Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Kolegium ředitelky školy Školní parlament PŘEHLED OBORŮ ZÁKL. VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Učební plán ŠVP ZV Harmonická škola RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Přehled zaměstnanců školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Údaje o pracovnících v souhrnu Akce pro zaměstnance VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Údaje k zápisu o povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na střední školy 20 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Počty tříd v ročnících, počty žáků Přehled prospěchu a chování Testování žáků Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky Školní a výjezdní semináře Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu Hodnocení ŠVP Harmonická škola Hodnocení výchovného poradenství Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení činnosti školního klubu Hodnocení plánu ICT Hodnocení plánu environmentální výchovy Nabídka nepovinných předmětů a kroužků PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti a úspěchů v soutěžích Sportovní soutěže Odborné soutěže Akce pro rodiče a veřejnost SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Rozšíření výuky Aj na ZŠ Středočeského kraje programem Super- Nature EU peníze školám PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ Vybavení pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 43 2

3 10.2 Zeměpis na II. stupni - CLIL výuka Přírodovědná učebna a laboratoř KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR PŘÍLOHY 3

4 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem Komenského1534 okres Nymburk fakultní škola MFF UK Praha 1. 1 Charakteristika školy Škola Název školy Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského1534, okres Nymburk Adresa školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 IČO IZO Vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Nováková zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Šenfelderová Kontakt tel.: fax: webové stránky: Zřizovatel Název zřizovatele Město Lysá nad Labem Adresa zřizovatele Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 Kontakt tel.: fax: www: Součásti školy kapacita Základní škola 550 Školní družina 150 Školní klub Základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu/oddělení učitele 1. stupeň ZŠ ,1 19,1 2. stupeň ZŠ ,2 12,7 Školní družina Školní klub Komentář: Zvýšil se oproti loňsku počet tříd o dvě, protože odešla jedna devítka, ale přišly tři první třídy. Zvláštní plnění povinné docházky v zahraničí měli 3 žáci. Nižší počet dětí na II. stupni na 1 učitele je způsoben vyšším počtem hodin na třídu (až 32), dělením tříd na jazyky a na volitelné předměty. Školní klub má normativní naplněnost 150 dětí na 1 vychovatelku, 4

5 proto je její úvazek navýšen z mzdových prostředků školy z 0,3 na 0,5, aby mohl být klub na žádost rodičů v provozu alespoň 15 hodin týdně. Základní škola J.A.Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od , její první pavilony B a C byly dány do provozu a během čtyř let se škola rozrostla na současných osm pavilonů A - H. Dne byl škole udělen čestný název Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem. Ode dne je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. Škola může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne označení fakultní škola MFF UK. Se snižováním počtu žáků byly od 90. let 20. století prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům - ZŠ praktické (ředitel Mgr. P. Tomek), školní restauraci Eurest (od nová vedoucí J.Blažková), Obchodní akademii (ředitelka RNDr. I. Dvořáková), zubní lékařce MUDr. J. Duškové a praktické lékařce MUDr. E. Skalické, Pedagogicko psychologické poradně SK OP Nymburk (vedoucí pracoviště PhDr. A. Vaňátková), městské psycholožce PhDr. R. Holubové, kosmetičce E.Tomanové a fyzioterapeutce Mgr. K. Holubové Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovny, multimediální učebny Ani v tomto roce nedostala škola finance na vybavení nábytkem, pracovna Vv nemohla plnit svou odbornou funkci. Snaha řešit z různých projektů a grantů. Odpočinkový areál, hřiště Nachází se mezi pavilony, má starý nekvalitní povrch tvořený betonem nebo betonovou dlažbou. Hřiště ŠD je postupně rekonstruováno z financí ŠD průlezky, schodiště. Sportovní zařízení 2 tělocvičny, jedna zrekonstruovaná. Sportovní hřiště je dle revizní zprávy vyhovující pro rekreační Dílny a pozemky činnost, je zhotoven projekt na rekonstrukci. 1 dílna ve společné správě se ZŠ praktickou; pozemky škola nemá. Žákovský nábytek Dle vyhlášky 410/2005 Sb. je vyhovující pouze na I. stupni, ale byl by v některých učebnách potřeba po 7 letech používání obnovit; na II. stupni vyhovuje pouze pět učeben, tj. 50 %. Částečné vybavení jedné učebny žákovským nábytkem (15 stolů v počítačové učebně 304/D) pořídilo SRPDŠ v ceně ,- Kč Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vzhledem ke snížení rozpočtu na neinvestice jsou pečlivě vybírány především nezbytné učebnice, PC programy, výuková DVD a CD, která jsou součástí učebnicových řad nebo pro děti s poruchami učení; florbalové hokejky, volejbalové míče a pod. Postupné pořizování nových učebnic dle RVP ZV (čítanka pro 2. 5.r.; matematika pro r., prvouka pro 2.r.; Čj pro 5.r.; přírodověda pro

