Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Kolegium ředitelky školy Školní parlament PŘEHLED OBORŮ ZÁKL. VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Učební plán ŠVP ZV Harmonická škola RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Přehled zaměstnanců školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Údaje o pracovnících v souhrnu Akce pro zaměstnance VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Údaje k zápisu o povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na střední školy 20 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Počty tříd v ročnících, počty žáků Přehled prospěchu a chování Testování žáků Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky Školní a výjezdní semináře Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu Hodnocení ŠVP Harmonická škola Hodnocení výchovného poradenství Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení činnosti školního klubu Hodnocení plánu ICT Hodnocení plánu environmentální výchovy Nabídka nepovinných předmětů a kroužků PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti a úspěchů v soutěžích Sportovní soutěže Odborné soutěže Akce pro rodiče a veřejnost SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Rozšíření výuky Aj na ZŠ Středočeského kraje programem Super- Nature EU peníze školám PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ Vybavení pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 43 2

3 10.2 Zeměpis na II. stupni - CLIL výuka Přírodovědná učebna a laboratoř KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR PŘÍLOHY 3

4 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem Komenského1534 okres Nymburk fakultní škola MFF UK Praha 1. 1 Charakteristika školy Škola Název školy Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského1534, okres Nymburk Adresa školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 IČO IZO Vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Nováková zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Šenfelderová Kontakt tel.: fax: webové stránky: Zřizovatel Název zřizovatele Město Lysá nad Labem Adresa zřizovatele Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 Kontakt tel.: fax: www: Součásti školy kapacita Základní škola 550 Školní družina 150 Školní klub Základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu/oddělení učitele 1. stupeň ZŠ ,1 19,1 2. stupeň ZŠ ,2 12,7 Školní družina Školní klub Komentář: Zvýšil se oproti loňsku počet tříd o dvě, protože odešla jedna devítka, ale přišly tři první třídy. Zvláštní plnění povinné docházky v zahraničí měli 3 žáci. Nižší počet dětí na II. stupni na 1 učitele je způsoben vyšším počtem hodin na třídu (až 32), dělením tříd na jazyky a na volitelné předměty. Školní klub má normativní naplněnost 150 dětí na 1 vychovatelku, 4

5 proto je její úvazek navýšen z mzdových prostředků školy z 0,3 na 0,5, aby mohl být klub na žádost rodičů v provozu alespoň 15 hodin týdně. Základní škola J.A.Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od , její první pavilony B a C byly dány do provozu a během čtyř let se škola rozrostla na současných osm pavilonů A - H. Dne byl škole udělen čestný název Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem. Ode dne je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. Škola může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne označení fakultní škola MFF UK. Se snižováním počtu žáků byly od 90. let 20. století prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům - ZŠ praktické (ředitel Mgr. P. Tomek), školní restauraci Eurest (od nová vedoucí J.Blažková), Obchodní akademii (ředitelka RNDr. I. Dvořáková), zubní lékařce MUDr. J. Duškové a praktické lékařce MUDr. E. Skalické, Pedagogicko psychologické poradně SK OP Nymburk (vedoucí pracoviště PhDr. A. Vaňátková), městské psycholožce PhDr. R. Holubové, kosmetičce E.Tomanové a fyzioterapeutce Mgr. K. Holubové Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovny, multimediální učebny Ani v tomto roce nedostala škola finance na vybavení nábytkem, pracovna Vv nemohla plnit svou odbornou funkci. Snaha řešit z různých projektů a grantů. Odpočinkový areál, hřiště Nachází se mezi pavilony, má starý nekvalitní povrch tvořený betonem nebo betonovou dlažbou. Hřiště ŠD je postupně rekonstruováno z financí ŠD průlezky, schodiště. Sportovní zařízení 2 tělocvičny, jedna zrekonstruovaná. Sportovní hřiště je dle revizní zprávy vyhovující pro rekreační Dílny a pozemky činnost, je zhotoven projekt na rekonstrukci. 1 dílna ve společné správě se ZŠ praktickou; pozemky škola nemá. Žákovský nábytek Dle vyhlášky 410/2005 Sb. je vyhovující pouze na I. stupni, ale byl by v některých učebnách potřeba po 7 letech používání obnovit; na II. stupni vyhovuje pouze pět učeben, tj. 50 %. Částečné vybavení jedné učebny žákovským nábytkem (15 stolů v počítačové učebně 304/D) pořídilo SRPDŠ v ceně ,- Kč Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vzhledem ke snížení rozpočtu na neinvestice jsou pečlivě vybírány především nezbytné učebnice, PC programy, výuková DVD a CD, která jsou součástí učebnicových řad nebo pro děti s poruchami učení; florbalové hokejky, volejbalové míče a pod. Postupné pořizování nových učebnic dle RVP ZV (čítanka pro 2. 5.r.; matematika pro r., prvouka pro 2.r.; Čj pro 5.r.; přírodověda pro

