Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2008"

Transkript

1 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2008

2 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2008 PhDr. Jana Spathová Mgr. Eva Lidáková Zlín

3 Fond kultury ZK na obnovu kulturních památek ve ZK pro rok 2008 je grantový program na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), památek místního významu (památek nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), předprojektovou a projektovou dokumentaci památek, ležících na území Zlínského kraje, bez rozdílu formy vlastnictví. Dotace se poskytuje po provedení výběrového dotačního řízení na základě žádosti o poskytnutí dotace na zachování a obnovu kulturní památky z Fondu obnovy pro daný kalendářní rok na předepsaném formuláři a po předložení požadovaných povinných dokladů. Z Fondu kultury jsou tímto způsobem památky financovány od roku

4 Zlínský kraj přistoupil jako jeden z prvních krajů k zavedení dotačního programu v oblasti obnovy památek. Byl vytvořen Fond kultury ZK, který v sobě zahrnuje kromě podpory kulturních aktivit i obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu. V průběhu let bylo vynaloženo z tohoto fondu na obnovu památek bezmála 35 mil. Kč na více než 450 akcí. Přes skutečnost, že tyto finanční prostředky mají neustále stoupající tendenci, jejich výše je, s ohledem na celkový stav památkového fondu, stále nedostačující. Samozřejmě kontinuálně jsou vkládány nemalé finanční prostředky do obnovy celé řady památek ve vlastnictví kraje. V letech bylo celkově vynaloženo z rozpočtu Zlínského kraje na památkovou obnovu cca 500 akcí na 170 mil. Kč. Rozhodně to nejsou malé částky, ovšem vzhledem k množství a stavebně technickému stavu památek v regionu, musíme hledat další možnosti získávání prostředků. V roce 2007 dosáhly dotace na obnovu památek z Fondu kultury na obnovu památek, z Programového fondu, z příspěvků ZK kulturním zařízením zřizovaným ZK a z Dotačních titulů MK ČR cca 37 mil. Kč. Oproti loňskému roku došlo v letošním roce k navýšení některých dotačních titulů MK ČR. Např. u Programu záchrany architektonického dědictví došlo k navýšení o 5,4 mil. Kč (na částku 12 mil. 350 tis. Kč), u Havarijního program pak o 1 mil. Kč (na částku 3,3 mil. Kč). Posílením pro památkový fond Zlínského kraje se stal v letošním roce i nový dotační titul MK ČR určený pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovitých památek mimo plošně chráněná území (celková výše činí cca 9 mil. Kč). OBNOVA PAMÁTEK NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU - (profánních a sakrálních, nemovitých i movitých), které svým významem architektonickým, historickým, uměleckým či výtvarným přesahují hranice regionu a náleží v oblasti kulturního dědictví k tomu nejhodnotnějšímu, co lze ve Zlínském kraji návštěvníkům nabídnout. 4

5 Zámek v Holešově město Holešov se v březnu roku 2005 stalo vlastníkem objektu zámku a zahrady s oborou a již od roku 2006 zahájilo projekční a následně vlastní stavební práce na zprovoznění areálu, který byl již několik let nevyužíván. Finanční zajištění obnovy si žádá sdružení prostředků z více zdrojů (EU, Program záchrany architektonického dědictví MKČR, Programy ministerstva životního prostředí, Fond kultury ZK na obnovu památek, Programový fond aj., celkové náklady na obnovu objektu zámku se pohybují kolem cca 350 mil. Kč, cca 250 mil. Kč pak na obnovu chráněného parku). V letošním roce byl opětovně přiznán příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR ve výši 3,5 mil. Kč a příspěvek z Programového fondu ZK. V rámci programů dalšího plánovacího období EU předpokládá město financování obnovy i z této oblasti, především následné zprovoznění objektu. Město Holešov předpokládá i využití dalších zdrojů při obnově a zprovoznění památky příspěvky z krajského rozpočtu, soukromých zdrojů sbírky, aktivity občanského sdružení Castellum Holešov, které vyvíjí činnost a jeho snahou je pomoci městu ve zprovoznění památky. Z Fondu kultury ZK na obnovu památek pro rok 2008 je žádáno na památkovou obnovu původních hospodářských budov zámku, lemujících hlavní vstup do zámeckého parku. Město Holešov s okolím náleží k významným oblastem v rámci CR. V rámci komplexní památkové obnovy sídla je přispíváno i na obnovu a restaurátorské práce v kostele Nanebevzetí Panny Marie a na stavební obnovu objektů, které jsou součástí vyhlášené MPZ. 5

6 Hrad Lukov je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších památek středověké architektury ve Zlínském kraji a jedním z největších lákadel návštěvníků, kteří přijíždějí do regionu. Záměrem Spolku přátel hradu Lukova a obce Lukov je do budoucna pokračovat v netradičním přístupu k záchraně této zříceniny. Cílem není pouhá stavební a archeologická záchrana významné kulturní památky, prezentace historie hradu, ale hlavně nabídka aktivního odpočinku návštěvníkům hradu (dokončení archeolog. výzkumu a konzervace zdiva, zřízení naučné stezky, biocentrum, vybudování lapidária, zřízení výstavky ve vstupní věži, projekt Hrad patří dětem, cyklostezka aj.). V posledních letech je objekt financován především prostřednictvím finančních prostředků vlastníka a ZK. V roce 2007 i v letošním roce byl rovněž poskytnut příspěvek z Havarijního programu MK ČR. V r pak činí tento příspěvek Kč. V letošním roce by na objektu měly být prováděny obnovné práce na terase západního paláce, v interiéru západního paláce a ve východním paláci. 6

