Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014"

Transkript

1 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící

2 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Formát rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu je předepsán Ministerstvem financí. Příloha obsahuje povinné části, jak jsou požadovány platnými účetními předpisy v České republice pro období počínající 1. lednem 2014 nebo později a představuje platnou právní úpravu, která je dle našich nejlepších zkušeností potřebná k řádnému porozumění finanční pozici a dosaženým finančním výsledkům. Vzorová účetní závěrka není určena pro pojišťovny sestavující účetní závěrku v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ( IFRS ). Tyto účetní jednotky mohou použít IFRS vzorovou účetní závěrku. V publikaci uvedené příklady by neměly být považovány za jedinou přijatelnou formu prezentace. Vedení pojišťovny je odpovědné za formu a obsah účetní závěrky a stejně přijatelné mohou být jiné formy prezentace poskytující požadované informace a formáty odpovídající českým účetním předpisům. Vzorová příloha nemůže nahradit studium samotných předpisů nebo profesionální posouzení, zda prezentace poskytuje věrný obraz skutečnosti. Příloha nepokrývá nutně všechny možné případy, jejichž zveřejnění požadují české účetní předpisy. Za určitých okolností bude nutné zveřejnit další specifické informace k zajištění věrného a poctivého obrazu dle českých účetních předpisů. K naplnění požadavků specifických právních předpisů může být za určitých okolností nutné doplnění účetních postupů a zveřejňovaných informací. Vyhláška č. 502/2002 Sb. ve znění platných předpisů požaduje vypuštění všech nulových řádků z účetních výkazů. Přestože byla přípravě této publikace věnována maximální péče, PwC upozorňuje, že tento dokument byl vydán pouze jako obecné vodítko, a proto netvoří součást právního poradenství, účetních služeb, závazného daňového poradenství nebo odborného poradenství jiného druhu. Informace obsažené v tomto dokumentu nemohou nahradit konzultaci s daňovým, účetním, právním nebo jiným kompetentním poradcem. Upozornění Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci.

3 Účetní závěrka Obsah Rozvaha... 2 Výkaz zisku a ztráty... 4 Přehled o změnách vlastního kapitálu Všeobecné informace Účetní postupy Základní zásady zpracování účetní závěrky Finanční umístění Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Smlouvy o financování cenných papírů Finanční deriváty a zajišťování Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pohledávky Cizí měny Vlastní kapitál Technické rezervy Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy Předepsané hrubé pojistné Náklady na pojistná plnění Rozdělení výnosů a nákladů mezi technické účty a netechnický účet Leasing Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění a sociální fond Aktivní a pasivní zajištění Odložená daň Fond zábrany škod Transakce se spřízněnými stranami Následné události Změny účetních metod Řízení rizik Finanční umístění Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Finanční deriváty Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlužníci Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně Přechodné účty aktiv Vlastní kapitál Technické rezervy Ostatní rezervy Věřitelé Přechodné účty pasiv Technický účet neživotního a životního pojištění Aktivní a pasivní zajištění Pořizovací náklady na pojistné smlouvy a správní režie Ostatní náklady a výnosy Daň z příjmů Transakce se spřízněnými stranami Smluvní závazky Následné události

4 Sídlo: Identifikační číslo: Předmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den: 31. prosince 2014 Datum sestavení účetní závěrky: xx. března 2015 Rozvaha k 31. prosinci 2014 POZNÁMKA: Vyloučit řádky s nulovým zůstatkem v obou obdobích. Pokud je v jednom účetním období zisk a v druhém ztráta, ponechte v relevantním řádku popisku Zisk nebo ztráta 31. prosince prosince 2013 Bod Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál xxx xxx xxx xxx B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 7 xxx xxx xxx xxx a) zřizovací výdaje xxx xxx xxx xxx b) goodwill xxx xxx xxx xxx C. Finanční umístění (investice) 4 xxx xxx xxx xxx C.I. Pozemky a stavby, z toho: xxx xxx xxx xxx 1. Pozemky xxx xxx xxx xxx 2. Stavby xxx xxx xxx xxx a) provozní investice xxx xxx xxx xxx C.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních xxx xxx xxx xxx 1. Podíly v ovládaných osobách xxx xxx xxx xxx 2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a zápůjčky a úvěry těmto osobám xxx xxx xxx xxx 3. Podíly s podstatným vlivem xxx xxx xxx xxx 4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky a úvěry těmto osobám xxx xxx xxx xxx C.III. Jiná finanční umístění xxx xxx xxx xxx 1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem xxx xxx xxx xxx 2. Dluhové cenné papíry, v tom: xxx xxx xxx xxx a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů xxx xxx xxx xxx b) realizovatelné cenné papíry xxx xxx xxx xxx c) dluhopisy OECD držené do splatnosti xxx xxx xxx xxx d) ostatní cenné papíry držené do splatnosti xxx xxx xxx xxx 3. Finanční umístění v investičních sdruženích xxx xxx xxx xxx 4. Ostatní zápůjčky a úvěry xxx xxx xxx xxx 5. Depozita u finančních institucí xxx xxx xxx xxx 6. Ostatní finanční umístění xxx xxx xxx xxx C.IV. Depozita při aktivním zajištění 17 xxx xxx xxx xxx D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 5 xxx xxx xxx xxx E. Dlužníci 8 xxx xxx xxx xxx E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění xxx xxx xxx xxx 1. pojistníci, z toho: xxx xxx xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx xxx xxx 2. pojišťovací zprostředkovatelé, z toho: xxx xxx xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx xxx xxx E.II. Pohledávky z operací zajištění, z toho: 17 xxx xxx xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx xxx xxx E.III. Ostatní pohledávky, z toho: xxx xxx xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx xxx xxx F. Ostatní aktiva xxx xxx xxx xxx F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce C.I Pozemky a stavby, a zásoby 7 xxx xxx xxx xxx F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 9 xxx xxx xxx xxx F.IV. Jiná aktiva xxx xxx xxx xxx G. Přechodné účty aktiv 10 xxx xxx xxx xxx G.I. Naběhlé úroky a nájemné xxx xxx xxx xxx G.II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: xxx xxx xxx xxx a) v životním pojištění xxx xxx xxx xxx b) v neživotním pojištění xxx xxx xxx xxx G.III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: xxx xxx xxx xxx a) dohadné položky aktivní xxx xxx xxx xxx AKTIVA CELKEM xxx xxx xxx xxx 2

