Mezinárodní trestní soudnictví a problematika dětských vojáků na africkém kontinentu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní trestní soudnictví a problematika dětských vojáků na africkém kontinentu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů Mezinárodní trestní soudnictví a problematika dětských vojáků na africkém kontinentu Bakalářská práce Anna Kubíčková Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. UČO: Obor: Mezinárodní vztahy Evropská studia Imatrikulační ročník: 2007 Praha, 2012

2 Prohlášení o autorství práce Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Mezinárodní trestní soudnictví a problematika dětských vojáků na africkém kontinentu vypracovala samostatně a použila jen zdroje uvedené v seznamu literatury. V Praze, Anna Kubíčková

3 Děkuji vedoucímu mojí bakalářské práce Mgr. et Mgr. Ľubomíru Majerčíkovi, LL.M. za cenné připomínky a odborné vedení. Mé poděkování patří také rodině a přátelům za jejich podporu po celou dobu mého studia.

4 Obsah 1. Úvod Dětský voják Historie a současnost Právní zakotvení ochrany dětí proti účasti v ozbrojených konfliktech Důvody účasti dětí v ozbrojených konfliktech Příčiny existence dětských vojáků na africkém kontinentu Mezinárodní trestní soudnictví Rozsudek ICC v případu Thomase Lubangy Dyilo Vliv rozsudku ICC na problematiku dětských vojáků v Demokratické republice Kongo Odstrašující efekt Odškodnění obětem Doporučení pro zvýšení vlivu rozsudku ICC na situaci dětských vojáků v Demokratické republice Kongo Závěr Seznam literatury Seznam použitých zkratek Anotace / Abstract... 38

5 1. Úvod Problematika dětských vojáků (child soldiers) je jedním z dlouhodobých a momentálně také opět aktuálním tématem mezinárodního společenství. Podle Child Soldiers Global Report 1 z roku 2008 existuje na dětí 2, které jsou zapojeny do válečných konfliktů a tím pádem se dobrovolně či nedobrovolně stávají dětskými vojáky. Je nutné si také uvědomit, že děti se účastní ozbrojených konfliktů ve více než třiceti 3 zemích světa. Největší počet dětských vojáků se nachází na území afrického kontinentu, především v ozbrojených konfliktech v Demokratické republice Kongo, či Somálsku a Súdánu. Na druhé straně se lze s touto problematikou setkat také v Asii či na Blízkém východě, v zemích jako je Afghánistán, Bangladéš, Indie, Nepál, Thajsko či Irán a Irák a mnohé jiné. Ušetřeny nezůstávají ani země Latinské Ameriky, například Kolumbie a další. 4 S tématem dětských vojáků jsem se do užšího kontaktu dostala v rámci výměnného studijního pobytu, který jsem absolvovala na University of Pretoria v Jihoafrické republice. Tato zkušenost mi umožnila nahlédnout na postavení afrického kontinentu v mezinárodních vztazích z odlišného než evropského pohledu a tím mi umožnila podstatné rozšíření nejen kulturních obzorů. Dětští vojáci jsou na africkém kontinentu aktuálním problémem, k jehož řešení bude nutná spolupráce nejenom tamějších vlád, ale také místních obyvatel, mezinárodních nevládních organizací, ale i celého mezinárodního společenství. Z výše uvedených důvodů jsem se na dané téma zaměřila a svoji bakalářskou práci jsem se rozhodla psát na téma Mezinárodní trestní soudnictví a problematika dětských vojáků na africkém kontinentu. První kapitola bakalářské práce bude především zaměřena na samostatný pojem dětského vojáka. V dané části se zejména budu orientovat na zodpovězení otázek, mezi které patří využívání dětí v ozbrojených konfliktech v minulosti a současnosti. Jaké jsou 1 Child soldiers globar report Dostupné z: 2 Pro účely této bakalářské práce se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let. Viz. čl. 1 Úmluvy o právech dítěte. 3 SAINZ-PARDO, P.V. Is Child Recruitment as a War Crime Part of Customary International Law?. The International Journal of Human Rights. 2008, roč. 12, č. 4, s Child Soldiers International. Questions and Answers [online]. [cit ]. Dostupné z: 1

6 důvody, pro které se děti dobrovolně či nedobrovolně stanou vojáky? Proč se z velké části jedná právě o problém afrického kontinentu? V této části bych také chtěla ve stručnosti nastínit definici dětského vojáka v úpravě mezinárodního práva a také v regionální africké právní úpravě. Ve druhé kapitole bude práce zaměřena na samotný pojem mezinárodního soudnictví a především na rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu 5 v případě Thomase Lubangy Dyilo a jeho vlivu na problematiku dětských vojáků v Kongu. Jaký efekt mělo toto rozhodnutí na celou problematiku? Bude mít tento rozsudek vliv na konec dětských vojáků v Demokratické republice Kongo? Lze zde spatřit odstrašující efekt pro další případné pachatele válečného zločinu verbování dětských vojáků? Stranou nezůstanou ani případná doporučení, která by eventuálně mohla přispět ke zlepšení stavu. Závěr práce bude představovat shrnutí a také zhodnocení v práci zkoumaných otázek a poznatků. Na základě prvního seznámení s problematikou jsem si stanovila dvě hypotézy: Rozsudek ICC v případu Thomase Lubangy Dyilo bude mít pouze minimální vliv na zmírnění problematiky dětských vojáků v Demokratické republice Kongo. Hlavním důvodem pro potvrzení první hypotézy bude nedostatečná podpora ICC ze strany Demokratické republiky Kongo. Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit komplexní a ucelený text, zabývající se dětskými vojáky se zaměřením na africký kontinent a také vlivem rozsudku ICC v případu Thomase Lubangy Dyilo na tuto problematiku v samotné Demokratické republice Kongo. Stěžejní metodou této práce je metoda deskriptivní a analytická. Obě metody se budou navzájem prolínat. Dominantní metodou pro zpracování této práce je kompilace a komparace primárních a sekundárních dokumentů. Značnou část literatury pro bakalářskou práci jsem získala v rámci svého pobytu v Jihoafrické republice. Mezi primárními prameny budou používány především jednotlivé mezinárodní úmluvy, které stanoví definici dítěte. Do této oblasti patří 5 Dále jen ICC. 2

