Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) - problém stále aktuální. doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) - problém stále aktuální. doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc."

Transkript

1 Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) - problém stále aktuální doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

2 Česky hovoříme o syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Principielně bychom tedy mohli používat česky zkratku TZZ syndrom, ale protože se anglická zkratka natolik ujala, ponecháváme ji. Slyšel jsem nejrůznější způsoby, jak zkratku vyslovovat: např. KEN (což je hrůza), Sí-ejen (což je jistě vzhledem ke zkratce správnější), CAN syndrom (případně možné apod.)

3 Týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte je snad staré jako lidstvo samo. Bylo, jest a bohužel jistě bude i dál. Dříve bylo uchováváno pod pokličkou, nesmělo se o něm mluvit, spíše se v populaci vytvářel dojem, že snad ani není. V současnosti se o něm hovoří daleko více, některé práce však jeho frekvenci podle mého názoru dosti přeceňují, zveličují. Jsme si samozřejmě vědomi, že to, co se dostane křešení je jen pověstnou špičkou ledovce, že mnoho případů zůstává tabu nebo tajnou patologií rodiny. U nás pro týráníči zanedbávání považujeme 1-2 % za kvalifikovaný odhad, zneužívání je daleko častější. Některé studie uvádějí, že zkušenost s některou formou sexuálního zneužívání má 10 % žen a 5 % mužů, jsou i takové studie, které uvádějí dokonce pateronásobky.

4

5 Není jistě nezajímavé, že hlavními bojovníky za práva dítěte v historii byli lékaři. Teprve na přelomu 19. a 20. století se práva dítěte dostávají na přetřes a první větší právní norma je Ženevská deklarace práv dítěte z roku V padesátých letech minulého století se někteří lékaři začali cíleně zabývat problémem závažných poranění (mnohočetné fraktury, četnější zlomeniny žeber, lopatek, vnější i vnitřní krvácení, poranění vnitřních orgánů, nitrolební krvácení a celářada dalších), která nebylo možno vysvětlit nahodilým úrazem.

6 Nazvali je jako neúrazová poranění (nonaccidental injuries). V roce 1962 popsal Kempe syndrom bitého dítěte (Battered Child Syndrome) a dále rozvířil kampaň proti týrání dítěte (nejdříve v Severní Americe, později ve světě). U nás jsme se tímto problémem začali zabývat až v roce 1970 pochopitelně na půdě pediatrie (primář Marten, primář Březina).

7 Při úvahách o pojení a významu syndromu CAN nesmíme také zapomínat na aspekt místa a času čili dějinné (historické) a místní zvláštnosti. Vzpomeňme například na antickou Spartu, kde se postižené děti zabíjely svržením ze skály, ve starém Římě byly takové děti házeny do Tibery či Cloaky maximy. Africké kmeny v době hladomoru děti zabíjely (a některé je i jedly), jiné je odkládaly do džungle, byly i možnosti (jak např. uváděl prof. Dunovský zážitky ze své cesty po Etiopii jako vyslanec UNICEFu, kdy mu byly děti a někde i se ženami nabízeny ke koupi apod.).

8 Ostatně i přístup k tělesným trestům je značně odlišný v jednotlivých zemích. Ve Skandinávii je nyní tělesný trest nejen zakázaný, ale může za něj být i trestní postih. Naproti tomu u nás či v jiných zemích Evropy, Asie i Afriky je zcela běžným, je uznávanou složkou výchovy (viz: škoda každé rány, která vedle padne ). V současnosti se ale naše ministryně Džamila Stehlíková snaží prosadit do zákona i u nás zákaz tělesných trestů. Nevím, zda je to to pravé, ořechové. Na druhou stranu si však musíme uvědomit, kde je hranice mezi spravedlivým trestem a týráním svěřené osoby.

