Závěrečný účet - návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet - návrh"

Transkript

1 MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: , sejmuto dne: Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne b) ústně na zasedání zastupitelstva dne /144

2 MĚSTO Obsah Poř.č. Název Strany 1. Úvodní strana 1 2. Obsah 2 3. Členění rozboru 3 4. Úvod 4 5. Příjmy 4 6. Příjmy celkem Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy Výdaje třídy Financování Výsledek hospodaření Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Příjmy a výdaje v bližším členění Příjmy a výdaje - životní prostředí Příjmy a výdaje - doprava Příjmy a výdaje - školství Příjmy a výdaje Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - městská policie Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje ORMI - majetkový úsek Příjmy a výdaje ORMI - oddělení technické správy majetku Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje ORMI - investice, územní plán, dotace Audit Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr 144 2/144

3 MĚSTO Členění rozboru a vyúčtování hospodaření Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2011 má toto základní členění : 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy 6 4. Financování 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Životní prostředí 5.2. Doprava 5.3. Školství 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie 5.9. Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - majetkový úsek ORMI - oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Audit Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6.2. Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr 3/144

4 MĚSTO 1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k je vyhotoven v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře v bodě 5 rozboru byly vyhotoveny odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č.128/2000 Sb. auditorem a je, v souladu s ustanovením 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2011 bylo provedeno firmou Primaska Audit, a.s., Praha, číslo licence KAČR Příjmy Členění této oblasti je následující : 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2011 výše tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, na 104 %. Rozpočet za rok 2011 v absolutní hodnotě byl přeplněn o tisíc Kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č.1 a grafu č.1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.2. 4/144

5 Tabulka č.1 MĚSTO Porovnání příjmů podle příjmových tříd Druh příjmu Rozpočet tis.kč Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté dotace Příjmy celkem Graf č.1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd 5/144

6 MĚSTO Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny podle organizačních jednotek, vyplývá, že k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodující dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy (daňové příjmy) a rozpočet Odboru rozvoje, majetku a investic úsek majetku (nedaňové příjmy, prodej drobného majetku splátka za majetek prodaný společnosti Českolipské teplo, a.s.). Odchylky v příjmech ostatních rozpočtů jsou nevýznamné. Tabulka č.2 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Životní prostředí Doprava Školství MIC Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy - Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI-investice, úz.plán, dotace Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Příjmy celkem /144

7 MĚSTO 2.2. Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 20 %), daní z přidané hodnoty (podíl 40 %), daní z nemovitostí (podíl 9 %), správními a místními poplatky a odvody (podíl 10 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše tisíc Kč a byly splněny na 103 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč. K vyššímu přeplnění rozpočtu došlo u poplatků z provozování výherních hracích přístrojů (správní poplatky + 4,6 miliónu Kč, místní poplatky + 2,9 miliónu Kč). Důvodem byl vyšší zájem o povolení ze strany provozovatelů výherních hracích přístrojů v závěru roku Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č.3. a grafické znázornění v grafu č.2. Tabulka č.3 Příjmy třídy 1 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatek za komunální odpad Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb Celkem tř /144 0

8 MĚSTO Graf č.2 Příjmy třídy Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše tisíc Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, splněny na 154 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o tisíc Kč bylo dosaženo zejména díky přeplnění příjmů z nakládání s majetkem (rozpočet Odboru rozvoje, majetku a investic majetkový úsek - splátka za majetek prodaný společnosti Českolipské teplo, a.s.) a také díky inkasovaným úrokům z vkladů (rozpočet všeobecné pokladní správy). O 2,2 miliónu Kč byl přeplněn rozpočet u příjmů z přijatých sankčních plateb. Ostatní příjmové položky celkový výsledek ovlivnily minimálně. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č.4. a grafu č.3. 8/144

9 Tabulka č.4 MĚSTO Příjmy třídy 2 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z vlastní činnosti Ostatní odvody přísp. org Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček Celkem tř Graf č.3 Příjmy třídy 2 9/144

10 MĚSTO 2.4. Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2011 tvořeny příjmy z prodeje investičního majetku a doplatkem příspěvku na pořízení hasičských vozů. Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši tis. Kč, což je o 4,8 miliónu Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. Největší propad byl u prodeje pozemků (- 3,4 miliónu Kč). Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č.5 a grafu č.4 Tabulka č.5 Příjmy třídy 3 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z prodeje investičního majetku Inkaso prostředků z dotace na hasičské vozy Celkem tř Příjmy třídy 3 Graf č.4 10/144

