Benjamin Klièka: DIVOŠKA JAJA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benjamin Klièka: DIVOŠKA JAJA"

Transkript

1 Benjamin Klièka: DIVOŠKA JAJA

2 Hlava první Znavené pobøeží oddychuje ve vlažné pršce prvé doby dešù. Tøíš vypaøených vln se rozstøíkla až do pralesù a jako hra duhy vystupuje nad hlavy palem. Slunce, podobno jarému chlapci, jenž všechno miluje nebezpeènou láskou, srazilo paty v zenitu a kráèí k veèerní schùzce. Roj bílých dùstojníkù v tropických pøilbách se potil jako chorý v teplém obkladu. Zvyklí z Evropy hluènì rozkazovat, v obtížnì dusném a hustém vzduchu konžského pobøeží pojednou šeptali, popadajíce jen stìží dech, tak jako umírající ryba. Hle, ctižádost! Ti oèekávají plukovníka Lenôtra, který právì pøijede z dovolené, aby jim pøipevnil na hruï støíbrnou cetku za potlaèení vzpoury. Zatímco se posmívají èernoškám, které nosí mosazné kroužky v uších a na nohou, tìší se jako dìti na plíšek, který ponesou sami na hrdinném svém srdci. Ale nejsou tak smìšní, jak vyhlížejí Jsou neradostnými otroky civilizace, které vyvrhla pøežraná obluda do díže øeznické roboty. Jsou to prùmìrnì dobøí lidé, kterým jen vinou dìlby práce pøipadlo znásilòovat nevinné èerné dìti. Mají také milenky èi ženy, otce, matky a známé. Ti pøeètou v novinách: Poruèík Jean Tirgot byl vyznamenán za chrabrost. A øeknou: Hleïme toho Jeana, je chrabrý, kdo by to byl øekl? Co èeká poruèíka Jeana Tirgot, mine-li ho tato jediná možná sláva? Co po nìm zbude na svìtì, zahubí-li ho mor nebo zimnice a nebude-li zapsán v knize hrdinù? Jean Tirgot obrátil oèi od èerného davu ke kolegùm a pronesl k nim nìkolik slov. Nato pohlédli všichni dùstojníci smìrem k èernošce, stojící opodál mezi družkami. Toto dìvèe pøibìhlo do stanice

3 ze vsi Utlendula, vzdálené nìkolik kilometrù, jakmile zvìdìlo, že má dnes pøijeti parník s plukovníkem Lenôtrem. Plukovník kupovával od jejího otce pravidelnì dobré øíèní ryby a ona ho pøišla tedy pozdravit a složit mu pokornou otcovu poklonu. Stojí v hovoru s dìvèaty na horké výspì pobøeží, vysoko zdvíhá kadeøavou hlavu a hledá na vlnách bílou skvrnu, která se jiskøí a hraje všemi odstíny, pøibližujíc se pomalu pobøeží. To je Jaja z Utlenduly. Té, hoši, nechte, pravil ustrašenì kapitán Cusset. Na tu si šil už pøed odjezdem Lenôtre prostìradlo. Bílé helmy se zádušivì zachichtaly; padlo nìkolik vojenských vtipù. Jaja v rozpacích sklonila hlavu pøed prškou chlípných vìt dùstojnické smeèky. Rovný nos širokých køídel se zachvìl ve stínu ušlechtile klenutého èela a èerný palouk vlasù na temeni se jí pohrdlivì rozkomíhal. Zatím se scházeli k pobøeží èernoši, aby zhlédli obrovské zvíøe, jež pøileze k bøehu s hlukem a hukotem, rovným pobøežní horeèce. Pøišly i nìkteré zvìdavé dìti, kvièíce jako prasátka. Ženy, nesoucí živá bøemena kojencù, smály se širokými zuby na blížící se podívanou. Od háje palem, jenž sbíhal k pobøeží, letìla sem divoká, køepèící píseò a tanec nìkolika èerných kmotrù tam zavíøil, jako by chtìl naplnit veškeren prostor. Hlouèek štíhlých èerných jinochù se odloupl od skupiny sešlých starcù, aby pøešel blíže ke bøehu; starci, drmolíce vzrušenì, zakrývali jen tajemný strach z parníku, který v nich zbyl z doby mládí. Pøicházel veèer s rudým zápalem svìtlých svých oèí. Ple èernochù vonìla do kraje, vyzaøujíc smutek a pokoøené násilí, tak mírné a primitivní, že dojímalo i dùstojníky. Nad krajem nehybnì kotvil záhadný, tichý pohled rovníku Vztyèený prst plemene ukazoval do nitra zemì, odkud, pøinášen horkým vìtrem, vo-

4 nìl prazápach pralesa. V podveèerní chvíli stáli èernoši, jako by naslouchali. Jich bílé zuby se zachvívaly, drtíce koøennou chu panenského vnitrozemí a pøejímajíce syrový jeho pozdrav. Chøípí jejich ploských nosù vdechovala jitøící vùni pevniny; ve snech plných svobody jí plnili své hlavy. A z opaèné strany již zaznívá huèení parníku, pozdrav druhého svìta, tvrdý a výsmìšný zvuk všemohoucích, vševládných bìlochù. Na hranici dvou vìkù zde stáli zamlklí èernoši, roztrženi a slouèeni dvìma tisíciletími. Jejich tìla se chvìla tajemností, která se dotkla drsnì dìtských duší. Zápasily o nì dvì neúprosné modly, dvì nemilosrdné moci nad životem i smrtí: pùvod a urèení. Parník pøistál. Odìvy rùzných barev, uniformy tropické ráže. Hold stráže proletìl vzduchem jak chøestící pták. Plukovník prošel. Ruka jeho se zvedá k hlavì, unylé oèi k smeèce dùstojníkù. Má tváønost èlovìka èichajícího po výteèných paøížských hodech k okoralému starému sýru. Odvrátil se od nich a vidí v popøedí èerného zástupu známou tváø Jajinu, vìènì se smìjící jak palma po dešti. Manì se usmál s ní. Kudrnaté vlasy se jí zatøásly nad èelem, jak na nì klade drobnou ruku, jako by pozdravovala svùj osud. Smích u ní pøebývá dnem i nocí, naèechrán ve všech krajích její tváøe, jako bìžec hotový vždycky dáti se na cestu za každým èistým pohledem. Lenôtre na ni myslíval èasto již pøed rokem, než odjel do Evropy. Na rozdíl od svých èerných sester oplývala smìšnì pùvabným studem, jenž, zdálo se, tryskal až z hlubin pudu; chvìl se i v její bronzové pleti, když v obranu temnì brunátnìla, pohlédl-li na ni žádostivì muž. Lenôtra zajímala drobná a veselá její bytost hlavnì pro lásku k dìtem, jíž byla zde obecnì známa. Tahala s velbloudí trpìlivostí již tøetí rok své maliè-