6 Vybavení kabinetů a učeben Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 5.r.; učebnice Aj a Fj; vše pro 1. ročník.). Všude 36 let starý skříňový nábytek; ve všech kabinetech dle vyhlášky 410/2005 Sb. nevyhovující osvětlení. 78 PC, z toho 59 přístupných žákům, 78 připojených na vysokorychlostní internet, 5 notebooků, 2 zprovozněné interaktivní tabule, 10 dataprojektorů z toho 1 přenosný, 11 televizí, 11 VHS přehrávačů, 10 DVD přehrávačů, 25 radiomagnetofonů. Investiční rozvoj Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ v Lysé nad Labem, protože budovy jsou obecním majetkem. V období školního roku 2010/2011 byly do jako investice realizovány tyto akce: 1. oprava a výmalba z BOZ hlediska nebezpečných stropů - I. etapa v hodnotě ,- Kč 2. stržení schodiště a vybudování nového s bezbariérovým přístupem do školní restaurace Eurest v pavilonu F za ,- Kč ,- Kč konstrukční úpravy. 3. stržení starého schodiště ze dvora do pavilonu A, které slouží jako nouzový východ a přístup k relaxačnímu prostoru pro žáky školy, nové schodiště nebylo kvůli nevyhovujícím BOZ podmínkám a zrezivělé konstrukci dosud převzato. Z rozpočtu školy na údržbu a z částek získaných z pronájmů byly realizovány ve školním roce 2010/2011 tyto akce v celkové částce ,- Kč: oprava centrálních hodin, nové PVC ve sborovně, opravy tabulí, omítek, dlažby, instalatérské a zednické práce apod. Potřebné investice ve výhledu 1. Rošty a schody u hlavního vchodu (včetně izolace tepelné a proti vodě dveře jsou zcela prorezlé) neprošlo revizní zprávou BOZP! 2. Vnitřní schodiště v pavilonu A, E, D uštípané schodnice, je nutno vyměnit celé bloky stupňů 3. Teplovodní kanál urgence již 10 let, nutno rozkopat chodby pavilonů, v případě havárie hrozí vytopení školy 4. Výměna dlaždic na chodbách minimálně pavilon D 1. poschodí vysoké nebezpečí úrazu! 5. Rekonstrukce obkladů na WC nebezpečí úrazu především v chlapeckých částech 6. Rekonstrukce hygienického zařízení (WC, sprchy) a šaten v pavilonu E škoda, že se nevyužilo nabídky OA; ta ušetřila částku Kč jako část investice do sprch a žádala město o spolupráci, která vyšla do ztracena. Je zcela nevyhovující pro žáky, veřejnost a krizové v případě evakuace Domova Na zámku, se kterým má škola smlouvu. 7. Realizace hygienické vyhlášky č. 410/2005 Sb. vybavení tříd školním posuvným nábytkem, chybí celkem v 6 třídách (třída 204/D, 205/D, 302/D, 305/D, 309/D a uč. 10/D), již 7 let nebyl příspěvek na nábytek. 8. Plot kolem areálu školy vysoké nebezpečí úrazu! s materiálem, který je ve sklepení pavilonu E 9. Nové PVC v přízemí pavilonu D 10. Malování školy dle vyhlášky 410/2005 Sb. povinnost každé 3 roky pavilon D + A po rekonstrukci + pavilon E (chodby a šatny) a G (po vytopení) V případě pokračování oťukávání stropů vymalovat celou chodbu, třídu, kabinet včetně stěn. 6

