Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008"

Transkript

1 výroční zpráva 2008

2 výroční zpráva 2008

3 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 458 Zisk po zdanění (mil. Kč) 66 Investice (mil. Kč) 575 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 22 Použité zkratky a.s. s.r.o. CAS ERÚ IČ PDS STL VTL VVTL MO DOM SO VO akciová společnost společnost s ručením omezeným české účetní standardy Energetický regulační úřad identifikační číslo provozovatel distribuční soustavy středotlak (označení tlakové úrovně do 0,4 MPa) vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) maloodběratel domácnost střední odběratel velkoodběratel Termínem Společnost se v textu zkracuje název SMP Net, s.r.o.

4 Obsah SMP Net, s.r.o. 3 Obsah. Úvodní slovo jednatele 4 2. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Investice Distribuční soustava Obchodní a komunikační aktivity Lidské zdroje Ochrana životního prostředí Výhled 2.8 Následné události 3. Finanční část 2 3. Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 8 4. Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva SMP Net, s.r.o., o vztazích mezi propojenými osobami k 3. prosinci

5 Úvodní slovo jednatele SMP Net, s.r.o. 4. Úvodní slovo jednatele Vážené dámy a pánové, s potěšením mohu konstatovat, že rok 2008 naplnil naše očekávání a lze jej označit za velmi úspěšný. Především jsme zvládli bezproblémově zajistit každodenní distribuci zemního plynu pro naše zákazníky. V průběhu celého roku nedošlo k omezení či přerušení dodávek z důvodu poruchy či havárie distribuční soustavy. Za úspěch rovněž považuji splnění náročného plánu v oblasti obnovy a rozvoje distribuční soustavy, a to jak z hlediska počtu realizovaných staveb, tak i z hlediska implementace nového nastavení investičního procesu. I přes pro energetiku nepříznivé počasí, a tedy nižší objem distribuovaného plynu, ve srovnání s plánem jsme naplnili většinu plánovaných hospodářských parametrů. I v roce 2008 jsme upravili organizační strukturu Společnosti a jsem přesvědčen, že právě tento krok významně přispěl k efektivnějšímu nastavení procesů a komunikace jak mezi společnostmi Net navzájem, tak ve vztahu ke třetím stranám. Současně tím byla posílena i analytická a rozhodovací nezávislost Společnosti v rámci skupiny. Postupně tak naplňujeme požadavky české i evropské legislativy v oblasti právního oddělení distribuce. Úprava a jasné definování kompetencí znamenalo v konečném důsledku jednotný a komplexní přístup k našim zákazníkům. Především na zákazníky, uživatele distribuční soustavy, se soustřeďovala naše pozornost. Velký důraz jsme kladli na poskytování kvalitních služeb a zákaznicky orientovaných produktů při plném respektování nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě. To vše jsme mohli dokázat jen za plného nasazení zaměstnanců a spolupracovníků. Právě díky nim dnes mohu konstatovat, že se nám daří plnit naši vizi Být efektivním, spolehlivým a korektním distributorem plynu. Rád bych proto na tomto místě jménem obou jednatelů Společnosti poděkoval všem za jejich každodenní práci, kterou přispěli k výborným hospodářským výsledkům. Velké díky patří rovněž našim zákazníkům, kterých si velmi vážíme a v budoucnu vynaložíme veškeré úsilí, aby se jejich důvěra v naši Společnost dále prohlubovala. V nadcházejícím roce 2009 nás čeká zvládnutí mnoha úkolů vedoucích k naplňování naší vize i hospodářského plánu. Bude to však rok velmi náročný. V platnost vstoupí nová legislativa se zásadními změnami pravidel organizování trhu se zemním plynem a především prohlubující se globální ekonomická krize a související stagnace průmyslové výroby vytvoří zcela nové, ekonomicky složité prostředí, ale i nové výzvy. Stojíme tak před rokem, kdy zvládnutí všech úkolů s udržením pozitivních trendů předchozích období bude vyžadovat maximální úsilí. Ing. Miloslav Zaur jednatel, CEO