7 úmluvy mezinárodního humanitárního práva, zejména Dodatkové protokoly I a II z roku 1977 k Ženevským úmluvám z roku , dále úmluvy mezinárodního práva, mezi které patří Úmluva o právech dítěte z roku 1989, Dodatkový protokol k Úmluvě o právech dítěte z roku 2002 či Římský status Mezinárodního trestního soudu z roku V rámci sekundárních pramenů budou využity především knižní publikace zabývající se daným tématem a také jednotlivé odborné články. Stranou (zejména pro svou aktuálnost) nezůstanou ani zprávy v médiích či zprávy jednotlivých nevládních organizacích vydávané ve spojitosti s jejich činností. Zdroje jsou především v anglickém jazyce, ale samozřejmě nezůstanou opomenuty ani české články či publikace, které se této problematiky dotýkají. Jsem si vědoma skutečnosti, že ve stanoveném rozsahu práce nelze komplexně pojmout veškeré aspekty související s tímto rozsáhlým tématem, přesto se však vynasnažím postihnout nejdůležitější aspekty a poskytnou tak na danou problematiku ucelený náhled. 6 Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojeného konfliktu byly podepsány na diplomatické konferenci v roce 1949 v Ženevě. Patří mezi ně 4 dokumenty: Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli (Ženevská úmluva I); Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři (Ženevská úmluva II); Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci (Ženevská úmluva III); Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války (Ženevská úmluva IV). 3

8 2. Dětský voják 2.1. Historie a současnost V poslední době jsou děti součástí ozbrojených konfliktů nejenom jako konkrétní cíle, na které se ozbrojené složky zaměřují, ale také jako samostatní pachatelé násilí. Děti jsou tak nejenom na straně zraněných, či jiným způsobem postižených prostřednictvím válečného boje, ale také se dobrovolně či nedobrovolně těchto konfliktů účastní na pozici vojenských sil. Situace se v poslední době zhoršila a jedním z důvodů je, že stranou civilních konfliktů se stávají účastníci, jenž se neetablovali z mezinárodně uznávaného prostředí státních aktérů. Dětští vojáci tak zůstávají jednou z nejohroženějších skupin i v případě ukončení konfliktu, jelikož potřeba jejich rehabilitace a snaha o navrácení do původního způsobu života je nezbytně nutná. 7 Z historického hlediska není problematika dětských vojáků ničím novým a překvapivým. V Evropě již ve středověku chlapci z vyšších šlechtických rodů sloužili jako panoši s nadějí, že se v budoucnu stanou rytíři. Dětská křížová výprava z roku 1212 zahrnovala na tisíce chlapců a děvčat ve věku od deseti do osmnácti let, kteří věřili, že Bůh jim svěří Jeruzalém z toho důvodu, že na rozdíl od dospělých vojáků představují čisté a neposkvrněné duše. Většina z nich zemřela již při cestě do Jeruzaléma v důsledku krutých podmínek, které při jejich cestě panovaly. Děti se také aktivně zúčastnily vojenských výpadů Napoleonské armády a tvořily i část britského námořnictva pod vedením kapitána Nelsona. 8 Z novodobější historie nelze zapomenout na období druhé světové války a skupinu Hitlerjugend. Tato organizace vznikla v roce 1926, přičemž její hlavní snahou bylo vychovat mládež, která bude věrná nejenom svému národu, ale také vůdci. V praxi se jednalo o téměř vojenský výcvik, do kterého v roce 1938 bylo zapojeno na 7,5 milionu mladých lidí. V roce 1936 bylo zavedeno povinné členství pro veškerou německou mládež a organizace prohlášena za jediného nositele výchovy vedle rodiny a školy. Hitlerjugend byla organizace, do které mohli vstoupit chlapci ve věku od deseti do osmnácti let. Starší a zkušenější chlapci vedli mladší chlapce a pro jejich školení 7 BENNET, Elizabeth, Virginia GAMBA a Deirdre VAND DER MERWE. ACT against child soldiers in Africa: A reader. Pretoria, South Africa: Institute for Security Studies, 1998, s HONWANA, Alcinda. Child soldiers in Africa. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005, s