6 Vybavení kabinetů a učeben Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 5.r.; učebnice Aj a Fj; vše pro 1. ročník.). Všude 36 let starý skříňový nábytek; ve všech kabinetech dle vyhlášky 410/2005 Sb. nevyhovující osvětlení. 78 PC, z toho 59 přístupných žákům, 78 připojených na vysokorychlostní internet, 5 notebooků, 2 zprovozněné interaktivní tabule, 10 dataprojektorů z toho 1 přenosný, 11 televizí, 11 VHS přehrávačů, 10 DVD přehrávačů, 25 radiomagnetofonů. Investiční rozvoj Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ v Lysé nad Labem, protože budovy jsou obecním majetkem. V období školního roku 2010/2011 byly do jako investice realizovány tyto akce: 1. oprava a výmalba z BOZ hlediska nebezpečných stropů - I. etapa v hodnotě ,- Kč 2. stržení schodiště a vybudování nového s bezbariérovým přístupem do školní restaurace Eurest v pavilonu F za ,- Kč ,- Kč konstrukční úpravy. 3. stržení starého schodiště ze dvora do pavilonu A, které slouží jako nouzový východ a přístup k relaxačnímu prostoru pro žáky školy, nové schodiště nebylo kvůli nevyhovujícím BOZ podmínkám a zrezivělé konstrukci dosud převzato. Z rozpočtu školy na údržbu a z částek získaných z pronájmů byly realizovány ve školním roce 2010/2011 tyto akce v celkové částce ,- Kč: oprava centrálních hodin, nové PVC ve sborovně, opravy tabulí, omítek, dlažby, instalatérské a zednické práce apod. Potřebné investice ve výhledu 1. Rošty a schody u hlavního vchodu (včetně izolace tepelné a proti vodě dveře jsou zcela prorezlé) neprošlo revizní zprávou BOZP! 2. Vnitřní schodiště v pavilonu A, E, D uštípané schodnice, je nutno vyměnit celé bloky stupňů 3. Teplovodní kanál urgence již 10 let, nutno rozkopat chodby pavilonů, v případě havárie hrozí vytopení školy 4. Výměna dlaždic na chodbách minimálně pavilon D 1. poschodí vysoké nebezpečí úrazu! 5. Rekonstrukce obkladů na WC nebezpečí úrazu především v chlapeckých částech 6. Rekonstrukce hygienického zařízení (WC, sprchy) a šaten v pavilonu E škoda, že se nevyužilo nabídky OA; ta ušetřila částku Kč jako část investice do sprch a žádala město o spolupráci, která vyšla do ztracena. Je zcela nevyhovující pro žáky, veřejnost a krizové v případě evakuace Domova Na zámku, se kterým má škola smlouvu. 7. Realizace hygienické vyhlášky č. 410/2005 Sb. vybavení tříd školním posuvným nábytkem, chybí celkem v 6 třídách (třída 204/D, 205/D, 302/D, 305/D, 309/D a uč. 10/D), již 7 let nebyl příspěvek na nábytek. 8. Plot kolem areálu školy vysoké nebezpečí úrazu! s materiálem, který je ve sklepení pavilonu E 9. Nové PVC v přízemí pavilonu D 10. Malování školy dle vyhlášky 410/2005 Sb. povinnost každé 3 roky pavilon D + A po rekonstrukci + pavilon E (chodby a šatny) a G (po vytopení) V případě pokračování oťukávání stropů vymalovat celou chodbu, třídu, kabinet včetně stěn. 6

