Závěrečný účet - návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet - návrh"

Transkript

1 MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: , sejmuto dne: Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne b) ústně na zasedání zastupitelstva dne /144

2 MĚSTO Obsah Poř.č. Název Strany 1. Úvodní strana 1 2. Obsah 2 3. Členění rozboru 3 4. Úvod 4 5. Příjmy 4 6. Příjmy celkem Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy Výdaje třídy Financování Výsledek hospodaření Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Příjmy a výdaje v bližším členění Příjmy a výdaje - životní prostředí Příjmy a výdaje - doprava Příjmy a výdaje - školství Příjmy a výdaje Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - městská policie Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje ORMI - majetkový úsek Příjmy a výdaje ORMI - oddělení technické správy majetku Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje ORMI - investice, územní plán, dotace Audit Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr 144 2/144

3 MĚSTO Členění rozboru a vyúčtování hospodaření Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2011 má toto základní členění : 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy 6 4. Financování 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Životní prostředí 5.2. Doprava 5.3. Školství 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie 5.9. Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - majetkový úsek ORMI - oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Audit Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6.2. Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr 3/144

4 MĚSTO 1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k je vyhotoven v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře v bodě 5 rozboru byly vyhotoveny odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č.128/2000 Sb. auditorem a je, v souladu s ustanovením 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2011 bylo provedeno firmou Primaska Audit, a.s., Praha, číslo licence KAČR Příjmy Členění této oblasti je následující : 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2011 výše tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, na 104 %. Rozpočet za rok 2011 v absolutní hodnotě byl přeplněn o tisíc Kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č.1 a grafu č.1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.2. 4/144

5 Tabulka č.1 MĚSTO Porovnání příjmů podle příjmových tříd Druh příjmu Rozpočet tis.kč Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté dotace Příjmy celkem Graf č.1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd 5/144

6 MĚSTO Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny podle organizačních jednotek, vyplývá, že k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodující dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy (daňové příjmy) a rozpočet Odboru rozvoje, majetku a investic úsek majetku (nedaňové příjmy, prodej drobného majetku splátka za majetek prodaný společnosti Českolipské teplo, a.s.). Odchylky v příjmech ostatních rozpočtů jsou nevýznamné. Tabulka č.2 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Životní prostředí Doprava Školství MIC Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy - Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI-investice, úz.plán, dotace Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Příjmy celkem /144

7 MĚSTO 2.2. Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 20 %), daní z přidané hodnoty (podíl 40 %), daní z nemovitostí (podíl 9 %), správními a místními poplatky a odvody (podíl 10 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše tisíc Kč a byly splněny na 103 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč. K vyššímu přeplnění rozpočtu došlo u poplatků z provozování výherních hracích přístrojů (správní poplatky + 4,6 miliónu Kč, místní poplatky + 2,9 miliónu Kč). Důvodem byl vyšší zájem o povolení ze strany provozovatelů výherních hracích přístrojů v závěru roku Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č.3. a grafické znázornění v grafu č.2. Tabulka č.3 Příjmy třídy 1 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatek za komunální odpad Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb Celkem tř /144 0

8 MĚSTO Graf č.2 Příjmy třídy Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše tisíc Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, splněny na 154 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o tisíc Kč bylo dosaženo zejména díky přeplnění příjmů z nakládání s majetkem (rozpočet Odboru rozvoje, majetku a investic majetkový úsek - splátka za majetek prodaný společnosti Českolipské teplo, a.s.) a také díky inkasovaným úrokům z vkladů (rozpočet všeobecné pokladní správy). O 2,2 miliónu Kč byl přeplněn rozpočet u příjmů z přijatých sankčních plateb. Ostatní příjmové položky celkový výsledek ovlivnily minimálně. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č.4. a grafu č.3. 8/144

9 Tabulka č.4 MĚSTO Příjmy třídy 2 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z vlastní činnosti Ostatní odvody přísp. org Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček Celkem tř Graf č.3 Příjmy třídy 2 9/144

