Krajský úřad Libereckého kraje. odbor dopravy. Adresáti: dle rozdělovníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Libereckého kraje. odbor dopravy. Adresáti: dle rozdělovníku"

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/ LIBEREC Mgr. Karel Holina / R O Z H O D N U T Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen Krajský úřad Libereckého kraje nebo odvolací správní orgán ), jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích ), a jako nadřízený správní orgán podle ustanovení 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), k rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávajícím působnost speciálního stavebního úřadu podle ustanovení 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích i podle ustanovení 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), na základě odvolání účastníka řízení /podle ustanovení 109 písm. e) stavebního zákona, s právy účastníka řízení podle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu/ Miroslava Kulhavého, nar (dále jen Miroslav Kulhavý ), bytem Huntířovská 79/3, Praha 9 Kbely, PSČ: , ze dne proti rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy, se sídlem nám. T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: (dále jen Městský úřad Česká Lípa ), ze dne spisové značky: MUCL/15821/2018/OD/JP a č.j.: MUCL/126501/2018, kterým rozhodl ve stavebním řízení, na základě žádosti Libereckého kraje, IČO: , se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: (dále jen Liberecký kraj ), se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: , ze dne o povolení stavby s názvem Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice (dále též jen jako stavba ) v rozsahu stavebních objektů (SO) s názvem 001 Demolice mostu ev. č , 001 Demolice mostu ev. č , 101 Silnice II/262 v km 0,000 4,118, 102 Silnice II/262 v km 4,174 5,293, MUK Dobranov (jižní větev), 111 Okružní křižovatka (OK) v km 4,152, Propustek v MUK Dobranov (MUK mimoúrovňová křižovatka), Propustek v km 1,153 vpravo, Propustek v km 1,153 vlevo, Propustek v km 1,327, Propustek v km 1,517, Propustek v km 1,775, Propustek v km 2,041, Propustek v km 2,052, Propustek v km 2,146, Propustek v km 2,379 vpravo, Propustek v km 2,715, Propustek v km 2,716 vpravo, Propustek v km 3,296, Propustek v km 3,497, Propustek v km 1,286, Propustek v km 1,746 vpravo, Propustek v km 1,797 vlevo, 180 Přechodné dopravní značení, 190 Dopravní značení, 201 Most ev. č , 202 Most ev. č , 251 Opěrná zeď v km 0,347 0,389 vlevo, 252 Opěrná zeď v km 4,227 4,369 vpravo, 760 Protihluková stěna v km 3,765 3,982 vpravo, 801 Vegetační úpravy, 810 Kácení zeleně (příprava území), na pozemcích (jejich částech) p. č. 771/1, 771/7, 771/8, 771/10, 771/13, 771/14, 771/15, 784/1, 784/4, 785, 788/1, 788/2, 788/3, 788/4, 788/6, 788/7, 788/8, 788/9, 789, 795/1, 892, Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 2/11 893/1, 893/3, 893/4, 894/3, 957/3, 957/4, 972/1, 972/2, 972/5, 973/3, 973/6, 977,1039, 1040, 2788/1 v katastrálním území a obci Česká Lípa, p. č. 133/2, 133/3,172/1, 176, 225/2, 237/1, 247, 273, 275, 276, 278/2, 285, 287/1, 288/1, 288/6, 296, 299/1, 299/2, 301, 304/2, 304/3 v katastrálním území Stará Lípě a obci Česká Lípa, a p. č. 25, 27/1, 28, 42, 43, 335/1, 335/2, 335/3, 340, 341, 345, 361, 363, 364, 372, 405/1, 522, 629/54, 629/62, 629/63, 629/64, 629/65, 629/66, 629/67, 629/72, 673/2, 674/1, 674/3, 675/1, 676/1, 678/1, 678/5, 679/1, 681/1, 681/2, 694/1, 698/6 v katastrálním území Dobranov a obci Česká Lípa, rozhodl takto: I. podle ustanovení 90 odst. 1 písm. c) správního řádu se napadené rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa ze dne spisové značky: MUCL/15821/2018/OD/JP a č.j.: MUCL/126501/2018 mění a to takto: a) ve výroku napadeného rozhodnutí se vypouští jako pozemek, kde je umístěna shora označená stavba (místo stavby), pozemek parcelní číslo 42 v katastrálním území Dobranov a obci Česká Lípa, b) v odůvodnění napadeného rozhodnutí se vypouští jako účastník řízení podle ustanovení 109 písm. a) až d) stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, Miroslav Kulhavý, nar , bytem Huntířovská 79/3, Praha 9 Kbely, PSČ: , c) v odůvodnění napadeného rozhodnutí se zařazuje jako účastník řízení podle ustanovení 109 písm. e) stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení 27 odst. 2 správního řádu, vlastník pozemku parcelní číslo 42 v katastrálním území Dobranov a obci Česká Lípa, kterým je Miroslav Kulhavý, nar , bytem Huntířovská 79/3, Praha 9 Kbely, PSČ: II. podle ustanovení 90 odst. 5 správního řádu se odvolání Miroslava Kulhavého ze dne zamítá a napadené rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa ze dne spisové značky: MUCL/15821/2018/OD/JP a č.j.: MUCL/126501/2018 se ve zbytku p o t v r z u j e. O d ů v o d n ě n í Dne obdržel Krajský úřad Libereckého kraje od Městského úřadu Česká Lípa správní spis spisové značky: MUCL/15821/2018/OD/JP s odvoláním Miroslava Kulhavého ze dne proti rozhodnutí ze dne spisové značky: MUCL/15821/2018/OD/JP a č.j.: MUCL/126501/2018, kterým uvedený prvoinstanční správní orgán ve stavebním řízení na základě žádosti Libereckého kraje (zastoupeného na základě plné moci společností PUDIS a.s., IČO: , se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10, PSČ: , kterou dále zastupuje Ing. Václav Kvasnička, IČO: , se sídlem V olšinách 2300/75, Praha 10 Strašnice, PSČ: ), ze dne povolil stavbu s názvem Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice (dále též jen jako stavba ) v rozsahu stavebních objektů (SO) s názvem 001 Demolice mostu ev. č , 001 Demolice mostu ev. č , 101 Silnice II/262 v km 0,000 4,118, 102 Silnice II/262 v km 4,174 5,293, MUK Dobranov (jižní větev), 111 Okružní křižovatka (OK) v km 4,152, Propustek v MUK Dobranov (MUK mimoúrovňová křižovatka), Propustek v km 1,153 vpravo, Propustek v km 1,153 vlevo, Propustek v km 1,327, Propustek v km 1,517, Propustek v km 1,775, Propustek v km 2,041, Propustek v km 2,052, Propustek v km

