Závěrečný účet - návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet - návrh"

Transkript

1 MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: , sejmuto dne: Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne b) ústně na zasedání zastupitelstva dne /158

2 Obsah MĚSTO Poř. č. Název Strany 1. Úvodní strana 1 2. Obsah 2 3. Členění rozboru 3 4. Úvod 4 5. Příjmy 4 6. Příjmy celkem Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy Výdaje třídy Finanční operace a finanční vztahy, hospodaření s majetkem a peněžními fondy, organizace města Financování Výsledek hospodaření Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa Příjmy a výdaje v bližším členění Příjmy a výdaje Odbor životního prostředí Příjmy a výdaje Odbor dopravy a občanskosprávních agend Příjmy a výdaje Oddělení školství a cestovního ruchu Příjmy a výdaje Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - Městská policie Česká Lípa Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje Oddělení technické správy majetku Příjmy a výdaje ORMI majetkový úsek Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje ORMI - investice, územní plán, dotace Příjmy a výdaje Oddělení dopravně správních agend a přestupků Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr Příloha: Výkazy za rok 2014 organizace zříz.a založ.městem Č.Lípa 449 stran 2/158

3 MĚSTO Členění rozboru a vyúčtování hospodaření Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2014 má toto základní členění: 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy 6 4. Finanční operace a finanční vztahy, hospodaření s majetkem a peněžními fondy, organizace města 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 4.5. Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Odbor životního prostředí 5.2. Odbor dopravy a občanskosprávních agend 5.3. Oddělení školství a cestovního ruchu 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie Česká Lípa 5.9. Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - investice, územní plán, dotace Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka 6.2. Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr 3/158

4 MĚSTO 1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k je vyhotovený v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře v bodě 5 rozboru byly zpracovány odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č.128/2000 Sb. nezávislým auditorem a je, v souladu s ustanovením 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bylo provedeno firmou ADaKa s.r.o., licence KA ČR č Příjmy Členění této oblasti je následující: 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2014 výše tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, na 108 %. Rozpočet za rok 2014 v absolutní hodnotě byl přeplněný o tisíc Kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č. 1 a grafu č. 1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 2. 4/158

5 MĚSTO Tabulka č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd Druh příjmu Rozpočet tis.kč Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté transfery Příjmy celkem Graf č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd 5/158

6 MĚSTO Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny podle organizačních jednotek, vyplývá, že k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodujícím dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy (daňové příjmy - daně z příjmů a daň z přidané hodnoty). Naopak, cca půlmilionový schodek vykázal rozpočet Oddělení technické správy majetku, kde se promítl zejména dluh u splátky anuity Bytového družstva LADA a neplnění příjmů z pronájmu. Tabulka č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Příjmy celkem /158

7 MĚSTO 2.2. Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 20 %), daní z přidané hodnoty (podíl 39 %), daní z nemovitostí (podíl 9 %), příjmy z výherních hracích přístrojů a loterií (podíl 7 %), správními a místními poplatky a odvody (podíl 4 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše tisíc Kč a byly splněny na 110 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč. K nejvyššímu přeplnění rozpočtu došlo u daně z příjmů právnických osob ( tisíc Kč) a daně z přidané hodnoty ( tisíc Kč). Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č. 3. a grafické znázornění v grafu č. 2. Tabulka č. 3 Příjmy třídy 1 Druh příjmu Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Komunální odpad - místní poplatek Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb Odvod z loterií a podobných her a z výherních hracích přístrojů Celkem tř /158

8 MĚSTO Graf č. 2 Příjmy třídy Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše tisíc Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, splněny na 114 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o tisíc Kč bylo dosaženo zejména díky přeplnění příjmů z přijatých sankčních plateb a příjmům z pronájmu majetku. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č. 4. a grafu č. 3. 8/158

9 MĚSTO Tabulka č. 4 Příjmy třídy 2 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin.vypořádání předch.let Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Přijaté splátky půjčených prostředků Celkem tř Graf č. 3 Příjmy třídy 2 9/158

10 MĚSTO 2.4. Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2014 zastoupeny pouze příjmy z prodeje investičního majetku. Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši tisíc Kč, z toho 68 % připadá na výnos z prodeje nemovitostí. Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č. 5 a grafu č. 4 Tabulka č. 5 Příjmy třídy 3 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje budov a bytů Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Celkem tř Příjmy třídy 3 Graf č. 4 10/158

11 MĚSTO 2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté transfery) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (zejména ze státního rozpočtu), transfery z rozpočtů územní úrovně (od kraje a obcí) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč byly o 282 tis. Kč vyšší. Z této částky 277 tisíc Kč připadá na příjmy od obcí, zbývající odchylka je důsledkem zaokrouhlování u převodu z hospodářské činnosti a u přijatých transferů. Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č. 6 a grafu č. 5. Tabulka č. 6 Příjmy třídy 4 Druh příjmu Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Převody z vlast.fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Celkem tř /158

