Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014"

Transkript

1 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící

2 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Formát rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu je předepsán Ministerstvem financí. Příloha obsahuje povinné části, jak jsou požadovány platnými účetními předpisy v České republice pro období počínající 1. lednem 2014 nebo později a představuje platnou právní úpravu, která je dle našich nejlepších zkušeností potřebná k řádnému porozumění finanční pozici a dosaženým finančním výsledkům. Vzorová účetní závěrka není určena pro pojišťovny sestavující účetní závěrku v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ( IFRS ). Tyto účetní jednotky mohou použít IFRS vzorovou účetní závěrku. V publikaci uvedené příklady by neměly být považovány za jedinou přijatelnou formu prezentace. Vedení pojišťovny je odpovědné za formu a obsah účetní závěrky a stejně přijatelné mohou být jiné formy prezentace poskytující požadované informace a formáty odpovídající českým účetním předpisům. Vzorová příloha nemůže nahradit studium samotných předpisů nebo profesionální posouzení, zda prezentace poskytuje věrný obraz skutečnosti. Příloha nepokrývá nutně všechny možné případy, jejichž zveřejnění požadují české účetní předpisy. Za určitých okolností bude nutné zveřejnit další specifické informace k zajištění věrného a poctivého obrazu dle českých účetních předpisů. K naplnění požadavků specifických právních předpisů může být za určitých okolností nutné doplnění účetních postupů a zveřejňovaných informací. Vyhláška č. 502/2002 Sb. ve znění platných předpisů požaduje vypuštění všech nulových řádků z účetních výkazů. Přestože byla přípravě této publikace věnována maximální péče, PwC upozorňuje, že tento dokument byl vydán pouze jako obecné vodítko, a proto netvoří součást právního poradenství, účetních služeb, závazného daňového poradenství nebo odborného poradenství jiného druhu. Informace obsažené v tomto dokumentu nemohou nahradit konzultaci s daňovým, účetním, právním nebo jiným kompetentním poradcem. Upozornění Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci.

3 Účetní závěrka Obsah Rozvaha... 2 Výkaz zisku a ztráty... 4 Přehled o změnách vlastního kapitálu Všeobecné informace Účetní postupy Základní zásady zpracování účetní závěrky Finanční umístění Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Smlouvy o financování cenných papírů Finanční deriváty a zajišťování Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pohledávky Cizí měny Vlastní kapitál Technické rezervy Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy Předepsané hrubé pojistné Náklady na pojistná plnění Rozdělení výnosů a nákladů mezi technické účty a netechnický účet Leasing Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění a sociální fond Aktivní a pasivní zajištění Odložená daň Fond zábrany škod Transakce se spřízněnými stranami Následné události Změny účetních metod Řízení rizik Finanční umístění Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Finanční deriváty Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlužníci Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně Přechodné účty aktiv Vlastní kapitál Technické rezervy Ostatní rezervy Věřitelé Přechodné účty pasiv Technický účet neživotního a životního pojištění Aktivní a pasivní zajištění Pořizovací náklady na pojistné smlouvy a správní režie Ostatní náklady a výnosy Daň z příjmů Transakce se spřízněnými stranami Smluvní závazky Následné události

4 Sídlo: Identifikační číslo: Předmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den: 31. prosince 2014 Datum sestavení účetní závěrky: xx. března 2015 Rozvaha k 31. prosinci 2014 POZNÁMKA: Vyloučit řádky s nulovým zůstatkem v obou obdobích. Pokud je v jednom účetním období zisk a v druhém ztráta, ponechte v relevantním řádku popisku Zisk nebo ztráta 31. prosince prosince 2013 Bod Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál xxx xxx xxx xxx B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 7 xxx xxx xxx xxx a) zřizovací výdaje xxx xxx xxx xxx b) goodwill xxx xxx xxx xxx C. Finanční umístění (investice) 4 xxx xxx xxx xxx C.I. Pozemky a stavby, z toho: xxx xxx xxx xxx 1. Pozemky xxx xxx xxx xxx 2. Stavby xxx xxx xxx xxx a) provozní investice xxx xxx xxx xxx C.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních xxx xxx xxx xxx 1. Podíly v ovládaných osobách xxx xxx xxx xxx 2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a zápůjčky a úvěry těmto osobám xxx xxx xxx xxx 3. Podíly s podstatným vlivem xxx xxx xxx xxx 4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky a úvěry těmto osobám xxx xxx xxx xxx C.III. Jiná finanční umístění xxx xxx xxx xxx 1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem xxx xxx xxx xxx 2. Dluhové cenné papíry, v tom: xxx xxx xxx xxx a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů xxx xxx xxx xxx b) realizovatelné cenné papíry xxx xxx xxx xxx c) dluhopisy OECD držené do splatnosti xxx xxx xxx xxx d) ostatní cenné papíry držené do splatnosti xxx xxx xxx xxx 3. Finanční umístění v investičních sdruženích xxx xxx xxx xxx 4. Ostatní zápůjčky a úvěry xxx xxx xxx xxx 5. Depozita u finančních institucí xxx xxx xxx xxx 6. Ostatní finanční umístění xxx xxx xxx xxx C.IV. Depozita při aktivním zajištění 17 xxx xxx xxx xxx D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 5 xxx xxx xxx xxx E. Dlužníci 8 xxx xxx xxx xxx E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění xxx xxx xxx xxx 1. pojistníci, z toho: xxx xxx xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx xxx xxx 2. pojišťovací zprostředkovatelé, z toho: xxx xxx xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx xxx xxx E.II. Pohledávky z operací zajištění, z toho: 17 xxx xxx xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx xxx xxx E.III. Ostatní pohledávky, z toho: xxx xxx xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx xxx xxx F. Ostatní aktiva xxx xxx xxx xxx F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce C.I Pozemky a stavby, a zásoby 7 xxx xxx xxx xxx F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 9 xxx xxx xxx xxx F.IV. Jiná aktiva xxx xxx xxx xxx G. Přechodné účty aktiv 10 xxx xxx xxx xxx G.I. Naběhlé úroky a nájemné xxx xxx xxx xxx G.II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: xxx xxx xxx xxx a) v životním pojištění xxx xxx xxx xxx b) v neživotním pojištění xxx xxx xxx xxx G.III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: xxx xxx xxx xxx a) dohadné položky aktivní xxx xxx xxx xxx AKTIVA CELKEM xxx xxx xxx xxx 2

