pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský

2 1. OBSAH 1. Obsah Identifikační údaje STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 Úplnost a velikost školy... 5 Umístění školy... 5 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky... 5 Žáci... 5 Způsoby spolupráce se školskou radou, rodiči žáků nebo zákonnými zástupci, místními i regionálními partnery, PP poradnami a jinými institucemi Charakteristika ŠVP... 7 Zaměření školy... 7 Výchovné a vzdělávací strategie Učební plány Učební plán I.stupeň Učební plán II.stupeň Povinně volitelné předměty Učební osnovy I. stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk období Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Kultura ducha a těla Člověk a svět práce - Pracovní činnosti Informatika Učební osnovy II. stupeň Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Cvičení z matematiky Dějepis Hudební výchova Chemie Seminář informatiky + Informatika Pracovní činnosti Environmentální výchova Přírodopis Tělesná výchova Výchova ke zdraví a k občanství Výtvarná výchova Zeměpis Fyzika Hodnocení žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Základní vzdělávání

3 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení Kurz pro získání základního vzdělání Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, Kurz pro získání základního vzdělání Odlišnosti pro zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky Způsob získávání podkladů pro hodnocení, Školní řád Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů Závěrečná ustanovení Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka ZŠ a MŠ Deštná ŠVP pro Školní družinu Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině Minimální preventivní program Rámcový vzdělávací plán

4 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Deštná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy: náměstí Míru Deštná Ředitel školy: Mgr. Lubomír Pospíchal Zástupce ředitele: Mgr. F. Poslušný Koordinátor ŠVP: Mgr. H. Tomšů Zřizovatel školy: Město Deštná nám. Míru 65 Deštná IČO: telefon: Kontakty: telefon: web: IČO: IZO: RED-IZO: Platnost dokumentu: Od ( šk.r ) Mgr. Lubomír Pospíchal... razítko školy ředitel školy 4

5 3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola v Deštné je malá škola ve střediskové obci. Je situována v budově na náměstí. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání pro děti ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina, školní jídelna, mateřská škola a školní jídelna. Umístění školy Škola je umístěna na pomezí tří okresů. Jedná se o okresy Jindřichův Hradec, Tábor a Pelhřimov. Do školy dojíždí děti z deseti spádových obcí. Dojíždějící žáci tvoří více než polovinu všech žáků školy. Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Budova školy sice pochází ze starší zástavby, přesto jsou prostorové podmínky ZŠ dobré. Žáci a učitelé se podílejí na vzhledu a výzdobě školy. Výuka probíhá v 8 kmenových třídách a ve 4 odborných učebnách (1 počítačová učebna, učebna chemie a fyziky, učebna na pracovní činnosti a školní kuchyňka). Součástí školy je školní knihovna, kde se v rámci možností snažíme obnovovat knižní fond.v budově školy bylo nově vybudováno oddělení školní družiny. K pohybovým aktivitám žáci používají stůl na stolní tenis na školním dvoře, menší tělocvičnu v budově školy a moderní, nově zbudovanou sportovní halu v obci. Škola využívá kombinované hřiště místního Sokola (výuka tělesné výchovy a činnost kroužků se sportovním zaměřením). 2 počítačové učebny jsou vybaveny PC připojenými k internetu, laserovou tiskárnou a scannerem. Ve 2 učebnách se nachází interaktivní tabule, škola disponuje i dataprojektorem. Vyučující mají zázemí ve dvou sborovnách, sborovna 1. a 2.stupně je vybavena PC, zapojeným do počítačové sítě a dvěma tiskárnami. Všichni učitelé mají volný přístup na internet, využívají tiskárny a kopírku. V roce 2005 bylo v souladu s normami rekonstruováno hygienické zázemí školy. Největším problémem současnosti je najít cestu, jak nezdražovat provoz školy. S rostoucími cenami vstupů a ubývajícím počtem žáků se zvyšují náklady na jednoho žáka a okolním obcím se tak zvyšují neinvestiční náklady. Žáci Pro žáky jsou realizovány útvary dyslexie a logopedie. Od 1. až do 9. ročníku mají všichni možnost zdarma navštěvovat řadu zájmových kroužků vedených pedagogy školy. Dobré jsou výsledky přijímacího řízení žáků na maturitní obory. Způsoby spolupráce se školskou radou, rodiči žáků nebo zákonnými zástupci, místními i regionálními partnery, PP poradnami a jinými institucemi Na podzim 2005 byla při ZŠ zřízena Rada školy. Se školou spolupracuje občanské sdružení Sdružení rodičů přátel školy a dětí při ZŠ. Každá třída ZŠ má možnost mít ve výboru sdružení svého zástupce. Výbor sdružení zve na své schůzky zástupce vedení školy. Sama ZŠ organizuje nejméně 2x do roka třídní schůzky. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků a každoroční zjišťování názorů rodičů 5