10 MĚSTO 2.4. Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2011 tvořeny příjmy z prodeje investičního majetku a doplatkem příspěvku na pořízení hasičských vozů. Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši tis. Kč, což je o 4,8 miliónu Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. Největší propad byl u prodeje pozemků (- 3,4 miliónu Kč). Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č.5 a grafu č.4 Tabulka č.5 Příjmy třídy 3 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z prodeje investičního majetku Inkaso prostředků z dotace na hasičské vozy Celkem tř Příjmy třídy 3 Graf č.4 10/144

11 MĚSTO 2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté dotace) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu), územní úrovně (od kraje a od obcí) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč byly o 1,7 miliónu Kč nižší. Naplněn nebyl rozpočet u dotací na výplatu sociálních dávek (příspěvek na péči -861 tisíc Kč, dávky hmotné nouze a sociální péče 1 milión Kč). Naopak k překročení rozpočtu došlo u inkasovaných neinvestičních dotací od obcí (+ 157 tisíc Kč). Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č.6 a grafu č.5. Tabulka č.6 Příjmy třídy 4 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Celkem tř /144

12 MĚSTO Graf č.5 Příjmy třídy 4 3.Výdaje Členění výdajů je toto : 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2011 celkové výše tis. Kč. Dosažená výše výdajů činí 95,7 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, což představuje úsporu tisíc Kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č.6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.8. 12/144

13 MĚSTO Tabulka č.7 Výdaje podle výdajových tříd Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 -kapitálové výdaje Výdaje celkem Graf č.6 Výdaje podle výdajových tříd 13/144

14 Tabulka č.8 Výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka 3.2. Výdaje třídy 5 MĚSTO Mezi výdaje třídy 5 ( běžné výdaje - výdaje na provoz ) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obslužnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč se nedočerpalo tis.kč. Rozpočet Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č.7. Upravený rozpočet Skutečnost 14/144 Skutečnost / upravený rozpočet v % Životní prostředí Doprava Školství Městské inform.centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení technické správy majetku Všeobecná pokl.správa ORMI - investice, územní plán, dotace Sociální fond Výdaje celkem

15 Tabulka č.9 MĚSTO Výdaje třídy 5 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Neinvestič. transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, do zahraničí Soc. dávky, dary a ostatní příspěvky obyvatelstvu Neinvestiční půjčky a transfery obyvatelstvu, nezisk.organizacím Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj Celkem tř /144

16 MĚSTO Graf č.7 Výdaje třídy Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 ( investiční výdaje ) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši tis. Kč, což vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč představuje úsporu tis.kč. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č.10 a grafu č. 8. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č /144

17 MĚSTO Tabulka č.10 Výdaje třídy 6 Druh výdaje Pořízení nehmotného investičního majetku Pořízení hmotného investičního majetku Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Pozemky Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř Graf č.8 Výdaje třídy 6 17/144

18 MĚSTO Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 kapitálové výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Skutečnost / upravený rozpočet v % Životní prostředí Doprava Školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí ORMI-majetkový úsek ORMI-oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Sociální fond Výdaje celkem Financování Tato oblast je členěna na : 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 18/144

19 MĚSTO 4.1. Financování Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí výdaje = příjmy ± financování. Financování zahrnuje operace, když si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, že veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz do nebo z příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy rozpočtu před konsolidací byly ve výši tis.kč, výdaje tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tisíc Kč. V rámci financování byla tudíž vykázána částka tisíc Kč a její struktura je tato: tis.kč. pokles stavu peněžních prostředků na vkladových účtech fondů města, tis.kč splátky jistiny úvěru na Sportareál, tis.kč navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č.12 a graf č.9. Tabulka č.12 Financování Druh operace Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování Splátky dlouhodobých půjček Financování celkem /144

20 MĚSTO Graf č.9 Financování 4.2.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou Stavebnímu bytovému družstvu Sever, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jež jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č.13 Výsledek hospodaření Název Údaje Příjmy před konsolidací Příjmy po konsolidaci Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů Výsledek hospodaření - hospodářská činnost Z toho: výsledek hospodaření - mandátní správa SBD Sever /144

