Výroční zpráva základní školy za období 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva základní školy za období 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva základní školy za období 2011/ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, edašovská 328 Adresa školy : Nedašovská 328, Praha 5 Zličín Přístupové údaje: tel: ,fax: Zřizovatel: MČ Zličín, Tylovická 207, Praha 5 Zličín, Charakteristika školy: Základní škola : počet dětí 90, počet pedagogů 7 /z toho výchovný poradce a preventista/ počet vychovatelů 2 Mateřská škola: počet dětí 82, počet pedagogů 6 Školní jídelna: počet dětských strávníků Školní družina : počet žáků 55 Ostatní zaměstnanci školy: účetní, hospodářka ŠJ, kuchařky 3, uklízečky 3 Vedení školy: ředitelka, vedoucí učitelka pro MŠ Součástí školy je ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD. V základní škole je v každém ročníku jedna třída, školní družina má dvě oddělení, mateřská škola má čtyři oddělení. 2. Vzdělávací program Podle vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP) škola pracuje již od 1. září Program byl v roce 2010 aktualizován a doplněn o některé nové poznatky, které získali pedagogové během tříletého ověřování v praxi. V letošním roce 2012 došlo k další aktualizaci, která ale již nebyla tak rozsáhlá jako v roce Program byl doplněn novými poznatky, především v oblasti týkající se hodnocení žáků a vlastního hodnocení. Také problém autoevaluace školy byl rozšířen o nové poznatky získané během dvouletého ověřování v praxi. Byla upravena i část věnovaná školní družině, kde jsme se snažili o užší sepětí v práci školy a školní družiny. K řadě změn došlo i v práci zájmových kroužků a dalších mimoškolních aktivit. 3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Podle ŠVP se žáci naší školy učí od 3. ročníku anglický jazyk v rozsahu tří hodin za týden. Ve čtvrtém a pátém ročníku přiberou ještě jednu hodinu konverzace v rámci disponibilních hodin a v pátém ročníku nově dramatickou výchovu v anglickém jazyce. Ve výuce využívají vyučující různé druhy interaktivních pomůcek, nahrávek a výukových počítačových programů. Vzhledem k tomu, že naše škola úzce spolupracuje s občanským sdružením Wakitaka, které sponzoruje školu v africké Ugandě, žáci si pravidelně pod vedením pedagoga dopisují s dětmi z této africké školy, a tak přirozenou cestou procvičují 1

2 získané vědomosti a dovednosti, uplatňují je přímo v praxi. Zároveň se zcela přirozeně učí toleranci, soucitu a účinné pomoci. 4. Pedagogičtí pracovníci počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace I.stupeń II.stupeń Vychovatelé Věková struktura pedagogických pracovníků věk počet (fyz.osoby) k Do 20 a méně a více Průměrný věk pedagogických pracovníků Průměrný věk pedagogických pracovníků je 49 let. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají jednak účastí v odborných kurzech a jednak samostudiem a četbou odborné literatury a časopisů, které škola pro tyto účely odebírá (Informatorium, Školství, Učitelské noviny, Historie, Nika, Výživa, Závislosti, Prevence, Plus 21). Odbornou kvalifikaci si nikdo nedoplňoval, protože ze 7 pedagogů a 2 vychovatelů jsou všichni plně kvalifikovaní. Vzdělávání je zaměřené na výchovně vzdělávací problematiku. Přehled odborných seminářů: Konference pro učitele 1.stupně Hry pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj Protidrogová prevence Hudební a taneční výchova Jednodenní konference pro učitele AJ Spealing and Conversation Childrens Literature in the Primary Classroom Výrobky z přírodnin jako zdroj kreativní práce dětí Praha bezpečně online Prevence pat.jevů spojených s užíváním int. Odpady a obaly Metody vyučování čtení Metodický seminář e Twinning 2x 2x 3x 2

