MASARYKOVA UNIVERZITA. Výchova v dětském domově z pohledu těch, kteří v něm vyrůstali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Výchova v dětském domově z pohledu těch, kteří v něm vyrůstali"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Výchova v dětském domově z pohledu těch, kteří v něm vyrůstali Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Mgr. Ing. Irena Ocetková, Ph.D Vypracovala: Eva Macková

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům..... Eva Macková 1

3 Poděkování: Děkuji Mgr.Ing. Ireně Ocetkové, Ph.D. za odborné i podnětné rady při vedení bakalářské práce. 2

4 Obsah 1 ÚVOD NÁHRADNÍ VÝCHOVNÁ PÉČE PŘÍČINY UMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE VYMEZENÍ POJMŮ Rozdělení náhradní výchovné péče podle J. Kovaříka z roku Jednotlivé druhy náhradní výchovné péče Adopce (osvojení) Zrušitelná adopce Nezrušitelná adopce Mezinárodní adopce Pěstounská péče Individuální pěstounská péče Skupinová pěstounská péče ÚSTAVNÍ A OCHRANNÁ VÝCHOVA V ČR ÚSTAVNÍ VÝCHOVA OCHRANNÁ VÝCHOVA PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE STRUKTURA VÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE DĚTSKÝ DOMOV DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU VÝCHOVNÝ ÚSTAV DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV Funkce diagnostických ústavů TRANSFORMACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ POJETÍ VÝCHOVNÉ PRÁCE V DD RODINNÉHO TYPU HLAVNÍ VÝCHOVNÉ CÍLE KLÍČOVÉ KOMPETENCE Učební kompetence Sociální, interpersonální a pracovní kompetence

5 6.2.3 Kompetence řešit problémy Komunikativní kompetence Občanské kompetence Environmentální výchova FORMY PRÁCE METODY PRÁCE EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ ZABEZPEČENÍ DOSPĚLÉHO KLIENTA PŘI ODCHODU Z DD DĚTSKÝ DOMOV ROVEČNÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO DOMOVA PROPUŠTĚNÍ DÍTĚTE POVINNOSTI DÍTĚTE PROVOZ ZAŘÍZENÍ Materiální zabezpečení Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi RODINNÉ SKUPINY V DĚTSKÉM DOMOVĚ ORGANIZACE VÝCHOVNÉ PRÁCE VOLNÝ ČAS DĚTÍ Nejčastěji využívané formy a způsoby volno-časových aktivit v DD Rovečné Arteterapie aneb výtvarné hraní Muzikoterapie, hry na flétničky Činnost s počítačem Ruční práce Sportovní aktivity dětí v DD Vaření a péče o domácnost Pracovní dílna Individuální zájmy VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA NA POVOLÁNÍ DĚTÍ V DĚTSKÉM DOMOVĚ PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ODCHOD Z DD DO REÁLNÉHO SVĚTA DOSPĚLÝCH ZAJIŠTĚNÍ BYDLENÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNÁNÍ PRAKTICKÁ ČÁST

6 9.1 CÍLE A PŘEDPOKLADY PRŮZKUMU...39 U 9.2 METODY PRŮZKUMU U Uzavřené otázky Výhody uzavřených otázek Nevýhody uzavřených otázek Otevřené otázky Výhody otevřených otázek Nevýhody otevřených otázek POPIS PRŮZKUMU POPIS VZORKU POPIS VÝSLEDKŮ Sociální situace Umístění do DD Hodnocení pobytu v DD Příprava DD na život Odchod z DD SHRNUTÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ZÁVĚR ANOTACE SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

7 1 Úvod Tématem práce je výchova v dětském domově očima mladých lidí, kteří v něm pobývali.téma svoji práce jsem si vybrala na základě jedenáctileté praxe v Dětském domově Rovečné, kde jsem před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala jako vychovatelka. Mezi veřejností panuje spousta předsudků o mladých lidech z ústavních zařízení, o jejich neschopnosti začlenění se do společnosti a žít normální život, stejně jako o nemožnosti zařízení na toto období mladého člověka připravit. Chtěla bych prací dokázat, že je pryč doba, kdy mladý člověk vycházel z ústavního zařízení naprosto nepřipraven zapojit se do normálního společenského dění. Doba kdy hlavním úkolem výchovy byla adaptace dětí na podmínky instituce a přijetí stylu života určeného potřebám instituce. Cílem mé práce je osvětlit život v konkrétním dětském domově, systém práce a výchovy v něm. Šetřením mezi bývalými obyvateli chci zhodnotit míru efektivity výchovně vzdělávací práce a dopad těchto činností na následný život mladých lidí. Ráda bych tuto práci směřovala k lidem, kteří se o problematiku dětských domovů zajímají. Především pak k vychovatelům z Dětského domova v Rovečném, jimž může moje práce posloužit jako motivace při jejich profesionálním snažení. Pro dosažení cílů chci oslovit bývalé obyvatele dětského domova, kteří domov opustili během posledních 11 let a zjistit od nich zpětnou vazbu na práci, kterou vychovatelé a vychovatelky v domově každodenně odvádějí. 6

8 2 NÁHRADNÍ VÝCHOVNÁ PÉČE 2.1 Příčiny umístění dětí do náhradní výchovné péče V současnosti žije zhruba 1% dětí mimo vlastní rodinu. Z toho ale méně než 2% jsou skutečnými sirotky (viz. tabulka č. 2.1). Ostatní děti jsou tzv. sociálními sirotky, kteří mají alespoň jednoho rodiče. Ten se o ně ale z nejrůznějších příčin neumí, nemůže či nechce postarat [9]. Příčiny, proč se děti dostávají do různých zařízení náhradní výchovné péče jsou tyto: rodiče nezvládají dostatečně výchovu svých dětí (záškoláctví, trestná činnost dětí, apod.) rodiče zanedbávají výchovu svých dětí rodiče fyzicky nebo psychicky týrají své děti nebo je sexuálně zneužívají alkoholismus rodičů problémy rodičů s přestupky proti zákonu nebo s trestnou činností sociálně slabé rodiny (špatná finanční situace, nízká vzdělanost rodičů, nezaměstnanost) osiření dítěte Tabulka 2.1: Ústavní péče v resortu MŠMT v letech [9] Rok Počet dětí v ústavní péči Počet úplných sirotků v ústavní péči pozn. V tabulce je pouze statistika z ústavní péče, protože podobná statistika z neustavní péče není k dispozici. Nicméně všechny děti u nás dříve než se dostanou do neústavní péče projde péčí ústavní, proto lze brát tuto statistiku jako věrohodnou pro tvrzení z úvodu této kapitoly. 7