9 Násilí vůči dítěti, včetně krajního násilí tj. zahubení dítěte, můžeme rozdělit pro přehlednost do několika kategorií, které se ovšem různě překrývají. 1. zahubení dítěte při ohrožení samotné existence rodičů, či rodinného společenství dítě se stává existenční přítěží v době hladu, nouze, těžkého strádání. narozené, přespočetné dítě je odloženo, ponecháno bez pomoci, aktivně usmrceno. 2. zahubení dítěte dle výběru pohlaví tato kategorie je rozvinutím předchozí, kde je výběrem posledně narozeného dítěte pohlaví (častěji ženské), které je bráno jako méněcenné dívky byly již od starověku v nevýhodě je mnoho dokladů i o tom, že i ve společnostech vyspělých a ekonomicky zajištěných se rodiny zbavovaly novorozených holčiček, nikoliv chlapců.

10 3. třetí formou je pomsta pomsta nepříteli - vybít mu děti, aby neměl potomstvo. Tím je odstraněn a zničen jednou provždy na této zemi. Stačí otevřít naši Kosmovu kroniku z počátku dvanáctého století a dozvíme se o tom, jak Slavníkovci byli vyvražděni i se vším potomstvem a jak stejný osud posléze stihl i Vršovce. Nejsme také jistě daleko od pravdy, když mentalitu nadřazenosti a současně strachu, pomsty a nenávisti nalézáme v ideologii Hitlera a jeho přívrženců, kdy ve vyhlazovacích koncentračních táborech, plynových komorách apod. umírají desetitisíce lidí. Dále stalinské čistky, hladomor na Ukrajině, Sovětské gulagy atd.

11 4. čtvrtou formou je dítě jako oběť kdy je obětováno na usmíření rozhněvaného božstva, se snahou získat si božstvo na svoji stranu, pro získání přízně, podpory, ochrany apod. Tato oběť byla v historii dosti častá: jako příklad bych uvedl nález na jednom z velkých hřbitovů v Kartágu z let cca př.n.l., kde bylo objeveno více než uren, které sice obsahovaly především kosti novorozenců, ale objevovaly se tam i kosti dětí starších. Dále je známa např. oběť Abraháma, který má obětovat syna Izáka, nebo vojevůdce Agamemnon má podle řeských bájí v boji o Tróju obětovat dceru Ifigenii, aby usmířil bohyni Artemis. A jistě i náš pohled do pohádek jasně ukazuje nejrůznější oběti třeba princeznu drakovi. To ukazuje na emocionální a morální stav společnosti, kdy dospělce (matky, otce apod.) nenapadá, že by mohli obětovat sebe za děti.

12 5. na pátém místě můžeme uvést zahubení dítěte z hanby, studu a strachu před společenským zavržením. Tohoto činu se většinou dopouští matka, často neprovdaná, nebo která se nachází v těžké sociální situaci, a to brzy po porodu. Naprosto ojediněle osoba jiná a později. 6. na šestém místě můžeme uvést další praktiku, která nemusí skončit vždy smrtí, ale která dítě vždy poškozuje, a to jak fyzicky, tak psychicky. Jde o nejrůznější tělesná znetvoření mutilace. Týkají se především genitálu, ale i obličeje, rukou, nohou zad apod. Bývají součástí obřadů kdy jsou mladí lidé (především chlapci, dívky jen zřídka) uváděni do společnosti dospělých. (O rituálním týrání ještě dále)

13

14 RIZIKOVÉ FAKTORY Z pohledu dítěte: - dítě nedonošené - dítě neklidné, hyperaktivní, impulzivní (LMD, ADHD aj.) - dítě labilní, úzkostné, plačtivé - dítě s postižením - dítě chronicky či opakovaně nemocné - dítě s poruchami chování - dětské lhaní - záškoláctví, toulání, útěky z domova - dítě, které nesplňuje očekávání rodičů

15 RIZIKOVÉ FAKTORY Z pohledu rodičů: - lidé s anomálním vývojem osobnosti (psychopatie), často s agresívními povahovými rysy - někteří lidé s psychickou chorobou (psychotici) - někteří rodiče s neurotickými obtížemi (chronicky frustrovaní) - rodiče žijící atypickým životním stylem, příslušníci sekt apod. - stoupenci agresivních rituálů - rozvodové situace - porozvodové spory o děti

