projednávané v pedagogické radě a metodickém sdružení. Smyslem těchto úprav je naplnění ustanovení ŠVP při dočasných odchylkách.dalším důvodem je ekonomická situace školy. 5. V odůvodněných případech, na základě počtu dětí, kapacity učeben a povinnosti dodržet stanovené počty žáků, budou pro výuku některých předmětů na I. i II. stupni třídy děleny na skupiny, nebo budou vytvářeny skupiny žáků z více ročníků. Týká se to zejména tělesné výchovy, některých témat pracovních činností a obecně předmětů s převahou výchovného zaměření. Každoročně bude systém dělení a spojování revidován a aktualizován podle situace. 6. Výuka pracovních činností, seminářů a práce na projektech vázaná na venkovní prostředí může být v odůvodněných případech soustředěna do vícehodinových bloků a realizována v klimaticky příznivějších obdobích roku. 7. Navýšení hodinové dotace Čj na I. a II. stupni je zdůvodněno zahrnutím doplňujícího vzdělávacího oboru Dramatická výchova. 8. Z důvodů dodržení vyváženosti v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je ve čtvrtém ročníku v ŠVP zavedena rozdílná hodinová dotace předmětů Př a Vl. 9. Kroužky a zájmové útvary v návaznosti na ŠVP rozšiřují a prohlubují oblasti vzdělávání a výchov na základě zájmu žáků i odborné orientace pedagogických, případně externích pracovníků. Nabídka je každoročně aktualizována a inovována podle počtu zájemců o danou oblast tak, aby žák v průběhu základního vzdělávání měl možnost využít co nejširší spektrum. 10. Volitelné předměty ( viz tabulka) jsou zřízeny mimo jiné k rozšíření a prohloubení vzdělávacích obsahů příslušných vzdělávacích oblastí a vyučovacích předmětů. Specifika a odlišnosti těchto volitelných předmětů jsou součástí jejich charakteristiky a osnov. 11. Projekty slouží především k řešení okruhů aktuálních problémů zařazených do průřezových témat. Plní je samostatně, nebo prostřednictvím kombinace s tématy integrovanými do vyučovacích předmětů. Výčet průřezových témat, jejich okruhů a nabídka činností a námětů zapojených v projektech jsou velmi různé. Z těchto důvodů nejsou v učebních plánech zařazeny konkrétní projekty do ročníků, ale s postupným nabíháním ŠVP budou každoročně vybírány. V plánu činnosti školy pro daný rok bude zohledněn jejich rozsah a náročnost, vhodnost pro celou školu nebo jenom některé ročníky s ohledem na vyspělost a připravenost žáků. Zohledněno přitom bude i spojování tříd na I. stupni a možnosti kooperace tříd. V úvahu bude bráno i pokrytí integrovaných průřezových témat v ročnících. Předpokládáme, že v průběhu času se bude vytvářet sbírka námětů a modelů činností vhodných pro zpracování. Z nich bude podle aktuální potřeby a zvážení pedagogické rady, předmětové komise a metodického sdružení vybíráno. Zajistí se tím dostatečná pestrost nabídky. Počet zařazených projektů musí být citlivě navržen podle jejich náročnosti a po průběžném hodnocení dosažených výsledků. Pravděpodobně to bude jedna z oblastí ŠVP, která projde v průběhu jeho zavádění největším vývojem. 19

20 Povinně volitelné předměty V. VI. VII. VIII. IX. Cvičení ČJ / / / Cvičení M / / / Seminář informatiky / / informatika / / Třída Předmět Počet hod. 6. Seminář informatiky celkem Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Seminář informatiky Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky hod. 20

21 6. UČEBNÍ OSNOVY I. STUPEŇ Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura na prvním stupni zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, který převážně probíhá v kmenových třídách. Naším prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení, psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Snažíme se dále rozvíjet jejich dorozumívací schopnosti, jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. Obsah: jazykové vyučování, čtení, psaní, literární výchova Časové vymezení: 1. třída 8 hodin/týdně 2. a 3. třída 9 hodin/týdně 4. a 5. třída 7 hodin/týdně Organizace: V kmenových třídách jsou žáci děleni do skupin a některá témata v oblasti literární výchovy jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Bereme ohled na celkové individuální složení třídy. Při práci využíváme různé zdroje informací např. knihovna, internet, encyklopedie, pravidla atd. : Matematika, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, hudební výchova, prvouka, přírodověda, vlastivěda Učivo se vhodnou formou prolíná do všech vyučovacích předmětů na prvním stupni. Očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. období - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 21

22 - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 2. období - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti JAZYKOVÁ VÝCHOVA 1. období - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 2. období - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 22

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více