pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský

2 1. OBSAH 1. Obsah Identifikační údaje STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 Úplnost a velikost školy... 5 Umístění školy... 5 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky... 5 Žáci... 5 Způsoby spolupráce se školskou radou, rodiči žáků nebo zákonnými zástupci, místními i regionálními partnery, PP poradnami a jinými institucemi Charakteristika ŠVP... 7 Zaměření školy... 7 Výchovné a vzdělávací strategie Učební plány Učební plán I.stupeň Učební plán II.stupeň Povinně volitelné předměty Učební osnovy I. stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk období Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Kultura ducha a těla Člověk a svět práce - Pracovní činnosti Informatika Učební osnovy II. stupeň Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Cvičení z matematiky Dějepis Hudební výchova Chemie Seminář informatiky + Informatika Pracovní činnosti Environmentální výchova Přírodopis Tělesná výchova Výchova ke zdraví a k občanství Výtvarná výchova Zeměpis Fyzika Hodnocení žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Základní vzdělávání

3 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení Kurz pro získání základního vzdělání Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, Kurz pro získání základního vzdělání Odlišnosti pro zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky Způsob získávání podkladů pro hodnocení, Školní řád Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů Závěrečná ustanovení Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka ZŠ a MŠ Deštná ŠVP pro Školní družinu Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině Minimální preventivní program Rámcový vzdělávací plán

4 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Deštná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy: náměstí Míru Deštná Ředitel školy: Mgr. Lubomír Pospíchal Zástupce ředitele: Mgr. F. Poslušný Koordinátor ŠVP: Mgr. H. Tomšů Zřizovatel školy: Město Deštná nám. Míru 65 Deštná IČO: telefon: Kontakty: telefon: web: IČO: IZO: RED-IZO: Platnost dokumentu: Od ( šk.r ) Mgr. Lubomír Pospíchal... razítko školy ředitel školy 4

5 3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola v Deštné je malá škola ve střediskové obci. Je situována v budově na náměstí. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání pro děti ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina, školní jídelna, mateřská škola a školní jídelna. Umístění školy Škola je umístěna na pomezí tří okresů. Jedná se o okresy Jindřichův Hradec, Tábor a Pelhřimov. Do školy dojíždí děti z deseti spádových obcí. Dojíždějící žáci tvoří více než polovinu všech žáků školy. Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Budova školy sice pochází ze starší zástavby, přesto jsou prostorové podmínky ZŠ dobré. Žáci a učitelé se podílejí na vzhledu a výzdobě školy. Výuka probíhá v 8 kmenových třídách a ve 4 odborných učebnách (1 počítačová učebna, učebna chemie a fyziky, učebna na pracovní činnosti a školní kuchyňka). Součástí školy je školní knihovna, kde se v rámci možností snažíme obnovovat knižní fond.v budově školy bylo nově vybudováno oddělení školní družiny. K pohybovým aktivitám žáci používají stůl na stolní tenis na školním dvoře, menší tělocvičnu v budově školy a moderní, nově zbudovanou sportovní halu v obci. Škola využívá kombinované hřiště místního Sokola (výuka tělesné výchovy a činnost kroužků se sportovním zaměřením). 2 počítačové učebny jsou vybaveny PC připojenými k internetu, laserovou tiskárnou a scannerem. Ve 2 učebnách se nachází interaktivní tabule, škola disponuje i dataprojektorem. Vyučující mají zázemí ve dvou sborovnách, sborovna 1. a 2.stupně je vybavena PC, zapojeným do počítačové sítě a dvěma tiskárnami. Všichni učitelé mají volný přístup na internet, využívají tiskárny a kopírku. V roce 2005 bylo v souladu s normami rekonstruováno hygienické zázemí školy. Největším problémem současnosti je najít cestu, jak nezdražovat provoz školy. S rostoucími cenami vstupů a ubývajícím počtem žáků se zvyšují náklady na jednoho žáka a okolním obcím se tak zvyšují neinvestiční náklady. Žáci Pro žáky jsou realizovány útvary dyslexie a logopedie. Od 1. až do 9. ročníku mají všichni možnost zdarma navštěvovat řadu zájmových kroužků vedených pedagogy školy. Dobré jsou výsledky přijímacího řízení žáků na maturitní obory. Způsoby spolupráce se školskou radou, rodiči žáků nebo zákonnými zástupci, místními i regionálními partnery, PP poradnami a jinými institucemi Na podzim 2005 byla při ZŠ zřízena Rada školy. Se školou spolupracuje občanské sdružení Sdružení rodičů přátel školy a dětí při ZŠ. Každá třída ZŠ má možnost mít ve výboru sdružení svého zástupce. Výbor sdružení zve na své schůzky zástupce vedení školy. Sama ZŠ organizuje nejméně 2x do roka třídní schůzky. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků a každoroční zjišťování názorů rodičů 5

