Toto správní řízení se zahajuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toto správní řízení se zahajuje"

Transkript

1

2 LEGISLATIVA Žádost o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání Nastala doba zápis k p edškolnímu vzd lávání, a proto se budeme tentokrát v novat charakteru a náležitostem žádosti o p ijetí k p edškolnímu vzd lávání. ízení o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání je v praxi bezesporu tím nej ast jším a nejd ležit jším správním ízením, které editelka mate ské školy z izované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí v souladu s 165 odst. 2 školského zákona vede. MGR. PAVLA KATZOVÁ Toto správní řízení se zahajuje podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ze strany zákonného zástupce dítěte. I Charakter žádosti o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání Vzhledem k tomu, že se v případě řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pohybujeme v oblasti správního řízení, charakter žádosti o přijetí, její náležitosti a další okolnosti jejího podání vyplývají především ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní právní úprava obsažená ve školském zákoně v této věci není příliš podrobná, bude však rozebrána a zmíněna všude tam, kde je pro praxi významná. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je v souladu s 44 odst. 1 správního řádu právním úkonem, kterým se zahajuje správní řízení o přijetí konkrétního dítěte k předškolnímu vzdělávání v konkrétní mateřské škole. Toto správní řízení může být s ohledem na svůj charakter a znění 34 odst. 2 školského zákona (ze kterého vyplývá, že ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým) zahájeno pouze podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. To znamená, že zahájení řízení z moci úřední (z podnětu ředitelky mateřské školy) zde vůbec nepřichází v úvahu. Vzhledem k tomu, že v konkrétním správním řízení je vždy rozhodováno pouze o přijetí či nepřijetí konkrétního dítěte k předškolnímu vzdělávání (účastníkem správního řízení je pouze dané dítě), vede ředitelka mateřské školy tolik správních řízení, kolik je dětí, které o přijetí k předškolnímu vzdělávání požádaly. Z toho také vyplývá, že každé správní řízení musí být zahájeno podáním samostatné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. I Obecné náležitosti žádosti o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání Především je nezbytné uvést, že žádný právní předpis nestanoví závazně vzor či tiskopis žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ani nikoho nezmocňuje k takovému stanovení (podobně jako je tomu například v případě přihlášky ke vzdělávání na střední škole v 60 odst. 5 školského zákona). Poznámka ke vzoru i tiskopisu žádosti Takovýto vzor či tiskopis není oprávněna závazně stanovit ani ředitelka příslušné mateřské školy. Jakýkoliv vzor či tiskopis zpracovaný ředitelkou mateřské školy, zřizovatelem mateřské školy nebo kýmkoliv jiným může být z právního hlediska jen a pouze vzorem či tiskopisem doporučeným, kterého může, ale nemusí zákonný zástupce dítěte při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání využít, pokud je daný vzor či tiskopis zpracován v souladu s platnými právními předpisy. Ředitelka mateřské školy je tedy vždy povinna akceptovat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v jakékoliv podobě, pokud splňuje náležitosti stanovené platnými právními předpisy, a není v žádném případě oprávněna odmítnout žádost o přijetí pouze z toho důvodu, že není podána na tiskopise, který ona zpracovala či stanovila k použití. Náležitosti žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplývají především ze správního řádu. V souladu s 45 odst. 1 správního řádu musí mít žádost obecné náležitosti stanovené v 37 odst. 2 správního řádu, a dále z ní musí být patrné, o co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Obecné náležitosti stanovené v 37 odst. 2 správního řádu jsou tyto: 4 PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY březen 2013

