Mezinárodní trestní soudnictví a problematika dětských vojáků na africkém kontinentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní trestní soudnictví a problematika dětských vojáků na africkém kontinentu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů Mezinárodní trestní soudnictví a problematika dětských vojáků na africkém kontinentu Bakalářská práce Anna Kubíčková Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. UČO: Obor: Mezinárodní vztahy Evropská studia Imatrikulační ročník: 2007 Praha, 2012

2 Prohlášení o autorství práce Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Mezinárodní trestní soudnictví a problematika dětských vojáků na africkém kontinentu vypracovala samostatně a použila jen zdroje uvedené v seznamu literatury. V Praze, Anna Kubíčková

3 Děkuji vedoucímu mojí bakalářské práce Mgr. et Mgr. Ľubomíru Majerčíkovi, LL.M. za cenné připomínky a odborné vedení. Mé poděkování patří také rodině a přátelům za jejich podporu po celou dobu mého studia.

4 Obsah 1. Úvod Dětský voják Historie a současnost Právní zakotvení ochrany dětí proti účasti v ozbrojených konfliktech Důvody účasti dětí v ozbrojených konfliktech Příčiny existence dětských vojáků na africkém kontinentu Mezinárodní trestní soudnictví Rozsudek ICC v případu Thomase Lubangy Dyilo Vliv rozsudku ICC na problematiku dětských vojáků v Demokratické republice Kongo Odstrašující efekt Odškodnění obětem Doporučení pro zvýšení vlivu rozsudku ICC na situaci dětských vojáků v Demokratické republice Kongo Závěr Seznam literatury Seznam použitých zkratek Anotace / Abstract... 38

5 1. Úvod Problematika dětských vojáků (child soldiers) je jedním z dlouhodobých a momentálně také opět aktuálním tématem mezinárodního společenství. Podle Child Soldiers Global Report 1 z roku 2008 existuje na dětí 2, které jsou zapojeny do válečných konfliktů a tím pádem se dobrovolně či nedobrovolně stávají dětskými vojáky. Je nutné si také uvědomit, že děti se účastní ozbrojených konfliktů ve více než třiceti 3 zemích světa. Největší počet dětských vojáků se nachází na území afrického kontinentu, především v ozbrojených konfliktech v Demokratické republice Kongo, či Somálsku a Súdánu. Na druhé straně se lze s touto problematikou setkat také v Asii či na Blízkém východě, v zemích jako je Afghánistán, Bangladéš, Indie, Nepál, Thajsko či Irán a Irák a mnohé jiné. Ušetřeny nezůstávají ani země Latinské Ameriky, například Kolumbie a další. 4 S tématem dětských vojáků jsem se do užšího kontaktu dostala v rámci výměnného studijního pobytu, který jsem absolvovala na University of Pretoria v Jihoafrické republice. Tato zkušenost mi umožnila nahlédnout na postavení afrického kontinentu v mezinárodních vztazích z odlišného než evropského pohledu a tím mi umožnila podstatné rozšíření nejen kulturních obzorů. Dětští vojáci jsou na africkém kontinentu aktuálním problémem, k jehož řešení bude nutná spolupráce nejenom tamějších vlád, ale také místních obyvatel, mezinárodních nevládních organizací, ale i celého mezinárodního společenství. Z výše uvedených důvodů jsem se na dané téma zaměřila a svoji bakalářskou práci jsem se rozhodla psát na téma Mezinárodní trestní soudnictví a problematika dětských vojáků na africkém kontinentu. První kapitola bakalářské práce bude především zaměřena na samostatný pojem dětského vojáka. V dané části se zejména budu orientovat na zodpovězení otázek, mezi které patří využívání dětí v ozbrojených konfliktech v minulosti a současnosti. Jaké jsou 1 Child soldiers globar report Dostupné z: 2 Pro účely této bakalářské práce se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let. Viz. čl. 1 Úmluvy o právech dítěte. 3 SAINZ-PARDO, P.V. Is Child Recruitment as a War Crime Part of Customary International Law?. The International Journal of Human Rights. 2008, roč. 12, č. 4, s Child Soldiers International. Questions and Answers [online]. [cit ]. Dostupné z: 1

6 důvody, pro které se děti dobrovolně či nedobrovolně stanou vojáky? Proč se z velké části jedná právě o problém afrického kontinentu? V této části bych také chtěla ve stručnosti nastínit definici dětského vojáka v úpravě mezinárodního práva a také v regionální africké právní úpravě. Ve druhé kapitole bude práce zaměřena na samotný pojem mezinárodního soudnictví a především na rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu 5 v případě Thomase Lubangy Dyilo a jeho vlivu na problematiku dětských vojáků v Kongu. Jaký efekt mělo toto rozhodnutí na celou problematiku? Bude mít tento rozsudek vliv na konec dětských vojáků v Demokratické republice Kongo? Lze zde spatřit odstrašující efekt pro další případné pachatele válečného zločinu verbování dětských vojáků? Stranou nezůstanou ani případná doporučení, která by eventuálně mohla přispět ke zlepšení stavu. Závěr práce bude představovat shrnutí a také zhodnocení v práci zkoumaných otázek a poznatků. Na základě prvního seznámení s problematikou jsem si stanovila dvě hypotézy: Rozsudek ICC v případu Thomase Lubangy Dyilo bude mít pouze minimální vliv na zmírnění problematiky dětských vojáků v Demokratické republice Kongo. Hlavním důvodem pro potvrzení první hypotézy bude nedostatečná podpora ICC ze strany Demokratické republiky Kongo. Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit komplexní a ucelený text, zabývající se dětskými vojáky se zaměřením na africký kontinent a také vlivem rozsudku ICC v případu Thomase Lubangy Dyilo na tuto problematiku v samotné Demokratické republice Kongo. Stěžejní metodou této práce je metoda deskriptivní a analytická. Obě metody se budou navzájem prolínat. Dominantní metodou pro zpracování této práce je kompilace a komparace primárních a sekundárních dokumentů. Značnou část literatury pro bakalářskou práci jsem získala v rámci svého pobytu v Jihoafrické republice. Mezi primárními prameny budou používány především jednotlivé mezinárodní úmluvy, které stanoví definici dítěte. Do této oblasti patří 5 Dále jen ICC. 2