3 2,146, Propustek v km 2,379 vpravo, Propustek v km 2,715, Propustek v km 2,716 vpravo, Propustek v km 3,296, Propustek v km 3,497, Propustek v km 1,286, Propustek v km 1,746 vpravo, Propustek v km 1,797 vlevo, 180 Přechodné dopravní značení, 190 Dopravní značení, 201 Most ev. č , 202 Most ev. č , 251 Opěrná zeď v km 0,347 0,389 vlevo, 252 Opěrná zeď v km 4,227 4,369 vpravo, 760 Protihluková stěna v km 3,765 3,982 vpravo, 801 Vegetační úpravy, 810 Kácení zeleně (příprava území), na pozemcích (jejich částech) p. č. 771/1, 771/7, 771/8, 771/10, 771/13, 771/14, 771/15, 784/1, 784/4, 785, 788/1, 788/2, 788/3, 788/4, 788/6, 788/7, 788/8, 788/9, 789, 795/1, 892, 893/1, 893/3, 893/4, 894/3, 957/3, 957/4, 972/1, 972/2, 972/5, 973/3, 973/6, 977,1039, 1040, 2788/1 v katastrálním území a obci Česká Lípa, p. č. 133/2, 133/3,172/1, 176, 225/2, 237/1, 247, 273, 275, 276, 278/2, 285, 287/1, 288/1, 288/6, 296, 299/1, 299/2, 301, 304/2, 304/3 v katastrálním území Stará Lípě a obci Česká Lípa, a p. č. 25, 27/1, 28, 42, 43, 335/1, 335/2, 335/3, 340, 341, 345, 361, 363, 364, 372, 405/1, 522, 629/54, 629/62, 629/63, 629/64, 629/65, 629/66, 629/67, 629/72, 673/2, 674/1, 674/3, 675/1, 676/1, 678/1, 678/5, 679/1, 681/1, 681/2, 694/1, 698/6 v katastrálním území Dobranov a obci Česká Lípa. V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení 144 odst. 1 správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto řízením rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle ustanovení 144 odst. 6 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v ustanovení 19 odst. 5 správního řádu, veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě. Odůvodnění tohoto rozhodnutí je pro oba jeho výroky společné. Napadené rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa bylo doručeno Miroslavu Kulhavému dne a ten proti němu podal odvolání datované dnem a doručené prvoinstančnímu správnímu orgánu dne Jedná se o odvolání podané účastníkem řízení řádně a včas. Vzhledem k tomu, že Městský úřad Česká Lípa neshledal důvody pro postup podle ustanovení 87 správního řádu, spis i s odvoláním předal se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, a ten jej obdržel dne Z předloženého spisu vyplývají chronologicky zejména tyto podstatné skutečnosti. Dne obdržel Městský úřad Česká Lípa žádost o vydání stavebního povolení na shora označenou stavbu. Městský úřad Česká Lípa oznámil dne účastníkům zahájení stavebního řízení na shora označenou stavbu. Po doplnění podkladů opětovně oznámil Městský úřad Česká Lípa dne účastníkům zahájení stavebního řízení na shora označenou stavbu. Městský úřad Česká Lípa vydal dne napadené rozhodnutí. Městský úřad Česká Lípa obdržel dne odvolání od Miroslava Kulhavého datované dnem Městský úřad Česká Lípa dne vyzval účastníky stavebního řízení k vyjádření se k podanému odvolání. Tohoto práva využil jen žadatel Liberecký kraj (zastoupený na základě plné moci společností PUDIS a.s., IČO: , se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10, PSČ: , kterou dále zastupuje Ing. Václav Kvasnička, IČO: , se sídlem V olšinách 2300/75, Praha 10 Strašnice, PSČ: ). Další průběh řízení je pak uveden v úvodu tohoto odůvodnění rozhodnutí o odvolání. 3/11

