Návody na cvičení. Prof. Ing. Jiří Militký CSc. EUR ING Ing. Miroslava Maršálková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návody na cvičení. Prof. Ing. Jiří Militký CSc. EUR ING Ing. Miroslava Maršálková"

Transkript

1 VLASTNOSTI VLÁKEN Návody na cvčení Pro. Ing. Jří Mltký CSc. EUR ING Ing. Mroslava Maršálková TU Lberec 3

2

3 Náplň cvčení z předětu VLASTNOSTI VLÁKEN NÁPLŇ CVIČENÍ:. týden Úvod, bezpečnostní předpsy, poůcky. týden Úloha týden Úloha týden Úloha týden Úloha týden Úloha týden Úloha týden Úloha týden Úloha - 6. týden Úloha - 6. týden Úloha - 6. týden Úloha týden Úloha týden Odevzdání protokolů, zápočet SEZNAM ÚLOH:. Analýza příčného řezu vláken a Obrazová analýza základy preparát b Sníání a předzpracování obrazu c Vyhodnocení. Dstrbuce pevnost vláken a Měření b Vyhodnocení 3. Relaace napětí a Měření b Vyhodnocení 4. Dynacké - Mechancké eperenty rekvenční spektru a Měření b Vyhodnocení 5. Elektronová kroskope vláken a Měření b Rešerše na zadané téa 6. Elektrcké vlastnost a Měření b Rešerše dle klíčových slov 3

4 . Úloha Analýza příčného řezu vláken Zadání: - z předložených vlákenných aterálů vytvořte poocí ručního krotou příčné řezy - vypočítete a porovnete tvarové aktory dvou rozdílných vlákenných aterálů u neéně 5 t vláken. Určete základní statstcké charakterstky průěr a rozptyl ak pro naěřené údae, tak pro tvarové aktory. Porovnete hstogray četností s norální rozdělení. - pro výpočet použte vlastní progra v MATLABu. Poůcky: obrazová analýza Luca G, ruční kroto Prncp: Luca G e systé ry Laboratory Iagng, který zpracovává a analyzue barevný obraz na základě ateatcké orologe. Prncp této ateatcké dscplíny a eí aplkace v prograu Luca G e poetí analyzovaného obektu ako nožny bodů. Progra Luca G používá 3 97 plů na zobrazení obrazu, což e vlastně aální eektvní rozlšení systéu. Luca G uožňue zobrazení obrazu na ontoru. Luca G rozeznává dva základní typy obrazů bnární a barevný, každý šedý obraz e odvozený. Bnární obrazy aí dvě ožné hodnoty, pro pozadí a 55 pro obekty a struktury. tvoří se unkce ako Prahování Threshold a často se o nch luví ako o segentových obrazech. To zeéna v případech, kdy se zdůrazňue ech vazba na původní barevný obraz, ze kterého vznkly segentací. Používaí se pro ěření tvaru a velkost. Barevné obrazy se skládaí ze tří složek RGB, které představuí ntenztu červené, zelené a odré. Hodnoty plů pro každou složku sou od do 55. Pro systé Luca G e to nepřrozeněší typ obrazu, převedený dgtalzační kartou. Šedé obrazy sou obrazy odvozené. Hodnoty plů se ění od do 55, ale sou v každé plu dentcké pro všechny tř složky. Šedé obrazy nesou vlastní systéu Luca G, ale ohou se vytvářet několka transorace např. vytažení složek z RGB reprezentace. Protože šedé obrazy sou specální případe barevných obrazů, odvolává se na ně ako na obrazy barevné. Měření v systéu Luca G. Před ěření e nutné se rozhodnout estl nás zaíá tetura nebo obekt. Luca G rozeznává dva druhy ěření: teturální ěření a obektové ěření. Obektové ěření se provádí příkaze Zěřt obekty v pol Scan Obects v enu Měření Measure. Výsledke sou hodnoty velčn nad ednotlvý obekty. Výběre polí v okně FIELDS, položka OBJECT DATA v enu MEASURE, pak užvatel denue prostor, ve které budou provedeny výpočty základních statstckých velčn pro obekty. Teturální ěření se provádí příkaze FIELD v enu Měření Measure. Výsledke sou hodnoty velčn nad ednotlvý tetura. Výběre polí v okně FIELDS, položka FIELD DATA v enu ěření, pak užvatel denue prostor, ve které budou provedeny výpočty základních statstckých velčn pro tetury. Měřící ráeček: e další důležtý paraetre. Má odlšný význa pro obektové a teturální ěření. Pro obektové sou částce, které se dotýkaí levého nebo spodního okrae vyloučeny ze statstky zatíco částce, které se dotýkaí horního a pravého okrae sou do statstky zahrnuty. V případě teturálního ěření denue ěřící ráeček pravoúhlou oblast, na kterou sou oezena ěření příznaků. Měření: Paralelně uspořádaná vlákna zalepíe, po zaschnut lepdla takto přpravená vlákna navléknee do ručního krotou. Vlákna upevněná v krotou otáčení krošroubu vysouváe a řežee. Přpravíe preparát z několka řezů o tloušťce µ. 4