3 Předškolní vzdělávání v multikulturním systému Evropských škol

4 TÉMA M SÍCE Ráno se v p edškolním cyklu tzv. Evropské školy, a v Bruselu, Lucemburku, Mnichov, nebo jinde, na první pohled neliší od jakékoliv mate ské školy v eské republice. Rodi e p ivád jí své malé d ti, zaznívají obvyklé pozdravy a p ivítání, d ti zamávají mám nebo tátovi a b ží do t ídy mezi kamarády. P i pozorn jším zaposlouchání a pohledu však zjistíme, že rozdíl tu p ece jen je PHDR. DANA MUSILOVÁ Běžné ranní věty slyšíme v mnoha různých jazycích, na chodbách i ve třídách vidíme cizojazyčné nápisy, fotografie různých zemí, vlaječky evropských států. Školu totiž navštěvují děti ze všech zemí Evropské unie. I Cíle a charakter vzd lávání v Evropských školách Multikulturní systém Evropských škol (www.eursc.eu), který v tomto roce oslaví již šedesát let od svého vzniku, byl původně založen pro děti zaměstnanců evropských institucí se záměrem umožnit těmto dětem žijícím v cizině vzdělávání v mateřském jazyce a usnadnit tak jejich návrat do své vlasti. Dnes jsou cíle vzdělávání poskytované Evropskými školami mnohem širší. Ve čtrnácti školách tzv. typu I, zřizovaných na základě mezivládních dohod a situovaných v sedmi zemích Evropské unie, se v současnosti vzdělává více než 23 tisíc žáků, další, tzv. akreditované školy nabízejí toto vzdělávání pod záštitou jednotlivých členských států. Evropské školy poskytují vzdělání v předškolním, primárním a sekundárním cyklu a jeho završením je maturitní zkouška, tzv. Evropský bakalaureát, uznávaný ve všech zemích Evropské unie. Vzdělávání v Evropských školách vychází z evropské kultury, z charakteru země, kde je škola situována, i z jedinečné kultury, která na školách existuje. Podporuje rozvoj jazykové a kulturní identity dětí a žáků a zároveň posiluje toleranci, interkulturní porozumění a evropanství. Francouzský politik a ekonom Jean Monnet vystihl tyto hlavní principy ve dvou souvětích, která se stala mottem Evropských škol: Vzděláváni bok po boku, nesužováni od dětství rozvratnými předsudky, obeznámeni se vším, co je významné a dobré v různých kulturách, ponesou v průběhu dospívání myšlenku vzájemné sounáležitosti. Při zachování lásky a hrdosti k vlastní zemi stanou se v myslích Evropany, vzdělanými a připravenými dovršit a upevnit dílo, které započali jejich předkové vytvořit jednotnou a prosperující Evropu. I P edškolní vzd lávání Předškolní cyklus oficiálně poskytuje vzdělání dětem od čtyř let, v současnosti jsou však stále častěji přijímány i děti mladší. Vzdělávání probíhá v heterogenních třídách, v tzv. jazykových sekcích, ve kterých jsou děti vyučovány ve svém mateřském jazyce. Pokud není ve škole pro některé děti příslušná jazyková sekce zřízena, je jim při splnění určitých podmínek zajišťováno vyučování mateřského jazyka v dotaci 2,5 hodiny týdně. Od školního roku 2004/2005 jsou zřízeny české jazykové sekce na předškolním a primárním stupni Evropské školy Brusel III a Lucemburk II, výuka českého jazyka je dále zajištěna např. v Mnichově, Karlsruhe, Frankfurtu nad Mohanem, Varese, distančně v Bergenu. Vzdělávací program (kurikulum) je pro všechny jazykové sekce společný. Od září roku 2011 učitelé a děti pracují podle nového kurikula, které zdůrazňuje tzv. holistický (celostní) přístup k dítěti, kdy jednotlivé oblasti vzdělávání nejsou odděleny a prolínají se v přirozených souvislostech. Dítě, jeho prospěch a individuální rozvoj stojí v centru veškerých vzdělávacích činností; důraz je kladen na pozitivní sebepojetí a sebeúctu, podporu sociálních dovedností a rozvíjení kompetence k učení. Nejdůležitějším prostředkem uplatňování této holistické filozofie je hra, při které má dítě možnost objevovat, prožívat a vytvářet vztahy k ostatním. Stěžejní obsahová část kurikula se skládá ze čtyř částí: Já a moje tělo; Já jako osobnost; Já a ti druzí a Já a svět. PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY březen