7 úmluvy mezinárodního humanitárního práva, zejména Dodatkové protokoly I a II z roku 1977 k Ženevským úmluvám z roku , dále úmluvy mezinárodního práva, mezi které patří Úmluva o právech dítěte z roku 1989, Dodatkový protokol k Úmluvě o právech dítěte z roku 2002 či Římský status Mezinárodního trestního soudu z roku V rámci sekundárních pramenů budou využity především knižní publikace zabývající se daným tématem a také jednotlivé odborné články. Stranou (zejména pro svou aktuálnost) nezůstanou ani zprávy v médiích či zprávy jednotlivých nevládních organizacích vydávané ve spojitosti s jejich činností. Zdroje jsou především v anglickém jazyce, ale samozřejmě nezůstanou opomenuty ani české články či publikace, které se této problematiky dotýkají. Jsem si vědoma skutečnosti, že ve stanoveném rozsahu práce nelze komplexně pojmout veškeré aspekty související s tímto rozsáhlým tématem, přesto se však vynasnažím postihnout nejdůležitější aspekty a poskytnou tak na danou problematiku ucelený náhled. 6 Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojeného konfliktu byly podepsány na diplomatické konferenci v roce 1949 v Ženevě. Patří mezi ně 4 dokumenty: Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli (Ženevská úmluva I); Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři (Ženevská úmluva II); Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci (Ženevská úmluva III); Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války (Ženevská úmluva IV). 3

8 2. Dětský voják 2.1. Historie a současnost V poslední době jsou děti součástí ozbrojených konfliktů nejenom jako konkrétní cíle, na které se ozbrojené složky zaměřují, ale také jako samostatní pachatelé násilí. Děti jsou tak nejenom na straně zraněných, či jiným způsobem postižených prostřednictvím válečného boje, ale také se dobrovolně či nedobrovolně těchto konfliktů účastní na pozici vojenských sil. Situace se v poslední době zhoršila a jedním z důvodů je, že stranou civilních konfliktů se stávají účastníci, jenž se neetablovali z mezinárodně uznávaného prostředí státních aktérů. Dětští vojáci tak zůstávají jednou z nejohroženějších skupin i v případě ukončení konfliktu, jelikož potřeba jejich rehabilitace a snaha o navrácení do původního způsobu života je nezbytně nutná. 7 Z historického hlediska není problematika dětských vojáků ničím novým a překvapivým. V Evropě již ve středověku chlapci z vyšších šlechtických rodů sloužili jako panoši s nadějí, že se v budoucnu stanou rytíři. Dětská křížová výprava z roku 1212 zahrnovala na tisíce chlapců a děvčat ve věku od deseti do osmnácti let, kteří věřili, že Bůh jim svěří Jeruzalém z toho důvodu, že na rozdíl od dospělých vojáků představují čisté a neposkvrněné duše. Většina z nich zemřela již při cestě do Jeruzaléma v důsledku krutých podmínek, které při jejich cestě panovaly. Děti se také aktivně zúčastnily vojenských výpadů Napoleonské armády a tvořily i část britského námořnictva pod vedením kapitána Nelsona. 8 Z novodobější historie nelze zapomenout na období druhé světové války a skupinu Hitlerjugend. Tato organizace vznikla v roce 1926, přičemž její hlavní snahou bylo vychovat mládež, která bude věrná nejenom svému národu, ale také vůdci. V praxi se jednalo o téměř vojenský výcvik, do kterého v roce 1938 bylo zapojeno na 7,5 milionu mladých lidí. V roce 1936 bylo zavedeno povinné členství pro veškerou německou mládež a organizace prohlášena za jediného nositele výchovy vedle rodiny a školy. Hitlerjugend byla organizace, do které mohli vstoupit chlapci ve věku od deseti do osmnácti let. Starší a zkušenější chlapci vedli mladší chlapce a pro jejich školení 7 BENNET, Elizabeth, Virginia GAMBA a Deirdre VAND DER MERWE. ACT against child soldiers in Africa: A reader. Pretoria, South Africa: Institute for Security Studies, 1998, s HONWANA, Alcinda. Child soldiers in Africa. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005, s

9 byly založeny zvláštní školy, které právě sloužily k tomuto účelu. Organizačně byla rozdělena na Deutsches Jungvolk (chlapci od 10 do 14 let), Hitlerjungen (chlapci od 14 do 18 let), Jungmädelbund (dívky od 10 do 14 let) a Bund Deutscher Mädel (dívky od 14 do 21 let). V rámci jejich struktury docházelo k organizaci branně sportovní a vojenské výchovy a pracovní povinnosti mládeže. Za války byli členové Hitlerjugend zneužíváni nasazením do válečného hospodářství, od 1944 i v bojích. 9 V dnešní době se děti účastní vojenských konfliktů na celém světě, v různých zemích a regionech, jako jsou Afghánistán, Balkán, Kambodža, Kolumbie, Severní Irsko, Palestina či Srí Lanka. 10 Africký kontinent je označován za region nejvíce zasažený problematikou dětských vojáků a jejich účastí v ozbrojených konfliktech. Sedm z devíti zpráv zabývající se dětskými vojáky nevládní organizace Human Rights Watch zmiňují v posledních letech zejména země subsaharského afrického pásu. 11 V mnoha nedávných či současných konfliktech na africkém kontinentu lze doložit účast dětských vojáků, příkladem může být Mosambik či Angola. Hnutí mozambického národního odporu 12 využilo na deset tisíc dětí a některé z nich byly ve věku pouhých šesti let. 13 Mezi další africké státy, ve kterých lze přijít do kontaktu s dětskými vojáky, patří Alžírsko, Kongo, Libérie, Rwanda, Sierra Leone či Uganda. Lord's Resistance Army 14 se stala notoricky známou ugandskou skupinou, ať už na regionální či celosvětové úrovni, využívající dětské vojáky. Děti ve věku osmi let bývají uneseny, poté je na ně vyvíjen kontinuální psychický a fyzický tlak, až dojde k jejich naprostému podvolení se skupinové ideologii a stanou se z nich dětští vojáci. Takto nově naverbované děti jsou pak nuceny pro své vlastní přežití zabít jiné dítě, které vykazuje v rámci nastoleného koloběhu známky slabosti. Dívky se často musí být 9 Hitlerjugend. [online]. [cit ]. Dostupné z: 10 HILL, Kari a Harvey LANGHOLTZ. Rehabilitation programs for African child soldiers. Peace Review. 2003, roč. 15, č. 3, s JÉZÉQUEL, Jean-Hervé. Child Soldiers in Africa: A Singular Phenomenon? On the necessity of a historical perspective. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12 RENAMO jedná se o konzervativní politické hnutí v Mosambiku. 13 HONWANA, op. cit. s Lord's Resistance Army ( dále jen LRA ) je násilná ozbrojená skupina, která proslula rozsáhlými únosy dětí, znásilňováním a mutilacemi obyvatelstva ve čtyřech zemích Afriky. V čele LRA stojí Joseph Kony - údajný prorok a spirituální médium. 5

