Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání s využitím dramatické výchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání s využitím dramatické výchovy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání s využitím dramatické výchovy Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: Autor práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Kateřina Havránková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Moravanech Kateřina Havránková

3 Poděkování Děkuji vedoucí práce PaedDr. Marii Pavlovské, Ph.D. za cenné rady a připomínky, a respondentŧm, kteří svými odpověďmi přispěli ke vzniku této práce.

4 OBSAH Úvod. 5 TEORETICKÁ ČÁST 1. Předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání Hlavní principy RVP PV Pojetí předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání 9 3. Multikulturní výchova RVP PV a multikulturní výchova Dramatická výchova Dramatická hra Cíle dramatické výchovy RVP PV a dramatická výchova Projekty v MŠ Struktura projektu Projekty a dramatická výchova. 21 PRAKTICKÁ ČÁST 6. Informace o mateřské škole Příprava projektu Svět je barevný Návrh projektu Svět je barevný - Afrika Realizace, reflexe projektu Svět je barevný - Afrika Návrh projektu Svět je barevný - Islám Realizace, reflexe projektu Svět je barevný - Islám Závěrečné hodnocení projektŧ 45 VÝZKUMNÁ ČÁST 11. Cíl výzkumu Metodologie Zpracování získaných dat Vyhodnocení výzkumu 57 ZÁVĚR. 58 Resumé 60 Seznam pouţité literatury 61

5 Úvod Děti v předškolním věku většinou nevnímají rozdíly mezi jednotlivými národnostmi. Předsudky do nich vkládáme my, dospělí v závislosti na našich vlastních zkušenostech. Samotný vznik pozdějších rasových předsudkŧ u předškolních dětí velice závisí na typu rodiny, především na sociolkulturním profilu. Děti v předškolním věku kopírují výroky dospělých. Všechny informace, které děti v tomto věku získávají, proto musí být velmi opatrně sdělovány, s největším citem. Děti si osvojují postoje, získávají je nápodobou starších dětí a dospělých. Vhodným příkladem, motivací a hlavně vytvářením přátelských vztahŧ mezi nimi samotnými mŧţeme poloţit základy tolerance na celý ţivot. Pedagog v mateřské škole je pro většinu z nich natolik silná osobnost, ţe si i v dospělém věku dítě nese první záţitky a vzpomínky právě na mateřskou školu. Ráda bych v této práci popsala, jak zprostředkovávám dětem informace o dění v jiných kulturách a touto cestou jim vštípila základy multikulturní výchovy, která je čeká jako prŧřezové téma v základním vzdělávání. Cílem této práce je vytvoření konkrétních multikulturních projektŧ, podle kterých mohou pracovat učitelé v mateřských školách. Vypracovaných s vyuţitím prvkŧ dramatické výchovy. Multikulturní výchova je zde chápana jako nahlédnutí do ostatních kultur a pochopení jiných etnik. Práce se skládá z části teoretické, kde se zaměřím na výklad termínu Předškolní vzdělávání, Multikulturní výchova a Dramatická výchova, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a dramatické výchova a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a multikulturní výchova. Na závěr této části se zaměřím na problematiku projektování v MŠ. V části praktické se budu věnovat dvěma projektŧm, ve kterých jsem se zaměřila na poznávání jednotlivých kultur. V části výzkumné se pokusím zmapovat názory na multikulturu a vyuţití dramatické výchovy v práci učitelek mateřských škol. 5

6 Hlavním dŧvodem pro zvolení tématu multikulturní výchovy je především snaha o přiblíţení rozdílnosti jednotlivých kultur dětem ve smyslu rozmanitosti kultur. Mým prioritním zájmem není upozorňovat děti na rozdíly mezi nimi samotnými, ale nenásilným zpŧsobem, plným her a cvičení, ukázat dětem, ţe svět je velmi pestrý, nabídnout jim pohled na něj z rŧzných úhlŧ a moţnost obohatit vlastní ţivot právě touto rozmanitostí. Ráda bych dětem ukázala cestu, jak pochopit, ţe svět jako celek je velmi rŧznorodý a kaţdá jeho část stojí za náš zájem o něj. Všechny uvedené projekt slouţí k rozvoji vzájemné spolupráce mezi dětmi a respektu k druhým. 6