5 Účetní závěrka Bod 31. prosince prosince 2013 PASIVA A. Vlastní kapitál xxx xxx A.I. Základní kapitál, z toho: 11 xxx xxx a) změny základního kapitálu xxx xxx A.II. Emisní ážio xxx xxx A.III. Rezervní fond na nové ocenění xxx xxx A.IV. Ostatní kapitálové fondy 11 xxx xxx A.V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku xxx xxx A.VI. Nerozdělený zisk [NEBO neuhrazená ztráta] minulých účetních období xxx xxx A.VII. Zisk [nebo ztráta] běžného účetního období 11 xxx xxx A.VIII. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) xxx xxx B. Podřízená pasiva xxx xxx C. Technické rezervy 12 xxx xxx C.1. Rezerva na nezasloužené pojistné: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.2. Rezerva pojistného životních pojištění: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.3. Rezerva na pojistná plnění: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.4. Rezerva na prémie a slevy: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.5. Vyrovnávací rezerva xxx xxx C.6. Ostatní technické rezervy: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.8. Rezerva pojistného neživotních pojištění: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.9. Rezerva na závazky Kanceláře: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) xxx xxx D. Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx E. Rezervy 13 xxx xxx E.1. Rezerva na důchody a podobné závazky xxx xxx E.2. Rezerva na daně xxx xxx E.3. Ostatní rezervy xxx xxx F. Depozita při pasivním zajištění 17 xxx xxx G. Věřitelé 14 xxx xxx G.I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho: xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx G.II. Závazky z operací zajištění, z toho: 17 xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx G.III. Závazky z dluhových cenných papírů, z toho: xxx xxx a) směnitelné (konvertibilní) dluhopisy, z toho: xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx G.IV. Závazky vůči finančním institucím, z toho: xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx G.V. Ostatní závazky, z toho: xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení xxx xxx H. Přechodné účty pasiv 15 xxx xxx H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období xxx xxx H.II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: xxx xxx a) dohadné položky pasivní xxx xxx PASIVA CELKEM xxx xxx 3

6 Účetní závěrka Výkaz zisku a ztráty POZNÁMKA: Pokud je v jednom účetním období zisk a v druhém ztráta, ponechte v relevantním řádku popisku Zisk nebo ztráta Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: a) předepsané hrubé pojistné 16 xxx xxx b) pojistné postoupené zajistitelům (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) xxx xxx d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajistitelů (+/-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx Výsledek xxx xxx 2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu xxx xxx 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 19 xxx xxx 4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše xxx xxx ab) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): ba) hrubá výše xxx xxx bb) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx Výsledek xxx xxx 5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) xxx xxx 6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění xxx xxx 7. Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 xxx xxx b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 18 xxx xxx c) správní režie 18 xxx xxx d) provize od zajistitelů a podíly na ziscích (-) 17 xxx xxx Výsledek xxx xxx 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 19 xxx xxx 9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) xxx xxx 10. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění xxx xxx 4

7 Účetní závěrka Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU II. POJIŠTĚNÍ Zasloužené pojistné, očištěné od 1. zajištění: a) předepsané hrubé pojistné 16 xxx xxx b) pojistné postoupené zajistitelům (-) 17 xxx xxx c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění (+/-) xxx xxx Výsledek xxx xxx 2. Výnosy z finančního umístění (investic): a) výnosy z podílů: xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic): ba) výnosy z pozemků a staveb xxx xxx bb) výnosy z ostatních investic xxx xxx Mezisoučet xxx xxx c) změny hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) xxx xxx Výsledek xxx xxx 3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx 4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 19 xxx xxx 5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše xxx xxx ab) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: ba) hrubá výše xxx xxx bb) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx Výsledek xxx xxx 6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-): a) rezervy v životním pojištění: aa) hrubá výše xxx xxx ab) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění xxx xxx Výsledek xxx xxx 7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění xxx xxx 8. Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 xxx xxx b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 18 xxx xxx c) správní režie 18 xxx xxx d) provize od zajistitelů a podíly na ziscích (-) 17 xxx xxx Výsledek xxx xxx 9. Náklady na finanční umístění (investice): a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků xxx xxx b) změna hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) xxx xxx Výsledek xxx xxx 10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx 11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 19 xxx xxx 12. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet xxx xxx 13. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění xxx xxx 5