9 byly založeny zvláštní školy, které právě sloužily k tomuto účelu. Organizačně byla rozdělena na Deutsches Jungvolk (chlapci od 10 do 14 let), Hitlerjungen (chlapci od 14 do 18 let), Jungmädelbund (dívky od 10 do 14 let) a Bund Deutscher Mädel (dívky od 14 do 21 let). V rámci jejich struktury docházelo k organizaci branně sportovní a vojenské výchovy a pracovní povinnosti mládeže. Za války byli členové Hitlerjugend zneužíváni nasazením do válečného hospodářství, od 1944 i v bojích. 9 V dnešní době se děti účastní vojenských konfliktů na celém světě, v různých zemích a regionech, jako jsou Afghánistán, Balkán, Kambodža, Kolumbie, Severní Irsko, Palestina či Srí Lanka. 10 Africký kontinent je označován za region nejvíce zasažený problematikou dětských vojáků a jejich účastí v ozbrojených konfliktech. Sedm z devíti zpráv zabývající se dětskými vojáky nevládní organizace Human Rights Watch zmiňují v posledních letech zejména země subsaharského afrického pásu. 11 V mnoha nedávných či současných konfliktech na africkém kontinentu lze doložit účast dětských vojáků, příkladem může být Mosambik či Angola. Hnutí mozambického národního odporu 12 využilo na deset tisíc dětí a některé z nich byly ve věku pouhých šesti let. 13 Mezi další africké státy, ve kterých lze přijít do kontaktu s dětskými vojáky, patří Alžírsko, Kongo, Libérie, Rwanda, Sierra Leone či Uganda. Lord's Resistance Army 14 se stala notoricky známou ugandskou skupinou, ať už na regionální či celosvětové úrovni, využívající dětské vojáky. Děti ve věku osmi let bývají uneseny, poté je na ně vyvíjen kontinuální psychický a fyzický tlak, až dojde k jejich naprostému podvolení se skupinové ideologii a stanou se z nich dětští vojáci. Takto nově naverbované děti jsou pak nuceny pro své vlastní přežití zabít jiné dítě, které vykazuje v rámci nastoleného koloběhu známky slabosti. Dívky se často musí být 9 Hitlerjugend. [online]. [cit ]. Dostupné z: 10 HILL, Kari a Harvey LANGHOLTZ. Rehabilitation programs for African child soldiers. Peace Review. 2003, roč. 15, č. 3, s JÉZÉQUEL, Jean-Hervé. Child Soldiers in Africa: A Singular Phenomenon? On the necessity of a historical perspective. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12 RENAMO jedná se o konzervativní politické hnutí v Mosambiku. 13 HONWANA, op. cit. s Lord's Resistance Army ( dále jen LRA ) je násilná ozbrojená skupina, která proslula rozsáhlými únosy dětí, znásilňováním a mutilacemi obyvatelstva ve čtyřech zemích Afriky. V čele LRA stojí Joseph Kony - údajný prorok a spirituální médium. 5

10 velících vojáků k dispozici ve všech směrech, což má za následek nejenom psychické, ale také po eventuálním neúspěšném útěku společenské problémy. 15 Celý africký region tzv. Velkých jezer byl ponořen do konfliktů po minulá desetiletí a děti se staly jejich součástí a obětmi zároveň například ve Rwandě, Burundi či Demokratické republice Kongo. V sousední části regionu, v oblast tzv. Afrického rohu, konflikty v Etiopii, Eritree a Súdánu donutily mnoho dětských vojáků, aby se těchto bojů zúčastnily v přední linii. V západní Africe to byly zase občanské války v Sierra Leone a také konflikt v Libérii, který začal v roce 1991, kdy oba tyto konflikty opět využily ve svých řadách dětské vojáky. 16 Jak už bylo výše zmíněno, problém dětských vojáků se však nedotýká pouze afrického kontinentu. V Latinské Americe byly děti účastny ozbrojených konfliktů již od 80. let 20. století, nejenom v Peru během komunistických rebelií, ale také v občanských válkách v Guatemale, Salvadoru, Nicaragui a nedávno i v Kolumbii. Vojenské složky a paravojenské jednotky, zahrnující i nestátní síly, pokračují v rekrutování a využívání dětí mladších patnácti let. Podle zprávy Human Rights Watch z roku 2003 o Kolumbii, na tamějším území bojují děti v neregulérních podmínkách a v rámci městských milic. Děti v rámci této zprávy vypovídaly, že do těchto jednotek vstoupily ve věku čtrnácti let a i dříve, kdy jim zároveň bylo umožněno absolvovat vojenský výcvik, který pro ně znamenal přímý vstup do ozbrojených akcí. 17 V Asii byli jednou z nejznámějších skupin využívající dětské vojáky Rudí Khmerové v Kambodži. Stranou nezůstala ani Srí Lanka a její militantní organizace Tamilští tygři, 18 která využívá dětské vojáky v boji proti srílanské vládě. Děti hrají aktivní roli v ozbrojených konfliktech také v Kašmíru, na Filipínách či Myanmaru. V Afghánistánu byli dětští vojáci využiti ve vzpourách proti Talibanu a také americkým či evropským koaličním silám. 19 Na Blízkém Východě aktuální konflikt mezi Palestinou a Izraelem není taktéž ušetřen účasti mladých lidí, i když ti jsou podle mého názoru zapojeni především na 15 MCDONNELL, Faith J. H. a Grace AKALLO. Girl Soldier: A Story of Hope for Northern Uganda's Children. Grand Rapids: Choosen Books, HONWANA, op. cit. s Ibid. s The Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Tygři osvobození tamilského Ílamu vede od 70. Let 20. století vede násilnou separatistickou kampaň proti vládě Srí Lanky a jejím hlavním cílem je vytvoření samostatného státu na severu Srí Lanky. 19 Ibid. s