7 Barokní hřbitov ve Střílkách intenzivní stavební a restaurátorské práce zde probíhají od roku 1998 (oprava střechy kaple, statické zajištění obvodového zdiva, vyčištění odvodňovacích kanálů, kanalizace, práce na kryptě, práce kamenické a restaurátorské plastická výzdoba (z důvodu probíhajících stavebních prací dosud osazeno jen zčásti, počítá se s osazením zbývajících skulptur do konce měsíce června 2008), kamenné schodiště a portály, restaurování stupňů kolem poprsně balustrády vnitřní strany hřbitova apod. Na akci bylo proinvestováno již Kč, z toho MK ČR Program záchrany a Havarijní program, OkÚ Kroměříž Kč, Kč Zlínský kraj, Kč Obec Střílky (vlastník) a Občanské sdružení za záchranu hřbitova ve Střílkách. Pro dokončení statického zabezpečení, doplnění kamenné hmoty a restaurování architektury hřbitova zbývá ještě Kč. V roce 2004 a rovněž v roce 2005 byl hřbitov vyřazen z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR (z důvodu nedostatku finančních prostředků). Byl poskytnu pouze příspěvek z Havarijního programu MK ČR a z rozpočtu ZK. Díky tomuto systému financování nebylo nutné stavební a restaurátorské práce zastavit, ovšem nemohly se rozvinout v rozsahu, jaký by byl třeba. V roce 2007 byl přiznán z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR příspěvek ve výši Kč, v letošním roce pak Kč. Z Fondu kultury na obnovu památek ve ZK pro rok 2007 bylo žádáno na provedení opravy pohledově čelního opěrného bosovaného zdiva včetně destruovaných kamenných částí zdiva, výměnu vadných římsových částí, výměnu dožilých říms pod balustrem, restaurování kamenných prvků zdiva, restaurování balustru (kamenné poprsně) z vnějšího pohledu, doplnění kamenných částí po kotvení. V roce 2008 by mělo být provedeno restaurování kamenného balustru vnitřní části hřbitova a restaurování obvodového kamenného zdiva fasády kaple. Z Programového fondu ZK a z prostředků Sdružení na záchranu barokního hřbitova ve Střílkách bude financováno i zahájení restaurování barokního interiéru kaple včetně repase oken (celkové náklady cca 1 mil. Kč.) 7

8 Areál kláštera na Velehradě s bazilikou přesahuje svým významem hranice našeho státu. Dne 1. července 2008 by mělo nabýt účinnosti vládní nařízení o prohlášení areálu kláštera s bazilikou za národní kulturní památku. Úpravy kláštera v padesátých letech byly jednoznačně přizpůsobeny pro účely užívání ústavu sociální péče bez akceptování aspektů historických, uměleckých a architektonických. Postupná degradace střešní krytiny způsobila masivní zatékání, kde došlo ke značnému poškození půdních i níže položených podlaží, takže památka byla ohrožena ve své podstatě. Na klášteře probíhá od roku 2002 intenzivní památková obnova. Část kláštera byla již v roce 2004 stavebně dokončena a vzniklo zde církevní gymnázium. Práce dále pokračovaly i na části, kde je zbytek ústavu sociální péče a stavební práce jsou i zde z velké části dokončeny. Práce na památkové obnově kláštera probíhají i v letošním roce zejména náročné restaurátorské práce na Slovanském sále. Celý areál má nadregionální a nadnárodní působnost a je symbolem duchovní blízkosti, podstaty a integrity středoevropských kultur. Je úzce spojen s cyrilometodějskou tradicí. Kult slovanských apoštolů, kteří jsou společně se svatým Benediktem nazýváni spolupatrony Evropy, činí z Velehradu místo, přesahujícím svým nadnárodním významem hranice našeho státu. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších středoevropských poutních míst a velmi významné centrum CR. Ve spádové oblasti se nachází taky několik významných cílů, které spadají do oblasti poznávací a odpočinkové turistiky. Za všechny jmenujme např. Slovácké muzeum, Galerii Slováckého muzea, Památník Velké Moravy ve Starém městě, Archeoskanzen v Modré. Na nejvyšším kopci Chřibů Brdu - byla vystavěna snadno dostupná kamenná rozhledna. Velehrad a region Buchlov je protkán také sítí cyklostezek, cyklotras a pěších chodníků, které lákají k aktivní turistice. Jedná se převážně o cyklotrasy IV. Třídy: č Uherské Hradiště Velehrad Bunč Zdounky, Němčice n. H. Prostějov, č Modrá u Velehradu Bunč Roštín, č Modrá Velehrad, č Staré Město Jalubí Modrá Velehrad Chabaně Břestek Buchlovice Smraďavka Boršice Nedakonice, č Uherské Hradiště Velehrad Buchlovice Boršice Nedakonice, č Staré Město Modrá Velehrad Buchlovice Holý Kopec Stupala hrad Cimburk Kozel klimentské rybníky Osvětimany. 8