8 Účetní závěrka Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek III. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění xxx xxx 2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění xxx xxx 3. Výnosy z finančního umístění (investic): a) výnosy z podílů xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic) xxx xxx ba) výnosy z pozemků a staveb xxx xxx bb) výnosy z ostatních investic xxx xxx Mezisoučet xxx xxx c) změny hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) xxx xxx Výsledek xxx xxx 4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění xxx xxx 5. Náklady na finanční umístění (investice): a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků xxx xxx b) změny hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) xxx xxx Výsledek xxx xxx 6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění xxx xxx 7. Ostatní výnosy 19 xxx xxx 8. Ostatní náklady 19 xxx xxx 9. Daň z příjmů z běžné činnosti 20 xxx xxx 10. Zisk [nebo ztráta] z běžné činnosti po zdanění xxx xxx 11. Mimořádné náklady xxx xxx 12. Mimořádné výnosy xxx xxx 13. Mimořádný zisk [nebo ztráta] xxx xxx 14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti xxx xxx 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách xxx xxx 16. Zisk [nebo ztráta] za účetní období xxx xxx 6

9 Účetní závěrka Přehled o změnách vlastního kapitálu POZNÁMKA: Vyloučit řádky s nulovým zůstatkem ve všech obdobích. Přidat sloupec Vlastní akcie, pokud je to zapotřebí. Nerozdělený Základní Emisní Rezervní Oceňovací Ostatní kapitálové zisk / neuhrazená Bod kapitál ážio fond rozdíly fondy ztráta Celkem Zůstatek k 1. lednu 2013 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského 11 výsledku 0 0 xxx xxx xxx xxx xxx Odložená daň z titulu oceňovacích rozdílů nezahrnutých do 20 hospodářského výsledku 0 0 xxx xxx xxx xxx xxx Čistý zisk / ztráta za účetní období xxx xxx Vyplacené podíly na zisku xxx xxx xxx Převody do fondů 11 xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx Použití fondů 11 xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx Emise akcií 11 xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx Snížení základního kapitálu 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Nákupy vlastních akcií 11 xxx xxx xxx Ostatní změny [popsat] 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Zůstatek k 31. prosinci 2013 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku xxx xxx xxx xxx xxx Odložená daň z titulu oceňovacích rozdílů nezahrnutých do hospodářského výsledku xxx xxx xxx xxx xxx Čistý zisk / ztráta za účetní období xxx xxx Vyplacené podíly na zisku xxx xxx xxx Vyplacené zálohy na podíly na zisku xxx xxx xxx Převody do fondů 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Použití fondů 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Emise akcií 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Snížení základního kapitálu 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Nákupy vlastních akcií 11 xxx xxx xxx Ostatní změny [popsat] 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Zůstatek k 31. prosinci 2014 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 7

10 1. Všeobecné informace POJIŠŤOVNA ABC, a.s. (dále jen Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne [datum]. Zakladatelem Společnosti je [jméno akcionáře]. Předmětem činnosti Společnosti je pojišťovací činnost v oblasti [životního a neživotního] pojištění a činnosti související a likvidace nahlášených pojistných událostí. Společnost se specializuje na následující činnosti: životní pojištění; úrazové pojištění a pojištění nemoci; pojištění škod na dopravních prostředcích a pojištění přepravovaných věcí; pojištění škod na majetku způsobených požárem a živelnými událostmi a pojištění ostatních škod na majetku; pojištění odpovědnosti z provozu vozidel; ostatní pojištění odpovědnosti za škodu; pojištění úvěru a záruky (kauce); pojištění různých finančních ztrát; pojištění právní ochrany; cestovní pojištění; [uvést další]; ostatní. Jediným akcionářem Společnosti je [jméno a sídlo mateřské společnosti]. NEBO Hlavní akcionáři vlastnící více než 20 % základního kapitálu: Jméno 31. prosince prosince 2013 Akcionář A xxx % xxx % Akcionář B xxx % xxx % Ostatní akcionáři (méně než 20 % základního kapitálu) xxx % xxx % Akcionáři celkem 100 % 100 % Konečnou mateřskou společností je [název a právní forma], která má sídlo v [země]. Organizační struktura Společnosti je uvedena níže: [organizační struktura] POZNÁMKA: členové orgánů pojišťovny (představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit a příp. prokuristé) by měli být uvedeni ve výroční zprávě mimo účetní závěrku. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne [datum].] 8