11 ideové vlně, ale patrně se nevyvarují ani přímému vojenskému zapojení. I když by se mohlo zdát, že Evropa je v současné době tohoto problému ušetřena, nelze zapomínat na nedávný válečný konflikt na Balkáně. Během bojů v Bosně, Hercegovině a Chorvatsku v 90. letech bylo jednou z mnoha strategií nejenom přímá účast dětí ve válečných akcích, ale také znásilňování dívek ve věku teenagerů Právní zakotvení ochrany dětí proti účasti v ozbrojených konfliktech Snahu právního zakotvení ochrany dětí před účastí v ozbrojených konfliktech lze vypozorovat na půdě mezinárodního společenství od konce druhé světové války. První vlaštovkou jsou čtyři Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojeného konfliktu z roku Konkrétně se pak ochranou dětí zabývá Ženevská úmluva o ochraně osob za války. Lze v ní nalézt několik článků, které zmiňují určité skupiny osob, kterým přísluší zaručená specifická práva a mezi nimi jsou i děti mladší patnácti let. 22 Problémem však zůstává, že Ženevské úmluvy reflektují zkušenosti z evropských válek, tedy především z druhé světové války, a tím pádem není jednoduché je aplikovat na postkoloniální konflikty v Africe, nebo na boje v Latinské Americe, Blízkém Východu či v Asii 23 Neadekvátní úprava ochrany účasti dětí v ozbrojených konfliktech je podle mého názoru dána i skutečností, že v době přijímání Ženevských úmluv si její signatáři ani neuvědomovali aktuálnost a budoucí šířku problému dětských vojáků a z tohoto důvodu neměli ani potřebu zaobírat se komplexnější úpravou daného problému. Jelikož si mezinárodní společenství uvědomovalo nutnost upravit problematiku ochrany dětí v ozbrojených konfliktech komplexnějším způsobem, změna byla částečně nastolena přijetím Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám v roce Dodatkový protokol o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů 24 obsahuje ochranu pro všechny děti, které se nalézají na území státu, nacházejícího se v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, bez ohledu na to, zda jsou děti válkou zasaženy 20 RAKELA, Mirjana. Child Soldiers of The Balkans. In: Radio Free Europe [online] [cit ]. Dostupné z: 21 Dále jen Ženevské úmluvy. 22 Například článek 38 či 50 Ženevské úmluvy. Podle článku 50 Okupační mocnost nesmí klásti překážky použití přednostních opatření, která byla činěna před okupací ve prospěch dětí pod patnáct let, těhotných žen, matek dětí pod sedm let, pokud jde o výživu, o lékařské ošetření a o ochranu proti následkům války. 23 HONWANA, op. cit. s Dále jen Protokol I. 7

12 a ovlivněny či nikoliv. 25 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemající mezinárodní charakter 26 poprvé na mezinárodním poli stanoví pravidla, která je nutno zachovávat v ozbrojených konfliktech interního charakteru. Pro oběti občanských válek se snaží o vytvoření obdobného ochranného režimu, jaký požívají oběti mezinárodních konfliktů. V obou dvou Protokolech se smluvní strany zavázaly k tomu, že budou dodržovat věkovou hranici patnácti let pro účast dětí v ozbrojených konfliktech. 27 Úmluva o právech dítěte z roku znamenala významný pokrok v nahlížení na věkovou hranici, která jasně stanoví, kdo je pokládán za dítě a kdo již ne. Čl. 1 Úmluvy o právech dítěte přímo a jasně stanoví definici dítěte a popisuje dítě následovně: Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 29 Na Úmluvu o právech dítěte navazuje Opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů z roku 2000, 30 přičemž bezesporu představuje důležitý dokument na mezinárodním poli ochrany dětí a jejich účasti v ozbrojených konfliktech, a který podstatně posílil jejich ochranu. Předchozí mezinárodní standardy stanovily, že děti mladší patnácti let se nesmí přímo účastnit bojových akcí. Opční protokol zvýšil tuto věkovou hranici na osmnáct let, ale pouze u povinného či nuceného naverbování do vojenských jednotek a v případě přímé účasti v ozbrojeném konfliktu. 31 Jeho slabost lze tedy spatřovat v tom, že dobrovolné naverbování osob ve věkovém rozsahu patnácti až osmnácti let zůstává možností, která není explicitně vyloučena. 32 Další slabostí Opčního 25 SAINZ-PARDO, P.V. Is Child Recruitment as a War Crime Part of Customary International Law?. The International Journal of Human Rights. 2008, roč. 12, č. 4, s Dále jen Protokol II. 27 Protokol I. ČL. 77 odst. 2 v němž se strany zavázaly učinit veškerá smluvní opatření, aby se osoby mladší patnácti let přímo neúčastnily nepřátelství a především se zavázaly zdržet se povolávání těchto osob do ozbrojených sil. Protokol II. obsahuje podobné ustanovení v čl. 4 odst Úmluva o právech dítěte byla přijata a znamenala podstatný počin na poli mezinárodní ochrany dětí. Byla přijata Valným shromážděním OSN a v platnost vstoupila v září Byly k ní dosud přijaty 3 Opční protokoly. 29 Čl. 1 Úmluvy o právech dítěte. 30 Dále jen Opční protokol. Byl přijat Valným shromážděním OSN 25. května 2000 a vstoupil v platnost 12. února SINGH, Devendra. When a child is not a child: The scourge of child soldering in Africa. African Human Rights Journal. 2007, roč. 7, č. 1, s Pro tento případ jsou ale stanoveny podmínky pro signatáře, od kterých se nelze odchýlit. Nutností tedy je dobrovolnost účasti ve vojenských jednotkách ze strany dítěte, informovaný souhlas rodiče či zákonného zástupce osoby, kdy tyto osoby jsou plně informovány o povinnostech spojených s danou vojenskou službou a také potvrzení, dokládající skutečný věk dítěte. 8