9 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě na objektu neproběhla od 40. let 20. století významnější rekonstrukce (pouze dílčí opravy a restaurátorské práce). Tak např. v 70. letech 20. století výměna střešní krytiny (byla zcela dožilá a do objektu zatékalo), v 90. letech 20. století pak oprava sanktusové věže, restaurování vitrážových oken, restaurování chórových lavic, v letech restaurování obrazů v Královské kapli a obrazů v jednotlivých bočních kaplích. V roce 2005 proběhla oprava věží, v roce 2006 byla zahájena oprava střech (dokončena část nad presbytářem a transept, v roce 2007 pokračovaly práce nad lodí a oprava je prakticky dokončena (poskytnut příspěvek z rozpočtové rezervy státu ve výši přes Kč), pokračuje zpracování stavební dokumentace a scénáře na památkovou obnova lapidária a následně na jeho znovuzprovoznění (velký problém zejména s vlhkostí, předběžný odhad nákladů činí cca 40 mil. Kč). V roce 2007 byla dokončena II. etapa prací na restaurování jedné z bočních kaplí 1. pol. 18. stol. (financováno z Fondu kultury obnovy památek). Zpracován komplexní pasport interiéru, který mimo jiné odhalil, že fresky jsou narušeny statickými prasklinami, podkladní omítky jsou vzduté od zdiva, dřívější restaurátorské zásahy, resp. přemalby, postupně ztrácí přilnavost a dochází k úbytku pigmentů. Povrch freskové výzdoby je pokryt vrstvou prachových nečistot. Výtvarné zpracování přemaleb je mnohdy velmi problematické. Část přemaleb se odlupuje a odpadává. Rovněž zlacení, které je bohatě zastoupeno jak ve freskové, tak i ve štukové výzdobě, se odlupuje od podkladu, resp. vlivem změny teplot a vlhkosti dochází k jiné roztažnosti použitých materiálů a popraskání, či vzdutí plátkového zlacení. Výsledkem jsou silně krakelované plochy a postupná ztráta originálu. V přístupných částech trpí zlacení mechanickým namáháním. U štukových prvků je zásadním problémem přemalba, kdy byla potlačena a úplně zakryta leštěná běl. Plocha je pouze barevně zvýrazněna, ale modelačně potlačena. Ve spodních partiích je rovněž výrazné množství mechanických defektů. Kámen a umělý mramor je rovněž nejvýrazněji poškozen provozem, kdy jsou na mnoha místech zřejmé praskliny a mechanická poškození. V místech zatékání, či zvýšené vlhkosti, jsou tyto prvky výrazněji zasoleny a působením vodorozpustných solí dochází k další devastaci materiálu. Stav materiálů použitých pro výzdobu interiéru takto významné památky lze označit jako téměř dožilý a jejich komplexní restaurátorská obnova je nanejvýš nutná. Další dlouhodobější absence odborné opravy by vedla k neúměrné ztrátě originálních částí. Farnosti byla přiznána dotace z Finančního mechanismu Norska ve výši EUR na restaurátorské práce v presbytáři, transeptu a s tím souvisejících bočních kaplích. Tyto práce by měly být zahájeny ve 2. polovině letošního roku (z Programového fondu ZK uvolněna částka 2,8 mil. Kč). Součástí areálu kláštera a baziliky je i tzv. kaple Cyrilka, kde by měla do budoucna proběhnout oprava střechy, statické zajištění objektu, oprava fasády, restaurování zvonů, oprava a restaurování interiéru. Závěrem by měla proběhnout oprava ohradní zdi kláštera a kaple sv. Vendelína. Celkové náklady na obnovu areálu činí cca 350 mil. Kč, takže jsou hledány další zdroje financování (3. výzva Norské fondy lapidárium,restaurování chrámové lodi bez bočních kaplí, fasáda, IOP). V letošním roce by měl být restaurován z prostředků Fondu a z Programu záchrany movitých památek obraz z hlavního oltáře, měl by být dokončen barokní obraz z bočního oltáře a zpracován pasport soch, které byly umístěny na zdi z roku 1901 (zbourána při návštěvě papeže Jana Pavla II. a sochy dočasně umístěny do bývalé farní zahrady, kde se nacházejí doposud). Boční oltář Povýšení sv. Kříže v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově v roce 2008 by měl proběhnout komplexní restaurátorský zásah. Oltář je nedílnou součástí výzdoby interiéru (od O. Zahnera), vrcholné dílo z období baroka. Zahájení prací na restaurování interiéru I. etapa v roce 2006, dokončení závěrečná II. etapa v r V roce 2006 byla zpracována pasportizace inventáře kostela a restaurátorský průzkum bočních oltářů, hlavního oltáře, kazatelny a křtitelnice, které tvoří jednotnou, vynikající výzdoba interiéru z 1. pol. 18. stol. Vzhledem ke skutečnosti, že systematické restaurování interiéru neprobíhalo několik desetiletí, bylo naprosto nezbytné provedení pasportizace interiéru, vyhodnocení stavu, ohrožení a stanovení priorit pro budoucí restaurátorské zásahy včetně zpracování průzkumů a předběžných finančních odhadů na restaurování. Na základě těchto kvalitně zpracovaných podkladů bylo možné už od roku 2007 žádat i o další dotace z programů MK ČR na restaurování movitých kulturních památek. 9

10 10

11 OBNOVA SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK v převážné většině se jedná o vesnické kostely, kde možnost získání dalších finančních prostředků (kromě prostředků vlastníka) bývá často velmi problematická (celá řada kostelů a kaplí je pouze památkou místního významu). Navíc prostředky těchto vlastníků jsou zejména u malých farností velmi omezené, zvláště pak při havarijních stavech objektů nebo rozsáhlejších rekonstrukcích. V těchto případech je již šestým rokem významně přispíváno (kromě finančních prostředků vlastníka) z rozpočtu ZK a na chráněné objekty z Havarijního programu MK ČR (z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb statické zajištění). Je přispíváno i na zpracování řádné předprojektové (stavebně historické průzkumy, sondy, stratigrafie aj.) a projektové přípravy např. na sanace krovů, odvlhčení objektů apod. Řadu objektů se podařilo v minulých letech stavebně dokončit, řada akcí byla zahájena a průběžně pokračuje (např. kostel v Dolním Němčí oprava střechy dokončeno, Huštěnovicích oprava fasády - dokončeno, Jasenné oprava fasády a restaurování dokončeno, Sadech oprava střechy dokončeno, Střílkách oprava střechy, Rajnochovicích oprava fasády, Polešovice oprava fasády, restaurování, Kunovice výmalba dokončeno, Pitín statické zajištění a oprava fasády, Vizovice fara oprava střechy dokončeno, Štípa oprava fasád kláštera, Brumov oprava střechy dokončeno, Litenčice oprava střechy, Počenice oprava střechy dokončeno, Uherské Hradiště oprava střechy kostela sv. Františka Xaverského, Rožnov pod Radhoštěm oprava věže dokončeno, Malenovice kostel oprava střechy). U některých staveb je zahájena obnova v letošním roce (např. kostel sv. Václava v Hulíně, kostel sv. Bartoloměje ve Zborovicích výmalba, kaple sv. Jana Křtitele ve Starém Městě oprava šindelové střechy, kostel sv. Jakuba v Ostrožské Lhotě odvlhčení, kostel sv. Kateřiny v Kelči obnova fasády, evangelický kostel v Huslenkách výmalba, kostel Českobratrské církve evangelické v Rožnově pod Radhoštěm oprava šindelové střechy aj.). U kostelů v městských památkových rezervacích a zónách je využíván i Program regenerace MPR a MPZ MK ČR. 11