7 TEORETICKÁ ČÁST 1. Předškolní vzdělávání Předškolní vzděláváním (dále jen PV) označujeme vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Tato práce se zabývá předškolními dětmi, navštěvujícími předškolní zařízení. Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu nejrŧznějšími podněty přispívá ke správné stimulaci a rozvíjení dítěte po všech jeho stránkách (jak tělesného vývoje, tak osobnostního). Jedná se o výchovu, vzdělávání a péči o dítě předškolního věku v mateřské škole. Pedagogický slovník uvádí: Předškolní výchova, nebo-li preprimární vzdělávání, je výchova zabezpečující uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytváří předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání. (Pedagogický slovník, 2009, s.228) 2. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od roku 2001 vznikly nové principy kurikulární politiky a zavedl se nový systém pro vzdělávání ţákŧ od 3 do 19 let. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentŧ představují Národní program vzdělávání a Rámcový vzdělávací programy (dále jen RVP). RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichţ se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. ŠVP si vytváří kaţdá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP Hlavní principy RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) byl formulován tak: aby v souladu s odbornými poţadavky současné kurikulární reformy: - akceptoval přirozená vývojová specifika u dětí předškolního věku a dŧsledně 7

8 je promítal do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání - umoţňoval rozvoj a vzdělávání kaţdého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních moţností a potřeb - zaměřoval se na vytváření klíčových kompetencí dosaţitelných v etapě předškolního vzdělávání, definoval kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílŧ vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledkŧ, které mají přinášet - zajišťoval srovnatelnou pedagogickou účinnost vzdělávacích programŧ vytvářených a poskytovaných jednotlivými mateřskými školami - vytvářel prostor pro rozvoj rŧzných programŧ a koncepcí i pro individuální profilaci kaţdé mateřské školy - umoţňoval mateřským školám vyuţívat rŧzných forem i metod vzdělávání a přizpŧsoboval vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, moţnostem a potřebám - poskytoval rámcová kritéria vyuţitelná pro vnitřní i vnější evaluaci mateřské školy i poskytovaného vzdělávání. (RVP PV,2010, s. 6) Podle RPV PV se zákonem o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem) stává předškolní vzdělávání legitimní součástí systému vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného poţadavky a pokyny ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Podle současné politiky vzdělávání v České republice, která se opírá o přesvědčení, ţe vzdělávání člověka by mělo být celoţivotním procesem, je za velmi dŧleţitý začátek tohoto procesu povaţováno právě předškolní vzdělávání (dále jen PV). Díky tomu má PV významnou podporu státu. Systém PV stojí na stejných zásadách jako ostatní úrovně vzdělávání a společně s nimi se řídí stejnými cíli směřuje k tomu, aby kaţdé dítě od raného věku zvládalo osvojování si klíčových kompetencí a vybudovalo si základ pro své celoţivotní vzdělávání. RVP PV uvádí, ţe: Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami (včetně mateřských škol s upraveným vzdělávacím programem), popř. je realizováno v přípravných třídách základních škol. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od tří do šesti (sedmi) let. (RVP PV, 2010, s. 7) 8

9 2.2. Pojetí předškolního vzdělávání Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je podle RVP PV: Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětŧ k jeho aktivnímu rozvoji a učení. (RVP PV, 2010, s.7) Předškolní vzdělávání by mělo být pro dítě v celém prŧběhu předškolních let obohacením jeho denního programu se zajištěnou odbornou péčí. Předškolní vzdělávání se podle RVP PV: Maximálně přizpŧsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. (RVP PV, 2010, s. 8) Hlavním úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjení osobnosti dítěte, podpora tělesného rozvoje, zdraví k celkové osobní spokojenosti. Pokud budou maximálně podporovány individuální rozvojové moţnosti dětí, nastolí se ideální předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Kaţdé dítě by pak mohlo dospět v době, kdy ukončí docházku do mateřské školy, k optimální úrovni osobnostního rozvoje a učení. Tedy k úrovni, jaká bude pro dítě individuálně dosaţitelná Cíle předškolního vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má čtyři cílové kategorie. První stanovuje cíle v podobě záměrů a cíle v podobě výstupů. Nejdříve na obecné úrovni, po té v úrovni oblastní. Konkrétně se jedná o tyto kategorie: rámcové cíle vyjadřující univerzální záměry předškolního vzdělávání klíčové kompetence - představují výstupy, resp. obecnější zpŧsobilosti, dosaţitelné v předškolním vzdělávání. dílčí cíle - vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti dílčí výstupy dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílŧm odpovídají. Výše uvedené cílové kategorie jsou těsně provázané a vzájemně spolu korespondují. Podle RVP PV by: Tento systém by měl být funkční. Ukazuje, ţe vědomé a systematické sledování a naplňování stanovených záměrů v běţné 9