9 2.2 Vymezení pojmů Náhradní výchovná péče je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině. Náhradní výchovná péče se dále dělí na náhradní rodinnou péči a ústavní péči. V České republice je častější formou náhradní výchovné péče stále péče ústavní, kde je dítě vychováváno většinou až do své dospělosti [3][4]. Na grafu 2.1 je znázorněn nárůst celkového počtu dětí v ústavních zařízeních v letech [3]. Graf 2.1: Nárůst celkového počtu dětí v ústavních zařízeních Rozdělení náhradní výchovné péče podle J. Kovaříka z roku 1995 Způsob a struktura rozdělení náhradní výchovné péče se v naší vlasti neustále vyvíjí. Během let se tato péče ustálila ve struktuře, kterou popsal J. Kovařík v roce 1995 takto [1]. Obrázek 2.1: Ústavní péče Ústavní výchova Dětský domov Dětský domov se školou Diagnostický ústav Ochranná výchova Výchovný ústav Dětský domov se školou 8

10 Obrázek 2.2: Náhradní rodinná péče Adopce Adopce zrušitelná = adopce 1. stupně Adopce nezrušitelná = adopce 2. stupně Pěstounská péče Individuální Příbuzní Cizí osoby (klasická pěstounská péče jako dlouhodobé řešení) Skupinová Rodinné buňky (pěstounské páry) SOS dětské vesničky Obrázek 2.3: Náhradní výchovná péče Náhradní výchovná péče Poručnictví Svěření péče o dítě jinému občanu než rodiči Jednotlivé druhy náhradní výchovné péče Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno náhradními rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména adopce (osvojení) a pěstounská péče [7] Adopce (osvojení) Osvojení je nejdokonalejší formou péče o opuštěné děti, avšak v České republice není tato možnost náhradní výchovné péče zdaleka využívána v takové míře, jaká by byla žádoucí. Ročně je osvojováno asi 1200 dětí (viz tab. 2.2). Zvýšení počtu adoptovaných dětí brzdí nejen legislativa a zdlouhavé úřední postupy při žádostech o osvojení, ale také vysoké a často nereálné požadavky potenciálních adoptivních rodičů na děti vhodné pro adopci. V dětských 9

11 domovech a kojeneckých ústavech je velké procento dětí s různým stupněm mentální retardace nebo s kombinovanými postiženími, dětí dědičně zatížených, příliš starých pro adopci nebo dětí romských. Příliš mnoho párů žádajících o osvojení má požadavky na dobrý fyzický i psychický stav dítěte a velmi často i na barvu jeho pleti. Tabulka 2.2: Počty osvojených dětí v letech [4] rok nezrušitelné zrušitelné Osvojení je právně upraveno zákonem č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů [17]. Adopcí (osvojením) je přijato opuštěné dítě za vlastní a jeho adoptivní rodiče k němu mají stejná práva a povinnosti jako jeho biologičtí rodiče. Dítě také získává příjmení svých adoptivních rodičů. Také mezi příbuznými adoptivních rodičů a adoptovaným dítětem vzniká příbuzenský vztah. Pokud sami osvojitelé neprojeví zájem, není nutné pokračovat v kontaktu se sociálními pracovníky. Biologičtí rodiče dítěte k němu ztratí jakákoli práva a povinnosti a neznají ani novou adoptivní rodinu dítěte. Čekací doba na svěření dítěte do adopce je podstatně delší než např. u pěstounské péče. Zpravidla jde o 4 6 let. O osvojení rozhoduje výhradně soud a nejméně tři měsíce před tímto rozhodnutím proběhne tzv. preadopční péče tj. doba, po kterou potenciální osvojitel pečuje o dítě na své náklady. Rozlišujeme dva druhy adopce, zrušitelnou a nezrušitelnou adopci Zrušitelná adopce Zrušitelná adopce (adopce 1. stupně), tzv. prosté osvojení, kdy práva a povinnosti rodičů dítěte přecházejí na osvojitele, ale ten není uveden v rodném listu dítěte místo jeho biologického rodiče. Toto osvojení je zrušitelné rozhodnutím soudu. Tento typ osvojení musí vždy předcházet nezrušitelnému osvojení v případě dětí mladších jednoho roku, neboť nezrušitelně osvojit lze pouze dítě starší jednoho roku. 10

12 Nezrušitelná adopce Nezrušitelná adopce (adopce 2. stupně) je osvojení dítěte staršího jednoho roku manželským párem, manželem či manželkou rodiče nebo jedincem, kdy adoptivní rodič je do rodného listu dítěte zapsán místo jeho biologického rodiče. Jedinec může dítě nezrušitelně adoptovat pouze v případě, že soud rozhodne, že toto osvojení bude plnit společenské poslání a je v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Toto osvojení je nezrušitelné Mezinárodní adopce Mezinárodní adopce vychází z Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodní adopci, která byla vypracována a přijata Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého V České republice vstoupila tato úmluva v platnost a spolu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, umožňuje adopci dětí do ciziny, popř. z ciziny, v případě, že pro dítě nebyli nalezeni vhodní osvojitelé v České republice. Haagská úmluva jasně stanoví postup při adopci dítěte do zahraničí, určuje povinnosti a kompetence jednotlivých institucí, definuje právo dítěte na přednostní adopci v zemi jeho původu a zaručuje biologickým rodičům anonymitu. Zároveň nařizuje signatářským státům, aby na svém území určily jeden ústřední orgán, který bude za adopce dětí do zahraničí odpovědný. U nás tuto funkci zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Legislativní rámec je tvořen Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, resp. Evropskou úmluvou o osvojení dětí [11] [12] Pěstounská péče Pěstounská péče je státem garantovanou formou péče o opuštěné dítě, které je svěřeno jedinci nebo manželům, kteří musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte. Rozhodující je vždy zájem dítěte. Pěstouni rozhodují jen o běžných záležitostech dítěte, ale o mimořádných záležitostech, jako je cesta za hranice nebo volba povolání dítěte, rozhodují biologičtí rodiče dítěte svým souhlasem nebo soud. Dítě v pěstounské péči má právo stýkat se svou původní rodinou a jeho rodiče zůstávají i nadále zákonnými zástupci dítěte, pokud ovšem nejsou zbaveni svých rodičovských práv a povinností. Pěstounská péče je zrušitelná rozhodnutím soudu nebo zaniká dosažením zletilosti dítěte. Stát v případech pěstounské péče garantuje dostatečné hmotné zajištění dítěte i přiměřenou odměnu jeho pěstounům. Soud může pěstounům stanovit povinnost podávat 11