10 velících vojáků k dispozici ve všech směrech, což má za následek nejenom psychické, ale také po eventuálním neúspěšném útěku společenské problémy. 15 Celý africký region tzv. Velkých jezer byl ponořen do konfliktů po minulá desetiletí a děti se staly jejich součástí a obětmi zároveň například ve Rwandě, Burundi či Demokratické republice Kongo. V sousední části regionu, v oblast tzv. Afrického rohu, konflikty v Etiopii, Eritree a Súdánu donutily mnoho dětských vojáků, aby se těchto bojů zúčastnily v přední linii. V západní Africe to byly zase občanské války v Sierra Leone a také konflikt v Libérii, který začal v roce 1991, kdy oba tyto konflikty opět využily ve svých řadách dětské vojáky. 16 Jak už bylo výše zmíněno, problém dětských vojáků se však nedotýká pouze afrického kontinentu. V Latinské Americe byly děti účastny ozbrojených konfliktů již od 80. let 20. století, nejenom v Peru během komunistických rebelií, ale také v občanských válkách v Guatemale, Salvadoru, Nicaragui a nedávno i v Kolumbii. Vojenské složky a paravojenské jednotky, zahrnující i nestátní síly, pokračují v rekrutování a využívání dětí mladších patnácti let. Podle zprávy Human Rights Watch z roku 2003 o Kolumbii, na tamějším území bojují děti v neregulérních podmínkách a v rámci městských milic. Děti v rámci této zprávy vypovídaly, že do těchto jednotek vstoupily ve věku čtrnácti let a i dříve, kdy jim zároveň bylo umožněno absolvovat vojenský výcvik, který pro ně znamenal přímý vstup do ozbrojených akcí. 17 V Asii byli jednou z nejznámějších skupin využívající dětské vojáky Rudí Khmerové v Kambodži. Stranou nezůstala ani Srí Lanka a její militantní organizace Tamilští tygři, 18 která využívá dětské vojáky v boji proti srílanské vládě. Děti hrají aktivní roli v ozbrojených konfliktech také v Kašmíru, na Filipínách či Myanmaru. V Afghánistánu byli dětští vojáci využiti ve vzpourách proti Talibanu a také americkým či evropským koaličním silám. 19 Na Blízkém Východě aktuální konflikt mezi Palestinou a Izraelem není taktéž ušetřen účasti mladých lidí, i když ti jsou podle mého názoru zapojeni především na 15 MCDONNELL, Faith J. H. a Grace AKALLO. Girl Soldier: A Story of Hope for Northern Uganda's Children. Grand Rapids: Choosen Books, HONWANA, op. cit. s Ibid. s The Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Tygři osvobození tamilského Ílamu vede od 70. Let 20. století vede násilnou separatistickou kampaň proti vládě Srí Lanky a jejím hlavním cílem je vytvoření samostatného státu na severu Srí Lanky. 19 Ibid. s

11 ideové vlně, ale patrně se nevyvarují ani přímému vojenskému zapojení. I když by se mohlo zdát, že Evropa je v současné době tohoto problému ušetřena, nelze zapomínat na nedávný válečný konflikt na Balkáně. Během bojů v Bosně, Hercegovině a Chorvatsku v 90. letech bylo jednou z mnoha strategií nejenom přímá účast dětí ve válečných akcích, ale také znásilňování dívek ve věku teenagerů Právní zakotvení ochrany dětí proti účasti v ozbrojených konfliktech Snahu právního zakotvení ochrany dětí před účastí v ozbrojených konfliktech lze vypozorovat na půdě mezinárodního společenství od konce druhé světové války. První vlaštovkou jsou čtyři Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojeného konfliktu z roku Konkrétně se pak ochranou dětí zabývá Ženevská úmluva o ochraně osob za války. Lze v ní nalézt několik článků, které zmiňují určité skupiny osob, kterým přísluší zaručená specifická práva a mezi nimi jsou i děti mladší patnácti let. 22 Problémem však zůstává, že Ženevské úmluvy reflektují zkušenosti z evropských válek, tedy především z druhé světové války, a tím pádem není jednoduché je aplikovat na postkoloniální konflikty v Africe, nebo na boje v Latinské Americe, Blízkém Východu či v Asii 23 Neadekvátní úprava ochrany účasti dětí v ozbrojených konfliktech je podle mého názoru dána i skutečností, že v době přijímání Ženevských úmluv si její signatáři ani neuvědomovali aktuálnost a budoucí šířku problému dětských vojáků a z tohoto důvodu neměli ani potřebu zaobírat se komplexnější úpravou daného problému. Jelikož si mezinárodní společenství uvědomovalo nutnost upravit problematiku ochrany dětí v ozbrojených konfliktech komplexnějším způsobem, změna byla částečně nastolena přijetím Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám v roce Dodatkový protokol o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů 24 obsahuje ochranu pro všechny děti, které se nalézají na území státu, nacházejícího se v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, bez ohledu na to, zda jsou děti válkou zasaženy 20 RAKELA, Mirjana. Child Soldiers of The Balkans. In: Radio Free Europe [online] [cit ]. Dostupné z: 21 Dále jen Ženevské úmluvy. 22 Například článek 38 či 50 Ženevské úmluvy. Podle článku 50 Okupační mocnost nesmí klásti překážky použití přednostních opatření, která byla činěna před okupací ve prospěch dětí pod patnáct let, těhotných žen, matek dětí pod sedm let, pokud jde o výživu, o lékařské ošetření a o ochranu proti následkům války. 23 HONWANA, op. cit. s Dále jen Protokol I. 7