6 na dílčí problémy vzdělávání v ZŠ formou anket a dotazníků. Vedení ZŠ a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v J. Hradci, s Odborem soc. věcí a zdravot. MěÚ v J. Hradci, s Městskou policií v J. Hradci a s Policií ČR (za dobu několikaleté spolupráce se vytvořila mezi těmito subjekty a jejími představiteli i řada velmi funkčních neformálních vztahů, které tuto spolupráci ještě více zefektivňují). Se svým zřizovatelem se vedení ZŠ pravidelně setkává. 6

7 4. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Naše škola vede žáky k získávání vědomostí a sociálních dovedností, které využijí v praktickém životě. Podporujeme aktivní učení a ne jen získávání encyklopedických vědomostí. Chceme: - otevřít školu všem dětem, rodičům i veřejnosti - zlepšit spolupráci s obcí ( školská rada ) - zvyšovat odbornost pedagogických pracovníků - zajišťovat mimoškolní činnost - zlepšit společenskou prestiž učitele na veřejnosti - vést žáky ke vzájemné spolupráci - zlepšit spolupráci s rodiči problémových žáků - zvýšit samostatnost žáků při osvojování učiva vlastní úvahy nad zadaným problémem, vyhledávání nových poznatků ( internet, encyklopedie ), prezentace vlastních vědomostí a poznatků ( referáty ) - rozšířit nabídku cizích jazyků - zavést patronát starších žáků nad mladšími - snažit se potlačovat negativní vlivy, které v současné době žáky ohrožují alkohol, kouření, drogy, krádeže, šikana, agresivita ( traumatologický plán ) - zavádět do výuky efektivní metody, které děti podněcují k vyšší aktivitě, např. skupinové vyučování a týmová práce, zařazovat do výuky prvky dramatické výchovy, která vede k oživení pedagogického procesu - od 2. stupně vést žáky ke správnému výběru při volbě povolání - vést žáky ke zdravému vztahu k opačnému pohlaví - vést žáky k dodržování stanovených pravidel ve škole i na veřejnosti ( školní řád, pravidla silničního provozu, vztahy v rodině i mimo ni ) - uplatňovat individuální přístup k problémovým žákům a věnovat jim zvýšenou pozornost, náš ŠVP počítá s jejich integrací - snažit se prohlubovat a podporovat jakékoli nadání žáků ( intelektuální, manuální, pohybové i estetické ) - snažit se o prohloubení znalostí nadaných žáků ( diferencovaná výuka, výběr volitelných a nepovinných předmětů i zájmových činností ), nabídnout jim možnost zúčastnit se různých soutěží školního i okresního charakteru - vést děti ke zdravému životnímu stylu zdravé stravování, pitný režim, prevence proti nemocem, dodržování správného režimu dne Naším cílem je posílit prestiž školy na veřejnosti, rozvíjet silné stránky naší školy a eliminovat nedostatky. 7

8 Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 1) Kompetence k učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem,vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Umožňujeme žákům prožít úspěch. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Tam kde je to vhodné, vytváříme takové situace v nichž má žák z učení pro samotné učení a pro jeho přínos. Zadáváme žákům procvičovací úkoly. 2) Kompetence k řešení problémů Žáci hledají různá řešení problémů, svoje řešení si dokážou obhájit. Žáci řeší netradiční úlohy (matematický Klokan, Phytagoriáda). Využíváme úlohy z praxe. Žáci pracují s informacemi ze všech možných zdrojů (tisk, média, internet). Žáci prezentují své názory myšlenkami a nápady ve školním časopise Deštík. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěžích a olympiád. Žáci se účastní různých aktivit (Spor pro občanské záležitosti vítání občánků, vystoupení pro důchodce). 3) Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Učitelé se žáky připravují 1x za tři roky školní akademii. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. Spolupracujeme s dětmi MŠ při jejich přechodu do ZŠ. 4) Kompetence sociální a personální Skupinovým vyučováním vedeme žáky ke vzájemné spolupráci. Vedeme žáky k tomu aby se respektovali a vzájemně se pomáhali. Žáky vedeme k respektování ke společně dohodnutých pravidel chování na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Žáci mají možnost anonymního vyjádření ve Schránce důvěry. Žáci jsou zapojováni do třídní samosprávy. 5) Kompetence občanské Pravidla chování vytvořená ve třídách navazují na školní řád. Respektujeme individuální rozdíly mezi lidmi (národnostní, kulturní) a vedeme k tomu i žáky. 8