7 11. Stropy v pavilonech v pavilonech B, C, D, E, F, G. (hotovo 3300 m 2 ), areál má přes m Kryty na radiátory pouze v nebezpečných úsecích (nikoli všude, alespoň na I. stupni) vyhláška 410/2005 Sb. 13. Nátěr radiátorů alespoň v pavilonu B 14. Odvětrávání WC v pavilonu E vyhláška 410/2005 Sb. 15. Schodiště do pavilonu D (přístup k lékařkám) 16. Svody dešťové vody v celém areálu školy (narůstá počet prasknutí litinových trubek cenu jednoho sloupu zná odbor správy majetku) 17. Rekonstrukce keramické dílny v pavilonu E 18. Regulační ventily na topná tělesa, řada současných ventilů není neovladatelná ani kleštěmi, neušetří se na topení - aby byla minimální teplota na severní straně, na jižní jsou soustavně otevřená okna, zvlášť pokud nejde zavřít radiátor! 19. Úprava suterénu pavilonu D pro potřeby ŠD - pokud se bude realizovat tato přestavba, je nutné počítat s vícepracemi kolem topení a odpadů, které nevydrží zásah do systému a popraskají 20. Rekonstrukce školního sportovního hřiště Výhled nutné údržby na rok 2012, hrazené z rozpočtu školy: 1. osvětlení zářivky v 1 herně ŠK, IC, knihovně a v šatnách pavilonu A 2. malování učebny výtvarné výchovy 3. opravy na Základní škole praktické (rekonstrukce podlahy 2 učeben havarijní stav, nátěr radiátorů) 4. ostatní údržba - opravy malování, elektro, nátěry, zednické, klempířské a vodoinstalatérské práce Zpracovala L. Hladíková, zástupkyně ředitelky školy 1.2 Školská rada Datum zřízení Funkce Orgán školy dle 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členové školské rady 2010/2011 Za zřizovatele Tomáš Sedláček (předseda školské rady), Naděžda Janásová. Za pedagogy Mgr. Jana Šenfelderová, Mgr. Jolana Rudolfová. Za zákonné zástupce Alice Tomková, Mgr. Bedřich Stehno. Povinné dvě schůzky byly uskutečněny. Na první schůzce byla schválena Výroční zpráva za rok 2009/2010. Došlo k úpravě ve školním řádu - přidáno nehodnocen - změna v kapitole Komisionální přezkoušení - omluvenky (omlouvání do 3 pracovních dní po navrácení do školy po absenci) 7

8 Ředitelka školy informovala o dokončení rekonstrukce budovy školy. Na různých místech začíná opadávat stropní omítka. V havarijním stavu se nachází WC na pavilonu I. stupně (okamžité uzavření z důvodu neprůchodných odpadů). Velmi špatný stav školního nábytku (byla uzavřena učebna VV z důvodu vyhovujících lavic). P.Sedláček informoval o prioritách MÚ rekonstrukce kotelny a kuchyně-varny ve školní restauraci Eurest. Škola bude žádat o přidělení peněz EU ve šk. r. 2011/2012. Informace o projektu Helen Doron (výuka AJ již od 1. třídy formou poslechu výukových CD). Na schůzce byly přítomnými schváleny drobné změny ve Školním řádu na školní rok 2011/12 (změny v názvu předmětů v Hodnocení související se změnami v ŠVP), v ŠVP ZV Harmonická škola (rozšíření výuky Aj i do 2.r. a zavedení nového volitelného předmětu Seminář společenských věd) a s projekty, které byly škole schváleny, jsou v realizaci či s finalizovanými (EU peníze školám, výuka Aj Super-Nature, Zeměpis na II.stupni CLIL výuka, Přírodovědná učebna a naučná stezka v prostorách školy a školní zahradě, přírodovědná laboratoř). Značné připomínky předsedy ŠR, p. Sedláčka, se týkaly rekonstrukce kotelny, bezbariérového přístupu do školy, rekonstrukce hřiště, havarijního stavu stropů po celé škole, nefunkčnosti ventilů a pod. Předseda ŠR žádal také o zaslání zápisu ze schůzky Radě města Lysá nad Labem, aby byl zřizovatel informován i prostřednictvím ŠR o přetrvávajících problémech ve škole, což bylo učiněno dne Rada města vzala na vědomí Na podzim budou nové volby do ŠR, protože končí její řádné tříleté volební období. Chvíli to vypadalo, že zřízení ŠR bude záviset na zřizovateli školy, protože její existence by neměla být dle 167 novely tzv. školského zákona povinná. Ale novela nebyla k přijata. Zpracovala: Mgr. Jana Šenfelderová, členka školské rady 1.3 Kolegium ředitelky školy Datum zřízení Funkce Poradní orgán ředitelky školy (ŘŠ), protože na škole není odborová organizace, tvořený vedoucími metodických sdružení (MS) a předmětových komisí (PK), oběma zástupkyněmi ŘŠ. Členové kolegia 2010/2011 Mgr. H. Šafářová (MS 1. období I. stupně), Mgr. Z. Nováková (MS 2. období I. stupně), Mgr. J. Rudolfová (PK humanitních předmětů), Mgr. I. Střasličková (PK cizích jazyků), Mgr. J.Šenfelderová (PK přírodovědných předmětů, zástupkyně ŘŠ pro výchovně vzdělávací oblast), Mgr. H. Fabiánová (PK výchov, školní metodička prevence), Mgr. Hana Otradovská (MS asistentů pedagoga, výchovná poradkyně) J. Mašková (MS vychovatelek), L. Hladíková (zástupkyně ŘŠ pro hospodářsko ekonomickou oblast) 1.4 Školní parlament Datum zřízení