5 neprve poocí kaery nasníáe příčné řezy vláken nasníaný obraz e ožné dále upravovat, například poocí zěny kontrastu obrazu, pro eho lepší vypovídací hodnotu apod. další kroke e prahování poocí této unkce sou označeny ěřené obekty; opět e ožné provést úpravy obrazu, tentokrát v bnární edtoru nebo v enu bnární poslední kroke e vlastní ěření v enu ěří se provede poocí unkce: Zěřt obekty v pol; naěřené hodnoty e ožné eportovat Poznáka: před ěření e nutné systé zkalbrovat, zvolt s ěřené velčny a zvolt vhodný postup ěření. Měřené velčny: obvod ednotlvých vláken Ov Pereter, plocha řezu Sv Area, Vypočtené charakterstky: Ekvvalentní obvod vlákna Oe t. obvod kruhového vlákna aícího plochu Sv Oe = * π * Sv Ekvvalentní plocha vlákna Se t. plocha kruhového vlákna aícího obvod Ov Ov Se = 4*π Kruhovost Crcularty, ako podíl reálné a ekvvalentní plochy vlákna Sv Sv * 4 * π c = = = Se Ov q Kopaktnost ako podíl reálného a ekvvalentního obvodu vlákna Ov Ov ck = = tedy c = Oe π * Sv /ck c Tvarový aktor Malnowské: q = = ck c Zpracování naěřených dat: Statstcké vyhodnocení proveďte pro všechny naěřené a vypočítané paraetry. Pro stanovení odhadu střední hodnoty a rozptylu použte buď etodu založenou na Taylorovu rozvo nebo dvoubodové aproac. Pouze pro kruhovost vláken c sestavte hstogra a porovnete s dstrbuční unkcí norálního rozdělení. Lteratura: Meloun M., Mltký J.: Zpracování eperentálních dat, East Publshng Praha 998 5

6 Příloha: Taylorův rozvo pro případ více proěnných: Znáá unkce Jsou k dspozc odhady ěřených velčn,...,,,..., s s. Vektor průěrů...,...,, = Taylorův rozvo... = > = = Odhad střední hodnoty unkce.,..., = > =, cov. s y Odhad rozptylu unkce,..., = > = > =..,.cov.. y s s s s běžně se zanedbává 6

7 . Úloha Dstrbuce pevnost vláken Zadání: U předloženého vlákenného aterálu proveďte: - zkoušky pevnost vláken dle nory ČSN EN ISO naěřená data vyhodnoťte poocí vlastního prograu v azyku MATLAB. Sestavte Webullův gra a nalezněte odhady paraetrů dvou paraetrového Webullova rozdělení z odpovídaící regresní příky. Dskutute eí vhodnost pro aproac eperentálních dat.sestavte odhad dstrbuční unkce pevnost vláken a porovnete s dvou paraetrcký Webullový rozdělení. Poůcky: VIBROSKOP 4, VIBRODYN 4 Prncp: Jednotlvá vlákna předloženého aterálu se neprve proěří na Vbroskopu 4, kde e zěřena enost vlákna v dte vzhlede k enost vlákna e zvoleno vhodné předpětí dle tabulky. Poté se vlákno upne do vlákenné trhačky Vbrodyn 4 a provede se na nch konvenční tahová zkouška dle nory ČSN EN ISO 579. Měření: Podínky dle nory ČSN EN ISO 579: Upínací délka l = Počet ěření n = 5 Rychlost posuvu čelstí: /n hotnost předpětí [g] enost vlákna [dte] 3,3-,7 5,5-, 7,7-,7,-,4 5,5-3,6,-4,8 3 3,-7, 5 5,-, 7 7,-7,,-4, 5 5,-36,,-48, 3 3,-7, Zpracování naěřených dat: Určete výběrový průěr a rozptyl. Z těchto hodnot určete paraetry B, C dvouparaetrového Webulova rozdělení charakterzovaného dstrbuční unkcí pevnost σ C F σ = ep[ σ / B ] které odpovídá tzv. unkce rsku 7

8 C R σ = [ σ / B z analýzy eperentálně určených pevností σ, kde =,...N. Pro tento účel e ožné použít řady etod od standardní etody aální věrohodnost až po různé lnearzace využívaící kvantlů resp.ech kobnací. S ohlede na současné posouzení vhodnost odelového rozdělení sou výhodné vybrané kvantlové etody využívaící pořádkových statstk σ a pořadových pravděpodobností.5 P = F σ = N.5 Poocí pořádkových statstk se úloha odhadu paraetrů unkce rsku převádí na úlohu lneární regrese [].Využívá se tzv. Webullovy transorace unkce rsku ln[ R σ ] = ln[ ln P ] = C *[ln σ ln B] Odhady paraetrů unkce rsku Rσ se získaí nalzací krtéra neenších čtverců N [ y ln R ] S a = σ = kde y =ln[-ln - P ]. Závslost y na lnσ se označue ako Webullův gra. Pro dvouparaetrové Webullovo rozdělení e tento gra příka. Poznáka: Tento postup vychází z nekorektního předpokladu, že y sou nekorelované náhodné proěnné s konstantní rozptyle. Navíc sou často data lépe aproována tříparaetrový Webulový rozdělení s paraetre prahové hodnoty A ísto σ se použe A-σ. Výhodné e použtí setříděných naěřených hodnot σ, které sou sce závslé, ale nezkreslené dvoí logartování. Odpovídaící podínka neenších čtverců á tvar N S a = [ σ = Q Z ] kde Z = epy a QZ e teoretcká kvantlová unkce odpovídaící zvolené unkc rsku. Pro dvou paraetrové Webullovo rozdělení e QZ ve tvaru / C Q Z = A B * Z Lteratura: Meloun M., Mltký J.: Zpracování eperentálních dat, East Publshng Praha 998 Lzák P. Mltký J.: Techncké tetle, Ružoberok,, kap 8. 8

