PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, Dobrá IČ: Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola Dobrá 860, Dobrá IČ: Mateřská škola Dobrá 710, Dobrá IČ: Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace Dobrá 230, Dobrá IČ: Místo pojištění: katastrální území obce Dobrá, Vojkovice 88, Vojkovice, Horní Domaslavice 212, Horní Domaslavice, Nošovice 87, Nošovice, Dobratice 58, Dobratice, Soběšovice 10, Soběšovice, Žermanice 48, Žermanice, Pazderna 61, Pazderna, další místa na území České republiky, která pojištěný vlastní či po právu užívá nebo kde se nachází majetek pojištěného, případně na kterých provádí objednanou činnost, toto pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem plnění ve výši Kč. Nejvyšší hodnota majetku na jednom místě pojištění se nachází na adrese Dobrá 860 a 234, Dobrá a jedná se o Základní školu Dobrá, tj. maximální možná škoda je ve výši 162 mil. Kč, pravděpodobná možná škoda je 130 mil. Kč. 1. Pojištění živelní 1

2 1.1. FLEXA (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu) 1. Soubor nemovitých věcí vlastních i cizích budovy, stavby, haly, včetně stavebních součástí, příslušenství, přístřešků a garáží, dětského multifunkčního hřiště, školního sportovního areálu, sociálního zařízení, kamerových systémů, EZS, klimatizace, elektroniky, anténních systémů a zábranných prostředků, kontejnerů (které jsou nemovitými věcmi), rozestavěných staveb, apod. s výjimkou předmětů pojištění uvedených pod bodem 2. (Soubor ostatních vlastních a cizích nemovitostí). Pojistná částka/limit plnění Pojistná hodnota Kč Kč Nová cena 2. Soubor ostatních vlastních a cizích nemovitostí komunikace, zpevněné plochy, semafory, autobusové zastávky, chodníky, parkoviště, oplocení, opěrné zdi, dopravní značení, komíny, stožáry, septiky, jímky, veřejné osvětlení, mosty, propustky, lávky, hráze, retardéry, pískoviště, altány, studny, památníky, pomníky, nádrže, kanalizační a jiné šachtice, sadové a venkovní úpravy, inženýrské sítě, kanalizace, plynovody, nadzemní vedení a rozvody, apod. včetně všech rozestavěných nemovitostí. Pojistná částka/limit plnění Pojistná hodnota Kč Kč První riziko 3. Soubor movitých věcí vlastních i cizích DDHM, DHM, stroje, zařízení, inventář, dřevěný altán, knihovní fond, elektronika, mobilní elektronika, přenosná elektronika, komunikační technika, mobilní WC, mobilní buňky, stánky, kontejnery (které jsou movitými věcmi), účty spotřeby, operativní evidence, modelů, vzorků apod. kromě dopravních prostředků s přidělenou RZ. Pojistná částka/limit plnění Pojistná hodnota Kč Kč Nová cena 4. Soubor vlastního a cizího dlouhodobého nehmotného majetku - DNM, DDNM, písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky, projektové dokumentace, výkresy, magnetické pásky a disky, nosiče dat a záznamy na nich, software, programy, apod. Pojistná částka/limit plnění Pojistná hodnota Kč Kč První riziko 5. Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní a historické hodnoty, kulturní hodnoty, uměleckých děl a sbírek včetně exponátů na výstavách Pojistná částka/limit plnění Pojistná hodnota Kč Kč První riziko, jiná hodnota 2

3 6. Soubor investic hmotné, nehmotné, movité Pojistná částka/limit plnění Pojistná hodnota Kč Kč 1. riziko 1.2. Záplava, povodeň Roční limit plnění pro předměty pojištění specifikované v rámci flexy pod položkou č. 1., 3., 4., 5., Kč 10 % min Kč s výjimkou předmětu pojištění pod položkou č. 5.: Kč Roční limit plnění pro předměty pojištění specifikované v rámci flexy pod položkou č. 2.*) Kč 10 % min Kč *) Pojištění záplavy, povodně se nevztahuje na stavby na vodních tocích mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže Zemětřesení Roční limit plnění pro předměty pojištění specifikované v rámci flexy pod položkou č Kč Kč, s výjimkou předmětu pojištění pod položkou č. 5.: Kč 1.4. Kouř, aerodynamický třesk, náraz vozidla Roční limit plnění pro předměty pojištění specifikované v rámci flexy pod položkou č Kč Kč, s výjimkou předmětu pojištění pod položkou č. 5.: Kč 1.5. Ostatní živel - vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy, sesuv nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů Roční limit plnění pro předměty pojištění specifikované v rámci flexy pod položkou č Kč Kč, s výjimkou předmětu pojištění pod položkou č. 5.: Kč 1.6. Nepřímý úder blesku, přepětí, indukce 3