9 Vedeme žáky k šetrnému chování k okolí, ke třídění odpadu. Vedeme žáky k zodpovědnosti na výletech, exkurzích, lyžařském kurzu, kulturních akcích. 6) Kompetence pracovní Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci (Vzdělání a řemeslo, Burza škol, návštěva IPS, profitesty, spolupráce s PPP). Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Výběrem témat v jednotlivých předmětech pomáháme žákům při výběru povolání. Umožňujeme propagaci jednotlivých typů škol pro naše žáky(letáky, náboráři). Vedeme žáky ke sběru léčivých rostlin. Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další orientaci. Vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení (Pč, laboratorní práce, informatika) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ( SVP) je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde o spolupráci třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s výchovným poradcem. Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou, kde je nutný respekt obou stran. Zásady komunikace učitele s rodičem: - vytvoření klidné atmosféry - dostatek času pro rozhovor - nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení - popsat situaci - uvést své poznatky, totéž umožnit rodičům - nedávat dítěti nálepky Žáky, u kterých předpokládáme specifickou poruchu učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Nový trend- rodiče si toto vyšetření zajišťují sami. Na základě vyšetření a doporučení z PPP učitelé s těmito žáky pracují při vyučování. Pro integrované žáky máme vypracované individuální plány ( způsob nápravy, pomůcky, způsob hodnocení, schválení rodiči). Všechny žáky se SVP máme rozdělené do malých skupin a je s nimi pravidelně prováděna reedukace vyškolenými pedagogy. Žákům na naší škole je věnována i logopedická péče a je pro ně zavedena zdravotní tělesná výchova. Při klasifikaci žáků se SVP přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Zaměřujeme se na využívání vhodných metod a forem práce ( např. doplňovací diktáty, pomalejší tempo, relaxace, nacházet oblasti, kde je dítě úspěšné, odstraňovat rušivé vlivy atd.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. S těmito žáky pracujeme obdobně jako se žáky se SPU. 9

10 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte na základě lékařského a speciálně- pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Po zařazení dítěte do školy je nezbytná spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je, s rodiči. Na základě vyšetření se vypracuje individuálně vzdělávací plán a zajistí se speciální pomůcky. Potřebám žáků přizpůsobujeme metody a formy práce individuální přístup. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces, kde jde především o pozorování žáka při školní práci,o rozbor pracovních výsledků žáka, o rozhovor se žákem a jeho rodiči. Pomoc při identifikaci mimořádného nadání poskytne PPP. U nadaných žáků zařazujeme v jednotlivých předmětech náročnější úkoly, které rozšiřují základní učivo do hloubky. Respektujeme jejich nadání a přednosti, individuální učební tempo, rychlejší postup v učení. Poskytujeme jim určitou volnost v rozhodování, stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce. Pro tyto žáky vypracujeme individuální vzdělávací plán. Žáci se SVP i žáci nadaní mívají výkyvy v chování. Proto jejich chování usměrňujeme ( rovný přístup ke všem žákům, vedeme je k toleranci, k ochotě pomáhat druhým). - průřezová témata se realizují v průběhu prvního a druhého stupně - učitel volí průřezová témata tak, aby podporoval výchovné a vzdělávací strategie školy - průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tématických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Použité zkratky: OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MUV Multikulturní výchova EV Environmentální výchova MEV Mediální výchova 10