21 MĚSTO Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2011 dokumentuje tabulka č.14 a graf č.10 Tabulka č.14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření SBD Sever VHČ - město Celkem Graf č.10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města 21/144

22 MĚSTO 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Název bankovního účtu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2011 Konečný stav k v Kč Běž.účty rozp. hospodaření , , ,85 Běžné účty hosp. činnost , , ,41 Jiné běžné účty , , ,57 Běžné účty fondů , , ,63 Pokladna hospodářské činnosti , , ,00 Ceniny , , ,00 Celkem , , ,46 Název peněžního fondu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2011 Konečný stav k v Kč Sociální fond , , ,44 Rezervní fond ,83-507, ,27 Fond rozvoje města ,52-386, ,68 Investiční fond , , ,20 Fond rozvoje bydlení , , ,04 Celkem , , ,63 INVESTIČNÍ FOND 2011 Účetní stav účtu IF k ,99 Kč ( + ) akcie - Čl. teplo a.s. - přesun do Investičního fondu (výnosy z roku 2010, na účet připsáno v r.2011) ,00 Kč ( + ) úroky za rok 2010 (výnosy z r.2010, na účet připsáno v r.2011) ,00 Kč ( - ) poplatky r ,18 Kč ( + ) výnosové úroky r ,59 Kč Využití IF na investice ( - ) Koupaliště Dubice - příprava ,00 Kč ( - ) Jiráskovo divadlo ,00 Kč ( - ) Víceúčelová sportovní hala ,20 Kč ( - ) MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce ,00 Kč ( - ) Expozice textilního tisku - vodní hrad ,00 Kč ( - ) Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní ,00 Kč ( - ) Hasičské vozy CAS ,00 Kč ( - ) Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu ,00 Kč Převody do IF v celkové výši: Účetní stav účtu IF k ,00 Kč ,20 Kč 22/144

23 MĚSTO V roce 2012 byly na účet Investičního fondu připsány částky 682 tisíc Kč, což je usnesením zastupitelstva města schválená rozpočtová změna (převod doplatku dotace na hasičské vozy), a částka tisíc Kč, což jsou úroky poukázané bankou za vklady vedené na běžném účtu Investičního fondu. Obě položky jsou výnosem věcně souvisejícím s rokem 2011, ačkoliv k faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo až v roce Disponibilní prostředky Investičního fondu, se kterými město vstoupilo do roku 2012 tudíž činí ,4 tis. Kč. Zároveň je potřeba počítat se skutečností, že hotovost na běžných účtech rozpočtového hospodaření se o stejný obnos, tj. o částku tis. Kč, touto účetní operací snížila. Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku) Stav k 1. lednu 2011 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2011 "Netto" Rozdíl nárůst/-pokles v tis. Kč Pohledávky dlouhodobé Dlouhodobé poskyt.zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Pohledávky krátkodobé 0 Odběratelé Krátkodobé poskyt.zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtov. s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem /144

24 MĚSTO Hodnota pohledávek celkem se v roce 2011 snížila ze tis. Kč na tis. Kč, tj. o 750 tisíc Kč. K poklesu došlo u pohledávek za odběrateli: - 1,5 miliónu Kč snížení objemu pohledávek, - 2,5 miliónu Kč tvorba opravných položek u pohledávek z pronájmu bytů (95 %) a nebytových prostor (5 %). Naopak vzrostly pohledávky z titulu poskytnutých půjček (1,5 mil.kč pro sdružení Českolipsko) a krátkodobé pohledávky za rozpočtovými příjmy (+ 1,2 miliónu Kč). Závazky města v roce 2011 klesly ze tis. Kč na tis. Kč, tj. o tisíc Kč. Snížily se všechny závazky s výjimkou časového rozlišení příjmů, zaúčtovaného v rámci bilančních prací v závěru roku Název majetkového účtu Stav k 1. lednu 2011 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2011 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.mov.věci a soubory mov.věcí Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedok. dld. nehm. majetek Nedok. dld. hmotný majetek Poskyt.zálohy na dld. nehmot.a hmotný majetek Poskyt.zál. na dld.nehm. majetek Poskyt.zál.na dld. hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozh.vlivem Ostatní dlouh. finanč.majetek Materiál Materiál na skladě /144