12 Z důvodu permanentního nedostatku finančních prostředků na řadě akcí probíhá víceletá památková obnova, která je rozdělena na jednotlivé etapy a dle finančních prostředků se ta která etapa ještě upravuje a poté realizuje. Příkladem může být památková obnova kostela v Huštěnovicích (2000) kde proběhla oprava střechy, výměna výplní otvorů a restaurování dochované výmalby interiéru z 19. století, odvlhčení a fasáda (2007), Jasenné, Kunovicích ( ), kde proběhla oprava střechy, fasády, Pitíně, Polešovicích (1996 trvá), kde proběhlo statické zajištění objektu, oprava střechy, k dokončení zbývá fasáda a restaurátorské práce, Střílkách (1998 trvá, 13. etapa), kde probíhá oprava střechy, Uherském Hradišti kostel sv. Františka Xaverského, kde probíhají postupné obnovné práce prakticky od povodní v roce 1997 trvá atp. V případech havarijních stavů je využíván rovněž již výše uváděný Havarijní program MK ČR (např. kostel ve Střílkách, Litenčicích, ev. kostel v Rožnově pod Radhoštěm apod.). Naléhavé z hlediska obnovy jsou zejména havarijní stavy konstrukcí (statické poruchy staveb a dožilé a poškozené střešní konstrukce a pláště). Jako příklad lze uvést kostel v Litenčicích (střecha), kostel ve Střílkách (střecha), ev. fara ve Vsetíně (střecha), kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti (střecha), kostel ve Velkém Ořechově střecha atd. 12

13 OBNOVA PROFÁNNÍCH PAMÁTEK velmi významný okruh památek zde tvoří tvrze (Hluk, Kurovice) a zámky (v Litenčicích, Dřínově, Nový Světlov v Bojkovicích). Tyto rozsáhlé zámecké areály (v řadě případů i s parkem) jsou v různém stavebně technickém stavu, v řadě případů pak v havarijním stavu. Některé z nich jsou pak na seznamu ohrožených památek ČR (Dřínov, Nový Světlov). Vlastník zámku v Litenčicích (objekt navrácen v restituci) převzal objekt v havarijním stavu. V posledních letech probíhá na objektu oprava střech (statické zajištění již bylo provedeno v předchozích letech). Rovněž v tomto případě se celkové náklady na obnovu pohybují řádově kolem 60 mil. Kč. Letos opětovně přispěno z Havarijního program MK ČR. Opravy střech probíhají i na zámku v Dřínově. Zde probíhá i postupná záchrana fresky v barokní kapli. Na zámku Nový Světlov v Bojkovicích se připravuje předprojektová a projektová dokumentace. Taktéž na tvrzi v Kurovicích, kde jsou prováděny dílčí stavební úpravy. Samostatnou část tvoří měšťanské domy v MPR Kroměříž, které jsou již řadu let postupně opravovány jednotlivými vlastníky za přispění města, kraje, státu (Program regenerace MPR a MPZ MK ČR) a objekty v MPZ Luhačovice, Holešov, Uherský Brod a Uherské Hradiště. 13

14 DROBNÁ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA zahrnuje sochy, boží muka, kříže, zvoničky, kaple, které dodnes patří k nejtypičtějším prvkům moravské krajiny. Vysokou uměleckou úroveň mají některé kamenné skulptury, dotvářející centrální prostory měst a obcí, či umístěné ve volné krajině. U těchto památek lze rozlišit dvě roviny. Jednak rovinu estetickou, kdy sochařské a kamenické dílo působí i na laika, který nemusí být vybaven odbornými znalostmi, a přesto pociťuje požitek nebo spokojení z existence kříže, sochy v městských zákoutích, na návsi, na venkovském můstku, v krajině. Pro laika je to zmalebňující prvek, oživující prostředí, krátce hezká věc, na níž může oko s libostí spočinout. Je třeba připomenout, že boží muka, ale především sochy na venkově, a zejména v krajině jsou českou zvláštností a neodmyslitelným prvkem české krajiny. Přejdeme-li k druhé rovině, uměleckohistorické a památkářské, ukazuje bohatý výskyt soch vysokou kulturní vyspělost českých zemí, schopnost nejširších vrstev obyvatelstva chápat umělecká díla a touhu mít je ve svém okolí. Odborník může nazvat tato drobná díla krajinotvorným prvkem a sochy ve městě, a zejména sloupy a sousoší na náměstích uplatňují jako urbanistický prvek, tj. činitel příznivě ovlivňující skladbu městské zástavby a působivost prostorů ulic a náměstí. Jeden z okruhů těchto památek tvoří kříže, u kterých by měl proběhnout komplexní restaurátorský zásah, případně tzv. rekonzervace po 3 5 letech v rámci stanoveného režimu památky. Jedná se o nejlepší, a v památkové péči velmi upřednostňovaný, systém údržby u památek tohoto tipu. Prakticky vzorově mají tento systém vypracovaný na území MPR Kroměříž a MPZ Uherské Hradiště a v přilehlých částech města. Velmi dobře si počíná i řada obcí na Uherskobrodsku a Uherskohradišťsku, ale i v řadě obcí na Zlínsku a Vsetínsku. Široký je okruh také venkovních kamenných plastik nejrůznější sochy svatých a také neopominutelných kaplí a božích muk. 14