7 11. Stropy v pavilonech v pavilonech B, C, D, E, F, G. (hotovo 3300 m 2 ), areál má přes m Kryty na radiátory pouze v nebezpečných úsecích (nikoli všude, alespoň na I. stupni) vyhláška 410/2005 Sb. 13. Nátěr radiátorů alespoň v pavilonu B 14. Odvětrávání WC v pavilonu E vyhláška 410/2005 Sb. 15. Schodiště do pavilonu D (přístup k lékařkám) 16. Svody dešťové vody v celém areálu školy (narůstá počet prasknutí litinových trubek cenu jednoho sloupu zná odbor správy majetku) 17. Rekonstrukce keramické dílny v pavilonu E 18. Regulační ventily na topná tělesa, řada současných ventilů není neovladatelná ani kleštěmi, neušetří se na topení - aby byla minimální teplota na severní straně, na jižní jsou soustavně otevřená okna, zvlášť pokud nejde zavřít radiátor! 19. Úprava suterénu pavilonu D pro potřeby ŠD - pokud se bude realizovat tato přestavba, je nutné počítat s vícepracemi kolem topení a odpadů, které nevydrží zásah do systému a popraskají 20. Rekonstrukce školního sportovního hřiště Výhled nutné údržby na rok 2012, hrazené z rozpočtu školy: 1. osvětlení zářivky v 1 herně ŠK, IC, knihovně a v šatnách pavilonu A 2. malování učebny výtvarné výchovy 3. opravy na Základní škole praktické (rekonstrukce podlahy 2 učeben havarijní stav, nátěr radiátorů) 4. ostatní údržba - opravy malování, elektro, nátěry, zednické, klempířské a vodoinstalatérské práce Zpracovala L. Hladíková, zástupkyně ředitelky školy 1.2 Školská rada Datum zřízení Funkce Orgán školy dle 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členové školské rady 2010/2011 Za zřizovatele Tomáš Sedláček (předseda školské rady), Naděžda Janásová. Za pedagogy Mgr. Jana Šenfelderová, Mgr. Jolana Rudolfová. Za zákonné zástupce Alice Tomková, Mgr. Bedřich Stehno. Povinné dvě schůzky byly uskutečněny. Na první schůzce byla schválena Výroční zpráva za rok 2009/2010. Došlo k úpravě ve školním řádu - přidáno nehodnocen - změna v kapitole Komisionální přezkoušení - omluvenky (omlouvání do 3 pracovních dní po navrácení do školy po absenci) 7

8 Ředitelka školy informovala o dokončení rekonstrukce budovy školy. Na různých místech začíná opadávat stropní omítka. V havarijním stavu se nachází WC na pavilonu I. stupně (okamžité uzavření z důvodu neprůchodných odpadů). Velmi špatný stav školního nábytku (byla uzavřena učebna VV z důvodu vyhovujících lavic). P.Sedláček informoval o prioritách MÚ rekonstrukce kotelny a kuchyně-varny ve školní restauraci Eurest. Škola bude žádat o přidělení peněz EU ve šk. r. 2011/2012. Informace o projektu Helen Doron (výuka AJ již od 1. třídy formou poslechu výukových CD). Na schůzce byly přítomnými schváleny drobné změny ve Školním řádu na školní rok 2011/12 (změny v názvu předmětů v Hodnocení související se změnami v ŠVP), v ŠVP ZV Harmonická škola (rozšíření výuky Aj i do 2.r. a zavedení nového volitelného předmětu Seminář společenských věd) a s projekty, které byly škole schváleny, jsou v realizaci či s finalizovanými (EU peníze školám, výuka Aj Super-Nature, Zeměpis na II.stupni CLIL výuka, Přírodovědná učebna a naučná stezka v prostorách školy a školní zahradě, přírodovědná laboratoř). Značné připomínky předsedy ŠR, p. Sedláčka, se týkaly rekonstrukce kotelny, bezbariérového přístupu do školy, rekonstrukce hřiště, havarijního stavu stropů po celé škole, nefunkčnosti ventilů a pod. Předseda ŠR žádal také o zaslání zápisu ze schůzky Radě města Lysá nad Labem, aby byl zřizovatel informován i prostřednictvím ŠR o přetrvávajících problémech ve škole, což bylo učiněno dne Rada města vzala na vědomí Na podzim budou nové volby do ŠR, protože končí její řádné tříleté volební období. Chvíli to vypadalo, že zřízení ŠR bude záviset na zřizovateli školy, protože její existence by neměla být dle 167 novely tzv. školského zákona povinná. Ale novela nebyla k přijata. Zpracovala: Mgr. Jana Šenfelderová, členka školské rady 1.3 Kolegium ředitelky školy Datum zřízení Funkce Poradní orgán ředitelky školy (ŘŠ), protože na škole není odborová organizace, tvořený vedoucími metodických sdružení (MS) a předmětových komisí (PK), oběma zástupkyněmi ŘŠ. Členové kolegia 2010/2011 Mgr. H. Šafářová (MS 1. období I. stupně), Mgr. Z. Nováková (MS 2. období I. stupně), Mgr. J. Rudolfová (PK humanitních předmětů), Mgr. I. Střasličková (PK cizích jazyků), Mgr. J.Šenfelderová (PK přírodovědných předmětů, zástupkyně ŘŠ pro výchovně vzdělávací oblast), Mgr. H. Fabiánová (PK výchov, školní metodička prevence), Mgr. Hana Otradovská (MS asistentů pedagoga, výchovná poradkyně) J. Mašková (MS vychovatelek), L. Hladíková (zástupkyně ŘŠ pro hospodářsko ekonomickou oblast) 1.4 Školní parlament Datum zřízení