9 Funkce Členové parlamentu 2010/2011 Koordinátoři práce ŠP Zástupci tříd od 2. do 9. ročníku, zajišťující vliv žáků na rozhodování o záležitostech školy. 2. A M.Nesměrák, M.Laniaková, J.Kiselovič 2. B Z.Tepličancová, K.Verzichová 3. A M.Guman, P.Hanuš 3. B R.Šiserová, A.Urbanová 4. A M.Šulc, K.Nováková 4. B - M.Baroch, P.Tlapák, Š.Korbelská 5. A B.Halušková, M.Uvíra 5. B D.Pacovský, T.Hodková 6. A O.Vykoukal, D.Čápová, L.Krpelánová 6. B P.Döme, V.Shamshurina 7. A I.Petrusová, B.Stará 7. B K.Faltysová, D.Tanglová 8. A L.Kopáčiková, J.Šenkeřík 8. B A.Korbelská, Z.Formánek 9. A D.Macich, B.Jonášová 9. B K.Kalivodová, I.Hradecká Mgr. S.Sabáková, Mgr. P.Zemanová Hodnocení práce Školního parlamentu ZŠ J.A.Komenského Rok 2010/2011 byl pro školní parlament (dále pouze ŠP) náročný. Prošel velkou změnou ve struktuře a rozdělení kompetencí. Každá třída si zvolila svého zástupce, ze kterých byli vybráni kandidáti na funkci předsedy a místopředsedy školního parlamentu. V rámci projektového dne Výchova demokratického občana proběhly oficiální volby, kterým předcházela volební kampaň. Kandidáti si připravili volební projev a natočili spot, podle kterého žáci celé školy hlasovali. Zvítězili Iva Petrusová a Daniel Macich, kteří byli poté jako předsedkyně školního parlamentu a místopředseda slavnostně jmenováni do funkce a podepsali s vedením školy smlouvu. Členové ŠP byli rozděleni do čtyř sekcí (Environmentální výchova, Vnitřní záležitosti, Propagace a Redakce ŠP). Každá sekce měla svá práva i povinnosti. Mohla v rámci svých kompetencí zasahovat do činnosti školy. Členové jednotlivých sekcí se pravidelně scházeli a každý týden řešili aktuální otázky. Všichni členové ŠP se setkali na dvou výročních schůzkách, kde hodnotili svou práci. Sekce environmentální (ENV) zorganizovala pro 1. a 2. ročníky Slavnost padajícího listí a Květinové dopoledne. Děti na několika stanovištích plnily úkoly připravené členy ŠP. Také si vzala na starost sponzorování zvířete v ZOO Praha. V rámci projektového dne Environmentální výchova byla hlasováním celé školy vybrána surikata. Stejně jako v minulých letech i letos se členové podíleli na organizaci celoškolního předvánočního jarmarku, na kterém proběhla i humanitární sbírka na UNICEF. Další úspěšnou akcí byly i Aprílové dny a volba Missák Aktivně se všichni žáci zapojili do Dívčí školy, Chlapecké školy a Dne bláznivých účesů. K dalším úspěšným činnostem patří mimo jiné Hudební pátky a pondělní Zprávičky ŠP. O všech akcích, které proběhly ve škole, informoval náš občasník J.A.K. se žije, který připravovala sekce Redakce ŠP. Celý rok práce ŠP můžeme hodnotit velice kladně, osvědčilo se rozdělení do sekcí, žáci si osvojovali kompetence k řešení problémů, sociální, pracovní a učili se vzájemně spolupracovat oba stupně ZŠ. 9