9 3. Úloha Relaace napětí Zadání: U předloženého vlákenného aterálu proveďte: - zkoušky relaace napětí po deorac napětí pod ezí kluzu a nad ezí kluzu - naěřená data vyhodnoťte poocí vlastního prograu v azyce MATLAB, odelute relaační křvku s využtí odelu standardního vskoelastckého tělesa a odhadněte eho paraetry etodou neenších čtverců. Poůcky: Tratest Prncp: U vlákna provedee zkoušku pevnost. Z výsledné tahové křvky stanovíe ez kluzu, která bude určuící k určení velkostí deorace pod a nad ezí kluzu pro vlastní relaační zkoušku. Relaační zkouška: vlákno upnee do čelstí Tratestu, zatěžuee co nerychle až do zvolené deoracenapětí a regstuee závslost napětí na čase po dobu 3 nut. Měření: Podínky dle nory ČSN EN ISO 579: Upínací délka l = Počet ěření n = 5 Rychlost posuvu čelstí: /n F [N] Obr. Gra předpokládaného průběhu ěření t [s] Zpracování naěřených dat: Neednodušší odel, který popsue relaac napětí, creep pracovní křvky e standardní lneární vskoelastcké těleso SLVT znázorněné na obr. E E Obr. Standardní lneární vskoelastcké těleso SLVT 9

10 Pro SLVT á obecná derencální rovnce popsuící vztah ez napětí deorací a čase tvar dσ σ ε * E dε = E E dt τ τ dt kde τ = η / E e tzv. relaační čas. Tato rovnce e případe nehoogenní lneární derencální rovnce prvního řádu typu dy P t * y Q t = dt Jeí obecné řešení á tvar y = ep P t * dt * c Q t * ep P t * dt * dt { } Integrační konstanta c se určue z počáteční podínky t. např. y = y pro t = t. Relaace napětí dε Pro případ relaace napětí, kdy ε = ε a = vede dosazení do obecné derencální dt rovnce pro SLVT na tvar dσ σ ε * E = τ dt τ Řešení této derencální rovnce e dáno vztahe σ = ep t / τ * [ c ε * E * ep t / τ ] Integrační konstanta c se určí z podínky t = σ = σ. Po určení c a úpravách vyde nální výraz σ = σ σ σ * ep t / τ kde σ = ε * E e rovnovážné napětí a σ = ε * E E e počáteční napětí. Relaace napětí SLVT e tedy eponencálně klesaící unkcí času. Podělení výsledné rovnce deorací ε resultue vztah pro časovou závslost relaačního odulu E t E E E * ep t / τ = Př odhadu paraetrů τ, σ = ε * E a σ = ε * E E etodou neenších čtverců využte znalost pracovní křvky pro σ a aktu, že rov e nelneární pouze vzhlede k relaačníu času. Lteratura: Meloun M., Mltký J.: Zpracování eperentálních dat, East Publshng Praha 998 Mltký J.: Tetlní vlákna klascká a specální, skrpta TU Lberec,

11 4. Úloha Dynacké - Mechancké eperenty rekvenční spektru Zadání: - seznate se s etodou DMA a s obsluhou přístroe DMA DX 4T - seznate se s vyhodnocovací prograe DMA Grapher U předloženého vlákenného aterálu proveďte: - ěření dynacko echanckých vlastností s tře různý rekvenční zatížení - naěřená data vyhodnoťte poocí vlastního prograu v azyce MATLAB Poůcky: přístro DMA DX 4T Prncp: Spočívá v echancké naáhání vzorku denovanou slou resp. napětí a ěření eho deorační odezvy za různých podínek naše případě různé rekvence naáhání. Poocí DMA lze ěřt: teploty skelného přechodu, bod tání a ěknutí, echancké ztráty v aterálu, tečení etodou creepu, stupně krystalzace, íry orentace a gel pontu, dlouhodobé teplotní stablty Pops ěření: Vzorek e uístěn v pec a teperován na požadovanou teplotu. Přestup tepla e zaštěn poocí proudícího plynu, vháněného specální ventlátore. Pro naše ěření bude teplotní progra zcela vynechán, ěření bude zaěřeno na echancké ztráty v aterálu. Na vzorek působí požadovaná síla, eíž skutečná velkost e sníána a zaznaenávána poocí pro tento účel specálně vyvnutého sníače. Výsledky ěření sou zpracovávány poocí prograu DMA Grapher. Tento progra také zašťue ateatcké zpracování naěřených hodnot. Pro toto zpracování e ožné použít dva typy výpočtů. První pracue s příý výpočte, druhý využívá algortu Kast Fourerovy Transorace. Obr. 3 Schéa přístroe 4 3 vlastní ěřící přístro DMA DX 4T zdro napětí 3 kontener na kapalný dusík 4 PC s řídící prograe Měření a zpracování výsledků ěření: - založte vzorek předloženého aterálu - zvolte vhodný ěřící progra