5 Účetní závěrka Bod 31. prosince prosince 2013 PASIVA A. Vlastní kapitál xxx xxx A.I. Základní kapitál, z toho: 11 xxx xxx a) změny základního kapitálu xxx xxx A.II. Emisní ážio xxx xxx A.III. Rezervní fond na nové ocenění xxx xxx A.IV. Ostatní kapitálové fondy 11 xxx xxx A.V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku xxx xxx A.VI. Nerozdělený zisk [NEBO neuhrazená ztráta] minulých účetních období xxx xxx A.VII. Zisk [nebo ztráta] běžného účetního období 11 xxx xxx A.VIII. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) xxx xxx B. Podřízená pasiva xxx xxx C. Technické rezervy 12 xxx xxx C.1. Rezerva na nezasloužené pojistné: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.2. Rezerva pojistného životních pojištění: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.3. Rezerva na pojistná plnění: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.4. Rezerva na prémie a slevy: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.5. Vyrovnávací rezerva xxx xxx C.6. Ostatní technické rezervy: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.8. Rezerva pojistného neživotních pojištění: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx C.9. Rezerva na závazky Kanceláře: xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) xxx xxx D. Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník xxx xxx a) hrubá výše xxx xxx b) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx E. Rezervy 13 xxx xxx E.1. Rezerva na důchody a podobné závazky xxx xxx E.2. Rezerva na daně xxx xxx E.3. Ostatní rezervy xxx xxx F. Depozita při pasivním zajištění 17 xxx xxx G. Věřitelé 14 xxx xxx G.I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho: xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx G.II. Závazky z operací zajištění, z toho: 17 xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx G.III. Závazky z dluhových cenných papírů, z toho: xxx xxx a) směnitelné (konvertibilní) dluhopisy, z toho: xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx G.IV. Závazky vůči finančním institucím, z toho: xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx G.V. Ostatní závazky, z toho: xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení xxx xxx H. Přechodné účty pasiv 15 xxx xxx H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období xxx xxx H.II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: xxx xxx a) dohadné položky pasivní xxx xxx PASIVA CELKEM xxx xxx 3

6 Účetní závěrka Výkaz zisku a ztráty POZNÁMKA: Pokud je v jednom účetním období zisk a v druhém ztráta, ponechte v relevantním řádku popisku Zisk nebo ztráta Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: a) předepsané hrubé pojistné 16 xxx xxx b) pojistné postoupené zajistitelům (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) xxx xxx d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajistitelů (+/-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx Výsledek xxx xxx 2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu xxx xxx 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 19 xxx xxx 4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše xxx xxx ab) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): ba) hrubá výše xxx xxx bb) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx Výsledek xxx xxx 5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) xxx xxx 6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění xxx xxx 7. Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 xxx xxx b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 18 xxx xxx c) správní režie 18 xxx xxx d) provize od zajistitelů a podíly na ziscích (-) 17 xxx xxx Výsledek xxx xxx 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 19 xxx xxx 9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) xxx xxx 10. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění xxx xxx 4

7 Účetní závěrka Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU II. POJIŠTĚNÍ Zasloužené pojistné, očištěné od 1. zajištění: a) předepsané hrubé pojistné 16 xxx xxx b) pojistné postoupené zajistitelům (-) 17 xxx xxx c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění (+/-) xxx xxx Výsledek xxx xxx 2. Výnosy z finančního umístění (investic): a) výnosy z podílů: xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic): ba) výnosy z pozemků a staveb xxx xxx bb) výnosy z ostatních investic xxx xxx Mezisoučet xxx xxx c) změny hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) xxx xxx Výsledek xxx xxx 3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx 4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 19 xxx xxx 5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše xxx xxx ab) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: ba) hrubá výše xxx xxx bb) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx Výsledek xxx xxx 6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-): a) rezervy v životním pojištění: aa) hrubá výše xxx xxx ab) podíl zajistitelů (-) 17 xxx xxx Mezisoučet xxx xxx b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění xxx xxx Výsledek xxx xxx 7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění xxx xxx 8. Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 xxx xxx b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 18 xxx xxx c) správní režie 18 xxx xxx d) provize od zajistitelů a podíly na ziscích (-) 17 xxx xxx Výsledek xxx xxx 9. Náklady na finanční umístění (investice): a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků xxx xxx b) změna hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) xxx xxx Výsledek xxx xxx 10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx 11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 19 xxx xxx 12. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet xxx xxx 13. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění xxx xxx 5