10 Zpracovaly Mgr.S.Sabáková, Mgr.P.Zemanová, koordinátorky práce ŠP 10

11 2 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání pouze nová soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/01 Základní škola ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠVP HARMONICKÁ ŠKOLA (dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené ročníky již žádný ročník 2.3. Učební plán dle ŠVP ZV Harmonická škola, Povinné Celkem vyučovací předměty ročník ročník ročník ročník ročník na I.stupni Český jazyk (35+7) Anglický jazyk (9+3) Matematika Počítačové dovednosti Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a (20+4) její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Tělesná Člověk a zdraví výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Celková časová dotace Povinné vyuč. předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem na II.stupni Vzdělávací obor Český jazyk (16+1) Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková 11

12 Anglický ) Cizí jazyk komunikace jazyk Matematika (16+1) Matematika a její aplikace Počítačové dovednosti Člověk a společnost (1+1) Informační a komunikační technologie Dějepis + Člověk a Výchova k společnost občanství Fyzika (6+1) Fyzika Chemie Chemie Člověk a Přírodopis Přírodopis příroda Zeměpis celk.23 Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Umění a Výtvarná celk.10 Výtvarná kultura výchova výchova Osobnostní (0+1) Průřezová témata výchova Výchova ke Výchova ke zdraví zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova celk.11 Tělesná výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Volitelné předměty Disponibilní časová dotace Celková časová dotace Disponibilní časová dotace Možno využít: I.stupeň 14 hodin II.stupeň 18 hodin I.stupeň Český jazyk 7 hod. Anglický jazyk 3 hod. Matematika 4 hod. Celkem 14 hodin II.stupeň Český jazyk 1 hod. Anglický jazyk 2 hod. Matematika 1 hod. Osobnostní výchova 1 hod. Volitelné předměty 11 hod. Počítačové dovednosti 1 hod. Fyzika 1 hod. Celkem 18 hodin Volitelné předměty 2010/11 ročník časová dotace 2.cizí jazyk Nj 1 skupina cizí jazyk Fj 1 skupina cizí jazyk Rj 1 skupina 7. 2 Informatika 3 skupiny 6. / 7. a 9. 1/2 Dílny 2 skupiny 8. a 9. 2 Sportovní aktivity 2 skupiny 6. / 9. 1/2 Estetická výchova 3 skupiny 6. / 8. a 9. 1/2 12

13 3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3.1 Přehled zaměstnanců školy - fyzické osoby k Počet zaměstnanců celkem na MD Počet učitelů ZŠ na MD Počet vychovatelů ŠD a ŠK 5 Počet asistentů pedagoga 7 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 Komentář Dvě vychovatelky a čtyři asistentky pedagoga pracovaly na část úvazku zároveň jako učitelky. Mateřské dovolené: Mgr. Bäumeltová Romana, Mgr. Tanglová Martina; Mgr. Trojanová Michaela jen do Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a příjmení Vzdělání Obor, studium Kateřina Amlerová středoškolské předškolní a mimoškolní pedagogika Simeona Betková středoškolské speciální pedagogika Ing. Josef Bodlák vysokoškolské radiotechnický Helena Boubínová středoškolské podnikání Jana Braultová středoškolské atestace školy Collége Saint-Didier (Francie) Mgr. Libuše Digaňová vysokoškolské učitel pro I. stupeň Šárka Dömeová středoškolské fyzioterapeut, kurz pro AP Mgr. Erika Drobná vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Irena Dvořáková výuční list prodavačka, kurz pro AP Mária Dwornik Kuruová vysokoškolské v USA všeobecné vzdělání se zaměřením na angličtinu Mgr. Hana Fabiánová vysokoškolské speciální pedagogika Jitka Fránková středoškolské gymnázium Mgr. František Hajný vysokoškolské metodika tělesné výchovy a sportu Mgr. Petra Hakenová vysokoškolské učitelství pro střední školy Marie Kracíková středoškolské vychovatelství Michal Krebs středoškolské SPŠS Mgr. Lenka Kremlíková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Lenka Kubíčová středoškolské gymnázium Mgr. Hana Kuchařová vysokoškolské učitelství pro II.stupeň Čj a Ov Jana Mašková středoškolské vychovatelství Mgr. Pavla Michalová vysokoškolské učitelství pro střední školy Mgr. Jana Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň Mgr. Marie Nováková vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Zdenka Nováková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Hana Otradovská vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Eva Polášková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Jolana Rudolfová vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Štěpánka Řečinská vysokoškolské učitel pro I. stupeň 13