6 Úvodní slovo jednatele SMP Net, s.r.o. 5 Jednatelé SMP Net, s.r.o., k 3. prosinci 2008 Ing. Miloslav Zaur jednatel Datum narození: 30. listopadu 950 Vzdělání: ČVUT Praha Členství v jiných správních, řídících a dozorčích orgánech: jednatel SČP Net, s.r.o., jednatel STP Net, s.r.o., jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel VČP Net, s.r.o., jednatel ZČP Net, s.r.o. Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává Dipl. Volkswirt Thomas Merker jednatel Datum narození: 28. listopadu 97 Vzdělání: Friedrich-Schiller-Universität Jena Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Členství v jiných správních, řídících a dozorčích orgánech: jednatel SČP Net, s.r.o., jednatel STP Net, s.r.o., jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel VČP Net, s.r.o., jednatel ZČP Net, s.r.o., jednatel a společník MIP Merker Immobiliengesellschaft, s.r.o. Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává

7 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2008 SMP Net, s.r.o Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky V roce 2008 dosáhla Společnost velmi dobrých výsledků, čímž potvrdila hospodářskou stabilitu a upevnila své postavení na trhu distribuce zemního plynu. Výnosy, náklady, zisk Společnost dosáhla zisku po zdanění ve výši 66 mil. Kč. V meziročním porovnání došlo k poklesu o 36 mil. Kč. Výsledky hospodaření Společnosti ovlivnil zejména vývoj marže z distribuce zemního plynu. Tržby z distribuce zemního plynu byly v důsledku teplého počasí v průběhu roku 2008 nižší než předpoklad, přesto celková částka 2 74 mil. Kč představuje meziroční nárůst o 6 %. Struktura aktiv Celková hodnota aktiv Společnosti k 3. prosinci 2008 byla 9 20 mil. Kč. V porovnání s rokem 2007 došlo k poklesu o 40 mil.kč. Stav dlouhodobých aktiv je ovlivněn zejména objemem investic do odkupů plynárenského zařízení. Významnou položku dlouhodobých aktiv tvoří negativní hodnota goodwillu, který byl ve Společnosti zaúčtován v souvislosti s nepeněžitým vkladem distribuční části podniku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Struktura pasiv Na straně pasiv došlo meziročně k poklesu vlastního kapitálu o 22 mil. Kč, a to zejména vlivem nižšího hospodářského výsledku za rok Stav dlouhodobých závazků je dále ovlivněn hodnotou odloženého daňového závazku ve výši 652 mil. Kč. Hodnota celkových pasiv obsahuje také významnou část týkající se závazků z přijatých záloh za distribuci zemního plynu ve výši 862 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 64 mil. Kč. 2.2 Investice V průběhu roku 2008 investovala Společnost v rámci schváleného investičního plánu 574 mil. Kč do hmotných a mil. Kč do nehmotných aktiv. Významný podíl (37 mil. Kč) byl vložen do obnovy distribuční soustavy s cílem naplnit dlouhodobou strategii, která vychází ze základního požadavku zajištění bezpečného a plynulého provozu celé distribuční soustavy. V rámci obnovy jsou postupně odstraňována identifikovaná rizika na síti spirálově svařované VTL plynovody, plynovody z materiálu Liten a obměňovány trasové uzávěry. Při rekonstrukcích místních sítí je využívána koordinace prací s ostatními správci sítí.