12 MĚSTO Graf č. 5 Příjmy třídy 4 3. Výdaje Členění výdajů je toto: 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2014 celkové výše tis. Kč. Dosažená výše výdajů činí 91 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, což představuje úsporu tisíc Kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č. 6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č /158

13 MĚSTO Tabulka č. 7 Výdaje podle výdajových tříd Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Graf č. 6 Výdaje podle výdajových tříd 13/158

14 MĚSTO Tabulka č. 8 Výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociál. věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Výdaje celkem Výdaje třídy 5 Mezi výdaje třídy 5 (běžné výdaje - výdaje na provoz) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obslužnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč se nedočerpalo tis.kč. Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č /158

15 MĚSTO Tabulka č. 9 Výdaje třídy 5 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Platy a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční půjčky, transfery a náhrady plac. obyvatelstvu, nezisk.organizacím Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj Celkem tř /158

16 MĚSTO Graf č. 7 Výdaje třídy Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 (kapitálové výdaje) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši tis. Kč, což vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč představuje úsporu tis. Kč. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č. 10 a grafu č. 8. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č /158

17 MĚSTO Tabulka č. 10 Výdaje třídy 6 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř Graf č. 8 Výdaje třídy 6 17/158

18 MĚSTO Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 kapitálové výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Skutečnost / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Výdaje celkem Finanční operace a finanční vztahy, hospodaření s majetkem a peněžními fondy, organizace města Tato oblast je členěna na: 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 4.5. Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa 18/158

19 MĚSTO 4.1. Financování Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí výdaje = příjmy ± financování. Financování zahrnuje operace, když si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, že veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz do nebo z příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy rozpočtu před konsolidací byly ve výši tis.kč, výdaje tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tisíc Kč. V rámci financování byla tudíž vykázána částka tisíc Kč a její struktura je tato: tis. Kč. pokles stavu peněžních prostředků na vkladových účtech fondů města, tis. Kč splátky jistiny úvěru na Sportareál, tis. Kč navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č. 12 a graf č. 9. Tabulka č. 12 Financování Druh operace Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování Splátky dlouhodobých půjček Financování celkem /158

20 MĚSTO Graf č. 9 Financování 4.2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou Stavebnímu bytovému družstvu Sever, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jež jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č. 13 Výsledek hospodaření Název Údaje Příjmy před konsolidací Příjmy po konsolidaci Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů Výsledek hospodaření - hospodářská činnost Z toho: výsledek hospodaření s majetkem města svěřeným mandátní smlouvou SBD Sever Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2014 dokumentuje tabulka č. 14 a graf č /158

21 MĚSTO Tabulka č. 14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření v tis.kč Stavební bytové družstvo SEVER Hospodářská činnost - město Celkem Graf č. 10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města 21/158

22 MĚSTO 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Název bankovního účtu Běžné účty rozpočtového hospodaření Běžné účty - hospodářská činnost Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2014 Konečný stav k v Kč , , , , , ,88 Jiné běžné účty , , ,09 Běžné účty fondů , , ,87 Pokladna hospodářské činnosti 4 827, , ,00 Ceniny , , ,00 Celkem , , ,24 Název peněžního fondu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2014 Konečný stav k v Kč Sociální fond , , ,27 Rezervní fond , ,90 0,00 Investiční fond , , ,60 Celkem , , ,87 SOCIÁLNÍ FOND 2014 Účetní stav účtu SF k ,68 Kč ( + ) Převod do sociálního fondu ,00 Kč ( + ) výnosové úroky r ,59 Kč ( - ) stravenky ,00 Kč ( - ) odměny - životní jubilea, pracovní výročí ,00 Kč ( - ) květiny ,00 Kč ( - ) drobné dary - návštěva nemocného - 596,00 Kč ( - ) převod odborové organizaci ,00 Kč ( - ) společenský večer - hudební produkce, catering ,00 Kč Účetní stav účtu SF k ,27 Kč V roce 2014 byla z výdajového účtu rozpočtu na účet Sociálního fondu převedena částka ,00 Kč. 22/158

23 MĚSTO INVESTIČNÍ FOND 2014 Účetní stav účtu IF k ( + ) Převod do IF - schváleno v r.2013, převod realizován v r.2014: Disponibilní stav účtu IF k ,12 Kč ,20 Kč ,32 Kč ( - ) poplatky r ,00 Kč ( + ) výnosové úroky r ,88 Kč ( - ) Využití IF - investice ( - ) Regenerace ZŠ 28.října čp zateplení budov ZŠ ( - ) Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ul.) ,00 Kč ,73 Kč ( + ) Převod do IF v r.2014 ve výši: - Kč ( + ) IF - vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany ,00 Kč ( + ) Vrácení prostředků do IF dle usnesení ZM č. 478/B/ ,00 Kč ( + ) IF - vrácení předfinancovaných dotací ,13 Kč Stav účtu IF k ,60 Kč Účetní stav Investičního fondu k sice činil ,12 Kč, ale počátkem roku 2014 byla doúčtována částka ,20 Kč, která souvisí s rokem Jedná se o vratku předfinancovaných akcí regenerace budov mateřských škol Zhořelecká a Brněnská ( ,20 Kč), Technologické centrum ( Kč) a o vratku půjčky svazku obcí Cyklostezka Varhany ( Kč). K faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo až v roce 2014, ale převod byl schválen již v roce Proto je v přehledu hospodaření Investičního fondu za rok 2014 jako disponibilní stav účtu k uvedena částka ,32 Kč. 23/158