5 ké sourozence, zpívajíc jim teplým hlasem ptáka všechno dìní své duše. Obìtovala se dìtem úplnì, dala se jimi bíti, kopati, hryzati. Mìla pochopení pro jejich vìèný pláè a dovedla jej hravì utišiti. Lenôtre, jenž pøijel z Paøíže do Konga s dvìma jistotami, spojil se hned na nábøeží s dojmem z Jaji v jediný nekolísající závìr: Jaja pojede na podzim do Evropy. Pøijel sem odevzdat jen stanici svému nástupci, za šest mìsícù mìl nastoupiti úøad v paøížském ministerstvu. Kromì toho byl jist, že mu žena v té dobì porodí dítì. Potøeboval tedy chùvu, leè vzhledem ke svému postavení, vyžadujícímu penìz a reprezentace, chùvu, která nic nestojí. Slovem èernošku. Lenôtra obešel pøíjemný pocit úlevy po mrzutém dojmu z vojákù, kteøí èichali k jeho kapsám, naditým medailemi. Nicménì se vrátil i myšlenkou k nim a kráèel pak s kapitánem Cussetem do stanice. Jaja pod dojmem Lenôtrova pohledu hopkovala pomalu za ním, netušíc, jak o ní rozhodl. Kalichové prsy, nalité životem a ženstvím ještì nepoplenìným, nadskakovaly neobyèejnì se lesknouce na snìdé planinì její hrudi. Radost pobøeží letìla osadou jako jižní vítr, rozhazujíc na všechny strany své oèi. Motýl, jenž je z každého kvìtu, všech barev, všech srdcí. Pospíchala za svou prací, omeškavši se u pøístavu. Její otec, rybáø Pumango, žil klidnì se svými ženami, nemaje o kupce šesti svých dìtí více vìdomí než o šesti prstech, jimiž byla obdaøena každá z jeho nohou. Byl ovšem proslaven šesti svými prsty, nikoli však šesti dìtmi. Nejstarší Jaja byla více jeho ženou než dítìtem a unikla obratnému dobyvatelskému umìní svého otce jen pro žárlivost jeho legitimních žen. Zato pøevzala správu domácnosti a starost o sourozence. Ostatní ženy mìly lehèí údìl práce v plantážích a více nadìje na známosti a na koøalku. Pumango držel své ženy zkrát-

6 ka, vyžaduje jako vìrný syn Konga, aby se mu rodina vyplatila. Svých žen nemrskal nikdy, zato však je trestal hnìvivými slovy a zvýšením pøídìlu práce. Znal cenu ženy a nesnižoval ranami její síly. Byl to muž rozšafný, vážený v obci; sousedé brali ho na radu, jakmile se jen naskytla pøíležitost; jeho šestiprstost mìla mystickou pøitažlivost a pøièítána jí tajemná moc. Pumango byl svému okolí tak trochu kouzelníkem. Obratný v øešení své malé jmìní a pøíležitostnì je zvìtšovati. Byl to šantala, který umluvil èasto i Evropana; zkrátka osoba velmi vlivná a podivuhodná. Když pøišla z pøístavu, pøehlédla Jaja rodinu jak vùdce posádku: vše bylo v nepoøádku; otec i jeho ženy chybìli, ètyøletý bratr Luengo drápal se hekaje na banánovník; sestra Ciga, nezkrotitelná dobrodružka, jež dostala do vínku schopnost zlézati dovednì i každou výšku, procházela se se svými šesti roky v korunì olejové palmy, budila závistný køik ostatních, jsouc v tomto postavení kýženým zjevem a ztìlesnìním jejich snù. Jaja si dolezla pro sestru na palmu; chytla ji na útìku za vlasy, a jednou rukou ji objímajíc, øídila druhou cestu z palmy dolù; donesla ji tak bez pohromy až v lùno svého svatého hnìvu. Její malé køídlové ruce pøiléhaly dobøe k zadnièkám všech sourozencù, a vykonávajíce toto dílo lásky, získávaly si obdivu a úcty. Toho dne se vrátil Pumango od øeky záhy. Zøejmì byl zvìdav na Jajiny zprávy, leè tváøil se, jako by nemìl zájmu. Jaja musila sama vyprávìti, že se Lenôtre vrátil, že je bìlejší, než býval døíve, že si jí všiml a že se na ni usmál.patrnì se již tìší na ryby, mínila Jaja. Ale Pumango si hoøce stìžoval do zapomnìtlivosti Lenôtrovy. Dosud mu nièeho nedaroval, až pøed odjezdem do Evropy pøijal množství výteèných ryb. Opravdu, to èlovìka dopá-