12 a ovlivněny či nikoliv. 25 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemající mezinárodní charakter 26 poprvé na mezinárodním poli stanoví pravidla, která je nutno zachovávat v ozbrojených konfliktech interního charakteru. Pro oběti občanských válek se snaží o vytvoření obdobného ochranného režimu, jaký požívají oběti mezinárodních konfliktů. V obou dvou Protokolech se smluvní strany zavázaly k tomu, že budou dodržovat věkovou hranici patnácti let pro účast dětí v ozbrojených konfliktech. 27 Úmluva o právech dítěte z roku znamenala významný pokrok v nahlížení na věkovou hranici, která jasně stanoví, kdo je pokládán za dítě a kdo již ne. Čl. 1 Úmluvy o právech dítěte přímo a jasně stanoví definici dítěte a popisuje dítě následovně: Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 29 Na Úmluvu o právech dítěte navazuje Opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů z roku 2000, 30 přičemž bezesporu představuje důležitý dokument na mezinárodním poli ochrany dětí a jejich účasti v ozbrojených konfliktech, a který podstatně posílil jejich ochranu. Předchozí mezinárodní standardy stanovily, že děti mladší patnácti let se nesmí přímo účastnit bojových akcí. Opční protokol zvýšil tuto věkovou hranici na osmnáct let, ale pouze u povinného či nuceného naverbování do vojenských jednotek a v případě přímé účasti v ozbrojeném konfliktu. 31 Jeho slabost lze tedy spatřovat v tom, že dobrovolné naverbování osob ve věkovém rozsahu patnácti až osmnácti let zůstává možností, která není explicitně vyloučena. 32 Další slabostí Opčního 25 SAINZ-PARDO, P.V. Is Child Recruitment as a War Crime Part of Customary International Law?. The International Journal of Human Rights. 2008, roč. 12, č. 4, s Dále jen Protokol II. 27 Protokol I. ČL. 77 odst. 2 v němž se strany zavázaly učinit veškerá smluvní opatření, aby se osoby mladší patnácti let přímo neúčastnily nepřátelství a především se zavázaly zdržet se povolávání těchto osob do ozbrojených sil. Protokol II. obsahuje podobné ustanovení v čl. 4 odst Úmluva o právech dítěte byla přijata a znamenala podstatný počin na poli mezinárodní ochrany dětí. Byla přijata Valným shromážděním OSN a v platnost vstoupila v září Byly k ní dosud přijaty 3 Opční protokoly. 29 Čl. 1 Úmluvy o právech dítěte. 30 Dále jen Opční protokol. Byl přijat Valným shromážděním OSN 25. května 2000 a vstoupil v platnost 12. února SINGH, Devendra. When a child is not a child: The scourge of child soldering in Africa. African Human Rights Journal. 2007, roč. 7, č. 1, s Pro tento případ jsou ale stanoveny podmínky pro signatáře, od kterých se nelze odchýlit. Nutností tedy je dobrovolnost účasti ve vojenských jednotkách ze strany dítěte, informovaný souhlas rodiče či zákonného zástupce osoby, kdy tyto osoby jsou plně informovány o povinnostech spojených s danou vojenskou službou a také potvrzení, dokládající skutečný věk dítěte. 8

13 protokolu také zůstává skutečnost, že neupravuje nepřímou účast dětí v ozbrojených konfliktech. Děti mohou pracovat jako hledači min, či vykonávat jinou pro ně nebezpečnou činnost bez zbraně v ruce. Stranou také zůstala možnost potrestání sexuálního otroctví či obtěžování a využití dětí pro medicínské účely. 33 I tak lze Opční protokol považovat za dílčí úspěch, ale mezinárodní společenství by se mělo postupně zaměřit i na tímto dokumentem neupravené problémy s nepřímou účastí dětí v ozbrojených konfliktech a snažit se jim alespoň právně předcházet. Během posledních let bylo přijato několik mezinárodních úmluv upravujících účast dětí v ozbrojených konfliktech. 34 Mezi jednu z nejvýznamnějších patří Statut Mezinárodního trestního soudu, který ve svém článku 8 odst. 2 písm. b) xxvi) stanoví za válečný zločin rekrutování dětí mladších patnácti let do národních ozbrojených sil nebo jejich užití k aktivní účasti na nepřátelství. Statut tak reflektuje a výslovně upravuje všeobecně přijímanou skutečnost, že povolávání a přímá účast dětí mladších patnácti let v ozbrojených konfliktech je zakázána již ze své podstaty, čímž se stává součástí mezinárodního obyčejového práva. Na africké regionální úrovni došlo k přijetí Africké charty pro práva a blaho dítěte. 35 Tento krok lze posuzovat jako velmi pozitivní. Jedná se totiž o první závazný dokument na regionální úrovni, který definuje osobu dítěte jako držitele určitých specifických práv a zároveň mu umožňuje, aby se těchto práv domohl na úrovni domácí soudní či správní soustavy. Africká charta také na rozdíl od výše zmíněných mezinárodních úmluv více reflektuje postavení mnoha afrických dětí a to zejména jejich socioekonomickou situaci a zároveň přihlíží k jiným podstatným skutečnostem a událostem, mezi které patří např. přírodní katastrofy, ozbrojené konflikty, hladomor apod. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že africké děti mají právo a nárok na speciální zacházení a na zvláštní péči. Africká charta výslovně uznává, že africké děti zaujímají důležité postavení v africké společnosti a že pro harmonický vývoj jejich osobnosti je důležité, aby vyrostly v rodinném prostředí a atmosféře štěstí, lásky a porozumění. 33 Black-Branch J. (2000): The Use of Children in War: the International Protocol of the Involvement of Children in Armed Conflicts, Mediterranean Journal of Human Rights, Vol.4, p Např. Třetí opční protokol k Úmluvě o právech dítěte, Úmluva mezinárodní organizace práce 182, Pařížské principy apod. 35 Dále jen Africká charta. Africká charta byla přijata Shromážděním Organizace africké jednoty 11. července roku 1990 a v platnost vstoupila 29. listopadu