9 Funkce Členové parlamentu 2010/2011 Koordinátoři práce ŠP Zástupci tříd od 2. do 9. ročníku, zajišťující vliv žáků na rozhodování o záležitostech školy. 2. A M.Nesměrák, M.Laniaková, J.Kiselovič 2. B Z.Tepličancová, K.Verzichová 3. A M.Guman, P.Hanuš 3. B R.Šiserová, A.Urbanová 4. A M.Šulc, K.Nováková 4. B - M.Baroch, P.Tlapák, Š.Korbelská 5. A B.Halušková, M.Uvíra 5. B D.Pacovský, T.Hodková 6. A O.Vykoukal, D.Čápová, L.Krpelánová 6. B P.Döme, V.Shamshurina 7. A I.Petrusová, B.Stará 7. B K.Faltysová, D.Tanglová 8. A L.Kopáčiková, J.Šenkeřík 8. B A.Korbelská, Z.Formánek 9. A D.Macich, B.Jonášová 9. B K.Kalivodová, I.Hradecká Mgr. S.Sabáková, Mgr. P.Zemanová Hodnocení práce Školního parlamentu ZŠ J.A.Komenského Rok 2010/2011 byl pro školní parlament (dále pouze ŠP) náročný. Prošel velkou změnou ve struktuře a rozdělení kompetencí. Každá třída si zvolila svého zástupce, ze kterých byli vybráni kandidáti na funkci předsedy a místopředsedy školního parlamentu. V rámci projektového dne Výchova demokratického občana proběhly oficiální volby, kterým předcházela volební kampaň. Kandidáti si připravili volební projev a natočili spot, podle kterého žáci celé školy hlasovali. Zvítězili Iva Petrusová a Daniel Macich, kteří byli poté jako předsedkyně školního parlamentu a místopředseda slavnostně jmenováni do funkce a podepsali s vedením školy smlouvu. Členové ŠP byli rozděleni do čtyř sekcí (Environmentální výchova, Vnitřní záležitosti, Propagace a Redakce ŠP). Každá sekce měla svá práva i povinnosti. Mohla v rámci svých kompetencí zasahovat do činnosti školy. Členové jednotlivých sekcí se pravidelně scházeli a každý týden řešili aktuální otázky. Všichni členové ŠP se setkali na dvou výročních schůzkách, kde hodnotili svou práci. Sekce environmentální (ENV) zorganizovala pro 1. a 2. ročníky Slavnost padajícího listí a Květinové dopoledne. Děti na několika stanovištích plnily úkoly připravené členy ŠP. Také si vzala na starost sponzorování zvířete v ZOO Praha. V rámci projektového dne Environmentální výchova byla hlasováním celé školy vybrána surikata. Stejně jako v minulých letech i letos se členové podíleli na organizaci celoškolního předvánočního jarmarku, na kterém proběhla i humanitární sbírka na UNICEF. Další úspěšnou akcí byly i Aprílové dny a volba Missák Aktivně se všichni žáci zapojili do Dívčí školy, Chlapecké školy a Dne bláznivých účesů. K dalším úspěšným činnostem patří mimo jiné Hudební pátky a pondělní Zprávičky ŠP. O všech akcích, které proběhly ve škole, informoval náš občasník J.A.K. se žije, který připravovala sekce Redakce ŠP. Celý rok práce ŠP můžeme hodnotit velice kladně, osvědčilo se rozdělení do sekcí, žáci si osvojovali kompetence k řešení problémů, sociální, pracovní a učili se vzájemně spolupracovat oba stupně ZŠ. 9