11 MĚSTO 2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté dotace) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu), územní úrovně (od kraje a od obcí) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč byly o 1,7 miliónu Kč nižší. Naplněn nebyl rozpočet u dotací na výplatu sociálních dávek (příspěvek na péči -861 tisíc Kč, dávky hmotné nouze a sociální péče 1 milión Kč). Naopak k překročení rozpočtu došlo u inkasovaných neinvestičních dotací od obcí (+ 157 tisíc Kč). Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č.6 a grafu č.5. Tabulka č.6 Příjmy třídy 4 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Celkem tř /144

12 MĚSTO Graf č.5 Příjmy třídy 4 3.Výdaje Členění výdajů je toto : 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2011 celkové výše tis. Kč. Dosažená výše výdajů činí 95,7 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, což představuje úsporu tisíc Kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č.6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.8. 12/144

13 MĚSTO Tabulka č.7 Výdaje podle výdajových tříd Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 -kapitálové výdaje Výdaje celkem Graf č.6 Výdaje podle výdajových tříd 13/144

14 Tabulka č.8 Výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka 3.2. Výdaje třídy 5 MĚSTO Mezi výdaje třídy 5 ( běžné výdaje - výdaje na provoz ) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obslužnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč se nedočerpalo tis.kč. Rozpočet Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č.7. Upravený rozpočet Skutečnost 14/144 Skutečnost / upravený rozpočet v % Životní prostředí Doprava Školství Městské inform.centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení technické správy majetku Všeobecná pokl.správa ORMI - investice, územní plán, dotace Sociální fond Výdaje celkem

15 Tabulka č.9 MĚSTO Výdaje třídy 5 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Neinvestič. transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, do zahraničí Soc. dávky, dary a ostatní příspěvky obyvatelstvu Neinvestiční půjčky a transfery obyvatelstvu, nezisk.organizacím Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj Celkem tř /144

16 MĚSTO Graf č.7 Výdaje třídy Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 ( investiční výdaje ) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši tis. Kč, což vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč představuje úsporu tis.kč. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č.10 a grafu č. 8. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č /144

17 MĚSTO Tabulka č.10 Výdaje třídy 6 Druh výdaje Pořízení nehmotného investičního majetku Pořízení hmotného investičního majetku Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Pozemky Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř Graf č.8 Výdaje třídy 6 17/144

18 MĚSTO Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 kapitálové výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Skutečnost / upravený rozpočet v % Životní prostředí Doprava Školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí ORMI-majetkový úsek ORMI-oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Sociální fond Výdaje celkem Financování Tato oblast je členěna na : 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 18/144

19 MĚSTO 4.1. Financování Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí výdaje = příjmy ± financování. Financování zahrnuje operace, když si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, že veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz do nebo z příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy rozpočtu před konsolidací byly ve výši tis.kč, výdaje tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tisíc Kč. V rámci financování byla tudíž vykázána částka tisíc Kč a její struktura je tato: tis.kč. pokles stavu peněžních prostředků na vkladových účtech fondů města, tis.kč splátky jistiny úvěru na Sportareál, tis.kč navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č.12 a graf č.9. Tabulka č.12 Financování Druh operace Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování Splátky dlouhodobých půjček Financování celkem /144

20 MĚSTO Graf č.9 Financování 4.2.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou Stavebnímu bytovému družstvu Sever, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jež jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č.13 Výsledek hospodaření Název Údaje Příjmy před konsolidací Příjmy po konsolidaci Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů Výsledek hospodaření - hospodářská činnost Z toho: výsledek hospodaření - mandátní správa SBD Sever /144

21 MĚSTO Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2011 dokumentuje tabulka č.14 a graf č.10 Tabulka č.14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření SBD Sever VHČ - město Celkem Graf č.10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města 21/144

22 MĚSTO 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Název bankovního účtu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2011 Konečný stav k v Kč Běž.účty rozp. hospodaření , , ,85 Běžné účty hosp. činnost , , ,41 Jiné běžné účty , , ,57 Běžné účty fondů , , ,63 Pokladna hospodářské činnosti , , ,00 Ceniny , , ,00 Celkem , , ,46 Název peněžního fondu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2011 Konečný stav k v Kč Sociální fond , , ,44 Rezervní fond ,83-507, ,27 Fond rozvoje města ,52-386, ,68 Investiční fond , , ,20 Fond rozvoje bydlení , , ,04 Celkem , , ,63 INVESTIČNÍ FOND 2011 Účetní stav účtu IF k ,99 Kč ( + ) akcie - Čl. teplo a.s. - přesun do Investičního fondu (výnosy z roku 2010, na účet připsáno v r.2011) ,00 Kč ( + ) úroky za rok 2010 (výnosy z r.2010, na účet připsáno v r.2011) ,00 Kč ( - ) poplatky r ,18 Kč ( + ) výnosové úroky r ,59 Kč Využití IF na investice ( - ) Koupaliště Dubice - příprava ,00 Kč ( - ) Jiráskovo divadlo ,00 Kč ( - ) Víceúčelová sportovní hala ,20 Kč ( - ) MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce ,00 Kč ( - ) Expozice textilního tisku - vodní hrad ,00 Kč ( - ) Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní ,00 Kč ( - ) Hasičské vozy CAS ,00 Kč ( - ) Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu ,00 Kč Převody do IF v celkové výši: Účetní stav účtu IF k ,00 Kč ,20 Kč 22/144