14 Navzdory rozsáhlosti mezinárodních úmluv upravující účast dětí v ozbrojených konfliktech, se domnívám, že jejich vynutitelnost není dostatečně efektivní. Podle výročních zpráv nevládních organizací zabývající se tímto problémem počet dětských vojáků neustále narůstá. Ani regionální úprava, kterou představuje Africká charta, není dostatečně efektivní a to ze stejného důvodu. I když je podle mého názoru propracovanější a obsahuje řadu pro praxi použitelných institutů, 36 k jejich využívání stále nedochází. Teoretická rovina je tak na vysoké úrovni, ale praxe již pokulhává Důvody účasti dětí v ozbrojených konfliktech Na tomto místě je určitě zajímavé si položit otázku, proč jsou děti vzrůstajícím způsobem využívány v ozbrojených konfliktech a při politickém násilí? Jaké faktory slouží k jejich účasti ve válkách? Příčiny lze spatřovat především v sociálních, ekonomických či politických podmínkách. Společným faktorem účastenských zemí je extrémní chudoba a také úpadek sociálních struktur a služeb, což má neblahý vliv na způsob, jakým se děti a mladí lidé vyrovnávají s problémy v jejich životě. Ozbrojený konflikt, migrace a chudoba způsobují rozpad nejenom jednotlivých rodin, ale také společenských komunit. Z těchto důvodů jsou děti nuceny vytvořit si své vlastní strategie k přežití, na základě kterých se stávají dětmi ulice, přidávají se do různých gangů a také vstupují do ozbrojených složek či armády. 37 Podle Faulknera 38 je nutné si uvědomit, že důvody, které nutí děti vstoupit do ozbrojených státních či nestátních složek se liší u každého jedince. Avšak podle jeho názoru existují určité společné rysy, které se pravidelně opakují v rámci určitých životních podmínek. Tyto podmínky zahrnují: Děti s minimálním vzděláním či bez vzdělání; Děti z nejvíce znevýhodněných socioekonomických skupin; Děti odloučené od svých rodin, obvykle z důvodu právě probíhajícího konfliktu; Sirotky, děti ulice, uprchlíky a vnitřně přesídlené osoby; 36 V tomto případě se jedná o to, že Africká charta zatím jako jediný platný právní instrument dotýkající se ochrany dítěte v sobě zahrnuje možnost podání individuální stížnosti. Na mezinárodní úrovni toto bude možné, až dojde k ratifikaci a vstupu v platnost u Třetího dodatkového protokolu k Úmluvě o právech dítěte. 37 HONWANA, op. cit. s FAULKNER, Frank. Kindergaren killers: morality, murder and the child soldier problem. Third World Quarterly. 2001, roč. 22, č. 4, s

15 Děti z narušeného prostředí (např. z rozvedených rodin apod.). Děti, které žijí v těchto životních podmínkách, jsou zranitelnější a více náchylnější k tomu, aby se staly dětskými vojáky. Válka na druhou stranu není jasným předpokladem pro rekrutování, jelikož to se může konat i v čase míru, kdy takovéto chování dětí lze vysvětlit jejich snahou uniknout chudobě, sociálnímu vyloučení apod. Je přirozené, že děti chtějí patřit k určité skupině osob a s někým spojit svoji identitu. V chudších zemích vstup do armády či jiných nestátních ozbrojených složek může pro ně být jediným způsobem, jak dosáhnout zaručeného stupně kvality života. Normální jistoty života, byť i jenom základní, jsou pro ně alespoň takové, jakých by dosáhly jako uprchlíci či v jiném sociálně slabším postavení. 39 Lze ovšem i v tomto případě hovořit o dobrovolnosti a svobodném rozhodnutí dětí stát se vojáky? Domnívám se, že nikoliv. Na druhé straně také existuje velké množství dětských vojáků, kteří byli donuceni vstoupit do bojových jednotek násilnou formou či na základě psychického nátlaku ze strany rodiny. I tak, pokud se dítě stane dětským vojákem ze své vlastní vůle, nelze hovořit o dobrovolnosti v pravém slova smyslu. Podstatou totiž bývá především sociální, ekonomický, politický tlak či psychické ovlivňování spojené s mylnou nebo spíše neúplnou představou skutečné funkce dětského vojáka. Ovšem ochrana, kterou jim zajistí armáda, může být pro ně jasným lákadlem. V jiných případech může být motivací také finanční odměna, která jde ruku v ruce s vykonanou prací uvnitř vojenské jednotky. Je ovšem zřejmé, že ať už dochází k verbování dětských vojáků dobrovolně či nedobrovolně, jejich účast na vojenských akcích pro ně má neblahé důsledky nejenom pro jejich další vývoj, ale také pro mír a stabilitu v daném státě. Traumata vzniklá dětským vojákům se přenášejí z generace na generaci a tím dochází i k ovlivňování další generace tedy dětí dětských vojáků. Bez ohledu na to, že některé děti dětských vojáků se narodí do neutěšené situace, kdy jejich matky jsou samy dětskými vojáky a zároveň sexuálními otrokyněmi vojenských vojevůdců. Další příčinou účasti dětí v ozbrojených konfliktech je i jednoduchost obsluhy lehkých zbraní. Děti se tuto činnost zvládnou naučit často jen během jednoho dne. Hmotnost zbraní a jejich technologické konfigurace mají v obecném slova smyslu zabránit účasti dětí v předních liniích válečných konfliktů. Ovšem šíření lehce 39 FAULKNER, op. cit. s