7 lí! Pumango se zašklebil u vìdomí tìžké køivdy. Ryby byly mu jednak potravou, jednak výnosným zdrojem pøíjmu. Pumango vìru nemínil dávati ryby zdarma, zvláštì nešlo-li o ryby ušlechtilé, o ryby s pravým praseèím rypákem, které dal tenkráte Lenôtrovi. Jaja žvatlala ještì dlouho o parníku i o plukovníkovi, ale Pumango neposlouchal. Byl úplnì pohroužen v øešení zmínìné otázky. Pøíštího dne, uzøev Lenôtra, jak pøichází v nádherné bílé uniformì s množstvím zlata a cetek na kabátì, domyslil si, že jde splatit dluh. Jako sluncem se vyjasnilo jeho nitro a v žáru pracujícího mozku uèinìna každá ryba støíbrným frankem èi balíkem evropského plátna. Rychle ukáznil své pøekotné pohyby, a podoben vznešenému bìlochu, vyšel lehce pøed chýši, aby se usadil pohodlnì na zápraží; zkøíživ obøadnì nohy èekal, odhodlán k dùstojné rozmluvì. Jeho oèi, bystøe sledujíce kradmými šlehy cestu Lenôtrovu, vùbec si ho zdánlivì nevšímaly, trvajíce v jakémsi zádumèivém, nepøítomném odpoèinku, jenž kotvil smìrem opaèným. Lenôtre došel k nìmu, odkašlal, a nemoha ani tak upoutati Pumanga, pravil po chvíli: Pumango jest velký lovec ryb. Nelžu. Je to pravda. Pumango má mnoho žen. Je šesti prstùm a má silné, zdravé dìti. Má ho míti ještì více, ponìvadž velitel chce. Chce mango? Pumangovy oèi se rozsvítily, ale neøekl nic. Bìloch je tvor vládnoucí vším, i lidmi. Je chytrý a nutno zmoci též chytrostí. Pumango po krátké úvaze pravil: Jsi mi dlužen za ryby veliteli. Lenôtre se zamyslil. Èernoch mu namáhal mozek, žádal si nejlepšího myšlení. Ryba nemá pro Pumanga ceny, pravil, ale Jaja cenu má. Rozhodl se nyní jíti zpøíma. Tu cenu chci Pumangovi, lovci ryb, platit, dá-li mi Jaju na službu. Nic zdarma. Pumango poèal chápati. Aby dosáhl èasu k rozhodnutí, postavil se zatvrzele na otázku dluhu a opakoval: Velitel dluží mi za ryby. Lenôtre mu koneènì hodil pìt frankù a Pu-

8 mango, koktaje radostnì jako jeho ètyøletý Luengo, ihned na hlavní otázku: Jaja? Jaja má cenu sto frankù. Ale musí se dobøe krmiti, musí spát v chýši, musí mít vše. Pumango vytušil, že jest osobou dùležitou Rozhovoøil se obšírnì o svých náhledech a položil peèlivý dùraz na postavení svého rodu a na svou obecnì známou vážnost. Jaja, pravil, je dìvèe z dobré rodiny a práce, kterou bude konati, musí jí být dùstojna. Lenôtre vysvìtlil Pumangovi, že Jaja bude mít èestnou práci; bude jen chovat. Jak to, chovat? divil se Pumango. Má paní porodí v Evropì dítì. A chci tedy, aby je tvá dcera odchovala. Jaja umí chovat dìti Pumango se zarazil. Na Jajinu cestu do Evropy nemyslil. A což je možno, aby jela s velitelem do Francie? otázal se úplnì udiven obratem vìci. Jest to možno. Je to ctí pro èernošku, plaviti se pøes veliké moøe a chovati dítì bílého velitele. Pumango uznal, že by tím jeho vážnost jen vzrostla. Usilovnì pøemýšlel a koneènì, zvýšiv svùj požadavek na sto padesát frankù, zaèal jednati. Probral všechny otázky, jež padaly na váhu, a sestavoval slovní doprovod ke smlouvì, jíž chtìl svou dceru svázati s Evropou. Lenôtre mu zvolna vìc vysvìtloval a pøesvìdèoval ho o výhodnosti své nabídky. Co tu sjednával, byl ještì starý, poctivý nájem prvního otroka, kde bez podvodu a bez lákání se otrokáø uvoluje živit a šatit koupeného tvora za jeho život a práci. Tento poctivý druh otroctví vymøel už skoro. Dnes naženou agenti bièem svùdných slov na parníky stáda prostých èernochù, toužících po evropském ráji a bohatství. Èernoch zaplatí drahou cestu, živí se za své nastøádané peníze v Evropì, najde-li zamìstnání, pracuje za smìšnou mzdu, z níž musí poøídit své všecko; nena-jde-li práci, musí zemøíti. Jako chlapec, pln dobrodružné krve

9 a pøetékaje chtivostí života, opouští domov, podoben školáku, jenž zanechal doma plaèící matku nad plným hrncem vonné durry a vrhá se v nebezpeènou pou za smyšleným rájem. Starší èernoši z Konga vystihli rozdíl mezi starou a novou odrùdou otroctví. Pumango vìdìl dobøe, že by Jaja jela s Lenôtrem zadarmo, že by dostala potravu i šat a ještì snad peníze. Nevìdìl ovšem, že v Evropì možno otroka kdykoliv propustit a zbavit se tak odpovìdnosti za jeho osudy. Ale i kdyby takovou možnost tušil, vìdìl, že Lenôtre by Jaju nevydal záhubì. Víra èernocha ve šlechetnost bílého muže je neochvìjná. Lenôtre dojednal kup a louèil se pøátelsky s Pumangem. V tu chvíli blížil se knìz misionáø, vleka pøed sebou oèistec tropù, centový bøich, který nemizel, nýbrž bujel, zaléván palmovým vínem a plnìn antilopím masem a mlékem. Chrochtaje jako nadmìrný hroch, šeptal své modlitby a probíral se rùžencem, jako se probírá lakomec svým bohatstvím. Zhlédnuv Lenôtra, odcházejícího od chyše Pumangovy, pustil s rùžencem modlitbu ke svým opánkùm, a usmívaje se plnou tváøí, valil se k plukovníkovi. Prolévaje pot a sádlo, lišil se podstatnì od Krista, jenž potil, jak známo, krev. Páter Rouge byl si však toho vìdom a vynikal skromností, která to upøímnì doznávala. Bìh jeho nevalného života nebyl z nejpøímìjších a prošel již èastìji pernými soutìskami. Páter Rouge se minul povoláním. Dokud byl ctihodným pastýøem farníkù laurentských, myslil si, že tomu není tak, nebo byl š asten v té bohaté nábožné farnosti. Ale pozdìji, když byl pro skutky rázu velice odvážného a delikátního pøeložen do Konga, aby tu obracel divoké pohany na svatou víru, pocítil náhle, že toto není jeho pravým povoláním. Jal se tedy sloužiti dvìma pánùm, sobì a Bohu. Misionáø Rouge byl dùvìrným pøítelem