8 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2008 SMP Net, s.r.o. 7 Na rozvoj distribuční soustavy bylo vynaloženo 238 mil. Kč, z toho do odkupů sítí od cizích investorů 2 mil. Kč. S ohledem na vysoký stupeň plynofikace regionu, kde je plynofikováno téměř 82 % měst a obcí, byl rozvoj soustavy orientován především na zvýšení využití stávající soustavy. V průběhu roku 2008 byl úspěšně dokončen projekt přechodu na centrální odorizaci zemního plynu a dokončena výstavba centrální odorizační stanice Lobodice, Děhylov, Štramberk a Třanovice. V příštím roce pak bude realizována postupná ekologická likvidace stávajících lokálních odorizačních stanic. Nahrazením současného systému lokální odorizace systémem centrálním, s nižším počtem odorizačních stanic dojde k úspoře investičních a provozních prostředků a bude umožněn přechod na stejný typ odorantu, který je používán v ostatních společnostech RWE v České republice. Významné investiční akce v roce 2008: přechod na centrální odorizaci dokončení. etapy rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 obchvat Vsetína. Stavba jižního obchvatu významně posílí dodávky plynu do této dynamicky se rozvíjející oblasti tlaková reparace VTL plynovodu DN 200 Zlaté Hory Třemešná II. Metoda komplexní tlakové reparace je moderní a efektivní metodou, umožňující ověřit a zvýšit bezpečnost a provozní spolehlivost ocelových potrubí. STL plynovod pro fy. Hysco v průmyslové zóně Nošovice. Pokračování STL plynofikace průmyslové zóny Nošovice výstavbou plynovodu D 35 v délce 300 m pokračování rekonstrukce plynovodů spojené se změnou tlakové hladiny v Havířově Bludovický kopec. Náhrada potrubí z materiálu LITEN PL 0 v rozsahu 4,5 km a 90 ks plynovodních přípojek. Realizace umožní zvýšení přenosové kapacity plynovodů a umožní napojení dalších odběratelů v lokalitě Investice do nehmotného majetku v roce 2008 představovaly zejména výdaje na aktualizaci nástroje typové diagramy dodávek pro alokaci spotřeb u konečných zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením. Struktura investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je uvedena v následující tabulce: Investice (mil. Kč) 2008 Investice do nehmotného majetku Investice do hmotného majetku 574 Obnova distribuční soustavy 37 Odkupy sítí 2 Rozvoj distribuční soustavy 27 Investice do měření 6 Ostatní investice 3 Investice celkem Distribuční soustava Distribuční soustava SMP Net, s.r.o., je provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.

9 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2008 SMP Net, s.r.o. 8 Provoz distribuční soustavy lze charakterizovat vysokou bezpečností a spolehlivostí, pro jejíž zajištění byly na plynárenském zařízení prováděny inspekční a údržbové činnosti v souladu s platnou legislativou. V průběhu roku nedošlo k žádné mimořádné události či havárii většího rozsahu a distribuční kapacita plně pokrývala požadavky všech zákazníků. Rozsah provozovaných plynárenských zařízení 2005* 2006* Délka provozovaných plynovodů místní sítě km přípojky km dálkovody km Počet předávacích a VVTL regulačních stanic ks Počet vysokotlakých regulačních stanic ks Počet středotlakých regulačních stanic ks Počet plynofikovaných obcí ks * provozováno společností Severomoravská plynárenská, a.s. Protikorozní ochrana SMP Net, s.r.o., klade velký důraz na protikorozní ochranu plynovodní soustavy. Katodicky je 00 % chráněn celý rozsah provozovaných VTL plynovodů a rovněž tak část místních sítí z oceli ve velkých městech s elektrifikovanou hromadnou dopravou. Protikorozní ochrana je zajišťována prostřednictvím 97 ks stanic katodické ochrany, 06 ks elektrickými polarizovanými drenážemi a 6 ks saturáží. V roce 2008 byl uveden do provozu systém dálkových přenosů ze všech stanic katodické ochrany na VTL plynovodech (75 ks). Tento systém zefektivňuje provoz protikorozní ochrany a zvyšuje provozní spolehlivost ochrany plynovodů. Měření V roce 2008 pokračovala modernizace měřicí techniky, jakož i optimalizace měřicího rozsahu, aby se minimalizovala chyba měření vzhledem k reálným průtokům plynu přes měřidlo. Stále se rozšiřoval počet konečných zákazníků vybavených dálkovými přenosy, kterým byl umožněn přístup k informacím o jejich aktuálních odběrech s využitím nástroje AVE Internet. U domácností pak pokračovalo nahrazování starých typů plynoměrů moderními měřidly. 2.4 Obchodní a komunikační aktivity Obchodní aktivity Rok 2008 byl rokem, kdy na liberalizovaném trhu se zemním plynem začalo docházet k početnějším změnám dodavatelů plynu do odběrných míst konečných zákazníků. Musely být zohledněny nové tržní podmínky a pravidla na trhu se zemním plynem a došlo proto i k úpravám a zpřesněním v Řádu provozovatele distribuční soustavy (Kodex).