4 4/11 Odvolací správní orgán v souladu s ustanovením 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Krajský úřad Libereckého kraje v odvolacím správním řízení zjistil, že Městský úřad Česká Lípa vydal napadené rozhodnutí v rámci své pravomoci, nepřekročil meze své vymezené působnosti a v řízení postupoval zákonem stanoveným postupem. V daném případě se jedná o stavební řízení, jehož předmětem rekonstrukce silnice II/262. Napadené rozhodnutí vykazuje jen takové drobné vady, které bylo možné napravit přímo v odvolacím řízení na základě spisového materiálu. Z upravené projektové dokumentace stavby totiž vyplývá, že pozemek p. č. 42 v katastrálním území Dobranov a obci Česká Lípa, který je ve vlastnictví Miroslava Kulhavého, nebude stavbou nijak dotčen, a to ani dočasným či trvalým záborem. Protože jej však prvoinstanční správní orgán v napadeném rozhodnutí uvedl jako pozemek stavby, ač jde toliko o její sousední pozemek, nezbylo Krajskému úřadu Libereckého kraje než tuto drobnou vadu napravit výrokem I. tohoto rozhodnutí o odvolání. Pozemek p. č. 42 v katastrálním území Dobranov a obci Česká Lípa je tak nadále jen sousedním pozemkem stavby a Miroslav Kulhavý byl zařazen jako účastník řízení podle ustanovení 109 písm. e) stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení 27 odst. 2 správního řádu. Krajský úřad Libereckého kraje dále přezkoumal správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolání Miroslava Kulhavého datované dnem a doručeného prvoinstančnímu správnímu orgánu dne Pokud se týče námitek odvolatele, odvolací správní orgán upozorňuje, že v řízeních podle stavebního zákona platí ustanovení 192 stavebního zákona, kterým je upraven vztah stavebního zákona ke správnímu řádu a které stanoví, že na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud stavební zákon nestanoví jinak. V daném případě je postup upraven ustanoveními stavebního zákona a to, i pokud se týče obsahu a rozsahu námitek, které je možné v daném řízení vznášet, a který je ve stavebním zákoně oproti správnímu řádu omezen. Z tohoto důvodu se zde použije stavební zákon, nikoliv správní řád. Obsah a rozsah námitek, které je účastník stavebního řízení oprávněn vznášet stanoví pro stavební řízení ustanovení 114 odst. 1 stavebního zákona (tj. účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží). Účastník řízení tedy nemůže vznášet jakékoliv námitky proti stavbě, např. námitky k ochraně veřejného zájmu, ale námitky mohou být pouze takového charakteru, že mají vztah k předmětu řízení, přičemž musí být splněna i druhá podmínka citovaného ustanovení zákona, a to že předmětnou stavbou je přímo dotčeno vlastnické právo namítajícího účastníka řízení (v daném případě odvolatele) k pozemku nebo stavbě, přičemž účastník sám musí uvést, jakým způsobem bude jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Jen takové námitky jsou kvalifikovanými námitkami, které lze v daném řízení posuzovat.