10 kaţdodenní praxi by mělo spolehlivě vést k dosahování výstupů. (RVP PV, 2010, s. 10) Pedagogové by měli při své práci podle RVP PV sledovat tyto záměry: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení si základŧ hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost pŧsobící na své okolí. (RVP PV, 2010, s. 11) 3. Multikulturní výchova Dle Prŧchy,J. má multikulturní výchova čtyři základní sloţky tvořící její podstatu: - -Je to oblast vědecké teorie, která se utváří napříč několika vědami tedy jde o transdisciplinární teorii. - -Je to oblast výzkumu, který zásobuje jak teorii, tak praxi poznatky o multikulturní realitě, v níţ se rozvíjí současná civilizace. - -Je to oblast infrastruktury, jeţ vytváří organizační a informační základnu pro teorii, výzkum a realizaci multikulturní výchovy. - -Je to oblast praxe, edukační a osvětové činnosti, realizované ve školách a i institucích celoţivotního vzdělávání za účelem sbliţování a spolupráce mezi etniky, národy, kulturami, rasami aj. (Prŧcha, 2000, s. 15) Předškolní děti jsou příliš malé na to, aby uvědoměle chápaly multikulturní rozdíly. V tomto věku se spíše soustředíme na vytváření citlivosti na rŧzné kulturní artefakty, ţebříčku hodnot, upevňování vlastní kulturní identity a tolerance vŧči odlišným kulturám. Dítě ukončující předškolní vzdělávání by jistě mělo mít základní povědomí o rŧznorodosti lidských kultur, ras a etnik. Mělo by vnímat odlišnost jako naprosto přirozený jev a nebát se těchto odlišností. Díky multikulturní výchově by mělo mít vstřícný přístup ke všem ostatním dětem, vědět, ţe lidé jiných národností mají např. svá tradiční jídla, oděv, lidovou slovesnost, tance, pohádky apod. Mělo by vnímat lidi s jejich odlišnostmi tělesnými, rasovými, kulturními a povahovými jako naprosto přirozený jev. Prŧcha chápe multikulturní výchovu tak, ţe: Ţáci a studenti mají získávat poznatky, dovednosti a postoje, které je připravují pro chápání a tolerování příslušníkŧ 10

11 jiných kultur. (Prŧcha, 2000, s. 13) Termín multikulturní výchova vyjadřuje snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programŧ zpŧsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury neţ svou vlastní. Má značný praktický význam vzhledem k vytváření postojŧ vŧči imigrantŧm, příslušníkŧm jiných národŧ, ras a apod. Na multikulturní výchovu v předškolním vzdělávání mŧţeme nahlíţet dvěma rŧznými pohledy. Jedním z nich je učení dětí z hlavního etnika poznat děti z etnik minoritních a určitým zpŧsobem usměrňovat jejich chování k nim. Druhý pohled zahrnuje prostor pro to, aby se např. děti imigrantŧ měly moţnost vzdělávat v prostředí přizpŧsobeném i jejich specifickým jazykovým, psychickým a kulturním moţnostem. V této práci se budu prostřednictvím projektŧ zabývat pohledem prvním Rámcový vzdělávací program a multikulturní výchova Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) se zabývá multikulturní výchovou jen velice okrajově, na rozdíl od RVP pro základní vzdělávání, kde je multikulturní výchova zařazena mezi prŧřezová témata. V RVP PV je toto téma zmíněno pouze v rámci vzdělávací oblasti Dítě a svět a to jediným dílčím cílem poznávání jiných kultur. V očekávaných výstupech je nadále téma popsáno jako: Vnímat, ţe svět má svŧj řád, ţe je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a rŧznorodý jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci rŧzných národŧ a kultur, rŧzných zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) (RVP PV, 2010, s. 30) 4. Dramatická výchova Zeptáme-li se pedagogŧ, co je dramatická výchova, dostaneme nejrŧznější odpovědi. Dramatická výchova mŧţe být vnímána nejrŧznějšími zpŧsoby. Pro jednoho mŧţe jít o nejrŧznější druhy improvizací, vstupování do rolí, hraní nejrŧznějších fiktivních dějŧ, pro druhého je pojem dramatická výchova spojen především s hrou, cvičením, animační 11