15 OBNOVA PAMÁTEK LIDOVÉHO STAVITELSTVÍ památky lidového stavitelství tvoří významnou část našeho kulturního dědictví a zahrnují především obytné a hospodářské stavby, dále provozní a technické stavby. Na území Zlínského kraje se zachovala celá řada obytných, hospodářských, provozních a technických staveb. Lidové stavby jsou většinou v soukromém držení, a poněvadž často dnešním potřebám plně nevyhovují, majitelé je znehodnocují buď nevhodnými úpravami, nebo jejich neudržováním a stavby se dostávají do tak dezolátního stavu, že nezbývá než jejich demolice. S ohledem na skutečnost, že tato část památkového fondu náleží k nejohroženějšímu, je třeba přihlížet k záchraně těchto objektů prioritně. Nezbytné je brat v potaz i ten fakt, že převážná většina těchto staveb je v soukromém držení fyzických osob (v řadě případů v důchodovém věku), které nejsou schopny vložit potřebné množství finančních prostředků do řádné památkové obnovy a údržby, kterou je třeba zvláště v případech památek lidového stavitelství vést velmi citlivě, se znalostí řemesla a s ohledem na zachované konstrukce a materiály. Jsme neustále svědky, jak mizí lidové stavby i chráněné památky lidového stavitelství před našima očima a jsou nahrazovány nepřiměřeně řešenými novostavbami, situovanými bez přímé vazby na původní urbanistickou strukturu. U nechráněných lidových staveb navíc neexistuje žádný mechanismus, který by tyto kulturní statky ochránil a zachoval pro budoucí generace. Památková péče se zaměřuje pouze na objekty, které jsou za památky prohlášeny, ale ani ty se častokrát nedaří ochránit před neodbornými úpravami či dokonce před jejich demolicí. Většina staveb však nemá oficiální statut ochrany a tudíž neexistuje ani prostředek, který by zabránil jejich likvidaci. Je jen otázkou času, kdy zcela zmizí sušírny ovoce, stodoly, seníky, kdy budou přestavěny nebo zbourány chlévy, kůlny a ostatní hospodářské stavby, aby ustoupily vymoženostem současného životního stylu. Řada krásných a cenných památek lidového stavitelství byla zachráněna a slouží již celou řadu let veřejnosti. Mnoho obcí si uvědomilo, že památky lidového stavitelství jsou často jediným historickým bohatstvím obce, jejichž ztrátu už nebude možno nahradit. Tato myšlenka pak byla realizována v desítkách drobných muzeí s expozicí lidové kultury, historie místa a jeho osobností. Rovněž pro činnost folklorních souborů a skupin, setkávání 15

16 jejich členů, ukládání krojů, pro zkoušky hudby i pro setkávání s veřejností se ukázal fond lidového stavitelství jako neobyčejně vhodný. OBNOVA PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU zahrnují památky, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale jsou významné z hlediska místa, historie, dokumentace události, zasazení do krajiny aj. Tyto objekty mohou mít srovnatelnou hodnotu s věcmi již prohlášenými, jednak jsou velmi důležité místně a podporují druhovou rozmanitost a úplnost památkového fondu v širším slova smyslu. Zde je možné zahrnout kříže, plastiky, mariánské či světecké sloupy a pilíře, smírčí kříže, hraniční kameny, obelisky, pranýře, křížové cesty i kaple, zvonice, památné domy. Jak již bylo výše řečeno, jedná se o památky nechráněné, nezapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, nicméně historický, urbanistický, dokumentární a často i umělecký význam, sounáležitost k místu, lidem, krajině, události nelze opomíjet. Je třeba si rovněž uvědomit, že zápisy památek do státních seznamů probíhaly nejmasověji v 60. a 70. letech 20. století. Od této doby se v řadě případů změnila kritéria k posuzování, došlo k posunu uměleckohistorického poznání, doslova k objevení památky, o které se v odborných kruzích léta nevědělo. Takže i v současné době se ještě i z tohoto poměrně rozsáhlého fondu vybírají a navrhují památky k zapsání do Ústředního seznamu kulturních památek. Těchto drobných památek je v naší krajině naštěstí ještě celá řada a ve většině případů je o ně, zejména obcemi, mikroregiony, ale často i jednotlivci, vzorně pečováno. Prostředky vlastníků a obcí však často, vzhledem k velkému počtu památek v daném území, nestačí a v tom případě se osvědčila v minulých letech podpora právě těchto akcí z rozpočtu ZK. Většinou se nejedná o velké finanční příspěvky, ale v průběhu 6 let se podařilo s touto podporou zachránit na stovku těchto památek. 16

17 17

18 OBNOVA MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK rovněž movité kulturní památky (ač to na první pohled tak nevypadá) náleží k části památkového fondu, který je vedle památek lidového stavitelství, nejohroženější. A právě často movité památky obrazy, sochy, oltáře, kazatelny, lavice apod. mají větší umělecko historickou hodnotu než samotná stavba, ve které jsou uloženy. Je samozřejmé, že prvotně je důležitý dobrý stavebně technický stav stavby, ve které je movitá památka uložena. Bylo by nesmyslné, kdyby se movitá památka opravila, ale do stavby by nám zatékalo. Na druhé straně se ale může stát, a máme nemálo takových případů, že stavební obnova se táhne léta, a mezi tím dojde k úplnému zničení movité památky. Ze strany vlastníků je také často např. po provedené stavební rekonstrukci již neochota (zejména z důvodů finanční vyčerpanosti při stavební obnově) dále pokračovat v tak potřebném restaurování interiéru, protože se jim prostě zdá, že je to zbytečné, že to prostě počká. Do stavby neteče, nebortí se, tak k čemu restaurovat obraz, oltář, když vypadá na první pohled docela dobrý. Tady se naskýtá i velké nebezpečí neodborných zásahů a oprav, které jsou sice levnější, než restaurování odborníkem, ale často mohou památku nenávratně zničit (nemluvě o tom, že je porušován zákon). Náprava těchto zásahů je pak velmi složitá, finančně nákladná a někdy už nejde provést vůbec. Počet movitých kulturních památek (nejen jednotlivostí, ale i celých souborů) v sakrálních objektech byl v posledních letech také velmi drastickým způsobem ztenčen, a to nejen pozvolným zánikem v důsledku špatného stavu objektů, v nichž byl deponován, ale především četnými krádežemi a je provázejícím vandalismem. Zlínský kraj se významně finančně podílí již od roku 2003 i na restaurování sakrálního umění ve svém správním území. Do roku 2007 bylo přispěno na více než 50 akcí restaurování sakrálního umění částkou bezmála přes 4,5 mil. Kč. Jako příklad úspěšně zahájeného restaurování movitého fondu je možné uvést baziliku na Velehradě, kde bylo v minulých letech nákladem cca 5 mil. Kč (v převážné většině z rozpočtu OkÚ Uh. Hradiště a MK ČR) provedeno restaurování unikátních chórových lavic, které byly v havarijním stavu a vitrážových oken. Taktéž byly od roku