10 Lenôtrovým, jak jinak ani nemohlo být. Knìz a voják, to shoda, plující k vítìzství v každém díle a v každé neøesti. Dobudou svìta, pùjdou-li ruku v ruce, a podmaní každé plemeno plynem znásilnìného náboženství a prachem ruènic. Živé slovo, to chøestìní bajonetù, a válka i vraždìní posvìceno jest vždycky a všude povolným knìzem. Lenôtre se svìøil otci Rougeovi se svým kupem a knìz ho pochválil: Jaja je dívka, která sice pøijala køest, ale žádného vojáka dosud. Je to panna. Hodí se celkem do rodiny dùstojníka. Lenôtre se usmál: Vy, otèe, vidíte do èernošek? Nevsadil bych ani frank na Jaju a znám její pøednosti. Knìz se rozèilil. Chtìl cosi øíci, ale bezradnost jeho zajala každé slovo, vhánìjíc krev proudem do tváøe velebného. Lenôtre pohovoøil ještì o Paøíži, oznámil páteru drobné novinky a rozlouèil se pak, maje cestu na velitelství. Zatím pøicházela noc a v plamenném západu koupala èisté i neèisté. Misionáø Rouge byl povahy mìkké a poddajné. Tropické noci ho pøemáhaly fantasticky pøehnanými vidìními, jež oplývaly hanbou a nahotou. Byl utváøen kupodivu právì tak, že ho vìèná chtivost pronásledovala jako pokušení svatého Antonína. Chlípnost knìze Rougea, prošedši lázní toho veèera, radovala se ohavnì a nestydatì nad snem o Jajinì panenství. Tento muž pùsobil v Africe dvojím smìrem: pøivádìl èerné muže do lùna církve a èerné ženy vedle toho do kouta. Svádìl dìti od devíti let, byl to nestoudník zcela výjimeèný. Dozvìdìv se o Lenôtrovì kupu, seznal, že mu zbývá pomìrnì krátká doba k Jajinu získání. Byl horeènì podráždìn krátkostí lhùty, tím spíše, že Jaja byla èistá jako studánka a tito všichni se radují více, kalí-li vodu co nejèistší. Jda kolem kaple, cítil závan chladu z daleko spícího pralesa. Pozdravil pøed

11 køížem a bral se k pøíbytku Pumangovu. Vìdìl, že Jaja spává ve zvláštní chýši jen s dìtmi. Ale ona dosud nespala a spatøil ji na rohoži pod palmou. Snad šeptala modlitby k fetišùm. Znal to již dobøe. Ženy setrvávaly v bludu, jsouce i køtìné. Pøišel ji pokárat. Zdvihla oèi a zaznìla pozdravem. Pøisedl k ní, tìžce pøemáhaje znojný vzdor tuku. Odsedla, ale usmála se a øekla: Bílý pastýø pøišel. Vzal její malou ruku a hnìtl ji ve své jak pevné mandlové tìsto. Smála se a mìla tajný strach; vždy tím byl znám - a ona to nechtìla. Øekla: Bojím se zlého. Bílý Bùh potírá zakázané zlo. Vidìl, že z nìho nespustila oèí; ty plály podivnì, divošsky pokornì a prosebnì, a tu cítil, jak málo je právì divoškou, jak stojí se svou klidnou pøevahou nad jeho divým poèínáním. Pozoroval, že lehce ovládá svou stísnìnost, jako kultivované, vysoce moudré stvoøení, že rozvážnì mlèí, nepodnikajíc nic, dokud nebyla dotèena. Stud a závist i nenávist k tomuto dobru ho roznìcovaly. Chtíè v nìm opile zatanèil a zbavil ho poslední špetky dùstojnosti. Poèal se hrabati k Jajiným òadrùm a ke koøeni jejích urostlých nohou. Tu vyskoèila a chtìla bìžet, ale cítila, že jest zajata jeho rukou; trapnost okamžiku jí dodala hlasu, zavolala tiše o pomoc. Vyskoèil též. Jako bìsnící tur sebou smýkal, maje ji v rukou. Zdvihl se zápas a Jaja užila zubù.vyjekl, zachroptìl, znovu ji chopil a zalomcoval jejím tìlem. Jaju obestøel hustý mrak pudové obrany. Nevládla již myšlenkami ani èiny a konala slepì, co pøikazoval její pud i pùvod napadené ženì. Posléze necítila již odporu, nepøítel byl tedy odražen. Sama vyšla z bitvy s na atým prsem. Potácela se prostranstvím do chýše, tiše plaèíc, jsouc vyèerpána a dojata jakési temné tušení se jí dotýkalo ohnivým køídlem, hrozila se zítøka.