12 - výsledky ěření vyhodnoťte s využtí odelu standardního vskoelastckého tělesa. Určete počáteční resp. rovnovážný odul a relaační čas etodou lnearzovaných neenších čtverců Dynacké echancké naáhání Př dynackých eperentech se sledue odezva systéu na perodcké zěny deorace nebo napětí dynacky proěnné napětí, resp. deorace}. Pokud e elastcký aterál podroben časově závslé deorac εt e odpovídaící napětí rovno σ t = E * ε t Pro cyklcké naáhání snového typu, dε ε t = ε sn ω * t resp. = ω * ε * cos ω * t dt kde ω e rekvence osclací, resultue výraz σ t = E * ε * sn ω * t = σ * sn ω * t Deorace e tedy ve áz s napětí Pokud e vskózní člen podroben časově závslé cyklcké deorac εt e odpovídaící napětí rovno σ t = η * ω * ε * cos ω * t = η * ω * ε * sn ω * t π / = σ * sn ω * t π / Je zřeé, že průběh napětí e o 9 zpožděn za průběhu budící deorace. Pokud e podrobeno cyklckéu naáhání vskoelastcké těleso dochází k ázovéu posunu ez deorací a napětí vz. obr 4. Fázový posun e roven δ, kde δ π /. Obr. 4 Fázový posun deorace př perodcké dynacké naáhání Odezvu vskoelastckého tělesa na perodcké deorační kty ε e ožno rozložt do dvou částí. Elastcká odezva e ve áz s deorací napětí σ ve áz s deorací a plastcká odezva, e v protáz s napětí napětí σ se zpožďue o 9 za deorací. Výsledné napětí σ V bude tedy vůč deorac ε zpožděno o ázový posun δ vz obr. 5 '' V δ ' Obr. 5 Rozklad vskoelastckého napětí σ V na plastckou σ a elastckou σ složku

13 Elastcká složka napětí e tedy rovna σ ' = σ * cosδ a plastcká složka e σ '' = σ * snδ. V souladu s dencí kopleních čísel lze chápat σ ako reálnou část a σ V ako agnární část kopleního čísla σv. Podělení všech členů deorací ε resultue rozklad odulu E = σ V / ε na část ve áz s deorací reálná část E a část posunutou o 9o agnární část E. Platí tedy, že * ' '' E = E * E Koplení dynacký odul E * odvozený ze znázornění napětí a deorace v koplení rovně e ožno popsat dvěa ekvvalentní způsoby, a to eho apltudou E a ází δ, nebo eho složka E a E. Apltuda kopleního odulu e dána poěre apltud napětí a deorace. Fáze δ udává ázový posun ez n. Úhel δ e zvyke nazývat ztrátový úhle, tgδ nazýváe ztrátový čntele. '' * E E sn δ tg δ = = ' * E E cosδ Pro standardní lneární vskoelastcké těleso sou E a E vyádřeny ve tvaru ω τ ω * τ E ' = E E E E '' = E E ω τ ω τ E E * ω * τ tgδ = E E * ω * τ Označe A = E E * τ, B = E a C = E *τ. Pak lze rov lnearzovat poocí recproké transorace B C = * tgδ * ω A ω A Tato rovnce e rovncí regresní příky v proěnných y = a =. Určete tyto tgδ * ω ω odhady lneární etodou neenších čtverců z dat tgδ, ω v okolí globálního aa. Pro V určení třetí podínky využte eperentálně určených hodnot tg δ a, ω, kdy vyde A = tgδ * B C * a ω a Lteratura: Meloun M., Mltký J.: Zpracování eperentálních dat, East Publshng Praha 998 Mltký J.: Tetlní vlákna klascká a specální, skrpta TU Lberec, a 3

14 5. Úloha Elektronová kroskope vláken Zadání: V průběhu cvčení : - se seznate s přípravou vzorku pro REM AQUASEM - se seznate s etodou REM a s obsluhou přístroe AQUASEM - prohlédněte vzorek předloženého aterálu, k protokolu přložte obrazovou dokuentac. - proveďte lterární rešerš na zadané téa z oblast kroskope Poůcky: přístro pro naprašování Au SCD 3, REM AQUASEM Prncp: Pro rastrovací elektronovou kroskop REM e charakterstcká ednoduchá příprava preparátu, ale složté pracovní zařízení. Příprava preparátu spočívá v přpevnění zkouaného vzorku na pracovní stolek. Takto upravený vzorek se pokrye tenkou vrstvou 3 n Au. Prární paprsek se pohybue pořádcích po preparátu rastrue a vyráží sekundární elektrony. Ty sou sníány sondou, převáděny na vdeosgnál a zobrazeny na ontoru. Výhody REM: velká hloubka ostrost, plastcké zobrazení, velká rozlšovací schopnost. Systé PROXIMA: Jedná se o rastrovací elektronový kroskop plně řízený počítače. Systé se skládá ze 3 hlavních částí: yzkální část, elektronka, počítač. Fyzkální část e plně svázána se vzorke a vznká v ní obraz. Je ovládána elektrcký sgnály z elektronky. Elektronka kroskopu zprostředkovává ovládání yzkální část kroskopu a předávání užtečných sgnálů počítač. Počítač e řídící ednotkou celého kroskopckého systéu. Obr. 6 Prncp REM 4