23 MĚSTO V roce 2012 byly na účet Investičního fondu připsány částky 682 tisíc Kč, což je usnesením zastupitelstva města schválená rozpočtová změna (převod doplatku dotace na hasičské vozy), a částka tisíc Kč, což jsou úroky poukázané bankou za vklady vedené na běžném účtu Investičního fondu. Obě položky jsou výnosem věcně souvisejícím s rokem 2011, ačkoliv k faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo až v roce Disponibilní prostředky Investičního fondu, se kterými město vstoupilo do roku 2012 tudíž činí ,4 tis. Kč. Zároveň je potřeba počítat se skutečností, že hotovost na běžných účtech rozpočtového hospodaření se o stejný obnos, tj. o částku tis. Kč, touto účetní operací snížila. Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku) Stav k 1. lednu 2011 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2011 "Netto" Rozdíl nárůst/-pokles v tis. Kč Pohledávky dlouhodobé Dlouhodobé poskyt.zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Pohledávky krátkodobé 0 Odběratelé Krátkodobé poskyt.zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtov. s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem /144

24 MĚSTO Hodnota pohledávek celkem se v roce 2011 snížila ze tis. Kč na tis. Kč, tj. o 750 tisíc Kč. K poklesu došlo u pohledávek za odběrateli: - 1,5 miliónu Kč snížení objemu pohledávek, - 2,5 miliónu Kč tvorba opravných položek u pohledávek z pronájmu bytů (95 %) a nebytových prostor (5 %). Naopak vzrostly pohledávky z titulu poskytnutých půjček (1,5 mil.kč pro sdružení Českolipsko) a krátkodobé pohledávky za rozpočtovými příjmy (+ 1,2 miliónu Kč). Závazky města v roce 2011 klesly ze tis. Kč na tis. Kč, tj. o tisíc Kč. Snížily se všechny závazky s výjimkou časového rozlišení příjmů, zaúčtovaného v rámci bilančních prací v závěru roku Název majetkového účtu Stav k 1. lednu 2011 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2011 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.mov.věci a soubory mov.věcí Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedok. dld. nehm. majetek Nedok. dld. hmotný majetek Poskyt.zálohy na dld. nehmot.a hmotný majetek Poskyt.zál. na dld.nehm. majetek Poskyt.zál.na dld. hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozh.vlivem Ostatní dlouh. finanč.majetek Materiál Materiál na skladě /144

25 MĚSTO 4.4.Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky a vratka nevyčerpaných dotací za rok Neinvestiční přijaté dotace celkem ,23 Kč 1.1. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR 1.2. Neinv.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu 1.3. Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ,68 Kč 1.4. Neinvestiční převody z Národního fondu ,18 Kč 1.4. Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Kč 1.5. Neinvestiční přijaté dotace od kraje ,36 Kč 1.6. Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad ,01 Kč 2. Investiční přijaté dotace celkem ,24 Kč 2.1. Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu ,00 Kč 2.2. Investiční přijaté dotace ze státních fondů - Kč 2.2. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,52 Kč 2.3. Investiční přijaté dotace od krajů ,00 Kč 2.4. Investiční přijaté dotace od regionálních rad ,72 Kč Celkem ,47 Kč V rámci finančního vypořádání ze SR město vrátilo nevyčerpané dotace za rok 2010 do SR v částce ,22 Kč 25/144

