Školní řád. Mateřská škola Roudné,Ke Hřišti 122, České Budějovice. Účinnost od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Mateřská škola Roudné,Ke Hřišti 122,370 07 České Budějovice. Účinnost od 1.9.2014"

Transkript

1 Školní řád Mateřská škola Roudné,Ke Hřišti 122, České Budějovice Účinnost od Přijímací řízení 1.1. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá na jaře toho kalendářního roku, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonných zástupců rodičů( dále již rodičů ) ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Povinnou přílohou přihlášky je Evidenční list dítěte. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ. Přijímací řízení probíhá ve správním řízení a řídí se platnou legislativou Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci V souladu s novelou školského zákona č.472/ odst. 2 je rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve vstupním prostoru na nástěnce 2.třídy a na web.stránkách školy ( msroudne.ccsi.cz ). Rodiče si vyzvednou rozhodnutí v MŠ a domluví průběh adaptace, konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy a způsob docházky. Nepřijatým uchazečům, kteří si rozhodnutí nevyzvednou, je zasláno doručenkou Osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané ČR Cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, mají k předškolnímu vzdělávání zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince dle 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. 2. Podmínky pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte ( 35 školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění novely č.472/2011 Sb.) rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 2.1. Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

2 3. Platby v mateřské škole 3.1. V souladu s vyhláškou č.14/2005sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů úplatu za předškolní vzdělávání pravuje Vnitřní směrnice, která stanovuje podmínky úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Roudné a též její výši na konkrétní školní rok (platba trvalým příkazem na účet školy,rodiče obdrží při nástupu dítěte konkrétní variabilní symbol) Platba za školní stravování dětí V současné době je výše stravného za celodenní stravování: děti do 6-ti let 29,-Kč, nad 6 let 30,-Kč. Způsob platby: převodem na účet školy, hotově první tři dny v konkrétním měsíci ve školní jídelně u vedoucí stravování.při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování ( při platbě převodem obdrží rodiče variabilní symbol dítěte).dětem se poskytuje ranní svačina,oběd a odpolední svačina.je li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole stravuje se vždy.odhlašování,přihlašování dětí a vyzvedávání stravy v MŠ se řídí provozním řádem školní jídelny. ( vyvěšen na nástěnkách tříd a ve ŠJ) 4. Evidence dítěte 4.1. Třídní učitelky evidují Evidenční list dítěte, ve kterém rodiče vyplní jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu. Dále pak jméno a příjmení zákonných zástupců, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonická spojení Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před přijetím dítěte do mateřské školy Rodiče nahlašují třídním učitelkám každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefonická spojení) Vedení dokumentace o dětech a zákonných zástupcích v mateřské škole se řídí zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejňování fotografií a videozáznamů dětí na webových stránkách školy a jinde se uskutečňuje se souhlasem zákonných zástupců. Podepsáním školního řádu dává zákonný zástupce dítěte souhlas na dobu pobytu dítěte v MŠ a na další roky pro účely výzdoby MŠ. 5. Provoz mateřské školy 5.1. Provozní doba školy je od 6,00 do hod Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., po dohodě s třídní učitelkou jsou povoleny pozdější příchody (podle aktuální potřeby rodičů) 5.2..Provoz na první třídě Žabky je od 6.00hodin do 16.30hodin.Provoz na druhé třídě Broučci je od 7.00hodin do 15.30hodin.Dříve příchozí děti z druhé třídy se schází do 7.00hod. na třídě první,poté přecházejí se svojí paní učitelkou do druhé třídy,včetně přenesení závěsných sáčků na oblečení a bot.odpoledne opět stejným způsobem v 15.30hod.přecházejí zase na třídu první a zůstávají zde s paní učitelkou,která má směnu do 16.30hodin. Zabezpečení budov: budovy jsou z bezpečnostních důvodů uzamčeny době od 8.30hodin do 11hodin,dále od 12.30hodin do 14hodin.Rodiče používají při příchodu zvonek konkrétní třídy. V prostorách školy z hygienických

3 důvodů používají děti bačkory, z bezpečnostních důvodů jsou pantofle nevhodné. Do budovy nestavíme kola a kočárky. Do areálu je zákaz vstupu psů Omlouvání nepřítomnosti dítěte: nepřítomnost dítěte v MŠ je nutné omluvit a to buď osobně zápisem do sešitů v šatnách dětí nebo telefonicky ( ) 5.4. Peníze na akce školy vždy na konkrétní měsíc zaplatí rodiče učitelce na třídě začátkem měsíce. Mateřská škola vítá jakoukoli nabídnutou pomoc rodičů brigádnickou, sponzorování, nabídka možnosti exkurzí aj. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a centrální nástěnce ( důležitá upozornění pro rodiče, směrnice školy aj.).rovněž pak včas jsou k nahlédnutí na web.stránkách školy.celoroční plán akcí je na centrálních nástěnkách jednotlivých tříd. Doporučujeme rodičům pravidelně tyto nástěnky sledovat. 6. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ( 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění) 6.1. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní informaci o možnostech o podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období v průběhu roku. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 7.1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí dodržováním bezpečnostních předpisů při práci s dětmi (vyhláška č.14/2005 S., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích., - vhodné vybavení školy, počty dětí, pravidelná školení zaměstnanců, poučování dětí o bezpečnosti při činnostech apod.) Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha,...) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Učitelky nepodávají dítěti žádné léky (sirupy, kapky apod.) Opatření při úrazu: všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout okamžitě první pomoc, ošetřit zranění, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc nebo zajisti lékařské ošetření na poliklinice. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonného zástupce dítěte a ředitelku školy. Škola je pojištěna u pojišťovny Kooperativa, toto pojištění se vztahuje na majetek. Úrazy dětí v MŠ a při akcích pořádané školou jsou odškodňovány jen při prokázaném zavinění ze strany školy (zanedbání odpovědnosti). Pojistné události vyřizuje ředitelka.