15 Techncké údae systéu PROXIMA Rozlšení 9 n Zvětšení až 5 Urychlovací napětí. až kv Pracovní vzdálenost 3 až 5 Příkon V / 5 Hz, a 9 VA Řídící počítač PC Mhz, 6 MB RAM, 7 ontor Měření : Přpravte vzorek z předloženého aterálu: - vzorek nalepte oboustranně lepící páskou na nosný stolek. - vzorek naprašte Au v přístro SCD 3 - proveďte pozorování v REM, k protokolu přložte obrazovou dokuentac - proveďte lterární rešerš na zadané téa z oblast kroskope, pro rešerš použte vyhledávačů na nternetu např.: 5

16 6. Úloha Elektrcké vlastnost Zadání: - seznate se s prncpy ěření povrchové a obeové resstvty plošných tetlí - proveďte ěření těchto velčn u předložených vzorků 3 druhy plošných tetlí př 3 různých napětích - proveďte lterární rešerš na zadané téa z oblast elektrckých vlastností tetlí Poůcky: tříelektrodový přípravek pro ěření povrchové a obeové resstvty, HP 3497A Data Acquston/Swtch Unt vntřní kruhová elektroda prstencová elektroda 3 koaální konektor 4 třecí deska 5 zolační deska 6 zolační válec 7 podložní elektroda 8 vzorek 9 zolační vrstva Obr. 7 Tříelektrodový koncentrcký systé pro ěření povrchové a obeové resstvty plošných tetlí Paraetry přístroe HP 3497A: přesnost ěření: ±,6% V pro napětí V ±,6% 5 V pro napětí > V ěřící rozsah přístroe: R: 3 až,6 6 Ω I: 6 A až µa aální proud: A pro napětí V 5 A pro napětí 5 V A pro napětí 5 V A pro napětí > 5 V A A a b Obr. 8 Zapoení elektrod pro ěření: a obeového odporu; b ěření povrchového odporu 6

17 Měření : - proveďte ěření povrchové a obeové resstvty u předložených vzorků př třech různých napětích, ěření vyhodnoťte - proveďte lterární rešerš na zadané téa z elektrckých vlastností tetlí, pro rešerš použte vyhledávačů na nternetu např.: vzorek napětí [V] povrchová resstvta [Ω] průěr s.odchylka U U U 3 U U U 3 U 3 U U 3 vzorek napětí [V] obeová resstvta [Ω.] průěr s.odchylka 3 U U U 3 U U U 3 U U U 3 7

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106.

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106. 1 Pracovní úkol 1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106. 2. Změřte voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody (KZ 703) pomocí převodníku UDAQ- 1408E. 3. Pro

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. II Název: Studiu haronických kitů echanického oscilátoru Pracoval: Lukáš Vejelka stud. skup. FMUZV (73) dne 2.2.23

Více

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA)

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) 4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) Průzkumová analýza vícerozměrných dat je stejně jako u jednorozměrných dat založena na vyšetření grafckých dagnostk. K tomuto účelu se využívá různých technk

Více

Struktura cvičení: Vysocefunkční textilie

Struktura cvičení: Vysocefunkční textilie Struktura cvičení: Vysocefunkční textilie. týden Bezpečnost práce; podmínky zápočtu, zadání semestrální práce.. týden Výběr materiálů pro semestrální práci: - 6 vzorků textilií pro funkční oděvy. U vybraných

Více

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu 7. Převodníky - f, f - Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat čnnost základních zapojení převodníků -f a f- samostatně změřt zadanou úlohu Výklad 7.. Převodníky - f

Více

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY Úloha č. MĚŘENÍ NDKČNOST A KAPATY ÚKO MĚŘENÍ:. Změřte ndkčnost cívky bez jádra z její mpedance a stanovte nejstot měření.. Změřte na Maxwellově můstk ndkčnost cívky a rčete nejstot měření. Porovnejte výsledky

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

Výpočet tepelné ztráty budov

Výpočet tepelné ztráty budov Doc Ing Vladmír Jelínek CSc Výpočet tepelné ztráty budov Výpočty tepelných ztrát budov slouží nejčastěj pro stanovení výkonu vytápěcího zařízení, tj výkonu otopné plochy místnost, topného zdroje atd Výpočet

Více

Normalizace fyzikálních veličin pro číslicové zpracování

Normalizace fyzikálních veličin pro číslicové zpracování Noralzace fyzkálních velčn pro číslcové zpracování Vypracoval: Petr Kaaník Aktualzace: 15. října 2003 Kažý realzovaný říící systé usel projít vě hlavní stá. Nejprve je to vlastní návrh. Na záklaě ostupných

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 5

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 5 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přednáška 5 Šrouby a šroubové spoje For want of a nail the shoe is lost; For want of a shoe the horse is

Více

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ DYNAMICKÉ MODUY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČNÍ D BI0 Zkušebnctví a technologe Ústav stavebního zkušebnctví, FAST, VUT v Brně 1. STANOVNÍ DYNAMICKÉHO MODUU PRUŽNOSTI UTRAZVUKOVOU IMPUZOVOU MTODOU [ČSN 73 1371]