25 MĚSTO 4.4.Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky a vratka nevyčerpaných dotací za rok Neinvestiční přijaté dotace celkem ,23 Kč 1.1. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR 1.2. Neinv.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu 1.3. Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ,68 Kč 1.4. Neinvestiční převody z Národního fondu ,18 Kč 1.4. Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Kč 1.5. Neinvestiční přijaté dotace od kraje ,36 Kč 1.6. Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad ,01 Kč 2. Investiční přijaté dotace celkem ,24 Kč 2.1. Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu ,00 Kč 2.2. Investiční přijaté dotace ze státních fondů - Kč 2.2. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,52 Kč 2.3. Investiční přijaté dotace od krajů ,00 Kč 2.4. Investiční přijaté dotace od regionálních rad ,72 Kč Celkem ,47 Kč V rámci finančního vypořádání ze SR město vrátilo nevyčerpané dotace za rok 2010 do SR v částce ,22 Kč 25/144

26 MĚSTO Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Druh transferu Schválený rozpočet v tis.kč Upravený rozpočet v tis.kč Skutečnost v tis. Kč Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Vyúčtování finanč.vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč ústřední úrovně a od regionálních rad: Dotace MPSV na veřejnou službu 8 510,00 Kč 8 510,00 Kč Veř. prospěš. práce a společens.účelná prac.místa ,00 Kč ,00 Kč Sociální dávky - příspěvek na péči ,00 Kč ,00 Kč Sociální dávky - dávky v hmotné nouzi ,00 Kč ,00 Kč Azylová zařízení ,00 Kč ,00 Kč Integrace azylantů ,00 Kč ,00 Kč Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Kč ,00 Kč Odborný lesní hospodáře ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu - VISK ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městs.knihovnu - knihovna 21.století 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč Sčítání lidu 2 736,00 Kč 2 736,00 Kč Volby do zastupitelstev obcí - Bohatice ,00 Kč ,00 Kč Výkon přenesené působnosti v sociální oblasti ,00 Kč ,70 Kč Sociálně-právní ochrana dětí ,00 Kč ,34 Kč Revitalizace hřiště ZŠ 28.října ,00 Kč ,00 Kč Hasičské vozy CAS ,20 Kč ,07 Kč Expozice textilního tisku ,26 Kč 5 238,00 Kč Prevence kriminality ,00 Kč ,00 Kč Zajištění soutěží pořádaných MŠMT- ZUŠ, DDM ,00 Kč ,00 Kč Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák ,37 Kč ,37 Kč EU školám (ZŠ Mánesova, ZŠ Slovanka, ZŠ Jižní, ZŠ Školní, ZŠ Lada) 26/ ,14 Kč ,14 Kč