19 zrestaurovány obrazy z Královské kaple a postupně je pokračováno v restaurování obrazů v jednotlivých bočních kaplích a restaurování bočních kaplí. Toto restaurování probíhá jednak z finančních prostředků vlastníka, jednak z rozpočtu ZK a z Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR (z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou restaurováním movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely). K velkým počinům v záchraně těchto památek náleží rovněž postupné restaurování velmi hodnotné výmalby z 19. stol. v kostele v Ratajích, zahájení restaurátorských prací v kostele v Holešově, provedení pasportizace a vyhodnocení nejvýznačnějších movitých fondů ve ZK (Velehrad, zámek Kroměříž, Kvasice, Holešov), restaurování Piety z fary v Napajedlích z 1. pol. 17. stol. severoitalské provenience, barokních zpovědnic v Jalubí, barokních soch sv. Markéty a Immaculaty z fary v Uherském Brodě, barokních obrazů z Probošství sv. Mořice v Kroměříži, obrazů v Kvasicích apod. Akcí víceleté památkové obnovy je i Slovanský sál v areálu kláštera na Velehradě. Jedná se o restaurování nástěnných a nástropní maleb provedených počátkem 20. stol. malíři F. Svobodou a L. Žurkem. Ornamentální a vegetabilní dekor rámuje na stropě erbovní štíty a na stěnách veduty měst. Secesní úprava interiéru souvisí s buditelskými aktivitami a sjezdy slovanských teologů konaných na Velehradě na přelomu 19. a 20. stol. (restauruje firma Lucas z Brna). V průběhu 5 let byly za přispění Zlínského kraje zpracovány i komplexní pasporty řady interiérů významných sakrálních staveb (v převážné většině prováděné restaurátorkou akad. mal. Radanou Hamsíkovou), ale i obrazárny arcibiskupského zámku v Kroměříži (restaurátorka akad. mal. Radana Hamsíková, restaurátorka akad. mal. Marie Dočekalová). Tyto práce byly prováděny jednak jako součást prevence a péče o tuto část památkového fondu, ale rovněž i z důvodu poznání a stanovení priorit a míry ohrožení jednotlivých děl, která se zde nacházejí. Pasport interiéru byl zpracován pro baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově (soubor oltářů, kazatelna, křtitelnice), kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kvasicích (oltářní obrazy, obrazy z depozitáře, grafické listy, náhrobní kámen) a rovněž kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži (pasportizace obrazové a sochařské výzdoby interiéru i předmětů deponovaných na oratořích). Vzhledem ke skutečnosti, že systematické restaurování těchto unikátních interiérů neprobíhalo několik desetiletí, bylo naprosto nezbytné provedení této pasportizace, uskutečnění podrobné prohlídky obrazové a sochařské výzdoby včetně dalšího vybavení po restaurátorské stránce, popisu stavu uměleckých děl, vyhotovení fotografické dokumentace, vyhodnocení stavu, ohrožení a stanovení priorit pro budoucí restaurátorské zásahy včetně zpracování návrhů na restaurování a předběžných finančních odhadů na restaurátorské práce. Na základě takto zpracovaných podkladů pak bylo zahájeno postupné restaurování a záchrana toho nejohroženějšího (např. restaurování obrazů z královské kaple v bazilice na Velehradě, restaurování obrazů z kostela v Kvasicích). Rovněž v obrazové sbírce arcibiskupského zámku v Kroměříži byla provedena pasportizace sbírkových předmětů z expozic i depozitáře (gotika, renesance, baroko a mladší díla). Celkový stav sbírky obrazů byl vyhodnocen jako velmi nejednotný od stavu velmi dobrého až po stav vysloveně havarijní. Bylo proto naprosto nezbytné, s ohledem na unikátnost sbírky světového jména, provedení zjištění aktuálního stavu pro celkovou rozvahu postupu údržby a restaurování jednotlivých děl s návrhem potřebné údržby nebo restaurátorského zásahu. I zde dochází již průběžně k postupnému restaurování nejohroženějších děl (např. souboru obrazů od L. Cranacha st.). 19

20 20

21 Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na stavební obnovu restaurování kulturních památek (i nezapsaných v ÚSKP ČR) ve Zlínském kraji pro rok 2008 rekapitulace Celkem 186 žádostí o dotaci z Fondu kultury Celkové náklady , 20 Kč Požadované náklady , - Kč Finanční částka určená pro rozdělení , - Kč Z předložených 186 žádostí je navrženo poskytnutí finančního příspěvku na 146 akcí památkové obnovy Stavební obnova Celkem 81 žádostí Celkové náklady , 50 Kč Požadované náklady , 50 Kč Finanční prostředky navržené k rozdělení , - Kč Finanční příspěvek navržen na 65 akcí památkové obnovy Restaurování Celkem 88 žádostí Celkové náklady , 70 Kč Požadované náklady , - Kč Finanční prostředky navržené k rozdělení , - Kč Finanční příspěvek navržen na 70 akcí památkové obnovy Lidové stavitelství Celkem 17 žádostí Celkové náklady , - Kč Požadované náklady , 50 Kč Finanční prostředky navržené k rozdělení , - Kč Finanční příspěvek navržen na 11 akcí památkové obnovy 21