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2 FYZIKA 3. OČNÍK Ncené elg. ktání střídavý prod Zdroje stříd. prod generátory střídavého prod Zapojení různých prvků v obvod střídavého prod zkoáe, jaký způsobe paraetr prvk v obvod ovlvňje velkost napětí

Více

MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ VODY

MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 3 MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ VODY TEORETICKÉ ZÁKLADY CO JE POVRCHOVÉ NAPĚTÍ Jednotlivé olekuly vody na sebe působí přitažlivýi silai, lepí se k sobě. Důsledke je například to, že se

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH 7. 9. března 01 01 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 1. ÚVOD V současné době probíhá rozsáhlá odborná diskuze ke spolupůsobení ostní

Více

Klasifikace a predikce. Roman LUKÁŠ

Klasifikace a predikce. Roman LUKÁŠ 1/28 Klasfkace a predkce Roman LUKÁŠ 2/28 Základní pomy Klasfkace = zařazení daného obektu do sté skupny na základě eho vlastností Dvě fáze klasfkace: I. Na základě trénovacích vzorů (u nchž víme, do aké

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Nejistoty v mìøení III: nejistoty nepøímých mìøení

Nejistoty v mìøení III: nejistoty nepøímých mìøení Nestoty v ìøeí III: estoty epøíých ìøeí MÌØIÍ TEHNIK V èácích [] a [] by podá pøehed soèasých ázorù a probeatk estot v ìøeí obecì a pøedstave zpùsob výpoèt estot pø éì ároèých pøíých ìøeích. Teto tøetí

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua Vedení tepla v MKP Stacionární úlohy (viz dále) Konstantní tepelné toky Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua Nestacionární úlohy (analogické dynamice stavebních konstrukcí) 1 Základní rovnice

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU VŠB T Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky Katedra obecné elektrotechnky. ELEKTCKÉ OBVODY STEJNOSMĚNÉHO POD.. Topologe elektrckých obvodů.. Aktvní prvky elektrckého obvod.3. Pasvní prvky elektrckého

Více

D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě

D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě Ú k o l : 1. Pozorujte difrakci na štěrbině a dvojštěrbině. 2. Z difrakčního obrazce (štěrbina) určete šířku štěrbiny. 3. Z difrakčního

Více

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Senzory teploty Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. P. Ripka, 00 -teplota termodynamická stavová veličina -teplotní stupnice: Kelvinova (trojný bod vody 73,6 K), Celsiova,...

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186..

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186.. Návod k obsluze Rádový snímač prostorové teploty s hodnam 1186.. Obsah K tomuto návodu... 2 Jak pracuje rádový snímač prostorové teploty... 2 Normální zobrazení na dsplej... 3 Základní ovládání rádového

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T 1 Pracovní úkol 1. Změřte účiník (a) rezistoru (b) kondenzátoru (C = 10 µf) (c) cívky Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 4. Komplexní čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 4. Komplexní čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyiky CZ.1.07/..00/07.0018 4. Komplexní čísla Matematickým důvodem pro avedení komplexních čísel ( latinského complexus složený), byla potřeba rošířit množinu (obor)

Více

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ Anotace: Ing. Zbyněk Plch VOP-026 Šternberk s.p., divize VTÚPV Vyškov Zkušebna elektrické bezpečnosti a

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

Directional Vehicle Stability Prototyping Using HIL Simulation Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací

Directional Vehicle Stability Prototyping Using HIL Simulation Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací XXXII. Semnar AS '2007 Instruments and ontrol, arana, Smutný, Kočí & Babuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Drectonal Vehcle Stablty rototypng Usng HIL Smulaton Ověření systému řízením

Více

6. T e s t o v á n í h y p o t é z

6. T e s t o v á n í h y p o t é z 6. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot z realizace náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Používáme k tomu vhodně

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti Skutečný

Více

LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ

LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ Lneární programování e druh matematckého programování. Matematcký model se skládá z:. účelové funkce. omezuících podmínek (vlastní omezení a podmínk nezápornost) Účelová funkce omezuící

Více

( x ) 2 ( ) 10.2.15 Úlohy na hledání extrémů. Předpoklady: 10211

( x ) 2 ( ) 10.2.15 Úlohy na hledání extrémů. Předpoklady: 10211 10..15 Úlohy na hledání etrémů Předpoklady: 1011 Pedagogcká poznámka: Kromě příkladů a není pro studenty problém vypočítat dervace funkcí. Problémem je hlavně nalezení těchto funkčních závslostí, tam postupujeme

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úloha č. 2 Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úkoly měření: 1. Určete dynamickou viskozitu z měření doby pádu kuličky v kapalině (glycerinu, roztoku polysacharidu ve vodě) při laboratorní

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

P i= Od každého obrázku sady odečteme průměrný obraz (provedeme centrování dat): (2)

P i= Od každého obrázku sady odečteme průměrný obraz (provedeme centrování dat): (2) METODA PCA A JEJÍ IMPLEMENTACE V JAZYCE C++ Lukáš Frtsch, Ing. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechncká, Katedra radoelektronky Abstrakt Metoda PCA (Prncpal Coponent Analyss- analýza hlavních koponent) ůže

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : SO/PS : Zakázka číslo : Investor : ČOV Nemile D.1.6 - Přípojka NN 1PC1407 Obec Nemile TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem a dle platných norem ČSN.