16 RIZIKOVÉ FAKTORY Z pohledu rodinné situace a rodinných vztahů: - dítě, narozené jako nechtěné - dítě nezletilé matky, rodičů - dítě simplexní matky - dítě matky samoživitelky - dítě matky (rodičů) drogově závislých - dítě rodičů alkoholiků - dítě s jedním nevlastním rodičem - dítě, žijící v rodině bezdomovců, squatterů - dítě, žijící ve velké rodině s mnoha dětmi ve stísněném prostoru

17 RIZIKOVÉ FAKTORY Z pohledu širších společenských souvislostí - dítě etnických skupin či jiných minorit - dítě, žijící v chudobě - dítě nezaměstnaných rodičů - dítě, žijící ve venkovských, málo civilizovaných oblastech

18 Rizikové faktory pro sexuální zneužívání a) rizikoví dospělí: muži sexuálně hyperaktivní sexuální devianti alkoholici, toxikomani občas starší mužové, kteří pro stařeckou demenci mají omezenou kontrolu pudového jednání b) rizikové děti: dívky kypré, příjemných ženských tvarů vyspělé mazlivé, svádivé, koketní

19 c) rizikové situace: dříve stísněný životní prostor rodiny (spaní rodičů s dětmi) příležitost dělá zloděje dítě je třeba nemocné, pečuje o něj otec, ošetřování vyžaduje intenzivní tělesný kontakt přítel rodiny uvolněná sexualita v rodině viz příklad (dříve spíše v rodinách s nízkým socioekonomickým statutem, nyní spíše v rodinách na vysoké ekonomické úrovni) vychovatelé v různých zařízeních prázdninové tábory zájmové kroužky

20 SYNDROM CAN Zanedbávání Týrání tělesné Týrání duševní Sexuální zneužívání

21 PŘÍZNAKY ZANEDBÁVÁNÍ Rozeznáváme dvě kategorie: a) Těžké zanedbávání ( failure to thrive ) kdy je ohroženo zdraví i život b) Všeobecné zanedbávání Dítě depresivní, plačtivé, opožděné, při převzetí do péče jiné osoby rozkvétá Dítě vnějškově zanedbané, páchne močí, stolicí, má roztrhané a špinavé oblečení Dítě zůstává dlouhou dobu (hodiny i dny) bez náležité péče, výživy, dohledu

22 Dítě žijící v nepravidelném denním rytmu v nevhodné prostředí (zakouřené místnosti aj.) Dítě (z pohodlnosti) odložené do péče sousedky, kamarádky, často nepříliš známé Dítě odložené do kolektivní péče Dítě, které nemá řádné preventivní prohlídky, očkování apod.

23 Příznaky tělesného týrání - 1: 1. zavřená poranění otřesy nejhorší jsou otřesy mozku a míchy, pohmoždění mozku, subdurální krvácení, SAK, včetně povrchových poranění hlavy, zlomeniny kalvy (! bezvědomí, brýlový hematom) Shaken Infant Syndrome syndrom třesení extrémní násilí, které může způsobit i smrt, případně trvalé neurologické obtíže pohmoždění modřiny (hematomy) různého stáří, obtisky, (může dojít až k odtržení kůže, pohmoždění hlubších tkání a vnitřních orgánů)

24 Příznaky tělesného týrání - 2: zranění nástroji použitými při bití dá se rozpoznat podle stop řemen, důtky, hůl, hadice, vařečky apod. vytrhávání vlasů často v celých chomáčích mohou zůstat lysiny kousnutí otisky zubů poranění svalů, šlach, kloubů, nervů, cév. poranění kostí zlomeniny, fisury zvláště u mnohočetných myslíme na CAN (speciálním druhem jsou Chip zlomeniny vyskytují se na koncích dlouhých kostí, vznikají nadměrným tahem, škubnutím, kroucením) Typickými zlomeninami následkem týrání jsou: spirální zlomenina pažní kosti, zlomenina stehenní kosti u dítěte do dvou let, u klíčku zlomenina zevníčásti úderem zepředu, zlomeniny lopatky apod.