11 2. Účetní postupy 2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavována na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován přeceněním finančního umístění (včetně finančních derivátů) a technických rezerv na reálnou hodnotu (ve smyslu definice zákona o pojišťovnictví). Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou vydanou Ministerstvem financí České republiky a českými účetními standardy pro pojišťovny. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak [a účetní závěrka není konsolidována. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti se zveřejňuje samostatně / Společnost nepřipravuje konsolidovanou účetní závěrku, protože tato je připravována na úrovni mateřské společnosti]. Neuvádět v případě společností, které nemají podíly v ovládaných osobách Finanční umístění Společnost klasifikuje jako finanční umístění: [nehodící se smažte] Pozemky a stavby; Finanční umístění v podnikatelských seskupeních; Investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních a dluhových cenných papírů vydaných osobami v podnikatelských seskupeních); Ostatní zápůjčky; Depozita u finančních institucí; Finanční umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (viz bod 2(c)); Zajišťovací deriváty [a deriváty k obchodování] (viz bod 2(e)); [ostatní finanční umístění] Pozemky a stavby Pozemky a stavby se klasifikují jako finanční umístění a k okamžiku pořízení se oceňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni se pak ocení reálnou hodnotou stanovenou podle odborného odhadu, který je aktualizován nejméně jednou za pět let. Reálnou hodnotou se rozumí cena, za jakou by mohly být tyto pozemky a stavby prodány v den provádění jejich ocenění za obvyklých podmínek na dokonale fungujícím trhu. Změny reálné hodnoty se vykazují (po zohlednění daňového dopadu) ve vlastním kapitálu a do výkazu zisku a ztráty se převedou v okamžiku realizace. Společnost k rozvahovému dni posuzuje, zda nedošlo k indikacím trvalého snížení hodnoty pozemků a staveb. Pokud takové indikace existují, odhadne Společnost na základě aktualizovaného odborného odhadu zpětně získatelnou částku a upraví reálnou hodnotu pozemku či stavby. Trvalé snížení hodnoty je vykázáno ve výkazu zisku a ztráty. [Je-li relevantní, uveďte změny v oceňovacím modelu pro nemovitosti.] Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Tato kategorie zahrnuje podíly v podnikatelských seskupeních, dluhové cenné papíry vydané osobami v podnikatelských seskupeních a zápůjčky osobám v podnikatelských seskupeních. Podíly v ovládaných osobách představují účasti s rozhodujícím vlivem. Účastí s rozhodujícím vlivem (dceřinou společností) je podnik ovládaný Společností, jehož finanční a provozní procesy Společnost může ovládat s cílem získávat přínosy z jeho činnosti. 9

12 Ve společnosti s podstatným vlivem (přidružená společnost) Společnost vykonává podstatný vliv svým podílem na finančním a provozním rozhodování, ale nemá možnost tuto společnost ovládat. Podíly v podnikatelských seskupeních se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou. Je-li podíl v podnikatelských seskupeních představován cennými papíry obchodovanými na veřejném trhu, rozumí se reálnou hodnotou jejich tržní cena. Pokud akcie na veřejném trhu obchodovány nejsou, je reálná hodnota odhadnuta s využitím podílu Společnosti na vlastním kapitálu dceřiné nebo přidružené společnosti k rozvahovému dni. Změny reálné hodnoty podílů v podnikatelských seskupeních jsou vykazovány ve vlastním kapitálu. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem představují dluhopisy vydané těmito subjekty, které Společnost nedrží za účelem obchodování či prodeje. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou. Změny reálné hodnoty těchto dluhopisů se vykazují ve vlastním kapitálu. Zápůjčky poskytnuté podnikatelským seskupením, stejně jako ostatní dlouhodobé pohledávky za těmito subjekty se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek přibližně rovná naběhlé hodnotě. Změny reálné hodnoty předmětných půjček a pohledávek se vykazují ve vlastním kapitálu Investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních a dluhových cenných papírů vydaných osobami v podnikatelských seskupeních) Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady související s pořízením (např. poplatky a provize makléřům, poradcům nebo burzám). Cenné papíry jsou účtovány k datu vypořádání. Veškeré cenné papíry, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší (dále jen dluhopisy OECD ), jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní [VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ: ask/mid/bid]cena kótovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem [ALTERNATIVNĚ: tržní cena získaná od správce portfolia]. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako: podíl na vlastním kapitálu emitenta akcií; čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika v případě dluhopisů a směnek. [VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ nebo v případě potřeby upravte] A Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. B [Pokud používá Společnost ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů i jiné než dostupné tržní údaje, měla by uvést oceňovací techniky a předpoklady, na jejichž základě je reálná hodnota cenných papírů stanovena, a dopad takových změn v předpokladech, které lze reálně očekávat.] Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. 10