10 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2008 SMP Net, s.r.o. 9 Těžištěm práce v roce 2008 byla optimalizace a rozšíření funkcionalit zákaznického informačního systému zejména v oblasti dávkového zpracování dat a příprava rozhraní pro elektronickou komunikaci se zákazníky. Po celý rok byl kladen důraz na poskytování kvalitních služeb obchodním partnerům na základě rovného přístupu k distribuční soustavě. Mezi vyvíjenými a optimalizovanými procesy, které měly přímý vliv na obchodní aktivity, byl zejména proces vyřizování žádosti o přidělení distribuční kapacity, žádostí o změnu dodavatele, reklamační proces, proces týkající se způsobu předávání informací mezi účastníky trhu se zemním plynem a proces vystavování záloh a jejich následná agregace. Velká pozornost byla věnována sjednocování přístupu k zákazníkovi ve všech společnostech provozovatele distribuční soustavy (PDS) skupiny RWE (SČP Net, s.r.o., ZČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o., VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o.). Toto sjednocování se projevilo ve všech oblastech společností PDS, tzn. jak v marketingových a komunikačních aktivitách mimo firmu, tak ve vnitropodnikové komunikaci, postupech a řízení těchto firem. Komunikační aktivity Interní i externí komunikační aktivity se v roce 2008 soustředily na rozvoj Společnosti na trhu se zemním plynem. V tomto roce nadále pokračovalo sjednocování komunikace a přístupu k zákazníkovi ve všech společnostech PDS skupiny RWE. V praxi tento krok znamená, že výše uvedené společnosti budou s obchodním partnerem komunikovat podle stejných zásad a pravidel. V rámci jednotné komunikace byla společnostmi PDS ve skupině RWE uspořádána dvě celodenní pracovní setkání s obchodními partnery PDS, na nichž byli účastníci seznámeni s aktuálním stavem na trhu se zemním plynem, předpokládaným vývojem v budoucnosti a došlo i na věcnou diskuzi ohledně nastavení některých pravidel na trhu se zemním plynem. Dalším krokem, který měl za cíl zrychlit a zpřehlednit komunikaci, bylo rozšíření internetových stránek se všemi zákonnými a důležitými informacemi. I v této problematice internet podléhal synchronizaci v rámci společností PDS ve skupině RWE, a to jak ve vazbě na grafickou úpravu, tak ve vazbě na uvedené informace. Odbor regulace intenzivně komunikoval s ERÚ zejména v oblastech nastavení pravidel pro 3. regulační periodu, regulačního rámce pro rok 2009 a upřesnění pravidel trhu s plynem. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nevyvíjí a ani v posledních třech letech nevyvíjela nové výrobky. Organizační složky Společnosti Společnost nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí.

11 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2008 SMP Net, s.r.o Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2008 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 22. Mzdy Vývoj mezd v roce 2008 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem Společnosti, s dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle Kolektivní smlouvy. V roce 2008 byla ve Společnosti dosažena průměrná mzda ve výši Kč. Vzdělávání zaměstnanců V roce 2008 byla značná pozornost věnována oblasti vzdělávání zaměstnanců. Ve vzdělávacím procesu se rozvíjely jazykové a manažerské dovednosti a prohlubovaly se profesní a odborné znalosti. Kvalifikační struktura zaměstnanců k 3. prosinci 2008 Sociální program Společnost rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. Díky osobním kontům sociálního účtu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce a na používání zdravotnických a vzdělávacích zařízení. V roce 2008 Společnost poskytovala zaměstnancům příspěvek na penzijně- -pojistný program. 2.6 Ochrana životního prostředí Společnost schválila v lednu 2008 politiku životního prostředí, ve které jasně deklaruje svůj pozitivní vztah a snahu o neustálé zmírňování dopadů provozu a údržby distribuční soustavy zemního plynu na životní prostředí. Ochranu životního prostředí považuje za jednu z priorit a zavázala se nejen k plnění legislativních požadavků a zvyšování povědomí svých zaměstnanců, ale i využívání technologií šetrných k životnímu prostředí. V této snaze považuje za velmi důležité přenášení tohoto pozitivního postoje k životnímu prostředí také na své dodavatelské organizace a vytváření takových podmínek, které i dodavatelům umožní jeho maximální ochranu.