Více

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice.

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 39!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ NA VEDENÍ 102-4R-T,S Zadání 1. Sestavte měřící

Více

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b 4.41. Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla.

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b 4.41. Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla. 4.41 Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b 8kN R e 50MPa h 16mm τ Ds 40MPa Osová síla Mez kluzu materiálu kolíku Výška táhla Dovolené smykové napětí mezi kolíkem a táhlem 1. Délka

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ VŠB- Ostrava Datu ěření: 6.0.00 Datu odevzdání/hodnocení: KAEDA ELEKICKÝCH MĚŘENÍ. MĚŘENÍ NAPĚÍ A POD Fakulta elektrotechniky a inforatiky Jéna, studijní skupiny: Lukáš Hefka (HEF000) Petr Vavroš (VAV000)

Více

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE Úvod Ramanova spektrometrie je metodou vibrační molekulové spektrometrie. Za zakladatele této metody je považován indický fyzik Čandrašékhara

Více

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY021. 19. listopadu 2015

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY021. 19. listopadu 2015 Řešení testu b Fyzika I (Mechanika a olekulová fyzika) NOFY0 9. listopadu 05 Příklad Zadání: Kulička byla vystřelena vodorovně rychlostí 0 /s do válcové roury o průěru a koná pohyb naznačený na obrázku.

Více

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 České vysoké učení technické v Praze Algoritmy pro měření zpoždění mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 31. března 23 Obsah 1 Zadání 1 2 Uvedení do problematiky měření zpoždění signálů 1

Více

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP FP 5 Měření paraetrů solárních článků Úkoly : 1. Naěřte a poocí počítače graficky znázorněte voltapérovou charakteristiku solárního článku. nalyzujte vliv různé intenzity osvětlení, vliv sklonu solárního

Více

POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ ELEKTRICKÝ POTENCIÁL Elektrcká potencální energe Newtonův zákon pro gravtační sílu mm F = G r 1 2 2 Coulombův zákon pro elektrostatckou sílu QQ F = k r 1 2

Více

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT J. Tuma Summary: The paper deals wth dfferentaton and ntegraton of sampled tme sgnals n the frequency doman usng the FFT and

Více

Mikroelektronika a technologie součástek

Mikroelektronika a technologie součástek FAKULTA ELEKTROTECHNKY A KOMUNKAČNÍCH TECHNOLOGÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V BRNĚ Mikroelektronika a technologie součástek laboratorní cvičení Garant předmětu: Doc. ng. van Szendiuch, CSc. Autoři textu: ng.

Více

1. Alternativní rozdělení A(p) (Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy. p(0) = P (X = 0) = 1 p, p(1) = P (X = 1) = p, 0 < p < 1.

1. Alternativní rozdělení A(p) (Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy. p(0) = P (X = 0) = 1 p, p(1) = P (X = 1) = p, 0 < p < 1. 2. Některá důležitá rozdělení Diskrétní rozdělení. Alternativní rozdělení Ap) Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy náhodná veličina X nabývá pouze dvou hodnot a a pro její pravděpodobnostní funkci platí:

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 294 DELTA PŘÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 294 DELTA PŘÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 294 DELTA PŘÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ OBSAH: 1 POUŽITÍ 4 1.1 KONSTRUKCE PŘÍSTROJE 4 1.2 ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 4 1.3 UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU 4

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ VENTILATION

Více

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č 1 EPELNÉ ÚČINKY EL POUDU Jméno(a): Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Stanoviště: 6 Datum: 21 5 28 Úvod

Více

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Měření plynem indukovaných změn voltampérových charakteristik chemických vodivostních senzorů 1. Úvod

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 2

ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 2 ZKOUŠEN ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 2 10 12 tera T 10-3 ml m 10 9 gga G 10-6 mkro µ 10 6 mega M 10 9 nano n Zobrazovací modul Převádí délkové jednotky obrazu na skutečné jednotky měřené velčny (např. z grafů

Více

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3)

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3) Učební tet k přednášce UFY1 Předpokládejme šíření rovinné harmonické vln v kladném směru os z. = i + j kde i, j jsou jednotkové vektor ve směru os respektive a cos ( ) ω ϕ t kz = + () = cos( ωt kz+ ϕ )

Více

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Odborná skupna Mechanka kompoztních materálů a konstrukcí České společnost pro mechanku s podporou frmy Letov letecká výroba, s. r. o. a Ústavu teoretcké a aplkované mechanky AV ČR v. v.. Semnář KOMPOZITY

Více

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná měření parametrů plazmatu Vypracovali: Štěpán Roučka, Jan Klusoň Zadání: Měření admitance kolíku impedančního transformátoru v závislosti na hloubce zapuštění.