13 protokolu také zůstává skutečnost, že neupravuje nepřímou účast dětí v ozbrojených konfliktech. Děti mohou pracovat jako hledači min, či vykonávat jinou pro ně nebezpečnou činnost bez zbraně v ruce. Stranou také zůstala možnost potrestání sexuálního otroctví či obtěžování a využití dětí pro medicínské účely. 33 I tak lze Opční protokol považovat za dílčí úspěch, ale mezinárodní společenství by se mělo postupně zaměřit i na tímto dokumentem neupravené problémy s nepřímou účastí dětí v ozbrojených konfliktech a snažit se jim alespoň právně předcházet. Během posledních let bylo přijato několik mezinárodních úmluv upravujících účast dětí v ozbrojených konfliktech. 34 Mezi jednu z nejvýznamnějších patří Statut Mezinárodního trestního soudu, který ve svém článku 8 odst. 2 písm. b) xxvi) stanoví za válečný zločin rekrutování dětí mladších patnácti let do národních ozbrojených sil nebo jejich užití k aktivní účasti na nepřátelství. Statut tak reflektuje a výslovně upravuje všeobecně přijímanou skutečnost, že povolávání a přímá účast dětí mladších patnácti let v ozbrojených konfliktech je zakázána již ze své podstaty, čímž se stává součástí mezinárodního obyčejového práva. Na africké regionální úrovni došlo k přijetí Africké charty pro práva a blaho dítěte. 35 Tento krok lze posuzovat jako velmi pozitivní. Jedná se totiž o první závazný dokument na regionální úrovni, který definuje osobu dítěte jako držitele určitých specifických práv a zároveň mu umožňuje, aby se těchto práv domohl na úrovni domácí soudní či správní soustavy. Africká charta také na rozdíl od výše zmíněných mezinárodních úmluv více reflektuje postavení mnoha afrických dětí a to zejména jejich socioekonomickou situaci a zároveň přihlíží k jiným podstatným skutečnostem a událostem, mezi které patří např. přírodní katastrofy, ozbrojené konflikty, hladomor apod. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že africké děti mají právo a nárok na speciální zacházení a na zvláštní péči. Africká charta výslovně uznává, že africké děti zaujímají důležité postavení v africké společnosti a že pro harmonický vývoj jejich osobnosti je důležité, aby vyrostly v rodinném prostředí a atmosféře štěstí, lásky a porozumění. 33 Black-Branch J. (2000): The Use of Children in War: the International Protocol of the Involvement of Children in Armed Conflicts, Mediterranean Journal of Human Rights, Vol.4, p Např. Třetí opční protokol k Úmluvě o právech dítěte, Úmluva mezinárodní organizace práce 182, Pařížské principy apod. 35 Dále jen Africká charta. Africká charta byla přijata Shromážděním Organizace africké jednoty 11. července roku 1990 a v platnost vstoupila 29. listopadu

14 Navzdory rozsáhlosti mezinárodních úmluv upravující účast dětí v ozbrojených konfliktech, se domnívám, že jejich vynutitelnost není dostatečně efektivní. Podle výročních zpráv nevládních organizací zabývající se tímto problémem počet dětských vojáků neustále narůstá. Ani regionální úprava, kterou představuje Africká charta, není dostatečně efektivní a to ze stejného důvodu. I když je podle mého názoru propracovanější a obsahuje řadu pro praxi použitelných institutů, 36 k jejich využívání stále nedochází. Teoretická rovina je tak na vysoké úrovni, ale praxe již pokulhává Důvody účasti dětí v ozbrojených konfliktech Na tomto místě je určitě zajímavé si položit otázku, proč jsou děti vzrůstajícím způsobem využívány v ozbrojených konfliktech a při politickém násilí? Jaké faktory slouží k jejich účasti ve válkách? Příčiny lze spatřovat především v sociálních, ekonomických či politických podmínkách. Společným faktorem účastenských zemí je extrémní chudoba a také úpadek sociálních struktur a služeb, což má neblahý vliv na způsob, jakým se děti a mladí lidé vyrovnávají s problémy v jejich životě. Ozbrojený konflikt, migrace a chudoba způsobují rozpad nejenom jednotlivých rodin, ale také společenských komunit. Z těchto důvodů jsou děti nuceny vytvořit si své vlastní strategie k přežití, na základě kterých se stávají dětmi ulice, přidávají se do různých gangů a také vstupují do ozbrojených složek či armády. 37 Podle Faulknera 38 je nutné si uvědomit, že důvody, které nutí děti vstoupit do ozbrojených státních či nestátních složek se liší u každého jedince. Avšak podle jeho názoru existují určité společné rysy, které se pravidelně opakují v rámci určitých životních podmínek. Tyto podmínky zahrnují: Děti s minimálním vzděláním či bez vzdělání; Děti z nejvíce znevýhodněných socioekonomických skupin; Děti odloučené od svých rodin, obvykle z důvodu právě probíhajícího konfliktu; Sirotky, děti ulice, uprchlíky a vnitřně přesídlené osoby; 36 V tomto případě se jedná o to, že Africká charta zatím jako jediný platný právní instrument dotýkající se ochrany dítěte v sobě zahrnuje možnost podání individuální stížnosti. Na mezinárodní úrovni toto bude možné, až dojde k ratifikaci a vstupu v platnost u Třetího dodatkového protokolu k Úmluvě o právech dítěte. 37 HONWANA, op. cit. s FAULKNER, Frank. Kindergaren killers: morality, murder and the child soldier problem. Third World Quarterly. 2001, roč. 22, č. 4, s