6 na dílčí problémy vzdělávání v ZŠ formou anket a dotazníků. Vedení ZŠ a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v J. Hradci, s Odborem soc. věcí a zdravot. MěÚ v J. Hradci, s Městskou policií v J. Hradci a s Policií ČR (za dobu několikaleté spolupráce se vytvořila mezi těmito subjekty a jejími představiteli i řada velmi funkčních neformálních vztahů, které tuto spolupráci ještě více zefektivňují). Se svým zřizovatelem se vedení ZŠ pravidelně setkává. 6

7 4. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Naše škola vede žáky k získávání vědomostí a sociálních dovedností, které využijí v praktickém životě. Podporujeme aktivní učení a ne jen získávání encyklopedických vědomostí. Chceme: - otevřít školu všem dětem, rodičům i veřejnosti - zlepšit spolupráci s obcí ( školská rada ) - zvyšovat odbornost pedagogických pracovníků - zajišťovat mimoškolní činnost - zlepšit společenskou prestiž učitele na veřejnosti - vést žáky ke vzájemné spolupráci - zlepšit spolupráci s rodiči problémových žáků - zvýšit samostatnost žáků při osvojování učiva vlastní úvahy nad zadaným problémem, vyhledávání nových poznatků ( internet, encyklopedie ), prezentace vlastních vědomostí a poznatků ( referáty ) - rozšířit nabídku cizích jazyků - zavést patronát starších žáků nad mladšími - snažit se potlačovat negativní vlivy, které v současné době žáky ohrožují alkohol, kouření, drogy, krádeže, šikana, agresivita ( traumatologický plán ) - zavádět do výuky efektivní metody, které děti podněcují k vyšší aktivitě, např. skupinové vyučování a týmová práce, zařazovat do výuky prvky dramatické výchovy, která vede k oživení pedagogického procesu - od 2. stupně vést žáky ke správnému výběru při volbě povolání - vést žáky ke zdravému vztahu k opačnému pohlaví - vést žáky k dodržování stanovených pravidel ve škole i na veřejnosti ( školní řád, pravidla silničního provozu, vztahy v rodině i mimo ni ) - uplatňovat individuální přístup k problémovým žákům a věnovat jim zvýšenou pozornost, náš ŠVP počítá s jejich integrací - snažit se prohlubovat a podporovat jakékoli nadání žáků ( intelektuální, manuální, pohybové i estetické ) - snažit se o prohloubení znalostí nadaných žáků ( diferencovaná výuka, výběr volitelných a nepovinných předmětů i zájmových činností ), nabídnout jim možnost zúčastnit se různých soutěží školního i okresního charakteru - vést děti ke zdravému životnímu stylu zdravé stravování, pitný režim, prevence proti nemocem, dodržování správného režimu dne Naším cílem je posílit prestiž školy na veřejnosti, rozvíjet silné stránky naší školy a eliminovat nedostatky. 7