12 Pøíštího dne pøišla hlídka k Lenôtrovi, aby šel k øece, kde leží Rougeova mrtvola. Bylo to více než hodinu cesty od obydlí Pumangova. Ležel v bahnì zalit krví a na èele jeho byla hluboká rána Pod jeho velkým bøichem zela rovnìž krvavá rána; když umíral, nebyl již mužem. Ovšem, èím kdo zachází, tím schází, dìl Lenôtre. Vyèkejte plukovního lékaøe. Lenôtre znal pátera Rougea. Vzpomnìl si, jak se s ním pøedloni støetl o tìlo èernošky Gambo, již tenkráte miloval a kterou nalezl jednoho dne stlaèenu pod tìžkou kutnou Kristova sluhy. Tehdy myslil v zlosti na podobný èin, ale loajálnost k bìlochu ho pøibrzdila. Teï bylo jeho povinností, aby vìc dùkladnì vyšetøil. Aè se dálo pátrání se vší pøísností, nemìlo kladného výsledku. Nebylo možno dopadnouti viníka, èernošky byly marnì vyslýchány. Nikdo nic nevidìl, nikdo nic neslyšel. Èernoši vrtìli tupì hlavami. Jaja chodila postrašena a nezpívajíc. Její oèi byly oroseny a plály dìtskou lítostí, když mrtvola knìzova, odìna v rubáš, ležela v truhle pøed kaplí. Kveèeru, ježto již opáchla v slunci, byla pohøbena a Jaja želela èlovìka, jenž nezøízenou chtivost zaplatil životem. Byl to pravý divoch, myslila si, a nic èerného nebylo mu svato. Téhož veèera, kdy byl Rouge pochován, vedla Jaja dìti hájem banánovníkù domù. Parno zhnìtlo kraj a palmy sálaly mrtvým, nehybným teplem. Komáøi v souzvuku s motýly složili monotónní píseò, jíž zazníval celý kraj ještì dlouho, než v díži pøírody zhoustla noc v beztvárné ticho. Jajino srdce bylo nabito bolestí jak prales šelmou a šelma se vrhala hladovì na vše, co mìla. Stín výèitky padl na Jajino srdce. Nemìla volat, mìla vše pøetrpìt, Rouge mohl vyváznout smrti. Koneènì, uvažujíc o celé vìci, nevìdìla jistì, zabila-li Rouge ona sama èi odpravil-li jej nìkdo jiný.

13 Znala dobøe nezkrotné srdce, jež bilo v jejích prsou po pøání rodu, a její rod vìru nebyl z nebojovných. Horeèka se o ni pokoušela. Šla mátožnì, vedouc za ruce dìti, brebentící a neztišitelné. Odpovídala na jejich otázky nepøítomna, zajata vlastními otázkami. Pojednou cítila, jak je tu sama v nasládlém smutku palmového háje. Rozhlédla se tlumeným pøísvitem a vzdychla slabì, jak vzdychává žena, cítí-li samotu. Tu z houštì liány vyhlédl temný oblièej Sliangùv. Sliango byl hoch osmnáctiletý, spoutaný vášnìmi a pøeludy svých snù k dokonalému otroctví. Pružné dítì s touhami muže a se srdcem dobrého høíbìte. Jeho oèi svítily výstražnì a umínìnì Jeho chøípí se chvìlo, sajíc horký vzduch, jeho hlas se chvìl, navštìvuje svìt. A celé jeho tìlo se chvìlo nepokojnì: stále na skoku, v dohodì s vnitøkem obmýšlelo hrùzu a zkázu; zmar mu byl dílem, ze zmaru rostly nejvìtší rozkoše a nové síly, které se mìnily znovu ve zmar. Jaja cítila, hledíc na nìj nyní, že mùže býti všechno v tuto chvíli. Vìdìla nyní, vìdìla. Co byly její zuby, co ruce, co úskok? Vše malé, nicotné, kdyby se nesmiloval. Pøešla, dívajíc se stranou zpìt, vidìla, že stojí na témže místì a že se jeho oèi nehybnì dívají. Dnes nebo zítra. Život èi smrt. Neujdeš mi, budeš má. Pøese vše nechtìla býti jeho; nìco, co bylo proti plemeni, bylo v ní stále. Nemìla potøeby oddati se kdykoliv èlovìku, který ji chtìl, a mìla umínìnou touhu brániti se za každou cenu komukoliv. Ale myšlenka na zápas se Sliangem nebudila v ní ošklivost, jen tajemný strach a var krve. Cítila, že ho má možná i ráda za zbujnost jeho srdce, za nepovolnost myšlenky, za požár citu nehašený v jeho hrudi. Jaja pøidala do kroku a vyšla rychle s dìtmi z háje, ale ještì jednou se ohlédla. Stál dosud na témže místì za kmenem palmy. Jeho oèi svítily nìmým plamenem.

14 Pumango byl rybáø z lásky. Jako dítì pomáhal otci rybáøi a zùstal vìren otcovu øemeslu. Pøi všem nechybìlo mu èasu, aby promýšlel drobná obchodní taškáøství. Jaju prodal se zadostiuèinìním. Dìti už, celkem vzato, vychovala a za rok mohla se stát zbyteèným bøemenem. Mìl jednu starou ošklivou ženu, kterou hodlal vyøadit ze svého objetí a obìtovat ji blahu rodiny, kuchyni a dìtem. Sto padesát frankù, to suma, s níž možno zaèíti opravdu veliké dílo. Sám byl tím postaven v popøedí svého sousedstva, a jsa znám již døíve svou rozšafností, stal se teï velmi váženým mužem s Jajou mluvil od té doby s pøídechem opatrné úcty a kreslil jí barvami nejživìjšími matný obraz Evropy, jak jej znal z podání. Jaja neželela otcova rozhodnutí. Povahou snivá a dobrodružná, mravy v mnohém pøíbuzná bílým, pøipravena byla ihned opustit vlast. Dar obraznosti, jenž døímal v ní vypìstìn tropickým rodem, zahøímal a poskokem se hnal za kouzelným domovem tìch, již byli pány všeho. Èernoch, když myslí na Evropu, buduje v sobì pøedstavu zázraku, o nìmž darmo co urèitého øíci. Parníky, provizória, jež slouží toliko k pøeplavbì moøe, jsou zemì pro sebe s domy a kuchynìmi, majíce poschodí, což již je zázrakem. Což teprve díla, jež stojí nehnuta v žírné a štìdré krajinì bìlochù, kde se rodí sklo a pivo a koøalka, šperky a cetky, dno radosti? Což teprve mìsta, o nichž jde øeè, že podobna pralesùm hostí tisíce živých a oplývají prací i chlebem! Ráji na zemi, mìsto bílých, Jaja vzpíná k tobì svou náruè, v níž dosud nespoèinul nikdo, leè èerný sourozenec, když naøíkal. Bìh mìsícù stoupal k pùlletí. Dny rozedrané v hodiny klížily se v týdny zvolna, tiše a beze vzruchu: Sliango postál obèas, drže blesky v oèích, za palmou; sleduje Jaju žhoucím pohledem, zavolal na ni naléhavým hlasem; nebo ji chvíli nedutaje