8 Účetní závěrka Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek III. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění xxx xxx 2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění xxx xxx 3. Výnosy z finančního umístění (investic): a) výnosy z podílů xxx xxx - ovládané osoby xxx xxx - podíly s podstatným vlivem xxx xxx b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic) xxx xxx ba) výnosy z pozemků a staveb xxx xxx bb) výnosy z ostatních investic xxx xxx Mezisoučet xxx xxx c) změny hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) xxx xxx Výsledek xxx xxx 4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění xxx xxx 5. Náklady na finanční umístění (investice): a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků xxx xxx b) změny hodnoty finančního umístění (investic) xxx xxx c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) xxx xxx Výsledek xxx xxx 6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění xxx xxx 7. Ostatní výnosy 19 xxx xxx 8. Ostatní náklady 19 xxx xxx 9. Daň z příjmů z běžné činnosti 20 xxx xxx 10. Zisk [nebo ztráta] z běžné činnosti po zdanění xxx xxx 11. Mimořádné náklady xxx xxx 12. Mimořádné výnosy xxx xxx 13. Mimořádný zisk [nebo ztráta] xxx xxx 14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti xxx xxx 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách xxx xxx 16. Zisk [nebo ztráta] za účetní období xxx xxx 6

9 Účetní závěrka Přehled o změnách vlastního kapitálu POZNÁMKA: Vyloučit řádky s nulovým zůstatkem ve všech obdobích. Přidat sloupec Vlastní akcie, pokud je to zapotřebí. Nerozdělený Základní Emisní Rezervní Oceňovací Ostatní kapitálové zisk / neuhrazená Bod kapitál ážio fond rozdíly fondy ztráta Celkem Zůstatek k 1. lednu 2013 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského 11 výsledku 0 0 xxx xxx xxx xxx xxx Odložená daň z titulu oceňovacích rozdílů nezahrnutých do 20 hospodářského výsledku 0 0 xxx xxx xxx xxx xxx Čistý zisk / ztráta za účetní období xxx xxx Vyplacené podíly na zisku xxx xxx xxx Převody do fondů 11 xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx Použití fondů 11 xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx Emise akcií 11 xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx Snížení základního kapitálu 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Nákupy vlastních akcií 11 xxx xxx xxx Ostatní změny [popsat] 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Zůstatek k 31. prosinci 2013 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku xxx xxx xxx xxx xxx Odložená daň z titulu oceňovacích rozdílů nezahrnutých do hospodářského výsledku xxx xxx xxx xxx xxx Čistý zisk / ztráta za účetní období xxx xxx Vyplacené podíly na zisku xxx xxx xxx Vyplacené zálohy na podíly na zisku xxx xxx xxx Převody do fondů 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Použití fondů 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Emise akcií 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Snížení základního kapitálu 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Nákupy vlastních akcií 11 xxx xxx xxx Ostatní změny [popsat] 11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Zůstatek k 31. prosinci 2014 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 7

10 1. Všeobecné informace POJIŠŤOVNA ABC, a.s. (dále jen Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne [datum]. Zakladatelem Společnosti je [jméno akcionáře]. Předmětem činnosti Společnosti je pojišťovací činnost v oblasti [životního a neživotního] pojištění a činnosti související a likvidace nahlášených pojistných událostí. Společnost se specializuje na následující činnosti: životní pojištění; úrazové pojištění a pojištění nemoci; pojištění škod na dopravních prostředcích a pojištění přepravovaných věcí; pojištění škod na majetku způsobených požárem a živelnými událostmi a pojištění ostatních škod na majetku; pojištění odpovědnosti z provozu vozidel; ostatní pojištění odpovědnosti za škodu; pojištění úvěru a záruky (kauce); pojištění různých finančních ztrát; pojištění právní ochrany; cestovní pojištění; [uvést další]; ostatní. Jediným akcionářem Společnosti je [jméno a sídlo mateřské společnosti]. NEBO Hlavní akcionáři vlastnící více než 20 % základního kapitálu: Jméno 31. prosince prosince 2013 Akcionář A xxx % xxx % Akcionář B xxx % xxx % Ostatní akcionáři (méně než 20 % základního kapitálu) xxx % xxx % Akcionáři celkem 100 % 100 % Konečnou mateřskou společností je [název a právní forma], která má sídlo v [země]. Organizační struktura Společnosti je uvedena níže: [organizační struktura] POZNÁMKA: členové orgánů pojišťovny (představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit a příp. prokuristé) by měli být uvedeni ve výroční zprávě mimo účetní závěrku. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne [datum].] 8