5 Krajský úřad Libereckého kraje na tomto místě uvádí pokud možno celé znění námitek odvolatele Miroslava Kulhavého, jenž zní: Nesouhlasím se stavebním povolením, můj pozemek přímo sousedí s opravovanou silnicí a nikdo se mnou neřešil vstup na pozemek ani dočasný zábor. Nevěřím tomu, že někdo z dělníků a technika provádějící firmy nevstoupí na můj pozemek. Pozemek je můj a nikoho na něj nepustím, bez předešlé písemné dohody. Dále požaduji, aby byl pozemek silnice vytýčen a bylo zřetelné, kam může provádějící firma vstupovat. Mám s ŘSD, KSS a podobnými organizacemi velmi špatné zkušenosti. Např. na Rádle udělali pod silnicí propustek, tím skončili a všechna voda teče na můj pozemek, který mám zatopený. Při rekonstrukci silnice Dlouhý Most - Hodkovice mi na mojem pozemku vedle silnice pokáceli vzrostlé stromy v hodnotě cca 500 tisíc, všichni viděli jak zaměstnanci TSML kácejí moje stromy a jezdí tam autama TSML a nic se s nikým nevyšetřilo - Policie, životní atd. Já jsem do dnešní doby nedostal ani korunu. Mohl bych psát několik dalších stránek. Podávám tímto odvolávám podle ustanovení 81 a 82 správního řádu v zákonné lhůtě 15 dnů ke Krajskému úřadu Libereckého kraje a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa odboru dopravy. Námitky uvedené v odvolání považuje odvolací správní orgán za nedůvodné a uvádí následující: V prvním odstavci odvolání Miroslav Kulhavý vyslovuje nesouhlas s dotčením jeho pozemku. Z upravené projektové dokumentace stavby však vyplývá, že pozemek p. č. 42 v katastrálním území Dobranov a obci Česká Lípa, který je ve vlastnictví odvolatele, nebude stavbou nijak dotčen, a to ani dočasným či trvalým záborem. Prvoinstanční správní orgán jej v napadeném rozhodnutí sice uvedl jako pozemek stavby, avšak Krajský úřad Libereckého kraje tuto drobnou vadu napravil výrokem I. tohoto rozhodnutí o odvolání. Pozemek p. č. 42 v katastrálním území Dobranov a obci Česká Lípa je tak nadále jen sousedním pozemkem stavby a Miroslav Kulhavý byl zařazen jako účastník řízení podle ustanovení 109 písm. e) stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení 27 odst. 2 správního řádu. Bude-li stavebník provádět stavbu podle podmínek stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace, tak předmětnou stavbou nebude nijak dotčeno vlastnické právo odvolatele k předmětnému pozemku. Předjímat porušení podmínek stavebního povolení ze strany stavebníka či zhotovitele je předčasné a toto nepřísluší odvolacímu správnímu orgánu. K druhému odstavci odvolání, kde odvolatel požaduje, aby byl pozemek silnice, která je předmětem stavebního povolení, vytýčen a bylo zřetelné, kam může provádějící firma vstupovat, odvolací správní orgán sděluje, že podmínkou č. 6 napadeného rozhodnutí je zabezpečeno, že stavebník je povinen zajistit vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou. Dále podle podmínky č. 1 je stavebník povinen zajistit, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace. Přitom upravená projektová dokumentace nepočítá s dotčením pozemku odvolatele. Požadavek Miroslava Kulhavého je tedy zabezpečen výše uvedenými podmínkami stavebního povolení. Ve zbývající části odvolání Miroslav Kulhavý uvádí své negativní zkušenosti z jiných staveb sousedících s jeho pozemky. Tyto skutečnosti nejsou námitkami, kterými by se mohl odvolací správní orgán zabývat, neboť se netýkají tohoto stavebního řízení. 5/11