15 provázel. Pumango chytil velikou rybu, anebo naopak chytil nic. Luengo zlobil a rozbil si nožku. Smrt Rougeova nebyla nijak osvìtlena, Lenôtre hladil Jajiny vlasy, otcovy ženy se nepohodly. Drobnosti, vìci nedùležité. Nic a nic. Jen obraz nového života jako déš houstl a houstl a Jaja nežijíc, jen èekajíc, po nìm již bažila. Pøítelkynì ji míjely s významným úsmìvem, prohlížejíce dotìrnì její údy, jež neznaly poskvrny. Tak se dívá, zchudlý na bohatého, když vidí, jak boháè stále získává a jak je cesta jeho pohodlna. Hodnotily ji zcela podle zvyklosti doby, v níž Evropané, zrušivše již dávno obtížné otroctví, provozovali snadný obchod èernoškami. Lenôtre se domníval, že je zamìstnán nad síly. Byla zde øada nevyøízených vìcí, podvody, vraždy a bitky, èernoši zhynulí v plantážích neštovicemi a ti, které pohltily hlubiny bídy a hladu; pak vzpoury, jež potlaèeny, aniž kdo èerný zùstal naživu; pøi tìchto pogromech osobní msty a vycenìného nepøátelství plemen bylo nutno kombinovati do protokolù a raportù všemožné pøíèiny. Velezrada i pohanìní vlajky støídaly se tu vítìznì s pravidelností dne i noci. Lenôtre byl muž velkého rozhledu. Zachovávaje omezenost vojenské osoby, dovedl užívat kouzla energiènosti, a byl proto vážen, aè nenávidìn. Èi jak by se, dítì, dostal do ministerstva? Kariéra je nevybíravá holka, která se snoubí s tvorem všech odrùd, jen když má peèe mocných a nejmocnìjších. Styky jsou kuplíøky, nadhánìjící s prozíravou tváøí kariéøe nápadníky. Schopnosti pak jsou paraziti, kteøí se záludnì dostávají s èekateli na teplá místa a jsou jenom k zlosti. Pamatuj, èlovìèe, že schopnost je drzost, jíž pohaníš svého pøedstaveného, a buï proto, možno-li, pitomìjší než v plotì kùl, abys dlouho živ byl a dobøe se ti vedlo na zemi. Koneènì byly pøípravné práce pøed odjezdem zhruba hotovy. Stanice a její správní okrsek byly v úplném poøádku, aféry

16 jakžtakž vyøízeny a odstranìny aspoò s povrchu svìta, zkrátka vzornì èisto na všech stranách, nezašlo-li se pøíliš pod povrch. Lenôtre pøedal žezlo nad èernou zemí svému nástupci a èekal jenom na pøíjezd parníku. Ty dny Jaja zkusila mnoho od Slianga. Pronásledoval ji na všech cestách, vynoøoval se hned v houštinách savan a mangrovových lesù, když z Utlenduly spìchala do stanice, hned za vonnou zdí bujné klematis - za mlèelivou chýší Pumangovou. Zprvu ji pøepadal mlèky, anebo s krátkými slovy proseb a hrozeb, pøinášeje Jaje z dalekých lesù nejkrásnìjší kvìtinu svìta, obrovskou hadí orchideu. Pozdìji, zkøíživ její cestu, pøipojoval se k ní na všech pochùzkách, zapøísahal ji a hrozil souèasnì, doléhaje na ni s prudkou nìhou a násilím. Jednoho odpoledne ji vydìsil v polích maniokových, vyøítiv se z nich náhle pøed Jajou na pìšinu. Uchopil ji kolem krku a prosil a žadonil nevìdìl o co, zda o lásku, èi aby neodjíždìla. Jaja se mu chtìla vyvinout, ale sevøel ji úžeji a úžeji; napjala síly a snažila se zmoci ho lstí: Pus mne, pus, pak ti øeknu, pus! Nepustil. Milostný zápas je nesl do vnitra pole maniokového, spájeje brzy jejich tìla v chomáè svalù, zdvíhaje do èlenité výše. Jako sotva dorostlá štìòata, když zkoušejí houževnatì omamnou hru lásky, nemohouce vystihnouti obraty dospìlých, pøeskupovali vteøinou svá tìla, útok a obrana, zápor a klad; pohyby mrštnými, ocelovými utváøeli pøece jen ještì nezkušené a batolivé své milostné poèínání; dìtská neohrabanost podráždìného mládìte zela z každého útoku Sliangova a z každé obranné lsti Jajiny. Koneènì Sliango zahanben neúspìchem, že mu Jaja uniká. Pádila zplenìným polem na pìšinu, smìjíc se poraženému: Znamenitì! Prohrál jsi, Sliango! Až mne dostihneš, až mne dostihneš!

17 Sliango za ní mraènì hledìl a naléhavì hlasem volal: Jajo, neutíkej mi! Ale již zmizela, hnala se jako vítr porostem strofantu domù. Radovala se z vítìzství a ještì více ze zápasu samého. Horký dech Sliangùv lpìl jí dosud na tváøi a jeho ruce cítila až v srdci, jež svlažil krùpìjemi své žádosti. Veèer pøed odjezdem do Evropy pøibìhla Jaja do velitelství a padla pøímo do rukou Lenôtrových. Veliteli, jsou mi v patách a dìsí mne smrtí. Kdo? táže se Lenôtre. Jaja zaváhala Neznám jich, dìla pak želíc Slianga. Nedovolí prý, abych jela do Evropy. Zamyslila se na chvíli a pak dodala: Veliteli, nech mne tu spáti. Lenôtre se ozbrojil a chtìl vyjíti. Nechoï, pravila Jaja Zabijí tì. Lenôtre se usmál. Mìl pøece stráže! Vyšel. Noc hlodala kraj a Lenôtre vidìl, že hvìzdy sahají až k horizontu. Rozhlédl se prostorem, a nespatøiv nikoho, oddychl si. Noc nebyla chladnìjší dne, jen ticho a noèní pøísvit urèovaly dobu. Prošel se ulicí a vešel do háje palem, jenž pøiléhal k velitelství. V tu chvíli spatøil v dracénovém listí dva zelenavé plápolající body, a tažen k nim proti vùli, pøistoupil. Byly ty oèi èernocha, opøeného o peò palmy. Lenôtre nahmatal revolver. Èernoch stál strnule a duševní bída zela mu z tváøe. Kdo jsi? Jsem Sliango. Co tu chceš? Èernoch vpravil tìlo v postavení odcházejícího. Díval se utrápenì a prosebnì Co chceš? opakoval Lenôtre hlasitì. Jaja, øekl èernoch a v jeho hlase bylo vše, co pro vzrušení a vinou své nespoutané povahy opominul øíci Jaje. Jdi domù, rozkázal tiše Lenôtre, nakažen pojednou Sliangovou mìkkostí, a bral se znechucen k velitelství. Jak smutno je tu, pomyslil si a zaradoval se, že zítra již odjíždí. Patøil k tìm, kdo chápou všechny bolesti, nemajíce chuti je hojit. Cestou k velitelství se znovu zastavil. Vzpomnìl Slian-