11 2. Účetní postupy 2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavována na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován přeceněním finančního umístění (včetně finančních derivátů) a technických rezerv na reálnou hodnotu (ve smyslu definice zákona o pojišťovnictví). Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou vydanou Ministerstvem financí České republiky a českými účetními standardy pro pojišťovny. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak [a účetní závěrka není konsolidována. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti se zveřejňuje samostatně / Společnost nepřipravuje konsolidovanou účetní závěrku, protože tato je připravována na úrovni mateřské společnosti]. Neuvádět v případě společností, které nemají podíly v ovládaných osobách Finanční umístění Společnost klasifikuje jako finanční umístění: [nehodící se smažte] Pozemky a stavby; Finanční umístění v podnikatelských seskupeních; Investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních a dluhových cenných papírů vydaných osobami v podnikatelských seskupeních); Ostatní zápůjčky; Depozita u finančních institucí; Finanční umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (viz bod 2(c)); Zajišťovací deriváty [a deriváty k obchodování] (viz bod 2(e)); [ostatní finanční umístění] Pozemky a stavby Pozemky a stavby se klasifikují jako finanční umístění a k okamžiku pořízení se oceňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni se pak ocení reálnou hodnotou stanovenou podle odborného odhadu, který je aktualizován nejméně jednou za pět let. Reálnou hodnotou se rozumí cena, za jakou by mohly být tyto pozemky a stavby prodány v den provádění jejich ocenění za obvyklých podmínek na dokonale fungujícím trhu. Změny reálné hodnoty se vykazují (po zohlednění daňového dopadu) ve vlastním kapitálu a do výkazu zisku a ztráty se převedou v okamžiku realizace. Společnost k rozvahovému dni posuzuje, zda nedošlo k indikacím trvalého snížení hodnoty pozemků a staveb. Pokud takové indikace existují, odhadne Společnost na základě aktualizovaného odborného odhadu zpětně získatelnou částku a upraví reálnou hodnotu pozemku či stavby. Trvalé snížení hodnoty je vykázáno ve výkazu zisku a ztráty. [Je-li relevantní, uveďte změny v oceňovacím modelu pro nemovitosti.] Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Tato kategorie zahrnuje podíly v podnikatelských seskupeních, dluhové cenné papíry vydané osobami v podnikatelských seskupeních a zápůjčky osobám v podnikatelských seskupeních. Podíly v ovládaných osobách představují účasti s rozhodujícím vlivem. Účastí s rozhodujícím vlivem (dceřinou společností) je podnik ovládaný Společností, jehož finanční a provozní procesy Společnost může ovládat s cílem získávat přínosy z jeho činnosti. 9

12 Ve společnosti s podstatným vlivem (přidružená společnost) Společnost vykonává podstatný vliv svým podílem na finančním a provozním rozhodování, ale nemá možnost tuto společnost ovládat. Podíly v podnikatelských seskupeních se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou. Je-li podíl v podnikatelských seskupeních představován cennými papíry obchodovanými na veřejném trhu, rozumí se reálnou hodnotou jejich tržní cena. Pokud akcie na veřejném trhu obchodovány nejsou, je reálná hodnota odhadnuta s využitím podílu Společnosti na vlastním kapitálu dceřiné nebo přidružené společnosti k rozvahovému dni. Změny reálné hodnoty podílů v podnikatelských seskupeních jsou vykazovány ve vlastním kapitálu. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem představují dluhopisy vydané těmito subjekty, které Společnost nedrží za účelem obchodování či prodeje. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou. Změny reálné hodnoty těchto dluhopisů se vykazují ve vlastním kapitálu. Zápůjčky poskytnuté podnikatelským seskupením, stejně jako ostatní dlouhodobé pohledávky za těmito subjekty se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek přibližně rovná naběhlé hodnotě. Změny reálné hodnoty předmětných půjček a pohledávek se vykazují ve vlastním kapitálu Investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních a dluhových cenných papírů vydaných osobami v podnikatelských seskupeních) Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady související s pořízením (např. poplatky a provize makléřům, poradcům nebo burzám). Cenné papíry jsou účtovány k datu vypořádání. Veškeré cenné papíry, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší (dále jen dluhopisy OECD ), jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní [VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ: ask/mid/bid]cena kótovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem [ALTERNATIVNĚ: tržní cena získaná od správce portfolia]. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako: podíl na vlastním kapitálu emitenta akcií; čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika v případě dluhopisů a směnek. [VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ nebo v případě potřeby upravte] A Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. B [Pokud používá Společnost ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů i jiné než dostupné tržní údaje, měla by uvést oceňovací techniky a předpoklady, na jejichž základě je reálná hodnota cenných papírů stanovena, a dopad takových změn v předpokladech, které lze reálně očekávat.] Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. 10

