ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

2 Obsah 1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání ) 4 2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí Povinnosti zákonných zástupců Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování.8 6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu výchovy, vzdělávání a dosažených výsledcích Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích Stanovení podmínek pro úhradu úplaty v mateřské škole Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti na vzdělávání Ukončení vzdělávání z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování Stravovací režim dětí v průběhu stravování Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání Zásady bezpečnosti při práci s dětmi Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání... 20

3 25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v MŠ Řád školní jídelny Závěrečná ustanovení... 22

4 Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání ) - respektuje přirozená práva a potřeby dítěte - podporuje rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku - podporuje tělesný, citový a rozumový rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu - rozvíjí u dítěte osvojování základních pravidel chování v rámci výchovy a vzdělávání - rozvíjí přirozenou touhu po poznání - podporuje rozvoj sociálně kulturních postojů, správných životních návyků a hodnot - vytváří příležitosti k rozvoji názorů a základních předpokladů k dalšímu vzdělávání - poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami - vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí - vytváří základní předpoklady pro vstup do základního vzdělávání 1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, záměry, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole 1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu se Zásadami uvedenými v 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak

5 ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 43/ 2006 Sb. O předškolním vzdělávání (dále jen Vyhláška o MŠ). 2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2.1. Každé přijaté dítě (dále jen dítě) má právo a) Na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj schopností i celé osobnosti dítěte b) Na zajištění činností poskytovaných školským zařízením v rozsahu stanoveném ve školském zákoně c) Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole d) Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského zařízení e) Na odpočinek a volný čas f) Na život a práci v podnětném prostředí Co můžu: - zeptat se druhého na to, co mi není jasné - pohybovat se ve všech prostorách MŠ určeným dětem při dodržování bezpečnostních pravidel a pokynů zaměstnanců MŠ - vhodnou formou vyjádřit své názory a požadavky k dění v MŠ 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 3.1. Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci ) mají právo a) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí b) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí c) Volit a být voleni do školské rady d) Na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí 3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl.II Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy tohoto řádu.

6

7 4. Povinnosti zákonných zástupců 4.1. Zákonní zástupci jsou zejména povinni a) Zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upravené, v pohodlném oblečení a obuvi s pevnou patou a neklouzavou podrážkou b) Na vyzvání ředitelky ZŠ a MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte c) Vodit děti do MŠ zdravé, bez známek jakéhokoliv onemocnění, informovat učitelky MŠ neprodleně o změně zdravotního stavu a způsobilosti dítěte či jeho zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na chování či průběh vzdělávání dítěte. d) Oznamovat MŠ neprodleně údaje o dítěti (či jejich změny) v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte. Tyto údaje jsou důvěrné, vyučující se řídí zákonem 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů 4.2. Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl.II Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při výchově a vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy tohoto řádu.

8 Čl.II Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při výchově a vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy 5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 5.1. Při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí učitelka MŠ ve spolupráci s vedoucí školní jídelny po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech v MŠ a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole 5.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět písemně dohodnout. 6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 6.1. Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely nebo z MŠ odcházely samostatně, bez doprovodu rodičů nebi jiné dospělé pověřené osoby Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předají dítě ve třídě po jeho převlečení osobně pedagogickému pracovníkovi MŠ. MŠ nese zodpovědnost za bezpečí dítěte až po jeho předání Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka MŠ přímo ve třídě, popřípadě na zahradě MŠ, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.výjimku tvoří poledne doba oběda, kdy rodiče nebo jimi pověřené osoby vyčkají v šatně až do převzetí dítěte od učitelky V případě, že je se zákonnými zástupci dohodnuta individuální délka pobytu v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

9 6.5. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit i jinou dospělou osobu k předávání a přebírání dítěte při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné zmocnění, podepsané zákonnými zástupci dítěte, předají zákonní zástupci učitelce MŠ. 7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu výchovy, vzdělávání a dosažených výsledcích 7.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, záměrech, formách a obsahu předškolního vzdělávání, konkretizovaných podle podmínek uplatněných v MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v budově MŠ Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte u učitelky vykonávající pedagogickou činnost v době předávání dítěte ke vzdělávání či při jeho opětovném přebírání, eventuelně také na předem domluvené schůzce s ped. pracovníkem Vedoucí učitelka MŠ nejméně jednou za pololetí školního roku svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy, jež se podstatně týkají záležitostí ohledně výchovy a vzdělávání dětí.v případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů i s vedením školy Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s učitelkou MŠ,vykonávající pedagogickou činnost v MŠ, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte Ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost v MŠ, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte. 8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích Pokud škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, tvořivé dílničky apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním na nástěnce v šatně MŠ, eventuelně na webových stránkách školy či na místní kabelové televizi.