5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY P edškolní výchova na prahu století dít te Na p elomu 19. a 20. století bylo v eském království celkem 350 institucí pro nejmenší, z nichž byla více než polovina n meckých. eské opatrovny a mate ské školy se zejména v národnostn smíšených oblastech snažily elit germaniza ním snahám a p ipravovat d ti na vstup do eských škol. Legislativní rámec stanovil pro mate ské školy místo školního vyu ování ízené hry a hravá zam stnání, jejichž pojetí nem lo daleko do malé školy DOC. PHDR. EVA OPRAVILOVÁ, CSC. Mateřské školy měly zpravidla dvě místnosti učebnu a místnost pro volné čin nosti, kde se skupiny střídaly. Zatímco jedna se účastnila vyučování, druhá například cvičila. Učebny byly zařízeny stejně jako školy lavicemi a pracovalo se podle přesného časového rozvrhu. I Výchovný a vzd lávací obsah Obsah výchovného a vzdělávacího působení byl vcelku volný. Jednotlivé instituce mohly podle svého využívat mravoučné příběhy, básničky, pohádky, písně a hry, jejichž pestrý výběr s metodickými návody snaživě přinášely dobové časopisy a příručky. K zaměstnáním veliké ceny vychovatelské, ježto jím mnohostranně na vývoj dětského ducha působíme, patřilo stavění, jehož účelem bylo přivést dítě k samostatnému tvoření pozorováním svého okolí. Metodické pokyny a doporučený rozhovor k stavbě na téma Ulice naznačuje představu o tehdejších konkrétních očekávaných výstupech a kompetencích: Téma Ulice a) Vystavěti dětem z domečků město s několika ulicemi. b) Každá ulice má své jméno. c) Děti udají jméno ulice, ve které je škola a ve které bydlí. d) Stavění ulice. e) Děti povídají, co na ulici viděly. f) Opatrnost při chůzi na ulici. g) Zacvičiti: Vyhýbejte se koním a voz m! V metodách práce s dětmi přetrvávala inspirace Fröblovými pomůckami, domácími výrobci různě modifikovanými. Školský duch i při snaze o specifický přístup k dítěti přežíval. Ve srovnání s tradiční školou však bylo celkové ovzduší předškolních institucí k dětem citlivé a vlídné, a nejspíš proto je profesor pedagogiky G. A. Lindner ( ) označil za nejskvělejší paedagogický útvar novověku. I Kritika stávajícího systému a hnutí za novou pedagogiku Společenský a kulturní rozvoj ve světě, provázený demokratizačními tendencemi, vyvolal na sklonku století všeobecnou tvrdou kritiku stávajícího systému výchovy a vzdělávání, která zahrnovala také předškolní výchovu v mateřských školách. Ellen Keyová (jejíž datum narození Ott v nau ný slovník decentně neuvádí; ), znamenitá švédská reformátorka sociální, spisovatelka a mravní moc prvního řádu, konstatovala, že škola představuje neproniknutelnou houšť hlouposti, předsudků a omylů. Požaduje novou výchovu a otevírá bránu nového století svým spisem Století dít te. Uvolněná atmosféra konce století vytvořila vhodné podmínky ke vzniku širokého mezinárodního hnutí za novou pedagogiku, označovanou také jako pedagogika reformní, aktivní nebo progresivní. Ta oceňuje dětství jako nejdůležitější období v životě člověka a přináší zásadní obrat v postoji k dítěti. Je založena na pochopení dítěte, respektu, lásce a trpělivosti k němu. Přijímá dítě takové, jaké je. Základní ideje tohoto hnutí ztvárnilo několik vynikajících osobností do výrazných výchovných koncepcí a systémů, označovaných dnes jako alternativní. Patří k nim především systém Marie Montessoriové ( ), waldorfská pedagogika Rudolfa Steinera ( ), Jenský plán Petra Petersena ( ), freinetovská pedagogika Célestina Freineta ( ), progresivní výchova Johna Deweye ( ). Našly širokou odezvu v praxi a jsou dodnes inspirativní. I Reformní snahy v echách a na Morav Z myšlenek nové pedagogiky vyšla také bohatá tvůrčí činnost pedagogů praktiků, jejichž ctižádostí nebyla