4 Roční limit plnění pro předměty pojištění specifikované v rámci flexy pod položkou č Kč Kč, s výjimkou předmětu pojištění pod položkou č. 5.: Kč 1.7. Vodovodní škody (voda unikající z vodovodních zařízení) včetně přetlaku a zamrzání vody Roční limit plnění pro předměty pojištění specifikované v rámci flexy pod položkou č Kč Kč, s výjimkou předmětu pojištění pod položkou č. 5.: Kč 2. Pojištění odcizení a vandalismus 2.1. Pojištění odcizení Předmětem pojištění jsou předměty pojištění definované pod položkami 1 až 6 v rámci živelního pojištění pro pojistné nebezpečí flexa. Pro tento majetek jsou v pojištění odcizení stanoveny následující pojistné částky. Předmět pojištění specifikovány v rámci flexy pod položkami číslo 1. 4., 6. Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. riziko Kč Pojistné nebezpečí krádež vloupáním, loupež Předmět pojištění specifikovány v rámci flexy pod položkami číslo 5. Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. riziko, jiná hodnota Kč Pojistné nebezpečí krádež vloupáním, loupež 2.2. Vandalismus Předmětem pojištění jsou předměty pojištění definované pod položkami 1 až 6 v rámci živelního pojištění pro pojistné nebezpečí flexa. Pro tento majetek jsou v pojištění vandalismu stanoveny následující pojistné částky. Předmět pojištění specifikovány v rámci flexy pod položkami číslo Pojistná částka/limit plnění 4 Pojistné nebezpečí Kč na Kč vandalismus

5 riziko, pro předmět pojištění specifikovány v rámci flexy pod položkou číslo 5. se sjednává také jako pojistná hodnota jiná hodnota 2.3. Smluvní ujednání odcizení, vandalismus Pro veškeré nemovitosti je v případě pojistného nebezpečí krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, postačující případ, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění (rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou). Za pojistnou událost se považuje i poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci. Za pojistnou událost se považuje i poškození nebo zničení zábranných prostředků, které chrání pojištěnou věc, způsobené jednáním pachatele směřujícím k jejímu odcizení. Pojištění zahrnuje do výše pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění škod na stavebních součástech, příslušenství, které vznikly v důsledku odcizení. Za uzavřený a uzamčený prostor z hlediska posouzení zabezpečení se bude posuzovat celá budova, konkrétní místnost (např. dílna, kancelář, apod.) nebo skříň či šatní skříňka. Za uzavřený a uzamčený prostor se zároveň považuje i prostor ze sádrokartonových konstrukcí, prosklenými příčkami, sendvičových opláštění, jednoduchých opláštění profilovaným plechem apod. Za uzamčené dveře nebo vrata se považují také dveře, požární dveře, prosklené dveře, vrata a mříže uzavřené elektromechanickým ovládáním i elektrickým pohonem. Volné prostranství. Pro věci umístěné na volném prostranství se za překonání překážky rozumí také překážka vytvořená vlastnostmi věci velká hmotnost, nadměrné rozměry, nutná demontáž apod. Pro předměty pojištění, které jsou umístěny na neoploceném volném prostranství na uvedených místech pojištění, se sjednává, že tyto předměty musí být zabezpečeny tak, aby při jejich odcizení musel pachatel prokazatelně použít násilí. Všechny škody, které vzniknou v důsledku tohoto rizika, musí být hlášeny Policii ČR. Pro veškeré věci movité, věci zvláštní hodnoty, dlouhodobý nehmotný majetek atd. se sjednávají následující limity plnění a stupně zabezpečení: Pro limit plnění do Kč: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném a uzamčeném prostoru, vstupní dveře, kde je běžné zasklení, je toto postačující pro plnění v případě krádeže, prosklené plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny, uzamčený prostor je opatřen jedním zámkem na vstupech. Pro limit plnění do Kč: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném a uzamčeném prostoru, který je uzamčen zámkem s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem 5