13 Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem a ostatní podíly obsahují zejména akcie, zatímní listy, podílové listy, případně jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem kromě investic do podnikatelských seskupení. Změny reálné hodnoty akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Společnost rozdělila své dluhové cenné papíry do třech portfolií: dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, realizovatelné dluhové cenné papíry a dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Tyto cenné papíry mají dvě podkategorie: cenné papíry k obchodování a ty, které účetní jednotka označí za cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zachycení. Cenný papír je klasifikován jako cenný papír k obchodování, pokud je pořízen nebo získán za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti, nebo je součástí definovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období. Jakýkoliv dluhový cenný papír, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány a jejichž reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout. Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty včetně úrokových výnosů se vykazují v položkách nákladů a výnosů z finančního umístění. Spotové nákupy a prodeje jsou účtovány k datu [Zvolte relevantní: sjednání obchodu / vypořádání]. Forwardové obchody jsou zachyceny jako deriváty. Realizovatelné dluhové cenné papíry Realizovatelné dluhové cenné papíry nejsou ani cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů ani cennými papíry drženými do splatnosti. Zahrnují zejména dluhové cenné papíry držené pro účely řízení likvidity. Změny v jejich reálné hodnotě se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dluhové cenné papíry držené do splatnosti jsou cennými papíry s pevným datem splatnosti, které Společnost zamýšlí a je schopna držet do splatnosti. Dluhopisy OECD splňující tyto podmínky, jsou oceňovány naběhlou hodnotou. Změny reálné hodnoty ostatních dluhových cenných papírů držených do splatnosti [ALTERNATIVNĚ: a to včetně případného trvalého snížení hodnoty], bez naběhlého úroku se k rozvahovému dni po zohlednění daňového dopadu vykazují ve vlastním kapitálu. [ALTERNATIVNĚ: Trvalé snížení hodnoty je zachyceno ve výkazu zisku a ztráty.] Úrokové výnosy z těchto dluhopisů a případné trvalé snížení hodnoty jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty. Přesuny mezi portfolii jsou obecně možné, pokud dojde ke změně původního záměru vedení Společnosti, kromě následujících případů: přesun do a z portfolia dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů není povolen; při prodeji nebo přesunu kterýchkoliv dluhových cenných papírů držených do splatnosti musí Společnost převést zbytek portfolia dluhových cenných papírů držených do splatnosti do realizovatelných dluhových cenných papírů a po dobu následujících dvou účetních období nelze zařadit žádné dluhové cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti. Výjimky z tohoto pravidla jsou povoleny při prodeji v době tří měsíců před splatností cenného papíru nebo v případě výrazného zhoršení rizikovosti emitenta. 11

14 Ostatní zápůjčky nebo úvěry Ostatní zápůjčky nebo úvěry a hypoteční úvěry se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek přibližně rovná naběhlé hodnotě. Změny reálné hodnoty těchto zápůjček nebo úvěrů se vykazují ve výkazu zisku a ztráty Depozita u finančních institucí Depozita u finančních institucí se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek přibližně rovná naběhlé hodnotě. Změny reálné hodnoty depozit u finančních institucí se vykazují ve výkazu zisku a ztráty Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je představováno aktivy, ze kterých vychází hodnota souvisejících závazků příslušné technické rezervy. Hodnota finančního umístění a související technické rezervy je určena na základě aktuální reálné hodnoty podkladových aktiv v souladu s ustanoveními pojistných smluv (dále viz bod ). Změny reálné hodnoty se vykazují ve výkazu zisku a ztráty Smlouvy o financování cenných papírů Cenné papíry koupené nebo zapůjčené na základě smluv o zpětném prodeji (reverzní repo smlouvy) se nevykazují v rozvaze. Cenné papíry prodávané nebo půjčené na základě smluv o zpětné koupi (repo smlouvy) jsou ponechány v jejich původním portfoliu. Podkladové peněžní toky jsou vykázány jako úvěry ke dni vypořádání Finanční deriváty a zajišťování Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, futures na úrokovou míru, FRA, měnových a úrokových swapů, měnových a úrokových opcí a ostatní finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány reálnou hodnotou. [VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ nebo v případě potřeby upravte] A Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních [VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ: ask/mid/bid] cen, z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. B Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí. [Pokud používá Společnost ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty i jiné než dostupné tržní údaje, měla by uvést oceňovací techniky a předpoklady, na jejichž základě je reálná hodnota stanovena, a dopad takových změn v předpokladech, které lze reálně očekávat.] Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní finanční umístění. 12

15 Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů jsou vykazovány jako samostatné deriváty v případě, že jejich rizika a charakteristiky úzce nesouvisí s riziky a charakteristikami hostitelské smlouvy a hostitelská smlouva není vykázána v reálné hodnotě. Oceňovací rozdíly finančních derivátů k obchodování se vykazují jako přírůstky, resp. úbytky hodnoty finančního umístění ve výkazu zisku a ztráty. Společnost předem vymezuje deriváty buď k zajištění reálné hodnoty vybraných aktiv nebo závazků (zajištění reálné hodnoty), nebo k zajištění budoucích peněžních toků plynoucích z vybraných aktiv nebo závazků, očekávaných transakcí nebo pevných příslibů (zajištění peněžních toků). Účtování o takto vymezených finančních derivátech jako o zajišťovacích nástrojích je možné pouze při splnění následujících kritérií: i. před použitím zajišťovacího účetnictví je připravena formální dokumentace obecné zajišťovací strategie, zajišťovaného rizika, zajišťovacího nástroje, zajišťované položky a jejich vzájemných vazeb; ii. dokumentace zajištění prokazuje, že zajištění velmi efektivně kompenzuje riziko zajišťované položky na počátku a po celé vykazované období; iii. zajištění je průběžně efektivní. Oceňovací rozdíly finančních derivátů, které splňují kritéria efektivního zajištění reálné hodnoty, jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty jako přírůstky resp. úbytky hodnoty finančního umístění. Související oceňovací rozdíly zajištěných položek (v důsledku zajištěného rizika) jsou také vykázány ve výkazu zisku a ztráty. Oceňovací rozdíly finančních derivátů, které splňují kritéria efektivního zajištění peněžních toků, jsou zachyceny v zajišťovacím fondu ve vlastním kapitálu a do nákladů a výnosů jsou zaúčtovány ve stejných obdobích, ve kterých zajišťovaná položka ovlivňuje hospodářský výsledek. Pokud uplyne doba platnosti derivátu zajišťujícího peněžní toky, zajišťovací nástroj je prodán nebo již nesplňuje kritéria zajišťovacího účetnictví, souhrnný zisk nebo ztráta, který byl původně zaúčtován do vlastního kapitálu, zůstává vyčleněn ve vlastním kapitálu a do výkazu zisku a ztráty je převeden ve stejném období jako očekávaná transakce. Pokud se nepředpokládá, že dojde k realizaci očekávané transakce, veškeré souhrnné zisky nebo ztráty, které byly zaúčtovány přímo do vlastního kapitálu, se převedou do výkazu zisku a ztráty Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jiný než pozemky a stavby je prvotně oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje náklady vynaložené na uvedení majetku do současného stavu a místa, sníženými v případě odpisovaného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku o oprávky. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jiný než pozemky a stavby je odpisován rovnoměrně [NEBO zrychleně] po dobu jeho předpokládané životnosti. [POKUD JE RELEVANTNÍ: Dlouhodobý hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než Kč a dlouhodobý nehmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než Kč je považován za drobný majetek a je odepsán do nákladů při spotřebě. ] Jsou uplatňovány tyto roční odpisové sazby: Dlouhodobý majetek Metoda [pokud je používáno více metod] Odpisová sazba Zřizovací výdaje Goodwill Software Zařízení Inventář Motorová vozidla 13