3 Metodický seminář Zdravé zuby Software Bakaláři Úvod do problematiky žáků s OMJ Příprava ke konkurzu ředitele školy Ekoateliér kurz tvořivé recyklace 8. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/2013 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/2012 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu Školní družina má jednu kmenovou třídu a v odpoledních hodinách využívá i prostory učebny. Pracuje ve dvou odděleních v počtu 55 žáků. Provoz školní družiny je : a Družina pro svou činnost využívá v odpoledních hodinách školní zahradu, obecní hřiště s umělým povrchem a sportovní halu. Na hřišti a v hale se děti věnují především míčovým hrám, na školní zahradě bohatě využívají hrací prvky, pískoviště, trampolínu, dřevěný zahradní altán a v letních měsících mlhoviště. V jarních a podzimních měsících chodí děti na dlouhé vycházky do okolí školy, v zimě využívají kopcovitý terén k sáňkování a rybník s přírodním ledem k bruslení. Školní družina pracuje podle vzdělávacího programu, který je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle kterého škola pracuje již od září Družina se účastní školních projektů a prezentuje své dovednosti v rámci školních akcí. (čajovny, velikonoční výstavy, masopustní průvody). Pravidelně připravuje dárečky pro předškoláčky k zápisu a vánoční přáníčka pro seniory z DPS. Školní družina již několik let spolupracuje s firmou Starbucks, která pro děti připravuje tvořivé dílničky s ochutnávkou svých produktů. K tradici patří i spolupráce s místní knihovnou, besedy s paní knihovnicí nad zajímavými knihami. Během zimních a podzimních měsíců navštěvují děti výstavy, kde získávají inspiraci pro vlastní tvorbu. Zúčastňují se nejrůznějších výtvarných činností a reprezentují nejen družinu, ale i školu. V rámci oživování starých zvyků a obyčejů pořádají karnevaly, masopustní průvody, posvícení, oslavují Vánoce a Velikonoce. Připravují tradiční velikonoční výstavu. 9. Poradenské služby školy Škola spolupracuje s PPP v Kuncově ulici v Praze 5, s SPC Sluníčko v Deylově ulici, se sociálním odborem v Řepích v Praze 17. Všechny tyto organizace pomáhají pedagogům, rodičům a hlavně dětem při řešení problémů. Spolupracují při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Dlouhodobě škola spolupracuje s organizací Filia, která v rámci prevence soc. patologických jevů připravuje pro školu besedy pro děti i jejich rodiče. Součástí Minimálního preventivního 3

4 programu je prevence v oblasti návykových látek, šikany, dětské kriminality. Ve školním roce 2011/2012 probíhal cyklus besed zaměřený na bezpečnost v dopravě, který vedli odborníci z řad policie. Při škole pracuje výchovný poradce, který má pravidelné konzultační hodiny a rodiče i žáci se mohou na něj obracet se svými problémy. Výchovný poradce pořádá pro rodiče besedy vždy na aktuální téma. 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči je zajištěna třídními schůzkami, konzultacemi a mimoškolními akcemi. Při škole pracuje občanské sdružení Světýlko, formované především z řad rodičů, které se podílí na zajišťování některých mimoškolních akcí. Současně při škole pracuje školská rada, složená ze zástupců rodičů, pedagogů a zástupců MČ Zličín- zřizovatele. Jejím hlavním úkolem je aktivně řešit problémy spojené s provozem školy, výchovou a vzděláním žáků. Škola spolupracuje s řadou dalších organizací působících v obci. Se zličínskými hasiči, fotbalisty, myslivci. Velmi úzkou spolupráci má s místní knihovnou a mateřským centrem Studánka. Maminky s dětmi z MC navštěvují některé školní akce a naopak školní děti se účastní výtvarných a kulturních programů mateřského centra. Intenzivní spolupráce je také s MČ Zličín, která zastřešuje některé naše školní projekty. Žáci základní školy připravují kulturní program, který je součástí programu, kterým obec vítá nové občánky. Škola nabízí v odpoledních hodinách řadu zájmových kroužků, které vedou nejen pedagogové ale i rodiče nebo externisté z řad studentů (keramický a dramatický kroužek, pohybové hry, konverzaci v anglickém jazyku, výuku tenisu a hry na kytaru, moderní tanečky, turistický a vlastivědný kroužek). Účastníci vlastivědného a turistického kroužku se schází o víkendu a jejich cílem je vždy nějaká významná historická památka nebo zajímavá přírodní lokalita. Vlastivědný kroužek navštěvují nejen nadšenci z řad žáků ale i jejich rodičů. 11. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Naše škola již několik let podporuje školu v africké Ugandě. V současné době je součástí dlouhodobého projektu pomoci, který zastřešuje občanské sdružení Wakitaka. Naše pomoc je zaměřena na drobnou finanční pomoc vyplývající ze školních charitativních akcí. Tato spolupráce je velkým přínosem nejen pro africkou školu, ale i pro žáky naší školy. Vyměňují si vzájemně informace, komunikují formou dopisů v anglickém jazyce a v neposlední řadě se naučí tolerovat a ctít jiné kulturní skupiny, pomáhat a myslet nesobecky na jiné. 12. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Pro žáky 5.ročníků připravujeme individuální přípravné kurzy na zkoušky na víceletá gymnazia. Žáci vykazující nadání v určité oblasti vzdělání mají možnost pracovat podle IVP a mají zajištěn individuální přístup v dané oblasti výuky. 4