24 MĚSTO Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku) Stav k v tis. Kč "Netto" Stav k v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Pohledávky - dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé krátkodobé 0 0 Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem Zdánlivý nárůst ostatních krátkodobých pohledávek a závazků je vykázán z důvodu přeúčtování částky 6,3 mil.kč: záporná hodnota částky 6,3 mil. Kč byla doposud vedena v pohledávkách, ale k musela být z důvodu novelizované metodiky přeúčtována na dohadné účty pasivní. Po vyloučení této operace se hodnota pohledávek celkem v roce 2014 snížila o 4 mil. Kč (2 mil. Kč doplatek půjčky poskytnuté Svazku obcí Cyklostezka Varhany, zbytek pohledávky z hlavní činnosti). Rovněž závazky celkem v roce 2014 klesly. Na snížení výše závazků se rozhodující měrou podílí splácení investičního úvěru na Sportareál (-15,9 mil. Kč) a umořování závazku u úvěru na Bytové domy Lada (-12,3 mil. Kč). 24/158

25 MĚSTO Název majetkového účtu Stav k 1. lednu 2014 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2014 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.mov.věci a soubory mov.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dld. nehmotný majetek Nedokončený dld. hmotný majetek Poskyt.zálohy na dld. nehmot.a hmotný majetek Poskyt.zál. na dld.nehm. majetek Poskyt.zál.na dld. hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozh.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě /158

26 MĚSTO 4.4. Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky, vratka nevyčerpaných dotací za rok 2013 a příspěvky a transfery poskytnuté z rozpočtu města. 1. Neinvestiční přijaté dotace celkem ,57 Kč 1.1. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1.2. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Kč ,00 Kč 1.3. Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 5 910,00 Kč 1.4. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,06 Kč 1.5. Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 Kč 1.6. Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,51 Kč 2. Investiční přijaté dotace celkem ,31 Kč 2.1. Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,53 Kč 2.2. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,78 Kč Celkem ,88 Kč V rámci finančního vypořádání ze SR město vrátilo nevyčerpané dotace za rok 2013 do SR v částce ,72 Kč 3. Navýšení rozpočtu v průběhu roku ,00 Kč 3.1. Navýšení z vlastních příjmů ,00 Kč 3.2. Navýšení o dotace ,00 Kč 3.3. Investiční fond - změna stavu ,00 Kč 3.4. Převod účelově vázaných prostředků z r.2013 a do r ,00 Kč Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Druh transferu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost v tis. Kč Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně /158

27 MĚSTO Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů ústřední úrovně a od regionálních rad: Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč Podpora terénní sociální práce , ,00 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče , ,24 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí , ,40 VPP - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce , ,00 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ( 101, 102 a , ,00 103) Podpora prevence kriminality - program č neinvestice , ,60 Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu , ,00 Účelové dotace na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí , ,58 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona , ,00 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona , ,00 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice , ,00 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice , ,00 Kulturní aktivity , ,00 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu Investiční dotace program č EFEKT podpora úspor energie Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona , , , , , , , ,00 27/158

28 Dotace z rozpočtu EU a související příjmy MĚSTO VPP - Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ , ,00 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č EU NIV Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č EU IV Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č EU IV Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV Operační program životní prostředí ( ) - spolufinancování - NIV Operační program životní prostředí ( ) - spolufinancování - IV Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU ,00 0, ,55 0, ,46 0, ,77 0, ,00 0, ,53 0, ,11 0,00 Dotace přijaté od Libereckého kraje Příjmy v Kč Výdaje v Kč Dotace na "Zlatý oříšek" , ,00 Dotace na Dětské dopravní hřiště , ,00 Dotace pro DDM Libertin - soutěže , ,00 Dotace pro ZUŠ Arbesova - soutěže , ,00 Dotace pro JSDH , ,00 Doprava žáků na veletrh EDUCA - ZŠ Pátova, ZŠ Jižní, ZŠ Mánesova, ZŠ 28.října, ZŠ A.Sovy, ZŠ Školní , ,20 Dotace pro Městskou knihovnu , ,00 Sociální služby Česká Lípa, p.o , ,00 Dotace na Cyklostezku Vlčí důl , ,20 Dotace pro p.o.sociální služby , ,00 Dotace pro ZŠ Špičák - volnočasové aktivity proti kriminalitě mládeže , ,00 Dotace pro ZŠ Partyzánská - "Mažoretky " , ,00 Dotace pro ZŠ Sever - vydání CD pěveckého souboru , ,00 Dotace pro ZŠ Špičák - projekt AP na ZŠ , ,00 28/158

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více