25 Příznaky tělesného týrání - 3: Strangulační rýhy a otisky - dušení Tepelná poranění Ploché rány a jizvy po úderech a popáleninách, opařeninách Omrzliny Zhmoždění na kolenou (od klečení)

26 Příznaky tělesného týrání - 4: 2. otevřená poranění: řezné rány bodné rány tržné rány, tržně zhmožděné sečné rány hlubší rány kousnutím (člověkem, zvířetem) střelné rány poranění sliznic popáleniny jako speciální kategorie mnohočetná poranění

27 Příznaky tělesného týrání - 5: z příznaků, které se u akutních stavů vyskytují: bezvědomí bolesti hlavy bolesti břicha závratě bolesti svalů až křeče poruchy dýchání, oběhu a další (krvácení, rozdělení různá), nebezpečí infekce inj.proti tetanu)

28 Dr. Adasek u hematomů např. zvažujeme v DD poruchy krvácivosti a srážlivosti (krevní destičky aj.), hemofílie apod. u fraktur kostí křivice, zvýšená lomivost kostí, nedostatek mědi, poranění při porodu, apod.

29 Nesmíme také zapomenout na úmyslné trávení dětí: chemikáliemi léky předávkování jedy (třeba i na krysy apod.) alkohol drogy apod.

30 Příznaky duševního (psychického) týrání a) složka aktivní tj., že se nějaká nepřízniváčinnost dítěti děje: nadávky, ponižování, zesměšňování, nedůvěra, opovrhování, hostilita b) složka pasivní tj. neděje se něco, co by mělo být: neláska, nezájem, nevšímavost, nedostatek péče těch, které má dítě rádo c) rodiče plně vytíženi prací, nemajíčas na dítě přece dělají vše pro to, aby se měly dobře: Mohou se objevit horší známky ve škole pak nastupuje tvrdší režim množí se zákazy: chození ven, dívání se na televizi, počítač, zájmy apod.

31 d) emoční vydírání: s takovými známkami nám děláš ostudu ty mne utrápíš jsi stejný jako tatínek, maminka (zvláště v problémových rodinných vztazích) jsi nevděčník, to mám za všechnu svoji péči a starost o tebe e) srovnávání se sourozencem: bratr (sestra) je chytřejší, pořádnější, úspěšnější, hezčí, dokonalejší, no prostě více hoden lásky a obdivu než ty.

32 FORMY SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ I 1. Bezkontaktní (bezdotykové) Exhibicionismus tj. ukazuje před dítětem své genitálie apod. Předvádí před dítětem sexuální aktivity dospělých Nabízí dítěti erotické či pornografické materiály (foto, video, časopisy apod.) Obscénní hovory a telefonické hovory 2. Kontaktní (dotykové) a) pasivní abusor : Nechává se osahávat či vzrušovat různými způsoby

33 FORMY SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ II b) aktivní abusor Harrassment Obtěžování tj. např. dotýká se dítěte na prsou, pohlavních orgánech či hýždích, konečníku k vlastnímu uspokojení Realizuje s dítětem různé sexuální praktiky včetně klasické soulože (včetně incestu), orální sex Využívá dítě pro komerční sexuální aktivity (pornografie) Vykonává osoba, zpravidla dospělá, či o několik let starší než dítě. Viníkem je vždy osoba dospělá, nikoli dítě. - příklady

34 ANAMNÉZA Rodinná: data o otci a matce, počet, zdravotní stav a vývoj sourozenců Osobní: úplnost očkování, opakované úrazy, opakované hospitalizace, zejména dlouhodobé Sociální: velikost a kategorie bytu, počet členů domácnosti, zaměstnání rodičů, příjmy rodičů, typ školy dítěte a sourozenců, jejich prospěch, známka z chování, koníčky dítěte