18 gova temného hlasu a dostal strach. Vyvolal z budovy desátníka a naøídil mu, aby pøivedl dva ozbrojené muže. Vracel se pak doprovázen hlídkou na místo, kde døíve hovoøil se Sliangem. Ten zde stál dosud ukryt v dracénách, zíraje pøed sebe nepøítomnì a strnule. Co tu ještì chceš? ptal se Lenôtre pøísnì. Jaja, odpovìdìl opìt èernoch, a rozmysliv dodal: Nesmí jeti do Evropy. Zùstane zde. Lenôtre naøídil hlídce, aby ho jala. Než se nadál byl Sliango spoután a veden do vìzení. Zavøete ho, pravil Lenôtre. Až vyjede zítra parník, pus te ho na svobodu. Vrátiv se do velitelství, Lenôtre zastihl Jaju spící. Nohy køížem, složila hlavu do dlaní, jež rozpeøila jako palmové listí. Sedíc tak pøed stolem, podobala se bezhvìzdné noci, když všechno dìní ztichlo a v krajinì zakotvil jen ševel spánku a odpoèívání. Lenôtrovi zatlouklo srdce, cítil, jak je tu sám. Doufal, že bude Jaja vzhùru, že s ní pohovoøí a zapomene. Nyní tu spala tvrdì, zanechávajíc ho samotì a stísnìnému strachu. Co by dal za lùžko, kdyby je mohl zalehnouti na parníku již dnes! Vyhlédl z okna Sliangùv smutek zdál se mu pøílišným, z jeho hlasu vanulo více než touha: odhodlání. Zdalipak ho øádnì zavøeli? Mìl by se zeptati na strážnici Ne, cesty do pøízemí se bál. Zahlomozil nohou, aby Jaju vzbudil. Ach ne, ta spala zdravým spánkem upracovaného èistého svìdomí. Lehl v šatech na postel a bdìl až do rána, pøevaluje se a naslouchaje v úzkosti každému šelestu zvenku i zevnitø. Pocit neèistoty ho obcházel a èiny jeho konžského pìtiletí vyvstaly pøed ním pojednou novì, v naprosto jiném, špinavém, pravdivém svìtle. Zdálo se mu, že jsou hodny øeznických rukou: vznášely se pøed jeho oèima nezahaleny a neozdobeny, v úplné nahotì své krvavé ukrutnosti. Uvažoval po celou noc, a vraceje se k živé

19 minulosti, stydìl se velmi jako muž za høíchy jinošské. Ráno zdøíml, a když se prohlodal k probuzení, Jaji tu nebylo. Jeho zavazadla, hojná poètem i bohatstvím nashromáždìným v Kongu, èekala v prostorách domu. Bílý a èerný sluha je pøekládali a kupili neznámo proè støídavì v pyramidu a v krychli. Nemìli prozatím nièeho na práci. Všichni, zøejmì už pøipraveni, èekali jen na osvobozující zahoukání vodního domu. S podlitýma oèima morèete odtáhl posléze Lenôtre z tísnì velitelství, aby vyhledal Jaju. Dal se donésti do Utlenduly a našel Jaju mezi sourozenci pøed chýší Pumangovou. Byla stále ještì odìna do staré suknì, rozedøené a roztrhané, v níž chodila vlastnì nahá. Zavolal na ni, aby se pøistrojila, že je èas k parníku. Dal jí již pøed týdnem ušíti lehký šat po vzoru evropském a daroval jí prastarý obnošený tlumok, do nìhož mìla vzíti své všecko. Jaja vyskoèila, a zmizevši v chýši, zjevila se v nìkolika vteøinách odìna. Na nohou mìla nezvyklé trepky a dokonce i èepici na hlavì. Slušelo jí to; stala se žádoucnìjší, když tajemnì ukryté a tím zdùraznìné prsy vzduly jí živùtek. Byla ponìkud v rozpacích, ale k louèení pøistoupila vesele. Chápala se po øadì dìtí, a tišíc jejich blekotavý pláè, pøedávala je nejstarší z žen Pumangových. Ta zvìdava vyšla a místo dìtí hledìla si podívané. Jaja nepozbyla ani slzy, pohled v pøíští zaléval radostí nejkrásnìjší, jež sluje oèekávání. Zdejší její dílo, ty vypiplané dìti, je hotovo. Z pohybujících se bezduchých tìlíèek uhnìtla lidi s øeèí a myšlenkou, cenné sourozence. Nyní jde tedy za dalšími cíli, aby naplnila svùj tichý úkol na svìtì. Hle, hladí dìti bez tíhy a smutku, naivní dusíc hrozící náøek. Jako kováø, když okoval konì, odchází s radostí a zadostiuèinìním. Ještì jen krátce pohlédla za dìtmi a vešla do chýše otcovy.