13 o průběhu péče o dítě pravidelné zprávy. Pěstoun má právo žádat určité finanční dávky od státu pro výkon pěstounské péče. Jsou to: Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Příspěvek při převzetí dítěte do péče Odměna pěstounům Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Pěstounská péče je hned po osvojení druhou nejúčinnější formou náhradní výchovné péče, protože je do velké míry podobná péči o dítě v přirozených podmínkách a vlastní rodinou. Je právně upravena v zákoně č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů [17], v zákoně č. 359/1999 Sb. [19], v zákoně č. 117/1995 sb. [18] (upravuje dávky pěstounům) a v právních předpisech o sociálním zabezpečení (upravují nemocenské a důchodové pojištění pěstounů). Pěstounská péče může po podání žádosti pěstounů a za určitých podmínek přejít v osvojení. Pěstounskou péči dělíme na individuální a skupinovou Individuální pěstounská péče Individuální pěstounská péče je forma péče o dítě, která probíhá v běžném rodinném prostředí, přičemž pěstouny mohou být buď příbuzní dítěte (prarodiče nebo jiní příbuzní) nebo cizí osoby (zpravidla manželský pár, tato forma pěstounské péče je také někdy nazývána klasickou ) Skupinová pěstounská péče Skupinová pěstounská péče probíhá v tzv. zařízeních pro výkon pěstounské péče nebo v SOS dětských vesničkách, kde hlavní pěstounkou je matka. Nejčastějšími důvody pro umístění dítěte do pěstounské péče jsou [7]: Děti nemohou dlouhodobě vyrůstat prostředí rodiny tvořené jejich vlastními biologickými rodiči. Ústavní (neosobní a málo personalizovaná) péče ohrožuje či narušuje vývoj dětí. Děti nemohou být z různých důvodů (právních, zdravotních, sociálních, psychických) svěřeny do osvojení. 12

14 3 Ústavní a ochranná výchova v ČR 3.1 Ústavní výchova Ústavní výchova je nařizována dětem mladším osmnácti let v případě, kdy je jejich výchova vážně ohrožena či narušena nebo pokud rodiče nemohou z jiných vážných důvodů výchovu zabezpečit. O ústavní výchově rozhoduje soud na návrh obce s rozšířenou působností dle zákona o rodině. Nařizuje se z důvodů sociálních a výchovných. Ústavní výchova nemá trestní ale preventivní charakter a trvá pouze tak dlouho, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do osmnáctého roku života jedince.výjimečně může být soudem prodloužena i po dosažení zletilosti, nejdéle však do šestadvaceti let [8][15]. Výkon ústavní výchovy u dětí do tří let věku zabezpečují zdravotnická zařízení, tj. kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let, u jedinců od tří do osmnácti let školská zařízení [5]. Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, soud ústavní výchovu zruší. 3.2 Ochranná výchova Ochranná výchova (dále jen OV) je druhem ochranného opatření, které má zajistit prevenci, izolaci a resocializaci dítěte, pokud se dopustilo společensky nepřípustného činu. Ukládá ji soud v občansko-právním řízení, spáchá-li dítě mezi dvanáctým a patnáctým rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, dále osobám mladším patnácti let, které se dopustily činu, který by byl u právně odpovědných osob pokládán za závažný trestný čin. Soud může uložit ochrannou výchovu také v trestním řízení u mladistvých mezi patnáctým a osmnáctým rokem tehdy, jestliže ochranná výchova splní dle soudu lépe svůj účel než uložení trestu odnětí svobody. 13

15 Problematiku ochranné výchovy upravuje zákon č. 218/2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže [21]: (1) Soud pro mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu, pokud a) o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije, b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo c) prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy a nepostačuje uložení ústavní výchovy podle zákona o rodině. (2) Ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršení osmnáctého roku věku mladistvého; vyžaduje-li to zájem mladistvého, může soud pro mládež ochrannou výchovu prodloužit do dovršení jeho devatenáctého roku. (4) Od výkonu ochranné výchovy soud pro mládež upustí, pominou-li před jejím započetím důvody, pro něž byla uložena. OV je realizována ve speciálních školských výchovných zařízeních (výchovných ústavech, dětských domovech se školou) a trvá tak dlouho, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršení osmnáctého roku života. V některých případech může soud ochrannou výchovu prodloužit, nejdéle však do devatenáctého roku života jedince. Zákon umožňuje přeměnit ochrannou výchovu na ústavní: Jestliže převýchova mladistvého pokročila do té míry, že lze očekávat, že i bez omezení, kterým je podroben během výkonu OV, se bude řádně chovat a pracovat, avšak dosud nepominuly všechny okolnosti, pro něž byla OV uložena, může soud OV přeměnit v ústavní výchovu (dále jen ÚV), nebo může rozhodnout o podmíněném umístění mladistvého mimo takové výchovné zařízení [21]. 3.3 Preventivně výchovná péče Preventivně výchovná péče se snaží uplatňovat netradiční formy péče o jedince s poruchami chování tak, aby se předcházelo poruchám chování a následnému umístění do náhradní výchovné péče. Cílem je především prevence a terapie. Preventivně výchovná péče je realizována středisky výchovné péče pro děti a mládež (dále jen SVP), jejichž činnost 14

16 upravuje zákon č. 109/2002 Sb. [20]. Zřizovatelem středisek je MŠMT ČR a organizačně jsou začleněna pod diagnostický ústav. Tato zařízení jsou určena dětem a mladistvým s negativními a patologickými projevy chování, pokud nevznikly důvody pro jejich umístění do zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy. SVP poskytuje formou ambulantních, internátních nebo celodenních služeb, dětem zpravidla ve věku 6-18 let. Spolupráce je založena na dobrovolnosti a zájmu. Při SVP bývá zřizováno i krizové oddělení, které poskytuje pomoc v akutní životní krizi (maximálně po dobu tří dnů). 15

17 4 Struktura výchovných zařízení v České republice Zákon č.109/2002 Sb. [20] rozděluje instituce ústavní péče na zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Školskými zařízeními pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče jsou: Dětský domov Dětský domov se školou Výchovný ústav Diagnostický ústav 4.1 Dětský domov Dětský domov (dále jen DD) je koedukované zařízení, které zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, v odůvodněných případech do ukončení přípravy na povolání, nejdéle však do 26 let. Legislativu dětských domovů upravuje zákon 109/2002 Sb, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči [20]. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. V dětském domově je možno umístit i zdravotně či mentálně postižené dítě. V takovém případě musí DD zajistit vhodné podmínky úpravou denního režimu, vybavení a sociálně rehabilitační a terapeutický program. Do dětského domova lze přijmout i nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Ukončení pobytu dítěte v DD může být soudním rozhodnutí o zrušení ÚV, dosažením zletilosti nebo přemístěním do jiného typu zařízení. Zřizovatelem jsou převážně kraje. 4.2 Dětský domov se školou Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, mají-li závažné poruchy chování, nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči. Výjimečně také pro děti s uloženou 16