14 Mgr. Simona Sabáková vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Eva Sochová středoškolské vychovatelství Mgr. Ivana Střasličková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Helena Šafářová vysokoškolské učitel pro I.stupeň Mgr. Jana Šenfelderová vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Šárka Špačková vysokoškolské speciální pedagogika Bc. Hana Šumpíková vysokoškolské sociální pedagogika Lenka Vrchotová středoškolské vychovatelství Ing. Radka Vydrová vysokoškolské chemicko - technologický Mgr. Petra Zemanová vysokoškolské učitel pro I.stupeň Zpracovala L. Hladíková, ZŘŠ Třídní učitelé I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Mgr. Helena Šafářová Mgr. Eva Polášková Simeona Betková Mgr. Petra Zemanová Mgr. Štěpánka Řečinská Mgr. Šárka Špačková Mgr. Zdenka Nováková Mgr. Petra Hakenová Mgr. Hana Fabiánová Mgr. Ivana Střasličková Mgr. Libuše Digaňová Mgr. Erika Drobná Ing. Radka Vydrová Mária Dwornik Kuruová Ing. Josef Bodlák Mgr. Simona Sabáková Mgr. Hana Otradovská Mgr. Jolana Rudolfová Mgr. Pavla Michalová Vyučující bez třídnictví: Kateřina Amlerová, Jana Braultová, Šárka Dömeová, Mgr. František Hajný, Marie Kracíková, Michal Krebs, Mgr. Lenka Kremlíková, Mgr. Hana Kuchařová, Mgr. Jana Nováková, Eva Sochová, Lenka Vrchotová Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Otradovská Školní metodička prevence: Mgr. Hana Fabiánová Metodička environmentální výchovy: Mgr. Pavla Michalová Metodik ICT: Ing. Josef Bodlák Správce sítě: Michal Krebs Koordinátorka školního vzdělávacího programu: Mgr. Štěpánka Řečinská 14

15 Asistentky pedagoga: Jana Braultová, Pavla Černá do , od Lenka Kubíčová, Šárka Dömeová, Jitka Fránková, Mgr. Jana Nováková, Eva Sochová Vychovatelky školní družiny a školního klubu: Jana Mašková vedoucí vychovatelka, Helena Boubínová, Bc. Hana Šumpíková, Lenka Vrchotová a Kateřina Amlerová Pedagogičtí pracovníci podle délky pedagogické praxe (platové třídy a platové stupně) Platový stupeň Let praxe 1 do 2 do 4 do 6 do 9 do 12 do 15 do 19 do 23 do 27 do 32 nad 32 Počet pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle délky pedagogické praxe (platové třídy a platové stupně) - od nové stupnice platových stupňů Platový stupeň Let praxe do 6 let do 12 do 19 do 27 nad 27 Počet pracovníků Zpracovala L. Hladíková, ZŘŠ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Jméno účastníka Název Místo konání Částka v Kč Mezinárodní teritoriální Metropolitní celoročně M. Dwornik Kuruová studia: anglofonní studia univerzita Praha --- celoročně Š. Špačková magisterské studium Speciální pedagogika Praha --- celoročně J. Šenfelderová Personální řízení NIDV Praha --- celoročně Š. Řečinská Koordinátor ŠVP Praha 8350,- celoročně Š. Dömeová Kurz asistenta pedagoga VISK Nymburk --- celoročně P. Michalová Projekt 5P PřF UK Praha --- celoročně H. Boubínová, S. Betková Školní a mimoškolní výchova VOŠ MILS Čelákovice --- srpen Všichni zaměstnanci Školení BOZP Lysá n.l Vedoucí pracovníci Školení BOZP Lysá n.l Všichni zaměstnanci Školení První pomoci Lysá n.l. 600,- září 9.9. Všichni PP Nadané dítě Lysá n.l J. Šenfelderová EU peníze školám Nymburk L. Vrchotová Hrajeme si v matematice na I.st. Praha 672, Všichni PP Školení ICT (Bod, Kre, Haj) Lysá n.l R. Vydrová Simulační hry v chemii Praha --- říjen J. Šenfelderová ŠVP máme a co dál? Praha 725, M. Nováková ASPO Nymburk M. Nováková Aktuální politické dění Praha 250, L. Digaňová, P. Zemanová, I.Střasličková Aj Super-Nature Velký Osek

