Hodnocení mainstreamingové strategie Národní tématické sítě F Integrace na trhu práce pro cizince

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení mainstreamingové strategie Národní tématické sítě F Integrace na trhu práce pro cizince"

Transkript

1 Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Národní tématické sítě F Integrace na trhu práce pro cizince Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti NTS CIP EQUAL zpracovala Mgr. Andrea Gerstnerová. Zpráva byla redakčně upravena řídicím orgánem CIP EQUAL (MPSV, odbor 72). Program Iniciativy Společenství EQUAL je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 Obsah: Úvod Mainstreamingová strategie Klíčové prvky strategie výstupy a jejich využití Závěry a doporučení Seznam využitých informačních zdrojů... 12

3 Úvod Zvyšování kvalifikace a pracovních dovedností žadatelů o azyl zvyšuje jejich psychickou a sociální nezávislost, přispívá ke znovuobnovení pracovních návyků, nezbytných pro integraci v České republice či eventuální reintegraci v zemi původu. Tato filosofie spojuje všechna rozvojová partnerství Národní tématické sítě F, která se za svou ideu rozhodla aktivně postavit. Na základě interdisciplinárního přístupu se rozvojovým partnerstvím podařilo společně identifikovat problematické oblasti a také způsoby, jak tyto problémy napříště řešit. Integrace žadatelů o azyl není jenom otázkou osob žádajících o statut mezinárodní ochrany, nýbrž celé společnosti, která nese za zranitelné skupiny obyvatelstva morální zodpovědnost. Jaké formy lokálních či regionálních politik by pro integraci zranitelných osob do majoritní společnosti mohly být trvale udržitelné? Odpověď na tuto otázku je předmětem předkládané hodnotící zprávy. Ačkoli si jsem vědoma, že výčet nabízených možností není zcela vyčerpávající, čtenář si bezpochyby může udělat jistou představu o tom, jak lze prakticky řešit otázky související s odstraňováním diskriminace a nerovností na trhu práce. Na jedné straně si všímám úspěchů, kterých jednotlivá rozvojová partnerství společným postupem dosáhla a na druhé straně zde prezentuji některá svá doporučení, která by mohla v mnohých aspektech posílit efektivitu medializace projektových aktivit realizovaných jednotlivými rozvojovými partnerstvími či podpořit udržitelnost vzájemné spolupráce. Při zpracovávání hodnotící zprávy vycházím ze svých zkušeností s prací ve státním a neziskovém sektoru, jakož i početných zahraničních stáží, které jsem absolvovala v rámci svého doktorského studia. Z metodologického hlediska hodnotící zprávu opírám o teorii interkulturalismu, která předpokládá, že postupným zvyšováním pozitivních aspektů interakce s osobami odlišného kulturního původu je možné vytvořit základy fungující sociálně soudržné společnosti. Rovněž vycházím z principů participativní demokracie a nezrušitelných všeobecných lidských práv, když konstatuji, že by se imigranti měli více podílet na rozhodovacím systému v příslušné lokalitě či regionu. Už i Mahátmá Ghándí v této souvislosti tvrdil: Co děláš beze mě, děláš proti mně. 3

4 1. Mainstreamingová strategie Mainstreaming byl v programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) definován jako zavádění ověřených inovativních výstupů do zavedené praxe a politiky zaměstnanosti a lidských zdrojů na úrovni lokální, regionální, národní a evropské. Výsledkem mainstreamingové strategie národní tématické sítě zaměřené na žadatele o azyl by z praktického pohledu mělo být ovlivnění politik tak, aby se snížila diskriminace a nerovnosti na trhu práce vybrané cílové skupiny. V rámci Národní tématické síti F (NTS F) jsou sdruženy projekty, jejichž výstupy jsou zaměřeny na cizince, azylanty, žadatele o azyl, nezletilé žadatele o azyl bez doprovodu zákonných zástupců na území ČR nebo na Romy. Realizátoři projektů jsou Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy; Člověk v tísni, Společnost při ČT, o. p. s.; Sdružení občanů zabývajících se emigranty; Organizace pro pomoc uprchlíkům; Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR. V NTS F jsou dále sdruženy experti z praxe a tvůrci politik jako Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (odbor migrace a integrace cizinců, správa služeb zaměstnanosti), Ministerstvo vnitra ČR (odbor azylové a migrační politiky) a v neposlední řadě Správa uprchlických zařízení. 4