13 Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem a ostatní podíly obsahují zejména akcie, zatímní listy, podílové listy, případně jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem kromě investic do podnikatelských seskupení. Změny reálné hodnoty akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Společnost rozdělila své dluhové cenné papíry do třech portfolií: dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, realizovatelné dluhové cenné papíry a dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Tyto cenné papíry mají dvě podkategorie: cenné papíry k obchodování a ty, které účetní jednotka označí za cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zachycení. Cenný papír je klasifikován jako cenný papír k obchodování, pokud je pořízen nebo získán za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti, nebo je součástí definovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období. Jakýkoliv dluhový cenný papír, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány a jejichž reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout. Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty včetně úrokových výnosů se vykazují v položkách nákladů a výnosů z finančního umístění. Spotové nákupy a prodeje jsou účtovány k datu [Zvolte relevantní: sjednání obchodu / vypořádání]. Forwardové obchody jsou zachyceny jako deriváty. Realizovatelné dluhové cenné papíry Realizovatelné dluhové cenné papíry nejsou ani cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů ani cennými papíry drženými do splatnosti. Zahrnují zejména dluhové cenné papíry držené pro účely řízení likvidity. Změny v jejich reálné hodnotě se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dluhové cenné papíry držené do splatnosti jsou cennými papíry s pevným datem splatnosti, které Společnost zamýšlí a je schopna držet do splatnosti. Dluhopisy OECD splňující tyto podmínky, jsou oceňovány naběhlou hodnotou. Změny reálné hodnoty ostatních dluhových cenných papírů držených do splatnosti [ALTERNATIVNĚ: a to včetně případného trvalého snížení hodnoty], bez naběhlého úroku se k rozvahovému dni po zohlednění daňového dopadu vykazují ve vlastním kapitálu. [ALTERNATIVNĚ: Trvalé snížení hodnoty je zachyceno ve výkazu zisku a ztráty.] Úrokové výnosy z těchto dluhopisů a případné trvalé snížení hodnoty jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty. Přesuny mezi portfolii jsou obecně možné, pokud dojde ke změně původního záměru vedení Společnosti, kromě následujících případů: přesun do a z portfolia dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů není povolen; při prodeji nebo přesunu kterýchkoliv dluhových cenných papírů držených do splatnosti musí Společnost převést zbytek portfolia dluhových cenných papírů držených do splatnosti do realizovatelných dluhových cenných papírů a po dobu následujících dvou účetních období nelze zařadit žádné dluhové cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti. Výjimky z tohoto pravidla jsou povoleny při prodeji v době tří měsíců před splatností cenného papíru nebo v případě výrazného zhoršení rizikovosti emitenta. 11

14 Ostatní zápůjčky nebo úvěry Ostatní zápůjčky nebo úvěry a hypoteční úvěry se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek přibližně rovná naběhlé hodnotě. Změny reálné hodnoty těchto zápůjček nebo úvěrů se vykazují ve výkazu zisku a ztráty Depozita u finančních institucí Depozita u finančních institucí se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek přibližně rovná naběhlé hodnotě. Změny reálné hodnoty depozit u finančních institucí se vykazují ve výkazu zisku a ztráty Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je představováno aktivy, ze kterých vychází hodnota souvisejících závazků příslušné technické rezervy. Hodnota finančního umístění a související technické rezervy je určena na základě aktuální reálné hodnoty podkladových aktiv v souladu s ustanoveními pojistných smluv (dále viz bod ). Změny reálné hodnoty se vykazují ve výkazu zisku a ztráty Smlouvy o financování cenných papírů Cenné papíry koupené nebo zapůjčené na základě smluv o zpětném prodeji (reverzní repo smlouvy) se nevykazují v rozvaze. Cenné papíry prodávané nebo půjčené na základě smluv o zpětné koupi (repo smlouvy) jsou ponechány v jejich původním portfoliu. Podkladové peněžní toky jsou vykázány jako úvěry ke dni vypořádání Finanční deriváty a zajišťování Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, futures na úrokovou míru, FRA, měnových a úrokových swapů, měnových a úrokových opcí a ostatní finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány reálnou hodnotou. [VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ nebo v případě potřeby upravte] A Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních [VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ: ask/mid/bid] cen, z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. B Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí. [Pokud používá Společnost ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty i jiné než dostupné tržní údaje, měla by uvést oceňovací techniky a předpoklady, na jejichž základě je reálná hodnota stanovena, a dopad takových změn v předpokladech, které lze reálně očekávat.] Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní finanční umístění. 12

15 Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů jsou vykazovány jako samostatné deriváty v případě, že jejich rizika a charakteristiky úzce nesouvisí s riziky a charakteristikami hostitelské smlouvy a hostitelská smlouva není vykázána v reálné hodnotě. Oceňovací rozdíly finančních derivátů k obchodování se vykazují jako přírůstky, resp. úbytky hodnoty finančního umístění ve výkazu zisku a ztráty. Společnost předem vymezuje deriváty buď k zajištění reálné hodnoty vybraných aktiv nebo závazků (zajištění reálné hodnoty), nebo k zajištění budoucích peněžních toků plynoucích z vybraných aktiv nebo závazků, očekávaných transakcí nebo pevných příslibů (zajištění peněžních toků). Účtování o takto vymezených finančních derivátech jako o zajišťovacích nástrojích je možné pouze při splnění následujících kritérií: i. před použitím zajišťovacího účetnictví je připravena formální dokumentace obecné zajišťovací strategie, zajišťovaného rizika, zajišťovacího nástroje, zajišťované položky a jejich vzájemných vazeb; ii. dokumentace zajištění prokazuje, že zajištění velmi efektivně kompenzuje riziko zajišťované položky na počátku a po celé vykazované období; iii. zajištění je průběžně efektivní. Oceňovací rozdíly finančních derivátů, které splňují kritéria efektivního zajištění reálné hodnoty, jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty jako přírůstky resp. úbytky hodnoty finančního umístění. Související oceňovací rozdíly zajištěných položek (v důsledku zajištěného rizika) jsou také vykázány ve výkazu zisku a ztráty. Oceňovací rozdíly finančních derivátů, které splňují kritéria efektivního zajištění peněžních toků, jsou zachyceny v zajišťovacím fondu ve vlastním kapitálu a do nákladů a výnosů jsou zaúčtovány ve stejných obdobích, ve kterých zajišťovaná položka ovlivňuje hospodářský výsledek. Pokud uplyne doba platnosti derivátu zajišťujícího peněžní toky, zajišťovací nástroj je prodán nebo již nesplňuje kritéria zajišťovacího účetnictví, souhrnný zisk nebo ztráta, který byl původně zaúčtován do vlastního kapitálu, zůstává vyčleněn ve vlastním kapitálu a do výkazu zisku a ztráty je převeden ve stejném období jako očekávaná transakce. Pokud se nepředpokládá, že dojde k realizaci očekávané transakce, veškeré souhrnné zisky nebo ztráty, které byly zaúčtovány přímo do vlastního kapitálu, se převedou do výkazu zisku a ztráty Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jiný než pozemky a stavby je prvotně oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje náklady vynaložené na uvedení majetku do současného stavu a místa, sníženými v případě odpisovaného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku o oprávky. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jiný než pozemky a stavby je odpisován rovnoměrně [NEBO zrychleně] po dobu jeho předpokládané životnosti. [POKUD JE RELEVANTNÍ: Dlouhodobý hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než Kč a dlouhodobý nehmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než Kč je považován za drobný majetek a je odepsán do nákladů při spotřebě. ] Jsou uplatňovány tyto roční odpisové sazby: Dlouhodobý majetek Metoda [pokud je používáno více metod] Odpisová sazba Zřizovací výdaje Goodwill Software Zařízení Inventář Motorová vozidla 13