15 Děti z narušeného prostředí (např. z rozvedených rodin apod.). Děti, které žijí v těchto životních podmínkách, jsou zranitelnější a více náchylnější k tomu, aby se staly dětskými vojáky. Válka na druhou stranu není jasným předpokladem pro rekrutování, jelikož to se může konat i v čase míru, kdy takovéto chování dětí lze vysvětlit jejich snahou uniknout chudobě, sociálnímu vyloučení apod. Je přirozené, že děti chtějí patřit k určité skupině osob a s někým spojit svoji identitu. V chudších zemích vstup do armády či jiných nestátních ozbrojených složek může pro ně být jediným způsobem, jak dosáhnout zaručeného stupně kvality života. Normální jistoty života, byť i jenom základní, jsou pro ně alespoň takové, jakých by dosáhly jako uprchlíci či v jiném sociálně slabším postavení. 39 Lze ovšem i v tomto případě hovořit o dobrovolnosti a svobodném rozhodnutí dětí stát se vojáky? Domnívám se, že nikoliv. Na druhé straně také existuje velké množství dětských vojáků, kteří byli donuceni vstoupit do bojových jednotek násilnou formou či na základě psychického nátlaku ze strany rodiny. I tak, pokud se dítě stane dětským vojákem ze své vlastní vůle, nelze hovořit o dobrovolnosti v pravém slova smyslu. Podstatou totiž bývá především sociální, ekonomický, politický tlak či psychické ovlivňování spojené s mylnou nebo spíše neúplnou představou skutečné funkce dětského vojáka. Ovšem ochrana, kterou jim zajistí armáda, může být pro ně jasným lákadlem. V jiných případech může být motivací také finanční odměna, která jde ruku v ruce s vykonanou prací uvnitř vojenské jednotky. Je ovšem zřejmé, že ať už dochází k verbování dětských vojáků dobrovolně či nedobrovolně, jejich účast na vojenských akcích pro ně má neblahé důsledky nejenom pro jejich další vývoj, ale také pro mír a stabilitu v daném státě. Traumata vzniklá dětským vojákům se přenášejí z generace na generaci a tím dochází i k ovlivňování další generace tedy dětí dětských vojáků. Bez ohledu na to, že některé děti dětských vojáků se narodí do neutěšené situace, kdy jejich matky jsou samy dětskými vojáky a zároveň sexuálními otrokyněmi vojenských vojevůdců. Další příčinou účasti dětí v ozbrojených konfliktech je i jednoduchost obsluhy lehkých zbraní. Děti se tuto činnost zvládnou naučit často jen během jednoho dne. Hmotnost zbraní a jejich technologické konfigurace mají v obecném slova smyslu zabránit účasti dětí v předních liniích válečných konfliktů. Ovšem šíření lehce 39 FAULKNER, op. cit. s

16 ovladatelných a lehkých zbraní má negativní vliv na účast dětských vojáků v rámci ozbrojených konfliktů. Rezoluce Organizace spojených národů 40 neustále upozorňují na souvislost účasti dětí v ozbrojených konfliktech s obchodem s lehkými zbraněmi. Především ovšem vyzývají státy, aby zastavily export lehkých zbraní do zemí, které porušují standardy pro ochranu dětí v ozbrojených konfliktech, ke kterým se zavázaly. 41 V souvislosti s touto příčinou lze vypozorovat i další důvod, kterým je skutečnost, že lze předpokládat, že děti mají snížený práh strachu a tím pádem je jednodušší od nich získat loajalitu a jednodušším způsobem je zmanipulovat. 42 Jelikož množství a dlouhodobost válečných konfliktů speciálně v Africe je opravdu hluboce zakořeněným problémem, je nutné si také uvědomit, že v jejich důsledku chybí dostatečné množství dospělých branců a zejména z tohoto důvodu je jednodušší a také efektivnější využít dětí jako dětských vojáků Příčiny existence dětských vojáků na africkém kontinentu Jak už bylo výše zmíněno, dětští vojáci jsou považování zejména za fenomén afrického kontinentu. Navzdory přijetí Africké charty se největší počet dětských vojáků nachází stále na území afrického kontinentu. 43 Jaké jsou toho příčiny? První příčinou by mohlo být množství a rozsáhlost aktuálních ozbrojených konfliktů na africkém kontinentu a také unikátní způsob zacházení se samotnými dětmi. Pokud se ovšem podíváme na výše zmíněný historický přehled týkající se dětských vojáků, je zřejmé, že násilí, které se děje africkým dětem během konfliktů na tomto kontinentě, není ničím výjimečným. Podle Jézéquela 44 je zajímavé pozorovat, že pohled společnosti na dětské vojáky během americké občanské války byl dosti odlišný od dnešního. Během americké občanské války bylo na dětské vojáky nahlíženo jako na dětské hrdiny, kteří se dokázali zapojit do válečných bojů. Činy těchto dětí byly často heroizovány a jejich případná smrt pro ně znamenala úctu v očích společnosti a byla viděna jako oběť, kterou 40 Dále jen OSN. 41 HLAVÁČOVÁ, Jana. Kontrolní mechanismy v oblasti problematiky dětí v ozbrojeném konfliktu. In: Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, s JÉZÉQUEL, op. cit. 43 In-Depth: Fighting for the rights of child soldiers. In: IRIN [online] [cit ]. Dostupné z: 44 JÉZÉQUEL, op. cit. 12