12 prací s dětmi apod. Pro mne byla dramatická výchova vţdy spojena schopností vyjádřit se verbálním, či neverbálním zpŧsobem. Schopnost uvědomění si vlastního těla. Podle Koťátkové, S. je dramatická výchova: - Jeden z pěti oborŧ estetické výchovy (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové) - Výchovná disciplína, která vyuţívá některých prostředkŧ a postupŧ divadelního umění. - Učení především přímým proţitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabývání ţivotních zkušeností tím, ţe hledáme řešení nastoleného problému (situace) nejen intelektem, ale intuicí se zapojením těla emocí. (Koťátková, 1998, s. 49) Naproti tomu Macková uvádí, ţe dramatická výchova je: Učení se přímým proţitkem, vlastní zkušeností při jednání. (Macková, s. 6) Dramatická výchova se podle Machkové, E. mŧţe uplatňovat ve třech základních principech: - jako zájmová činnost kde je účast dobrovolná - jako školní dramatická výchova jako předmět mŧţe být povinná, nepovinná, nebo jako povinně volitelný předmět a mŧţe být zaměřena buď převáţně k divadelním dovednostem a aktivitám, anebo výhradně k osobnostnímu rozvoji ţákŧ, ale mŧţe také obojí spojovat - jako učební metoda kdy existuje jako relativně samostatný učební cele, v němţ se uplatňují výhradně či převáţně dramatické metody. (Machková, 2004, s. 191) Pedagogický slovník uvádí, ţe dramatická výchova je Vyuţívání dramatizace, tj. prvkŧ, postupŧ dramatického umění, ve výchově a vzdělávání. Je prostředkem podporující osobnostní a sociální rozvoj ţákŧ. Vyuţívá dramatické inspirace a schopnosti člověka jednat v navozených situacích obdobně jako ve skutečných. Vytváří pro ţáky příleţitost znovu proţívat nebo zaţívat situace, s nimiţ se setkávají nebo mohou setkat v ţivotě. (Pedagogický slovník, 2009 s. 59) Na dramatickou výchovu v předškolním věku však nahlíţíme i trochu jinak. Metody nebo techniky dramatu jsou pro děti v tomto věku nevhodné, protoţe dítě ještě nedosáhlo patřičné úrovně logicko-konkrétního myšlení. Dítě také nedisponuje dostatečným mnoţstvím ţivotních zkušeností. V mateřské škole se přikláníme spíše k formě dramatických cvičení, průpravných her a improvizací bez dramatického děje. 12