16 POZNÁMKA: Uveďte opodstatnění doby amortizace goodwillu. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zůstatkové hodnoty majetku.] V případě, že zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, je k takovému majetku vytvořena opravná položka. Náklady na opravy a udržování dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení jednotlivé majetkové položky překračující Kč ( Kč u nehmotného majetku) ročně je aktivováno. POZNÁMKA: Nový občanský zákoník zavádí pojem práva stavby, který vychází z předpokladu, že stavba je obecně součástí pozemku, a tudíž nemůže mít rozdílného vlastníka. Vlastník pozemku pak může umožnit jiné osobě na svém pozemku stavět poskytnutím tzv. práva stavby. Smlouvu ohledně převodu práva stavby nelze v průběhu jejího trvání měnit. Zohlednění práva stavby v účetnictví skýtá tři základní možnosti, dané účelem jeho nabytí (Vyhláška 500): 1) Právo stavby je evidováno jako zásoba, neodepisuje se a je převedeno na další osobu spolu s nemovitostí nebo i bez ní, 2) Společnost nabyla právo stavby, ale na pozemku neplánuje stavět. Využívá tzv. blokační právo, zamezující stavět na pozemku třetím osobám, které eviduje ve třídě 02 a odepisuje po dobu trvání práva stavby, 3) Společnost nabyla právo stavby s cílem na pozemku postavit stavbu. Právo stavby se stává součástí pořizovací ceny dané stavby ve třídě 04 a později 02. Právo stavby se vždy oceňuje celkovou částkou, kterou je držitel práva povinen vlastníku pozemku za toto právo uhradit, bez ohledu na termíny splatnosti ("pořizovací cena práva stavby"). [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU (upravte podle potřeby): Právo stavby je prvotně vykázáno v pořizovací ceně a je o něm účtováno v souladu se záměrem Společnosti: i) při záměru Společnosti realizovat stavbu se právo stavby stává součástí ocenění stavby ii) při záměru Společnosti obchodovat s právem stavby nebo realizovat stavbu zařazenou v zásobách se právo stavby stává součástí ocenění zásob, iii) pokud Společnost nemá záměr realizovat stavbu, je právo stavby vykázáno jako samostatný dlouhodobý majetek v položce Stavby a odepisováno po dobu jeho trvání. Souvisí-li právo stavby s více stavbami, vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby. V případě pořízení práva stavby ke stavbě po okamžiku jejího uvedení do užívání jsou náklady související s pořízením práva stavby součástí technického zhodnocení této stavby. Pokud je předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby kratší než doba trvání práva stavby, účetní jednotka v odpisovém plánu zohlední hodnotu práva stavby při vyřazení stavby Pohledávky Pohledávky z neinkasovaného pojistného a ostatní pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pohledávkám po splatnosti. Tvorba resp. rozpuštění opravných položek k pohledávkám po splatnosti jednoznačně souvisejících s pojišťovací činností se vykazuje mezi ostatními technickými náklady resp. výnosy. Tvorba resp. rozpuštění těchto opravných položek ani odpis pohledávek neovlivňují hrubé předepsané pojistné. Tvorba resp. rozpuštění opravných položek k pohledávkám po splatnosti, které nesouvisejí jednoznačně s pojišťovací činností, se vykazuje mezi ostatními netechnickými náklady resp. výnosy. 14