26 MĚSTO Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Druh transferu Schválený rozpočet v tis.kč Upravený rozpočet v tis.kč Skutečnost v tis. Kč Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Vyúčtování finanč.vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč ústřední úrovně a od regionálních rad: Dotace MPSV na veřejnou službu 8 510,00 Kč 8 510,00 Kč Veř. prospěš. práce a společens.účelná prac.místa ,00 Kč ,00 Kč Sociální dávky - příspěvek na péči ,00 Kč ,00 Kč Sociální dávky - dávky v hmotné nouzi ,00 Kč ,00 Kč Azylová zařízení ,00 Kč ,00 Kč Integrace azylantů ,00 Kč ,00 Kč Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Kč ,00 Kč Odborný lesní hospodáře ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu - VISK ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městs.knihovnu - knihovna 21.století 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč Sčítání lidu 2 736,00 Kč 2 736,00 Kč Volby do zastupitelstev obcí - Bohatice ,00 Kč ,00 Kč Výkon přenesené působnosti v sociální oblasti ,00 Kč ,70 Kč Sociálně-právní ochrana dětí ,00 Kč ,34 Kč Revitalizace hřiště ZŠ 28.října ,00 Kč ,00 Kč Hasičské vozy CAS ,20 Kč ,07 Kč Expozice textilního tisku ,26 Kč 5 238,00 Kč Prevence kriminality ,00 Kč ,00 Kč Zajištění soutěží pořádaných MŠMT- ZUŠ, DDM ,00 Kč ,00 Kč Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák ,37 Kč ,37 Kč EU školám (ZŠ Mánesova, ZŠ Slovanka, ZŠ Jižní, ZŠ Školní, ZŠ Lada) 26/ ,14 Kč ,14 Kč

27 MĚSTO Dotace z rozpočtu z EU Veř. prospěš. práce a společens.účelná prac.místa ,00 Kč ,00 Kč Zefektivnění personálních procesů MěÚ ,00 Kč ,55 Kč Expozice textilního tisku ,47 Kč ,00 Kč Česká Lípa - Boleslawiec, společné a odlišné ,18 Kč ,75 Kč Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák ,39 Kč ,39 Kč EU školám (ZŠ Mánesova, ZŠ Slovanka, ZŠ Jižní, ZŠ Školní, ZŠ Lada) ,46 Kč ,46 Kč Dotace přijaté od Libereckého kraje Příjmy v Kč Výdaje v Kč Dotace pro ZŠ Jižní - "Děti dětem " ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městs.knihov.- památky Českolipska 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč Dotace pro DDM - "Olympiáda" ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městs.knihov. regionál.funkce knihoven ,00 Kč ,00 Kč Doprava dětí na Veletrh dětské knihy - dotace pro ZŠ Slovanka, ZŠ Partyzánská, ZŠ Mánesova 27/ ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro SDH na odbornou přípravu atd ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ, MŠ Jižní - "Sport pro všechny" ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ, MŠ, PŠ Moskevská - "Aktivní využití volného času děti " ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ 28. října - "Naše třída můj hrad" ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Mánesova - "Normální je nekouřit" ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Sever - turnaj v míčových hrách ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Mánesova na nákup sport. potřeb ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Špičák - "Tělesná výchova hravě" ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ a MŠ Jižní - rozšíření a posílení sportovních aktivit žáků školy ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro p.o. Sport - "Modernizace fotbalu " ,00 Kč ,00 Kč Dotace na dopravu na veletrh EDUCA - pro ZŠ Slovanka a ZŠ Školní ,00 Kč ,00 Kč Dotace na Dětské dopravní hřiště ,00 Kč ,00 Kč Dotace na kastrace koček ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ, MŠ a PŠ Moskevská - "Společně dokážeme více " 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč Dotace pro DDM Libertin - "Dětská porta 3 976,00 Kč 3 976,00 Kč Dotace na adaptaci byt.jednotky v DPS ,00 Kč ,00 Kč Dotace na akci "Bezpečné přechody pro chodce " ,00 Kč ,00 Kč Dotace na zatepl.střechy ZŠ, MŠ a PŠ pavilon Jižní ,00 Kč 0,00 Kč

28 5. Příjmy a výdaje v bližším členění MĚSTO Tato oblast je věnovaná podrobnějšímu rozpisu příjmů a výdajů podle jednotlivých organizačních jednotek, které jsou samostatně rozpočtově sledovány. Vyhodnocení výsledků za rok 2011 je doplněno o komentář odpovědné osoby za sledovanou oblast Příjmy a výdaje - životní prostředí Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy Tř.1 - poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší příjmy z vydobývacích prostor sankční platby, pokuty Tř.2 celkem Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie aktualizace povodňového plánu obce s rozšířenou působností odborný lesní hospodář mimořádné příspěvky zastupitelstva města dotace MZ ČR.- výsadba minim. podílu melioračních a zpev.dřevin Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem /144

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Závěrečný účet

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více