20 Pumango, jenž tajnì pohlížel na celý dìj, pøijal Jaju mlèky i dùstojnì, a klada jí ruku na rameno, hrdì s ní vyšel. Ne, Pumango vyprovodí svou dceru až k pøístavu! Èerná dcera, odcházející do vlasti bílých, budiž otcem vyprovozena až na práh rodištì!na dùkaz opravdového rozhodnutí vzal Pumango Jajino zavazadlo, v nìmž v tiché shodì vedle sebe ležely listy palem a cetky, skoøápky z kokosu sloužící za talíø i lžíce dlabaná z tvrdého døeva; zde ležely také odložené fetiše a divošské šaty, o nichž Jaja nevìdìla, že nebudou již obleèeny, leè o samotì pøed støepem zrcadla. Stanice byla daleko, ale dìti s pøestávkou pøed velitelstvím vykonaly obtížnou cestu s Jajou až do pøístavištì. Jaja byla støedem zájmu a jediný pøedmìt hovoru. Cestou pøipojovaly se èernošky, podivujíce se nepokrytì pružné Jaje v evropském šatì. Závist slavila hody. Bílé oèi v hladinì temné pleti se pohybovaly mezi láskou a nenávistí. Nechybìlo ani jízlivých poznámek a øeèí plných nestoudných komentáøù. Jaja prý z domova odjíždí, aby sbydlila s celou Evropou. Za neèistým øemeslem kráèejíc nadýmá se, jako by šla sloužiti bohùm. Rozbila stan svùj na špinavé pùdì, a všichni ji obdivují. Fí! Hovory vedeny byly arci nablízku, aby neušly Jajinu sluchu. Slyšela dobøe, nemrzela se. Znala své sousedky z pøedmìstí stanice; za každou ránu se usmála jako škádlené dítì a nádavkem pohodila hlavou. Ke všem, jež tady opouštìla, zažívala dnes z milosti svého štìstí i povahy èirou, dojatou, radostnou lásku. Cestou k pøístavu pøipojil se Pumango znovu k Lenôtrovi, pøed nímž nosièi vlekli zavazadla. Jaja, pravil zhurta, jako by se hádal, bude lehati v domì svého pána a jísti jeho vydatnou stravu. Ovšem, øekl Lenôtre, aby se ho zbavil, a pøidal nervóznì do kroku.

Karel Sabina: HROBNÍK

Karel Sabina: HROBNÍK Karel Sabina: HROBNÍK I Byl to krásný den letní; uprostøed oblohy skvìlo se slunce polední, oudolí a hory støíbrnou záøí svou posívajíc; i tøpytily se kraje vùkolní, jako by po luzích èeských zlaté bylo

Více

Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT

Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT I. U okna stoje hledìl do ulice, otøásající se a dunivé pod rachotem kol projíždìjících tudy tìžkých povozù, zamyšlen nad hloubkou, z níž mìl jen smíšený dojem neurèitého

Více

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ VSTUPNÍ MODLITBA Ve jménu života i radosti i krásy. Hle, zemì naše, ty, jež ležíš pod nebesy jak žena kvetoucí pod zrádným závojem, buï svato jméno tvé

Více

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO 1J 2J 3J Ju Zj PRVNÍ LIST JANÙV (1J) Kapitola 1 (1JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oèi vidìli,

Více

Richard David Bach. Racek

Richard David Bach. Racek Richard David Bach Racek I. Rozednilo se a svìží slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi. Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k snídani. Nakonec se

Více

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ ÈERVENÝ KVÌT Za temným oknem, v kvìtníku sivém, hrubý a ostnatý mraèil se kaktus. Jednoho jitra èervený z lodyhy vyrazil kalich, èervený kvìt. Byl u nás básník, co jiné mìl oèi,

Více

Plz. Roèník XIII / 2014

Plz. Roèník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìsta Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kruh pøátel knižní kultury Roèník XIII / 2014 Èíslo 10 10 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE 2 Karel

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Èást ètvrtá ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ

Èást ètvrtá ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ Èást ètvrtá ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ I. ŽENA A ABSOLUTISMUS Když se s vývojem zámoøského obchodu, tedy hlavnì po objevení Ameriky, zaèal kupec snažit o vykoøis ování celého svìta, musel si zajistit záruku,

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Michel Foucault DÌJINY. pojmu duševní choroby. http://atheneum.zde.cz

Michel Foucault DÌJINY. pojmu duševní choroby. http://atheneum.zde.cz Michel Foucault DÌJINY ŠÍLENSTVÍ Hledání historických koøenù pojmu duševní choroby http://atheneum.zde.cz Toto dílo, vydané v rámci projektu F. X. Šalda, se tìší podpoøe Francouzského ministerstva zahranièí

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

Karel Èapek: HOVORY S TGM

Karel Èapek: HOVORY S TGM Karel Èapek: HOVORY S TGM Dìtství Domov Mé nejstarší vzpomínky... To jsou jen takové nesouvislé obrazy. Jednou - to mi byly asi tøi roky - vidìl jsem v Hodonínì splašeného konì; hnal se po ulici, všechno

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU MUŽOVÉ A ŽENY! Pøívrženci! SK Slávie, hrdého mistra ligy!! AC Sparty, železného teamu rudých! SK Vikorie Žižkov, oøíšku letenských leadrù! AFK Bohemians, štiky ligy! Èechie

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste. BALADA PAŠIJOVÁ Byla rada kol božího trùnu svolána, by Satan mìl svou vùli. Slétli andìlé se z nebes konèin,

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

OSUDY DOBRÉHO. 1. kniha V ZÁZEMÍ. Jaroslav Hašek. který Švejka pøedvedl na policejní komisaøství do Salmovy ulice. nesmí vyhodit bez obìda.

OSUDY DOBRÉHO. 1. kniha V ZÁZEMÍ. Jaroslav Hašek. který Švejka pøedvedl na policejní komisaøství do Salmovy ulice. nesmí vyhodit bez obìda. Ponìvadž nejsem vobleèenej, jsem nahej a nechci na ty pány nic ukazovat, aby si nemysleli, že jsem nezdvoøile] nebo sprostej. Od toho okamžiku, kdy ošetøovatelé dostali rozkaz, aby vrátili Švejkovi jeho

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU

KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU Zaèarovaná studánka U kaple písková socha ta korunovaná vrabèím hnízdem pamatuje øadu lásek Veèer jdou milenci k lesu a za nimi v patách se líbají modré stíny

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více