10 9. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu 9.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti v dostatečném předstihu Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ přesáhne 5 dní, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s vedoucí učitelkou MŠ V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže z tohoto důvodu řádně chodit do MŠ, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce neprodleně mateřské škole, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení je možné i prostřednictvím telefonu Po ukončení nepřítomnosti dítěte v mateřské škole z důvodu infekční nemoci (tři dny a více) nebo pro úraz, prokáže zákonný zástupce při opětovném nástupu dítěte do MŠ písemným potvrzením od ošetřujícího lékaře, že dítě se může ze zdravotního hlediska účastnit pobytu v MŠ. Toto potvrzení předá zákonný zástupce pedagogickému pracovníkovi MŠ při přebírání dítěte do MŠ Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně týkající se zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte v MŠ Pokud dítě jeví známky infekčního onemocnění, nebude mu vzhledem k ochraně ostatních dětí umožněn vstup do prostor školy. V případě, že se během dne u dítěte projeví známky nemoci, učitelka telefonicky uvědomí zákonné zástupce a ti si dítě neprodleně z mateřské školy odvedou U zapsaných dětí, které však nastoupí do MŠ až v průběhu školního roku, jsou zákonní zástupci povinni informovat vedoucí učitelku MŠ minimálně týden předem o skutečném dnu zahájení docházky jejich dítěte do MŠ.

11 10. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty v mateřské škole Úhrada úplaty za vzdělávání Výše úplaty je dána organizační směrnicí školy - Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky: a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne předchozího kalendářního měsíce b) ředitelka školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty c) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu na bankovní účet školy Úhrada úplaty za školní stravování Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami: a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne předchozího kalendářního měsíce b) vedoucí ŠJ může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty c) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet školy 11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí a) Dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní denní režim MŠ b) Řídí se řádem školy c) Dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a ohleduplnosti

12 V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově mateřské školy zákonní zástupci dětí a) Si při vstupu do budovy a šatny dětí čistí obuv b) Do třídy se vždy zouvají c) Oznamují pedagogickým pracovníkům výskyt infekčního onemocnění dítěte, jakož i členů rodiny d) Nevodí do prostor školy (ani na zahradu) žádná zvířata e) Kočárky nechávají před vchodem do budovy f) Zajistí, že děti nebudou vjíždět do budovy MŠ na koloběžkách, kolech ani kolečkových bruslích Čl.III Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole 12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti na vzdělávání Ředitel školy na návrh vedoucí učitelky mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle pravidel stanovených v bodech 9.1. až 9.3. tohoto školního řádu 13. Ukončení vzdělávání z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla školního řádu, může ředitel školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy. 14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu

13 této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole. 15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování, může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. Čl.IV Provoz a vnitřní režim mateřské školy 16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola je zřízena jako škola dvoutřídní s celodenním provozem, s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16:30 hodin V měsících červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy MŠ lze zařadit děti z různých ročníků Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce

14 související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí neprodleně před jejich zahájením. 17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Rámcového a Školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu: doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, výběr a nabídka činností podle ŠVP PV, komunikativní a komunitní kruh, aklimatizační program pro nové děti, individuální práce s dítětem průběžná hygiena, svačina hry pro rozvoj osobnosti dítěte, didakticky zaměřené činnosti (záměrné i spontánní učení), hry ve skupinách i individuálně, výtvarné a pracovní činnosti, hudební činnosti, jazykové a literární chvilky, tělovýchovné chvilky a relaxační cvičení pobyt dětí venku průběžná hygiena, samostatná obsluha dětí oběd odchod dětí domů, hygiena, příprava na odpočinek polední klid na lehátku s pohádkou minimálně 30 minut, následují odpočinkové aktivity hygiena, odpolední svačina dětí výchovně vzdělávací aktivity, kroužky, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí hry na zahradě mateřské školy a na dvoře školy, aklimatizační program, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Příchod dětí do MŠ

15 Děti se scházejí v MŠ do 8:00 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká a ve třídách začínají řízené činnosti s výchovně vzdělávacím programem. Pozdější příchod je nutno předem domluvit s učitelkami MŠ. Odchod dětí z MŠ Po předchozí domluvě s učitelkou kdykoliv v průběhu dne v MŠ. V době od 12:30 do 13:00 hodin, nejpozději do konce provozu mateřské školy v 16:30 hodin. Jakoukoliv změnu lze nahlásit telefonicky do MŠ. Pokud je budova v době provozu uzamčena, použijte zvonek. Organizace školního stravování Čl. V 18. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v prostorách mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy Školní jídelna připravuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v MŠ konzumují v rámci pitného režimu ( teplý/ studený čaj dle počasí, ovocný/ bylinkový nápoj, voda). Kuchařka podle potřeby během dne dětem pití doplňuje. 19. Stravovací režim dětí v průběhu stravování dopolední přesnídávka v samoobslužném režimu oběd, děti mají právo určit si velikost porce