11 Začlenění průřezových témat ve vyučovacích předmětech ČJ M AJ Prv Vl Z Ch F D ZOv Tv Vv Hv Pč Sin+I n OSV Rozvoj schopnosti poznání Sebepoznání sebepojetí Seberegulace sebeorganizace Psychohygiena Kreativita a a I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,VI,VII,V III,IX I,II,III,IV,V, VII,I X I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,VI,VII,V III,IX IIII,I V,V IV I,III,I V III,IV, V,VI, VII,VI II,IX III,IV, V,VI, VII,VI II,IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X II,III VII VIII VI,VI I,VIII, IX I,II,III I,II,III VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VIII I,VI,V II,VII I,IX VI,VII I,II,VI,VII,V III,IX VII,VI II,IX VI,VII,VIII II I,II VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,I X VI,VI I,IX I,II,III,IV,V, VI,VI I,IX I,III,V I,VII, VIII,I X II,VI, VII,VI II,IX III,VI, VII,VI II,IX I,II,III,VI,VI I,VIII, IX I,II,III,V,VI, VII,VI II,IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX Př IV V 11

12 12 Poznávání lidí I,II,III,IV,VI,VII,V III,IX I,IV III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,II,III VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VII I,II,VI,VII,V III,IX VI,VII,VIII,I X IV,VI, VII,VI II,IX VI,VI I,VIII, IX Mezilidské vztahy I,II,III,IV,VI,VII,V III, I,IV III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,II,III VI,IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,IX II,VI, VII,V III,IX I,II,III,IV,V VI,VI II I,II,III,VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX Komunikace I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX III,IV III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,III VI,VI I,VIII, IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VII,I X V I,II,III,IV,V I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX IIII,V I,VII, VIII,I X VI,VI I,VIII, IX IV,V, VIII,I X Kooperace a kompetice I,II,III,IV,VI,VII,V III I,III,I V VI,VII,VIII,I X VI,VI II VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX I,II VI,VII,VIII,I X VI I,III,, VI,VII,VIII,I X VI,VI I,VIII, IX Řešení problémů a rozhodovací dovednosti I,III,I V,VI, VII,V III,IX III,IV, VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X III VI,VI II,IX VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX I,V,VI,VII VI,VII,VIII,I X IIII,V I,VII, VIII,I X VI,VI I,VIII, IX IV,IX Hodnoty, postoje, praktická etika I,III,I V,VI, VII,I X I,IV VI,VII,VIII,I X I,III VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX V,VI, VII VI,VII,VIII,I X III,IV I,VII, VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VIII VDO Občanská společnost a škola II,III, V VI,VII,VIII,I X I,II,III IV,V VI,VI I,VIII, IX VI I,VI,V II,VII I,IX I,II IV

13 Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět III,V, VIII VII I,II,III,IV, VI II,III, VIII VI,VII,VIII,I X VIII,I X VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI VIII VI,VII,VIII,I X Jsme Evropané VII III,IV, V,VI, VII,VI II,IX MUV Kulturní diference III,IV, V,VI, VII,V III,IX II III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I V VI,VI I VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VI I V IX VIII VI,VI I,VIII, IX II IV,V VII VI,VI I,VIII, IX I V VI,VI I,VIII, IX III IV,V VII,V III IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX I,III V VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X VI,VII I VIII VI,VII,IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX I,VI,V II VI,VII VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V IX IX VI,VI I,VIII, IX VIII I,II,III,IV,V, VII VI,VI II IX VII IX II,III, V,IX V,VIII IV VI,VII,VIII,I X IV V 13

14 Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity EV ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII IV,V, VI,IX II,III,I V,V,V I,VII, VIII,I X III III,IV, V,VI, VII,VI II,IX I,II,III V VI,IX VI,VI I,VIII, IX IX II,III V VII,V III III,IV, IX VI,VI I,VIII, IX VIII,I X VII IX I,III V VIII,I X VIII,I X VII,V III,IX I,VII, VIII,I X I,III,I V,VI, VII,V III,IX IV,VI II I,III,I V,VII, VIII IX II,III V VI,VI I,IX VIII,I X VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III V VI,VI II,IX II,III IV,V VII,V III,IX I,II,III V VI,VI II,IX VIII VIII,I X VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VIII VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX VI,VII,IX VI,VII,IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VIII VII,V III I,III,V,IX II VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX V,IX V,VIII VIII VI,IX I IV,V VI,VII,VIII,I X I V,VI, VII,V III,IX VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V, VIII VII VI,VI II,IX II I,II III,VI, VII,VI III,IX I,II,III,,V,VI,VII,V III,IX VI,VI I,VIII, IX IV,V, VI,VII,IX IV,V, VI,VII I,IX IV,V, VII IV,V, VII,VI II,IX 14