13 U dětí starších, v předškolním a mladším školním věku jiţ mŧţeme vyuţít dramatickou hru ve smyslu improvizace s dramatickým dějem. Dramatická výchova se automaticky nerovná divadelní představení. Ztotoţňuji se s názorem Valenty, J., který tvrdí, ţe Dramatická výchova je především o rozvoji emocionality. (Valenta, 2008, s. 98) Reálně tedy nepouţívám dramatickou výchovu, ale skutečně jen její prvky. Dramatická výchova je podle Valenty, J. Systém osobnostně sociální učení, v němţ se navozují specifické situace, jejichţ prostřednictvím se oţivují procesy socializace, které v tomto případě nejsou ţivotně náhodnými procesy, ale procesy naplánovanými učitelem. (Valenta, 1996, s. 28) Dramatickou výchovu však podle Machkové, E. mŧţeme chápat jako metodu výuky rŧzných předmětŧ, metodou rozvíjení osobnosti dětí a osvojování obecně lidských (komunikativních, kontaktových) dovedností. Dramatická výchova má nejen mnoţství rŧzných metod jakoţto pracovních postupŧ a metod jakoţto osobitých pracovních systémŧ jednotlivých osobností, ale má i svou metodiku, ať uţ ji chápeme široce jako celou teorii vyučování tomuto předmětu, anebo úţeji jakou soubor pracovních postupŧ v něm vyuţívaných. (Machková, 2004, s. 7) Jak uvádí Valenta, J.: Dramatická výchova je systém řízeného, aktivního uměleckého, sociálního a antropologického učení dětí či dospělých zaloţený na vyuţití základních principŧ a postupŧ dramata a divadla, se zřetelem na jedné straně ke kreativně-uměleckým (divadelním a dramatickým) a k pedagogickým (výchovným či formativním) poţadavkŧm a na straně druhé k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním i společným moţnostem dalšího rozvoje zúčastněných osobností). (Valenta, 2008, s. 40) V mateřské škole se jedná především o hry ve smyslu hraní si na něco, na někoho. Ráda bych na dramatickou výchovu v rámci předškolního vzdělávání nahlíţela jako na činnost, při níţ mohou děti rozvíjet své smyslové, tělesné, vztahové, slovní a představové schopnosti. Protoţe hlavním principem dramatické výchovy je především učení proţitkem. Dramatická výchova v mateřské škole má podle slov Švejdové, H. Svá specifika, podmíněná věkem dětí i mírou jejich dosavadních ţivotních zkušeností. (Švejdová, 2000, s. 32) 13

14 4.1. Dramatická hra Hra k dramatické výchově neodmyslitelně patří. Pokud se v této práci budu zaměřovat především na předškolní mladší děti, tak hra je jeden z nejdŧleţitějších prvkŧ v dramatické výchově. Podle Machkové, E. je Hra činnost, která se uplatňuje po celý ţivot člověka, byť v rŧzných ţivotních obdobích v rŧzné intenzitě a podobě. U dítěte předškolního věku je hlavní a zcela převaţující náplní času v bdělém stavu, u školáka je velmi dŧleţitá, ale s věkem ustupuje záměrnému a vědomému učení. Od puberty se hra stává věcí volby a diferencuje se zájmem jak o hrové aktivity vŧbec, tak o rŧzné typy her. Hrou rozumíme velmi pestrou škálu činností, od třepání chrastítkem, houpání, stavebnic, lidových her s pravidly aţ po světová mistrovství a olympiády, ale i mariáše, hrací automaty a rulety. (Machková, 2004, s. 13) Nejznámější je klasifikace vývojových stádií hry, podle níţ stádia vývoje hry určuje především dosaţený stupeň vývoje myšlení jedince, podle J. Piageta a jeho následovníkŧ. Kaţdý typ herní aktivity odpovídá jednotlivým fázím myšlení: - Do věku dvou let se vyvíjí myšlení senzomotorické a tomu odpovídají instinktivní a explorativní hry (dítě manipuluje s předměty) - do věku sedmi let nastupuje vývoj symbolického myšlení, a tím i symbolických her - okamţikem, kdy je dítě schopno přijmout určitá pravidla do své hry nástup konkrétně-logického myšlení - přijímání sloţitých pravidel s bezpodmínečným podřízením je období, kdy se u jedince začíná konstituovat myšlení symbolocko-logické. Dle Příhody lze hry dělit podle dělebného schématu hravého zaměstnání na: I.Hry nepodmíněně reflexní (instinktivní) - experimentační - lokomoční - lovecké - agresivní i obranné - sexuální - sběratelské II. Hry senzomotorické - dotykové a haptivní 14