16 POZNÁMKA: Uveďte opodstatnění doby amortizace goodwillu. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zůstatkové hodnoty majetku.] V případě, že zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, je k takovému majetku vytvořena opravná položka. Náklady na opravy a udržování dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení jednotlivé majetkové položky překračující Kč ( Kč u nehmotného majetku) ročně je aktivováno. POZNÁMKA: Nový občanský zákoník zavádí pojem práva stavby, který vychází z předpokladu, že stavba je obecně součástí pozemku, a tudíž nemůže mít rozdílného vlastníka. Vlastník pozemku pak může umožnit jiné osobě na svém pozemku stavět poskytnutím tzv. práva stavby. Smlouvu ohledně převodu práva stavby nelze v průběhu jejího trvání měnit. Zohlednění práva stavby v účetnictví skýtá tři základní možnosti, dané účelem jeho nabytí (Vyhláška 500): 1) Právo stavby je evidováno jako zásoba, neodepisuje se a je převedeno na další osobu spolu s nemovitostí nebo i bez ní, 2) Společnost nabyla právo stavby, ale na pozemku neplánuje stavět. Využívá tzv. blokační právo, zamezující stavět na pozemku třetím osobám, které eviduje ve třídě 02 a odepisuje po dobu trvání práva stavby, 3) Společnost nabyla právo stavby s cílem na pozemku postavit stavbu. Právo stavby se stává součástí pořizovací ceny dané stavby ve třídě 04 a později 02. Právo stavby se vždy oceňuje celkovou částkou, kterou je držitel práva povinen vlastníku pozemku za toto právo uhradit, bez ohledu na termíny splatnosti ("pořizovací cena práva stavby"). [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU (upravte podle potřeby): Právo stavby je prvotně vykázáno v pořizovací ceně a je o něm účtováno v souladu se záměrem Společnosti: i) při záměru Společnosti realizovat stavbu se právo stavby stává součástí ocenění stavby ii) při záměru Společnosti obchodovat s právem stavby nebo realizovat stavbu zařazenou v zásobách se právo stavby stává součástí ocenění zásob, iii) pokud Společnost nemá záměr realizovat stavbu, je právo stavby vykázáno jako samostatný dlouhodobý majetek v položce Stavby a odepisováno po dobu jeho trvání. Souvisí-li právo stavby s více stavbami, vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby. V případě pořízení práva stavby ke stavbě po okamžiku jejího uvedení do užívání jsou náklady související s pořízením práva stavby součástí technického zhodnocení této stavby. Pokud je předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby kratší než doba trvání práva stavby, účetní jednotka v odpisovém plánu zohlední hodnotu práva stavby při vyřazení stavby Pohledávky Pohledávky z neinkasovaného pojistného a ostatní pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pohledávkám po splatnosti. Tvorba resp. rozpuštění opravných položek k pohledávkám po splatnosti jednoznačně souvisejících s pojišťovací činností se vykazuje mezi ostatními technickými náklady resp. výnosy. Tvorba resp. rozpuštění těchto opravných položek ani odpis pohledávek neovlivňují hrubé předepsané pojistné. Tvorba resp. rozpuštění opravných položek k pohledávkám po splatnosti, které nesouvisejí jednoznačně s pojišťovací činností, se vykazuje mezi ostatními netechnickými náklady resp. výnosy. 14