15 MEV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace stavu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií na společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu I,II,III,IV,V, VI,VI I,VIII, IX I,VI,V III,IX V,VI, VIII V,VI, VII,I X V,VI, VII,V III,IX II,V,V I,VII, VIII,I X III,V, VI,VI I,VIII, IX IV VIII,I X VIII,I X IX IX VIII,I X IX III VII,V III,IX VIII,I X VI,VI I,VIII, IX VIII,I X VII,V III,IX VIII VI,VI I,VIII, IX I,II,III,IV,V VI,VI I,VIII, IX IX VIII VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,I X IX III VI,VI I,VIII, IX VI,VII,VIII,I X I,II,III,IV,V VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX IX IX VI,VI I,VIII, IX VI,VI I,VIII, IX II VI,VI I,VIII, IX IV,V, VIII,I X IV 15

16 ČJ český jazyk F fyzika SIn +In seminář informatiky, informatika M matematika D dějepis Př přírodověda, přírodopis AJ anglický jazyk ZOv výchova ke zdraví a občanství NJ německý jazyk Prv prvouka Tv tělesná výchova Vl vlastivěda Vv výtvarná výchova Z zeměpis Hv hudební výchova Ch chemie Pč pracovní činnosti 16

17 5. UČEBNÍ PLÁNY Učební plán I.stupeň Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Z toho disponibilní Celkem Český jazyk 9(7+2) 10(7+3) 10(7+3) 8(7+1) 7(0) 9 44 (35 + 9) Anglický jazyk Matematika 4 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 4 24 (20 + 4) Informatika Přírodověda Vlastivěda Spojeny s vlastivědou 2 Spojeny s vlastivědou 2 Spojeny s vlastivědou 2 1 2(1+1) Celkem 13 ( ) Pracovní činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Celkem 20 (18+2) 22 (18+4) 25 (21+4) 25 (23+2) 26 (24+2)

18 Učební plán II.stupeň Vyučovací předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Z toho disponibilní celkem Český jazyk (3+1) 1 16 (15 + 1) Cvičení z ČJ PVP 0 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3 3 (0+3) Anglický jazyk 0 2(0+2) 3(0+3) Německý jazyk Matematika Cvičení z matematiky PVP Informatika (3+1) 1 0 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3 16 (15+1) (0+3) Seminář z informatiky PVP 1(0+1) 0 0 2(0+2) 3 Fyzika 2 2 Zeměpis Chemie Přírodopis (1+1) (1+1) 2(1+1) (1+1) 1 2 (1+1) 2 (1+1) 2 3 (0+3) 7 (6+1) 8 (6+2) 4 (3+1) 8 (6+2) Dějepis Výchova ke zdraví a občanství Pracovní činnosti (1+1) (0+1) 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova (5+1) 4 (3+1) Celkem 28 (27+1) 30 (26+4) 32 (24+8) 32 (21+11) (98+24) 18