6 Odvolací správní orgán dospěl k závěru, že uskutečněním navrhované tak, jak byla prvoinstančním správním orgánem povolena, nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Krajský úřad Libereckého kraje v souladu s ustanovením 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Přitom zjistil, že Městský úřad Česká Lípa vydal napadené rozhodnutí v rámci své pravomoci, nepřekročil meze své vymezené působnosti a v řízení postupoval zákonem stanoveným postupem. Napadené rozhodnutí vykazuje jen takové drobné vady, které bylo možné napravit přímo v odvolacím řízení na základě spisového materiálu. V souladu s ustanovením 90 odst. 1 písm. c) správního řádu pak odvolacímu správnímu orgánu nezbylo než napadené rozhodnutí z části změnit, a následně podle ustanovení 90 odst. 5 správního řádu odvolání Miroslava Kulhavého ze dne zamítnout a napadené rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa ze dne pod spisovou značkou: MUCL/15821/2018/OD/JP a č.j.: MUCL/126501/2018 ve zbytku potvrdit. K tomuto závěru dospěl odvolací správní orgán na základě shora uvedených skutečností. P o u č e n í Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat (viz ustanovení 91 odst. 1 správního řádu). Ing. Jan Čáp vedoucí odboru dopravy Rozdělovník: Účastník řízení podle ustanovení 109 písm. a) až d) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: - Liberecký kraj, IČO: , se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: , zastoupený na základě plné moci společností PUDIS a.s., IČO: , se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10, PSČ: , kterou dále zastupuje Ing. Václav Kvasnička, IČO: , se sídlem V olšinách 2300/75, Praha 10 Strašnice, PSČ: (datovou - Becrux s.r.o. v likvidaci, IČO: , se sídlem Plzeňská 674/14, Děčín IV Podmokly, Děčín, PSČ: , likvidátor Mgr. et Mgr. MILAN SVOBODA, advokát, IČO: , se sídlem Tyršova 1434/4, Děčín I, Děčín, PSČ: (datovou - ČD - Telematika a. s., IČO: , se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ: (datovou 6/11

7 7/11 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: , se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ: (datovou - Českolipská farma s.r.o., IČO: , se sídlem Nové Zákupy 315, Zákupy, PSČ: (datovou - ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČO: , se sídlem Liberecká 132, Stará Lípa, Česká Lípa, PSČ: (datovou - Českolipské teplo a.s., IČO: , se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5 - Radlice, PSČ: (datovou - ČEZ Distribuce a. s., IČO: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV. Podmokly, PSČ: (datovou - Farma Svitavka s.r.o., IČO: , se sídlem Nové Zákupy 315, Zákupy, PSČ: (datovou - GasNet, s.r.o., IČO: , se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ: (datovou - GridServices, s.r.o., IČO: , se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, PSČ: (datovou - Liberecký kraj, IČO: , se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: (osobně). - KM PRONA, a.s., IČO: , se sídlem Rynoltice 215, Rynoltice, PSČ: (datovou - Kostelecké uzeniny a.s., IČO: , se sídlem Kostelec 60, Kostelec, PSČ: (datovou - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: (datovou - Město Česká Lípa, IČO: , se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: , zastoupené odborem rozvoje města a investic, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: (datovou - Město Česká Lípa, IČO: , se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: , zastoupené odborem správy majetku, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: (datovou - Lesy České republiky, s.p., IČO: , se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ: (datovou - OD ANDY s.r.o., IČO: , se sídlem Erbenova 2906, Česká Lípa, PSČ: (datovou - Povodí Ohře, státní podnik, IČO: , se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ: (datovou - RIO Media a.s., IČO: , se sídlem Kovanecká 2124, Praha 9 Libeň, PSČ: , nyní Nej.cz s.r.o., IČO: , se sídlem Kaplanova 2252/8, Praha 4 Chodov, PSČ: (datovou - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: , zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem Zeyerova

8 1310, Liberec, PSČ: (datovou - Římskokatolická farnost děkanství Česká Lípa in urbe, IČO: , se sídlem Hrnčířská 721/44, Česká Lípa, PSČ: (doporučeně). - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: , se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, PSČ: (datovou - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: , se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město, PSČ: (datovou - Státní pozemkový úřad, IČO: , se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, PSČ: (datovou - Telco Pro Services, a.s., IČO: , se sídlem Duhová 1531/3, Michle, Praha 4, PSČ: (datovou - TRW Automotive Czech s.r.o., IČO: , se sídlem Na Rokli 2405/26, Jablonec nad Nisou, PSČ: (datovou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ: (datovou - Zelená pastva, s.r.o., IČO: , se sídlem Nové Zákupy 315, Zákupy, PSČ: (datovou - Roman Dvořák, bytem Gen. Svobody 223, Nový Bor Arnultovice, PSC: (doporučeně do vlastních rukou). - Alena Chlumská, bytem Dobranov 54, Česká Lípa, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). - Josef Konečný, bytem Dlouhá 2602, Česká Lípa, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). - Barbara Kubíčková, bytem Pod Holým vrchem 2501, Česká Lípa, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). - Šarlota Kubíčková, bytem Okružní 2673, Česká Lípa, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). - Ing. Jan Lochman, bytem Sáňkařská 551, Liberec XIX Horní Hanychov, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). - Bc. Jaromír Lochman, bytem Okružní 392, Zákupy, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). - Josef Měkota, bytem Písecká 2228/4, Praha Vinohrady, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). - Petra Morcová, bytem Dobranov 90, Česká Lípa, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). - Roman Morc, bytem Dobranov 90, Česká Lípa, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). - Kateřina Paříková, nar , bytem Dobranov 88, Česká Lípa, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). - Ing. Lukáš Plechatý, bytem Jeřábkova 1459/8, Praha 4 Chodov, PSČ: (datovou - Petr Stolář, bytem Liberecká 62, Česká Lípa, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). 8/11