6 nebo bezpečnostním visacím zámkem. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením. Pro limit plnění do Kč: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném a uzamčeném prostoru, vstupní dveře plné jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením. Pro limit pojistného plnění do Kč: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném a uzamčeném prostoru, vstupní dveře plné jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Místnost je vybavena elektronickou zabezpečovací signalizací, signál je sveden na mobilní telefon nebo pult centrální ochrany. Pojištění se vztahuje na nemovité věci a movité věci (mobilní WC, mobilní buňky a stánky, kontejnery apod.) včetně jejich součástí, umístěné i na volném prostranství. Pojištění se vztahuje na jakékoliv úmyslné poškození, či zničení pojištěné věci zjištěným i nezjištěným pachatelem. Sjednává se pojištění poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci nástřikem barev, malbou, polepením, rytím a nástřikem chemikálií (grafitti), a to i z nechráněných, veřejně přístupných míst. Pojistitel poskytne plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na vyčištění, případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci. Pro toto pojištění se ujednává roční limit plnění ve výši Kč. Odchylné způsoby zabezpečení pro elektronické zařízení: Ujednává se, že odcizením věci krádeží vloupáním se pro účely tohoto připojištění rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že se jí pachatel zmocnil z uzamčeného prostoru, uzamčeným prostorem se také rozumí vnitřní prostor řádně uzavřeného a uzamčeného motorového vozidla. Ujednává se, že odcizením věci loupeží se pro účely tohoto připojištění rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel použil proti oprávněné osobě nebo jiné osobě pověřené oprávněnou osobou násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Pojištění škod vzniklých odcizením věci krádeží vloupáním nebo loupeží v rozsahu tohoto připojištění se vztahuje i na mobilní a přenosné věci, které nejsou trvale instalované. Jiná hodnota je částka stanovená na základě znaleckého posudku nebo cena uvedená v evidenci pojištěného (např. smlouva o výpůjčce, předávací protokol exponátů na výstavu apod.) nebo hodnota obvyklá platná v době vzniku pojistné události. 3. Pojištění skla Předmět pojištění: Soubor vlastních a cizích skel Pojistné nebezpečí: All Risks 6

7 Pojistná částka/limit plnění Pojistná hodnota Kč Kč První riziko 3.1. Smluvní ujednání skla Pojištění se vztahuje na zasazená a osazená skla v minimální tloušťce od min. 2 mm. Pojištění se vztahuje i na součásti pojištěného skla, jako jsou nalepené snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, malby a jiné výzdoby. Pojištění se vtahuje i na vnější osvětlení, světelné reklamy a světelné nápisy, včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce. Pojištění se vztahuje i na případ poškození nebo zničení zabezpečovacího zařízení nebo elektrické instalace související s pojištěnými skly a nosné konstrukce těchto skel. 4. Pojištění elektroniky Pojistné riziko: All Risk vyjma živlu, odcizení a vandalismu 1. Soubor vlastní a cizí elektroniky včetně příslušenství, součástí a prvků (i těch strojních) vyjma elektroniky specifikované pod bodem 2. Pojistná částka Pojistná hodnota Kč Kč První riziko 2. Soubor vlastní a cizí mobilní elektroniky včetně příslušenství, součástí a prvků (i těch strojních) (např. notebooky, přenosná elektronika, navigační zařízení, komunikační technika apod.) Pojistná částka Pojistná hodnota Kč Kč První riziko 4.1. Smluvní ujednání pojištění elektroniky Pojištění elektroniky se vztahuje také na základní software. Pojistitel nebude požadovat při sjednání specifikaci jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, rok výroby). Pojištění se vztahuje na elektronická zařízení, jejichž stáří k počátku účinnosti této pojistné smlouvy je nejvýše 10 let od prokazatelného data výroby nebo prvního uvedení do provozu. Místo pojištění pro mobilní elektroniku: území ČR 5. POJIŠTĚNÍ STROJŮ 1. Vyjmenované vlastní stroje včetně elektronických součástí, příslušenství a prvků all risks vyjma živlu, odcizení a vandalismu 7