19 Poznámky k učebnímu plánu 1. Na I. stupni je vyučováno v p.r. 118 hodin týdně. Z toho je 14 disponibilních hodin. Na II.stupni je týdně vyučováno 122 hodin a z toho je 24 disponibilních hodin. 2. Hodinová dotace jednotlivých předmětů ŠVP vycházející z RVP je obsažena v tabulce. Součástí tabulky je také přehledné rozdělení disponibilní časové dotace konkrétním předmětů I. a II. stupně. 3. Poznámky a doplňující údaje specifické pro jednotlivé předměty jsou uvedeny v jejich charakteristice, která je součástí osnov. 4. Vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků budou na prvním stupni plánovitě spojovány třídy. Podle konkrétních počtů se bude řešit v daném školním roce. Na tuto situaci budou navazovat úpravy ŠVP projednávané v pedagogické radě a metodickém sdružení. Smyslem těchto úprav je naplnění ustanovení ŠVP při dočasných odchylkách.dalším důvodem je ekonomická situace školy. 5. V odůvodněných případech, na základě počtu dětí, kapacity učeben a povinnosti dodržet stanovené počty žáků, budou pro výuku některých předmětů na I. i II. stupni třídy děleny na skupiny, nebo budou vytvářeny skupiny žáků z více ročníků. Týká se to zejména tělesné výchovy, některých témat pracovních činností a obecně předmětů s převahou výchovného zaměření. Každoročně bude systém dělení a spojování revidován a aktualizován podle situace. 6. Výuka pracovních činností, seminářů a práce na projektech vázaná na venkovní prostředí může být v odůvodněných případech soustředěna do vícehodinových bloků a realizována v klimaticky příznivějších obdobích roku. 7. Navýšení hodinové dotace Čj na I. a II. stupni je zdůvodněno zahrnutím doplňujícího vzdělávacího oboru Dramatická výchova. 8. Z důvodů dodržení vyváženosti v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je ve čtvrtém ročníku v ŠVP zavedena rozdílná hodinová dotace předmětů Př a Vl. 9. Kroužky a zájmové útvary v návaznosti na ŠVP rozšiřují a prohlubují oblasti vzdělávání a výchov na základě zájmu žáků i odborné orientace pedagogických, případně externích pracovníků. Nabídka je každoročně aktualizována a inovována podle počtu zájemců o danou oblast tak, aby žák v průběhu základního vzdělávání měl možnost využít co nejširší spektrum. 10. Volitelné předměty ( viz tabulka) jsou zřízeny mimo jiné k rozšíření a prohloubení vzdělávacích obsahů příslušných vzdělávacích oblastí a vyučovacích předmětů. Specifika a odlišnosti těchto volitelných předmětů jsou součástí jejich charakteristiky a osnov. 11. Projekty slouží především k řešení okruhů aktuálních problémů zařazených do průřezových témat. Plní je samostatně, nebo prostřednictvím kombinace s tématy integrovanými do vyučovacích předmětů. Výčet průřezových témat, jejich okruhů a nabídka činností a námětů zapojených v projektech jsou velmi různé. Z těchto důvodů nejsou v učebních plánech zařazeny konkrétní projekty do ročníků, ale s postupným nabíháním ŠVP budou každoročně vybírány. V plánu činnosti školy pro daný rok bude zohledněn jejich rozsah a náročnost, vhodnost pro celou školu nebo jenom některé ročníky s ohledem na vyspělost a připravenost žáků. Zohledněno přitom bude i spojování tříd na I. stupni a možnosti kooperace tříd. V úvahu bude bráno i pokrytí integrovaných průřezových témat v ročnících. Předpokládáme, že v průběhu času se bude vytvářet sbírka námětů a modelů činností vhodných pro zpracování. Z nich bude podle aktuální potřeby a zvážení pedagogické rady, předmětové komise a metodického sdružení vybíráno. Zajistí se tím dostatečná pestrost nabídky. Počet zařazených projektů musí být citlivě navržen podle jejich náročnosti a po průběžném hodnocení dosažených výsledků. Pravděpodobně to bude jedna z oblastí ŠVP, která projde v průběhu jeho zavádění největším vývojem. 19

20 Povinně volitelné předměty V. VI. VII. VIII. IX. Cvičení ČJ / / / Cvičení M / / / Seminář informatiky / / informatika / / Třída Předmět Počet hod. 6. Seminář informatiky celkem Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Seminář informatiky Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky hod. 20

21 6. UČEBNÍ OSNOVY I. STUPEŇ Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura na prvním stupni zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, který převážně probíhá v kmenových třídách. Naším prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení, psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Snažíme se dále rozvíjet jejich dorozumívací schopnosti, jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. Obsah: jazykové vyučování, čtení, psaní, literární výchova Časové vymezení: 1. třída 8 hodin/týdně 2. a 3. třída 9 hodin/týdně 4. a 5. třída 7 hodin/týdně Organizace: V kmenových třídách jsou žáci děleni do skupin a některá témata v oblasti literární výchovy jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Bereme ohled na celkové individuální složení třídy. Při práci využíváme různé zdroje informací např. knihovna, internet, encyklopedie, pravidla atd. : Matematika, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, hudební výchova, prvouka, přírodověda, vlastivěda Učivo se vhodnou formou prolíná do všech vyučovacích předmětů na prvním stupni. Očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. období - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 21

22 - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 2. období - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti JAZYKOVÁ VÝCHOVA 1. období - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 2. období - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více