16 M. Nováková Asertivita Praha 1390, J. Šenfelderová Dokumentace školy Praha 790, H. Otradovská Schůzka VP PPP Nymburk H. Fabiánová Semiramis + EU peníze Mladá Boleslav --- listopad Š. Řečinská ŠVP máme a co dál? Praha 725, H. Šafářová Konference Dyskorunka Praha 150, M. Nováková Celostátní konference Asociace ředitelů zákl. škol Lázně Bělohrad 2200, H. Otradovská, H. Šafářová, Š.Špačková Schůzka pedagogů AN PPP Nymburk P. Zemanová Využití interaktivní tabule na 1. stupni Praha 1368, H. Šafářová Efektivní učení Praha 948, P. Zemanová, M. Dwornik Kuruová Aj metodický kurz Praha 1344, H.Kuchařová, J.Rudolfová Čj + reklama Praha 1344, L. Vrchotová Klady a zápory hyperaktivity u dětí Praha 600, L. Hladíková Evidenční listy, mzdy Praha 2976, M. Nováková ASPO Nymburk J. Mašková Pohybové a psychosom.hry Praha 600,- prosinec P. Otčenášková, J. Šenfelderová Bakalář Praha 1780, F. Hajný Školení - Florbal Kutná Hora M. Nováková ASPO Nymburk --- leden E. Sochová APLA Praha R. Vydrová Efektivní práce v týmech Praha E. Sochová APLA Praha M. Nováková ASPO Nymburk --- únor M. Nováková Profesní vzdělávání Praha E. Sochová APLA Praha H. Fabiánová Schůzka metodiků prevence PPP Nymburk J. Šenfelderová Pracovní předpisy Nymburk 500, H. Otradovská Poznáváme učební styly Nymburk J. Rudolfová Čj - poezie Praha 672,- březen E. Sochová APLA Praha P. Michalová ENV Praha M. Nováková ASPO Nymburk R. Vydrová, S. Sabáková Tvorba DŮM Mladá Boleslav J. Šenfelderová Zeměpis + ICT Praha 948, E. Sochová APLA Praha J. Šenfelderová Geografické dovednosti PřF UK Praha S. Sabáková Finanční gramotnost Praha 960,- duben 1.4. J. Rudolfová Čj - poezie Praha 672, L. Hladíková Školská legislativa Nymburk 750,- 16

17 4.4. M. Nováková, H. Fabiánová Konference MŠMT Praha H. Otradovská Rj - současnost Praha 672, E. Drobná Konference for Primary Teachers Praha J. Šenfelderová Práce s mapou místní krajiny Praha H. Šafářová Matematika a EVVO Praha M. Nováková Inovace ve výuce Praha 960, H. Otradovská Schůzka VP Nymburk M. Nováková ASPO Nymburk M. Nováková Profesní vzdělávání Praha H. Fabiánová Setkání MPP PPP Nymburk P. Michalová Výzkum OECD PISA VÚP Praha --- květen 3.5. L. Hladíková Změny v účetnictví Nymburk 750, J. Braultová, I. Dvořáková Kurz AP ADHD Praha 780, J. Rudolfová Čj čtenářská gramotnost Praha 2136, E. Drobná, M. Dwornik Kuruová Tvorba DUM Nymburk P. Otčenášková První pomoc Praha 300, J. Šenfelderová Jak sepsat projektovou žádost Praha M. Nováková Asociace ředitelů ZŠ Kolín 1700, M. Nováková Profesní vzdělávání Praha H. Fabiánová Konference logo Praha M. Nováková ASPO Nymburk M. Nováková Výjezdní seminář ŘŠ Loučeň 1800, R. Vydrová Výuka chemie Praha --- červen 6.6. J. Šenfelderová M v běžném životě MŠMT Praha M. Nováková ASPO Nymburk P. Michalová Zahrada místo pro výuku Praha --- srpen P. Michalová, I. Střasličková Kurz Aj Anglie --- Celkem Kč Zpracovaly Mgr.Jana Šenfelderová, ZŘŠ a L.Hladíková, ZŘŠ Jednotlivé semináře zaměřené na určitý obor si volili pedagogové v rámci svého Plánu osobního rozvoje, který si připravuje každý pedagog individuálně a projedná jej na začátku školního roku s ředitelkou školy. Přednost v podpoře vzdělávání měli noví perspektivní pedagogové a učitelé, kteří si rozšiřují kvalifikaci na cizí jazyky, realizaci ŠVP a tvořivé metody práce s dětmi. Prioritou bylo také prohlubování znalostí programu Bakalář a nácvik práce s ICT technikou. Poznatky ze vzdělávání si předávají pracovníci na metodických sdruženích a v rámci příslušné předmětové komise. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Prioritou školy je studium k výkonu specializovaných činností - koordinátor ŠVP (začala Mgr.Š.Řečinská) - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií - studium pro asistenty pedagoga (ukončila I.Dvořáková a Š.Dömeová) 17