10 Zpracovaly Mgr.S.Sabáková, Mgr.P.Zemanová, koordinátorky práce ŠP 10

11 2 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání pouze nová soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/01 Základní škola ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠVP HARMONICKÁ ŠKOLA (dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené ročníky již žádný ročník 2.3. Učební plán dle ŠVP ZV Harmonická škola, Povinné Celkem vyučovací předměty ročník ročník ročník ročník ročník na I.stupni Český jazyk (35+7) Anglický jazyk (9+3) Matematika Počítačové dovednosti Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a (20+4) její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Tělesná Člověk a zdraví výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Celková časová dotace Povinné vyuč. předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem na II.stupni Vzdělávací obor Český jazyk (16+1) Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková 11

12 Anglický ) Cizí jazyk komunikace jazyk Matematika (16+1) Matematika a její aplikace Počítačové dovednosti Člověk a společnost (1+1) Informační a komunikační technologie Dějepis + Člověk a Výchova k společnost občanství Fyzika (6+1) Fyzika Chemie Chemie Člověk a Přírodopis Přírodopis příroda Zeměpis celk.23 Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Umění a Výtvarná celk.10 Výtvarná kultura výchova výchova Osobnostní (0+1) Průřezová témata výchova Výchova ke Výchova ke zdraví zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova celk.11 Tělesná výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Volitelné předměty Disponibilní časová dotace Celková časová dotace Disponibilní časová dotace Možno využít: I.stupeň 14 hodin II.stupeň 18 hodin I.stupeň Český jazyk 7 hod. Anglický jazyk 3 hod. Matematika 4 hod. Celkem 14 hodin II.stupeň Český jazyk 1 hod. Anglický jazyk 2 hod. Matematika 1 hod. Osobnostní výchova 1 hod. Volitelné předměty 11 hod. Počítačové dovednosti 1 hod. Fyzika 1 hod. Celkem 18 hodin Volitelné předměty 2010/11 ročník časová dotace 2.cizí jazyk Nj 1 skupina cizí jazyk Fj 1 skupina cizí jazyk Rj 1 skupina 7. 2 Informatika 3 skupiny 6. / 7. a 9. 1/2 Dílny 2 skupiny 8. a 9. 2 Sportovní aktivity 2 skupiny 6. / 9. 1/2 Estetická výchova 3 skupiny 6. / 8. a 9. 1/2 12

13 3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3.1 Přehled zaměstnanců školy - fyzické osoby k Počet zaměstnanců celkem na MD Počet učitelů ZŠ na MD Počet vychovatelů ŠD a ŠK 5 Počet asistentů pedagoga 7 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 Komentář Dvě vychovatelky a čtyři asistentky pedagoga pracovaly na část úvazku zároveň jako učitelky. Mateřské dovolené: Mgr. Bäumeltová Romana, Mgr. Tanglová Martina; Mgr. Trojanová Michaela jen do Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a příjmení Vzdělání Obor, studium Kateřina Amlerová středoškolské předškolní a mimoškolní pedagogika Simeona Betková středoškolské speciální pedagogika Ing. Josef Bodlák vysokoškolské radiotechnický Helena Boubínová středoškolské podnikání Jana Braultová středoškolské atestace školy Collége Saint-Didier (Francie) Mgr. Libuše Digaňová vysokoškolské učitel pro I. stupeň Šárka Dömeová středoškolské fyzioterapeut, kurz pro AP Mgr. Erika Drobná vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Irena Dvořáková výuční list prodavačka, kurz pro AP Mária Dwornik Kuruová vysokoškolské v USA všeobecné vzdělání se zaměřením na angličtinu Mgr. Hana Fabiánová vysokoškolské speciální pedagogika Jitka Fránková středoškolské gymnázium Mgr. František Hajný vysokoškolské metodika tělesné výchovy a sportu Mgr. Petra Hakenová vysokoškolské učitelství pro střední školy Marie Kracíková středoškolské vychovatelství Michal Krebs středoškolské SPŠS Mgr. Lenka Kremlíková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Lenka Kubíčová středoškolské gymnázium Mgr. Hana Kuchařová vysokoškolské učitelství pro II.stupeň Čj a Ov Jana Mašková středoškolské vychovatelství Mgr. Pavla Michalová vysokoškolské učitelství pro střední školy Mgr. Jana Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň Mgr. Marie Nováková vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Zdenka Nováková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Hana Otradovská vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Eva Polášková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Jolana Rudolfová vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Štěpánka Řečinská vysokoškolské učitel pro I. stupeň 13