8 Výrobní číslo/inventární číslo Název stroje Rok pořízení Pojistná částka (nová cena) výr. č Mulčovač F Kč inv. č. 653 Zahradní traktor XT 220 HD Kč výr. č výr. č Fréza sněhová PIY 1128OXE Kč Fréza sněhová SN Kč 5.1. Smluvní ujednání pojištění strojů Pojištění se vztahuje též pro přídavné stroje, které jsou součástí stroje a příslušenství. Pojištění se vztahuje na stroje a strojní zařízení, jejichž stáří k počátku účinnosti této pojistné smlouvy je nejvýše 20 let od prokazatelného data výroby, prvního uvedení do provozu, generální opravy či rekonstrukce celého stroje nebo zařízení. 6. Pojištění odpovědnosti za újmu Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke vzniku újmy došlo v době trvání pojištění a pojištěný za újmu odpovídá. Pojištění se vztahuje na činnosti uvedené ve zřizovacích listinách a jejích dodatcích a dále dle výpisů z obchodních rejstříků, výpisů z živnostenských rejstříků obce Dobrá a příspěvkových organizací, tyto jsou součástí spisu archivovaného pojistitelem Předmět pojištění, limit plnění, spoluúčast Obecná odpovědnost za újmu způsobenou jiné osobě v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související právní předpisy a zákony. Ujednává se, že pojišťovna nebude uplatňovat přechod práv, která by na ni případně přešla ve smyslu ustanovení 2820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů, v platném znění, proti starostovi (primátorovi, hejtmanovi) nebo členům zastupitelstva územního samosprávného celku v souvislosti se škodou vzniklou při výkonu veřejné funkce těmito osobami. 8

9 Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou pojištěnými jako pronajímateli nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění. Pojištění se rovněž vztahuje na odpovědnost za újmu obce jako veřejného opatrovníka. Ujednává se, že v případě, že pojištěný odpovídá za újmu vzniklou na malbách, tapetách, obkladech stěn a stropů, podlahách, podlahových krytinách, prazích, vnitřních nátěrech v bytě, který nájemce užívá a který je součástí nemovitosti, kterou pojištěný vlastní, a náklady na jejich opravu hradil uživatel bytu, posuzuje se pro účely této pojistné smlouvy, že újma vznikla uživateli bytu. Pojištění dle tohoto bodu platí za předpokladu, že tyto poškozené stavební součásti byly pořízeny na vlastní náklad poškozeného. Toto ujednání se sjednává s ročním limitem plnění Kč Obecná odpovědnost (újma na zdraví a věci) včetně vlastnictví, držby, pronájmu nemovitosti, následné finanční újmy), odpovědnosti za újmu způsobenou jinému vadným výrobkem Limit plnění Územní rozsah Kč Kč Evropa Pro škody na zdraví dětí, žáků, studentů je spoluúčast ve výši 0 Kč Odpovědnost za újmu způsobenou jiné osobě z činnosti dobrovolného hasičského sboru (nasazení při zásahu a cvičení) Limit/sublimit plnění Kč Kč Odpovědnost za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Limit/sublimit plnění Územní rozsah Kč Kč Evropa Odpovědnost za újmu způsobenou jiné osobě jinak než na zdraví, životě a věci - čistá finanční újma Limit/sublimit plnění Územní rozsah Kč Kč Evropa Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou ve prospěch jiných osob (vč. regresů dávek nemocenského pojištění) Limit/sublimit plnění Územní rozsah Kč Kč Evropa 9

10 Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou ve prospěch zaměstnance pojištěného (vč. regresů dávek nemocenského pojištění) Limit/sublimit plnění Územní rozsah Kč Kč Evropa Odpovědnost za újmu na odložených a vnesených věcech zaměstnanců (ve smyslu zákoníku práce), dětí, žáků, studentů, návštěvníků či hostů apod. sportovních, kulturních, rekreačních, sociálních, ubytovacích a jiných zařízení (akcí) provozovaných pojištěným, vzniklou poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo záměnou věcí, pokud se věci nacházely na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají Limit/sublimit plnění Kč Kč Pro škody na věcech dětí, žáků, studentů je spoluúčast ve výši 0 Kč. Pojištěný je povinen krádež věcí ihned po zjištění nahlásit příslušným policejním orgánům za účelem zahájení šetření, pokud výše odhadované újmy překročí částku Kč Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s výkonem obecně prospěšných prací Pojištění se vztahuje rovněž na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného nebo osoby vykonávající obecně prospěšné práce za újmu vzniklou jinému nebo způsobenou této osobě při výkonu obecně prospěšných prací. Limit/sublimit plnění Územní rozsah Kč 0 Kč Česká republika Nemajetková újma v souvislosti s újmou na zdraví Limit/sublimit plnění Územní rozsah Kč Kč Česká republika Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nad rámec povinného ručení Limit/sublimit plnění Územní rozsah Kč Kč Česká republika Křížová odpovědnost - pojištění se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou subjektu spolupojištěnému pojistnou smlouvou, 10