9 9/11 Odvolatel účastník řízení podle ustanovení 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu: - Mirolav Kulhavý, bytem Huntířovská 79/3, Praha Kbely, PSČ: , doručovací adresa Dlouhomostecká 752, Liberec 30, PSČ: (doporučeně do vlastních rukou). Veřejnou vyhláškou účastníci řízení podle ustanovení 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: - katastrální území a obec Česká Lípa pozemek p. č. 744/1, 751/1, 751/7, 751/8, 751/9, 751/11, 751/18, 751/20, 751/21, 751/22, 751/23, 751/24, 758/11, 758/12, 759/1, 759/2, 760/1, 760/3, 760/4, 761, 763/2, 764, 766/1, 767/1, 770/1, 770/2, 770/3, 771/6, 771/9, 771/11, 771/12, 772, 773/1, 774/1, 781, 784/2, 784/3, 786, 788/5, 788/10, 790/1, 790/2, 792/3, 792/4, 795/4, 810/2, 836/1, 836/3, 851/1, 879/1, 879/2, 879/6, 879/9, 879/10, 894/2, 905, 908/1, 908/3, 908/4, 908/5, 908/6, 955, 956, 964, 966, 968, 969/1, 969/2, 969/3, 970, 971/1, 971/2, 972/3, 972/4, 972/6, 973/1, 973/4, 973/5, 973/9, 973/13, 973/14, 973/15, 975, 976, 978, 980, 982/1, 982/4, 982/19, 982/24, 982/25, 984, 1032, 1034, 1037, 1038, 1041, 1050, 1053, 1757/3, 1760, 1802/6, 1823, 2815, 5881/1, 5881/2, 5882/1, 5882/2, 5883, 5884 a 5885/1. - katastrální území Stará Lípa a obec Česká Lípa pozemek p. č. 133/6, 169, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 175, 177, 179, 180/1, 181/1, 181/2, 181/3, 183, 184/1, 184/2, 184/3, 186, 187/1, 187/2, 189/1, 189/2, 190/3, 191, 192, 193/2, 194/1, 194/2, 194/4, 194/5, 195, 196/1, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 204, 205, 207/1, 207/2, 208/1, 209, 210/1, 210/2, 211, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, 213, 214, 215/1, 215/2, 216, 217/1, 217/2, 219/1, 219/2, 220/1, 220/3, 220/4, 220/5, 221, 222/1, 222/2, 224/1, 224/2, 225/1, 227/1, 227/2, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 229/10, 230/1, 230/2, 231/6, 234/1, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 256, 257, 258, 261/1, 261/3, 261/4, 262, 264, 266, 267, 269, 271, 272, 277, 278/1, 279, 281/2, 281/3, 281/4, 283, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 286, 287/2, 288/2, 288/3, 288/4, 288/5, 289, 290/2, 290/3, 294, 295, 302/4, 302/10, 304/1, 304/11 a 304/19. - katastrální území Dobranov a obec Česká Lípa pozemek p. č. 9, 13/1, 20/1, 22, 23, 24, 26, 27/2, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 39, 40, 41, 42, 44, 331, 332, 333, 334/2, 336/1, 337/1, 337/3, 338, 339, 342, 343, 344, 348/1, 352/1, 360, 365/5, 368/1, 368/2, 368/3, 370, 371, 373/1, 373/2, 374, 376/1, 376/2, 376/3, 514/1, 514/2, 514/4, 514/5, 514/8, 519/1, 520/2, 521, 554/13, 629/59, 629/60, 672/1, 672/2, 673/1, 675/3, 678/2, 678/3, 678/7, 678/8, 678/9, 679/2, 681/3, 681/4, 694/2, 694/3, 695, 696/1, 697/1, 698/1, 698/3 a 698/8. Dotčené orgány podle ustanovení 136 správního řádu: - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO: , se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, PSČ: (datovou - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: , se sídlem Husova 64, Liberec, PSČ: (datovou - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: (osobně). - Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad úřad územního plánování, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: (datovou - Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad úsek památkové péče, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: (datovou