16 ovladatelných a lehkých zbraní má negativní vliv na účast dětských vojáků v rámci ozbrojených konfliktů. Rezoluce Organizace spojených národů 40 neustále upozorňují na souvislost účasti dětí v ozbrojených konfliktech s obchodem s lehkými zbraněmi. Především ovšem vyzývají státy, aby zastavily export lehkých zbraní do zemí, které porušují standardy pro ochranu dětí v ozbrojených konfliktech, ke kterým se zavázaly. 41 V souvislosti s touto příčinou lze vypozorovat i další důvod, kterým je skutečnost, že lze předpokládat, že děti mají snížený práh strachu a tím pádem je jednodušší od nich získat loajalitu a jednodušším způsobem je zmanipulovat. 42 Jelikož množství a dlouhodobost válečných konfliktů speciálně v Africe je opravdu hluboce zakořeněným problémem, je nutné si také uvědomit, že v jejich důsledku chybí dostatečné množství dospělých branců a zejména z tohoto důvodu je jednodušší a také efektivnější využít dětí jako dětských vojáků Příčiny existence dětských vojáků na africkém kontinentu Jak už bylo výše zmíněno, dětští vojáci jsou považování zejména za fenomén afrického kontinentu. Navzdory přijetí Africké charty se největší počet dětských vojáků nachází stále na území afrického kontinentu. 43 Jaké jsou toho příčiny? První příčinou by mohlo být množství a rozsáhlost aktuálních ozbrojených konfliktů na africkém kontinentu a také unikátní způsob zacházení se samotnými dětmi. Pokud se ovšem podíváme na výše zmíněný historický přehled týkající se dětských vojáků, je zřejmé, že násilí, které se děje africkým dětem během konfliktů na tomto kontinentě, není ničím výjimečným. Podle Jézéquela 44 je zajímavé pozorovat, že pohled společnosti na dětské vojáky během americké občanské války byl dosti odlišný od dnešního. Během americké občanské války bylo na dětské vojáky nahlíženo jako na dětské hrdiny, kteří se dokázali zapojit do válečných bojů. Činy těchto dětí byly často heroizovány a jejich případná smrt pro ně znamenala úctu v očích společnosti a byla viděna jako oběť, kterou 40 Dále jen OSN. 41 HLAVÁČOVÁ, Jana. Kontrolní mechanismy v oblasti problematiky dětí v ozbrojeném konfliktu. In: Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, s JÉZÉQUEL, op. cit. 43 In-Depth: Fighting for the rights of child soldiers. In: IRIN [online] [cit ]. Dostupné z: 44 JÉZÉQUEL, op. cit. 12

17 vykonaly vůči vlastnímu národu. Naopak účast dětských vojáků v afrických válkách je vždy vnímána a prezentována negativním způsobem, jakožto ukradené dětství. Jak je možné, že dochází k nahlížení na stejný problém odlišným způsobem? Nedomnívám se, že by západní společnost vyspěla natolik, aby si uvědomila, jaké následky její chování mělo a aby se z něj naprosto poučila. Myslím si, že v tomto případě je pro ni jednodušší, vykreslit africký kontinent jako nezpůsobilý vyrovnat se svými vlastními vnitřními problémy a podobnou nejen evropskou historii nenápadně vymazat z paměti. Co je tedy důvodem pro oblíbenost použití dětských vojáků na africkém kontinentě? Podle Jézéquela 45 je tím rozdílný pohled na pojem dítě a dětství. Nejdříve je podstatné si připomenout, že děti nejsou jednoduše pouze biologickou skupinou, ale vytváří sociální uskupení, jehož vývoj záleží na tom, zda probíhá na Západě či v Africe. Což lze jednoduše pozorovat ve výše zmiňovaných mezinárodních dohodách, které se pevně snaží stanovit věkový limit pro účast dětí v ozbrojených konfliktech a tím nastolit jejich ochranu. Tento západní způsob stanovení hranice určení, zda se již jedná o dítě či nikoliv, má stále problémy s aplikací v afrických společnostech. Ty si totiž vyvinuly a většinou si také uchovávají svůj vlastní model dětství. Jednou z dalších příčin afrického dětského vojáka je také fakt, že ekonomické struktury západní a africké společnosti integrovaly dítě do svých struktur odlišným způsobem. Od konce 19. století, se západní společnosti snažily odbourat dětskou práci a naproti tomu dítě postupně postavily do role konzumenta se svými vlastními právy. Vedle toho, v afrických společnostech dítě zastává důležitou roli pracovní síly, která je signifikantní pro její další fungování. 46 Podle Francise 47 dětští vojáci v Africe reprezentují nový institut tradiční dětské práce, která patří mezi zvyklosti napříč tímto kontinentem. Z 620 milionů lidí žijících v Subsaharské Africe, 51% z nich jsou děti podle mezinárodní právní definice 48 a 31% z nich jsou ekonomicky aktivní či jiným způsobem participují na různých formách dětské práce. 49 Dětská práce se bohužel stala na africkém kontinentu normou, a pokud by ji děti nezastávaly, staly by se vyloučenými z rodinného či širšího společenství. 45 JÉZÉQUEL, op. cit. 46 Ibid. 47 Ibid. s Úmluva o právech dítěte viz. čl. 1 dítětem je osoba mladší osmnácti let. 49 FRANCIS, David J. "Paper protection" mechanism: child soldiers and the international protection of children in Africa s conflict zones. Journal of Modern African Studies. 2007, roč. 45, č. 2, s