11 - pojištění se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou mezi majetkově propojenými subjekty Limit/sublimit plnění Územní rozsah Kč Kč Česká republika Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozováním sportovních, kulturních, sociálních a rekreačních zařízení (včetně poskytování všech jejich služeb, pojištění se rovněž vztahuje na pořádání kulturních, sociálních a rekreačních akcí pojištěnými) Limit/sublimit plnění Územní rozsah Kč Kč Česká republika Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením jakékoliv nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin Limit plnění Územní rozsah Kč Kč Evropa Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou obci, městu, kraji starostou (primátorem, hejtmanem), místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva Limit plnění Územní rozsah Kč *) Kč Česká republika *) Sublimit plnění pro odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s dotacemi z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty a organizování veřejných zakázek činí Kč. Pojištěnými v rozsahu této doložky jsou všechny osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou ve funkci starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěného územního samosprávného celku (obec, město, kraj). Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává pro případ právním předpisem stanové odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou územnímu samosprávnému celku (pojistníkovi) při výkonu veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s ní. Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí vznik škody vč. škody finanční. V rozsahu tohoto ujednání je spolupojištěna i vzájemná odpovědnost za škodu mezi pojištěným a pojistníkem. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce, pokud došlo k jejich pojištění nebo zničení, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla. Je-li současně uplatněn nárok více pojištěných a sublimit pojistného plnění nepostačuje, odškodní pojišťovna nároky poškozených poměrně. 11

12 Pokud je uplatněn nárok na plnění z pojištění z jedné škodné události více pojištěnými, odečítá se spoluúčast pouze jednou. V takovém případě se spoluúčast mezi pojištěné rovnoměrně rozdělí. Pojištění se vztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala po datu Pojištění se vztahuje i na škody, ke kterým došlo od data , avšak pojištěný v době sjednání pojištění o jejich vzniku nevěděl Smluvní ujednání odpovědnost V případě více pojistných událostí, které spolu souvisí, vzniklých přímo čí nepřímo z jedné příčiny (sériová pojistná událost), odečte pojistitel od pojistného plnění pouze jednu spoluúčast, ta která je pro pojištěného výhodnější. Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Poznámka: Sublimity plnění za doplňková pojištění se sjednávají v rámci základního limitu plnění. Počet obyvatel Smluvní ujednání pro živelní pojištění Pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídal menší než 20leté povodňové vlně. Pojištění zahrnuje i pojištění nákladů na hašení, demolici, vyklizení a odvoz suti, demontáž a montáž nepoškozených věcí, stavební úpravy v souvislosti s novým pořízením nebo opravou poškozených věcí, náklady na obnovení dokumentace, likvidaci zbytků a následků pojistné události, přemístění a ochranu majetku. Limit plnění za jednu a všechny škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí Kč, spoluúčast Kč. Při převodu cizích věcí, které pojištěný po právu užívá, do jeho majetku, jsou tyto ihned pojištěny v rozsahu pojistné smlouvy. Investice se pojišťují včetně dodávek, které se již nacházejí na místě pojištění a byly převzaty na základě předávacího protokolu, přestože dosud nebyly dodavatelem fakturovány. Pojištění se vztahuje i na škody na nezkolaudovaných stavbách a nemovitostech, na nemovitostech a stavbách, na kterých je prováděna rekonstrukce včetně věcí, které se na nich nacházejí, limit plnění za jednu a všechny škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí Kč. Pojištění všech předmětů pojištění včetně DDNM a věcí zaměstnanců se sjednává na novou cenu. Z pojištění na novou cenu v případě pojistné události pojistitel vyplatí náklad na znovupořízení věci v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků. Opotřebení se odečítá u DDNM a to v případě, že opotřebení nebo jiné znehodnocení dosahuje více než 70 %. 12