15 - motorické - sluchové - zrakové III. Hry intelektuální - funkční - námětové - nápodobivé - fantastické -konstruktivní - hlavolomné a skládací - kombinační IV. Hry kolektivní - soutěživé - pospolité - rodinné -stolní (Příhoda, 1970, s ) Pro děti mezi třetím a šestým rokem, tedy v době, která nás v této práci zajímá nejvíce, je dominantní symbolická hra. Jedná se o hru, s jednoduchou nápodobou a kaţdé dítě si tímto obdobím projde, aby pak dále mohlo přejít na jakýsi vyšší stupeň, hru námětovou. Zde uţ mŧţeme hovořit o předstupni hry dramatické (rolové), kde se začíná dítě přizpŧsobovat vnějším podmínkám, plynoucích z námětŧ a které jsou závazné pro všechny účastníky hry. Hry průpravné a cvičení U dětí v předškolním věku je vhodné začít práci zvládnutím pracovních postupŧ pomocí her a cvičení, která mají prŧpravný a pomocný charakter. Děti se díky těmto hrám a cvičením učí respektovat pravidla, která jsou pro zvládnutí hry nezbytná. Podle Machkové lze tyto hry a cvičení dělit na: Rozvíjení dramatických dovedností a) zvládnutí prostoru hry zaloţené na pozici hráčŧ v prostory a na pohybu prostorem b) vytváření tvarŧ nebo předmětŧ z lidských těl (hry na sochy) tyto hry posilují koordinaci. Děti si uvědomí svoje tělo v prostoru, vŧči jiným osobám 15

16 c) práci s imaginární rekvizitou a prostorem děti zkouší nejdříve s reálným předmětem, pak s imaginárním předmětem (hry na řemesla) d) dialogy a komunikace s umělou řečí děti mluví umělou řečí, např. dětinštinou e) charakterizační hry a cvičení do této kategorie patří hry typu co by bylo, kdyby bylo f) temporytmická cvičení zvukové hry s vyťukáváním, vytleskáváním Rozvíjení psychických funkcí jedince rozvíjí se psychická vybavenost jedince (vnímání, soustředění, fantazie ) a) cvičení pozornosti a soustředění převáţně klová cvičení, která se provádí se zavázanýma očima v klidu, vleţe b) smyslové vnímání hry a cvičení se soustředí na jeden ze smyslŧ člověka, další jsou potlačeny c) obrazotvornost a tvořivost některé hry mají blízko k pantomimám a ke hrám s imaginárním předmětem, jiné ke hře v roli Rozvíjení sociálních dovedností a vztahů- tato skupina her je podobná metodám sociálního výcviku. Většinou ve skupinách, kdy se lidé neznají a potřebují se seznámit. (Zbavení ostychu) a) elementární cvičení kontaktu a komunikace jde o dovednost v navazováním kontaktu jinak neţ verbálně (hmatem, ťukáním, očima ) b) náročnější cvičení mimoslovního kontaktu a komunikace např. zrcadla (opakuje jeden po druhém), slepci (vedení navzájem), stroje (souhra pohybu ve fiktivním velkém stroji) c) skupinová citlivost velmi náročné hry na sţití skupiny Pohyb a řeč skrze pohyb se dramatická akce uskutečňuje, proto je tato sloţka her velmi dŧleţitá. Cvičení jsou zaloţena na motivaci, představě, tvořivosti. Cvičení rozehřívací a pomocná sami o sobě nemají pro dramatickou výchovu ţádný význam, proto je jim vyhrazena doba jen nezbytně nutná. Zařazují se na začátku nebo na konci lekce (rŧzné typy honiček, které mají za úkol ţáky naladit, zbavit je ostychu ) (Machková, 1998, s ) Metody dramatické výchovy Podle Valenty, J. je základní metodou v dramatické výchově hra v roli. (Valenta, 2008, s. 52) Z pedagogického hlediska je role, podle Valenty: učební úkol vyţadující 16