18 ochrannou výchovou. Do dětského domova se školou lze umístit i nezletilé matky, a jejich děti. Součástí domova je škola, kde děti vykonávají povinnou docházku, s počtem osm žáků ve třídě. Do výchovného ústavu bývá dítě přeřazeno, pokud u něj pokračují poruchy chování a dítě nelze vzdělávat mimo zařízení. Původní název dětského domova se školou byl výchovný ústav pro mládež. Zřizovatelem je výhradně MŠMT. 4.3 Výchovný ústav Výchovný ústav (dále jen VÚ) je nekoedukované zařízení pečující o děti a mládež starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální, kromě reedukace zabezpečuje i přípravu na povolání. Do VÚ může být umístěno i dítě starší 12let, má-li uloženou ochrannou výchovu a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v DD se školou. Vyhláška č. 334/2003 [16] rozšiřuje cílovou skupinu výchovných ústavů (stejně jako dětský domov se školou) o děti se zdravotním postižením, nezletilé matky a jejich děti a na nezbytně nutnou dobu o děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození a psychického onemocnění. Součástí zařízení je škola s třídami do 8 žáků. Pro děti nepřipravující se dále na budoucí povolání lze zřídit pracovně-výchovnou skupinu. Součástí výchovného ústavu je také škola, kde je umožněno dětem dokončení povinné školní docházky nebo střední vzdělání. Zpravidla se jedná o praktickou školu, střední odborné učiliště nebo odborné učiliště. Děti jsou rozděleny do tříd maximálně po osmi žácích. Děti s ukončenou povinnou školní docházkou, bývají zařazeny do skupiny, která se věnuje pracovní činnosti. Hlavním úkolem výchovných ústavů je resocializace dětí, jejich převýchova a snaha o následné úspěšné začlenění dítěte do života běžné společnosti. Zřizovatelem je MŠMT. 4.4 Diagnostický ústav Diagnostický ústav (dále jen DÚ) je vstupním diagnostickým zařízením, pro děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, které mají být umístěny v kolektivním zařízení. Během osmitýdenního pobytu je komplexně vyšetřeno po stránce pedagogické, 17

19 psychologické, sociální a zdravotní. DÚ přijímá jedince dobrovolně na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců nebo na základě rozhodnutí soudu. Pobyt trvá zpravidla 8 týdnů. Po tuto dobu je dítě komplexně pozorováno a diagnostikováno a následně umístěno v některém zařízení pro výkon ochranné výchovy či ÚV. Na dobu nezbytně nutnou poskytuje péči dětem s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení, z místa pobytu nebo přechodného ubytování. DÚ jsou v ČR rozděleny podle věku na dětské diagnostické ústavy a diagnostické ústavy pro mládež. Diagnostické ústavy pro mládež se dále dělí podle pohlaví na diagnostický ústavy pro dívky a pro chlapce. Do zařízení ústavní výchovy může být dítě umístěno bez předchozího diagnostického pobytu jen v odůvodněných případech - bez poruch chování, děti z kojeneckých ústavů apod. Dětský DÚ je zařízením koedukovaným, DÚ pro mládež nekoeduovaným. Výchovné skupiny DÚ jsou členěny podle pohlaví nebo podle věku (do 18, příp. 19 let) dítěte. Součástí diagnostických ústavů je škola. Pro mládež, která ukončila povinnou školní docházku se v DÚ zřizuje diagnostická třída, v níž je zajišťována příprava na budoucí povolání Součástí bývá i středisko výchovné péče (dále SVP) zajišťující preventivní výchovnou péči, s cílem předcházet poruchám chování. Činnost diagnostických ústavů upravuje 5 zákona 109/2002, který vymezuje úkoly diagnostického ústavu [20] Funkce diagnostických ústavů a) diagnostické - vyšetřuje děti formou pedagogických a psychologických činností, zpracovává komplexní diagnostickou zprávu, navrhuje specifická edukační opatření b) vzdělávací - zjišťuje úroveň dosažených znalostí, dovedností, stanovuje a realizuje specifické vzdělávací potřeby, respektuje individuální předpoklady a možnosti s cílem perspektivy a rozvoji osobnosti dítěte c) terapeutické - směřuje k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte d) výchovné a sociální vztahuje k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně, podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte, navrhuje specifické výchovné a vzdělávací opatření e) organizační - umisťuje děti do zařízení v územním obvodu DÚ, navrhuje děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče f) koordinační sjednocuje odborné postupy ostatních zařízení, spolupracuje s orgány státní správy 18

20 5 Transformace dětských domovů V červenci roku 2002 vstoupil v platnost zákon č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o změnách dalších zákonů [20]. Tento dokument se stal stěžejním pro přípravu koncepce tzv. rodinného dětského domova. Do té doby jsme rozlišovali dětské domovy rodinného typu a dětské domovy internátního typu, kterých byla většina. Zákon stanovil i lhůtu, do které se všechny dětské domovy internátního typu měly povinnost přetransformovat na typ rodinný. V praxi to znamenalo, vytvoření menších výchovných skupin, tzv. rodinných buněk, které se více podobají životu v běžné rodině. Minimální počet dětí v takové skupině je 6, maximální pak 8. V zařízení internátního typu mohlo ve skupině být až 12 dětí [20]. Ve skupinkách spolu vyrůstají děti různého věku i pohlaví. Podstatou rodinných skupin je co největší přizpůsobení se přirozenému rodinnému životu. Tomu odpovídá obdobná péče o dítě jako v rodině. O výchovu ve skupině se zde starají stálí pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se stálými nepedagogickými pracovníky. Na jednu výchovnou skupinu připadají 2 vychovatelé, kteří se na službách střídají. Tato skutečnost je velmi pozitivní změnou oproti minulosti, kdy se o dítě staralo více vychovatelů a tím bylo znemožněno navazovat trvalejší citové vztahy. Otevřel se i prostor pro individuální přístup k dítěti. U každého pedagogického pracovníka musí být na základě psychologického vyšetření zjištěna psychická způsobilost pro výkon této profese a to ještě před započetím pracovně-právního vztahu [20] [22]. Ve snaze co nejvíce se přiblížit rodinnému životu se přizpůsobila i organizace výchovně vzdělávacích a zájmových činností i denního režimu v dětském domově, respektující rozvoj fyzických, psychických a citových schopností i sociálních dovedností dětí. K nejpřínosnějším změnám patří zapojování dětí do chodu domácnosti, podílení se na domácích prácí. Zodpovědnost za fungování rodinky nesou všichni její členové mírou odpovídající jejich věku a schopnostem. Na rozdíl od domovů internátního typu, kde veškeré činnosti byly zajištěny personálem a děti tak měly omezené možnosti, aby se naučily běžným úkonům, které jsou tak důležité pro budoucí samostatný život. Nejrozsáhlejší změny musela většina domovů prodělat v oblasti rekonstrukce obytných prostor. Ideálním řešením bylo vytvoření samostatného jádra oddělené bytu, 19

21 ve kterém je k dispozici kuchyňka, obývací pokoj, sociální zařízení a pokoje dětí, jako v běžné rodině a ve kterém si rodinka samostatně hospodaří. Kladem koncepce rodinných domovů je snaha usilovat o potlačení nadbytečného direktivního organizování a naopak se snaží vytvořit co nejširší prostor pro respektování individuálních zájmů smysluplného využívání volného času. Důležitá je i podpora v navazování osobních kontaktů se širším společenským prostředím, které přispívají k lepší integraci dítěte do společnosti. 20