13 Pojištění se vtahuje i na škody způsobené na pojištěném majetku, a to vlivem zatečení atmosférických srážek a vlivem tajícího ledu nebo sněhu. Limit plnění za jednu a všechny škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí Kč, spoluúčast 10 % min Kč. Pojištění rizika povodeň, záplava, vodovodní škody se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupáním vody z kanalizačního potrubí. Pojištění rizika vodovodní škody se vztahuje i na škody způsobené lomem trubky, přetlakem páry nebo kapalin a zmrznutím vody na vodovodních a kanalizačních potrubích, přípojkách a zařízeních na nich připojených a dále na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení, sprinklerů a automatických hasicích zařízení v důsledku poruchy těchto zařízení včetně škod způsobených v důsledku provádění zkoušek těchto zařízení. K samočinným hasicím zařízením patří i trysky, potrubní vedení vody nebo hasicího média, zásobníky vody nebo hasicího média, ventily, čerpadla, jakož i jiná zařízení. Pojištění se vztahuje i na vodovodní škody způsobené vnitřními svody vody. U pojistného nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy jsou předmětem pojištění také škody na stavebních součástech např. poškození žlabů, dešťových svodů vč. jejich upevňovacích konstrukcí nebo střešní krytiny nebo další příslušenství budov (antény, reklamy, apod.), i když současně ze stejné příčiny nedošlo k poškození nosné konstrukce střech budov. Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje i na poškození předmětů, které nemají nosnou konstrukci. Pojištění se vztahuje na nemovité a movité věci (mobilní WC, mobilní buňky, stánky, kontejnery apod.) včetně jejich součástí, umístěné na volném prostranství. Limit plnění za jednu a všechny škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí Kč. Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. Pojištění písemností, plánů, obchodních knih, kartoték, výkresů apod. se sjednává včetně nákladů na administrativní práci spojenou s jejich znovupořízením, tj. nikoliv v hodnotě, kterou pro pojištěného svým obsahem představují. Pojištění záznamů počítačových systémů se sjednává v hodnotě materiálu včetně nákladů na administrativní práci a provoz počítače nezbytných na reprodukci těchto záznamů (s vyloučením jakýchkoliv nákladů na pořízení informací, které jsou zde zaznamenány), tj. nikoliv v hodnotě informací, kterou pro pojištěného svým obsahem představují. Jiná hodnota je částka stanovená na základě znaleckého posudku nebo cena uvedená v evidenci pojištěného (např. smlouva o výpůjčce, předávací protokol exponátů na výstavu apod.) nebo hodnota obvyklá platná v době vzniku pojistné události. 8. Smluvní ujednání společné pro všechny druhy majetkového pojištění Pojistitel akceptuje podpojištění u souborů pojištěných věcí ve výši 15%. 13

14 Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli navýšení pojistných částek pojištěných věcí pouze v případě, dojde-li během pojistného období ke zvýšení jejich hodnoty o více než 15%. Dojde-li během pojistného období ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí o více než 20% vlivem inflace, nabídne pojistitel pojištěnému indexaci pojistných částek a do výše 20% nebude namítat podpojištění. V případě pojistné události na více pojištěných souborech z téže příčiny, a to i na více místech pojištění odečte pojistitel spoluúčast tak, aby to bylo výhodné pro pojištěného. Pojistitel odečte pouze jednu spoluúčast, a to buď nejvyšší sjednanou, nebo spoluúčasti z jednotlivých předmětů pojištění. 9. Ostatní Pojistitel může navýšit jednotlivé limity/sublimity pojistného plnění ve prospěch pojištěného bez vlivu na cenu pojištění. Výše uvedené limity/sublimity pojistného plnění jsou uvedeny v minimální požadované výši. Pojistné bude placeno ve čtvrtletních splátkách. Ujednání uvedená v těchto podkladech budou součástí pojistné smlouvy a v případě jejich rozporu s pojistnými podmínkami mají přednost ujednání uvedená v těchto podkladech. 10. Škodní průběh V následujících pojistných obdobích bylo vyplaceno následující pojistné plnění (týkající se majetkového a odpovědnostního pojištění): pojistné období : Kč, pojistné období : Kč, pojistné období : Kč (rezerva: Kč), pojistné období : Kč (rezerva: Kč). 14

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny ZM Lysá nad Labem Dne: 27.1.2016 N á v r h Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny Zpráva se předkládá z důvodu: Požadavku KV Zprávu vypracoval: Ing.Polenová Ivana Zprávu předkládá:

Více

* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626

* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626 * 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Zastoupena: Alanem Zahradou, regionálním

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

Poptávaný rozsah pojištění

Poptávaný rozsah pojištění Poptávaný rozsah pojištění Pojistník: Pojištěné subjekty: Město Lovosice Město Lovosice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Lovosice Obsah: 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu...