22 Okres Kroměříž Celkem žádostí 60 Celkové náklady , 50 Kč Požadované náklady , 50 Kč Finanční prostředky navržené k rozdělení , - Kč Finanční příspěvek navržen na 19 akcí stavební obnovy , - Kč, 24 akcí restaurování , - Kč, 1 akci lidového stavitelství , - Kč Finanční příspěvek navržen na 44 akcí památkové obnovy Okres Uherské Hradiště Celkem žádostí 69 Celkové náklady , 70 Kč Požadované náklady , 50 Kč Finanční prostředky navržené k rozdělení , - Kč Finanční příspěvek navržen na 20 akcí stavební obnovy , - Kč, 30 akcí restaurování , - Kč, 2 akce lidového stavitelství , - Kč Finanční příspěvek navržen na 52 akcí památkové obnovy Okres Vsetín Celkem žádostí 25 Celkové náklady , - Kč Požadované náklady , 50 Kč Finanční prostředky navržené k rozdělení , - Kč Finanční příspěvek navržen na 11 akcí stavební obnovy , - Kč, 4 akce restaurování , - Kč, 7 akcí lidového stavitelství , - Kč Finanční příspěvek navržen na 22 akcí památkové obnovy Okres Zlín Celkem žádostí 32 Celkové náklady , - Kč Požadované náklady , 50 Kč Finanční prostředky navržené k rozdělení , - Kč Finanční příspěvek navržen na 15 akcí stavební obnovy , - Kč, 12 akcí restaurování , - Kč, 1 akci lidového stavitelství , - Kč Finanční příspěvek navržen na 28 akcí památkové obnovy Poznámky: KP= kulturní památka CR= cestovní ruch PZAD= Program záchrany architektonického dědictví MKČR= Ministerstvo kultury České Republiky ÚSKP ČR= Ústřední seznam kulturních památek České republiky 22

nském m kraji pro rok 2007

nském m kraji pro rok 2007 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínsk nském m kraji pro rok 2007 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2007 PhDr. Jana Spathová Mgr. Eva

Více

VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI

VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI Kde nás hledat? www.vychodni-morava.cz Témata Přehled o regionu Aktivní dovolená Lázně, wellness Novinky, zajímavosti, akce Kroměříž brána k Východní Moravě Praha Kroměříž

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2014

Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2014 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2014 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2014 Ing. Alena Pospíšilová Bc. Radka

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad Chřiby, 11.4.2015 Trasa autobusu: Ostrava D1 exit 298 Lipník - 47 Přerov - 55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž 367 Kroměříž kruh. objezd nám. Míru 1.výjezd 432 Važany Šelešovice Zdounky Roští n Přejezd

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2009

Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2009 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2009 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2009 PhDr. Jana Spathová Mgr. Eva Lidáková

Více

3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ

3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ 3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ název připravované akce obnovy Oprava kostela sv. Jakuba - exteriéry

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Osový svorník po vyjmutí pokleslého žebra - detail originálního lože s dřevěnými klínky Část klenby u románské věže - stav před restaurováním (na

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015 Schváleno Zastupitelstvem města Holešova dne Zpracoval: ing. K. Bartošek Fotografie: I. Augusti, K. Bartošek,

Více

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY Spolupráce se správami památkových objektů Spolupráce v oblasti památkové péče Proměna NPÚ od 1.1.2013 Spolupráce se správami památkových

Více

Místní akční skupina Pošumaví

Místní akční skupina Pošumaví Atraktivity a aktivity na území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. Švihov březen 2013 Místní akční skupina Pošumaví Místní akční skupina (MAS Pošumaví) byla založena v roce 2004 jako sdružení právnických

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Kroměříži. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Kroměříži. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Kroměříži výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HOŘICE NA ŠUMAVĚ II. ETAPA PRO ROKY 2014 2018

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HOŘICE NA ŠUMAVĚ II. ETAPA PRO ROKY 2014 2018 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HOŘICE NA ŠUMAVĚ II. ETAPA PRO ROKY 2014 2018 Obec Hořice na Šumavě květen 2013 Zpracovala Ing. arch. Dagmar Buzu za spolupráce Martina Madeje, starosty obce -

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 13.06.2012

V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 13.06.2012 ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 13.06.2012 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0674/ bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky 1. Jedná se skutečně o restaurování? Restaurování je podle 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči obnova kulturních památek nebo jejich částí, které

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Praha - Hradčany, 118 00 Praha 1

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Praha - Hradčany, 118 00 Praha 1 001 Královská kanonie premonstrátů na Strahově, k.ú. Hradčany, Praha 1 Rekonstrukční, restaurátorské práce a související stavební úpravy části stávajícího objektu Strahovské knihovny celkové: 54 485 129

Více

2.2.Urbanistický vývoj

2.2.Urbanistický vývoj 2.2.Urbanistický vývoj Gotické založení města z poloviny 13.století představovalo okolo 100 domů postavených ze dřeva. Sakrální stavby byly již prováděny jako zděné. Do obvodu města byl zapojen městský

Více

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví Možnosti nadací a státních programů Omnium z.s. Jakub Děd Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační

Více

A. ÚVOD. 1.3. Cíle programu regenerace MPZ Horní Slavkov. 1.4. Možnosti města Horní Slavkov jako turistického a kulturního centra

A. ÚVOD. 1.3. Cíle programu regenerace MPZ Horní Slavkov. 1.4. Možnosti města Horní Slavkov jako turistického a kulturního centra A. ÚVOD 1.1. Základní údaje 1.2. Součásti programu 1.3. Cíle programu regenerace MPZ Horní Slavkov 1.4. Možnosti města Horní Slavkov jako turistického a kulturního centra - 1 - 1.1. Základní údaje Město

Více

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod mob.: 604 704 803, Mgr. Martin Slovák ak. soch. a restaurátor Hutník 1454 698 01 Veselí nad Moravou e-mail: slovakmart@seznam.cz Povolení k restaurování kulturních památek číslo 6.530/96 vydané Ministerstvem