5 2. Klíčové prvky strategie výstupy a jejich využití Na základě uvedeného interdisciplinárního přístupu se členům národní tématické sítě F nejen podařilo definovat priority, na které se v rámci své společné strategie zaměří, ale také již dosáhnout hmatatelných výsledků, které aktivně přispěly k odstraňování diskriminace a nerovností na trhu práce. Na Úřadech práce došlo ke zlepšení podmínek pro azylanty, kdy úředníci tyto jedince nyní přednostně přijímají a pomáhají jim. Nastavil se konkrétní model spolupráce mezi zaměstnavateli a diskriminací ohroženými jedinci. Nezáviděníhodnou situaci žadatelů o azyl na trhu práce napomáhají řešit i vytvořené databáze volných pracovních míst a zavedení institutu terénního pracovníka (projekt Člověka v tísni, Společnosti při ČT, o.p.s.), který je v kontaktu s osobami přímo postiženými diskriminací. Na základě analýzy legislativního rámce byly vypracovávány podněty a doporučení k vytváření nové Koncepce systémové podpory pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v České republice včetně konkrétních návrhů programů (projekt Organizace pro pomoc uprchlíkům). V rámci rozvojového partnerství byly vytvořeny koncepce výuky českého jazyka včetně teoretických příruček socio-kulturních dovedností a dokončují se přípravy kulatých stolů a video reportáží, které by měly seznámit představitele státní správy, jakož i širokou veřejnost, o konkrétních projektových aktivitách na pomoc žadatelům o azyl pobývajícím v České republice. Na základě spolupráce v národní tématické síti se představitelům rozvojových partnerství a tvůrců politik dále podařilo prohloubit kontakty se zaměstnavateli a dalšími relevantními partnery (zejména z řad Cizinecké a pohraniční policie), což ve svém důsledku zefektivňuje diseminaci výstupů jednotlivých projektů. Významným počinem projektových partnerství bylo také zapojení cílové skupiny (tj. žadatelů o azyl) do evaluace projektových aktivit. Na základě jejich vznesených podnětů byly například upravovány koncepty výuky českého jazyka (projekt Ústavu jazykové a odborné přípravy, Univerzity Karlovy) či metodiky individuální sociální 5

6 práce (projekt Sdružení občanů zabývajících se emigranty). Analýzy a zpětné vazby stejně tak jako diskuse a výměna zkušeností mezi národními a nadnárodními partnery jsou klíčovými prostředky jak maximalizovat dopad evropské iniciativy EQUAL. Za velmi pozitivní moment společné mainstreamingové strategie lze také považovat skutečnost, že manuály pro výuku češtiny a sociokulturních dovedností slouží lektorům pouze jako vodítko jakým směrem by se příslušný kurz měl ubírat, ale vlastní obsah probírané látky vždy zohledňuje aktuální potřeby klientů (probírají se témata jak zpracovat životopis, motivační dopis, ale také se simulují nejrůznější praktické situace). Tato strategie napomůže udržet zájem účastníků kurzu. Je nesporné, že kurz osloví co nejširší okruh potenciálních zájemců z řad cizinců či žadatelů o azyl, respektuje-li i požadavky plynoucí z jejich kulturní jinakosti, jež si mnohdy česká majorita ani neuvědomuje. Je přirozené, že pokud nevíme, na jakém principu funguje kultura druhého, tak automaticky očekáváme, že se budou její představitelé chovat jako my. Zohlednění generových charakteristik u některých skupin účastníků kurzu (například z Kazachstánu), lze proto považovat za neodmyslitelný prvek pokrokového modulu výuky českého jazyka pro žadatele o azyl. Kdyby kurzy pro kazašskou komunitu nebyly rozděleny na muže a ženy, nepochybně by kurz přišel o početnou skupinu potenciálních uchazečů ženského pohlaví. Společným působením rozvojových partnerství v Národní tématické síti dospěli její členové k názoru, že je třeba posilovat socio-kulturní kompetence představitelů minority i majority na úkor neefektivního autoritativního přístupu. Projektové partnerství POLIS například podporovalo společné využívání volného času dětí Romů a imigrantů s dětmi majority. Interakce mezi různými kulturami byla dále posilována prostřednictvím vytvořených multikulturních center Konzorcia nevládních neziskových organizací pracujících s uprchlíky v ČR. Byly identifikovány nejméně tři možnosti jak udržitelně řešit přítomnost kulturně odlišných skupin obyvatelstva. První možností je kolektivní emancipace některé komunity na etnickém principu - multikulturalismus, druhou možností je integrace jednotlivců a rodin na základě občanského principu (tady dochází často k asimilaci s majoritou), anebo se jedná o integraci sociálně znevýhodněných skupin na základě 6