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku 1 Informace o pojistníkovi a pojištěném Pojistník Obchodní firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Sídlo: Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919 Pojištěný Obchodní firma:

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00296589 Pojištěnými jsou dále: Příspěvkové organizace,

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 82773602-14 Stav k datu 26. 2. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 82773602-14 Husovo Náměstí 23 289 22 LYSÁ NAD LABEM

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

Příloha č. 3 a) ZD. Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu

Příloha č. 3 a) ZD. Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu Příloha č. 3 a) ZD Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...2 1.1.POJISTNÍK...2 1.2.POJIŠTĚNÝ...2 1.3.POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL...2 2.MÍSTO POJIŠTĚNÍ...

Více

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016 OBSAH Pár slov úvodem 1 Co umíme pojistit 1 Kde se to musí nacházet 1 Před čím pojistíme 1 Jakým způsobem umíme pojistit 2 Komu budeme

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-172-006-14 ze dne 16.9.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-172-006-14 ze dne 16.9.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-172-006-14 ze dne 16.9.2014 Zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Pojištění majetku a odpovědnosti městské

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ ze dne 1. 11. 2009 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení SPZAB-2014 T019/14 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru Oddíl 1. Předepsaný způsob a limity pojistného plnění

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva č. 2738001258 1. Pojištěná pojistná nebezpečí 1.1. Pojištění strojních rizik (MB) Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje) 1.1.1. Pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

Článek 2 Vymezení některých pojmů

Článek 2 Vymezení některých pojmů Okresní stavební bytové družstvo Teplice Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika Zápis v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem : Den zápisu : 27. února 1973, Číslo

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

1. Úvod... 4. 3.1 Majetek... 5 3.2 Přerušení provozu... 5 3.3 Odpovědnost... 6. 4. Odhad maximálních škod... 6. 5. Popis objektu...

1. Úvod... 4. 3.1 Majetek... 5 3.2 Přerušení provozu... 5 3.3 Odpovědnost... 6. 4. Odhad maximálních škod... 6. 5. Popis objektu... Zpráva o rizicích Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Revoluční 26, Ústí nad Labem Místo pojištění: Trolejbusová vozovna Všebořice Předkládá: RENOMIA, a. s. Zpracoval: Ing. Petr Klósko Pobočka: Praha

Více

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah Obsah 1. Obecný úvod do produktu 2 1.1 Využití produktu pro koho je pojištění Víkend určeno? 2 1.2 Předmět pojištění 2 1.3 Pojistná nebezpečí 3 1.4 Podmínky pojištění 3 1.5 Minimální pojistné, zaokrouhlování

Více

I Pojistná smlouva č. 81433217-16

I Pojistná smlouva č. 81433217-16 I Pojistná smlouva č. 81433217-16 íovna _ STRANA: 1 I Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B,

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA Obsah: Článek 1. Úvodní ustanovení... 1 Článek 2. Výklad pojmů... 2 Článek 3. Uzavření a změny pojistné smlouvy... 5 Článek 4. Předmět pojištění...

Více

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3. Pojistná smlouva č.: 50930674-17 Stav k datu 1. 12. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 Pojištění strojů Karel Řezáč Šárecká 1372/91 160 00 PRAHA 6 ČESKÁ REPUBLIKA 1. Smluvní strany Pojišťovna: Česká pojišťovna

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČO 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, zastoupená Ing. Jaroslavem Vodehnalem,

Více

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín - Prštné, Kútíky

Více

Návrh vyhlášky č.3/2003 - Dymokury. O veřejném pořádku a čistotě obce. Čl. I. Základní ustanovení

Návrh vyhlášky č.3/2003 - Dymokury. O veřejném pořádku a čistotě obce. Čl. I. Základní ustanovení Návrh vyhlášky č.3/2003 - Dymokury O veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Dymokury schválilo dne 24.listopadu 2003 v souladu s 10 písm.a), 84 odst.2, písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec Salačova Lhota Směrnice č.2 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracovala: Zdeňka Švecová Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Klasifikace dlouhodobého

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 0513814018 Aktualizační dodatek č. 1 v úplném znění uzavřená mezi smluvními stranami: 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Živelní pojištění - sdružený živel

Živelní pojištění - sdružený živel Příloha č. 3a) Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku, odpovědnosti a lesů Místo pojištění - Karlovy Vary + jednotlivá místa pojištění dle uvedení v účetní evidenci pojištěného

Více

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce -

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce - DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 627-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč.