18 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů potřebuje získat deset učitelů, jedna vychovatelka a dvě asistentky pedagoga. 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení Zařazení Úvazek Ludmila Hladíková ZŘŠ pro ek.provozní oblast 1.00 Pavla Otčenášková sekretářka 1.00 Luděk Boubín údržbář 0.38 Luděk Boubín školník 1.00 Markéta Ambrožová uklízečka 0.50 Helena Boubínová uklízečka 0.50 Miroslava Merhautová uklízečka 1.00 Libuše Nová uklízečka 1.00 Renata Nováková uklízečka 1.00 Zpracovala L. Hladíková, ZŘŠ 3.4 Údaje o pracovnících v souhrnu Přepočtené osoby - průměrný stav Pracovníků celkem 37,26 40,17 z toho mužů 4,13 4,13 žen 33,13 36,04 učitelé a asistenti pedagoga 25,94 29,11 vychovatelé 4,07 4,01 nepedagogičtí pracovníci 6,81 7,05 z toho TH P 2,00 2,00 provozní 4,81 5,05 Počet nekvalifikovaných učitelů Ostatních ped. pracovníků AP 1 3 Noví absolventi uč.studia - nástup 0 1 Počet ostatních pedagogů - nástup 9 5 Počet pedagogů - odchod na MD 3 2 Zpracovala L. Hladíková, ZŘŠ 3.5 Akce pro zaměstnance (hrazeno z FKSP) Příspěvek na obědy v hodnotě 10,- Kč na l oběd po celý školní rok Poskytování půjček na vybavení domácnosti v částce Kč Poskytování příspěvku na dovolenou v částce Kč 1000,- na rok na pracovníka Vstupenky na divadelní představení v Praze na muzikál Robin Hood a čtyři představení pro zaměstnance a jejich děti Piky, piky na hlavu; Hurvínek už zase zlobí; Bílý dalmatin; Ferda Mravenec 18

19 Vstupenky na módní přehlídku v Lysé nad Labem a na Květinovou slavnost na Bon Repos Nákup vitamínů v hodnotě á 1000,- Kč Uspořádání večeře ke Dni učitelů a předvánoční setkání s ženami na mateřské dovolené a důchodci Nákup permanentek do fit centra, solné jeskyně, plaveckého bazénu v Čelákovicích, permanentky na fyzioterapii, pohybový kurz a squash dle výběru zaměstnanců Zpracovala L. Hladíková, ZŘŠ 19

20 4 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 4.1 Výsledky zápisu k povinné školní docházce (k ) Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do Z toho počet dětí starších Počet odkladů pro prvních tříd 6ti let (nástup po odkladu) šk. rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení na střední školy a) na víceletá gymnázia bylo přijato: Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku 5 1 b) na střední školy bylo přijato: Gymnázia Střední odborné Střední odborná Neumístění žáci Celkem žáků školy s maturitou učiliště s výučním listem c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy V devátém ročníku V nižším ročníku 43 1 Zpracovala Mgr. H. Otradovská, výchovná poradkyně Absolventské práce ve školním roce 2010/2011 Celkem 11 žáků 9. ročníku na základě dobrovolnosti zpracovalo absolventskou práci, která je svým rozsahem a formou na úrovni velmi dobré práce studenta střední školy. Téma práce si vybírali žáci podle svých zájmů. Spolupracovali s vyučujícím odpovídajícího oboru, tzv. konzultantem. K veřejné obhajobě před spolužáky a pedagogy bylo připuštěno 9 z nich a tito úspěšní absolventi získali již tradiční tričko Certifikovaný absolvent Jméno téma konzultant 9.A Doležalová Marcela Děti Afriky Mgr. M.Nováková Křížková Alžběta Pozorování počasí v zimě 2010/11 Mgr. S.Sabáková Pabyšková Kristýna Michael Viewegh Mgr. J.Rudolfová Wretzel Lukáš Historie map v ČR B.Tuzar, archivář SokA Nbk 9.B Hajný Petr Ryby našich vod Ing. J.Bodlák Hajný Václav Lyžování a lyžařský výcvik Mgr. F.Hajný Jonášová Barbora Osvětim koncentrační tábor Mgr. M.Nováková Kalivodová Kateřina Fotografování Ing. J.Bodlák Tomková Barbora Hitler a Židé Mgr. H.Otradovská Zpracovala Mgr. J. Šenfelderová, ZŘŠ 20

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 1.1 Škola.3 1.1.1 Základní údaje o škole... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více