17 vykonaly vůči vlastnímu národu. Naopak účast dětských vojáků v afrických válkách je vždy vnímána a prezentována negativním způsobem, jakožto ukradené dětství. Jak je možné, že dochází k nahlížení na stejný problém odlišným způsobem? Nedomnívám se, že by západní společnost vyspěla natolik, aby si uvědomila, jaké následky její chování mělo a aby se z něj naprosto poučila. Myslím si, že v tomto případě je pro ni jednodušší, vykreslit africký kontinent jako nezpůsobilý vyrovnat se svými vlastními vnitřními problémy a podobnou nejen evropskou historii nenápadně vymazat z paměti. Co je tedy důvodem pro oblíbenost použití dětských vojáků na africkém kontinentě? Podle Jézéquela 45 je tím rozdílný pohled na pojem dítě a dětství. Nejdříve je podstatné si připomenout, že děti nejsou jednoduše pouze biologickou skupinou, ale vytváří sociální uskupení, jehož vývoj záleží na tom, zda probíhá na Západě či v Africe. Což lze jednoduše pozorovat ve výše zmiňovaných mezinárodních dohodách, které se pevně snaží stanovit věkový limit pro účast dětí v ozbrojených konfliktech a tím nastolit jejich ochranu. Tento západní způsob stanovení hranice určení, zda se již jedná o dítě či nikoliv, má stále problémy s aplikací v afrických společnostech. Ty si totiž vyvinuly a většinou si také uchovávají svůj vlastní model dětství. Jednou z dalších příčin afrického dětského vojáka je také fakt, že ekonomické struktury západní a africké společnosti integrovaly dítě do svých struktur odlišným způsobem. Od konce 19. století, se západní společnosti snažily odbourat dětskou práci a naproti tomu dítě postupně postavily do role konzumenta se svými vlastními právy. Vedle toho, v afrických společnostech dítě zastává důležitou roli pracovní síly, která je signifikantní pro její další fungování. 46 Podle Francise 47 dětští vojáci v Africe reprezentují nový institut tradiční dětské práce, která patří mezi zvyklosti napříč tímto kontinentem. Z 620 milionů lidí žijících v Subsaharské Africe, 51% z nich jsou děti podle mezinárodní právní definice 48 a 31% z nich jsou ekonomicky aktivní či jiným způsobem participují na různých formách dětské práce. 49 Dětská práce se bohužel stala na africkém kontinentu normou, a pokud by ji děti nezastávaly, staly by se vyloučenými z rodinného či širšího společenství. 45 JÉZÉQUEL, op. cit. 46 Ibid. 47 Ibid. s Úmluva o právech dítěte viz. čl. 1 dítětem je osoba mladší osmnácti let. 49 FRANCIS, David J. "Paper protection" mechanism: child soldiers and the international protection of children in Africa s conflict zones. Journal of Modern African Studies. 2007, roč. 45, č. 2, s

18 I přes zmíněné poznatky je podle mého názoru stále velmi složité jednoznačně určit, proč je problém dětských vojáků natolik rozšířen právě na africkém kontinentě. Vzhledem k podrobné právní úpravě a snaze tuto skutečnost změnit si zajisté přední afričtí představitelé uvědomují hloubku tohoto problému. Bohužel efektivita takto učiněných kroků je ve většině případů podle stále se zvyšujících počtů dětských vojáků nižší, než se předpokládalo. 14

19 3. Mezinárodní trestní soudnictví Institut mezinárodního soudnictví nabývá na významu díky rozsudkům ICC a Zvláštního soudu pro Sierra Leone, díky nimž se pozornost představitelů jednotlivých států obrací na problematiku dětských vojáků, což vytváří mezinárodní tlak na celé společenství, aby se tímto problémem více zaobíralo a snažilo se jej řešit v konkrétnějších krocích. Hlavním úkolem mezinárodních soudů je autoritativně vyložit obsah právních norem a tím pádem minimalizovat právní nejistotu, na jejímž základě vznikají mezinárodní spory. Přispívají tedy k právní jistotě v mezinárodních vztazích, což má samozřejmě jednoznačně pozitivní účinek. Existence mezinárodního trestního soudnictví jako celku a činnost mezinárodních soudů je také projevem přesunu pozornosti mezinárodního společenství na kontrolu prosazování a aplikaci mezinárodního práva v praxi, což lze opět z hlediska mezinárodního společenství reflektovat veskrze kladně. 50 Úvaha o vytvoření konstrukce mezinárodního soudnictví se poprvé objevila na počátku 20. století v průběhu 2. haagské konference. Na základě této myšlenky vznikl Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti, který ovšem nepřečkal 2. světovou válku, po níž byl nahrazen Mezinárodním soudním dvorem OSN. Pro účely této práce je důležité zmínit činnost později vzniklých institucí, tedy ICC, Zvláštního soudu pro Sierra Leone a také, pro regionální africkou právní úpravu důležitého, Afrického soudu pro práva člověka a národů. ICC je mezinárodní soudní instituce a byla oficiálně zřízena k 1. červenci 2002 na základě Římského statutu, který byl přijat v roce 1998 a v platnost vstoupil na začátku roku Myšlenka zřízení mezinárodního trestního soudu, který by se zabýval mezinárodními zločiny, není úplně nová, jak by se dalo předpokládat. Jak již bylo výše naznačeno, výskyt prvních oficiálních úvah o vytvoření podobné instituce lze datovat již od konce první světové války. Částečně se tato idea projevila ve vytvoření soudních trestních tribunálů po druhé světové válce v Norimberku a v Tokiu. Během studené války byla tato myšlenka z politických důvodů zapovězena, ale znovu se 50 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. 5. podstatně upravené a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, s