22 6 Pojetí výchovné práce v DD rodinného typu Cílem výchovné práce ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy je vytvoření trvalého prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i speciálních potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležitá je rovněž podpora vzdělávacího působení školy, ale i uspokojování potřeb v oblastech rekreace a zábavy. Součástí výchovné práce ve školských zařízeních je i snaha naučit děti sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy se mohly úspěšně zapojit do společnosti. 6.1 Hlavní výchovné cíle Základním cílem výchovné činnosti v zařízeních pro výkon ústavní výchovy je aby dítě získalo takové kompetence, které by mu umožnily co nejlepší zařazení nebo návrat do společnosti [6][14]. Hlavní výchovné cíle vycházejí z obecného cíle výchovné práce v zařízeních pro výkon ústavní výchovy[20]. Jsou to: Rozvoj osobnosti utvářet hygienické návyky, vést děti k sebeobsluze a dodržování zásad správného denního rozvrhu prohlubovat vědomosti dovednosti a návyky, rozvíjet poznávací procesy poznávat sebe sama, potlačovat negativní citové stavy a učit se překonávat překážky a obtíže vést děti k regulaci vlastního chování na základě správných zásad chování učit se vzájemného soužití s ostatními lidmi vést děti ke kolektivní zodpovědnosti, naučit umění prosadit se ve společnosti v pozitivním slova smyslu vést děti k samostatnému rozhodování a to i v obtížných situacích Samostatné rozhodování Spolupracovat Zodpovědnost 21

23 6.2 Klíčové kompetence Veškeré výchovné činnosti směřují k vytvoření klíčových kompetencí, které představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických životních situacích. Klíčové kompetence představují pro dítě neopominutelný základ přípravy na životě společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu Učební kompetence Dítě: umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit jeho výsledky zná obecně užívané termíny, znaky a symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí má předpoklady k celoživotnímu učení Sociální, interpersonální a pracovní kompetence Dítě: se orientuje v mezilidských vztazích, uvědomuje si zpětnou vazbu vlivu svého chování na okolí rozpozná nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky zvládá běžné životní situace a emocionální problémy, koriguje nepřizpůsobivé chování vědomě dodržuje morální zásady a pravidla chování, orientuje se v základních mravních hodnotách používá získané základní pracovní dovednosti a návyky v každodenních činnostech připravuje i provádí svoji pracovní činnost, dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví rozumí skupinovým vztahům a aktivně do nich zasahuje, aktivně ovlivňuje kooperaci ve skupině 22

24 6.2.3 Kompetence řešit problémy Dítě: vnímá nejrůznější situace v zařízení i mimo něj, přemýšlí o jejich příčinách a na základě svých zkušeností hledá jejich řešení umí postihnout problém, nalézt a zformulovat způsoby jeho řešení a uplatnit jej v praxi samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost Komunikativní kompetence Dítě : výstižně, souvisle a kultivovaně formuluje své myšlenky písemně i v ústním projevu diskutuje s vhodnou argumentací využívá získané komunikativní schopnosti k vytváření vzájemných vztahů k ostatním lidem rozumí různým textům (tiskopisy, informace, pokyny apod.) využívá možností komunikačních technologií Občanské kompetence Dítě : chápe funkci zákonů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a náboženství zvládá běžnou komunikaci s úřady je schopno poskytnout účinnou pomoc v krizové situaci projevuje pozitivní postoj k ochraně životního prostředí 23

25 6.2.6 Environmentální výchova Zdravý životní styl ukázat cestu, jak žít zdravě. Uvědomění si zodpovědnosti vůči svému zdraví. Umět posoudit a odhadnout svoje síly. Chránit životní prostředí intenzivně rozvíjet environmentální výchovu a v této oblasti působit zejména na vybrané sociální skupiny. Nabídnout dětem široké spektrum pro využití volného času. Rozsah zájmových činností v oblastech estetické a kulturní výchovy, sportu a tělovýchovy, techniky a počítačové gramotnosti, přírodovědy, turistiky, environmentální výchově, zdravému životnímu stylu, společenskovědních oborech. Nabídka pro všechny věkové kategorie. Nabídka dle náročnosti činností. Nabídka činností v průběhu celého roku včetně prázdnin, sobot, nedělí a svátků. Rozvoj volnočasových aktivit v oblasti neformálních činností s dětmi nové formy práce. V práci s talentovanými dětmi připravovat na zájmové soutěže. Pomáhat děti orientovat k volbě povolání ve všech oblastech oblast techniky, informatiky, ekologii, v uměleckých oblastech 6.3 Formy práce Formy práce jsou vybírány tak, aby byly vhodné pro výchovu mimo vyučování. Jsou to činnosti, v nichž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Děti jsou motivovány vychovatelem(-kou) a dále záleží na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Patří sem: spontánní aktivity odpočinkové činnosti rekreační činnosti zájmové činnosti příprava na vyučování příležitostné akce 24

26 6.4 Metody práce Metody práce jsou založeny převážně na přímých zážitcích dětí, což podněcuje jejich radost a zájem poznávat něco nového, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Patří sem: volné hry dle vlastní volby řízené hry (pohybové i didaktické) individuální kontakt s dítětem skupinová práce komunitní kruh využití TV, VIDEO, DVD, PC pobyt venku hřiště DD, hřiště školy, zahrada, vycházky, výlety besedy exkurze soutěže, vystoupení 25

27 7 Ekonomické a právní zabezpečení dospělého klienta při odchodu z DD Dosažením zletilosti je ukončena účinnost soudního rozhodnutí o ústavní výchově a mladý člověk musí být z ústavního zařízení propuštěn. Po osmnáctém roce věku zůstávají děti v dětském domově tehdy, pokud jim soudem byla ústavní výchova o rok prodloužena [10]. Jinou možností jak zůstat po dovršení 18 let v ústavním zařízení je dobrovolný pobyt. Ten se vztahuje na svěřence dětského domova starších 18 či 19 let, připravují-li se soustavně na budoucí povolání i po dosažení zletilosti a jejich rodinné zázemí není vhodné a neumožňuje jim přípravu na povolání úspěšně dokončit. V tomto případě ředitel zařízení informuje tyto svěřence o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení, kterou uzavírá ředitel zařízení s nezaopatřenou osobou. Plné přímé zaopatření, jenž zařízení zletilé nezaopatřené osobě připravující se na budoucí povolání poskytuje, je možné pouze do 26 let věku a to za podmínek sjednaných ve smlouvě (podle zákona č. 109/2002, 2 odst.7 a 24 odst.4 [20]). Mladistvému, jenž dosáhne zletilosti a odchází z dětského domova, je poskytnuta podle skutečné potřeby v době propuštění a podle kritérií interního řádu věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše Kč. Rozsah věcné pomoci se odvíjí podle posouzení její skutečné potřeby a podle úprav ve vnitřním řádu konkrétního dětského domova. Věcná pomoc nenáleží těm mladým lidem, kteří jsou v dětském domově umístěni na základě žádosti jejich rodičů či jiných zákonných zástupců. V souvislosti s ekonomickým zabezpečením dětí po odchodu z dětského domova je jistě zajímavé uvést názor Zeťáka [23]: Charakter ústavní výchovy deformuje vztah k materiálním hodnotám. Dítě si zvyká na to, že materiální zabezpečení je jakousi životní samozřejmostí a teprve kruté procitnutí po ukončení ústavní výchovy mu ukáže důležitost ekonomické stránky pro život člověka. Kromě finanční či věcné pomoci, je zletilému jedinci při odchodu poskytnuta ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce. Ještě další 2 roky po opuštění dětského domova bývalým svěřencem je mu zajišťována pomoc při řešení tíživých životních situací [20]. Problematika hospodaření s finančními prostředky patří mezi ty náročnější, na které mladý člověk po svém odchodu z DD naráží. Mladým dospělým činí velké potíže, 26