14 Mgr. Simona Sabáková vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Eva Sochová středoškolské vychovatelství Mgr. Ivana Střasličková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Helena Šafářová vysokoškolské učitel pro I.stupeň Mgr. Jana Šenfelderová vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Šárka Špačková vysokoškolské speciální pedagogika Bc. Hana Šumpíková vysokoškolské sociální pedagogika Lenka Vrchotová středoškolské vychovatelství Ing. Radka Vydrová vysokoškolské chemicko - technologický Mgr. Petra Zemanová vysokoškolské učitel pro I.stupeň Zpracovala L. Hladíková, ZŘŠ Třídní učitelé I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Mgr. Helena Šafářová Mgr. Eva Polášková Simeona Betková Mgr. Petra Zemanová Mgr. Štěpánka Řečinská Mgr. Šárka Špačková Mgr. Zdenka Nováková Mgr. Petra Hakenová Mgr. Hana Fabiánová Mgr. Ivana Střasličková Mgr. Libuše Digaňová Mgr. Erika Drobná Ing. Radka Vydrová Mária Dwornik Kuruová Ing. Josef Bodlák Mgr. Simona Sabáková Mgr. Hana Otradovská Mgr. Jolana Rudolfová Mgr. Pavla Michalová Vyučující bez třídnictví: Kateřina Amlerová, Jana Braultová, Šárka Dömeová, Mgr. František Hajný, Marie Kracíková, Michal Krebs, Mgr. Lenka Kremlíková, Mgr. Hana Kuchařová, Mgr. Jana Nováková, Eva Sochová, Lenka Vrchotová Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Otradovská Školní metodička prevence: Mgr. Hana Fabiánová Metodička environmentální výchovy: Mgr. Pavla Michalová Metodik ICT: Ing. Josef Bodlák Správce sítě: Michal Krebs Koordinátorka školního vzdělávacího programu: Mgr. Štěpánka Řečinská 14

15 Asistentky pedagoga: Jana Braultová, Pavla Černá do , od Lenka Kubíčová, Šárka Dömeová, Jitka Fránková, Mgr. Jana Nováková, Eva Sochová Vychovatelky školní družiny a školního klubu: Jana Mašková vedoucí vychovatelka, Helena Boubínová, Bc. Hana Šumpíková, Lenka Vrchotová a Kateřina Amlerová Pedagogičtí pracovníci podle délky pedagogické praxe (platové třídy a platové stupně) Platový stupeň Let praxe 1 do 2 do 4 do 6 do 9 do 12 do 15 do 19 do 23 do 27 do 32 nad 32 Počet pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle délky pedagogické praxe (platové třídy a platové stupně) - od nové stupnice platových stupňů Platový stupeň Let praxe do 6 let do 12 do 19 do 27 nad 27 Počet pracovníků Zpracovala L. Hladíková, ZŘŠ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Jméno účastníka Název Místo konání Částka v Kč Mezinárodní teritoriální Metropolitní celoročně M. Dwornik Kuruová studia: anglofonní studia univerzita Praha --- celoročně Š. Špačková magisterské studium Speciální pedagogika Praha --- celoročně J. Šenfelderová Personální řízení NIDV Praha --- celoročně Š. Řečinská Koordinátor ŠVP Praha 8350,- celoročně Š. Dömeová Kurz asistenta pedagoga VISK Nymburk --- celoročně P. Michalová Projekt 5P PřF UK Praha --- celoročně H. Boubínová, S. Betková Školní a mimoškolní výchova VOŠ MILS Čelákovice --- srpen Všichni zaměstnanci Školení BOZP Lysá n.l Vedoucí pracovníci Školení BOZP Lysá n.l Všichni zaměstnanci Školení První pomoci Lysá n.l. 600,- září 9.9. Všichni PP Nadané dítě Lysá n.l J. Šenfelderová EU peníze školám Nymburk L. Vrchotová Hrajeme si v matematice na I.st. Praha 672, Všichni PP Školení ICT (Bod, Kre, Haj) Lysá n.l R. Vydrová Simulační hry v chemii Praha --- říjen J. Šenfelderová ŠVP máme a co dál? Praha 725, M. Nováková ASPO Nymburk M. Nováková Aktuální politické dění Praha 250, L. Digaňová, P. Zemanová, I.Střasličková Aj Super-Nature Velký Osek