17 od hráče, aby svým chováním a jednáním (pohybem a řečí) vytvořil obraz určitého člověka nebo jevu, který/á je vţdy v určité situaci. Hraní rolí je proto podle Valenty výchovná a vzdělávací metoda, která vede k plnění esteticko-výchovných, osobnostně rozvojových a věcně vzdělávacích cílŧ na základě většinou spíše improvizovaného rozehrání a následné reflexe fiktivní situace s výchovně hodnotným obsahem. (Valenta, 2008, s. 53) Obsahem dramatické výchovy je podle Pavlovské, M. Osobnostní a sociální rozvoj dítěte. V první sloţce jde o poznávání sebe sama. V hrách a cvičeních jednotlivci odstraňují zábrany jako je strach či tréma. Snaţí se co nejvíce objevovat sebe, okolní svět, učí se přijímat pocity druhých. Rozvíjet obrazotvornost, tvořivost, pohybové dovednosti, rytmické cítění i schopnost plynulého srozumitelného vyjadřování. Těţištěm druhé sloţky tvoří schopnost komunikace, verbální i neverbální. Dŧleţité je formování skupiny, prohlubování dŧvěry a vzájemné spolupráce mezi jejími členy. Jedinec se učí orientovat v situacích běţného ţivota, ale i v takových, se kterými se dosud nesetkal, snaţí se rozhodovat svobodně a odpovědně. Osobnostnímu rozvoji slouţí především systém prŧpravných her a cvičení. Oblast sociálního rozvoje, která je vlastním jádrem dramatické výchovy, pouţívá specifické metody dramatické výchovy. (Pavlovská, 1998, s. 5) V předškolním vzdělávání vidím jako hlavní obsah dramatické výchovy především rozvíjení schopnosti zvládat rŧzné situace a chápat je. Děti si hrají a napodobivé hry jsou tím nejlepším pro všestranný rozvoj dětí. Zároveň si myslím, ţe pro zvládnutí dramatické výchovy v předškolním věku jsou dŧleţitá prŧpravné a propojující motivační hry a cvičení Cíle a úkoly dramatické výchovy Cíle v dramatické výchově lze podle Machkové, E. formulovat ve třech základních rovinách: 1. v rovině dramatické dovednosti v dramatické oblasti (hra v roli, výrazové prostředky) a vědomosti o dramatických aktivitách a divadle (dramaturgie, historie) 2. v rovině sociální struktura skupiny (její dynamika, vztahy) a poznávání ţivota, 17

18 světa lidí 3. v rovině osobnostní psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, emoce, vŧle), schopnosti (inteligence, tvořivost), motivace a zájmy a hodnotový ţebříček, postoje. (Machková, 2004, s. 35) Podle Machkové,E. je jiným typem pohledu na třídění cílŧ rozlišení na cíle podle učitele, tj. jak je cíl pojmenován pedagogicky, a cíle pro skupinu co se jeví jako cíl hráčŧm. Cílem pro učitele to bude např. vytváření skupiny a ovlivnění její struktury, pro hráče to bude práce na inscenaci a její předvedení na veřejnosti. (Machková, 2004, s. 38) Úkoly dramatické výchovy Machková, E. stanovuje takto: - rozvíjet a obohacovat obrazotvornost, tj. představivost a fantazii, podporovat a uplatňovat intuici, všestranně pŧsobit na rozvoj tvořivosti - rozvíjet citovou výchovu - vytvářet fungující a kvalitní vztahy ve skupině - dávat příleţitost a vést k samostatnému, osobitému myšlení a k ochotě a schopnosti s jistotou, kultivovaně vyjadřovat svoje myšlenky, srozumitelně je sdělovat druhým. (Machková, 2004, s. 39) Přijímám názor Švejdové, H., kdyţ tvrdí, ţe Dramatická výchova jde naproti cílům předškolního vzdělávání, vývojovým zvláštnostem předškolních dětí, dává prostor k výchově aktivního člověka s důrazem na zdravé rozvíjení jeho seberegulačních mechanismů. (Švejdová, 2000, s. 33) Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, ovšem prostředky dramatické. Dramatická výchova je ovlivňována a čerpá také z jiných oborŧ Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a dramatická výchova V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání se pojem dramatická výchova objevuje hned v několika odkazech. Jako první se přímo v kompetenci komunikativní hovoří o tom, ţe Dítě ukončující předškolní vzdělávání se dokáţe vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady rŧznými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.). (RVP 18