17 2.8. Cizí měny Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce. Finanční aktiva a pasiva uváděná v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou ( ČNB ) k rozvahovému dni. S výjimkou majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou nebo ekvivalencí jsou veškeré realizované a nerealizované kurzové zisky a ztráty vykázány ve výkazu zisku a ztráty. U majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou nebo ekvivalencí je kurzový rozdíl součástí reálné hodnoty a samostatně se o něm neúčtuje Vlastní kapitál POZNÁMKA: Smažte, pokud není relevantní. V případě, že Společnost drží k rozvahovému dni vlastní akcie, je o cenu pořízení těchto akcií snížen vlastní kapitál. V případě, že Společnost rozhodne o výplatě záloh na podíly na zisku, účtuje o této skutečnosti jako o snížení vlastního kapitálu na rozvahový řádek Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku. V případě, že k rozvahovému dni vznikne Společnosti ztráta nebo dosáhne zisku nižšího než vyplacené podíly na zisku, vykáže v rozvaze ke konci účetního období výplatu záloh na podíly na zisku nebo její část jako pohledávku za akcionáři Technické rezervy Účty technických rezerv zahrnují částky převzatých závazků z titulu platných pojistných smluv a jejich účelem je zabezpečit krytí závazků vznikajících z pojistných smluv. Technické rezervy jsou oceňovány reálnou hodnotou v návaznosti na požadavky českých předpisů, jak je popsáno níže. Test postačitelnosti pojistně-technických závazků se provádí v souladu s metodologií a odbornými doporučeními vydanými Českou společností aktuárů. Pro účely diskontování se používá výnosová křivka [SPECIFIKUJTE POUŽITOU KŘIVKU/ ALTERNATIVNĚ: dle aktuálního doporučení České společnosti aktuárů]. Společnost vytvářela následující technické rezervy: Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva na nezasloužené pojistné se vytváří podle jednotlivých smluv životního a neživotního pojištění, a to z části předepsaného pojistného, která se vztahuje k následujícím účetním obdobím. Společnost používá k odhadu rezervy metodu pro rata temporis Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva se vytváří podle jednotlivých smluv životního pojištění. Společnost používá k odhadu reálné hodnoty rezervy (ve smyslu definice zákona o pojišťovnictví a jak je uvedeno níže) prospektivní metodu. Rezerva pokrývá rozdíl pojistně-matematické čisté současné hodnoty odhadu budoucích závazků Společnosti z pojistných smluv, budoucího předepsaného pojistného a očekávaných výnosů z finančního umístění. Tato rezerva představuje částku vypočtenou pojistně-matematickými metodami s využitím tabulek úmrtnosti a příslušné diskontní sazby. 15

18 Rezerva na pojistná plnění Rezerva na pojistná plnění není diskontována na současnou hodnotu a je určena ke krytí závazků z pojistných událostí: - v běžném účetním období vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných (RBNS); - v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nehlášených (IBNR). Částka RBNS rezervy se stanoví jako souhrn odhadů nákladů na pojistná plnění. Rezerva na pojistná plnění se snižuje o regresy a jiné obdobné nároky Společnosti. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: V případě soudních sporů tvoří Společnost rezervu v plné výši žalované částky [ALTERNATIVNĚ: a příslušenství].] Reálná hodnota IBNR rezervy se vypočítává s pomocí pojistně-matematických a statistických metod. Rezerva na pojistná plnění rovněž zahrnuje veškeré očekávané výlohy související se zpracováním pojistných plnění Rezerva na prémie a slevy Rezerva na prémie a slevy životního i neživotního pojištění se vytváří v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami Vyrovnávací rezerva [POKUD SE TVOŘÍ] Vyrovnávací rezerva pokrývá riziko nepředvídatelných událostí, které nebyly zohledněny v rezervě na pojistná plnění, a riziko pojistných událostí mimořádné povahy. Výše rezervy se stanoví v návaznosti na platné české pojistné předpisy pouze z pojistných smluv pojištění úvěru a pojištění záruky. POZNÁMKA: Pokud došlo v roce 2014 ke změně metody účtování vyrovnávací rezervy, uveďte zde popis, případně kvantifikujte dopad této změny v bodě Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů Tato rezerva se tvoří k pokrytí rozdílu mezi současným resp. předpokládaným výnosem finančního umístění Společnosti a garantovaným úrokovým výnosem (technické úrokové míry) z pojistných závazků, a dále pak v případě nepostačitelnosti technických rezerv z jiných důvodů Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník Rezerva se tvoří v případě investičního životního pojištění tzv. typu unit-linked a její výše se stanoví podle pojistné smlouvy na základě zaplaceného pojistného a hodnoty specifikovaných podkladových aktiv představovaných finančním umístěním Společnosti Rezerva na závazky Kanceláře Rezerva na závazky Kanceláře je Společností tvořena na krytí proporcionálního podílu na závazcích České kanceláře pojistitelů (dále jen Kancelář ) plynoucích z deficitu prostředků rezerv zákonného pojištění a tvoří se na základě údajů známých Společnosti k rozvahovému dni. Výše závazku Společnosti se proporcionálně mění v návaznosti na výši jejího tržního podílu a odhadu deficitu prostředků rezerv zákonného pojištění. 16