16 M. Nováková Asertivita Praha 1390, J. Šenfelderová Dokumentace školy Praha 790, H. Otradovská Schůzka VP PPP Nymburk H. Fabiánová Semiramis + EU peníze Mladá Boleslav --- listopad Š. Řečinská ŠVP máme a co dál? Praha 725, H. Šafářová Konference Dyskorunka Praha 150, M. Nováková Celostátní konference Asociace ředitelů zákl. škol Lázně Bělohrad 2200, H. Otradovská, H. Šafářová, Š.Špačková Schůzka pedagogů AN PPP Nymburk P. Zemanová Využití interaktivní tabule na 1. stupni Praha 1368, H. Šafářová Efektivní učení Praha 948, P. Zemanová, M. Dwornik Kuruová Aj metodický kurz Praha 1344, H.Kuchařová, J.Rudolfová Čj + reklama Praha 1344, L. Vrchotová Klady a zápory hyperaktivity u dětí Praha 600, L. Hladíková Evidenční listy, mzdy Praha 2976, M. Nováková ASPO Nymburk J. Mašková Pohybové a psychosom.hry Praha 600,- prosinec P. Otčenášková, J. Šenfelderová Bakalář Praha 1780, F. Hajný Školení - Florbal Kutná Hora M. Nováková ASPO Nymburk --- leden E. Sochová APLA Praha R. Vydrová Efektivní práce v týmech Praha E. Sochová APLA Praha M. Nováková ASPO Nymburk --- únor M. Nováková Profesní vzdělávání Praha E. Sochová APLA Praha H. Fabiánová Schůzka metodiků prevence PPP Nymburk J. Šenfelderová Pracovní předpisy Nymburk 500, H. Otradovská Poznáváme učební styly Nymburk J. Rudolfová Čj - poezie Praha 672,- březen E. Sochová APLA Praha P. Michalová ENV Praha M. Nováková ASPO Nymburk R. Vydrová, S. Sabáková Tvorba DŮM Mladá Boleslav J. Šenfelderová Zeměpis + ICT Praha 948, E. Sochová APLA Praha J. Šenfelderová Geografické dovednosti PřF UK Praha S. Sabáková Finanční gramotnost Praha 960,- duben 1.4. J. Rudolfová Čj - poezie Praha 672, L. Hladíková Školská legislativa Nymburk 750,- 16

17 4.4. M. Nováková, H. Fabiánová Konference MŠMT Praha H. Otradovská Rj - současnost Praha 672, E. Drobná Konference for Primary Teachers Praha J. Šenfelderová Práce s mapou místní krajiny Praha H. Šafářová Matematika a EVVO Praha M. Nováková Inovace ve výuce Praha 960, H. Otradovská Schůzka VP Nymburk M. Nováková ASPO Nymburk M. Nováková Profesní vzdělávání Praha H. Fabiánová Setkání MPP PPP Nymburk P. Michalová Výzkum OECD PISA VÚP Praha --- květen 3.5. L. Hladíková Změny v účetnictví Nymburk 750, J. Braultová, I. Dvořáková Kurz AP ADHD Praha 780, J. Rudolfová Čj čtenářská gramotnost Praha 2136, E. Drobná, M. Dwornik Kuruová Tvorba DUM Nymburk P. Otčenášková První pomoc Praha 300, J. Šenfelderová Jak sepsat projektovou žádost Praha M. Nováková Asociace ředitelů ZŠ Kolín 1700, M. Nováková Profesní vzdělávání Praha H. Fabiánová Konference logo Praha M. Nováková ASPO Nymburk M. Nováková Výjezdní seminář ŘŠ Loučeň 1800, R. Vydrová Výuka chemie Praha --- červen 6.6. J. Šenfelderová M v běžném životě MŠMT Praha M. Nováková ASPO Nymburk P. Michalová Zahrada místo pro výuku Praha --- srpen P. Michalová, I. Střasličková Kurz Aj Anglie --- Celkem Kč Zpracovaly Mgr.Jana Šenfelderová, ZŘŠ a L.Hladíková, ZŘŠ Jednotlivé semináře zaměřené na určitý obor si volili pedagogové v rámci svého Plánu osobního rozvoje, který si připravuje každý pedagog individuálně a projedná jej na začátku školního roku s ředitelkou školy. Přednost v podpoře vzdělávání měli noví perspektivní pedagogové a učitelé, kteří si rozšiřují kvalifikaci na cizí jazyky, realizaci ŠVP a tvořivé metody práce s dětmi. Prioritou bylo také prohlubování znalostí programu Bakalář a nácvik práce s ICT technikou. Poznatky ze vzdělávání si předávají pracovníci na metodických sdruženích a v rámci příslušné předmětové komise. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Prioritou školy je studium k výkonu specializovaných činností - koordinátor ŠVP (začala Mgr.Š.Řečinská) - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií - studium pro asistenty pedagoga (ukončila I.Dvořáková a Š.Dömeová) 17