8 Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 1) Kompetence k učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem,vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Umožňujeme žákům prožít úspěch. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Tam kde je to vhodné, vytváříme takové situace v nichž má žák z učení pro samotné učení a pro jeho přínos. Zadáváme žákům procvičovací úkoly. 2) Kompetence k řešení problémů Žáci hledají různá řešení problémů, svoje řešení si dokážou obhájit. Žáci řeší netradiční úlohy (matematický Klokan, Phytagoriáda). Využíváme úlohy z praxe. Žáci pracují s informacemi ze všech možných zdrojů (tisk, média, internet). Žáci prezentují své názory myšlenkami a nápady ve školním časopise Deštík. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěžích a olympiád. Žáci se účastní různých aktivit (Spor pro občanské záležitosti vítání občánků, vystoupení pro důchodce). 3) Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Učitelé se žáky připravují 1x za tři roky školní akademii. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. Spolupracujeme s dětmi MŠ při jejich přechodu do ZŠ. 4) Kompetence sociální a personální Skupinovým vyučováním vedeme žáky ke vzájemné spolupráci. Vedeme žáky k tomu aby se respektovali a vzájemně se pomáhali. Žáky vedeme k respektování ke společně dohodnutých pravidel chování na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Žáci mají možnost anonymního vyjádření ve Schránce důvěry. Žáci jsou zapojováni do třídní samosprávy. 5) Kompetence občanské Pravidla chování vytvořená ve třídách navazují na školní řád. Respektujeme individuální rozdíly mezi lidmi (národnostní, kulturní) a vedeme k tomu i žáky. 8

9 Vedeme žáky k šetrnému chování k okolí, ke třídění odpadu. Vedeme žáky k zodpovědnosti na výletech, exkurzích, lyžařském kurzu, kulturních akcích. 6) Kompetence pracovní Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci (Vzdělání a řemeslo, Burza škol, návštěva IPS, profitesty, spolupráce s PPP). Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Výběrem témat v jednotlivých předmětech pomáháme žákům při výběru povolání. Umožňujeme propagaci jednotlivých typů škol pro naše žáky(letáky, náboráři). Vedeme žáky ke sběru léčivých rostlin. Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další orientaci. Vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení (Pč, laboratorní práce, informatika) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ( SVP) je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde o spolupráci třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s výchovným poradcem. Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou, kde je nutný respekt obou stran. Zásady komunikace učitele s rodičem: - vytvoření klidné atmosféry - dostatek času pro rozhovor - nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení - popsat situaci - uvést své poznatky, totéž umožnit rodičům - nedávat dítěti nálepky Žáky, u kterých předpokládáme specifickou poruchu učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Nový trend- rodiče si toto vyšetření zajišťují sami. Na základě vyšetření a doporučení z PPP učitelé s těmito žáky pracují při vyučování. Pro integrované žáky máme vypracované individuální plány ( způsob nápravy, pomůcky, způsob hodnocení, schválení rodiči). Všechny žáky se SVP máme rozdělené do malých skupin a je s nimi pravidelně prováděna reedukace vyškolenými pedagogy. Žákům na naší škole je věnována i logopedická péče a je pro ně zavedena zdravotní tělesná výchova. Při klasifikaci žáků se SVP přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Zaměřujeme se na využívání vhodných metod a forem práce ( např. doplňovací diktáty, pomalejší tempo, relaxace, nacházet oblasti, kde je dítě úspěšné, odstraňovat rušivé vlivy atd.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. S těmito žáky pracujeme obdobně jako se žáky se SPU. 9

10 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte na základě lékařského a speciálně- pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Po zařazení dítěte do školy je nezbytná spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je, s rodiči. Na základě vyšetření se vypracuje individuálně vzdělávací plán a zajistí se speciální pomůcky. Potřebám žáků přizpůsobujeme metody a formy práce individuální přístup. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces, kde jde především o pozorování žáka při školní práci,o rozbor pracovních výsledků žáka, o rozhovor se žákem a jeho rodiči. Pomoc při identifikaci mimořádného nadání poskytne PPP. U nadaných žáků zařazujeme v jednotlivých předmětech náročnější úkoly, které rozšiřují základní učivo do hloubky. Respektujeme jejich nadání a přednosti, individuální učební tempo, rychlejší postup v učení. Poskytujeme jim určitou volnost v rozhodování, stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce. Pro tyto žáky vypracujeme individuální vzdělávací plán. Žáci se SVP i žáci nadaní mívají výkyvy v chování. Proto jejich chování usměrňujeme ( rovný přístup ke všem žákům, vedeme je k toleranci, k ochotě pomáhat druhým). - průřezová témata se realizují v průběhu prvního a druhého stupně - učitel volí průřezová témata tak, aby podporoval výchovné a vzdělávací strategie školy - průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tématických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Použité zkratky: OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MUV Multikulturní výchova EV Environmentální výchova MEV Mediální výchova 10