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč. Číslo dopisu: 0242/UNI-OVA/2015 V Ostravě: 20.8.2015 Vyřizuje, tel.: Ing. Ivo Fábera, +420 596 245 926 Věc: Dodatečné informace č. 02 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Více

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Pojistník a pojištěný: Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Dalšími pojištěnými jsou: Příspěvkové organizace zřízené pojistníkem,

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Pojistný program pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 8549 SUBJEKTY OBCE (MĚSTA,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Příloha č. 1 zadávacích podmínek Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Pojistník a pojištěný: U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Dalšími pojištěnými jsou: Příspěvkové organizace

Více

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11 CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II CENÍK 800-783 NÁTĚRY OBSAH I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 1 11 Členění 1 12 Členění 2 13 Náplň položek 2 2 PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 3 3

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 309/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 309/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 309/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 2 Hmotná nouze (1) Pro účely

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 04/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Soupis výkonů ozn. přílohy B VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. DOPLNÍ KUPUJÍCÍ

KUPNÍ SMLOUVA Č. DOPLNÍ KUPUJÍCÍ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Závazný vzor kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. DOPLNÍ KUPUJÍCÍ uzavřená

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE BRNO 2011 LUDĚK VALENTA Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci na téma Likvidace škodní události Požár - Poškození

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

Zpráva o rizicích Město Železný Brod Nám 3.května 1, Železný Brod Místo pojištění: Základní škola, Školní ul., Železný Brod

Zpráva o rizicích Město Železný Brod Nám 3.května 1, Železný Brod Místo pojištění: Základní škola, Školní ul., Železný Brod Zpráva o rizicích Město Železný Brod Nám 3.května 1, Železný Brod Místo pojištění: Základní škola, Školní ul., Železný Brod Zpracoval: Ing. Petr KLÓSKO RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 1300 Praha

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená na základě ustanovení 2 302 a násl. odst. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Smluvní strany Článek 1 Český hydrometeorologický ústav Se sídlem

Více

117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013

117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Čj.: MMR-27142/2013-52 Příloha č. 1 RM č. 103/2013 117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 Zásady podprogramu pro poskytování dotací

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 IMEW 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 Smlouvu uzavírají společnosti: INSIA a.s. dále jen pojistník se sídlem:

Více

CENÍK 800-783 NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13.

CENÍK 800-783 NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13. CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I CENÍK 800-783 NÁTĚRY I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11 Členění 111 Ceník obsahuje položky pro ocenění nátěrů na objektech všech oborů Jednotné klasifikace

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,

Více

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č.

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. Rok 214, změna č.., platná od.. 214 (přihlašuje se - odhlašuje se) Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 323/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 323/2009-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 323/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 25. ledna 2010, na adrese

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 363/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 363/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 363/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. listopadu 2010, na

Více

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ Příloha č. 4 Počet listů: 7 Počet příloh: 5 SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ I. KOMPLEXNÍ ANALÝZA POJISTNÝCH RIZIK 1. Identifikace klienta - pojistníka, pojištěného 1. Město Rýmařov 1.1. Adresa společnosti Ing. Petr

Více

MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ 00 30 34 61

MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ 00 30 34 61 MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ 00 30 34 61 PODKLADY K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ NA POJISTITELE MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI, VOZIDEL, MĚSTSKÝCH LESŮ, ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SKEL Zpracoval 30.10.2015 Jaroslav

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Kupní smlouva č. 1230/00005 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů

Kupní smlouva č. 1230/00005 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů Kupní smlouva č. 1230/00005 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů 1. Smluvní strany Kupující: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád je vnitřním předpisem bytového družstva Bytové družstvo Republika (dále

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015 NEMOVITÁ stavební p.č.2569/5 včetně čp. 1087 rodinný dům a p.č.2569/4 zahrada VĚC: a stp.č.2569/22 bez stavby, vše v katastrálním území Poděbrady, obec Poděbrady,

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu "A" v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu A v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 215 pojištěného BD/SVJ ev. č. 69 (pro bytová družstva/společenství vlastníků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

VILÉMOV u Kadaně. RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov

VILÉMOV u Kadaně. RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov VILÉMOV u Kadaně RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov Dražební vyhláška pro nedobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/3/11/11 Dražebník vyhlašuje touto dražební

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více