6 PEDAGOGIKA Primární logopedická prevence V mnoha mate ských školách je provád na logopedická prevence formou logopedických chvilek, dechových, fona ních a artikula ních cvi ení, tane ních, pohybových a sluchových her. Kolegyn se zam ují na rytmizaci slov, hru s rýmy a procvi ování grafomotorických dovedností. Prevence e ové výchovy neboli logopedická prevence souvisí s fyziologickým vývojem e i. MGR. MARTINA MALOTOVÁ V předškolním věku se řeč vyvíjí přirozeně a nové návyky se upevňují automaticky. Kolem sedmého roku se řečové funkce uzavírají a jakékoliv další změny se děti musejí učit. Logopedická prevence je zaměřena především na gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rytmizaci slov, rozšiřování slovní zásoby, rozvoj zrakové orientace, sluchové a zrakové paměti. Nejde o nápravu řeči, ale o rozvoj komunikačních schopností. I Možnosti rozvoje komunika ních schopností Gymnastika mluvidel je cvičení rtů a jazyka, které připravuje mluvidla na vyslovení některé hlásky. Kolegyně jež pracují s dětmi v mateřských školách, opakují a procvičují určité skupinky hlásek ve slovech, větách a říkadlech. Když se hlásku podaří vyvodit, používají se pracovní listy, sešity na grafomotoriku apod. Jeden z důležitých bodů spočívá v opakování a dokončování úkolů v sešitech, na pracovních listech, ale i v běžné řeči. Je třeba opakovat říkadla, vyprávět krátký děj, příběh, pohádku. Pokud jde o výslovnost, měli bychom být důslední a děti opravovat. Logopedická prevence je v mateřských školách realizována buď skupinově, nebo také individuálně, např. v odpoledních hodinách. Není možné realizovat logopedickou prevenci pouze v režii MŠ, ale vždy je nutný souhlas rodičů a jejich úzká spolupráce. Právě v rodinách by měl být položen základ pro fyziologický vývoj řeči. Všichni však víme, jaká je v současné době v rodinách situace, jaká jsou hodnotová měřítka proč tomu tak je, nechme raději nezodpovězeno. Na začátku každého školního roku se jeví jako vhodné provádět u dětí depistáž za účelem zjištění úrovně výslovnosti. Mateřské školy spolupracují se školským poradenským zařízením (PPP nebo SPC), případně s klinickým logopedem. Kontrolní vyšetření dětí speciálním pedagogem vede buď k zařazení dítěte do následné odborné péče SP centra zaměřeného na tuto problematiku, nebo v případě jednodušších problémů může za metodické podpory odborníků odstraňovat tyto nedostatky přímo proškolená paní učitelka v MŠ. Prevence řečové výchovy či logopedická prevence souvisí s fyziologickým vývojem řeči. Většina dětí přichází do mateřské školy se srozumitelnou řečí, některé však mohou mít různé řečové vady. Nejčastější a poměrně dobře řešitelnou řečovou vadou dětí v mateřských školách je dyslalie. Tento logopedický problém velmi často odstraňuje paní učitelka v mateřské škole, samozřejmě pod supervizí odborníka. I Dyslalie Dyslalie je vadná výslovnost jedné či více hlásek. Výskyt dyslalie v nižších ročnících ZŠ dosahuje až 25 % populace, ve vyšších ročnících nepřekračuje 15 %. Známou skutečností z logopedické praxe je převaha výskytu dyslalie u chlapců. Poměr je tu asi 60 % : 40 % v neprospěch chlapců. Z hlediska jednotlivých druhů dyslalie je nejčastější chybná výslovnost sykavek a hlásek r, ř. Na výkon čtení nemá dyslalie vliv, ale vady výslovnosti se mohou výrazněji promítat do pravopisu, neboť dítě píše tak, jak samo mluví a jak samo sebe slyší. Prevenci dyslalie je třeba zacílit do raného věku dítěte již okolo jednoho roku. Sociální prostředí musí dítěti poskytovat nejen vzor správné výslovnosti, ale má i stimulovat zvukově- -významovou rovinu řečového vývoje tak, aby do ZŠ nastupovaly děti se správnou výslovností. I Rhinolalie (huh avost) Projevuje se změnou rezonance zvuku hlásek při artikulaci. Její výskyt je 30 PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY březen 2013