11 Začlenění průřezových témat ve vyučovacích předmětech ČJ M AJ Prv Vl Z Ch F D ZOv Tv Vv Hv Pč Sin+I n OSV Rozvoj schopnosti poznání Sebepoznání sebepojetí Seberegulace sebeorganizace Psychohygiena Kreativita a a I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,VI,VII,V III,IX I,II,III,IV,V, VII,I X I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,VI,VII,V III,IX IIII,I V,V IV I,III,I V III,IV, V,VI, VII,VI II,IX III,IV, V,VI, VII,VI II,IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X II,III VII VIII VI,VI I,VIII, IX I,II,III I,II,III VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VIII I,VI,V II,VII I,IX VI,VII I,II,VI,VII,V III,IX VII,VI II,IX VI,VII,VIII II I,II VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,I X VI,VI I,IX I,II,III,IV,V, VI,VI I,IX I,III,V I,VII, VIII,I X II,VI, VII,VI II,IX III,VI, VII,VI II,IX I,II,III,VI,VI I,VIII, IX I,II,III,V,VI, VII,VI II,IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX Př IV V 11

12 12 Poznávání lidí I,II,III,IV,VI,VII,V III,IX I,IV III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,II,III VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VII I,II,VI,VII,V III,IX VI,VII,VIII,I X IV,VI, VII,VI II,IX VI,VI I,VIII, IX Mezilidské vztahy I,II,III,IV,VI,VII,V III, I,IV III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,II,III VI,IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,IX II,VI, VII,V III,IX I,II,III,IV,V VI,VI II I,II,III,VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX Komunikace I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX III,IV III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,III VI,VI I,VIII, IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VII,I X V I,II,III,IV,V I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX IIII,V I,VII, VIII,I X VI,VI I,VIII, IX IV,V, VIII,I X Kooperace a kompetice I,II,III,IV,VI,VII,V III I,III,I V VI,VII,VIII,I X VI,VI II VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX I,II VI,VII,VIII,I X VI I,III,, VI,VII,VIII,I X VI,VI I,VIII, IX Řešení problémů a rozhodovací dovednosti I,III,I V,VI, VII,V III,IX III,IV, VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X III VI,VI II,IX VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX I,V,VI,VII VI,VII,VIII,I X IIII,V I,VII, VIII,I X VI,VI I,VIII, IX IV,IX Hodnoty, postoje, praktická etika I,III,I V,VI, VII,I X I,IV VI,VII,VIII,I X I,III VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX V,VI, VII VI,VII,VIII,I X III,IV I,VII, VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VIII VDO Občanská společnost a škola II,III, V VI,VII,VIII,I X I,II,III IV,V VI,VI I,VIII, IX VI I,VI,V II,VII I,IX I,II IV

13 Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět III,V, VIII VII I,II,III,IV, VI II,III, VIII VI,VII,VIII,I X VIII,I X VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI VIII VI,VII,VIII,I X Jsme Evropané VII III,IV, V,VI, VII,VI II,IX MUV Kulturní diference III,IV, V,VI, VII,V III,IX II III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I V VI,VI I VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VI I V IX VIII VI,VI I,VIII, IX II IV,V VII VI,VI I,VIII, IX I V VI,VI I,VIII, IX III IV,V VII,V III IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX I,III V VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X VI,VII I VIII VI,VII,IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX I,VI,V II VI,VII VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V IX IX VI,VI I,VIII, IX VIII I,II,III,IV,V, VII VI,VI II IX VII IX II,III, V,IX V,VIII IV VI,VII,VIII,I X IV V 13

14 Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity EV ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII IV,V, VI,IX II,III,I V,V,V I,VII, VIII,I X III III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,II,III V VI,IX VI,VI I,VIII, IX IX II,III V VII,V III III,IV, IX VI,VI I,VIII, IX VIII,I X VII IX I,III V VIII,I X VIII,I X VII,V III,IX I,VII, VIII,I X I,III,I V,VI, VII,V III,IX IV,VI II I,III,I V,VII, VIII IX II,III V VI,VI I,IX VIII,I X VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III V VI,VI II,IX II,III IV,V VII,V III,IX I,II,III V VI,VI II,IX VIII VIII,I X VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VII,IX VI,VII,IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VIII VII,V III I,III,V,IX II VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX V,IX V,VIII VIII VI,IX I IV,V VI,VII,VIII,I X I V,VI, VII,V III,IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V, VIII VII VI,VI II,IX II I,II III,VI, VII,VI III,IX I,II,III,,V,VI,VII,V III,IX VI,VI I,VIII, IX IV,V, VI,VII,IX IV,V, VI,VII I,IX IV,V, VII IV,V, VII,VI II,IX 14