35 Zásady vyšetřování dítěte s podezřením na sy. CAN Dítě vyšetřujeme vždy zcela odhalené Pozorujeme chování dítěte Všímáme si chování rodičů Sledujeme event. přehnaný stud dítěte Vše řádně zaznamenáváme do dokumentace Nejlépe využít speciální místnosti! na viktimizaci

36 ZÁSADY INTERVENCE Pomoc má přednost před trestem Nutno vyloučit opakování Problém týraného dítěte je problémem týrajících osob Prolomení lékařské mlčenlivosti Při akutním ohrožení dítěte je třeba je umístit mimo rodinu Neprodleně zahájit řízení o osudu dítěte Oznamovateli činu musí být zachována anonymita Prospěch dítěte je na prvním místě

37 V zásadě existují tři typy terapeutické intervence: a) akutní, krizová intervence řeší na místě ohrožení nebo poškození dítěte. Stanoví diagnózu, určuje způsob ošetření dítěte i jeho naléhavost, eliminuje dítě do neutrálního prostředí např. nemocnice, krizového centra apod. b) střednědobá intervence dokončuje se definitivní diagnóza. Lékař je povinen poskytnout všechny podklady pro řešení případu (vyšetření, posudky apod.). Stanoví se komplexní léčebný plán. c) dlouhodobá intervence zahrnuje komplexní, interdisciplinární aktivity ve prospěch dítěte. Mají odstranit nebo zmírnit všechny škody, ke kterým v důsledku syndromu CAN došlo.

38 Zvláštní formy CAN Systémové týrání x druhotné ubližování (sekundární viktimizace) Organizované zneužívání dětí - k práci - k sexuální turistice - k pornografii Rituální zneužívání Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení)

39 Rituální zneužívání: Tento typ lze označit za nejpodivuhodnější, často se projevuje neuvěřitelnými příznaky a rysy. Někdy mají výpovědi dětí doslova fantastický nádech. Je však třeba brát dítě vážně a jeho výpověď si přinejmenším ověřit. Podle La Fontainové jde o: takové zacházení s dětmi, které se uskutečňuje v souvislosti s nějakými symboly, které mají náboženskou, magickou či nadpřirozenou charakteristiku a jsou součástí nějakého organizovaného společenství.

40 Munchhausenům syndrom by proxy (v zastoupení) Jde o velmi zajímavý fenomén, kdy si rodiče u svých dětí vymýšlejí nejrůznější příznaky a onemocnění, případně je vyrábějí (např. krev, bílkovina do moči), aby bylo dítě opakovaně vyšetřováno (někdy i závažné metody např. biopsie ledvin apod.) a léčeno. Jde i o snahu odůvodnit, proč dítě nemůže chodit do školy protože je vážně nemocné.

41 OZNAMOVACÍ POVINNOST Podle trestního zákona ( 168, odst. 2) Podle Zákona o sociálně právní ochraně č. 359/1999 Sb. ( 10, odst. 4) Některé paragrafy: 212 trestního zákona trestnýčin opuštění dítěte trestnýčin zanedbání povinné výživy týrání svěřené osoby trestnýčin únosu trestnýčin ohrožování mravní výchovy mládeže podávání alkoholických nápojů mládeži pohlavního zneužívání znásilnění obchodování s dětmi, se ženami

42 Kontakt Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. Masarykova univerzita Lékařská fakulta Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie Bieblova 16, Brno tel.: , fax: Adresa www stránek:

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Dunovský J., Dytrych Z., Matějček Z. a kol. Grada Publishing, Praha. 1995 Upraveno Lucií Gruberovou, úprava neobsahuje obrázky. Obsah Předmluva... 5 Místo úvodu...