4 7.4. Učitelky jsou osobně zodpovědné za bezpečnost svěřených dětí až od doby jejich převzetí od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Je proto nežádoucí posílat děti do tříd samotné.rodiče osobně předají dítě ze šatny do třídy učitelce,při příchodu a odchodu využívají venkovní zvonek před vstupem do budov,při vstupu do tříd použijí návleky,či bez bot. V zájmu bezpečnosti dítěte je nutné zvážit jeho odchody z MŠ s nezletilým sourozencem. V případě, že se k němu rodič rozhodne, je povinen na začátku školního roku vyplnit formulář písemné plné moci k vyzvedávání dítěte z mateřské školy ( tiskopis je k vyzvednutí na třídách )a na konkrétní den pak předložit p. učitelce písemný souhlas s tímto odchodem, ve kterém nesmí chybět datum, identifikace pověřené osoby a podpis zákonného zástupce. Stejný postup je aplikován i při vyzvednutí dítěte osobou, která je učitelce neznámá. Je-li vyzvedávání jinou osobou pravidlem, lze o tom učinit zápis v evidenčním listu a jednotlivé písemné souhlasy tím pak odpadají. Je nutné si uvědomit, že v uvedených případech přejímají rodiče plnou zodpovědnost za bezpečnost dítěte po jeho odchodu z mateřské školy. U rozvedeného rodiče, který si nepřeje, aby dítě vyzvedával z MŠ druhý rodič, je nutné předložit soudní rozhodnutí o úpravě styku s dítětem Herní prvky, které jsou instalované na školní zahradě, smí děti využívat jen pod přímým dohledem pedagogů. Rodiče, kteří v odpoledních hodinách převezmou své dítě od učitelky, s ním nadále nezůstávají na zahradě, ale opustí areál školy (eliminace bezpečnostních rizik). Rovněž při vyzvednutí dítěte z MŠ po obědě, s ním nepobývají na školní zahradě, ale opustí areál školy (narušování poledního klidu) Ve škole je zakázáno kouřit.zároveň i nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (zákon č.379/2005 Sb.) 7.7. V mateřské škole jsou si všechny děti rovny. Jsou zakázány jakékoliv projevy diskriminace, rasismu a šikanování. Tento zákaz se vztahuje i na zákonné zástupce v objektu školy. Porušení těchto zákazů je hrubým porušením školního řádu, a v tomto případě ředitelka školy okamžitě zahájí právní řízení k ochraně dětí a ukončí docházku dítěte do mateřské školy ( 35 odst. 1, písm. b) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon) Z bezpečnostních důvodů nenosí děti na těle řetízky a jiné šperky.škola neručí za cenné předměty a nepodepsané či odložené věci,které si dítě přinese z domova. 8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 8.1. Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole i v jejím areálu jsou děti povinny zacházet s pomůckami, hračkami i veškerým zařízením šetrně a nepoškozovat je Dojde-li k poškození majetku školy ze strany dítěte, způsobeného nerespektováním školních pravidel a zvyklostí (neposlušnost), způsobí-li škodu úmyslně nebo v afektu, nebo opakovaně, je zákonný zástupce povinen uvést věc do původního stavu Zákonní zástupci se po dobu pobytu ve škole chovají tak, aby byli dětem příkladem ve vztahu k zařízení. V případě že zákonné zástupce doprovází jiná osoba, dbají na to, aby i tato osoba předcházela poškozování majetku školy. 9. Práva rodičů Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti je zabezpečován ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Rodiče mají právo - na diskrétnost a ochranu informací, které se týkají jejich osobního a rodinného života

5 - přivádět a odvádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodiny, případně se nechat při těchto činnostech zastupovat pověřenou osobou - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou denně při jeho předávání,či dle vzájemné domluvy, nebo s ředitelkou školy v úřední hodiny každou sudou středu od 11-12hodin,dále dle osobní či telefonické domluvy - přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy - předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí - účastnit se akcí školy - projevovat jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy - požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ 10. Práva dítěte (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) Dítě má právo: - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,.) - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně vyspělého jedince, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, ) - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, ). Na kvalitu a rozvoj psychosociálních podmínek klade škola veliký důraz a systematicky se jim věnuje,třídy mají vypracovaná pravidla pro vzájemnou dohodu a pohodu, porozumění a přátelství (Aby nám spolu bylo hezky). Školní řád byl projednán na pedagogické radě a provozní poradě dne a je platný pro školní rok

6 Hálková Miroslava ředitelka školy

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více