Více

Fond kultury ZK na obnovu kulturních památek ve ZK pro rok 2006 je grantový program na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek (zapsaných v

Fond kultury ZK na obnovu kulturních památek ve ZK pro rok 2006 je grantový program na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek (zapsaných v Fond kultury ZK na obnovu kulturních památek ve ZK pro rok 2006 je grantový program na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), památek místního

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2016

Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2016 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2016 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2016 Ing. Alena Pospíšilová Mgr. Jitka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 21

Více

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA --------------------------------------------------------

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ ZAJIŠTĚNÍ KORUNY ZDI A NOVÉ ZASTŘEŠENÍ 0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- Číslo zakázky: 1215 Stupeň dokumentace:

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE ZLECHOV

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE ZLECHOV STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE ZLECHOV 2015 2020 Zpracovatel Promea s.r.o. Prušánky 132 696 21 Prušánky www.promea.cz Řešitel zakázky: Ing. Klára Osičková E-mail: osickova@promea.cz Tel: (+420) 725

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2015

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2015 INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE 2015 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Zimní stadion Telč Realizace úspor energie v objektu MŠ Nerudova, Telč Zateplení objektu obřadní síně (ulice Lipky) v Telči Zateplení objektu -

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci OPRAVA FASÁD, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V ARKÁDÁCH NÁDVOŘÍ OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU nám. Klášterní 125 V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Vypracoval: Ing. Dan Malina AC-projekt

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie První písemná zmínka Doba vzniku Skutče není přesně známa, dle písemných pramenů však existovala již před vznikem hradu Rychmburk; roku 1289 ji postoupil král Václav II.

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ. Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska UHERSKÉ HRADIŠTĚ HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2011

UHERSKÉ HRADIŠTĚ. Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska UHERSKÉ HRADIŠTĚ HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2011 Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska TOP týden v Uherském Hradišti a okolí ve dnech 13. 21. června 2014 Pátek 13. června Staňte se součástí mezinárodního ekologického festivalu V případě,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

Program Obnovy Venkova

Program Obnovy Venkova Program Obnovy Venkova Obec Kostelec u Heřmanova Městce Aktualizace na časové období 2016-2020 schváleno dne: usnesení č.: 1. Úvod Dosažení vzestupné tendence trvale udržitelného rozvoje venkova je hlavní

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013 FOTO INGBAUCZ s.r.o. AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 0 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 ZPRACOVALI: Městská část Praha 2 Oddělení

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná 756 41 Tel: + 420 776 663 547 E-mail: petraparenicova@gmail.com PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ

Více

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Vypracoval: Michal Šelemba, DiS, restaurátor Jabloňová 2724 438 01 Žatec

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Žádost o poskytnutí dotace v roce 2010 Velké projekty, dopravně bezpečnostní opatření Evidenční číslo: FRO/VEP/004147/2010 - KONCEPT Žadatel Název žadatele: Obec Přišimasy

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Zápis č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Zápis č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Zápis č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 24. 02. 2016 Začátek: 18,00 hodin Konec: 20,05 hodin Počet členů

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Padesát čtyři kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji bude označeno podle evropských standardů,

Více

Úvod. 1.1. Vymezení a členění sektoru kultury

Úvod. 1.1. Vymezení a členění sektoru kultury Úvod Satelitní účet kultury ČR (dále také účet kultury ) byl, v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé v ověřovacím provedení zpracován za referenční rok 2009 1.

Více

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod.

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2009 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela

Více

Dotazník. www.survio.com 18. 12. 2015 14:06:29

Dotazník. www.survio.com 18. 12. 2015 14:06:29 www.survio.com 18. 12. 2015 14:06:29 Základní údaje Název výzkumu Dotazník Autor MagdalenaJ Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/o7c6c6r8v9a7s8f7d První odpověď

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/35 ze dne 29.11.2012 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/18 ze dne 24.5.2012 k návrhu

Více

AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014

AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014 AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského Rekonstrukce chodníku podél II/406 II. etapa chodníky Hradecká Rekonstrukce chodníku podél II/406

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Barokní památky stále pohledově dotvářejí naši českou krajinu a města, Slaný nevyjímaje. Barok na Slánsku a ve Slaném to však není jen monumentální architektura, ale i malba

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Zápis ze 108. jednání Sboru expertů

Zápis ze 108. jednání Sboru expertů Zápis ze 108. jednání Sboru expertů 7. 10. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Zdeněk Dragoun PhDr. Josef Holeček

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce

Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce Informační centra 24 650 Muzea 7 400 Hrady, zámky, Zoo 12 500 Ubytovací zařízení 24 450 IC TOUR 8 000 Akce KČT 5 000 CCRVM 8 000 Celkem 90 000 Informační

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Obsah Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Cyklostezky PRÒKAZ ÚâASTNÍKA www.politavi.cz www.facebook.com/politavi

Cyklostezky PRÒKAZ ÚâASTNÍKA www.politavi.cz www.facebook.com/politavi Cyklostezky PRÒKAZ ÚâASTNÍKA Bošovice, Bučovice, Dambořice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kojátky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Křižanovice, Letonice, Lovčičky, Milešovice, Mouřínov,

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela přestavěn v barokním

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI E) OMÍTKY A JEJICH ÚPRAVY E1) SLOHOVÉ ÚPRAVY GOTICKÉ E2) SLOHOVÉ ÚPRAVY RENESANČNÍ E3) SLOHOVÉ ÚPRAVY BAROKNÍ A 19.STOLETÍ E4) PORUCHY, TECHNOLOGIE

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KÁMEN k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR ČESKÝ RÁJ Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z Metodického

Více

Poznáváme dřevěné kostely - část IV

Poznáváme dřevěné kostely - část IV Poznáváme dřevěné kostely - část IV Povídání bych mohla začít slovy klasika Vladislava Vančury "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným". Nečekáme tedy na volný, ale deštivý víkend a vyjíždíme zcela

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2011 Bod pořadu jednání: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc. č. 449/14, katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas 1. Identifikace

Více