19 2.11. Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy Pořizovací náklady zahrnují veškeré přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy a obnovou existujících pojistných smluv. Zahrnují také náklady vzniklé v běžném účetním období, které se ale vztahují k výnosům období budoucích. [ALTERNATIVNĚ: Časově rozlišit lze pouze některé pořizovací náklady, jako provize zprostředkovatelům a jiné variabilní náklady přímo související s uzavíráním pojistných smluv. Nepřímé náklady související s prodejem a provize za správu pojistného kmene nejsou časově rozlišovány.] Pořizovací náklady na pojistné smlouvy neživotního pojištění jsou vykázány jako aktivum a jsou časově rozlišeny ve stejném poměru jako předepsané pojistné. Společnost pravidelně zjišťuje potenciální snížení hodnoty tohoto aktiva. V případě, že jeho účetní hodnota přesahuje odhadovanou užitnou hodnotu, je tento rozdíl zachycen ve výkazu zisku a ztráty. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy v životním pojištění (kromě investičního životního pojištění) jsou časově rozlišovány zillmerováním rezervy pojistného životních pojištění. Přechodný záporný zůstatek rezervy z tohoto postupu pro jednotlivé smlouvy nesnižuje celkovou výši rezervy, ale jeho dobytná část je vykázána jako odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy v aktivech Předepsané hrubé pojistné Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné [POKUD JE RELEVANTNÍ: (v případě investičního životního pojištění již zaplacené)] podle pojistných smluv během účetního období nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím a převádějí-li tyto pojistné smlouvy významné pojistné riziko protistrany (pojištěného) na pojistitele tím, že souhlasí s kompenzací pojištěného/ pojistníka, pokud by jej v budoucnosti negativně ovlivnila určitá konkrétní nejistá událost Náklady na pojistná plnění Náklady na pojistná plnění se účtují v okamžiku likvidace pojistné události a uznání (stanovení) výše plnění. Tyto náklady zahrnují i náklady Společnosti spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné nároky Společnosti Rozdělení výnosů a nákladů mezi technické účty a netechnický účet Náklady a výnosy se účtují v návaznosti na to, zda souvisí či nesouvisí s pojišťovací činností. Veškeré náklady a výnosy jednoznačně související s pojišťovací činností se účtují na příslušné technické účty. Všechny ostatní náklady a výnosy se vykazují na netechnickém účtu a následně se alokují podle interně stanoveného klíče na účet správní režie nebo ostatních technických nákladů Leasing Majetek užívaný na základě smluv o finančním leasingu není aktivován a je účtován stejným způsobem jako operativní leasing s tím, že částky nájemného jsou zahrnuty do nákladů rovnoměrně po dobu trvání smlouvy. Rovněž celkové leasingové závazky nejsou vykazovány v pasivech Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění a sociální fond Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují odměny členům představenstva a dozorčí rady. [Tantiémy členům představenstva a dozorčí rady odsouhlasené valnou hromadou z čistého zisku jsou vykázány jako rozdělení zisku v přehledu o změnách vlastního kapitálu.] Společnost v současné době nerealizuje žádná penzijní připojištění pro své zaměstnance. NEBO 17

20 Společnost přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění do příspěvkově definovaných penzijních fondů. [POKUD RELEVANTNÍ: a kapitálové životní pojištění.] Tyto příspěvky jsou účtovány přímo do osobních nákladů. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. [POKUD JE RELEVANTNÍ Společnost vytváří sociální fond na krytí sociálních potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelského programu. V souladu s účetními předpisy platnými v České republice není příděl do sociálního fondu vykázán ve výkazu zisku a ztráty, ale jako rozdělení zisku. Čerpání sociálního fondu rovněž není vykázáno ve výkazu zisku a ztráty, ale jako snížení fondu. Sociální fond tvoří součást vlastního kapitálu a není vykázán jako závazek.] Aktivní a pasivní zajištění POZNÁMKA: Smažte aktivní zajištění, není-li relevantní. Aktivní zajištění Transakce a zůstatky vyplývající z aktivních zajistných smluv se vykazují obdobným způsobem jako u pojistných smluv. Pasivní zajištění Zajistná aktiva odpovídající podílu zajistitele na zůstatkové hodnotě technických rezerv krytých předmětnými existujícími zajistnými smlouvami snižují hrubou výši technických rezerv. Pohledávky a závazky ze zajištění se vykazují v pořizovací hodnotě a jsou přeceněny platným kurzem ČNB k rozvahovému dni. Změny zajistných aktiv, podílu zajistitele na pojistných plněních, zajistné provize a zajistné se ve výkazu zisku a ztráty uvádějí samostatně od odpovídajících hrubých hodnot. Zajistná provize se časově rozlišuje stejným poměrem jako související zajistné. [NEBO Zajistná provize se časově nerozlišuje a je v plné výši vykázána ve výkazu zisku a ztráty]. Společnost pravidelně zjišťuje potenciální snížení hodnoty pohledávek ze zajištění a zajistných aktiv vztahujících se k technickým rezervám. V případě, že jejich účetní hodnota přesahuje odhadovanou užitnou hodnotu, je tento rozdíl zachycen ve výkazu zisku a ztráty Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Společnost očekává její realizaci. Odložená daň vyplývající z oceňovacích rozdílů vykázaných ve vlastním kapitálu, je rovněž zachycena ve vlastním kapitálu Fond zábrany škod Počínaje rokem 2014 odvádí Společnost předepsané procento přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do fondu zábrany škod spravovaném Českou kanceláří pojistitelů. Tyto odvody jsou vykazovány v technickém účtu neživotního pojištění. POZNÁMKA: Popište účtování o příspěvcích dané pojišťovny do Fondu zábrany škod. 18

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny")

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro pojišťovny) FZ04/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny") Ministerstvo financí podle

Více

Stojíme na zdravých základech

Stojíme na zdravých základech 2010 Výroční zpráva Stojíme na zdravých základech Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. si zakládá na přívětivém přístupu ke stabilnímu kmeni zákazníků a efektivně se zaměřuje na jednotlivé cílové skupiny v souvislosti

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST výroční zpráva 2011 LÍDR TRHU Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je první pojišťovnou na českém pojistném trhu specializující se na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění, kde si stále udržuje vedoucí postavení.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Finanční zpravodaj 11-12/3/2003

Finanční zpravodaj 11-12/3/2003 Strana 446 Finanční zpravodaj 11-12/3/2003 51 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více