7 postupného sbližování nejrůznějších komunit interkulturalismus. Diverzita je v posledním zmiňovaném případě chápána jako určitá forma komparativní výhody, jež podporuje hospodářský rozvoj a posiluje sociálně soudržnost ve společnosti. Interkulturalismus je jistou formou nadstavby multikulturalismu, který nejenže poukazuje na výskyt nejrůznějších komunit ve společnosti, ale předpokládá také existenci interakcí mezi jednotlivými skupinami. Tyto interakce jsou založené na rovném přístupu k druhému a otevřenosti vůči odlišným, kulturně podmíněným, názorům. Ačkoli jsem zastáncem posledně zmiňovaného přístupu, jsem si vědoma, že ke zvyšování počtu interakcí mezi představiteli majority a minority by mělo docházet postupně, neboť i z fyzikálního hlediska je zřejmé, že jedině postupným sbližováním vzniká teplo. Náhlou proměnou situace by se občané mohli cítit ohroženi, což by ve svém důsledku přispělo k vytváření falešných stereotypů. Rozvojová partnerství dosáhla v rámci společné mainstreamingové strategie nezpochybnitelných výsledků, a proto je důležité, aby jistá forma spolupráce mezi osobami z praxe, tvůrci politik, experty a představiteli cílové skupiny fungovala i nadále. Žádoucí je také nastavení parametrů vzájemné komunikace po skončení projektu i s mezinárodními partnery, což by při využití moderních technologií mohlo být proveditelné. Udržování a rozšiřování stávajících sítí spolupracovníků je nezbytné nejen z praktického hlediska, tedy snadnější komunikace mezi jednotlivými články řetězce (od definice problému po vytvoření konkrétních strategií inovativních politik), ale fungující síť partnerů nepoměrně zvyšuje pravděpodobnost získání prostředků z evropských fondů. Připravované inovativní programy by měly být, dle mého názoru, více diskutovány s regionálními a lokálními úředníky, kteří by byli garanty kompatibility těchto společně identifikovaných inovativních přístupů s již zavedenými politikami na té které správní úrovni. Nutno podotknout, že regionální a lokální úředníci budou vstřícní vůči zavádění inovativních přístupů jedině tehdy, budou-li přítomnost ostatních kulturních skupin vnímat jako jistou komparativní výhodu pro příslušný region či lokalitu. Z tohoto důvodu je prohlubování kontaktů s regionálními a lokálními úředníky nevyhnutelným faktorem úspěchu mainstreamingové strategie rozvojových 7