18 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů potřebuje získat deset učitelů, jedna vychovatelka a dvě asistentky pedagoga. 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení Zařazení Úvazek Ludmila Hladíková ZŘŠ pro ek.provozní oblast 1.00 Pavla Otčenášková sekretářka 1.00 Luděk Boubín údržbář 0.38 Luděk Boubín školník 1.00 Markéta Ambrožová uklízečka 0.50 Helena Boubínová uklízečka 0.50 Miroslava Merhautová uklízečka 1.00 Libuše Nová uklízečka 1.00 Renata Nováková uklízečka 1.00 Zpracovala L. Hladíková, ZŘŠ 3.4 Údaje o pracovnících v souhrnu Přepočtené osoby - průměrný stav Pracovníků celkem 37,26 40,17 z toho mužů 4,13 4,13 žen 33,13 36,04 učitelé a asistenti pedagoga 25,94 29,11 vychovatelé 4,07 4,01 nepedagogičtí pracovníci 6,81 7,05 z toho TH P 2,00 2,00 provozní 4,81 5,05 Počet nekvalifikovaných učitelů Ostatních ped. pracovníků AP 1 3 Noví absolventi uč.studia - nástup 0 1 Počet ostatních pedagogů - nástup 9 5 Počet pedagogů - odchod na MD 3 2 Zpracovala L. Hladíková, ZŘŠ 3.5 Akce pro zaměstnance (hrazeno z FKSP) Příspěvek na obědy v hodnotě 10,- Kč na l oběd po celý školní rok Poskytování půjček na vybavení domácnosti v částce Kč Poskytování příspěvku na dovolenou v částce Kč 1000,- na rok na pracovníka Vstupenky na divadelní představení v Praze na muzikál Robin Hood a čtyři představení pro zaměstnance a jejich děti Piky, piky na hlavu; Hurvínek už zase zlobí; Bílý dalmatin; Ferda Mravenec 18

19 Vstupenky na módní přehlídku v Lysé nad Labem a na Květinovou slavnost na Bon Repos Nákup vitamínů v hodnotě á 1000,- Kč Uspořádání večeře ke Dni učitelů a předvánoční setkání s ženami na mateřské dovolené a důchodci Nákup permanentek do fit centra, solné jeskyně, plaveckého bazénu v Čelákovicích, permanentky na fyzioterapii, pohybový kurz a squash dle výběru zaměstnanců Zpracovala L. Hladíková, ZŘŠ 19

20 4 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 4.1 Výsledky zápisu k povinné školní docházce (k ) Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do Z toho počet dětí starších Počet odkladů pro prvních tříd 6ti let (nástup po odkladu) šk. rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení na střední školy a) na víceletá gymnázia bylo přijato: Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku 5 1 b) na střední školy bylo přijato: Gymnázia Střední odborné Střední odborná Neumístění žáci Celkem žáků školy s maturitou učiliště s výučním listem c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy V devátém ročníku V nižším ročníku 43 1 Zpracovala Mgr. H. Otradovská, výchovná poradkyně Absolventské práce ve školním roce 2010/2011 Celkem 11 žáků 9. ročníku na základě dobrovolnosti zpracovalo absolventskou práci, která je svým rozsahem a formou na úrovni velmi dobré práce studenta střední školy. Téma práce si vybírali žáci podle svých zájmů. Spolupracovali s vyučujícím odpovídajícího oboru, tzv. konzultantem. K veřejné obhajobě před spolužáky a pedagogy bylo připuštěno 9 z nich a tito úspěšní absolventi získali již tradiční tričko Certifikovaný absolvent Jméno téma konzultant 9.A Doležalová Marcela Děti Afriky Mgr. M.Nováková Křížková Alžběta Pozorování počasí v zimě 2010/11 Mgr. S.Sabáková Pabyšková Kristýna Michael Viewegh Mgr. J.Rudolfová Wretzel Lukáš Historie map v ČR B.Tuzar, archivář SokA Nbk 9.B Hajný Petr Ryby našich vod Ing. J.Bodlák Hajný Václav Lyžování a lyžařský výcvik Mgr. F.Hajný Jonášová Barbora Osvětim koncentrační tábor Mgr. M.Nováková Kalivodová Kateřina Fotografování Ing. J.Bodlák Tomková Barbora Hitler a Židé Mgr. H.Otradovská Zpracovala Mgr. J. Šenfelderová, ZŘŠ 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem 2011-2012

Výroční zpráva Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem 2011-2012 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 1. 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 1.1.1 Škola...4

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více