20 objevila v 90. letech 20. století. Konec studené války tak znovu otevřel diskuzi nad vytvořením mezinárodního trestního soudu a to především v rámci hledání mnohostranných řešení pro nově vzniklé nadnárodní problémy. Relativní globální stabilita nastolená a udržovaná v období studené války USA a Ruskem se začala povážlivě narušovat. Jedním z impulzů pro státy k vytvoření stálého mezinárodního trestního soudu byly také občanské války na konci 20. století, kdy v jeho ustavení nejenom zapřisáhlí aktivisté, ale také členové jednotlivých vlád 51 spatřovali jeden ze způsobů zabránění páchání válečných zločinů a také instituci, která by přispěla ke světovému míru. 52 ICC byl tedy vytvořen na základě zkušeností OSN s tribunály ad hoc, které byly ustaveny pro posouzení závažných zločinů spáchaných v 90. letech 20. století na území bývalé Jugoslávie a ve Rwandě. Hlavním cílem činnosti takových soudních orgánů a i ICC je především potrestat pachatele genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Aby do budoucna nebylo nutné vytvářet takovéto ad hoc tribunály pro každou konfliktní oblast, byl vytvořen ICC jako stálá mezinárodní soudní instituce s jurisdikcí pro tyto zločiny. Jurisdikce ICC je doplňková, vyšetřování a stíhání by měl vést primárně stát, do jehož jurisdikce daný případ spadá. Pouze v případě neochoty či neschopnosti provádět tyto jednotlivé kroky, by se měl daným případem začít zabývat ICC. Zajímavostí zajisté zůstává, že ICC není orgánem OSN 53, ale je samostatným subjektem mezinárodního práva. 54 Zvláštní soud pro Sierra Leone lze považovat za hybridní soud, jelikož se v něm mísí prvky mezinárodní a vnitrostátní. 55 Byl zřízen na základě mezinárodní smlouvy mezi OSN a vládou Sierra Leone. 56 Jedná se o zvláštní soud především z toho důvodu, že nebyl zřízen rezolucí Rady bezpečnosti OSN, ale dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Mezi jedno z nejdůležitějších rozhodnutí tohoto soudu patří rozsudek 51 Příkladem může být prohlášení vlády Norska, více podrobností na 52 SIMMONS, Beth A. a Allison DANNER. Credible Commitments and the International Criminal Court.International Organization. 2010, roč. 64, č. 2, s Na rozdíl od tzv. ad hoc tribunálů zřízených pro Rwandu a bývalou Jugoslávii. 54 MALENOVSKÝ, op. cit. s MAJERČÍK, Ľubomír. Alternativy k mezinárodním trestním tribunálům. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizace: Aktuální otázky lidských práv [online]. 2012, IV., č. 1 [cit ]. Dostupné z: 1.pdf 56 Ke sjednání byl Radou bezpečnosti OSN vyzván Kofi Annan na základě rezoluce OSN č

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)] Organizace spojených národů A/RES/60/147 Valné shromáždění Určení: obecné 21. března 2006 Šedesáté zasedání Bod pořadu jednání 71(a) Rezoluce přijatá Valným shromážděním [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru JUDr. Václav MASTNÝ Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru Anotace K napsání článku mne vede snaha reagovat na situaci

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Alena Směšná, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Alena Směšná, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA Autor práce: Alena Směšná, IX.C Vedoucí práce: Mgr. Roman Vochozka Školní rok: 2009 2010 2010 Základní

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU

IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU IDENTIFICATION HUMAN RESOURCES TO OBTAINING POPULATION PROTECTION PERSONAL IN THE EVENT

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Děti v armádě: Postavení dětí v ozbrojeném konfliktu Vybrané pasáže z Guy Goodwin-Gill a Ilene Cohn (Oxford, OUP, 1994)

Děti v armádě: Postavení dětí v ozbrojeném konfliktu Vybrané pasáže z Guy Goodwin-Gill a Ilene Cohn (Oxford, OUP, 1994) DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁLY PRO UČITELE PRO PŘEDMĚT:občanská výchova Děti v armádě: Postavení dětí v ozbrojeném konfliktu Vybrané pasáže z Guy Goodwin-Gill a Ilene Cohn (Oxford, OUP, 1994) Měnící se tvář války

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE

Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE PREZENTACE 9.0. Cíl prezentace Přiblížit situace, ve kterých zasahuje. Osvětlit právní postavení instituce i ustanovení, z kterých vychází. 2 PREZENTACE

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

PŘÍPRAVNÝ SENÁT I. Soudce Sanji Mmasenono Monageng, Předsedající soudce Soudce Sylvia Steiner Soudce Cuno Tarfusser SITUACE V DARFUR, SÚDÁN

PŘÍPRAVNÝ SENÁT I. Soudce Sanji Mmasenono Monageng, Předsedající soudce Soudce Sylvia Steiner Soudce Cuno Tarfusser SITUACE V DARFUR, SÚDÁN ICC-02/05-01/12-5-tCES 03-04-2012 1/5 RH PT Originál: angličtina Č.: ICC 02/05 01/12 Datum: 13. března 2012 PŘÍPRAVNÝ SENÁT I Před: Soudce Sanji Mmasenono Monageng, Předsedající soudce Soudce Sylvia Steiner

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi Evropský soud pro lidská práva Otázky a Odpovědi Otázky a Odpovědi Co je Evropský soud pro lidská práva? Otázky a odpovědi byly vypracovány kanceláří Soudu. Předkládaný dokument nezavazuje Soud. Je určen

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více