8 partnerství. Ideální by bylo, kdyby diskuse probíhala již s představiteli plánovaných Regionálních integračních center, které po svém vytvoření mají fungovat na podobném principu jako tomu bylo před vznikem Vyšších územně samosprávných celků u Okresních poradních orgánů. Nabízejí se dvě varianty řešení, jak lobovat za zlepšení situace migrantů a žadatelů o azyl na místní či regionální úrovni tím jsou fungující platformy relevantních spolupracovníků (NTS F), anebo zřízení poradních orgánů přímo na místních/regionálních úřadech, jak je tomu v některých evropských státech. Nicméně, slabou stránkou poradních orgánů působících v zahraničí je především skutečnost, že většinou nedisponují rozhodovacími pravomocemi a málokdy se tak mohou fakticky podílet na změně znepokojivé situace. Tyto poradní orgány jsou buď složeny výhradně z reprezentantů imigračních skupin (jako je tomu v belgických Antverpách a 19. pařížském okrsku), nebo ze zástupců jak minority, tak majority (jako je tomu v německém Hannoveru). V belgických Antverpách se osvědčila existence takzvaných cizineckých platforem, které slučují jednotlivé přistěhovalecké komunity pocházející z jednoho kontinentu. Například Africká platforma slučuje imigranty afrického původu. Jako celek se platforma snaží o nápravu nejrůznějších socio-ekonomických problémů, jimiž čelí všechny komunity bez rozdílu (zejména se jedná o oblast bydlení, vzdělávání, postavení cizinců na trhu práce). Jestliže se ovšem některá africká komunita potýká ještě s nějakými, pro ni typickými, problémy, lobuje za jejich vyřešení u městského orgánu už sama za sebe. Městští úředníci jsou obvykle připraveni obavy cizinců vyslyšet, a to ať už byly vzneseny v rámci formalizovaného útvaru Africké platformy, anebo představiteli té které znevýhodněné komunity. Pokud jde situaci v 19. pařížském okrsku, byl zde ustaven poradní orgán složený z přistěhovalců z mimoevropských zemí, kteří nedisponují ani aktivním, ani pasivním volebním právem. Nicméně tito cizinci, jsou starostou přizýváni k diskusi o socioekonomických reformách v lokalitě. Členové tohoto pařížského poradního orgánu 8

9 jsou voleni tak, aby paritně zastupovali jednotlivé přistěhovalecké komunity žijící v 19. pařížském okrsku. Inspirací může být pro české podmínky i německý model. Starosta německého Hannoveru v rámci svého nového integračním plánu pravidelně svolává takzvané integrační summity, jejichž cílem je najít společná řešení na nejrůznější tíživé problémy imigrantů (týkající se sociálních služeb, integrace imigrantů na trhu práce, podpory sociálního a kulturního života). Integračních summitů se účastní nejen zaměstnavatelé či reprezentanti neziskových organizací a odborníci přes otázky migrace a integrace cizinců, ale také samotní představitelé cizineckých komunit. Starosta Hannoveru zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se těchto summitů účastnili příslušníci všech cizineckých komunit legálně pobývajících na území města. V případě, že některá cizinecká komunita je natolik malá, že neutvořila na území města žádnou formální organizaci, jež by příslušné cizince reprezentovala, jsou na summity zváni také jedinci (například původem z Toga). V Hannoveru existuje také Komise pro migraci, která je z poloviny tvořena německými úředníky a z poloviny cizinci. Stejně jako v případě integračních summitů se jedná o orgán, který sice nedisponuje žádnou rozhodovací pravomocí, nicméně, městská rada je povinna vyslyšet jejich stanovisko vždy, když řeší otázky bezprostředně spojené s integrací cizinců v lokalitě. Pokud jde o medializaci projektu, je nepochybně přínosné publikovat důležité informace na webových stránkách, nicméně, je třeba mít v patrnosti, že ne všichni cizinci mají přístup k internetu. Zveřejňování informací na internetu by proto mělo být vždy pouze doplněním jakékoli medializační strategie. Informační letáky by měly být k dispozici také v uprchlických zařízeních, nejrůznějších call centrech, ve školách se zvýšeným počtem cizinců a v neposlední řadě na nejrůznějších multikulturních akcích pořádaných neziskovými organizacemi. Rozvojová partnerství by měla podpořit v audiovizuálních médiích aktivnější diskusi o integračním procesu cizinců a žadatelů o azyl, která by byla založena na maximální objektivitě a vyváženosti vybraných příspěvků. Celé vědní obory nyní věnují pozornost způsobu, jak například používat vizuální dokumentaci v textech či 9

10 videozáznamech, aby se tak co nejvíce posilovala interkulturní tolerance a porozumění. Představitelé afrických komunit například vnímají jako nespravedlivé, že vyspělý svět na jednu stranu neváhá ukazovat v médiích nemocné africké děti ovšem na druhou stranu se vyhýbá záměrům hromadných nehod, protože tyto záběry vyspělý svět vnímá jako nemorální. Přičemž pro Afričany je ukazování nemocných dětí podobně nemorální jako záběry z hromadných nehod. Média jsou nesmírně důležité pro utváření obrazu o společnosti, proto by možná bylo vhodné inspirovat se belgickým modelem, kde se asociace žurnalistů společně s Centrem pro rovnost příležitostí a boj proti rasismu snaží každoročně vyhodnocovat publikované články včetně doprovodné obrazové dokumentace vybraných tiskovin. Příslušným deníkům následně rozesílají svá doporučení, jak posílit prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků interkulturní porozumění a jak z tisku eliminovat informace se skrytým rasistickým podtextem. 10