5 13. Polytechnická výchova ( volitelné předměty, kroužky) Volitelnými předměty je dramatická a etická výchova. Oba předměty přispívají k rozvoji slovní zásoby, ke zvyšování sebevědomí a vlastní identity a ke zlepšování mezilidských vztahů. Prvky polytechnické výchovy využíváme především v rámci pracovních činností a péče o školní pozemek. Vzhledem k tomu, že nemáme materiální zázemí, zaměřili jsme polytechnickou výchovu především na práci a obhospodařování školního pozemku, který nám skýtá dostatek prostoru pro praktickou činnost. 14. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Naše škola nemá přípravné třídy, ale již několikátým rokem pořádáme přípravné kurzy pro předškolní děti. Jejich cílem je seznámit děti a rodiče se základními informacemi o škole. Tyto kurzy začínají po zápisu a jednoduchou a hravou formou připravují děti na vstup do první třídy. Tyto kurzy se zaměřují na různé oblasti vzdělání orientaci v prostoru, základy matematické gramotnosti, jazykové dovednosti, rozvoj motoriky apod. S integrací máme bohaté zkušenosti, protože již několik let úspěšně integrujeme žáky s různými druhy postižení. V současné době integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v různém rozsahu. Někteří žáci pracují podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) na jehož tvorbě se podílí kolektiv odborníků (pedagogicko psychologická poradna, třídní učitel, výchovný poradce, rodiče a žák). 15. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí) Stát Albánie 1 Čínská lidová republika 2 Běloruská republika 1 Ruská federace 7 Ukrajina 4 počet žáků Zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 5

6 Vzhledem k tomu, že probíhá v MČ Zličín rozsáhlá výstavba, stěhují se do této lokality především rodiny s malými dětmi. Složení obyvatelstva je velmi různorodé. Velká část nového obyvatelstva jsou tedy i cizinci. Některé děti navštěvovaly již mateřskou školu a tak přicházejí již se základní slovní zásobou. Ostatní děti začínají většinou v 1. a 2.ročníku a stávají se tak součástí dětského kolektivu a přirozenou formou se se zařazují do výchovně vzdělávacího procesu. Současně navštěvují školní družinu a mimoškolní akce, kde si opět rozvíjejí slovní zásobu a seznamují se s českými tradicemi. Většina dětí také v odpoledních hodinách navštěvuje zájmové kroužky. Naše škole se snaží udržovat tradice (Velikonoce, Vánoce ) a v rámci těchto akcí se naopak české děti seznamují s tradicemi ostatních národů. Tyto aktivity navštěvují nejen děti, ale i jejich rodiče. Rodiče integrovaných dětí cizinců úzce spolupracují s pedagogy, výchovným poradcem i logopedem, který externě působí při škole. Pravidelně se informují na třídních schůzkách a konzultacích. K bezproblémovému začleňovaní dětí přispívá i prostředí školy malý počet dětí, klidné rodinné prostředí. 15. Počet žáků s trvalým bydlištěm v jiném kraji K r a j kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet dětí celkem z toho nově přijatí Enviromentální výchova Ve školním roce 2011/2012 byl celoroční školní projekt věnován životním podmínkám zvířat. Toto téma je dětem velmi blízké a úzce souvisí právě s environmentální výchovou. Během roku navštívily všechny třídy postupně ZOO v Troji a zoopark v Malé Chuchli. Všechny třídy se také zapojily do projektu organizace Ornita - Ptáci v zahradě. Informace získané z těchto akcí pak žáci použili do celoškolního projektu. Organizace Ornita vyhlásila soutěž o nejzajímavější ptačí budku a v této soutěži úspěšně bodovali dva žáci naší školy. Během podzimu proběhla na škole beseda s aktivním členem mysliveckého sdružení, který seznámil žáky s prací dobrovolných myslivců. Nejstarší ročníky se zapojily do soutěže pořádané letištěm Ruzyně. Soutěž probíhala formou besed o hluku, recyklaci a třídění odpadu, čistotě ovzduší a vody. Získané informace pak žáci využili v soutěži, nebo je mohli využít v praxi na školních výletech, při vycházkách s turistickým kroužkem a na ozdravném pobytu na škole v přírodě. Všechny třídy se také zúčastnily programu pořádaného pražskou organizací Lesy hl. m. Prahy. Cílem tohoto programu bylo seznámit se s lesním společenstvím a naučit se v lese chovat. Nejstarší třídy navštívily dendrologickou zahradu v Průhonicích a seznámily se s dřevinami této zajímavé lokality. Během roku probíhala ve 6

