Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY"

Transkript

1 Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články školního řádu: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců. 2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy. 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců Děti mají tato práva: Poskytnutí ochrany a bezpečí Uspokojení základních potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu) Respektování individuality Výběr činností na základě vlastní volby Dostatečný prostor na sdílení svých zážitků Možnost adaptačního režimu Zákonní zástupci mají tato práva: Diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života Konzultovat výchovné i jiné problémy s učitelkou, případně ředitelkou Být informování prostřednictvím nástěnek a webových stránek o akcích školy, prospívání svého dítěte Seznámit se s obsahem vzdělávacího programu školy a třídy Po dohodě s učitelkou v adaptačním období trávit s dítětem přiměřenou dobu ve třídě

2 Zákonní zástupci mají tyto povinnosti: Zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy Přivádět dítě až do třídy a osobně je předat učitelce V případě soudního svěření dítěte do péče jednoho z rodičů doložit kopii tohoto pravomocného rozhodnutí, v případě probíhajícího soudního sporu předběžné opatření o úpravě poměrů dítěte (jinak jsou práva obou rodičů totožná) Včas nahlásit jakékoli změny v chování dítěte Do MŠ přivádět pouze zdravé dítě, zároveň je nepřípustné požadovat po učitelcepodávání jakýchkoliv léků (včetně vitaminových produktů) pokud se nejedná o léky životně důležité V případě potřeby (na vyzvání učitelky) doložit lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s návratem do kolektivu dětí, s ohledem k ochraně zdraví ostatních dětí Neprodleně nahlásit aktuální změny v důležitých datech a údajích změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny ) V daných termínech platit úplatu za předškolní vzdělání a školní stravování Včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole V případě příznaků akutního onemocnění dítěte po telefonické výzvě dítě neprodleně vyzvednout z MŠ a zajistit zdravotní péči Vyskytne li se u dítěte infekční onemocnění, ohlásit tuto skutečnost neprodleně učitelce Respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu MŠ 2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy: Mateřská škola zajišťuje provoz od 7:00 do 16:30. Provoz mateřské školy bývá přerušen v době vánočních svátků a letních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu je oznámeno nejméně 2 měsíce předem, spolu s možností poskytnutí vzdělávání v jiné mateřské škole, po dohodě se zřizovatelem. Provoz mateřské školy může být přerušen, či omezen i jiném období ze závažných důvodů technického, či organizačního řádu, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Toto konzultuje ředitelka se zřizovatelem a následně informuje zákonné zástupce dětí.

3 Při nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem, či pověřenou osobou do 16:30 se stává toto dítě ohroženým v rámci sociálně právní ochrany dětí a mateřská škola je povinna zajistit péči o něj ve spolupráci s příslušnou pracovnicí OSPOD, v rámci pohotovosti. Přijímací řízení: Termín je stanoven po dohodě se zřizovatelem a veřejnost je včas informována O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka ve správním řízení. V souladu se školským zákonem 34odst.4, jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky; 179 odst. 2, kdy je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné v dětském domově na jejím území. K předškolní mu vzdělávání může být dítě přijato i v průběhu školního roku. Dle 2 ŠZ je zajištěna zásada rovného přístupu ke vzdělání. Přesná pravidla pro přijetí do mateřské školy bývají každoročně aktualizována. Řiditelka přijímá do mateřské školy dítě na základě přihlášky zákonných zástupců, případně stanoví zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole (nejdéle po dobu 3 měsíců). Na základě vyplněného evidenčního listu dítěte a žádosti zákonného zástupce vydá Rozhodnutí o přijetí nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Řiditelka může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte do mateřské školy v souladu s 35 školského zákona. Platby v mateřské škole: Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání ve znění platných předpisů je stanoveno: Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně nejvýše podobu 12 měsíců Pro ostatní děti je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na 1300, Kč měsíčně Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání je: a) zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče Tyto skutečnosti musí prokázat řiditelce MŠ.

4 Úplata za školní stravování se platí formou měsíční zálohy a činní 35 Kč za den (700 Kč za měsíc). Dvakrát ročně (v prosinci a v červnu) proběhne vyúčtování a případné navrácení přeplatku. Úplatu za vzdělávání a školní stravování je možné hradit bezhotovostním příkazem, nebo složenkou na účty mateřské školy. Úplatu za vzdělávání a školní stravování je zákonný zástupce povinen uhradit do 10. dnev měsíci. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení předškolního vzdělávání (Zákon 561/25004 Sb., školský zákon 35, odst.1d v platném znění) Omlouvání ze stravování se provádí předem na zápisový arch v šatně, telefonicky učitelce do 8,00 hodin, jinak je stravné automaticky započítáno. Režim dne: Při příchodu do školky rodič s dítětem udělá ranní úkol a podle potřeby ho zapojí ve třídě do hry. Po příchodu všech dětí probíhá ranní cvičení, hygiena a svačina. Následuje ranní kruh, jehož součástí je povídání dětí o zajímavých zážitcích, zopakování si ročního období, měsíce, dne a vysvětlení práce v centrech aktivit. Po dokončení činností se opět všichni schází v kruhu a téma se uzavírá. Následuje pobyt venku, jehož délka závisí na počasí a kvalitě ovzduší. Oběd se podává ve 12 hodin. Následuje polední odpočinek, dle individuálních potřeb dětí je krácen a děti se věnují klidovým činnostem. Po svačině si děti hrají nebo pokračují v činnostech z dopoledne, které nestihly nebo je zaujaly a chtějí v nich pokračovat. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole učitelky, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do

5 doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě (pověřená osoba musí být zmíněna v Dohodě o odvádění dítěte podepsané zákonným zástupcem). Škola zajišťuje pojištění dětí proti úrazu. V případě úrazu mají zákonní zástupci nárok na čerpání pojistné události. Pojištění se vztahuje na všechny akce pořádané školou. Vyžadujeme pro děti vhodnou a bezpečnou obuv. Nepovolujeme přinášet do mateřské školy nebezpečné či cenné předměty, tvrdé bonbóny a žvýkačky. Dítě, pokud je toho schopno, hlásí případný úraz bez zbytečného odkladu učitelce nebo jinému zaměstnanci školy (popř. zákonný zástupce, nejpozději při přebírání dítěte!) Zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů dětí. Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití. Jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí. 4. Zacházení s majetkem školy: Vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami. Hračky jsou umístěny tak, aby k nim děti měly snadný přístup, možnost samostatného výběru a následného úklidu. Pozornost věnujeme dodržování společně dohodnutých pravidel soužití, která zahrnují také šetrné zacházení s veškerým vybavením mateřské školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a bude požadována plná kompenzace, oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu. V Praze dne: Jana Halaxová řiditelka školy

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny:

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 tel.zš 778 472 225, MŠ 737 633 994 skola@skolaslatina.cz IČO 70980730 Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více