10 - Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: (datovou - Ministerstvo obrany, IČO: , se sídlem Tychonova 1, Praha 6, PSČ: , Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, se sídlem Hradební 12/772, Praha 1, PSČ: (datovou - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: (datovou Dále obdrží (po právní moci rozhodnutí se spisem): - Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: (doporučeně). 10/11

11 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a Města Česká Lípa, IČO: , se sídlem náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: , po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Dále k vyvěšení na úřední desce: - Město Česká Lípa, IČO: , se sídlem náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: (datovou 11/11

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 1080/2018-5/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy adresáti dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 175/2014-1/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 24.2.2014 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ V E Ř E J N OU V Y H L Á Š K OU

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ V E Ř E J N OU V Y H L Á Š K OU Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 1080/2018-2/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.11.2018 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 975/2016-3/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 17.10.2016 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.9/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České mládeže 632/32 460 06 Liberec

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby stavební úřad. Vyrozumění o podaném odvolání

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby stavební úřad. Vyrozumění o podaném odvolání MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/44565-18/KAB OV/64335-2017/KAB Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/40950-16/5416-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 07.11.2016 Ústecký kraj

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/47447-15/5418-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 22.12.2016 Ústecký kraj

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-3/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 9.7.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-4/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 20.10.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC OD 240/2014-2/280.13/Mt Mgr. Ivan Matějček / 482 / 19. 3.2014 ivan.matejcek@kraj-lbc.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 149109/2015 Sp. zn.: S-JMK 131818/2015 OÚPSŘ Brno 25.11.2015 Adresáti: dle rozdělovníku

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.9/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa MĚSTO MIMOŇ IČ: VYŘIZUJE: 002 60 746 Mírová 120 471 24 Mimoň Mimoň III STANOVENÍ Vaše žádost zn.: Ze dne:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-29 - SP - Vyrozumění MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační znak/skart.

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 89787/2015 Sp. zn.: S - JMK 57263/2015/OD/Re Brno 10.07.2015 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P R A V

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 852/2017-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

Účastníkem řízení podle 27 odst. 1 správního řádu je SITULI a. s., IČO , Pod Dálnicí č. p. 469/12, Praha 4 Michle

Účastníkem řízení podle 27 odst. 1 správního řádu je SITULI a. s., IČO , Pod Dálnicí č. p. 469/12, Praha 4 Michle KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: PK-RR/5537/18 Spis. zn.: ZN/539/RR/18 Počet stran: 5 Počet příloh: Počet listů příloh: Vyřizuje: Mgr. Jaroslava

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28949/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

O P R A V N É R O Z H O D N U T Í

O P R A V N É R O Z H O D N U T Í *CRDUX00EEZGM* CRDUX00EEZGM DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Sp. zn.: MP-SDP0783/17 V Praze dne: 28.05.2019 Č. j.: DUCR-28548/19/Kj Telefon: 602 149 922 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 354/2018-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

U S N E S E N Í V Y H L Á Š K O U

U S N E S E N Í V Y H L Á Š K O U Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy adresáti dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 24/2017-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 4.1.2017 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: 56626/2017 Spisová zn.: 2017/3378/V/KOP Skartační zn.: V/5 Spisový zn.: 280 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC / 3.8.2016 OD 764/2016-2/280.4/Hk Mgr. Karel Holina / 279 8.8.2016 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00DPL8Y* CRDUX00DPL8Y DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0544/18-6/Kj V Praze dne 27. listopadu 2018 Č. j.: DUCR-69241/18/Kj Telefon: +420

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ORQON* Čj: MSK 117265/2016 Sp. zn.: DSH/30295/2014/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

č.j. DSH/9590/12 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

č.j. DSH/9590/12 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j. DSH/9590/12 V Plzni dne 19.09.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Plzeňského kraje,

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/26936/Sř/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/26936/2015-16 POČET LISTŮ

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 4 6 5 2 7-2 0 1 8 / kap 9 7 5 5-2 0 1 7 S

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Počet listů: 6 Příloh/listů: 0. Datum:

Počet listů: 6 Příloh/listů: 0. Datum: Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0081DDS* MVOTX0081DDS Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Spisová zn.: 2017/8652/ŽP/VAA Číslo jednací: Spisový zn.: 231.2 Doručení: Skartační zn.: A/5 Dle rozdělovníku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01 SPIS. ZN.: VÝST-1360/2017-Řez-3 Č.J.: PDMUJA 13648/2017 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 03.05.2017 Eva Řezníčková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/23352-17/JAD OV/9554-2017/JAD/2 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 12. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK34446/DS/20182 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX006V6IK* MVOTX006V6IK Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2. 3. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-34038/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC / 2.8.2016 OD 754/2016-6/280.4/Hk Mgr. Karel Holina / 279 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OG9PS* Čj: MSK 106457/2016 Sp. zn.: DSH/1724/2016/Soc 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Jitka Sochorcová Odbor: Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 582/2014-14494/Sk/Pr Č.J.: MUNO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník, Ředitelství