7 škole výtvarná soutěž motivovaná ekologickým programem Balím, balíš, balíme. Cílem této soutěže bylo vymyslet ekologický obal a podrobně popsat jeho využití. 17. Multikulturní výchova Škola je otevřená všem dětem - vyplývá to i z loga našeho ŠVP Škola pro všechny. Již několik let se podílíme na pomoci africké škole v Ugandě. V současné době spolupracujeme s občanským sdružením Wakitaka, které se zaměřilo na konkrétní pomoc této africké škole. Organizuje kulturní akce, na nichž se přímo podílejí žáci a rodiče naší školy. V rámci výuky proti rasové nesnášenlivosti si pravidelně připomínáme Den památky obětí holocaustu. Vhodnou formou připomínáme dětem historické události, které se během 2. světové války staly a ovlivnily světové dějiny. V současné době máme několik žáků cizinců, kteří osobním přínosem prohlubují teorii v multikulturní výchově. 18. Prevence rizikového chování Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož cílem je minimalizovat problémy se soc. patologickými jevy. V rámci této prevence pořádá škola ve spolupráci s organizací Filia besedy nejen pro děti, ale i pro rodiče. Tento program probíhá v rámci projektu Zdravé město. Škola spolupracuje také s českou policií, jejíž besedy mají působit na snížení dětské kriminality. Součástí preventivního programu jsou také besedy s dopravní policií, která se snaží vštěpovat dětem základy bezpečného chování v dopravě. Součástí preventivního programu jsou nabídky zájmových kroužků, protože v rámci prevence je důležité podchytit volný čas dětí a jeho smysluplné využití. Škola nabízí řadu zájmových kroužků nejen v odpoledních hodinách (keramický, dramatický, jazyková konverzace, pohybové hry, výuka na hudební nástroj), ale i o víkendu (vlastivědný, turistický). Také mimoškolní aktivity (masopustní průvod, posvícení, lampionový průvod apod) umožňují dětem smysluplně využívat volný čas. 19. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Škola již několik let vypracovává celoroční projekt. V roce 2011/2012 byl projekt věnován životním podmínkám zvířat. Každá třída podrobně zpracovala skupinu zvířat a jejich životní podmínky. Získané informace pak prezentovala ostatním dětem. Toto téma děti velmi zaujalo, protože k zvířatům mají úzký osobní vztah. Kromě teoretických informací řada dětí využila i možnost přivést svého zvířecího miláčka ukázat ostatním. Během roku všechny třídy nejméně dvakrát navštívily divadelní představení a na závěr roku filmové představení Tady hlídám já. Každá třída individuálně obeslala nejméně jednu výtvarnou soutěž. Všechny třídy se zúčastnily programu Zdravé zuby. Během roku jsme společně navštívili hrad Točník s programem Jak se kdysi žilo. Všechny třídy vyjely na týdenní ozdravný pobyt do přírody a v dané lokalitě zmapovaly historické a přírodní zajímavosti. 7

8 Ve 3. a 4. třídě probíhá každý rok výuka plavání v rozsahu 20 hodin. Ve školním roce 2011/2012 jsme se připojili k projektu Čtení pomáhá, jehož cílem je probudit v dětech touhu po čtení a současně pomoci dobré věci. Tento projekt vypsala charitativní organizace a jeho smyslem je za každou přečtenou knihu získat pomyslných padesát korun, které děti věnují na dobročinné účely. V Praze, Mgr. Jana Kuhnová Řed.školy Příloha : Ekonomická zpráva o hospodářské činnosti školy 8

Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013

Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013 Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013 1.Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328 Adresa školy : Nedašovská 328, Praha 5 Zličín Přístupové údaje: www.zsamszlicin.cz e-mail:zsamszlicin@seznam.cz

Více

Výroční zpráva základní školy za období 2013/2014

Výroční zpráva základní školy za období 2013/2014 Výroční zpráva základní školy za období 2013/2014 1.Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328 Adresa školy : Nedašovská 328, Praha 5 Zličín, 155 21 Přístupové údaje: www.zsamszlicin.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2012/2013 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 P R AHA 8 - KO BYLIS Y 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA fakultní škola pedagogické fakulty UK ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 2 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2013/2014 V souladu se zákonem č.561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2009 2010 V Praze dne: 17. 9. 2010-1 - 1. ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová Ředitelka ZŠ Mgr. Magda Fuksíková Zástupkyně ředitelky 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2009/2010 1. Přesný název školy Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2011 Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více