11 3. Závěry a doporučení Mainstreamingová strategie národní tématické sítě F svou existencí potvrdila, že identifikace problémových oblastí, jakož i příprava samotných inovativních strategií je neefektivnější je-li využit interdisciplinární přístup. Je proto žádoucí zachovat parametry nastavené spolupráce (a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni), aby se tak maximalizoval účinek vybraných inovativních programů. Vytvoření relevantních programových aktivit, které by byly kompatibilní s politikami již realizovanými, předpokládá také pravidelné analýzy situace v regionech a lokalitách. Tvůrci politik a odborníci z praxe by se měli dále snažit o posilování pozitivních aspektů postupně se zvyšujících interakcí mezi komunitami, aby se společnost necítila náhlou změnou ohrožena. Dále je nezbytné působit na média, ve kterých jsou uprchlíci vylíčeni jako masy přelévající se přes hranice nebo jako chudáci zbaveni veškerého majetku. Integrace je oboustranným procesem, který vyžaduje vybavenost představitelů minority a majority interkulturními dovednostmi. Vzdělávání majority může být realizováno prostřednictvím nejrůznějších tématických seminářů nebo rozšířením učebních osnov ve školách o důsledcích ekonomického rozvoje globalizovaného světa. Zvyšování kvalifikace a pracovních dovedností žadatelů o azyl zvyšuje jejich psychickou a sociální nezávislost, jak bylo již zmíněno v samotném úvodu hodnotící zprávy, přispívá ke znovuobnovení pracovních návyků, nezbytných pro integraci v České republice či eventuální reintegraci v zemi původu. Do sítí mezinárodní spolupráce by z tohoto důvodu měly být napříště zapojeni i partneři ze zdrojových zemí. Česká města by mohla s příslušnými městskými orgány ve zdrojových zemích uzavírat nejrůznější formy spolupráce, tak jak je tomu v ostatních členských státech EU. Nejen, že to může pomoci řešit otázku integrace cizinců v dané lokalitě, ale taková spolupráce může zajistit České republice či příslušnému regionu mezinárodní prestiž. 11

12 4. Seznam využitých informačních zdrojů 1) NTS F Integrace na trhu práce pro cizince, webové stránky Iniciativy Společenství EQUAL v České republice. 2) Mainstreamingová strategie NTS F, webové stránky Iniciativy Společenství EQUAL v České republice. 3) Úvodní dokument NTS F - jak přistupovat k mainstreamingu EQUAL v České republice, webové stránky Iniciativy Společenství EQUAL v České republice. 4) Seznam členů jednotlivých NTS, webové stránky Iniciativy Společenství EQUAL v České republice. 5) Zápis z pracovního jednání NTS F dne ) Zápis z pracovního jednání NTS F dne včetně příloh k zápisu. 7) Zápis z pracovního jednání NTS F dne ) Zápis z pracovního jednání NTS F dne ) Zápis z pracovního jednání NTS F dne ) Výroční konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL, webové stránky Step to Net, Götz, Václav. Prezentace Národní tematické sítě F, 19.listopadu ) Gerstnerová, Andrea. Vivre c'est rencontrer la différence; Le cas des Congolais de Belgique. In Diversités et Citoyennetés, Belgie. L'Institut de Recherche, Formation et d Actions sur les Migrations. č. 8, sv. 6, str červen ) Gerstnerová, Andrea. Závěrečná zpráva grantového projektu Posilování kulturní diverzity: podpora systematického přístupu řešení otázek kulturní integrace příchozích Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA UK, reg.číslo 265/2006/B- GEO/PřF). prosinec ) Osobní jednání s vedoucím NTS F, Václavem Götzem, za přítomnosti představitelů PWC. 12

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva NTS F Integrace na trhu práce Andrea GERSTNEROVÁ 1, postgraduální student Sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpracováno

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 28. července 2005 Úvod Komentář k monitorovacím indikátorům slouží jako doplněk k materiálu Monitorovací indikátory

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL. Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL

Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL. Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL Mgr. Jan Blahůšek Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL v roce

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Role integračních center při integraci cizinců

Role integračních center při integraci cizinců Role integračních center při integraci cizinců Prosinec 2012 Tereza Blahoutová Abstrakt: Integrace stále se zvyšujícího počtu cizinců do české společnosti začíná být otázkou aktuální nejen pro českou vládu,

Více

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ Vznik Centra zahájení činnosti duben 2009 financování: 1. 4. 2009-30. 6. 2015 Evropský

Více

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy Formování profese interkulturní pracovník možnosti zapojení v institucích veřejné správy 3. poradní platformu zástupců městských částí a MHMP pro oblast integrace cizinců 15.10.2013 Doba trvání projektu:

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

--- Pracovní verze--- Úvodní dokument: Jak přistupovat k mainstreamingu EQUAL v České republice

--- Pracovní verze--- Úvodní dokument: Jak přistupovat k mainstreamingu EQUAL v České republice --- Pracovní verze--- Úvodní dokument: Jak přistupovat k mainstreamingu EQUAL v České republice F - Integrace na trhu práce pro cizince a osoby ohrožené rasovou nesnášenlivostí Verze 0.1 S dokumentem byli

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního

Více

ROČNÍ PROGRAM 2008 EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

ROČNÍ PROGRAM 2008 EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ pro ROČNÍ PROGRAM 2008 EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ Datum

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti

Více

Zápis z pracovního jednání NTS F dne 7.2.2007

Zápis z pracovního jednání NTS F dne 7.2.2007 Zápis z pracovního jednání NTS F dne 7.2.2007 Místo a čas: PwC, Kateřinská 40, Praha 2, od 10:00 hodin Účastníci jednání: číslo projektu Název příjemce Účastník, jméno, příjmení účast 0106 Konzorcium nevládních

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Síťování v praxi sociálních pracovníků

Síťování v praxi sociálních pracovníků Prezentaci pro IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti zpracovala Bc. Tereza Komárková Síťování v praxi sociálních pracovníků program školení dopolední blok IP MPSV

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ TEMATICKÉ OKRUHY STUDIA Veřejná politika vymezení oblastí zájmu studia Hodnotové zakotvení veřejných politik Veřejný zájem Proces identifikace,

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Autoklub ČR, Praha 18. listopadu 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OPZ Obce jako příjemci

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN Operační program Rozvoj lidských zdrojů VERZE 1.2 ČERVEN 2005 17. 6. 2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 12 z 14 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY... 5 2.1 Cíle...

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky (CIP EQUAL)

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky (CIP EQUAL) Pořadové Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky (CIP EQUAL) Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o finanční podporu pro Akci 3 CIP EQUA Výzva 5 CIP EQUAL Opatření 1.1 Zlepšování přístupu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Program Horizontální témata ve strukturálních fondech 2007

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci NAŠE POSLÁNÍ respektování práv cizinců a uprchlíků poskytování nezávislé a bezplatné pomoci neselektivní poradenství, podpora integrace cizinců, prevence kriminality NAŠE AKTIVITY právní a sociální poradenství

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

Dodatky a textové přílohy

Dodatky a textové přílohy Dodatky a textové přílohy 78 Dodatek: Přehled projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů podporovaných programem Phare Rozvoj lidských zdrojů PALMIF (CZ 9305-02) Cílem projektu byla podpora místních iniciativ

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 59/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 56 ze dne 01.02.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prvního sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se do 31. 5. 2011 zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 58%

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem

Formování profese sociokulturní mediátor Inspirace portugalským modelem Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem Zkrácený název projektu: Sociokulturní mediátoři Projekt ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00416 Doba trvání: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKTY HRAZENÉ Z TECHNICKÉ POMOCI OP RLZ DLE OPATŘENÍ 5.2 OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ANALÝZA PŘÍSTUPU ŽEN IMIGRANTEK A MUŽŮ IMIGRANTŮ

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ Dům řemesel je součástí projektu Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů v rámci iniciativy Společenství

Více