12 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2008 SMP Net, s.r.o. V roce 2008 nebyla v oblasti životního prostředí provedena žádná kontrola orgány státního dozoru nebo místní samosprávy a provoz distribuční soustavy nebyl narušen žádnými mimořádnými situacemi, které by mohly ovlivnit životní prostředí. Společnost pokračuje v zavádění systému environmentálního managementu, jehož implementaci zahájila v roce 2007 a zohledňování požadavků životního prostředí se stává nedílnou součástí činnosti Společnosti. 2.7 Výhled Hlavní úsilí Společnosti bude orientováno obdobně jako v loňském roce na zajištění spolehlivé distribuce zemního plynu s profesionálním přístupem k uživatelům distribuční soustavy i všem kategoriím zákazníků. V oblasti obchodu s distribuční kapacitou budou aktivity směrovány na kontinuální zlepšování a optimalizaci spektra služeb pro zákazníky. Cílem je lepší uspokojení zákaznických potřeb v oblasti flexibilních distribučních produktů a zvýšení atraktivity zemního plynu v energetickém mixu. Činnost Společnosti bude rovněž zaměřena na zvládnutí nové legislativy představující komplexní změny pravidel organizování trhu se zemním plynem. V oblasti distribuční sítě bude práce zaměřena na plnění dlouhodobého programu její obnovy a eliminace identifikovaných technických rizik. Do obnovy sítě bude v roce 2009 vloženo 292 mil. Kč. Rozvoj soustavy s ohledem na vysoký stupeň plynofikace regionu bude obdobně jako v minulých letech orientován především na zvýšení využití stávající sítě. Plošná plynofikace bude realizována výhradně v návaznosti na aktivity obchodních či developerských společností. Pozornost bude věnována komunikaci a spolupráci s Energetickým regulačním úřadem, neboť rok 2009 bude rokem přípravy pro nastavení parametrů třetího regulačního období. Diskuze a spolupráce bude zaměřena i na způsob implementace evropských direktiv především 3. energetického balíku. Důraz bude kladen i na rozvoj kvalifikace a pracovních schopností zaměstnanců. Všechny aktivity Společnosti budou směřovat k naplnění vize Být efektivním, spolehlivým a korektním distributorem zemního plynu za plného respektování požadavků legislativních a ochrany životního prostředí a dále pokračující stimulující regulace. 2.8 Následné události Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které by měly významný dopad na Společnost nebo její činnost.

13 Finanční část SMP Net, s.r.o Finanční část 3. Účetní závěrka ROZVAHA K 3. PROSINCI Brutto Korekce Netto Netto tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B. I. B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. Materiál C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. Dlouhodobě poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. Peníze

14 Finanční část SMP Net, s.r.o. 3 D. I. Časové rozlišení D. I. Náklady příštích období Příjmy příštích období

15 Finanční část SMP Net, s.r.o tis. Kč tis. Kč Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. II. Ostatní kapitálové fondy A. III. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku A. III. Zákonný rezervní fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 7 28 C. I. Časové rozlišení C. I. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

16 Finanční část SMP Net, s.r.o. 5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ROK KONČÍCÍ 3. PROSINCE 2008 Skutečnost v účetním období tis. Kč tis. Kč II. Výkony II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 0 6 O. Ostatní finanční náklady 40 3 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) *** Výsledek hospodaření před zdaněním

17 Finanční část SMP Net, s.r.o. 6 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ROK KONČÍCÍ 3. PROSINCE 2008 Základní kapitál Kapitálové fondy* Zákonný rezervní fond Nerozdělěný zisk/ neuhrazená ztráta Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zůstatek k. lednu Ostatní pohyby Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k. lednu Příděl do rezervního fondu Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci * kapitálové fondy představují plynovody darované obcemi