28 aby si pro sebe zajistili běžné věci všedního života, jako jsou potraviny, hygienické potřeby, ošacení, placení nájmu atd. A není výjimkou, že i finanční částka či věcná pomoc darovaná dětským domovem je utracena či prodána záhy po jeho odchodu z ústavního zařízení. 27

29 8 Dětský domov Rovečné Dětský domov se nachází v budově bývalé Obecní školy, která byla roku 1961 upravena na zařízení sloužící pro náhradní rodinnou péči Dětský domov internátního typu s kapacitou 40 dětí. Od roku 1990 byla kapacita domova 24 dětí, tj. dvě výchovné skupiny a od 1. října 2003 je kapacita 24 dětí rozdělena do tří rodinných skupin. Dětský domov má od 1. ledna 1996 právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací, zřizovatelem MŠMT. Od 20. listopadu 2001 je Dětský domov v Rovečném příspěvkovou organizací zřízenou krajem Vysočina. DD je příspěvková organizace, která zajišťuje nezletilým osobám (zpravidla od 3 do 18 let) náhradní výchovnou péči a přispívá svým působením ke zdravému vývoji dítěte. Provoz dětského domova se řídí provozním řádem. Každý typ školského zařízení má svůj vnitřní řád, kde jsou stanovena práva a povinnosti dětí i osob odpovědných za výchovu, zásady péče o zdraví a bezpečnost dětí. Součástí tohoto předpisu je organizace výchovně-vzdělávacích činností a režim dne, který je odlišný ve dnech školy a ve dnech pracovního volna. Jsou v něm rozvrženy jednotlivé činnosti v průběhu dne - doba jídla, dopoledního, odpoledního i večerního zaměstnání, osobní hygieny a spánku. 8.1 Přijímání dětí do domova Do DD mohou být děti umístěny pouze prostřednictvím příslušného diagnostického ústavu, a to na základě rozhodnutí soudu, který nařídil ústavní výchovu nebo na základě předběžného opatření. V odůvodněných případech může diagnostický ústav umístit dítě bez závažných poruch chování do dětského domova bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu. Dítě je umístěno do jedné z rodinných skupin, podle volných míst, sourozenci vždy společně. Dítě je možné přemístit do jiného zařízení jen v nezbytných případech. Například na základě výchovných problémů, ale vždy se souhlasem příslušného DDÚ. 28

30 8.2 Propuštění dítěte Propuštění dítěte je možné, jestliže soud nad ním zrušil ústavní výchovu a nebo pokud nebylo zahájeno soudní řízení o nařízení ústavní výchovy do tří měsíců od nařízení předběžného opatření. Pokud dítě dosáhne zletilosti a dobrovolně nesetrvá v zařízení do ukončení přípravy na povolání. Propuštěn je tehdy, dosáhne-li věku 19 let a ukončil studium. Dále lze propustit děti na předpěstounskou péči, ale vždy se souhlasem příslušného Orgánu péče o dítě a soudu. Pokud si rodič bere dítě na víkend či prázdniny, vyzvedne ho osobně a ve stanovený termín vrátí. Děti starší 15 let mohou odjet (na víkend, prázdniny) sami, ale po předešlé domluvě s rodiči a na základě úředně ověřené plné moci. 8.3 Povinnosti dítěte Povinností dítěte umístěného v DD je dodržovat ustanovení Vnitřního řádu a rozvrhu dne. Dále dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno. Hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo. Dítě je povinné předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost. Doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány. 8.4 Provoz zařízení V dětském domově je celoroční nepřetržitý provoz. Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu ministerstva a za předpokladu, že péče o děti je řádně zajištěna (jedná se většinou o prázdninový provoz, kdy jsou děti na letních táborech, ozdravovně, v kruhu rodiny). 29

31 8.4.1 Materiální zabezpečení Prádlo, ošacení, a obuv děti dostávají dle potřeby, tyto věci se stávají jejich osobním majetkem. Děti využívají běžné domácí elektrické spotřebiče, potřeby pro vzdělávání, audiovizuální a výpočetní techniku, vybavení pro sport, turistiku a rekreační činnost. Dětem je zajištěno celodenní stravování. Kromě plného přímého zaopatření nezaopatřeným dětem v dětském domově náleží po dobu pobytu v zařízení kapesné, jehož výše je odstupňována podle věku a kritérií vnitřního řádu konkrétního výchovného zařízení. Kapesné nenáleží dítěti za dny, kdy je na útěku ze zařízení. Kapesné není považováno za příjem a nelze z něj hradit případnou náhradu škody. Kromě kapesného mají děti nárok na poskytování osobních darů k narozeninám, k vánocům, k úspěšnému zakončení studia a k jiným obvyklým i mimořádným příležitostem. Osobní dary se poskytují dětem podle věku dítěte, výchovných hledisek stanovených vnitřním řádem a délky pobytu dítěte v zařízení v průběhu kalendářního roku Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Účelem dětského domova je zajišťovat dětem na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Aby se svého úkolu DD zhostil co možná nejlépe, spolupracuje s kompetentními orgány a institucemi. V tabulce 8.1 je popsána spolupráce s těmito institucemi. 30

32 Tabulka 8.1: Spolupráce DD s orgány a institucemi Typ spolupráce přijímání, přemisťování a propouštění dětí dítě spáchá nějaký přestupek, či trestný čin spolupráce vychovatelek s cílem navázat a udržovat blízký kontakt, aby nedocházelo k záškoláctví, ale ke zlepšení školního prospěchu, přípravy na budoucí povolání a vstup do života péče o zdraví dětí Instituce DDÚ (Dětský diagnostický ústav Brno) OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) Policie ČR Soudy Mateřská škola Rovečné Základní škola Rovečné Zvláštní škola Bystřice nad Pernštejnem Střední odborné učiliště Boskovice Praktická škola Olešnice Odborné učiliště Olešnice MUDr. Prudká zdravotní středisko Rovečné MUDr. Stalmachová zubní lékařka ve Víru 8.5 Rodinné skupiny v dětském domově Podle 4, HLAVY II, zákona č. 109/2002 Sb. jsou rodinné skupiny klasifikovány takto. Cituji ze zákona: Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je rodinná skupina nebo výchovná skupina, kterou tvoří nejméně 6 a nejvíce 8 dětí různého věku a pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny; výjimečně je možné zařadit je do různých rodinných skupin, zejména z výchovných, vzdělávacích, nebo zdravotních důvodů. [20] V odstavci číslo 5 4, HLAVY II, zákona č. 109/2002 Sb. stojí, cituji: v dětském domově lze zřídit nejméně 2, nejvíce 6 rodinných skupin. Děti se do výchovných skupin zařazují se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby. [20] Z toho vyplývá jak charakter práce DD, tak jeho prostorové a organizační uspořádání. Jde především o vytvoření výchovných skupin o počtu maximálně osmi dětí. V případě zařazení dětí se specifickými vzdělávacími, či výchovnými obtížemi může být jejich počet snížen až na šest. Děti jsou ve skupinách zařazovány pouze s ohledem na sourozenecké 31