15 MEV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace stavu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií na společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,VI,V III,IX V,VI, VIII V,VI, VII,I X V,VI, VII,V III,IX II,V,V I,VII, VIII,I X III,V, VI,VI I,VIII, IX IV VIII,I X VIII,I X IX IX VIII,I X IX III VII,V III,IX VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VIII,I X VII,V III,IX VIII VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,V VI,VI I,VIII, IX IX VIII VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,I X IX III VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX II VI,VI I,VIII, IX IV,V, VIII,I X IV 15

16 ČJ český jazyk F fyzika SIn +In seminář informatiky, informatika M matematika D dějepis Př přírodověda, přírodopis AJ anglický jazyk ZOv výchova ke zdraví a občanství NJ německý jazyk Prv prvouka Tv tělesná výchova Vl vlastivěda Vv výtvarná výchova Z zeměpis Hv hudební výchova Ch chemie Pč pracovní činnosti 16

17 5. UČEBNÍ PLÁNY Učební plán I.stupeň Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Z toho disponibilní Celkem Český jazyk 9(7+2) 10(7+3) 10(7+3) 8(7+1) 7(0) 9 44 (35 + 9) Anglický jazyk Matematika 4 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 4 24 (20 + 4) Informatika Přírodověda Vlastivěda Spojeny s vlastivědou 2 Spojeny s vlastivědou 2 Spojeny s vlastivědou 2 1 2(1+1) Celkem 13 ( ) Pracovní činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Celkem 20 (18+2) 22 (18+4) 25 (21+4) 25 (23+2) 26 (24+2)

18 Učební plán II.stupeň Vyučovací předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Z toho disponibilní celkem Český jazyk (3+1) 1 16 (15 + 1) Cvičení z ČJ PVP 0 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3 3 (0+3) Anglický jazyk 0 2(0+2) 3(0+3) Německý jazyk Matematika Cvičení z matematiky PVP Informatika (3+1) 1 0 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3 16 (15+1) (0+3) Seminář z informatiky PVP 1(0+1) 0 0 2(0+2) 3 Fyzika 2 2 Zeměpis Chemie Přírodopis (1+1) (1+1) 2(1+1) (1+1) 1 2 (1+1) 2 (1+1) 2 3 (0+3) 7 (6+1) 8 (6+2) 4 (3+1) 8 (6+2) Dějepis Výchova ke zdraví a občanství Pracovní činnosti (1+1) (0+1) 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova (5+1) 4 (3+1) Celkem 28 (27+1) 30 (26+4) 32 (24+8) 32 (21+11) (98+24) 18