18 Finanční část SMP Net, s.r.o. 7 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ROK KONČÍCÍ 3. PROSINCE Peněžní toky z provozní činnosti tis. Kč tis. Kč Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A. Úpravy o nepeněžní operace A.. Odpisy stálých aktiv A..2 Změna stavu opravných položek rezerv A..3 Zisk z prodeje stálých aktiv A..4 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A..5 Odpis záporného goodwillu a ostatní úpravy o nepeněžní operace A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 Změna stavu vlastního kapitálu C.2. Přímé platby ve prospěch fondů 9 0 C.2.2 Vyplacené podíly na zisku C *** Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

19 Finanční část SMP Net, s.r.o Příloha účetní závěrky VŠEOBECNÉ INFORMACE SMP Net, s.r.o., (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 2. června 2006 a její sídlo je v Ostravě, Moravská Ostrava, Plynární 420/3, PSČ , Česká republika. Předmětem podnikání Společnosti je distribuce plynu. IČ Společnosti je Jediným společníkem Společnosti je Severomoravská plynárenská, a.s. Jednateli Společnosti k 3. prosinci 2008 a 2007 byli: Funkce Den vzniku funkce Ing. Miloslav Zaur jednatel Dipl. - Volkswirt Thomas Merker jednatel Společnost je členěna následujícím způsobem: Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti se člení do dvou divizí s následujícími názvy: Divize strategické správy plynárenského majetku a Divize prodeje kapacity a služeb. Tyto divize jsou řízeny příslušnými jednateli.

20 Finanční část SMP Net, s.r.o. 9 2 VKLAD ČÁSTI PODNIKU Severomoravská plynárenská, a.s., společník Společnosti, k. lednu 2007 vyčlenil část své činnosti na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona. Společnost převzala k. lednu 2007 od svého společníka roli provozovatele distribuční soustavy. Základní kapitál Společnosti byl k. lednu 2007 navýšen formou vkladu části podniku ve výši tis. Kč. Tento vklad byl oceněn na základě posudku nezávislého znalce metodou diskontovaných peněžních toků na základě hodnot, parametrů a předpokladů platných k 3. prosinci Majetek vložený do Společnosti byl v rozvaze sestavené ke dni vkladu části podniku vykázán v reprodukčních pořizovacích cenách. Pro určení reprodukčních pořizovacích cen Společnost vycházela z ocenění stanoveného nezávislým znalcem při použití metody čistých aktiv v cenách roku Ostatní aktiva a závazky vložené do Společnosti byly v rozvaze sestavené ke dni vkladu části podniku vykázány v historických cenách, převzatých z účetní závěrky společníka Společnosti k 3. prosinci 2006, která byla ověřena auditorem. Odložený daňový závazek vložený do Společnosti byl vypočten jako rozdíl mezi přeceněnou hodnotou majetku a jeho daňovou základnou. Záporný goodwill vykázaný v rozvaze sestavené ke dni vkladu části podniku Společnosti představoval rozdíl mezi oceněním části podniku nabytého vkladem a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku snížených o převzaté závazky a o odloženou daň vztahující se k přecenění vloženého dlouhodobého hmotného majetku. Záporný goodwill majetku vyjadřuje ekonomické opotřebení majetku plynoucí převážně z titulu budoucích dopadů cenové regulace.

21 Finanční část SMP Net, s.r.o ÚČETNÍ POSTUPY (a) Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách (kromě níže uvedených případů). (b) Dlouhodobý nehmotný majetek Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. Dlouhodobý nehmotný majetek získaný vkladem je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Za dlouhodobý nehmotný majetek Společnost považuje nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem: Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 3 4 roky 6 7 let Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku. Záporný goodwill, který vznikl při vkladu části podniku do Společnosti (viz poznámka 2 Vklad části podniku) se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let. (c) Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Aktiva získaná formou daru jsou vykázána v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku. Majetek pořízený s příspěvkem od obce se ocení pořizovací cenou sníženou o přijatý příspěvek. Dlouhodobý hmotný majetek získaný vkladem je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Za dlouhodobý hmotný majetek Společnost považuje hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2013 Toyota Financial Services Czech s.r.o. / Výroční zpráva / Hospodářský rok 2013 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 9

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více