33 vztahy. Jinak jsou výchovné skupiny věkově i pohlavně heterogenní. Tato skladba se svým charakterem nejvíce přibližuje sourozenecké skupině v rodinném prostředí. Děti se v ní učí lépe přirozené dělbě práce, osvojují si rozdílné společenské role. Malé děti se učí od starších, starší se naopak učí poskytovat pomoc a ochranu mladším a slabším. Pro provoz rodinné skupiny v dětském domově jsou zajištěny zejména: prostorové podmínky: obývací pokoj, kuchyňka, ložnice dětí třílůžkové, WC, koupelna vnitřní vybavení: nábytek pro uložení šatstva a prádla dětí, knih, hraček, sedací soupravy, psací stolky a židle, jídelní stůl, běžné vybavení kuchyně materiální podmínky: prádlo a ošacení, běžné domácí elektrické přístroje, potřeby pro vzdělávání, audiovizuální a výpočetní technika, vybavení pro sport a turistiku, pro rekreační činnost, pro cestování stravování: rodinná skupina může zajišťovat částečně stravování za pomoci dětí, zejména o víkendech a svátcích (odpolední svačiny, večeře) Rodinná skupina zajišťuje denní péči o děti způsobem obdobným jako v rodině. Na každou rodinnou skupinku připadají 2 výchovní pedagogové, kteří se pravidelně střídají. 8.6 Organizace výchovné práce O každou skupinu se starají 2 kmenoví vychovatelé (na službách se střídají), po všech stránkách, tj. po stránce výchovné, vzdělávací (sledují školní prospěch a pečují o přípravu na vyučování), sociální, zdravotní (zajišťují s dětmi odborná i běžná lékařská vyšetření), materiální (školní pomůcky, oblečení, obuv), apod. Výchovná a vzdělávací činnost se tedy organizuje především na úrovni jednotlivých výchovných skupin. Pouze určité akce, jako třeba, rekreace, výlety nebo různé soutěže a sportovní výcviky, se organizují v rámci celého zařízení bez ohledu na členění do skupin. Vychovatelé vypracovávají Individuální plán rozvoje osobnosti dítěte, jehož součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé výchovné cíle. S těmito cíli je dítě je pravidelně (každého půl roku) seznamováno a spolu s ním plnění a dosažení jednotlivých cílů hodnotí. Výchovná skupina je samostatně fungující jednotkou a má za úkol přizpůsobit dětský domov co nejvíce zvyklostem v rodině. Život dětí v rodinné buňce probíhá v souladu 32

34 se zajištěním základních životních potřeb dětí. Děti se aktivně podílí na zařizování a úklidu pokoje i společných prostor. Učí se samostatné přípravě jídla přímo v kuchyňkách. Zčásti je stravování zajišťováno centrální kuchyní, především ve dnech školního vyučování. Děti se podílejí na nákupech potravin a plánování jídelníčku. Svůj podíl děti mají i v péči o svoje ošacení praní a žehlení prádla. Pravidelnou přípravu na vyučování děti provádějí samostatně a podle potřeby individuálně s vychovatelem. Vychovatelé sledují schopnosti, talent a zájmy dětí a pomáhají jim při následném výběru povolání. Filosofie programu a celého chodu DD je postavena na dobře organizovaných volno-časových aktivitách dětí, na odpovídajícím podávání potřebných informací, na kladném postoji pracovníků zařízení k dětem, na jejich aktivním přístupu a schopnosti zaujmout. Vždy je třeba vycházet ze skutečností zjištěných od samotných dětí, z jejich zájmů a potřeb. Hlavním cílem je snaha naučit děti sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní výchovy mohly úspěšně zapojit do společnosti. 8.7 Volný čas dětí Volný čas je jednou z nejdůležitějších složek života lidí. Způsob, jakým lidé tráví svůj volný čas, poukazuje na jejich zaměření, schopnosti, záliby a zájmy, začleňuje je do určité skupiny lidí, ve které se cítí dobře a v neposlední řadě způsob trávení volného času přiřazuje člověku určitý společenský status. Je to čas, který přinášejí odpočinek, potěšení, radost a mnohdy i zdokonalování některých schopností. U dětí je kvalitní trávení volného času podmínkou pro jejich zdravý vývoj a rozvoj jejich schopností. Pomocí svých zájmů a koníčků můžeme snižovat stres či nudu. Rozvíjíme tvořivost a sebevyjádření. Je to dobrá prevence předcházení patologickým jevům. Volný čas by měl být výchovně a citově ovlivňován. Je však důležité, dát dětem vhodnou nabídku různých aktivit. Vedení by mělo být nenásilné. Činnosti nesmí postrádat pestrost a přitažlivost. Cílem těchto aktivit je nejen vyplnit volný čas a zamezit pasivnímu odpočinku, ale také nabídnout dětem škálu činností, se kterými by se pravděpodobně ve své původní rodině nikdy nesetkaly. Některým individuálním zálibám a koníčkům se mohou děti věnovat ve škole, v rámci zájmových kroužků. 33

35 Mimoškolní trávení volného času v DD probíhá v rámci jednotlivých rodinných skupinek. Činnost je zajišťována vychovateli podle plánu týdenního výchovně vzdělávacího programu, který zpracovává za spolupráce dětí. Přihlíží se k ročnímu období, aktuálním výročím v kalendáři. Všechny volno-časové aktivity probíhají v rámci těchto forem: a) pravidelně se opakující činnosti (zájmová odpoledne) b) jednorázové akce (besídky, oslavy, jednodenní akce, ) c) prázdninové tábory a pobytové akce (putovní, cyklistické, zahraniční a zimní tábory, psycho-rehabilitační pobyty, ) Nejčastěji využívané formy a způsoby volno-časových aktivit v DD Rovečné Arteterapie aneb výtvarné hraní Arteterapie, je speciální forma psychoterapie, která využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Je proto žádoucí, motivovat děti k plnému projevení vlastní fantazie, kreativity a svobodnému vyjádření svých pocitů a nálad. Snažíme se propojit v rámci těchto výtvarných činností i hudební aktivitu. Umožnit dětem vykonávat výtvarnou činnost pod aktuálními dojmy z poslouchané hudby. To může vést ke snížení psychického napětí a ke zlepšení komunikace Ve výtvarných dílnách se děti věnují malbě, kresbě, linorytu, zdobení skla, modelování a dalším výtvarným technikám. Děti si při všech těchto činnostech cvičí koordinaci pohybů, vytrvalost, vůli, pozornost. Rozsah a obtížnost jednotlivých činností jsou přitom přizpůsobeny schopnostem a dovednostem každého dítěte Muzikoterapie, hry na flétničky Na tuto formu využívání volného času lze nahlížet zejména u dětí s určitou formou psychické deprivace jako na jednu z možných cest komunikace, ale také relaxace. Děti hudbu milují, hudba je uklidňuje. Nejrozšířenější je hra na flétnu, kdy děti navštěvují kroužek hraní ve škole a v rámci DD se věnujeme společnému i individuálnímu nácviku. 34