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 07. 07. 2017 Naše čj.: KRNOZP-81578/2017 MIKL Naše sp. zn.: ZP-97112017-MIKL 231.2A/5 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 0 9 4 0 0-2 0 1 6 / s e a 4 1 5 2 8-2 0 1 6 / s e a

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/106693/2018 ST3/Fal MMHK/012297/2019 ST3/Fal Bc. Václav Falta 495707875 vaclav.falta@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 08.12.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/24922/2016/Viz/3739/2016/3 5-99-3 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 18.01.2017 Ing. Libuše

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 1 1 6 2 5 4-2 0 1 8 / kap 4 5 0 8 7-2018 S

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a I I. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: ZB/3191/22400 Ředitelství silnic a dálnic České republiky Ze dne: 02.03.2012 se sídlem Praha, Na Pankráci

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j. JMK 101416/2013 SpZn. S-JMK 101416/2013 OÚPSŘ Brno 18. 11. 2013 V E Ř E J N Á V Y

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 280.3.2 S/5 Adresáti dle rozdělovníku Vaše žádost zn.: bez značky Vaše žádost ze dne: 21.09.2016

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: Spis. značka: Vyřizuje: Telefon: Mobil:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 111 V Chomutově dne: 28.8.2014 MMCH/94856/2014/Kam SZ MMCH/72080/2014/3 Telefon:474 637 265

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. JMK 93837/2016 Sp.Zn. S-JMK 59548/2016/OÚPSŘ Brno 15.6.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 80184/2013 Sp. zn.: S - JMK 80184/2013 OÚPSŘ Brno 26.09.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Radniční 1/2, 434 69 Most ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/108985/2018/JŠ Č. J.: MmM/023788/2019/OSÚ/JŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Jiřina Šédlová TEL.: 476 448 238 IP TEL.:

Více

í.tll ~ Došlo: V/'J')/.

í.tll ~ Došlo: V/'J')/. MĚSTSKÝ Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘíBRO Tel. +420374801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: posta@mustribro.cz Č. j.: 1073/0VÚP/16 Č. ev.: 16384/16-STRIBRO Oprávněná

Více

Ing. Martina Dvořáková / 597 ROZHODNUTÍ

Ing. Martina Dvořáková / 597 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC Ing. Martina Dvořáková / 597 martina.dvorakova@kraj-lbc.cz 21.3.2018 ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu oddělení stavebního úřadu úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 280.3.2 S/5 Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Adresáti dle rozdělovníku Vaše žádost zn.: Vaše žádost ze dne: Spisová zn.: Jednací č.: Evidenční č.:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ - AUTOREMEDURA. "Silnice I/68 Třanovice - Nebory"

ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ - AUTOREMEDURA. Silnice I/68 Třanovice - Nebory MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/49467/2014/SŘaÚP/Vi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II. MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/36933-12/sal /5150-2012 Rumburk, 10. ledna 2013 Oprávněná úřední osoba: Salabová E-mail: stavu@rumburk.cz

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení. o zahájení stavebního řízení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0210K2Y* Čj: MSK 160118/2018 Sp. zn.: DSH/31553/2018/Sko 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Marek Skoblej Odbor:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov Odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov Odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: 11448 MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MUSO/108197/2018/OŽP/ROST MUSO/9495/2019/OŽP/ROST

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE odbor životního prostředí Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Spis.zn.: MěÚN/040663/2018/MTI Neratovice, dne 04. 06. 2018 Č.j.: MěÚN/050195/2018 Vyřizuje: Bc. Miroslav Tichota Tel.:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a *CRDUX00D6CYY* CRDUX00D6CYY DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0305/18-2/Dj V Olomouci dne 16. července 2018 Č. j.: DUCR-41218/18/Dj Telefon: +420

Více

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 79064/2019 Č. spisu: OŽP/VOD/73731/19/St Počet listů/stran: 3/5 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa 280.9/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Liberecký kraj IČ: VYŘIZUJE: 708 91 508 U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 zastoupený

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/10081-16/ 2390-2016/Hro VYŘIZUJE: Kateřina Hrozová město

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-11260/2019-BARRO Vyřizuje:

Více