19 PV, 2010, s. 13) Ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika v podoblasti Jazyk a řeč si klade předškolní vzdělávání za cíl Osvojení si některých poznatkŧ a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické). (RVP PV, 2010, s. 19) V očekávaných výstupech pak formuluje RVP PV to, co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáţe Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.). (RVP PV, 2010, s. 19) V oblasti Dítě a ten druhý se RVP PV zabývá myšlenkou nabídky pedagoga a to konkrétně: Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy. (RVP PV, 2010, s. 24) V oblasti Dítě a společnost by dle RVP PV měl pedagog nabízet: Tvŧrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu. A také receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhŧ, veršŧ, hudebních skladeb a písní, dramatizací, divadelních scének. (RVP PV, 2010, s. 27) Podle mého názoru se dramatickou výchovou v předškolním vzdělávání zabývá v dostatečné míře. Kaţdý pedagog by si měl být vědom faktu, ţe dramatická výchova v předškolním vzdělávání je pro děti velmi přínosná. Dítě ji vnímá především jako hru, která je pro dítě v tomto věku tou nejpřirozenější aktivitou. 5. Projekty v mateřské škole Podle Doleţalové, J.: Slovem projekt označujeme soubor rozmanitých činností dětí i učitelŧ, jeţ se soustřeďují kolem jednoho tématu (problému) a kterými je sledováno dosaţení pedagogických cílŧ. V rámci projektŧ se provádějí aktivity z rŧzných oblastí lidského ţivota. Jsou praktického rázu nebo se jedná o činnosti, které zapojují ve větší míře myšlení a tvořivost. (Doleţalová, 2010 s. 62) Díky projektŧm mohou děti poznávat a pochopit nejrŧznější ţivotní situace, získávat dovednosti, zkušenosti, rozvíjet a upevňovat vztahy k věcem i k ostatním lidem. Díky rozsáhlosti činností, které většinou chceme do projektŧ zahrnout, jsou projekty 19

20 časově náročné. Projekty v mateřské škole proto většinou realizujeme v delších časových úsecích, v řádech dnŧ, či týdnŧ. Projekty pŧsobí především motivačně a to především tím, ţe jsou pojaty komplexně a hlavně svým zaměřením na ţivotní realitu. Díky tomu nám umoţňují ovlivňovat celou osobnost dítěte. Dítě předškolního věku tak má moţnost vnímat svět globálně, lépe chápat souvislosti a lépe si zapamatovat obsah výchovných činností. Pedagogický slovník uvádí, ţe Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých témat (projektů) a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Je odvozena z pragmatické pedagogiky a principu instrumentalistu, rozvíjení J.Deweyem, W. Kilpatrikem aj. v USA a dalších zemích. Jednou z vyuţívaných metod podporující motivaci žáků a kooperativní učení. Projekty mohou mít formu integrovaných témat, praktických problémŧ ze ţivotní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu. K projektové metodě je ze strany některých pedagogŧ (i rodičŧ) vyslovována kritika vytýkající to, ţe projektová výuka nemŧţe nahrazovat systematickou výuku orientovanou na vytváření vědomostí a dovedností ţákŧ. (Pedagogický slovník, 2009, s. 226) Projekty mají v mateřské škole bezesporu nezastupitelnou roli. Jak jiţ bylo řečeno, jsou svojí strukturou ideální právě pro věk dětí navštěvující zařízení pro předškolní vzdělávání. Na projektech oceňuji hlavně to, ţe kaţdé dítě si mŧţe vybrat činnost podle své nálady, schopnosti. Projekty jsou dobrovolné, a pokud děti správně motivujeme, dokáţí pracovat velmi samostatně. Proč vyuţívat projekty? Protoţe díky své rozmanitosti pomáhají v rozvoji všech sloţek osobnosti u dětí. Hravou formou se děti učí o věcech kolem, nejedná se jen o přijímání informací. Projekty se podílejí na rozvoji spolupráce mezi dětmi, na samostatném rozhodování a na celkovém rozvoji komunikačních schopností dítěte. Děti tímto zpŧsobem vstřebávají všechny informace nenásilnou formou Struktura projektu Práce učitelky na projektech spočívá především v celé přípravě tak, aby si učitelka byla vědoma všech úskalí, které mohou nastat. Proto je nezbytné, aby učitelka 20

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Jak najít kamaráda Časový rozsah lekce 2x 45 min. Věková skupina (ročník) 5. (lekce vhodná

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více