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

Důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání na život dětí

Důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání na život dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání na život dětí Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Věra Vojtová,

Více

Násilí na dětech syndrom CAN

Násilí na dětech syndrom CAN Násilí na dětech syndrom CAN Jaroslava Hanušová NÁSILÍ NA DĚTECH: SYNDROM CAN Motto: To, co dělám, je pouhou kapkou v moři: Ale věřím, že by chyběla, kdyby tam nebyla. Matka Tereza 1 Mgr. Jaroslava Hanušová

Více

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN)

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN) Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální

Více

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Magisterská diplomová

Více

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání Monika Miličková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou týraného a zneužívaného

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah:

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah: PRACOVNÍ POSTUP SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŢÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE Vydání: 14. 4. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009 Odborný garant:

Více

POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN)

POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN) POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN) PROCEDURE USED BY PRIMARY CARE PHYSICIANS IN SUSPECTED CASES OF CHILD ABUSE AND NEGLECT (CAN)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Dětská prostituce v České republice a její prevence

Dětská prostituce v České republice a její prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Dětská prostituce v České republice a její prevence Tereza Mašitová Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Život v dětském domově. Aneta Tatkovská

Život v dětském domově. Aneta Tatkovská Život v dětském domově Aneta Tatkovská Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Teoretická část: Charakteristika a popis systému náhradní rodinné péče. Nastínění systému ústavní péče - umístění dítěte do ústavu,

Více

Univerzita Palackého Olomouc

Univerzita Palackého Olomouc Univerzita Palackého Olomouc Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Petra Kopetková, DiS. 3. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky Incestní zneužívání

Více

Specifické metody sociální práce

Specifické metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole Problematika dětské pornografie a její prevence na škole Praha 2003 1 Recenze : MUDr. Antonín Brzek PaedDr. Kubrichtová Vydal VÚP ve spolupráci s MŠMT Praha 2003 Sborník vyšel za výrazné podpory o.s. AUDENDO

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

DÍTĚ NA ÚTĚKU. Kateřina Hellebrandová

DÍTĚ NA ÚTĚKU. Kateřina Hellebrandová Kateřina Hellebrandová 1 DÍTĚ NA ÚTĚKU Publikace vyšla s podporou projektu Evropské unie Bc. Kateřina Hellebrandová, 2005 Sdružení Linka bezpečí, 2005 Vzdělávací institut ochrany dětí, 2005 2 OBSAH ÚVOD

Více

DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE DOPORUČENÝ POSTUP URČENÝ LÉKAŘŮM PRIMÁRNÍ PÉČE

DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE DOPORUČENÝ POSTUP URČENÝ LÉKAŘŮM PRIMÁRNÍ PÉČE DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE DOPORUČENÝ POSTUP URČENÝ LÉKAŘŮM PRIMÁRNÍ PÉČE MUDr. Pavel Biskup Dětský domov, Strančice Doporučené postupy vznikají jako pomůcky v každodenní

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

Ochraňte seniory před násilím

Ochraňte seniory před násilím Ochraňte seniory před násilím ROSA, 2013 2 Vydala: ROSA centrum pro týrané ženy, Podolská 242/25, Praha 4 v roce 2013 v rámci projektu Umění říci Ne, za podpory grantu prevence kriminality Ministerstva

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE Regionální centrum Olomouc 19. 20. září 2012 Pořadatelé Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci Společnost sociální pediatrie ČLS JEP Abstrakta Informace????

Více

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje Projekt kvantitativního výzkumu Autor práce: Eva

Více

Informační oblasti středočeského kraje. Obsah

Informační oblasti středočeského kraje. Obsah Obsah Informační oblasti středočeského kraje 1. Bezdomovectví... 3 1.1. Charakteristika... 3 1.2. Adresář organizací... 8 2. Chudoba... 9 2.1. Charakteristika... 9 2.2. Zajímavé odkazy... 10 3. Domácí

Více

Sexuální zneužívání dětí. Rizika a potřeby dětí jako východisko prevence

Sexuální zneužívání dětí. Rizika a potřeby dětí jako východisko prevence Rizika a potřeby dětí jako východisko prevence Rizika a potřeby dětí jako východisko prevence Úvod Statistická data ukazují, že ve vyspělých, demokratických zemích se průměrně jedno z pěti dětí nebo mladistvých

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí

Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Šikana ve školním prostředí Bakalářská práce Autor: Soňa Topolánková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich

Více