27 MĚSTO Dotace z rozpočtu z EU Veř. prospěš. práce a společens.účelná prac.místa ,00 Kč ,00 Kč Zefektivnění personálních procesů MěÚ ,00 Kč ,55 Kč Expozice textilního tisku ,47 Kč ,00 Kč Česká Lípa - Boleslawiec, společné a odlišné ,18 Kč ,75 Kč Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák ,39 Kč ,39 Kč EU školám (ZŠ Mánesova, ZŠ Slovanka, ZŠ Jižní, ZŠ Školní, ZŠ Lada) ,46 Kč ,46 Kč Dotace přijaté od Libereckého kraje Příjmy v Kč Výdaje v Kč Dotace pro ZŠ Jižní - "Děti dětem " ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městs.knihov.- památky Českolipska 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč Dotace pro DDM - "Olympiáda" ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městs.knihov. regionál.funkce knihoven ,00 Kč ,00 Kč Doprava dětí na Veletrh dětské knihy - dotace pro ZŠ Slovanka, ZŠ Partyzánská, ZŠ Mánesova 27/ ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro SDH na odbornou přípravu atd ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ, MŠ Jižní - "Sport pro všechny" ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ, MŠ, PŠ Moskevská - "Aktivní využití volného času děti " ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ 28. října - "Naše třída můj hrad" ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Mánesova - "Normální je nekouřit" ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Sever - turnaj v míčových hrách ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Mánesova na nákup sport. potřeb ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Špičák - "Tělesná výchova hravě" ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ a MŠ Jižní - rozšíření a posílení sportovních aktivit žáků školy ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro p.o. Sport - "Modernizace fotbalu " ,00 Kč ,00 Kč Dotace na dopravu na veletrh EDUCA - pro ZŠ Slovanka a ZŠ Školní ,00 Kč ,00 Kč Dotace na Dětské dopravní hřiště ,00 Kč ,00 Kč Dotace na kastrace koček ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ, MŠ a PŠ Moskevská - "Společně dokážeme více " 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč Dotace pro DDM Libertin - "Dětská porta 3 976,00 Kč 3 976,00 Kč Dotace na adaptaci byt.jednotky v DPS ,00 Kč ,00 Kč Dotace na akci "Bezpečné přechody pro chodce " ,00 Kč ,00 Kč Dotace na zatepl.střechy ZŠ, MŠ a PŠ pavilon Jižní ,00 Kč 0,00 Kč

28 5. Příjmy a výdaje v bližším členění MĚSTO Tato oblast je věnovaná podrobnějšímu rozpisu příjmů a výdajů podle jednotlivých organizačních jednotek, které jsou samostatně rozpočtově sledovány. Vyhodnocení výsledků za rok 2011 je doplněno o komentář odpovědné osoby za sledovanou oblast Příjmy a výdaje - životní prostředí Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy Tř.1 - poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší příjmy z vydobývacích prostor sankční platby, pokuty Tř.2 celkem Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie aktualizace povodňového plánu obce s rozšířenou působností odborný lesní hospodář mimořádné příspěvky zastupitelstva města dotace MZ ČR.- výsadba minim. podílu melioračních a zpev.dřevin Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem /144

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2011

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2011 Rozpočet na rok 2011 Schválený ZM č. usnesení 37/2010 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 1 sumarizace_příjmy-třídy

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2010

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2010 Rozpočet na rok 2010 Schválený usnesením ZM č.667/09 dne 16.12.2009 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor

Více

Závěrečný účet. Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok ČESKÁ LÍPA MĚSTO zastupitelstvo města

Závěrečný účet. Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok ČESKÁ LÍPA MĚSTO zastupitelstvo města Závěrečný účet Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2015 Schváleno usnesením Zastupitelstva města Česká Lípa č. 354/2016: Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje v souladu s platným zněním zák.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/26715/2013 Č.zveř.dokum.: 13 OF 2013 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2012 Zveřejněno dne: 3. 5. 2013, sejmuto dne: 23. 5. 2013 Závěrečný účet v tištěné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014 na rok 2014 Schválený usnesením ZM č. 607/2014 dne 22.1.2014 Obsah Název Počet stran Úvod 1 Obsah 1 Sumarizace 2 Sumarizace - příjmy dle tříd 2 Sumarizace - výdaje dle tříd 1 Odbor životního prostředí

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011 Aktualizovaný dle návrhu rozpočtových změn na ZM 28.3.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Rozpočtový výhled na roky 2017-2021

Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 n á v r h Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Střednědobý rozpočtový výhled 1 vyhled 2017_2021 Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009 Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 12.2.2010 v elektronické podobě dne: 12.2.2010 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:.. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet pro rok 2006

Závěrečný účet pro rok 2006 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2006 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 289. 411,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 205. 928,80 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nadějkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249891 název Obec Nadějkov ulice, č.p. Náměstí Prokopa Chocholouška 6 obec Nadějkov

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více