17 2.8. Cizí měny Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce. Finanční aktiva a pasiva uváděná v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou ( ČNB ) k rozvahovému dni. S výjimkou majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou nebo ekvivalencí jsou veškeré realizované a nerealizované kurzové zisky a ztráty vykázány ve výkazu zisku a ztráty. U majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou nebo ekvivalencí je kurzový rozdíl součástí reálné hodnoty a samostatně se o něm neúčtuje Vlastní kapitál POZNÁMKA: Smažte, pokud není relevantní. V případě, že Společnost drží k rozvahovému dni vlastní akcie, je o cenu pořízení těchto akcií snížen vlastní kapitál. V případě, že Společnost rozhodne o výplatě záloh na podíly na zisku, účtuje o této skutečnosti jako o snížení vlastního kapitálu na rozvahový řádek Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku. V případě, že k rozvahovému dni vznikne Společnosti ztráta nebo dosáhne zisku nižšího než vyplacené podíly na zisku, vykáže v rozvaze ke konci účetního období výplatu záloh na podíly na zisku nebo její část jako pohledávku za akcionáři Technické rezervy Účty technických rezerv zahrnují částky převzatých závazků z titulu platných pojistných smluv a jejich účelem je zabezpečit krytí závazků vznikajících z pojistných smluv. Technické rezervy jsou oceňovány reálnou hodnotou v návaznosti na požadavky českých předpisů, jak je popsáno níže. Test postačitelnosti pojistně-technických závazků se provádí v souladu s metodologií a odbornými doporučeními vydanými Českou společností aktuárů. Pro účely diskontování se používá výnosová křivka [SPECIFIKUJTE POUŽITOU KŘIVKU/ ALTERNATIVNĚ: dle aktuálního doporučení České společnosti aktuárů]. Společnost vytvářela následující technické rezervy: Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva na nezasloužené pojistné se vytváří podle jednotlivých smluv životního a neživotního pojištění, a to z části předepsaného pojistného, která se vztahuje k následujícím účetním obdobím. Společnost používá k odhadu rezervy metodu pro rata temporis Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva se vytváří podle jednotlivých smluv životního pojištění. Společnost používá k odhadu reálné hodnoty rezervy (ve smyslu definice zákona o pojišťovnictví a jak je uvedeno níže) prospektivní metodu. Rezerva pokrývá rozdíl pojistně-matematické čisté současné hodnoty odhadu budoucích závazků Společnosti z pojistných smluv, budoucího předepsaného pojistného a očekávaných výnosů z finančního umístění. Tato rezerva představuje částku vypočtenou pojistně-matematickými metodami s využitím tabulek úmrtnosti a příslušné diskontní sazby. 15

18 Rezerva na pojistná plnění Rezerva na pojistná plnění není diskontována na současnou hodnotu a je určena ke krytí závazků z pojistných událostí: - v běžném účetním období vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných (RBNS); - v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nehlášených (IBNR). Částka RBNS rezervy se stanoví jako souhrn odhadů nákladů na pojistná plnění. Rezerva na pojistná plnění se snižuje o regresy a jiné obdobné nároky Společnosti. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: V případě soudních sporů tvoří Společnost rezervu v plné výši žalované částky [ALTERNATIVNĚ: a příslušenství].] Reálná hodnota IBNR rezervy se vypočítává s pomocí pojistně-matematických a statistických metod. Rezerva na pojistná plnění rovněž zahrnuje veškeré očekávané výlohy související se zpracováním pojistných plnění Rezerva na prémie a slevy Rezerva na prémie a slevy životního i neživotního pojištění se vytváří v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami Vyrovnávací rezerva [POKUD SE TVOŘÍ] Vyrovnávací rezerva pokrývá riziko nepředvídatelných událostí, které nebyly zohledněny v rezervě na pojistná plnění, a riziko pojistných událostí mimořádné povahy. Výše rezervy se stanoví v návaznosti na platné české pojistné předpisy pouze z pojistných smluv pojištění úvěru a pojištění záruky. POZNÁMKA: Pokud došlo v roce 2014 ke změně metody účtování vyrovnávací rezervy, uveďte zde popis, případně kvantifikujte dopad této změny v bodě Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů Tato rezerva se tvoří k pokrytí rozdílu mezi současným resp. předpokládaným výnosem finančního umístění Společnosti a garantovaným úrokovým výnosem (technické úrokové míry) z pojistných závazků, a dále pak v případě nepostačitelnosti technických rezerv z jiných důvodů Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Rezerva se tvoří v případě investičního životního pojištění tzv. typu unit-linked a její výše se stanoví podle pojistné smlouvy na základě zaplaceného pojistného a hodnoty specifikovaných podkladových aktiv představovaných finančním umístěním Společnosti Rezerva na závazky Kanceláře Rezerva na závazky Kanceláře je Společností tvořena na krytí proporcionálního podílu na závazcích České kanceláře pojistitelů (dále jen Kancelář ) plynoucích z deficitu prostředků rezerv zákonného pojištění a tvoří se na základě údajů známých Společnosti k rozvahovému dni. Výše závazku Společnosti se proporcionálně mění v návaznosti na výši jejího tržního podílu a odhadu deficitu prostředků rezerv zákonného pojištění. 16