7 PEDAGOGIKA Re exe projektu Afrika aneb Jak to dopadlo V minulém ísle Poradce jsme se seznámili s první ástí projektu Sv t je barevný Afrika, který umož uje tv r ím zp sobem rozvíjet multikulturní výchovu v mate ské škole. Tento lánek pojednává o vlastní realizaci, výtvarném a dramatickém ztvárn ní projektu, který vychází z bakalá ské práce Kate iny Havránkové, a rovn ž vypovídá o re exi projektu ve vztahu k d tem. PAEDDR. MARIE PAVLOVSKÁ, PH.D. PRVNÍ DEN a) Seznámení s kontinentem Afriky Seznámení dětí s druhým největším kontinentem probíhalo formou komunikačního kruhu. Děti začaly povídat o tom, jak si představují, že vypadá život v Africe. Spontánně kladly otázky a společně s učitelkou hledaly odpovědi. Zjistily například, že v Africe je horko, žijí tam lidé, kteří mají tmavou pleť a říká se jim černoši. V Africe žije také spousta exotických zvířat. Kontinentem protéká řeka Nil a rostou tam podivné stromy baobaby. Součástí Afri ky je i země Egypt, kde byly některé děti na dovolené s rodiči, v Africe jsou pyramidy Poté začaly děti společně vymýšlet nejrůznější činnosti, které by v rámci projektu chtěly uskutečnit. b) Chystání velké nástěnné mapy Afriky Společně s učitelkou namalovaly na velký karton obrys Afriky. Domluvily se, že si na tuto mapu budou lepit vše, co je zaujme. Během dalších dnů přinášely z domu obrázky týkající se života v Africe. Reflexe: Ve třídě vznikla velká mapa, na niž děti opravdu samy lepily vše, co je o Africe zajímalo. c) Honička hra na Horké kameny Při zahřívací honičce si děti předávaly imaginární horký kámen. Protože byl rozpálený od afrického slunce, než dítě napočítalo do tří, muselo jej rychle dát do ruky někomu jinému. Každý se snažil vzdálit od toho, kdo měl kámen v dlani. Do hry se rozdaly tři horké kameny. Reflexe: Při honičce se děti bavily, nedělalo jim nejmenší problém představit si, že je kámen horký. Dokonce svoji činnost provázely rozličnými zvuky představujícími bolest při popálení kamenem. Upozornění: U této hry je nutný dozor kvůli případnému úrazu děti se nechají hrou unést a mohly by se zranit hodem kamínku. d) Hra Pravá, nebo levá? Horké kameny v průběhu honičky vychladly, a tak si všichni mohli zahrát tradiční hru afrických dětí. Vylosované dítě skrylo v dlani kamínek. S pažemi nataženými před sebou začalo rychle přehazovat kamínek z jedné ruky do druhé a při zastavení musely ostatní děti hádat, ve které ruce ho má schovaný. Další variace: Tuto hru hrají malí chlapci v Africe. Co se stane, až chlapci, kteří žijí v tradičních afrických kmenech, vyrostou? Chodí na lov? Dobrá, zahrajme si tedy na lovce. Co takový lovec potřebuje? Reflexe: Tato hra se ukázala jako náročná. Děti nedokázaly tak rychle manipulovat s kamenem, tudíž bylo často zřejmé, v jaké dlani se kámen ukrývá. e) Výroba tradiční masky a štítu afrických lovců Z novinového papíru, tekutého lepidla na tapety a pomocí nafukovacích balonků si děti vyrobily masky. Štíty vyráběly stejným způsobem, jen noviny lepily na karton potažený igelitem. Po zaschnutí a ztvrdnutí vzniklé hmoty se děti pustily do pomalování výrobků barvami. Africký tanec: Před lovem se lovci shromáždí uprostřed tábora a společně se připraví na lov při zvuku afrických bubnů. Následoval poslech africké hudby s volným tancem dětí po herně. f) Výroba tradičních afrických bubnů a nejrůznějších hudebních nástrojů Učitelka dětem ukázala, jak takový bubínek vypadá, a všichni pak pátrali, z čeho by si mohli hudební nástroje vyrobit. Děti přišly s nápadem využít velký kelímek od jogurtu potažený igelitem a obtočený gumičkou. Poté ho březen