18 I přes zmíněné poznatky je podle mého názoru stále velmi složité jednoznačně určit, proč je problém dětských vojáků natolik rozšířen právě na africkém kontinentě. Vzhledem k podrobné právní úpravě a snaze tuto skutečnost změnit si zajisté přední afričtí představitelé uvědomují hloubku tohoto problému. Bohužel efektivita takto učiněných kroků je ve většině případů podle stále se zvyšujících počtů dětských vojáků nižší, než se předpokládalo. 14

19 3. Mezinárodní trestní soudnictví Institut mezinárodního soudnictví nabývá na významu díky rozsudkům ICC a Zvláštního soudu pro Sierra Leone, díky nimž se pozornost představitelů jednotlivých států obrací na problematiku dětských vojáků, což vytváří mezinárodní tlak na celé společenství, aby se tímto problémem více zaobíralo a snažilo se jej řešit v konkrétnějších krocích. Hlavním úkolem mezinárodních soudů je autoritativně vyložit obsah právních norem a tím pádem minimalizovat právní nejistotu, na jejímž základě vznikají mezinárodní spory. Přispívají tedy k právní jistotě v mezinárodních vztazích, což má samozřejmě jednoznačně pozitivní účinek. Existence mezinárodního trestního soudnictví jako celku a činnost mezinárodních soudů je také projevem přesunu pozornosti mezinárodního společenství na kontrolu prosazování a aplikaci mezinárodního práva v praxi, což lze opět z hlediska mezinárodního společenství reflektovat veskrze kladně. 50 Úvaha o vytvoření konstrukce mezinárodního soudnictví se poprvé objevila na počátku 20. století v průběhu 2. haagské konference. Na základě této myšlenky vznikl Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti, který ovšem nepřečkal 2. světovou válku, po níž byl nahrazen Mezinárodním soudním dvorem OSN. Pro účely této práce je důležité zmínit činnost později vzniklých institucí, tedy ICC, Zvláštního soudu pro Sierra Leone a také, pro regionální africkou právní úpravu důležitého, Afrického soudu pro práva člověka a národů. ICC je mezinárodní soudní instituce a byla oficiálně zřízena k 1. červenci 2002 na základě Římského statutu, který byl přijat v roce 1998 a v platnost vstoupil na začátku roku Myšlenka zřízení mezinárodního trestního soudu, který by se zabýval mezinárodními zločiny, není úplně nová, jak by se dalo předpokládat. Jak již bylo výše naznačeno, výskyt prvních oficiálních úvah o vytvoření podobné instituce lze datovat již od konce první světové války. Částečně se tato idea projevila ve vytvoření soudních trestních tribunálů po druhé světové válce v Norimberku a v Tokiu. Během studené války byla tato myšlenka z politických důvodů zapovězena, ale znovu se 50 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. 5. podstatně upravené a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, s

20 objevila v 90. letech 20. století. Konec studené války tak znovu otevřel diskuzi nad vytvořením mezinárodního trestního soudu a to především v rámci hledání mnohostranných řešení pro nově vzniklé nadnárodní problémy. Relativní globální stabilita nastolená a udržovaná v období studené války USA a Ruskem se začala povážlivě narušovat. Jedním z impulzů pro státy k vytvoření stálého mezinárodního trestního soudu byly také občanské války na konci 20. století, kdy v jeho ustavení nejenom zapřisáhlí aktivisté, ale také členové jednotlivých vlád 51 spatřovali jeden ze způsobů zabránění páchání válečných zločinů a také instituci, která by přispěla ke světovému míru. 52 ICC byl tedy vytvořen na základě zkušeností OSN s tribunály ad hoc, které byly ustaveny pro posouzení závažných zločinů spáchaných v 90. letech 20. století na území bývalé Jugoslávie a ve Rwandě. Hlavním cílem činnosti takových soudních orgánů a i ICC je především potrestat pachatele genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Aby do budoucna nebylo nutné vytvářet takovéto ad hoc tribunály pro každou konfliktní oblast, byl vytvořen ICC jako stálá mezinárodní soudní instituce s jurisdikcí pro tyto zločiny. Jurisdikce ICC je doplňková, vyšetřování a stíhání by měl vést primárně stát, do jehož jurisdikce daný případ spadá. Pouze v případě neochoty či neschopnosti provádět tyto jednotlivé kroky, by se měl daným případem začít zabývat ICC. Zajímavostí zajisté zůstává, že ICC není orgánem OSN 53, ale je samostatným subjektem mezinárodního práva. 54 Zvláštní soud pro Sierra Leone lze považovat za hybridní soud, jelikož se v něm mísí prvky mezinárodní a vnitrostátní. 55 Byl zřízen na základě mezinárodní smlouvy mezi OSN a vládou Sierra Leone. 56 Jedná se o zvláštní soud především z toho důvodu, že nebyl zřízen rezolucí Rady bezpečnosti OSN, ale dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Mezi jedno z nejdůležitějších rozhodnutí tohoto soudu patří rozsudek 51 Příkladem může být prohlášení vlády Norska, více podrobností na 52 SIMMONS, Beth A. a Allison DANNER. Credible Commitments and the International Criminal Court.International Organization. 2010, roč. 64, č. 2, s Na rozdíl od tzv. ad hoc tribunálů zřízených pro Rwandu a bývalou Jugoslávii. 54 MALENOVSKÝ, op. cit. s MAJERČÍK, Ľubomír. Alternativy k mezinárodním trestním tribunálům. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizace: Aktuální otázky lidských práv [online]. 2012, IV., č. 1 [cit ]. Dostupné z: 1.pdf 56 Ke sjednání byl Radou bezpečnosti OSN vyzván Kofi Annan na základě rezoluce OSN č

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Mezinárodní humanitární právo T2 Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Mezinárodní trestní soud (ICC), mezinárodní trestní právo a exteritoriální platnost trestních norem

Mezinárodní trestní soud (ICC), mezinárodní trestní právo a exteritoriální platnost trestních norem Mezinárodní trestní soud (ICC), mezinárodní trestní právo a exteritoriální platnost trestních norem 1. Proces vzniku ICC Již v meziválečném období bylo vypracováno více návrhů na zřízení mezinárodního

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6.