19 2.11. Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy Pořizovací náklady zahrnují veškeré přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy a obnovou existujících pojistných smluv. Zahrnují také náklady vzniklé v běžném účetním období, které se ale vztahují k výnosům období budoucích. [ALTERNATIVNĚ: Časově rozlišit lze pouze některé pořizovací náklady, jako provize zprostředkovatelům a jiné variabilní náklady přímo související s uzavíráním pojistných smluv. Nepřímé náklady související s prodejem a provize za správu pojistného kmene nejsou časově rozlišovány.] Pořizovací náklady na pojistné smlouvy neživotního pojištění jsou vykázány jako aktivum a jsou časově rozlišeny ve stejném poměru jako předepsané pojistné. Společnost pravidelně zjišťuje potenciální snížení hodnoty tohoto aktiva. V případě, že jeho účetní hodnota přesahuje odhadovanou užitnou hodnotu, je tento rozdíl zachycen ve výkazu zisku a ztráty. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy v životním pojištění (kromě investičního životního pojištění) jsou časově rozlišovány zillmerováním rezervy pojistného životních pojištění. Přechodný záporný zůstatek rezervy z tohoto postupu pro jednotlivé smlouvy nesnižuje celkovou výši rezervy, ale jeho dobytná část je vykázána jako odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy v aktivech Předepsané hrubé pojistné Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné [POKUD JE RELEVANTNÍ: (v případě investičního životního pojištění již zaplacené)] podle pojistných smluv během účetního období nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím a převádějí-li tyto pojistné smlouvy významné pojistné riziko protistrany (pojištěného) na pojistitele tím, že souhlasí s kompenzací pojištěného/ pojistníka, pokud by jej v budoucnosti negativně ovlivnila určitá konkrétní nejistá událost Náklady na pojistná plnění Náklady na pojistná plnění se účtují v okamžiku likvidace pojistné události a uznání (stanovení) výše plnění. Tyto náklady zahrnují i náklady Společnosti spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné nároky Společnosti Rozdělení výnosů a nákladů mezi technické účty a netechnický účet Náklady a výnosy se účtují v návaznosti na to, zda souvisí či nesouvisí s pojišťovací činností. Veškeré náklady a výnosy jednoznačně související s pojišťovací činností se účtují na příslušné technické účty. Všechny ostatní náklady a výnosy se vykazují na netechnickém účtu a následně se alokují podle interně stanoveného klíče na účet správní režie nebo ostatních technických nákladů Leasing Majetek užívaný na základě smluv o finančním leasingu není aktivován a je účtován stejným způsobem jako operativní leasing s tím, že částky nájemného jsou zahrnuty do nákladů rovnoměrně po dobu trvání smlouvy. Rovněž celkové leasingové závazky nejsou vykazovány v pasivech Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění a sociální fond Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují odměny členům představenstva a dozorčí rady. [Tantiémy členům představenstva a dozorčí rady odsouhlasené valnou hromadou z čistého zisku jsou vykázány jako rozdělení zisku v přehledu o změnách vlastního kapitálu.] Společnost v současné době nerealizuje žádná penzijní připojištění pro své zaměstnance. NEBO 17

20 Společnost přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění do příspěvkově definovaných penzijních fondů. [POKUD RELEVANTNÍ: a kapitálové životní pojištění.] Tyto příspěvky jsou účtovány přímo do osobních nákladů. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. [POKUD JE RELEVANTNÍ Společnost vytváří sociální fond na krytí sociálních potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelského programu. V souladu s účetními předpisy platnými v České republice není příděl do sociálního fondu vykázán ve výkazu zisku a ztráty, ale jako rozdělení zisku. Čerpání sociálního fondu rovněž není vykázáno ve výkazu zisku a ztráty, ale jako snížení fondu. Sociální fond tvoří součást vlastního kapitálu a není vykázán jako závazek.] Aktivní a pasivní zajištění POZNÁMKA: Smažte aktivní zajištění, není-li relevantní. Aktivní zajištění Transakce a zůstatky vyplývající z aktivních zajistných smluv se vykazují obdobným způsobem jako u pojistných smluv. Pasivní zajištění Zajistná aktiva odpovídající podílu zajistitele na zůstatkové hodnotě technických rezerv krytých předmětnými existujícími zajistnými smlouvami snižují hrubou výši technických rezerv. Pohledávky a závazky ze zajištění se vykazují v pořizovací hodnotě a jsou přeceněny platným kurzem ČNB k rozvahovému dni. Změny zajistných aktiv, podílu zajistitele na pojistných plněních, zajistné provize a zajistné se ve výkazu zisku a ztráty uvádějí samostatně od odpovídajících hrubých hodnot. Zajistná provize se časově rozlišuje stejným poměrem jako související zajistné. [NEBO Zajistná provize se časově nerozlišuje a je v plné výši vykázána ve výkazu zisku a ztráty]. Společnost pravidelně zjišťuje potenciální snížení hodnoty pohledávek ze zajištění a zajistných aktiv vztahujících se k technickým rezervám. V případě, že jejich účetní hodnota přesahuje odhadovanou užitnou hodnotu, je tento rozdíl zachycen ve výkazu zisku a ztráty Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Společnost očekává její realizaci. Odložená daň vyplývající z oceňovacích rozdílů vykázaných ve vlastním kapitálu, je rovněž zachycena ve vlastním kapitálu Fond zábrany škod Počínaje rokem 2014 odvádí Společnost předepsané procento přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do fondu zábrany škod spravovaném Českou kanceláří pojistitelů. Tyto odvody jsou vykazovány v technickém účtu neživotního pojištění. POZNÁMKA: Popište účtování o příspěvcích dané pojišťovny do Fondu zábrany škod. 18

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 316 446 258 250

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 306 Finanční zpravodaj 12/2/2004 64 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro pojiš ovny

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více