19 Poznámky k učebnímu plánu 1. Na I. stupni je vyučováno v p.r. 118 hodin týdně. Z toho je 14 disponibilních hodin. Na II.stupni je týdně vyučováno 122 hodin a z toho je 24 disponibilních hodin. 2. Hodinová dotace jednotlivých předmětů ŠVP vycházející z RVP je obsažena v tabulce. Součástí tabulky je také přehledné rozdělení disponibilní časové dotace konkrétním předmětů I. a II. stupně. 3. Poznámky a doplňující údaje specifické pro jednotlivé předměty jsou uvedeny v jejich charakteristice, která je součástí osnov. 4. Vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků budou na prvním stupni plánovitě spojovány třídy. Podle konkrétních počtů se bude řešit v daném školním roce. Na tuto situaci budou navazovat úpravy ŠVP projednávané v pedagogické radě a metodickém sdružení. Smyslem těchto úprav je naplnění ustanovení ŠVP při dočasných odchylkách.dalším důvodem je ekonomická situace školy. 5. V odůvodněných případech, na základě počtu dětí, kapacity učeben a povinnosti dodržet stanovené počty žáků, budou pro výuku některých předmětů na I. i II. stupni třídy děleny na skupiny, nebo budou vytvářeny skupiny žáků z více ročníků. Týká se to zejména tělesné výchovy, některých témat pracovních činností a obecně předmětů s převahou výchovného zaměření. Každoročně bude systém dělení a spojování revidován a aktualizován podle situace. 6. Výuka pracovních činností, seminářů a práce na projektech vázaná na venkovní prostředí může být v odůvodněných případech soustředěna do vícehodinových bloků a realizována v klimaticky příznivějších obdobích roku. 7. Navýšení hodinové dotace Čj na I. a II. stupni je zdůvodněno zahrnutím doplňujícího vzdělávacího oboru Dramatická výchova. 8. Z důvodů dodržení vyváženosti v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je ve čtvrtém ročníku v ŠVP zavedena rozdílná hodinová dotace předmětů Př a Vl. 9. Kroužky a zájmové útvary v návaznosti na ŠVP rozšiřují a prohlubují oblasti vzdělávání a výchov na základě zájmu žáků i odborné orientace pedagogických, případně externích pracovníků. Nabídka je každoročně aktualizována a inovována podle počtu zájemců o danou oblast tak, aby žák v průběhu základního vzdělávání měl možnost využít co nejširší spektrum. 10. Volitelné předměty ( viz tabulka) jsou zřízeny mimo jiné k rozšíření a prohloubení vzdělávacích obsahů příslušných vzdělávacích oblastí a vyučovacích předmětů. Specifika a odlišnosti těchto volitelných předmětů jsou součástí jejich charakteristiky a osnov. 11. Projekty slouží především k řešení okruhů aktuálních problémů zařazených do průřezových témat. Plní je samostatně, nebo prostřednictvím kombinace s tématy integrovanými do vyučovacích předmětů. Výčet průřezových témat, jejich okruhů a nabídka činností a námětů zapojených v projektech jsou velmi různé. Z těchto důvodů nejsou v učebních plánech zařazeny konkrétní projekty do ročníků, ale s postupným nabíháním ŠVP budou každoročně vybírány. V plánu činnosti školy pro daný rok bude zohledněn jejich rozsah a náročnost, vhodnost pro celou školu nebo jenom některé ročníky s ohledem na vyspělost a připravenost žáků. Zohledněno přitom bude i spojování tříd na I. stupni a možnosti kooperace tříd. V úvahu bude bráno i pokrytí integrovaných průřezových témat v ročnících. Předpokládáme, že v průběhu času se bude vytvářet sbírka námětů a modelů činností vhodných pro zpracování. Z nich bude podle aktuální potřeby a zvážení pedagogické rady, předmětové komise a metodického sdružení vybíráno. Zajistí se tím dostatečná pestrost nabídky. Počet zařazených projektů musí být citlivě navržen podle jejich náročnosti a po průběžném hodnocení dosažených výsledků. Pravděpodobně to bude jedna z oblastí ŠVP, která projde v průběhu jeho zavádění největším vývojem. 19

20 Povinně volitelné předměty V. VI. VII. VIII. IX. Cvičení ČJ / / / Cvičení M / / / Seminář informatiky / / informatika / / Třída Předmět Počet hod. 6. Seminář informatiky celkem Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Seminář informatiky Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky hod. 20

21 6. UČEBNÍ OSNOVY I. STUPEŇ Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura na prvním stupni zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, který převážně probíhá v kmenových třídách. Naším prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení, psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Snažíme se dále rozvíjet jejich dorozumívací schopnosti, jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. Obsah: jazykové vyučování, čtení, psaní, literární výchova Časové vymezení: 1. třída 8 hodin/týdně 2. a 3. třída 9 hodin/týdně 4. a 5. třída 7 hodin/týdně Organizace: V kmenových třídách jsou žáci děleni do skupin a některá témata v oblasti literární výchovy jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Bereme ohled na celkové individuální složení třídy. Při práci využíváme různé zdroje informací např. knihovna, internet, encyklopedie, pravidla atd. : Matematika, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, hudební výchova, prvouka, přírodověda, vlastivěda Učivo se vhodnou formou prolíná do všech vyučovacích předmětů na prvním stupni. Očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. období - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 21

22 - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 2. období - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti JAZYKOVÁ VÝCHOVA 1. období - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 2. období - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 22

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více