8 INSPIRACE Zapojte se do sv tového projektu OMEP Sv tová organizace pro p edškolní výchovu (OMEP) vyhlásila v roce 2009 na Sv tovém shromážd ní v nigerijském Lagosu projekt, jehož tématem je výchova pro udržitelný rozvoj. Projekt stále pokra uje a má za sebou již dv na sebe navazující fáze. Na podzim 2012 byla zahájena fáze t etí, zam ená na mezigenera ní dialog o tématech udržitelného rozvoje. Kúčasti na této fázi jsou zvány i mateřské školy v České republice. Navíc jsou pro všechny, kteří mají zájem se připojit, stále otevřeny i předcházející fáze projektu. I Východiska projektu Zájem o oblast udržitelného rozvoje na nejvyšší úrovni mezinárodních organi zací má již svou historii. Z posledních iniciativ je třeba zmínit zejména summit OSN o udržitelném rozvoji, který se konal v roce 2002 v Johannes burgu, dále švédskou iniciativu zorganizovat světovou konferenci o výchově a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2004, Gothenburg) a vyhlášení Dekády vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj pro léta , s nímž přišlo UNESCO. V rámci této dekády se uskutečnila řada konferencí a dílčích iniciativ na mezinárodní i národních úrovních, z nichž pro oblast předškolního vzdělávání bylo významné ustavení pracovní skupiny o zapojení předškolního vzdělávání do tématu udržitelný rozvoj. Jednalo se opět o švédskou iniciativu pod názvem Příspěvek předškolního vzdělávání k udržitelné společnosti z roku Projekt OMEP vyhlášený na Světovém shromáždění v Nigérii v roce 2009 přímo na tyto předcházející aktivity navázal. V dokumentech o udržitelném rozvoji se píše o souvisejících a vzájemně se podporujících pilířích udržitelného rozvoje, jimiž jsou (1) sociální rozvoj, (2) ekonomický rozvoj a (3) ochrana životního prostředí. Pokud tyto pilíře, o nichž panuje shoda, aplikujeme do oblasti předškolní výchovy a vzdělávání, potom to znamená následující: (1) Poznávat jeden druhého, poznávat podmínky života dětí v různých částech světa, uvědomovat si rodové (gender) rozdíly a výzvy plynoucí z tradičních genderových rolí a modelů v předškolních zařízeních; participace a vliv dětí založené na rovných právech, možnostech a povinnostech. (2) Zajistit vzdělávání pro všechny, aktivně podporovat dětské učení a rozvoj, poskytovat široké příležitosti pro plný rozvoj potenciálu dívek a chlapců, vést děti k přijetí plné odpovědnosti coby občanů a učit je patřičným rozhodnutím v současnosti i v budoucnosti. (3) Vytvářet cítění pro přírodu, žít v souladu s přírodou, zaměřovat se na přírodu a životní prostředí jako na předměty a prostředky učení, za pomoci hry a učení poukazovat na ekologické problémy a výzvy. V tomto smyslu byl tedy také koncipován projekt OMEP. I První fáze projektu Nejprve se rozběhla první fáze, jejímž obsahem byly záznamy a interpretace rozhovorů s dětmi nad obrázkem zeměkoule, kterou děti čistí a umývají. Zdůrazňoval se především třetí pilíř Ilustrace: Anna-Karin Engberg udržitelného rozvoje, a to ochrana životního prostředí. Obrázek se současně stal logem Světové konference OMEP v Gothenburgu (srpen 2010). Měl inspirovat děti, aby se rozhovořily o tom, co na obrázku vidí, co se na obrázku děje, co děti na obrázku dělají, a proč. Teprve v závěru jim měla být položena otázka, zda už někdy slyšely pojem udržitelný rozvoj a zda vědí, co to znamená. Dospělí, kteří s dětmi rozhovory vedli, měli přesné instrukce, jak postupovat. Byli také požádáni, aby se hlavně snažili s porozuměním naslouchat, aniž by svými návodnými komentáři děti ovlivňovali. Po realizaci rozhovorů, jež měly být různými způsoby zaznamenávány (audio a video nahrávky, přepisy), následovala sumarizace a analýza výsledků, k nimž organizátoři projektu v zúčastněných zemích opět dostali přesné instrukce: Popsat nejčastější odpovědi. Zaznamenat nejzajímavější citace. Uvést základní údaje o účastnících projektu (dospělí, děti: věk, pohlaví, místo ). Výsledky komentovat. 42 PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY březen 2013

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Vážené kolegyně, studuji speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své diplomové práci se zabývám narušenou komunikační schopností u dětí

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1 Zora Syslová OBSAH 1. Předmět předškolní pedagogiky 2. Základní kategorie a pojmy 3. Předškolní pedagog, jeho kompetence 4. Komunikační dovednosti učitelky MŠ 5. Dítě jako subjekt

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků.

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. S P R Á V N Á V Ý S L O V N O S T Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. Správná mluva je

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: Příprava dětí k zahájení školní docházky Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: ÚVOD DO STUDIA ADIKTOLOGIE Vyučující: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Číslo předmětu: 1268 Semestr: 1. (1. ročník, zimní) Čas: Pátek

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více