Více

ESR, spinový hamiltonián a spektra

ESR, spinový hamiltonián a spektra ER, spnový hamltonán a spektra NMR k k získávání důležtých nformací o struktuře látky využívá gyromagnetckých vlastností atomových jader. Podobně ER (EPR) využívá k obdobným účelům gyromagnetckých vlastností

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY SŠPU Opava Třída: SVB Školní rok: 007/008 PROGRA č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY Zadání: Navrhněte uložení hnaného (výstupního) hřídele jednostupňové převodovky ve valivých ložiscích, která jsou mazána

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

KONTROLA JAKOSTI POVLAKOVÝCH SYSTÉMŮ

KONTROLA JAKOSTI POVLAKOVÝCH SYSTÉMŮ KONTROLA JAKOSTI POVLAKOVÝCH SYSTÉMŮ Kontrola jakosti povlakových systémů Hodnocení jakosti povrchové úpravy (povlaku) event. třídění výrobků VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI Celkový vzhled Vizuální vzhledová kontrola

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

Regulátor teploty E5CB (48 48 mm)

Regulátor teploty E5CB (48 48 mm) Regulátor teploty (8 8 mm) Tento regulátor teploty, který je ideální pro regulaci topení, nabízí nejvyšší výkon za překvapivě nízkou cenu! Díky použití jednoho z největších dostupných displejů umožňuje

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Teorie elektrických ochran

Teorie elektrických ochran Teore elektrckých ochran Elektrcká ochrana zařízení kontrolující chod část energetckého systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajstt normální provoz Chráněný objekt fyzkální zařízení pro přenos el. energe,

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A multifunkční a monofunkční časové relé pro vysoké požadavky v průmyslu multifunkční: 4 časové funkce multinapěťové (24...240) V AC a (24...48) V DC multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s do 10 h na

Více

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze Měření příkonu rotačních íchadel př íchání suspenzí I. Úkol ěření V průyslu téěř 60% všech operacích, kdy je íchání používáno, představuje íchání

Více

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad:

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad: Elektroncký obvod skládá se obvodových součástek navájem pospojovaných vodč působí v něm obvodové velčny Příklad: část reálného obvodu schéma část obvodu Obvodové velčny elektrcké napětí [V] elektrcký

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 7. POLOHOVÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ Vytyčení je součástí realizace

Více

Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A ada 41 Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A nízké relé do plošných spoj nebo do patice, výška 15,7 mm cívky AC a DC se zvýšenou citlivostí (400 mw) bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Ing. Antonín Ševčík Metra Blansko, a.s. ČR Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Tato část

Více

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTCKÁ MĚŘENÍ rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS 5.1 Úvod 5. Chyby měření 5.3 Elektrické

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

Ostrovní provoz BlackOut

Ostrovní provoz BlackOut Ostrovní provoz BlackOut Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 13. Ostrovní provoz 1 Osnova Frekvenční plán Ostrovní provoz Frekvenční kolaps v rovině (f,p) Obnovení frekvence pomocí frekvenčního odlehčování

Více

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Návody do měření Září 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Měření zemního odporu zemniče Úkol

Více

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY Tento dokument je k disposici na internetu na adrese: http://www.vscht.cz/ufmt/kadleck.html BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY Bezdotykové teploměry doznaly v poslední době značného pokroku a rozšíření díky pokroku

Více

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty Úkol měřeí ) Na základě vějšího fotoelektrického pole staovte velikost Plackovy kostaty h. ) Určete mezí kmitočet a výstupí práci materiálu fotokatody použité fotoky. Porovejte tuto hodotu s výstupími

Více

1 Lineární stochastický systém a jeho vlastnosti. 2 Kovarianční funkce, výkonová spektrální hustota, spektrální faktorizace,

1 Lineární stochastický systém a jeho vlastnosti. 2 Kovarianční funkce, výkonová spektrální hustota, spektrální faktorizace, Lineární stochastický systém a jeho vlastnosti. Kovarianční funkce, výkonová spektrální hustota, spektrální faktorizace, tvarovací filtr šumu, bělicí filtr. Kalmanův filtr, formulace problemu, vlastnosti.

Více

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci TRANSPORTNÍ MECHANISMY Transport látek z vnějšího prostředí do buňky a naopak se může uskutečňovat dvěma cestami - aktivním a pasivním transportem. Pasivním transportem rozumíme přenos látek ve směru energetického

Více

MEROS, spol. s r.o. Kalibrační laboratoř MEROS 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MEROS, spol. s r.o. Kalibrační laboratoř MEROS 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obor měřené veličiny: Elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (23 ± 5) C 1 Stejnosměrné napětí 0 až 1 mv 1 mv

Více

SNÍMAČE TEPLOTY S KABELEM 06.13

SNÍMAČE TEPLOTY S KABELEM 06.13 POPIS A POUŽITÍ Snímače teploty s kabelem jsou určeny pro kontaktní měření teploty pevných, kapalných nebo plynných látek v různých odvětvích průmyslu, např. v potravinářství, chemickém průmyslu, chladírenství

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku Využtí logstcké regrese pro hodnocení omaku Vladmír Bazík Úvod Jedním z prmárních proevů textlí e omak. Jedná se o poct který vyvolá textle př kontaktu s pokožkou. Je to ntegrální psychofyzkální vlastnost

Více

Kap. 8.2 Lepené spoje

Kap. 8.2 Lepené spoje Kap. 8. Lepené spoje Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze.. 007-6.. 007 Úvod Proč spojovat? Obtížná výroba funkčních celků

Více

INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT

INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT METAL 4. 6. 5., Hradec nad Moravcí INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT Jaromír Drápala a, Monka Losertová a, Jtka Malcharczková a, Karla Barabaszová a, Petr Kubíček b a VŠB - TU Ostrava,7.lstopadu,

Více