16 odpolední svačiny v samoobslužném režimu V rámci "pitného režimu" mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Používají vlastní hrníčky (zajištění hygieny). Děti si do MŠ nemohou nosit vlastní potraviny ani cukrovinky. 20. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání učitelce MŠ z důvodu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola na žádost rodiče nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny Obědy se odhlašují den předem osobně vedoucí ŠJ nebo zápisem do sešitu v hale V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce vedoucímu školní jídelny. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte vedoucí školní jídelny je možné i prostřednictvím telefonu Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známa, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 12:30 hodin dotovaný oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok Pokud dítě nebude ze stravy ani z MŠ odhlášeno, bude mu strava po celou dobu nepřítomnosti účtována v plné výši (bez státní dotace). Za neodhlášenou a neodebranou stravu se žádná náhrada neposkytuje Před nástupem do MŠ je nutno dítě opět přihlásit a to nejpozději do 13:00 den předem.

17 Čl.VI Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře nebo požádat rodiče o odvedení dítěte z mateřské školy Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to dovoluje charakter pobytu.

18 21.6. Pozor: v mateřské škole nepodáváme dětem žádné léky ani potravinové doplňky! 22. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady: a) Přesuny dětí po pozemních komunikacích mimo území mateřské školy: děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech skupina nad 20 dětí je doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané "zviditelňující" vesty b) Pobyt dětí v přírodě: využívají se pouze známá bezpečná místa pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.) při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

19 c) Rozdělávání ohně: d) pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí jen na místech určených pro rozdělávání ohně za přítomnosti člena hasičského sboru nebo zaměstnance MŠ zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasící přístroj nebo jiný materiál, určený k hašení otevřeného ohně po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí. e) Pracovní a výtvarné činnosti při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za dohledu pedagogického pracovníka školy a dodržení bezpečnosti 23. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti

20 nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádějí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Zacházení s majetkem mateřské školy Čl.VII 24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. 25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v MŠ Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dětí a předání (převzetí) dítěte a po dobu jednání s pedagogickými pracovníky školy, která se týkají výchovy a vzdělávání jejich dítěte v MŠ Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi MŠ.

21 Čl.VIII Řád školní jídelny 1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro předškolní děti, žáky ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky. 2. Všichni strávníci jsou ke stravování řádně přihlášeni. 3. Stravné se hradí složenkou nebo bankovním převodem, a to vždy do 15. dne předchozího měsíce. Odhlášené obědy (svačinky) se odečítají ze stravného měsíčně a budou vyúčtovány na konci každého pololetí. 4. Školní jídelna je v provozu od hod. 5. Obědy se odhlašují nejméně den dopředu a to do hod. buďto písemně do sešitu v hale, nebo telefonicky na čís , sms: V případě náhlého onemocnění má strávník nárok na odebrání jídla do jídlonosiče pouze první den nemoci. 7. Výdej jídel pro nemocné probíhá v době od 12,00 12,30 hod. 8. Za neodebraný nebo včas neodhlášený oběd se finanční náhrada neposkytuje. 9. Zkrácený pobyt dětí v MŠ musí rodiče včas nahlásit (den dopředu), aby jim byla svačinka odečtena ze stravného. Odnáška jakéhokoliv jídla ze školky je nepřípustná. 10. Strávník, který nemá včas zaplacené stravné, nemá nárok na odebírání jídla. 11. Běžný úklid v jídelně během provozní doby zajišťuje uklízečka MŠ. 12. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří: vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků, sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, která s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu,

22 sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení, regulují osvětlení a větrání, sledují odevzdávání nádobí strávníky. 9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny 10. Jídelní lístek je vyvěšen v hale MŠ, na nástěnce v ZŠ a na webových stránkách školy. 11. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Závěrečná ustanovení Čl.VIIII Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a je účinný od Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí. Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu, a to dnem nabytí jeho platnosti. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce. O vydání a obsahu školního řádu informuje škola zákonné zástupce dětí formou jeho zveřejnění. Řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě. Řád školy byl projednán a schválen školskou radou. Žatčany, 2. září ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více