36 Činnost s počítačem Hry na počítačích se staly v posledních letech nejoblíbenější činností našich dětí.využíváme výukové interaktivní hry, které rozvíjí logické a taktické schopnosti. Vychovatelé ovlivňují výběr her a délky času, který dítě u počítače stráví Ruční práce Základem je práce s textilem, dětí se učí šít, zvládnou zaštupovat ponožku, dle vlastního zájmu vyšívají, háčkují, pletou. Velmi oblíbenou technikou je batika v nejrůznějších obměnách Sportovní aktivity dětí v DD Pohyb je prostředkem sebevyjádření, prostředkem interakce s materiálním a sociálním prostředím, prostředkem poznání sebe sama. Pohybové aktivity rozvíjí osobnost dítěte v oblasti výchovné, vzdělávací, zdravotní i psychické. V DD Rovečné mají děti k dispozici tělocvičnu s menší posilovnou a přilehlý areál zahrady s venkovním hřištěm. Na výběr mají pestrou nabídku sportovního vybavení. Nejoblíbenější jsou míčové hry, cyklistika a stolní tenis. Během celého roku jsou využívány v rámci možností i další sportovní aktivity, dle zájmu a schopností skupiny dětí (lyžování, bruslení, plávání, turistika, ). Díky sponzorům měly děti v posledních letech příležitost strávit několik týdnů u moře Vaření a péče o domácnost Děti si osvojují základní dovednosti při vedení domácnosti. Děti se podílejí na sestavování jídelníčku i přípravě jednoduchých jídel. Učí se zacházet s jednoduchými spotřebiči. Jsou vedeni k péči o oděv a obuv praní, žehlení, výměna ložního prádla Pracovní dílna Jedná se zpravidla o drobné opravy a montáže pro potřeby DD a je realizován zejména v době, kdy v rodinné skupince vykovává službu muž vychovatel Individuální zájmy Dětem je ponechán dostatek prostoru individuálním zájmům. Oblíbený je poslech hudby, sledování televizních programů, práce s počítačem, návštěvy kamarádů. Včleňování dětí do života širšího společenského prostředí je nezbytné pro rozvoj v oblasti sociální 35

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah Obsah Výkladová část... 4 1.1 Ústavní (institucionální) péče... 4 1.2 Školská zařízení... 5 1.3 Zdravotnická zařízení... 6 1.4 Zařízení sociálních služeb... 6 1.5 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1981. Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1981. Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1981 Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 64 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA Bc. Miroslava Přiklopilová DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA A. LIDMILOVÉ 505, 572 01 POLIČKA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zřizovatel: Ředitel: Pardubický kraj, Komenského nám.

Více

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů Tisková zpráva 28. 7. 2008 SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů V uplynulých dnech udělalo další důležitý krok nezbytný k tomu, aby i nadále reprezentovalo nejvyšší standard kvality

Více

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 40 Změna: 550/1991 Sb. Změna: 590/1992 Sb. Změna: 15/1993

Více

I my jsme součástí školy

I my jsme součástí školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 http://www.zsnovapaka.cz, skola@zsnovapaka.cz, tel.: 493722420 I my jsme součástí školy ŠVP pro ŠD Platnost: od 3. 4. 2007 Upraveno: 1. 9. 2011 Základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject)

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Eva Perná Školní jídelna jako samostatný subjekt (School dining-room like independent legal subject) Bakalář ská práce

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, VRCHLABÍ, ŽIŽKOVA 497 Tel.:499 421 516 IČO: 60153423 PSČ: 543 01 Tel./fax: 499 421 228 ČNB HK č. ú.: 1434601/0710 Č.j.:DDaŠJ 365/2015 Vrchlabí 9. 10. 2015 VNITŘNÍ ŘÁD Dětského

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 12 Brno. okresní pracoviště Brno - venkov. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 12 Brno. okresní pracoviště Brno - venkov. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 12 Brno okresní pracoviště Brno - venkov Inspekční zpráva Dětský domov internátní Vranov u Brna, Žižkova 160 Identifikátor ředitelství: 600 030 261 Zřizovatel:

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracoval: Bc. David Šteger, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů Schválila: Ing.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohostice, Novosady 248, 751 14 Dřevohostice, tel/fax.581711022, 581711307 (Dále jen Zařízení) e-mail: reditel@vumdrevohostice.cz

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory 8c Cílem tohoto kritéria je zajištění koordinátora pro každý řešený případ a řízení konkrétního případu jedním koordinátorem, který zná své povinnosti a zodpovědnost Koordinátor případu je zaměstnanec

Více

Do života jako soběstačný, kompetentní, plnoprávný a samostatný jedinec

Do života jako soběstačný, kompetentní, plnoprávný a samostatný jedinec Č.j.: DDOL16/2016 Školní vzdělávací program DDŠJ Olomouc Do života jako soběstačný, kompetentní, plnoprávný a samostatný jedinec PRO PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU DOPLŇUJÍCÍ

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 20.09.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 do: 26.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Mgr. Hana Mičkalová

Více

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko byl zpracován v souladu s 30 odst.3 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve kterém

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště IČ 75029278, zastoupená Mgr. Martinou Bastovou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracováno v souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Zpracovala Bc. Radka Slováková, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů

Zpracovala Bc. Radka Slováková, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů Vzdělávací program Pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť pro žáky se speciálními výchovnými potřebami. Zpracovala Bc. Radka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 66/2015 Vypracovala: Zachrdlová Hana Dis. Schválila: Mgr. Šárka Kamenská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 VNITŘNÍ ŘÁD Čj. 03-3107/2014 Právní rámec: zákon č. 109/2002 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Rodinné právo. Poručenství a jiné formy péče o dítě. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz LS 2013/2014

Rodinné právo. Poručenství a jiné formy péče o dítě. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 9. Poručenství a jiné formy péče o dítě CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře poručenství pěstounství péče jiné osoby opatrovnictví ústavní výchova

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Bohuslavice 68, 78972 Dubicko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení říjen 2012 V návaznosti na jmenování ředitelů škol a školských zařízení je třeba splnit úkoly související se stanovením jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1598/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1598/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1598/10-T Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín-Šunychl 463 Adresa:

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace 1 Vnitřní řád vydává ředitel zařízení. 2 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ 1. a ) NÁZEV ZAŘÍZENÍ, ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO - Dětský domov Vranov,

Více