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. VYBRANÁ TÉMATA Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. 2006 - (5/2006) Martin Kavěna LL.B., B.C.L. Parlament České republiky Kancelář

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 108 9. funkční období 108 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Dokument z Montreux. (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva

Dokument z Montreux. (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva Dokument z Montreux (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva Tento dokument je výsledkem iniciativy zahájené ve spolupráci vlády Švýcarska a Mezinárodního výboru Červeného kříţe,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV. LEOPOLD SKORUŠA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 205 9. funkční období 205 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 Distr. BEZ OMEZENÍ HCR/GIP/03/05 4. září 2003 Originál: angličtina UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Vyhlášení generála Mac Arthura (1946), které bylo právním základem pro přijetí Statutu Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ

Vyhlášení generála Mac Arthura (1946), které bylo právním základem pro přijetí Statutu Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ HISTORIE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA TRESTNÍHO Komise o odpovědnosti původců války a jejich trestání - vznikla v roce 1919, vyslovila se k potrestání původců války (představitelé centrálních mocností) a pachatelů

Více

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56 Obsah Úvod 11 1. Spolkový sněm v politickém systému SRN 26 1.1 Funkce parlamentu jako instituce politického systému 26 1.1.1 Volební funkce parlamentu 27 1.1.2 Zákonodárná funkce parlamentu 28 1.1.3 Kontrolní

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 390/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové

Více

Konference hodnotící Římský statut Mezinárodního trestního soudu konané v Kampale v Ugandě

Konference hodnotící Římský statut Mezinárodního trestního soudu konané v Kampale v Ugandě P7_TA(2010)0185 Konference hodnotící Římský statut Mezinárodního trestního soudu konané v Kampale v Ugandě Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 o konferenci hodnotící Římský statut Mezinárodního

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Monitorovací mechanismus Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Jaké jsou cíle Úmluvy? Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi, jež vstoupila v platnost 1. února 2008, má za cíl bránit obchodování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky 258 9. funkční období 258 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Otázky z povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné

Otázky z povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné Otázky z povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné Obecná část 1. Mezinárodní společenství a jeho právní řád 2. Zvláštnosti mezinárodního práva 3. Zásady mezinárodního práva a konkrétní pravidla 4.

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y k návrhu na sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokolu

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

5369/15 zs/jp/kno 1 DG C 2C

5369/15 zs/jp/kno 1 DG C 2C Rada Evropské unie Brusel 16. ledna 2015 (OR. en) 5369/15 COTER 9 COMEM 8 COMAG 10 COPS 9 POLMIL 3 IRAQ 1 CONUN 7 COHOM 3 COSI 7 ENFOPOL 16 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 OBSAH Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 Část A: Cvičení... 15 I. Vývoj mezinárodního práva a jeho východiska... 15 1.1 Klíčové pojmy... 15 1.2 Testové otázky... 16 1.3 Cvičení... 17 Cvičení č. 1: Normy ius

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na Úmluvu o právech dítěte. Má podobu pracovního listu. V jednotlivých

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

OBSAH 1 Předmluva 2 Úvod 3 Teoretická koncepce ochrany osobnosti v common law 4 Ochrana důstojnosti 5 Ochrana soukromí

OBSAH 1 Předmluva 2 Úvod 3 Teoretická koncepce ochrany osobnosti v common law 4 Ochrana důstojnosti 5 Ochrana soukromí OBSAH 1 Předmluva... 11 2 Úvod... 12 3 Teoretická koncepce ochrany osobnosti v common law... 15 4 Ochrana důstojnosti... 17 4.1 Subjekty ochrany... 18 4.2 Znevažující charakter užitých tvrzení... 19 4.3

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Doprovodná prezentace k přednášce

Doprovodná prezentace k přednášce Doprovodná prezentace k přednášce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) Mgr. Richard Stojar, Ph.D. Centrum

Více

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 Lidská práva Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.3 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: říjen 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická škola

Více

LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ;

LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ; AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 10 ODPOVĚDNOST A DONUCENÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU VEŘEJNÉM. ŘÍMSKÝ STATUT MEZINÁRODNÍHO SOUDNÍHO DVORA. LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO)

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) V roce 1945 na Konferenci OSN její účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Blok č. 4 výživné Základní data Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Česká republika mezi ně nepatří Ačkoli v právním řádu bylo, ovšem oslabovalo až zákony č. 111/2006 Sb. a

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)] Organizace spojených národů A/RES/60/147 Valné shromáždění Určení: obecné 21. března 2006 Šedesáté zasedání Bod pořadu jednání 71(a) Rezoluce přijatá Valným shromážděním [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Více

Subjekty mezinárodního práva: svrchované státy, mezinárodní organizace. mezinárodní obyčeje (např. zásada zákazu přivlastňování kosmického prostoru)

Subjekty mezinárodního práva: svrchované státy, mezinárodní organizace. mezinárodní obyčeje (např. zásada zákazu přivlastňování kosmického prostoru) Otázka: Mezinárodní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): wanda Rozlišuje se mezinárodní právo veřejné a soukromé (odvětví vnitrostátního práva- úprava soukromoprávních vztahů v rámci vztahů

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Pozměňovací návrhy poslance Zbyňka Stanjury

Pozměňovací návrhy poslance Zbyňka Stanjury Pozměňovací návrhy poslance Zbyňka Stanjury k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ST 903) 1. Skončení

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více